Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Ταβιθά
2 Ταειρεσιης
3 Ταίναρος
4 Τάκης
5 Τάκιος
6 Τάκιτος
7 Ταλαιμένης
8 Ταλάκριαν
9 Ταλαός
10 Ταληές
11 Ταλθύβιος
12 Τάλια
13 Τάλως
14 Ταμάμα
15 Ταμάρα
16 Τάμτα
17 Τάνια
18 Τάνις
19 Τάνταλος
20 Ταξιάρχης 
21 Ταξιαρχία
22 Ταξιδιάρα
23 Ταξικράτη
24 Τάρα
25 Ταραξάνδρα
26 Ταράξανδρος
27 Ταραξία
28 Ταραξίας
29 Ταραξίππα
30 Ταράξιππος
31 Τάραρχη
32 Τάρας
33 Ταράχη
34 Τάραχος
35 Ταργίταος
36 Τάριελ
37 Ταρίνα
38 Ταριχάνι
39 Ταρκύνιος
40 Ταρραίος
41 Ταρσία
42 Ταρσίζιος
43 Τάσα
44 Ταταρνώτισσα
45 Τάτια
46 Τάτιος
47 Τατσελος
48 Τάτση
49 Τάτσι
50 Τατσιάν
51 Ταϋγέτη
52 Ταΰγετος
53 Ταυρέας
54 Ταυριας
55 Ταυρίων
56 Ταυροσθένης
57 Τάφιος
58 Ταώραα
59 Τέα
60 Τέβρος
61 Τεγεάτης
62 Τεγύριος
63 Τειρεσίας
65 Τειρεσίη
66 Τεισίας
67 Τέκμησσα
68 Τεκούσα
69 Τεκταίος
70 Τέκτων
71 Τελαμών
72 Τελέας
73 Τελέδαμος
74 Τελεδίκη
75 Τελένικος
76 Τελέσαρχος
77 Τελέσας
78 Τελεσθώ
80 Τελεσιάδας
81 Τελεσίας
82 Τελεσικράτης
83 Τελέσιλλα
84 Τελεσίνικος
85 Τελέσιππα
86 Τελεσταγόρας
87 Τελέστης
88 Τελεσφόρα
89 Τελεσφόρος
90 Τελέτιος
91 Τελευταγόρα
92 Τελευταγόρας
93 Τελεύτας
94 Τελευτίας
95 Τελέων
96 Τέλης
97 Τέλλην
98 Τελλίας
99 Τέλλις
100 Τέλλος
101 Τέλλων
102 Τελχίν
103 Τελχινία
104 Τεμασίων
105 Τέμπρος
106 Τενάγης
107 Τέναρος
108 Τενθρηδών
109 Τεντούς
110 Τερβίλιος
111 Τερεντία
112 Τερεντίων
113 Τερηδών
114 Τέρης
115 Τεριναίος
116 Τέρπανδος
117 Τερπιάδης
118 Τέρπιος
119 Τέρπων
120 Τέρτια
121 Τέρτιος
122 Τέρτουλα
123 Τέρτυλλος
124 Τερφονία
125 Τέρψη
126 Τερψημέρη
127 Τέρψια
128 Τερψίας
129 Τερψιθέα
130 Τερψικλής
131 Τερψικράτη
132 Τερψικράτης
133 Τερψιχόρη
134 Τερψίων
135 Τέτα
136 Τέταμος
137 Τέτη
138 Τέτος
139 Τέττα
140 Τεύθρας
141 Τεύκρα
142 Τεύκρος
144 Τεύταμος
145 Τευταμύας
146 Τευτίαπλος
147 Τέχνη
148 Τέχνων
149 Τζάκος
150 Τζανετίνα
151 Τζανέτος
152 Τζανής
153 Τζεϊλιαν
154 Τζέϊμς
155 Τζέϊν
156 Τζέλα
157 Τζελένα
158 Τζεμάλ
159 Τζένιφερ
160 Τζεραλντίν
161 Τζέσικα
162 Τζιακελίν
163 Τζιβαγιέρα
164 Τζιενγκες
165 Τζιλιάνα
166 Τζίνα
167 Τζιοζεφίν
168 Τζιούντιθ
169 Τζιχάτ
170 Τζιωάννα
171 Τζιωρτζίνα
172 Τζο
173 Τζοάννα
174 Τζοβάνης
175 Τζογιάννα
176 Τζόλυ
177 Τζουανσέρι
178 Τζούλια
179 Τζουμα
180 Τζόυς
181 Τζούστα
182 Τζούστος
183 Τζώζεφ
184 Τζων
185 Τζωρτζ
186 Τζωρτζέλλα
187 Τζωρτζίνα
188 Τηδεύς
189 Τηθύς
190 Τηλαύγης
191 Τηλεβόας
192 Τηλεγόνη
193 Τηλέγονος
194 Τηλέδαμος
195 Τηλεδίκη
196 Τηλεκλείδης
197 Τηλεκλής
198 Τηλεμάχη
199 Τηλέμαχος
200 Τήλεμος
201 Τηλεφάνης
202 Τηλέφη
203 Τηλεφίδης
204 Τήλεφος
205 Τηληκλέας
206 Τήλος
207 Τήμενος
208 Τήνου
209 Τηρεύς
210 Τηρηϊς
211 Τήρης
212 Τηριδάη
213 Τήρω
214 Τίασα
215 Τιβέριος
216 Τιβουρτία
217 Τίβουρτος
218 Τίγασις
219 Τίγριος
220 Τιγρίς
221 Τιθόης
222 Τιθορέα
223 Τιθωνός
224 Τίλδα
225 Τιλφούσα
226 Τιμαγένης
227 Τιμαγόρας
228 Τιμαία
229 Τιμαιθώ
230 Τιμαίνετος
231 Τίμαιος
232 Τίμαλκος
233 Τιμάνδρα
234 Τιμανδρίδας
235 Τίμανδρος
236 Τιμάνθης
237 Τιμανορίδας
238 Τιμάνωρ
239 Τιμάρατος
240 Τιμαρέτα
241 Τιμαρέτη
242 Τιμάρετος
243 Τιμάρης
244 Τιμάριον
245 Τιμαρχία
246 Τίμαρχος
247 Τιμάσαρχος
248 Τιμασίθεος
249 Τιμάσιος
250 Τιμαχίδας
251 Τιμέας
252 Τίμη
253 Τιμηγενίδης
254 Τιμησιάναξ
255 Τιμησίθεος
256 Τιμήσιος
257 Τιμία
258 Τίμιος
259 Τιμιωτέρα
260 Τιμόδημος
261 Τιμοθέα
262 Τιμόθεος
263 Τιμοκήδης
264 Τιμόκλεια
265 Τιμοκλής
266 Τιμοκράτης
267 Τιμοκρέων
268 Τιμόκριτος
269 Τιμόλαος
270 Τιμολέων
271 Τιμόμαχος
272 Τιμόνα
273 Τιμονόη
274 Τιμοξένα
275 Τιμόξενος
276 Τίμος
277 Τιμοσθένη
278 Τιμοσθένης
279 Τιμόστρατος
280 Τιμοφάνης
281 Τιμοχάρης
282 Τιμύλα
283 Τιμύχα
284 Τίμων
285 Τιμώναξ
286 Τιμώσα
287 Τίνα
288 Τισαγόρας
289 Τισαμόρη
290 Τίσανδρος
291 Τισιάδης
292 Τισίας
293 Τισικράτης
294 Τισίμαχος
295 Τισιφόνη
296 Τισίφονος
297 Τισσαμενός
298 Τίσσανδρος
299 Τισσαφέρνης
300 Τίτα
301 Τιταία
302 Τίτακος
303 Τιτάν
304 Τιτάνια
305 Τιτίκα
306 Τίτιος
307 Τίτορμα
308 Τίτορμος
309 Τίτος
310 Τίτσα
311 Τιτυός
312 Τιτυοστρηχος
313 Τίφυς
314 Τιφύση
315 Τλασίμαχος
316 Τληπτόλεμος
317 Τλησίας
318 Τμώλος
319 Τόλης
320 Τολμαίος
321 Τολμίδης
322 Τομαζίνα
323 Τομάζος
324 Τομόροι
325 Τοντόρ
326 Τοξεύς
327 Τοξοκράτη
328 Τοπλoύ
329 Τορίλαος
330 Τορος
331 Τορύμβας
332 Τότα
333 Τοτός
334 Τουδώ
335 Τούλα
336 Τουμαζής
337 Τουμπίας
338 Τουνόμ
339 Τουντζαη
340 Τούρβουσα
341 Τούρβων
342 Τουρλιανή
343 Τοφαλλής
344 Τοφαλομενέλαος
345 Τραγιανη
346 Τραγκυλίνα
347 Τραγκυλίνος
348 Τραϊανή
349 Τραϊανός
350 Τραλλιανός
351 Τραπεζούς
352 Τάραρχος
353 Τρέβορ
354 Τρήχος
355 Τριάνθη
356 Τριανθούλα
357 Τριανταφυλλιά
358 Τριαντάφυλλος
359 Τριάντης
360 Τρίαρος
361 Τριάς
364 Τριβαλός
365 Τριβίμιος
366 Τριγώνα
367 Τρίκαρδος
368 Τρικόλωνος
369 Τριόπη
370 Τρίπτη
371 Τριπτόλεμος
372 Τρισεύγενη
373 Τριτώ
374 Τρίτων
375 Τρίτων
376 Τριφυλία
377 Τρίφυλος
378 Τρίφυνα
379 Τροβάτου
380 Τροίζηνος
381 Τροκολώνος
382 Τροοδία
383 Τρουλή
384 Τροφίμη
385 Τρόφιμος
386 Τροφώνιος
387 Τρυγώνα
388 Τρυπητή
389 Τρύτων
390 Τρυφερή
391 Τρυφερός
392 Τρύφων
394 Τρυφωνία
395 Τρωάς
396 Τρώας
397 Τρωίλος
398 Τρώς
399 Τσαμπίκα
400 Τσαμπίκος
401 Τσάνος
402 Τσαντή
403 Τσάντος
404 Τσαρλς
405 Τσέλση
406 Τσικίτα
407 Τσικουρώνα
408 Τσιοπουριάν
409 Τσιτσα
410 Τσιτσέκα
411 Τσυκκώτισσα
412 Ττοφαλής
413 Ττοφής
414 Τύδας
415 Τυδέας
416 Τυδεύς
417 Τυλιανή
418 Τύλλιος
419 Τυμιχα
420 Τύμνης
421 Τυνδάρεος
422 Τύνδαρης
423 Τυνδάριχος
424 Τύννιχος
425 Τυννώνδας
426 Τυπάλδος
427 Τύραννος
428 Τύραννος
429 Τυρία
430 Τύριμμας
431 Τύριννα
432 Τυρνησίς
433 Τυρραίος
434 Τυρραστιάδας
435 Τυρσηνίς
436 Τυρσηνός
437 Τυρταίος
438 Τύρταμος
439 Τυρώ
440 Τυφλός
441 Τυφοεύς 
442 Τυφωέας
443 Τυφών
444 Τυφωνεύς
445 Τυφώνη
446 Τύχη θεά
447 Τυχική
448 Τυχικός
449 Τυχίος
450 Τύχων
451 Τωβία
452 Τωβίας
453 Τωβίτ
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία