Εορτές 20 Αυγούστου: Άγιος Βόσβας Άγιος Δοσάς Άγιος Ευδαίμονας Άγιος Ηλιόδωρος Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης Άγιος Ρηγίνος Άγιος Σεβήρος Ανειτυλλιανός Ανθάνας Αντιλίνος Βίνος Έλντα Εύρος Ηλιοδώρα Θεόσεβρος Θεοχαρία ΚερκάςήΚέρκος Παλματία Παλμάτιος Σαμάνθα Σαμουήλ ο Προφήτης Σαμουηλία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Oswin Αγαθός Αγία Φωτεινή Άγιος Αχιλλέας ο Μάρτυρας Άγιος Γενέθλιος Άγιος Ζωίλος Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Ουγγαρίας Άγιος Κρονίονας Άγιος Μέμνων ο Κεντυρίων Άγιος Νίκων Άγιος Ορέστης ο εν Κύπρω Άγιος Σαβίνος Άγιος Στράτωνας Άγιος Τιμόθεος Μάρτυρας στη Θράκη Ζωτικός Λούκιος Μέμνων Μεστός Μολίας Μπέρναρντ Πανθήριος Πανσθένης Ρίνος Ρίων Στρατίων Τύραννος Ώρος Ώρος
1 Ναασσών
2 Ναβαδίας
3 Νάβις
4 Ναβουχοδονόσορ
5 Νάγια
6 Ναδίνα
7 Ναζαρέτ
8 Ναζάρια
9 Ναζάριος
10 Ναζέλα
11 Ναζι
12 Ναζλού
13 Ναζωραίος
14 Ναθαλία
15 Ναθάμ
16 Ναθάν
17 Ναθαναήλ
18 Ναθαναηλία
19 Ναϊάδα
20 Ναϊάς
21 Ναϊρα
22 Νάϊρχος
23 Ναισάδης
24 Νάκης
25 Νακου
26 Νακώλεια
27 Ναλιάν
28 Νανά
29 Ναννακος
30 Ναννάριον
31 Νάννιον
32 Ναννώ
33 Νάνση
34 Νάνσια
35 Νάνσυ
36 Νάντα
37 Νάντια
38 Ναντίνα
39 Νάξος
40 Νάοκλος
41 Ναόμι
42 Ναός
43 Ναούμ
44 Ναούμα
45 Νάπα
46 Ναπολεοντία
47 Ναπολέων
48 Ναρκαίος
49 Νάρκισσα
50 Νάρκισσος
51 Ναρσής
52 Ναρσής 2
53 Ναρυκίδας
54 Νασάμων
55 Νάσια
56 Νάσος
57 Νάσσα
58 Νασσίμ
59 Νάστας
60 Νάστης
61 Νάσω
62 Νάτα
63 Ναταλία
65 Νατάλιος
66 Νατάσα
67 Νατέλα
68 Νατεύς
69 Νατζίμπ
70 Νάτια
71 Ναυβολίδης
72 Ναύβολος
73 Ναυκίδης
74 Ναυκλείδας
75 Ναυκλείδης
76 Ναυκλής
77 Ναύκλος
78 Ναυκράτης
79 Ναύκρατις
80 Ναυκύδης
81 Ναυμάχιος
82 Ναύπλιος
83 Ναύπων
84 Ναυσιγένης
85 Ναυσιθόη
86 Ναυσίθοος
87 Ναυσικά
89 Ναυσικάστη
90 Ναυσικλείδης
91 Ναυσικλής
92 Ναυσικράτης
93 Ναυσικύδης
94 Ναυσίμαχος
95 Ναυσιμέδων
96 Ναυσίνικος
97 Ναυσίνοος
98 Ναυσίππη
99 Ναυσιστράτη
100 Ναυσιφάνης
101 Ναυτέας
102 Ναφιέ
103 Ναχώρ
104 Νεάδιος
105 Νέαιρα
106 Νέαιχμος
107 Νεάλκης
108 Νεάνθης
109 Νέανθος
110 Νεανίσκος
111 Νέαρχος
112 Νέας
113 Νεβζάτ
114 Νέβη
115 Νέβρος
116 Νεβροφόνη
117 Νεβροφόνος
118 Νέδα
119 Νέδη
120 Νέδοντας
121 Νέδων
122 Νείκαρχος
123 Νείλια
124 Νείλος
125 Νειοκλής
126 Νειτήτις
127 Νέκλερη
128 Νεκταρία
129 Νεκταριελένα
130 Νεκτάριος
131 Νεκτωρια
132 Νέλα
133 Νελαϊδας
134 Νέλια
135 Νέλλη
136 Νεμέα
137 Νεμεάς
138 Νεμέσιος
139 Νέμεσις
140 Νέμη
141 Νένα
142 Νεόβη
143 Νεοβούλη
144 Νεόκλεια
145 Νεοκλείδης
146 Νεοκλής
147 Νεοκρέων
148 Νεόκριτος
149 Νεολαϊδας
150 Νεολλίνα
151 Νεομάς
152 Νεόμηρις
153 Νεονέλλης
154 Νεονίλλη
155 Νεοπτόλεμος
157 Νέορος
158 Νεοφάνεισσα
159 Νεόφη
160 Νεοφύτα
161 Νεόφυτος
162 Νεοχάρης
163 Νεποτιανός
164 Νεράιδα
165 Νεράιδος
166 Νεραντζιά
167 Νέρδων
168 Νεροφορούσα
169 Νέρων
170 Νεσρίν
171 Νέσσος
172 Νέσταβος
173 Νεστορία
174 Νέστος
175 Νέστωρ
176 Νέτζω
177 Νεφαλίων
178 Νεφέλη
179 Νεφθαλείμ
180 Νέφθυς
181 Νέφος
182 Νέων
183 Νηίς
184 Νηλεύς
185 Νηλώ
186 Νημερτής
187 Νηρέας
188 Νηρηίδα
189 Νηρηίς
190 Νηρίτη
191 Νήριτος
192 Νησαία
193 Νήσης
194 Νησώ
195 Νηφαίη
196 Νηφαλίων
197 Νήφουσα
198 Νήφων
199 Νιάρχος
200 Νιζέριος
201 Νικαγόρας
202 Νικάδηνος
203 Νικαίνετος
204 Νικαίστας
205 Νικάνδρα
206 Νίκανδρος
207 Νικάνωρ
208 Νικαρέτη
209 Νικαρίστη
210 Νίκαρχος
211 Νίκας
212 Νικασίπολις
213 Νίκασος
214 Νικάσυλος
215 Νικάτωρ
216 Νικέας
217 Νίκη
220 Νικηπόλης
221 Νικήρατος
222 Νικήστρατος
223 Νικήτα
224 Νικήτας
225 Νικητάτου
226 Νικηφόρα
227 Νικηφορία
228 Νικηφόρος
229 Νικιάδης
230 Νικίας
231 Νικίππη
232 Νίκιππος
233 Νίκλεια
234 Νικοβούλη
235 Νικόδαμος
236 Νικοδήμη
237 Νικόδημος
238 Νικοδίκη
239 Νικοδιονυσία
240 Νικοδιονύσιος
241 Νικόδρομος
242 Νικόδωρος
243 Νικοθόη
244 Νικοκλής
245 Νικοκράτης
246 Νικοκρέων
247 Νικολαϊδας
248 Νικόλαος
249 Νικολία
250 Νικόλοχος
251 Νικομάχεια
252 Νικόμαχος
253 Νικομήδης
254 Νικοποιός
255 Νικοπολιτιανός
256 Νικορδέτη
257 Νικοσθένης
258 Νικοστρατίς
259 Νικόστρατος
260 Νικοτέλεια
261 Νικοτέλης
262 Νικοφάνης
263 Νικόφημος
264 Νικόφρων
265 Νικοφών
266 Νικόχριστος
267 Νίκυλλα
268 Νικώ
269 Νίκων
271 Νίνα
272 Νίνας
273 Νινέτα
274 Νίνη
275 Νινόν
276 Νινύας
277 Νιόβη
280 Νιρεύς
281 Νίρος
282 Νιρσάς
283 Νίσα
284 Νισαίος
285 Νισέρ
286 Νισθαϊαδουσα
287 Νισθεάδουσα
288 Νίσος
289 Νισώ
290 Νίτας
291 Νίτσα
292 Νόβια
293 Νοηλμάρης
294 Νοήμονας
295 Νοημωννομιων
296 Νοιτση
297 Νομία
298 Νομική
299 Νομικός
300 Νομίων
301 Νόνη
302 Νόνια
303 Νόννα
304 Νόννος
305 Νοντάρ
306 Νόντας
307 Νόπη
308 Νοράι
309 Νόρμα
310 Νοσίς
311 Νοσσίς
312 Νοταράς
313 Νοτάρης
314 Νοτάριος
315 Νότης
316 Νουά
317 Νούλα
318 Νούλη
319 Νουμήνιος
320 Νούνε
321 Νουνεχία
322 Νουρίτσα
323 Νουρσελ
324 Νουσήνιος
325 Νούσια
326 Νουφρής
327 Νταϊάνα
328 Νταίζη
329 Νταίηβιτ
330 Νταλάρα
331 Ντάλια
332 Νταλλιανή
333 Ντάνα
334 Ντάνια
335 Ντανιέλ
336 Ντάνιελ
337 Ντανιέλα
338 Ντάρικο
339 Ντέμης
340 Ντεμιρα
341 Ντέμυ
342 Ντέρεκ
343 Ντεσισλάβα
344 Ντζάννα
345 Ντία
346 Ντιάνα
347 Ντιλάιλα
348 Ντιλένα
349 Ντίνα
350 Ντιράν
351 Ντιράντι
352 Ντοκλής
353 Ντομένικα
354 Ντομινίκ
355 Ντόναν
356 Ντονάτα
357 Ντονατέλα
358 Ντόρα
359 Ντορζής
360 Ντοριάννα
361 Ντορίνα
362 Ντόροθυ
363 Νύκεων
364 Νυκτεύς
365 Νύκτιμος
366 Νυμφαία
367 Νυμφαίος
368 Νυμφοδώρα
369 Νυμφόδωρος
370 Νυμφοκλής
371 Νυμφοτόκος
372 Νύξ
373 Νύσα
374 Νυσηίς
375 Νύσος
376 Νυχεία
377 Νύχτα
378 Νωαίνα
379 Νώε
381 Νώνακρις
382 Νώντια
383 Νώραξ
384 Νωρίνα
385 Νώτα
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία