Εορτές 20 Φεβρουαρίου: Άγιος Δίδυμος ο Κύπριος Άγιος Νεμέσιος Διδύμη Νέμεσις Οσία Μιλδρέδη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αππία η μάρτυς Άγιος Αγάθων Πάπας Ρώμης Άγιος Ανιανός Άγιος Αννιανός Επίσκοπος Αλεξανδρείας Άγιος Δίδυμος Άγιος Δίδυμος Άγιος Ευτρόπιος Άγιος Ιουνίας Άγιος Κορνήλιος ο Ιερομάρτυρας εκ Ρωσίας Άγιος Μακάριος ο Οσιομάρτυρας Άγιος Ποτάμιος Άγιος Σαδώκ ο Ιερομάρτυρας Όσιος Αγάθων ο Θαυματουργός Όσιος Βησσαρίων Όσιος Κινδέος Επίσκοπος Πισιδίας Όσιος Πλωτίνος
1 Χαβρίας
2 Χάγια
3 Χαϊγασιέν
4 Χαϊδεμένη
5 Χάιδος
6 Χάιδω
7 Χαϊκο
8 Χαϊλένα
9 Χαιρέας
10 Χαιρέδημος
11 Χαιρείας
12 Χαιρεκράτης
13 Χαιρέλεως
14 Χαιρέμουσα
15 Χαιρέμων
16 Χαιρεστράτη
17 Χαιρέστρατος
18 Χαιρετισμών
19 Χαιρεφάνης
20 Χαιρέφιλος
21 Χαιρεφών
22 Χαιρημονίς
23 Χαιρήμων
24 Χαιρησίλεως
25 Χαιρίδας
26 Χαιρίων
27 Χαίρων
28 Χαιρώνδας
29 Χαίτων
30 Χακόπ
31 Χαλδαία
32 Χάλεντ
33 Χαλιμά
34 Χαλκάνωρ
35 Χαλκήδων
36 Χαλκίδιος
37 Χαλκιόπη
38 Χαλκοπρατειών
39 Χαλκώδων
40 Χάλκων
41 Χαμ
42 Χαμαϊδή
43 Χαμαιλέων
44 Χαμπής
45 Χάος
46 Χαρά
47 Χαραγιώτης
48 Χαραλαμπία
49 Χαράλαμπος
50 Χάραξ
51 Χαρέτης
52 Χαρή
53 Χαρηλένα
54 Χάρης
55 Χαρητίδης
56 Χαρητίνος
57 Χαριάδης
58 Χαρίδαμος
59 Χαρίδας
60 Χαρίδημος
61 Χαριζάνης
62 Χαριθέα
63 Χαρίκλεια
64 Χαρικλεύς
65 Χαρίλα
66 Χαρίλαος
67 Χαρίλεια
68 Χαρίλια
69 Χαριλλος
70 Χαριμένης
71 Χαρινάδης
72 Χαρίνος
73 Χαρίξεινος
74 Χάριππος
75 Χάρις
76 Χαρίσανδρος
77 Χαρισία
78 Χαρίσιμος
79 Χαρίσιος
80 Χαρίσταυρος
81 Χαριστή
82 Χαριτάδη
83 Χαριτόδημος
84 Χαριτάδης
85 Χαριτείδαη
86 Χαριτείδαος
87 Χαριτέλεια
88 Χαριτέλης
89 Χαριτέρπη
90 Χαριτέρπης
91 Χαρίτεχνη
92 Χαριτήσια
93 Χαριτίμη
94 Χαρίτιμος
95 Χαριτοβλέφαρος
96 Χαριτοδήμη
97 Χαριτόδημος
98 Χαριτοδότη
99 Χαριτοδότης
100 Χαριτόκλεια
101 Χαριτοκλής
102 Χαριτήσιος
103 Χαρίτυλα
104 Χαρίτυλος
105 Χαριτώ
106 Χαριτωμένη
107 Χαριτωμένος
108 Χαρίτων
109 Χαριτώνυμη
110 Χαριτώνυμος
111 Χαρίων
112 Χάρμανδος
113 Χαρμαντίδης
114 Χαρμίδης
115 Χαρμίνος
116 Χάρμιον
117 Χάρμιππος
118 Χάρμις
119 Χαρμιώνη
120 Χαρμόλαος
121 Χάρμος
122 Χαροιάδης
123 Χαροπίνος
124 Χάροπος
125 Χάρου
126 Χαρουτιούν
127 Χαρουτούν
128 Χάροψ
129 Χαρίστρατος
130 Χαρίστρατος
131 Χάρτας
132 Χαρίτεχνος
133 Χαρτοφίλης
134 Χαρίτυλος
135 Χάρυβδις
136 Χάρων
137 Χάρων
138 Χαρώνδας
139 Χασάν
140 Χασδαί
141 Χειλάς
142 Χείλων
143 Χειλωνίς
144 Χειλωνίς
145 Ἀχείμ
146 Χείμων
147 Χεϊνε
148 Χειρίμαχος
149 Χειρίσοφος
150 Χειροκράτης
151 Χείρων
152 Χεκράτεια
153 Χέλγκα
154 Χέλεν
155 Χέλενα
156 Χελιδονού
157 Χελιδών
158 Χέλκα
159 Χελώνα
160 Χερουβείμ
161 Χερουβειμία
162 Χερσίας
163 Χερσιδάμας
164 Χερσίδαμος
165 Χερσικράτης
166 Χέρσις
167 Χερσίφρων
168 Χήρα
169 Χήρος
170 Χθονία
171 Χθόνια
172 Χθόνιος
173 Χθονοφύλη
174 Χιλάς
175 Χίλδα
176 Χίλεος
177 Χιλιονοματούσα
178 Χίμαιρα
179 Χιόνης
180 Χιονία
181 Χιτοπούλα
182 Χίων
183 Χλόη
184 Χλόη
185 Χλόης
186 Χλώρη
187 Χλωρίς
188 Χοβίκ
189 Χοβνάν
190 Χοζοβιώτισσα
191 Χοιρίλος
192 Χοιρίνη
193 Χορέν
194 Χορηγίς
195 Χόρχε
196 Χουδίων
198 Χουλελαίος
199 Χουρμούζιος
200 Χρέμης
201 Χρέμων
202 Χρεμωνίδης
203 Χρηστέλλα
204 Χρηστίνα
205 Χρηστίνος
206 Χρηστόγιαννος
207 Χρηστόδημος
208 Χρηστόδωρος
209 Χρηστομανώλης
210 Χρηστοπανάγος
211 Χρήστος
212 Χρίστα
213 Χρισταλένα
214 Χρισταλένη
215 Χριστάλλα
218 Χριστευάγγελος
219 Χρίστια
220 Χριστιάνα
221 Χριστιανή
222 Χριστιάννα
223 Χριστιανός
224 Χριστιγιάννης
225 Χριστίνα
226 Χριστίνος
227 Χριστοβάκης
228 Χριστοβαλάντη
229 Χριστόδημος
230 Χριστοδούλη
231 Χριστόδουλος
232 Χριστόδωρος
233 Χριστοθέα
234 Χριστόθεος
235 Χριστολουκάς
236 Χριστομάριος
237 Χριστός
242 Χρίστος
243 Χριστούλα
244 Χριστοφίλη
245 Χριστοφιλία
246 Χριστοφόρα
247 Χριστόφορος
248 Χριστοφύλλη
249 Χριστώνυμη
250 Χριστώνυμος
251 Χριψιμέ
252 Χρομία
253 Χρόμιος
254 Χρόμων
255 Χρονία
256 Χρόνιος
257 Χρυσαίμιλη
258 Χρυσαλένα
259 Χρυσαλία
260 Χρυσαλίς
261 Χρυσάμαξος
262 Χρυσανδρέας
263 Χρυσάνθιος
264 Χρυσανθίς
265 Χρυσάννα
266 Χρυσάριον
267 Χρυσαυγή
268 Χρυσάφιος
269 Χρυσαφίς
270 Χρυσαφίτισσα
271 Χρυσάωρ
272 Χρυσελίνα
273 Χρυσέμιλη
274 Χρύσερμος
275 Χρυσεύη
276 Χρυσηίς
277 Χρυσηλία
278 Χρυσήλιος
279 Χρύσης
280 Χρύσιλλα
281 Χρυσίνος
282 Χρυσίππη
283 Χρύσιππος
284 Χρυσίς
285 Χρυσιστίνα
286 Χρυσοβαλάντη
287 Χρυσοβαλάντης
288 Χρυσοβαλεντίνα
289 Χρυσοβέργης
290 Χρυσογαλούσα
291 Χρυσογένεια
292 Χρυσογόνη
293 Χρυσόγονος
294 Χρυσοδαφνιώτισσα
295 Χρυσοθέα
296 Χρυσόθεμις
297 Χρυσοκαστριώτισσα
298 Χρυσοκελλαριά
299 Χρυσοκόμης
300 Χρυσολέων
301 Χρυσομάλλη
302 Χρυσομαρία
303 Χρυσομέλια
304 Χρυσομέλιος
305 Χρυσομήλα
306 Χρυσόνθεμις
307 Χρυσοπέλεια
308 Χρυσοπηγή
309 Χρυσοπλόκη
310 Χρυσοπλόκος
311 Χρυσόρθη
312 Χρυσορροία
313 Χρύσος
314 Χρυσοσθένη
315 Χρυσοσθένης
316 Χρυσοσκαλίτισσα
317 Χρυσοσπηλιώτισσα
318 Χρυσοστόμη
319 Χρυσόστομος
320 Χρυσοσώτηρος
321 Χρυσοτέλεια
322 Χρυσοτέλειος
323 Χρυσούλα
324 Χρύσπα
325 Χρυστάλλα
328 Χρυσταλλένη
329 Χρυσταλλία
330 Χρυστοδούλα
331 Χτήσιος
332 Χτήσιππος
333 Χτιμένη
334 Χυτούλα
335 Χύτρος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία