Εορτές 20 Αυγούστου: Άγιος Βόσβας Άγιος Δοσάς Άγιος Ευδαίμονας Άγιος Ηλιόδωρος Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης Άγιος Ρηγίνος Άγιος Σεβήρος Ανειτυλλιανός Ανθάνας Αντιλίνος Βίνος Έλντα Εύρος Ηλιοδώρα Θεόσεβρος Θεοχαρία ΚερκάςήΚέρκος Παλματία Παλμάτιος Σαμάνθα Σαμουήλ ο Προφήτης Σαμουηλία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Oswin Αγαθός Αγία Φωτεινή Άγιος Αχιλλέας ο Μάρτυρας Άγιος Γενέθλιος Άγιος Ζωίλος Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Ουγγαρίας Άγιος Κρονίονας Άγιος Μέμνων ο Κεντυρίων Άγιος Νίκων Άγιος Ορέστης ο εν Κύπρω Άγιος Σαβίνος Άγιος Στράτωνας Άγιος Τιμόθεος Μάρτυρας στη Θράκη Ζωτικός Λούκιος Μέμνων Μεστός Μολίας Μπέρναρντ Πανθήριος Πανσθένης Ρίνος Ρίων Στρατίων Τύραννος Ώρος Ώρος
1 Ταβιθά
2 Ταειρεσιης
3 Ταίναρος
4 Τάκης
5 Τάκιος
6 Τάκιτος
7 Ταλαιμένης
8 Ταλάκριαν
9 Ταλαός
10 Ταληές
11 Ταλθύβιος
12 Τάλια
13 Τάλως
14 Ταμάμα
15 Ταμάρα
16 Τάμτα
17 Τάνια
18 Τάνις
19 Τάνταλος
20 Ταξιάρχης 
21 Ταξιαρχία
22 Ταξιδιάρα
23 Ταξικράτη
24 Τάρα
25 Ταραξάνδρα
26 Ταράξανδρος
27 Ταραξία
28 Ταραξίας
29 Ταραξίππα
30 Ταράξιππος
31 Τάραρχη
32 Τάρας
33 Τάραχος
34 Ταργίταος
35 Τάριελ
36 Ταρίνα
37 Ταριχάνι
38 Ταρκύνιος
39 Ταρραίος
40 Ταρσία
41 Ταρσίζιος
42 Τάσα
43 Ταταρνώτισσα
44 Τάτια
45 Τάτιος
46 Τατσελος
47 Τάτση
48 Τάτσι
49 Τατσιάν
50 Τάττη
51 Ταϋγέτη
52 Ταΰγετος
53 Ταυρέας
54 Ταυριας
55 Ταυρίων
56 Ταυροσθένης
57 Τάφιος
58 Ταώραα
59 Τέα
60 Τέβρος
61 Τεγεάτης
62 Τεγύριος
63 Τειρεσίας
65 Τειρεσίη
66 Τεισίας
67 Τέκμησσα
68 Τεκούσα
69 Τεκταίος
70 Τέκτων
71 Τελαμών
72 Τελέας
73 Τελέδαμος
74 Τελεδίκη
75 Τελένικος
76 Τελέσαρχος
77 Τελέσας
78 Τελεσθώ
80 Τελεσιάδας
81 Τελεσίας
82 Τελεσικράτης
83 Τελέσιλλα
84 Τελεσίνικος
85 Τελέσιππα
86 Τελεσταγόρας
87 Τελέστης
88 Τελεσφόρα
89 Τελεσφόρος
90 Τελέτιος
91 Τελευταγόρα
92 Τελευταγόρας
93 Τελεύτας
94 Τελευτίας
95 Τελέων
96 Τέλης
97 Τέλλην
98 Τελλίας
99 Τέλλις
100 Τέλλος
101 Τέλλων
102 Τελχίν
103 Τελχινία
104 Τεμασίων
105 Τέμπρος
106 Τενάγης
107 Τέναρος
108 Τενθρηδών
109 Τεντούς
110 Τερβίλιος
111 Τερεντία
112 Τερεντίων
113 Τερηδών
114 Τέρης
115 Τεριναίος
116 Τέρπανδος
117 Τερπιάδης
118 Τέρπιος
119 Τέρπων
120 Τέρτια
121 Τέρτιος
122 Τερτούλα
123 Τερφονία
124 Τέρψη
125 Τερψημέρη
126 Τέρψια
127 Τερψίας
128 Τερψιθέα
129 Τερψικλής
130 Τερψικράτη
131 Τερψικράτης
132 Τερψιχόρη
133 Τερψίων
134 Τέτα
135 Τέταμος
136 Τέτη
137 Τέτος
138 Τεύθρας
139 Τεύκρος
141 Τεύταμος
142 Τευταμύας
143 Τευτίαπλος
144 Τέχνη
145 Τέχνων
146 Τζάκος
147 Τζανετίνα
148 Τζανέτος
149 Τζανής
150 Τζεϊλιαν
151 Τζέϊμς
152 Τζέϊν
153 Τζέλα
154 Τζελένα
155 Τζεμάλ
156 Τζένιφερ
157 Τζεραλντίν
158 Τζέσικα
159 Τζιακελίν
160 Τζιβαγιέρα
161 Τζιενγκες
162 Τζιλιάνα
163 Τζίνα
164 Τζιοζεφίν
165 Τζιούντιθ
166 Τζιχάτ
167 Τζιωάννα
168 Τζιωρτζίνα
169 Τζο
170 Τζοάννα
171 Τζοβάνης
172 Τζογιάννα
173 Τζόλυ
174 Τζουανσέρι
175 Τζούλια
176 Τζουμα
177 Τζόυς
178 Τζώζεφ
179 Τζων
180 Τζωρτζ
181 Τζωρτζέλλα
182 Τζωρτζίνα
183 Τηδεύς
184 Τηθύς
185 Τηλαύγης
186 Τηλεβόας
187 Τηλεγόνη
188 Τηλέγονος
189 Τηλέδαμος
190 Τηλεδίκη
191 Τηλεκλείδης
192 Τηλεκλής
193 Τηλεμάχη
194 Τηλέμαχος
195 Τήλεμος
196 Τηλεφάνης
197 Τηλέφασσα
198 Τηλέφη
199 Τηλεφίδης
200 Τήλεφος
201 Τηληκλέας
202 Τήλος
203 Τήμενος
204 Τήνου
205 Τηρεύς
206 Τηρηϊς
207 Τήρης
208 Τηριδάη
209 Τήρω
210 Τίασα
211 Τιβέριος
212 Τιβουρτία
213 Τίβουρτος
214 Τίγασις
215 Τίγριος
216 Τιγρίς
217 Τιθόης
218 Τιθορέα
219 Τιθωνός
220 Τίλδα
221 Τιλφούσα
222 Τιμαγένης
223 Τιμαγόρας
224 Τιμαία
225 Τιμαιθώ
226 Τιμαίνετος
227 Τίμαιος
228 Τίμαλκος
229 Τιμάνδρα
230 Τιμανδρίδας
231 Τίμανδρος
232 Τιμάνθης
233 Τιμανορίδας
234 Τιμάνωρ
235 Τιμάρατος
236 Τιμαρέτα
237 Τιμαρέτη
238 Τιμάρετος
239 Τιμάρης
240 Τιμάριον
241 Τιμαρχία
242 Τίμαρχος
243 Τιμάσαρχος
244 Τιμασίθεος
245 Τιμάσιος
246 Τιμαχίδας
247 Τιμέας
248 Τίμη
249 Τιμηγενίδης
250 Τιμησιάναξ
251 Τιμησίθεος
252 Τιμήσιος
253 Τιμίας
254 Τίμιος
255 Τιμιωτέρα
256 Τιμόδημος
257 Τιμοθέα
258 Τιμόθεος
259 Τιμοκήδης
260 Τιμόκλεια
261 Τιμοκλής
262 Τιμοκράτης
263 Τιμοκρέων
264 Τιμόκριτος
265 Τιμόλαος
266 Τιμολέων
267 Τιμόμαχος
268 Τιμόνα
269 Τιμονόη
270 Τιμοξένα
271 Τιμόξενος
272 Τίμος
273 Τιμοσθένης
274 Τιμόστρατος
275 Τιμοφάνης
276 Τιμοχάρης
277 Τιμύλα
278 Τιμύχα
279 Τίμων
280 Τιμώναξ
281 Τιμώσα
282 Τίνα
283 Τισαγόρας
284 Τισαμόρη
285 Τίσανδρος
286 Τισιάδης
287 Τισίας
288 Τισικράτης
289 Τισίμαχος
290 Τισιφόνη
291 Τισίφονος
292 Τισσαμενός
293 Τίσσανδρος
294 Τισσαφέρνης
295 Τίτα
296 Τιταία
297 Τίτακος
298 Τιτάν
299 Τιτάνια
300 Τιτίκα
301 Τίτιος
302 Τίτος
303 Τίτσα
304 Τιτυός
305 Τιτυοστρηχος
306 Τίφυς
307 Τιφύση
308 Τλασίμαχος
309 Τληπτόλεμος
310 Τλησίας
311 Τμώλος
312 Τόλης
313 Τολμαίος
314 Τολμίδης
315 Τομαζίνα
316 Τομάζος
317 Τομόροι
318 Τοντόρ
319 Τοξεύς
320 Τοξοκράτη
321 Τοπλoύ
322 Τορίλαος
323 Τορος
324 Τορύμβας
325 Τότα
326 Τοτός
327 Τουδώ
328 Τούλα
329 Τουμαζής
330 Τουμπίας
331 Τουνόμ
332 Τουντζαη
333 Τουρβών
334 Τουρλιανή
335 Τοφαλλής
336 Τοφαλομενέλαος
337 Τραγιανη
338 Τραγκυλίνος
339 Τραϊανή
340 Τραϊανός
341 Τραλλιανός
342 Τραπεζούς
343 Τάραρχος
344 Τρέβορ
345 Τρήχος
346 Τριάνθη
347 Τριανθούλα
348 Τριανταφυλλιά
349 Τριαντάφυλλος
350 Τριάντης
351 Τρίαρος
352 Τριάς
355 Τριβαλός
356 Τριβίμιος
357 Τριγώνα
358 Τρίκαρδος
359 Τρικόλωνος
360 Τριόπη
361 Τριπτόλεμος
362 Τρισεύγενη
363 Τριτώ
364 Τρίτων
365 Τρίτων
366 Τριφυλία
367 Τρίφυλος
368 Τριχερούσα
369 Τροβάτου
370 Τροίζηνος
371 Τροκολώνος
372 Τροοδία
373 Τρουλή
374 Τροφίμη
375 Τρόφιμος
376 Τροφώνιος
377 Τρυγώνα
378 Τρυπητή
379 Τρύτων
380 Τρυφερή
381 Τρυφερός
382 Τρύφων
384 Τρυφωνία
385 Τρωάς
386 Τρώας
387 Τρωίλος
388 Τρώς
389 Τσαμπίκα
390 Τσαμπίκος
391 Τσάνος
392 Τσαντή
393 Τσάντος
394 Τσαρλς
395 Τσέλση
396 Τσικίτα
397 Τσικουρώνα
398 Τσιοπουριάν
399 Τσιτσα
400 Τσυκκώτισσα
401 Ττοφαλής
402 Ττοφής
403 Τύδας
404 Τυδέας
405 Τυδεύς
406 Τυλιανή
407 Τύλλιος
408 Τυμιχα
409 Τύμνης
410 Τυνδάρεος
411 Τύνδαρης
412 Τυνδάριχος
413 Τύννιχος
414 Τυννώνδας
415 Τυπάλδος
416 Τύραννος
417 Τυρία
418 Τύριμμας
419 Τύριννα
420 Τυρνησίς
421 Τυρραίος
422 Τυρραστιάδας
423 Τυρσηνίς
424 Τυρσηνός
425 Τυρταίος
426 Τύρταμος
427 Τυρώ
428 Τυφλός
429 Τυφοεύς 
430 Τυφωέας
431 Τυφών
432 Τυφωνεύς
433 Τυφώνη
434 Τύχη θεά
435 Τυχική
436 Τυχικός
437 Τυχίος
438 Τύχων
439 Τωβίας
440 Τωβίτ
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία