Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος (ή Ευτρόπιος) ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος
1 Ταβιθά
2 Ταειρεσιης
3 Ταίναρος
4 Τάκης
5 Τάκιος
6 Τάκιτος
7 Ταλαιμένης
8 Ταλάκριαν
9 Ταλαός
10 Ταληές
11 Ταλθύβιος
12 Τάλια
13 Τάλως
14 Ταμάμα
15 Ταμάρα
16 Τάμτα
17 Τάνια
18 Τάνις
19 Τάνταλος
20 Ταξιάρχης 
21 Ταξιαρχία
22 Ταξιδιάρα
23 Ταξικράτη
24 Τάρα
25 Ταραξάνδρα
26 Ταράξανδρος
27 Ταραξία
28 Ταραξίας
29 Ταραξίππα
30 Ταράξιππος
31 Τάραρχη
32 Τάρας
33 Ταράχη
34 Τάραχος
35 Ταργίταος
36 Τάριελ
37 Ταρίνα
38 Ταριχάνι
39 Ταρκύνιος
40 Ταρραίος
41 Ταρσία
42 Ταρσίζιος
43 Τάσα
44 Ταταρνώτισσα
45 Τάτια
46 Τάτιος
47 Τατσελος
48 Τάτση
49 Τάτσι
50 Τατσιάν
51 Ταϋγέτη
52 Ταΰγετος
53 Ταυρέας
54 Ταυριας
55 Ταυρίων
56 Ταυροσθένης
57 Τάφιος
58 Ταώραα
59 Τέα
60 Τέβρος
61 Τεγεάτης
62 Τεγύριος
63 Τειρεσίας
65 Τειρεσίη
66 Τεισίας
67 Τέκμησσα
68 Τεκούσα
69 Τεκταίος
70 Τέκτων
71 Τελαμών
72 Τελέας
73 Τελέδαμος
74 Τελεδίκη
75 Τελένικος
76 Τελέσαρχος
77 Τελέσας
78 Τελεσθώ
80 Τελεσιάδας
81 Τελεσίας
82 Τελεσικράτης
83 Τελέσιλλα
84 Τελεσίνικος
85 Τελέσιππα
86 Τελεσταγόρας
87 Τελέστης
88 Τελεσφόρα
89 Τελεσφόρος
90 Τελέτιος
91 Τελευταγόρα
92 Τελευταγόρας
93 Τελεύτας
94 Τελευτίας
95 Τελέων
96 Τέλης
97 Τέλλην
98 Τελλίας
99 Τέλλις
100 Τέλλος
101 Τέλλων
102 Τελχίν
103 Τελχινία
104 Τεμασίων
105 Τέμπρος
106 Τενάγης
107 Τέναρος
108 Τενθρηδών
109 Τεντούς
110 Τερβίλιος
111 Τερεντία
112 Τερεντίων
113 Τερηδών
114 Τέρης
115 Τεριναίος
116 Τέρπανδος
117 Τερπιάδης
118 Τέρπιος
119 Τέρπων
120 Τέρτια
121 Τέρτιος
122 Τερτούλα
123 Τέρτυλλος
124 Τερφονία
125 Τέρψη
126 Τερψημέρη
127 Τέρψια
128 Τερψίας
129 Τερψιθέα
130 Τερψικλής
131 Τερψικράτη
132 Τερψικράτης
133 Τερψιχόρη
134 Τερψίων
135 Τέτα
136 Τέταμος
137 Τέτη
138 Τέτος
139 Τέττα
140 Τεύθρας
141 Τεύκρα
142 Τεύκρος
144 Τεύταμος
145 Τευταμύας
146 Τευτίαπλος
147 Τέχνη
148 Τέχνων
149 Τζάκος
150 Τζανετίνα
151 Τζανέτος
152 Τζανής
153 Τζεϊλιαν
154 Τζέϊμς
155 Τζέϊν
156 Τζέλα
157 Τζελένα
158 Τζεμάλ
159 Τζένιφερ
160 Τζεραλντίν
161 Τζέσικα
162 Τζιακελίν
163 Τζιβαγιέρα
164 Τζιενγκες
165 Τζιλιάνα
166 Τζίνα
167 Τζιοζεφίν
168 Τζιούντιθ
169 Τζιχάτ
170 Τζιωάννα
171 Τζιωρτζίνα
172 Τζο
173 Τζοάννα
174 Τζοβάνης
175 Τζογιάννα
176 Τζόλυ
177 Τζουανσέρι
178 Τζούλια
179 Τζουμα
180 Τζόυς
181 Τζώζεφ
182 Τζων
183 Τζωρτζ
184 Τζωρτζέλλα
185 Τζωρτζίνα
186 Τηδεύς
187 Τηθύς
188 Τηλαύγης
189 Τηλεβόας
190 Τηλεγόνη
191 Τηλέγονος
192 Τηλέδαμος
193 Τηλεδίκη
194 Τηλεκλείδης
195 Τηλεκλής
196 Τηλεμάχη
197 Τηλέμαχος
198 Τήλεμος
199 Τηλεφάνης
200 Τηλέφασσα
201 Τηλέφη
202 Τηλεφίδης
203 Τήλεφος
204 Τηληκλέας
205 Τήλος
206 Τήμενος
207 Τήνου
208 Τηρεύς
209 Τηρηϊς
210 Τήρης
211 Τηριδάη
212 Τήρω
213 Τίασα
214 Τιβέριος
215 Τιβουρτία
216 Τίβουρτος
217 Τίγασις
218 Τίγριος
219 Τιγρίς
220 Τιθόης
221 Τιθορέα
222 Τιθωνός
223 Τίλδα
224 Τιλφούσα
225 Τιμαγένης
226 Τιμαγόρας
227 Τιμαία
228 Τιμαιθώ
229 Τιμαίνετος
230 Τίμαιος
231 Τίμαλκος
232 Τιμάνδρα
233 Τιμανδρίδας
234 Τίμανδρος
235 Τιμάνθης
236 Τιμανορίδας
237 Τιμάνωρ
238 Τιμάρατος
239 Τιμαρέτα
240 Τιμαρέτη
241 Τιμάρετος
242 Τιμάρης
243 Τιμάριον
244 Τιμαρχία
245 Τίμαρχος
246 Τιμάσαρχος
247 Τιμασίθεος
248 Τιμάσιος
249 Τιμαχίδας
250 Τιμέας
251 Τίμη
252 Τιμηγενίδης
253 Τιμησιάναξ
254 Τιμησίθεος
255 Τιμήσιος
256 Τιμία
257 Τίμιος
258 Τιμιωτέρα
259 Τιμόδημος
260 Τιμοθέα
261 Τιμόθεος
262 Τιμοκήδης
263 Τιμόκλεια
264 Τιμοκλής
265 Τιμοκράτης
266 Τιμοκρέων
267 Τιμόκριτος
268 Τιμόλαος
269 Τιμολέων
270 Τιμόμαχος
271 Τιμόνα
272 Τιμονόη
273 Τιμοξένα
274 Τιμόξενος
275 Τίμος
276 Τιμοσθένης
277 Τιμόστρατος
278 Τιμοφάνης
279 Τιμοχάρης
280 Τιμύλα
281 Τιμύχα
282 Τίμων
283 Τιμώναξ
284 Τιμώσα
285 Τίνα
286 Τισαγόρας
287 Τισαμόρη
288 Τίσανδρος
289 Τισιάδης
290 Τισίας
291 Τισικράτης
292 Τισίμαχος
293 Τισιφόνη
294 Τισίφονος
295 Τισσαμενός
296 Τίσσανδρος
297 Τισσαφέρνης
298 Τίτα
299 Τιταία
300 Τίτακος
301 Τιτάν
302 Τιτάνια
303 Τιτίκα
304 Τίτιος
305 Τίτορμα
306 Τίτορμος
307 Τίτος
308 Τίτσα
309 Τιτυός
310 Τιτυοστρηχος
311 Τίφυς
312 Τιφύση
313 Τλασίμαχος
314 Τληπτόλεμος
315 Τλησίας
316 Τμώλος
317 Τόλης
318 Τολμαίος
319 Τολμίδης
320 Τομαζίνα
321 Τομάζος
322 Τομόροι
323 Τοντόρ
324 Τοξεύς
325 Τοξοκράτη
326 Τοπλoύ
327 Τορίλαος
328 Τορος
329 Τορύμβας
330 Τότα
331 Τοτός
332 Τουδώ
333 Τούλα
334 Τουμαζής
335 Τουμπίας
336 Τουνόμ
337 Τουντζαη
338 Τουρβών
339 Τουρλιανή
340 Τοφαλλής
341 Τοφαλομενέλαος
342 Τραγιανη
343 Τραγκυλίνος
344 Τραϊανή
345 Τραϊανός
346 Τραλλιανός
347 Τραπεζούς
348 Τάραρχος
349 Τρέβορ
350 Τρήχος
351 Τριάνθη
352 Τριανθούλα
353 Τριανταφυλλιά
354 Τριαντάφυλλος
355 Τριάντης
356 Τρίαρος
357 Τριάς
360 Τριβαλός
361 Τριβίμιος
362 Τριγώνα
363 Τρίκαρδος
364 Τρικόλωνος
365 Τριόπη
366 Τριπτόλεμος
367 Τρισεύγενη
368 Τριτώ
369 Τρίτων
370 Τρίτων
371 Τριφυλία
372 Τρίφυλος
373 Τριχερούσα
374 Τροβάτου
375 Τροίζηνος
376 Τροκολώνος
377 Τροοδία
378 Τρουλή
379 Τροφίμη
380 Τρόφιμος
381 Τροφώνιος
382 Τρυγώνα
383 Τρυπητή
384 Τρύτων
385 Τρυφερή
386 Τρυφερός
387 Τρύφων
389 Τρυφωνία
390 Τρωάς
391 Τρώας
392 Τρωίλος
393 Τρώς
394 Τσαμπίκα
395 Τσαμπίκος
396 Τσάνος
397 Τσαντή
398 Τσάντος
399 Τσαρλς
400 Τσέλση
401 Τσικίτα
402 Τσικουρώνα
403 Τσιοπουριάν
404 Τσιτσα
405 Τσιτσέκα
406 Τσυκκώτισσα
407 Ττοφαλής
408 Ττοφής
409 Τύδας
410 Τυδέας
411 Τυδεύς
412 Τυλιανή
413 Τύλλιος
414 Τυμιχα
415 Τύμνης
416 Τυνδάρεος
417 Τύνδαρης
418 Τυνδάριχος
419 Τύννιχος
420 Τυννώνδας
421 Τυπάλδος
422 Τύραννος
423 Τύραννος
424 Τυρία
425 Τύριμμας
426 Τύριννα
427 Τυρνησίς
428 Τυρραίος
429 Τυρραστιάδας
430 Τυρσηνίς
431 Τυρσηνός
432 Τυρταίος
433 Τύρταμος
434 Τυρώ
435 Τυφλός
436 Τυφοεύς 
437 Τυφωέας
438 Τυφών
439 Τυφωνεύς
440 Τυφώνη
441 Τύχη θεά
442 Τυχική
443 Τυχικός
444 Τυχίος
445 Τύχων
446 Τωβίας
447 Τωβίτ
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία