Εορτές 20 Ιουλίου: Ηλιάς Προφήτης Ηλίας ο Θεσβίτης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αλκιμάχη
Άλλες Σημερινές Εορτές: Wilgefortis Wulmar Ααρών ο Προφήτης Άγιος Ηλίας Φονταμίνσκυ Θεοσεβής Όσιος Αβραάμ του Κουκχλόμα
1 Eύαρδις
2 Nαΐς
3 Αβρόντιον
4 Αβρότονον
5 Αγαθόκλεια
6 Αγαλλία
7 Αγάπη
8 Αγωνίς
9 Αηδόνιον
10 Αιγινώ
11 Αναϊτις
12 Ανθή
13 Άντια
14 Αξίνη
15 Αρισταγόρα
16 Αριστόκλεια
17 Αρχεάνασσα
18 Αρχιδίκη
19 Αρχίππη
20 Ασπασία
21 Αστερία
22 Αυδάτα
23 Βακχίς
24 Βακχύλα
25 Βιλιστίχη
26 Βόα
27 Βρόμιον
28 Γλυκέρα
29 Γνάθαινα
30 Γναθαίνιον
31 Γοργόνα
32 Γράμμη
33 Γρυμαία
34 Δανάη
35 Δημηλάτα
36 Δημώ
37 Διδύμη
38 Διοτίμα
39 Δοξιθέα
40 Δροσίς
41 Δωρίχα
42 Ειρήνη
44 Ειρηνίς
45 Ερπυλλίς
46 Ερωτηΐς
47 Ευάρδη
48 Εύκλεια
49 Ευξίππη
50 Ευφροσύνη
51 Ηδεία
52 Ηδύλη
53 Θαΐς
54 Θαλασσία
55 Θάλλουσα
56 Θαργηλία
57 Θαυμάριον
58 Θεανώ
59 Θεοδότη
60 Θεολύτη
61 Θεττάλη
62 Θεωρίς
63 Θρυαλλίς
64 Ιερόκλεια
65 Ιόεσσα
66 Ιππαρχία
67 Ιππάφεσις
68 Ιππη
69 Ισθμιάς
70 Καλλιστράτη
71 Καναλίς
72 Κοναλλίς
73 Κόρη
74 Κόριννα
75 Κορωνίς
76 Κροκάλη
77 Κρωβύλη
79 Κυμβάλιον
80 Κύννα
81 Κυρήνη
82 Λαγίς
83 Λαγίσκα
84 Λαΐς
85 Λαμία
86 Λάμια
87 Λαμπάς
88 Λαμπιτώ
89 Λαμπυρίς
90 Λαπάδιον
91 Λασθένεια
92 Λέαινα
93 Λεόντιον
94 Λοπάδιον
95 Λύδη
96 Λύκα
97 Λύκαινα
98 Λυναιτόκυστον
99 Λυσανία
100 Μαγίδιον
101 Μαμμάριον
102 Μανία
103 Μεγαλοστράτη
104 Μεγάρα
105 Μέγιλλα
106 Μεδοντιάς
107 Μετάνειρα
108 Μητίχη
109 Μικώ
110 Μιλτώ
111 Μνάσα
112 Μνησαρέτη
113 Μνησίς
114 Μούσα
115 Μυλτώ
116 Μυρρίνη
117 Μυρτίς
118 Μύστα
119 Ναννάριον
120 Νάννιον
121 Ναννώ
122 Νέαιρα
123 Νίκη
126 Νικίππη
127 Νικοστρατίς
128 Οία
129 Ολυμπιάς
130 Οπώρα
131 Παγκάστη
132 Παλαιστώ
133 Παμφίλη
134 Παναρέτη
135 Παννυχίς
136 Παρθενίς
137 Πάροινος
138 Παρόραμα
139 Πασιφάη
140 Πασιφίλη
141 Πατροφίλη
142 Πελάγων
143 Πετάλη
144 Πλαγγών
145 Ποθεινή
146 Πολύκλεια
147 Πολυξένη
148 Πράξυλλα
149 Προδίκη
150 Πυθιάς
151 Πυνθονίκη
152 Πυραλίς
153 Ροδόκλεια
154 Ροδώπις
155 Σαλμωνίς
156 Σαπφώ
157 Σατύρα
158 Σεκλίνη
159 Σθενελαΐς
160 Σιγή
161 Σιμαίθα
162 Σιμμίχη
163 Σινώπη
164 Σκιώνη
165 Σμίκρη
166 Σταγόνιον
167 Στρατόλα
168 Στρατονίκη
169 Στρυβήλη
170 Σωσσάνδρα
171 Τιγρίς
172 Τιμάνδρα
173 Τιμάριον
174 Τρυφωνία
175 Υάκινθις
176 Υμνίς
177 Φάνιον
178 Φανοστράτη
179 Φίλα
180 Φιλαινίς
181 Φιλάνδρα
182 Φίλη
183 Φιλίνη
184 Φιλίσκη
185 Φιλοξένη
186 Φιλουμένη
187 Φιλώτις
188 Φοίβη
190 Φορμίσιον
191 Φρύνη
192 Χαρίκλεια
193 Χαριτώ
194 Χίμαιρα
195 Χορηγίς
196 Χρυσάριον
197 Χρύσιλλα
198 Χρυσίς
199 Χρυσογόνη
200 Ψαμάθη
201 Ώκιμον
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία