Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Φάβια
2 Φαβιέρος
3 Φάβιος
4 Φαβωρίνος
5 Φάγρος
6 Φαδία
7 Φαέδων
8 Φαέθουσα
9 Φαέθων
10 Φαεινίς
11 Φαεινός
12 Φαείτας
13 Φαήλος
14 Φαιαντωρα
15 Φαιδήνη
16 Φαίδιμος
17 Φαίδρα
18 Φαίδρος
19 Φαίδων
20 Φαιδώνδας
21 Φαίη
22 Φαιναγόρη
23 Φαιναρέτη
24 Φαινέας
25 Φαινεκλής
26 Φαίνιππος
27 Φαίνοψ
28 Φαινώ
29 Φαιοκόμης
30 Φαίστος
31 Φαίτος
32 Φαίων
33 Φάκης
34 Φάλαικος
35 Φάλανθος
36 Φάλαρις
37 Φαλέας
38 Φαλέκ
39 Φάληρος
40 Φάλης
41 Φάλια
42 Φαλίας
43 Φαλίνος
44 Φάλιος
45 Φάλκης
46 Φαλλάς
47 Φαμπιόλα
48 Φάνα
49 Φαναγόρα
50 Φαναγόρας
51 Φάνας
52 Φανέας
53 Φανερουλιώτισσα
54 Φανερωμένη
55 Φανερωμένος
56 Φανέσα
57 Φανή
58 Φάνης
59 Φανίας
60 Φάνιον
61 Φανόδημος
62 Φανόδικος
63 Φανόκλης
64 Φανόμαχος
65 Φάνος
66 Φανοσθένης
67 Φανοστράτη
68 Φανόστρατος
69 Φανουρία
70 Φανούριος
71 Φάντης
72 Φαντίνος
73 Φαντω
74 Φανώ
75 Φαραώ
76 Φαρές
77 Φαρέτριος
78 Φάρις
79 Φαρμακολύτρα
80 Φαρμουθία
81 Φαρμούθιος
82 Φαρνάκη
83 Φαρνάκιος
84 Φάρσαλος
85 Φάρτη
86 Φάρτης
87 Φαρφιρίτσα
88 Φασηλίτης
89 Φασιθέα
90 Φασίστρατος
91 Φάσσα
92 Φάσσος
93 Φάσων
94 Φατιχ
95 Φατμέ
96 Φάυλλος
97 Φαύσιος
98 Φαύστα
99 Φαύστος
100 Φάων
101 Φέβρα
102 Φεβρωνία
103 Φείδας
104 Φειδία
105 Φειδίας
106 Φειδιππίδης
107 Φείδιππος
108 Φειδώλας
109 Φείδων
110 Φέμη
111 Φένια
112 Φερακλής
113 Φερβίνα
114 Φερβίνος
115 Φέρεκλος
116 Φερεκράτη
117 Φερεκράτης
118 Φερεκύδης
119 Φερενίκη
120 Φερένικος
121 Φερεσύδη
122 Φερετίμη
123 Φερεύς
124 Φέρης
125 Φερίας
126 Φερνάνδη
127 Φερνάντο
128 Φέρουσα
129 Φερφουθή
130 Φεύρα
131 Φευρωνία
132 Φηγεύς
133 Φήλικας
134 Φηλικίσσιμος
135 Φήλιξ
136 Φηλίξη
138 Φήμη
139 Φήμιος
140 Φημονόη
141 Φηνία
142 Φηνώ
143 Φήστος
144 Φθα
145 Φθία
146 Φθίος
147 Φθονία
149 Φιγαλεία
150 Φίγαλος
151 Φιγούρα
152 Φιδιότισσα
153 Φιδοττοταμιανή
154 Φιδούσα
155 Φίδωσα
156 Φίλα
157 Φιλαγόρας
158 Φιλαγρία
159 Φιλάγριος
160 Φιλαδέλφεια
161 Φιλάδελφος
162 Φιλάδερφος
163 Φιλαίμων
164 Φιλαινέτη
165 Φιλαινίς
166 Φιλαίος
167 Φιλαλήθης
168 Φιλαμειλείδης
169 Φιλάμμων
170 Φιλάνδρα
171 Φίλανδρος
172 Φιλάνθη
173 Φιλαρέτη
174 Φιλάρετος
175 Φιλάων
176 Φίλγας
177 Φιλέας
178 Φιλέορτος
179 Φιλέορτος
180 Φιλεταίρα
181 Φιλέταιρος
182 Φιλεύς
183 Φίλη
184 Φιλήκη
185 Φιληκίσσιμος
186 Φιλήμουσα
187 Φιλήμων
188 Φιληρατίς
189 Φίλης
190 Φιλήσιος
191 Φιλήσυχη
192 Φιλήσυχος
193 Φιλήτωρ
194 Φίλια
195 Φιλιάδης
196 Φιλίζ
197 Φιλιμάτιον
198 Φιλίνη
199 Φιλίνος
200 Φίλιπ
201 Φιλίππα
202 Φίλιππος
203 Φιλίσια
204 Φιλίσκη
205 Φιλίσκος
206 Φιλίστα
207 Φιλιστίων
208 Φίλιστος
209 Φιλιώ
210 Φίλλις
211 Φιλλύλιος
212 Φιλογένης
213 Φιλογονία
214 Φιλογόνιος
215 Φιλοδάμεια
216 Φιλόδαμος
217 Φιλόδημος
218 Φιλοδίκη
219 Φιλοδώρα
220 Φιλοθέη
221 Φιλόθεος
222 Φίλοινα
223 Φίλοινος
224 Φιλοίτα
225 Φιλοίτιος
226 Φιλόκαλος
227 Φιλοκήδης
228 Φιλοκλέων
229 Φιλοκλής
230 Φιλοκράτης
231 Φιλοκτήμων
233 Φιλοκτήτης
234 Φιλόκυπρος
235 Φιλοκύων
236 Φιλόλαος
237 Φιλόλογος
238 Φιλομάχη
239 Φιλομβρότα
240 Φιλόμβροτος
241 Φιλομέδουσα
242 Φιλομένα
243 Φιλομένης
244 Φιλομήλα
245 Φιλομηλείδης
246 Φιλόμηλος
247 Φιλομήνα
248 Φιλόμνηστος
249 Φιλονίκη
250 Φιλόνικος
251 Φιλονίλα
252 Φιλονόη
253 Φιλονόμη
254 Φιλόνομος
255 Φιλοξένη
256 Φιλόξενος
257 Φιλοποίμην
258 Φιλόπονος
259 Φιλοσοφία
260 Φιλόσοφος
261 Φιλοστέφανος
262 Φιλοστόργιος
263 Φιλόστρατος
264 Φιλότιμος
265 Φιλουμένη
266 Φιλούμενος
267 Φιλοφάνης
268 Φιλόφρων
269 Φιλοχάρης
270 Φιλόχαρις
271 Φιλόχορος
272 Φιλόχρηστος
273 Φιλοχτήτης
274 Φιλτίς
275 Φίλτυς
276 Φιλυλλα
277 Φιλύλλιος
278 Φιλύρα
279 Φιλύρας
280 Φιλώ
281 Φίλων
283 Φιλώνδα
284 Φιλώνδας
285 Φιλωνίς
286 Φιλώτας
287 Φιλωτέρα
288 Φιλώτις
289 Φίναν
290 Φινεύς
291 Φίννιαν
292 Φιντίας
293 Φιντυς
294 Φιόνα
295 Φιορη
296 Φιρμιλιανός
297 Φιρμίνος
298 Φίρμος
299 Φίτσα
300 Φλάβια
301 Φλάβιος
302 Φλαουϊανή
303 Φλαουϊανός
304 Φλεβαριανή
305 Φλεγύας
306 Φλέγων
307 Φλέρυ
308 Φλίας
309 Φλόγα
310 Φλογέας
311 Φλογίδας
312 Φλοριάνα
313 Φλουρέντζα
314 Φλουρέντζος
315 Φλουρής
316 Φλώρα
318 Φλωράντρη
319 Φλωρεντία
320 Φλωρεντίνη
321 Φλωρεντίνος
322 Φλωρέντιος
323 Φλώρος
324 Φοβερά
325 Φόβη
326 Φόβος
327 Φοίβη
329 Φοιβίδας
330 Φοίβος
331 Φοινίκη
332 Φοίνιξ
333 Φοίτιος
334 Φόλας
335 Φολέγανδρος
336 Φολείδης
337 Φόλος
338 Φοντάνα
339 Φόρα
340 Φόραξ
341 Φόρβας
342 Φόρκυς
343 Φόρμη
344 Φόρμις
345 Φορμίσιον
346 Φορμίων
347 Φορτουνάτα
348 Φορτουνάτος
349 Φορωνεύς
350 Φορωνίς
351 Φουγάτιος
352 Φούλα
353 Φουλβία
354 Φούλης
355 Φουρεγκού
356 Φουρσάς
357 Φουρτουνιανός
358 Φουσίκ
359 Φραγκίσκη
360 Φραγκίσκος
361 Φραγκόπουλος
362 Φράδμων
363 Φρασίας
364 Φρασίδαμος
365 Φρασίκλεια
367 Φρασικλείδης
368 Φρασικλής
369 Φράσιμος
370 Φρασίος
371 Φρασκούλα
372 Φρασκω
373 Φράστωρ
374 Φρέγια
375 Φρέζη
376 Φρεζής
377 Φρειδερίκη
378 Φρειδερίκος
379 Φρένικος
380 Φρεσκίτα
381 Φρικίας
382 Φρίκος
383 Φρίντα
384 Φρίξα
385 Φρίξος
386 Φρίτασγουίθ
387 Φρόνα
388 Φρονίμη
389 Φρόνιμος
390 Φρόνιος
391 Φροντίδας
392 Φρόντων
393 Φρουμεντία
394 Φρουμέντιος
395 Φρυάδα
396 Φρυγία
397 Φρύνη
398 Φρυνίσκος
399 Φρύνιχος
400 Φρύνων
401 Φρύξος
402 Φτελέα
403 ΦΤΙΟΣ
404 Φυγαλία
405 Φύγελλος
406 Φύη
407 Φυκιάδας
408 Φυλακηίς
409 Φυλακτός
410 Φυλάνθη
411 Φύλαντας
412 Φύλαξ
413 Φυλάριος
414 Φύλαρχος
415 Φύλας
416 Φυλεύς
417 Φυληίς
418 Φυλλίδα
419 Φυλλίδος
420 Φυλλίς
421 Φυλόμαχος
422 Φυλονόη
423 Φυλόνομος
424 Φύντια
425 Φυρόμαχος
426 Φύρση
427 Φυσάδεια
428 Φυσέντζος
429 Φύσιος
430 Φυταλία
431 Φύταλος
432 Φύτιος
433 Φυτούλα
434 Φυτώ
435 Φωκαΐς
436 Φωκάς
437 Φωκίδης
438 Φωκίων
439 Φώκος
440 Φωκυλίδης
441 Φωλίτσα
442 Φώλος
443 Φωσθονία
446 Φωστηρία
447 Φωστήριος
448 Φωσφόρος
449 Φωτάγγελος
450 Φωτανέστης
451 Φωτειάννα
452 Φωτεινή
453 Φωτεινός
454 Φώτης
455 Φώτιστος
456 Φωφώ
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία