Εορτές 24 Οκτωβρίου: Αγία Σεβαστιανή Άγιος Μαγκλόριος του Σαρκ Άγιος Νέρδων Άγιος Σενώχ της Τουρώνης ο Ιαματικός Βρέφος Νέρδα Όσιος Αρέθας ο Έγκλειστος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ακάκιος ο Πρεσβύτερος Άγιος Αρέθας ο Μεγαλομάρτυρας Άγιος Μάρκος Άγιος Ουαλεντίνος (Βαλεντίνος) Άγιος Σωτήριχος Όσιος Αρέθας «ὁ ἐν τῷ Σπηλαίῳ»
1 Eύαρδις
2 Nαΐς
3 Αβρόντιον
4 Αβρότονον
5 Αγαθόκλεια
6 Αγαλλία
7 Αγάπη
8 Αγωνίς
9 Αηδόνιον
10 Αιγινώ
11 Αναϊτις
12 Ανθή
13 Άντια
14 Αξίνη
15 Αρισταγόρα
16 Αριστόκλεια
17 Αρχεάνασσα
18 Αρχιδίκη
19 Αρχίππη
20 Ασπασία
21 Αστερία
22 Αυδάτα
23 Βακχίς
24 Βακχύλα
25 Βιλιστίχη
26 Βόα
27 Βρόμιον
28 Γλυκέρα
29 Γνάθαινα
30 Γναθαίνιον
31 Γοργόνα
32 Γράμμη
33 Γρυμαία
34 Δανάη
35 Δημηλάτα
36 Δημώ
37 Διδύμη
38 Διοτίμα
39 Δοξιθέα
40 Δροσίς
41 Δωρίχα
42 Ειρήνη
44 Ειρηνίς
45 Ερμιόνη
46 Ερπυλλίς
47 Ερωτηΐς
48 Ερωτιώνη
49 Ευάρδη
50 Εύκλεια
51 Ευξίππη
52 Ευφροσύνη
53 Ηδεία
54 Ηδύλη
55 Θαΐς
56 Θαλασσία
57 Θάλλουσα
58 Θαργηλία
59 Θαυμάριον
60 Θεανώ
61 Θεοδότη
62 Θεολύτη
63 Θεττάλη
64 Θεωρίς
65 Θρυαλλίς
66 Ιερόκλεια
67 Ιόεσσα
68 Ιππαρχία
69 Ιππάφεσις
70 Ιππη
71 Ισθμιάς
72 Καλλιστράτη
73 Καναλίς
74 Κοναλλίς
75 Κόρη
76 Κόριννα
77 Κορωνίς
78 Κροκάλη
79 Κρωβύλη
81 Κυμβάλιον
82 Κύννα
83 Κυρήνη
84 Λαγίς
85 Λαγίσκα
86 Λαΐς
87 Λαμία
88 Λάμια
89 Λαμπάς
90 Λαμπιτώ
91 Λαμπυρίς
92 Λαπάδιον
93 Λασθένεια
94 Λέαινα
95 Λεόντιον
96 Λοπάδιον
97 Λύδη
98 Λύκα
99 Λύκαινα
100 Λυναιτόκυστον
101 Λυσανία
102 Μαγίδιον
103 Μαμμάριον
104 Μανία
105 Μαρωνίς
106 Μεγαλοστράτη
107 Μεγάρα
108 Μέγιλλα
109 Μεδοντιάς
110 Μετάνειρα
111 Μητίχη
112 Μικώ
113 Μιλτώ
114 Μνάσα
115 Μνησαρέτη
116 Μνησίς
117 Μούσα
118 Μυλτώ
119 Μυρρίνη
120 Μυρτίς
121 Μύστα
122 Ναννάριον
123 Νάννιον
124 Ναννώ
125 Νέαιρα
126 Νίκη
129 Νικίππη
130 Νικοστρατίς
131 Ξενοδάμεια
132 Οία
133 Ολυμπιάς
134 Οπώρα
135 Παγκάστη
136 Παλαιστώ
137 Παμφίλη
138 Παναρέτη
139 Παννυχίς
140 Παρθενίς
141 Πάροινος
142 Παρόραμα
143 Πασιφάη
144 Πασιφίλη
145 Πατροφίλη
146 Πετάλη
147 Πλαγγών
148 Ποθεινή
149 Πολύκλεια
150 Πολυξένη
151 Πράξυλλα
152 Προδίκη
153 Πυθιάς
154 Πυνθονίκη
155 Πυραλίς
156 Ροδόκλεια
157 Ροδώπις
158 Σαλμωνίς
159 Σαπφώ
160 Σατύρα
161 Σεκλίνη
162 Σθενελαΐς
163 Σιγή
164 Σιμαίθα
165 Σιμμίχη
166 Σινώπη
167 Σκιώνη
168 Σμίκρη
169 Σταγόνιον
170 Στρατόλα
171 Στρατονίκη
172 Στρυβήλη
173 Σωσσάνδρα
174 Τιγρίς
175 Τιμάνδρα
176 Τιμάριον
177 Τρυφωνία
178 Υάκινθις
179 Υμνίς
180 Φάνιον
181 Φανοστράτη
182 Φίλα
183 Φιλαινίς
184 Φιλάνδρα
185 Φίλη
186 Φιλιμάτιον
187 Φιλίνη
188 Φιλίσκη
189 Φιλοξένη
190 Φιλουμένη
191 Φιλώτις
192 Φοίβη
194 Φορμίσιον
195 Φρύνη
196 Χαρίκλεια
197 Χαριτοβλέφαρος
198 Χαριτώ
199 Χίμαιρα
200 Χορηγίς
201 Χρυσάριον
202 Χρύσιλλα
203 Χρυσίς
204 Χρυσογόνη
205 Ψαμάθη
206 Ώκιμον
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία