Εορτές 20 Αυγούστου: Άγιος Βόσβας Άγιος Δοσάς Άγιος Ευδαίμονας Άγιος Ηλιόδωρος Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης Άγιος Ρηγίνος Άγιος Σεβήρος Ανειτυλλιανός Ανθάνας Αντιλίνος Βίνος Έλντα Εύρος Ηλιοδώρα Θεόσεβρος Θεοχαρία ΚερκάςήΚέρκος Παλματία Παλμάτιος Σαμάνθα Σαμουήλ ο Προφήτης Σαμουηλία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Oswin Αγαθός Αγία Φωτεινή Άγιος Αχιλλέας ο Μάρτυρας Άγιος Γενέθλιος Άγιος Ζωίλος Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Ουγγαρίας Άγιος Κρονίονας Άγιος Μέμνων ο Κεντυρίων Άγιος Νίκων Άγιος Ορέστης ο εν Κύπρω Άγιος Σαβίνος Άγιος Στράτωνας Άγιος Τιμόθεος Μάρτυρας στη Θράκη Ζωτικός Λούκιος Μέμνων Μεστός Μολίας Μπέρναρντ Πανθήριος Πανσθένης Ρίνος Ρίων Στρατίων Τύραννος Ώρος Ώρος
1 Σαβαΐνος
2 Σαβαώθ
3 Σαββαή
4 Σάββας
5 Σαββατίνα
6 Σαβέλ
7 Σαβέλα
8 Σαβέρας
9 Σαβέριος
10 Σαβίνα
11 Σαβίνθη
12 Σαβινιανή
13 Σαβινιανός
14 Σαβίνος
15 Σαβώριος
16 Σαγχωνιάθων
17 Σαδώθ
18 Σαδώκ
20 Σαημ
21 Σαϊάδα
22 Σάιμον
23 Σάις
24 Σαισάρα
25 Σακ
26 Σακάδας
27 Σάκας
28 Σακεδών
30 Σακελλάριος
31 Σακερδών
32 Σάκης
33 Σάκτος
34 Σαλά
35 Σάλαγος
36 Σαλαθιήλ
37 Σάλαιθος
38 Σαλαμάνης
39 Σαλαμίνα
40 Σαλαμινοκλής
41 Σαλβατώρ
42 Σάλβια
43 Σάλβιος
44 Σάλλη
45 Σαλμών
46 Σαλμωνεύς
47 Σαλμωνίς
48 Σαλπία
49 Σαλπίων
50 Σαλύνθιος
51 Σαλώμη
52 Σαλωμπτίνος
53 Σαλωνάς
54 Σαλωνίνα
55 Σαμακιώτισσα
56 Σαμάνθα
57 Σάμβας
58 Σαμβαύλας
59 Σαμέας
60 Σαμενθα
61 Σαμι
62 Σαμία
63 Σάμιππος
64 Σαμιρ
65 Σαμμίας
66 Σαμόλας
67 Σαμου
68 Σαμουήλ
69 Σαμουηλία
70 Σαμπατή
71 Σαμπατής
72 Σαμπρίνα
73 Σαμσών
74 Σαμψών
75 Σαμωνάς
76 Σαναχάριβος
77 Σάνδακος
78 Σάνδης
79 Σάνδοκος
80 Σάνδρα
81 Σανδώκης
82 Σάνδων
83 Σαννίων
84 Σαννυρίων
85 Σάντα
86 Σαντιάνα
87 Σαντορίνος
88 Σάντρα
89 Σάντρη
90 Σάντυ
91 Σαούλ
92 Σάουλα
93 Σαπρίκιος
94 Σαπφειρη
95 Σάπφιρα
96 Σαπφώ
97 Σάραμβος
98 Σαραντία
99 Σαράντος
100 Σαραπάβων
101 Σαραπινός
102 Σαραπίων
103 Σαραφθία
104 Σαραφιανός
105 Σαρβάτος
106 Σαρβήλος
107 Σαρδανάπαλος
110 Σαριμπάλα
111 Σαρκίς
112 Σαρμάτας
113 Σαρμπέλ
114 Σαρμπέλα
115 Σαρντούλα
116 Σαρπηδών
117 Σάρρα
118 Σαρρής
119 Σάρυσι
120 Σάρων
121 Σάσα
122 Σασάνης
123 Σατανάς
124 Σάτνιος
125 Σάτος
126 Σατουρνίλος
127 Σατουρνίνος
128 Σατύρα
129 Σάτυρος
130 Σαύλος 
131 Σαυρίας
132 Σαφείρο
133 Σαώ
134 Σάων
135 Σβενεβοία
136 Σβετλάνα
137 Σγουρή
138 Σγούρος
139 Σεβά
140 Σεβάν
141 Σεβαστή
142 Σεβαστιάννα
143 Σεβαστίνα
144 Σεβαστίνος
145 Σεβαστός
148 Σέβη
149 Σεβήρα
150 Σεβήρος
151 Σεβίλλη
152 Σέβος
153 Σεβρός
154 Σεθ
155 Σεθών
156 Σειλήνη
157 Σειληνός
158 Σεϊμβλάς
159 Σειρήν
160 Σείριος
161 Σεκενδίνος
162 Σεκλίνη
163 Σεκουνδιανή
164 Σεκουνδιανός
165 Σεκούνδος
166 Σελάνη
167 Σελβίνα
168 Σελεάδας
169 Σελεύκα
170 Σέλευκος
171 Σελήνη
173 Σελήνιος
174 Σελληνιάδα
175 Σέλλος
176 Σελντα
177 Σεμέλη
178 Σεμιρα
179 Σέμνιος
180 Σεμπαστιαν
181 Σενάτωρ
182 Σενέκας
183 Σένθης
184 Σενούθιος
185 Σενουφία
186 Σενούφιος
187 Σεντα
188 Σενώχ
189 Σέξτιος
190 Σέξτος
191 Σεπτεμβριανή
192 Σεπτεμίνος
193 Σεραφείμ
194 Σεραφειμία
195 Σέρβουλος
196 Σεργία
197 Σέργιος
199 Σερεμέτης
200 Σερέτης
201 Σέριδος
202 Σερίνος
203 Σερούχ
204 Σερρα
205 Σέση
206 Σετσιλ
207 Σεύθης
208 Σεφώρα
209 Σηθ
210 Σήθι
211 Σήθος
212 Σημ
213 Σημέλα
214 Σήμος
215 Σήραμβος
216 Σθενέβοια
217 Σθενελαϊδας
218 Σθενελαΐς
219 Σθενέλαος
220 Σθενέλη
221 Σθενελίδης
222 Σθένελος
223 Σθενίδας
224 Σθενώ
225 Σθενωνίδας
226 Σία
227 Σιακε
228 Σιαλής
229 Σιαμεριαν
230 Σιάννα
231 Σιάτης
232 Σίβα
233 Σιβηρός
234 Σίβυλ
235 Σίβυλλα
236 Σιβύρτιος
237 Σιγή
238 Σιγητζάς
239 Σιγισμούνδη
240 Σιγισμούνδος
241 Σιδερή
242 Σιδέρης
243 Σίδη
244 Σιήλα
245 Σίθων
246 Σικέλη
247 Σίκινος
248 Σικυλλίας
249 Σιλανίων
250 Σιλανός
251 Σίλας
252 Σιλβάνα
253 Σιλβάνος
254 Σιλβέστρα
255 Σιλβέστρος
256 Σιλένα
257 Σιληνός
258 Σίλια
259 Σιλίκιος
260 Σίλλαξ
261 Σίλλος
262 Σίλος
263 Σιμάγγελος
264 Σιμαίθα
265 Σιμάριστος
266 Σίμη
267 Σιμιαθής
268 Σιμίτριος
269 Σιμίχη
270 Σιμμίας
271 Σιμμίχη
272 Σιμοείσιος
273 Σίμος
274 Σιμπέλ
275 Σιμπλίκιος
276 Σιμύλος
277 Σίμων
278 Σιμώνη
279 Σινάν
280 Σίνθια
281 Σίνις
282 Σινόη
283 Σινώπη
284 Σιός
285 Σίπυλος
286 Σιραρπή
287 Σιρίκη
288 Σιρίκιος
289 Σιρματένια
290 Σιρούη
291 Σίρωμος
292 Σίρων
293 Σισίνιος
294 Σίσσυ
295 Σίσυφος
296 Σισώης
297 Σιτζιφρίδης
298 Σίτσα
299 Σιώ
301 Σιωνία
302 Σιώνιος
303 Σκαίη
304 Σκαίος
305 Σκάμανδρος
306 Σκαμανδρώνυμος
307 Σκάμων
308 Σκαριφιδας
309 Σκαρλάτη
310 Σκαρλάτος
311 Σκελλίας
312 Σκερδιλαϊδας
313 Σκευοφύλακας
314 Σκέφρος
315 Σκιαδενή
316 Σκιάθος
317 Σκιπίων
318 Σκίρος
319 Σκίρωνας
320 Σκιρώνδας
321 Σκιρωνίδης
322 Σκιρωνίδης
323 Σκίτων
324 Σκιώνη
325 Σκλαβούνος
326 Σκόνδρα
327 Σκόπας
328 Σκοπελιανός
329 Σκοπιότισσα
330 Σκορδα
331 Σκύθης
332 Σκύλαξ
333 Σκύλλα
334 Σκύλλις
335 Σκύμνος
336 Σκύριος
337 Σκώλος
338 Σλάβος
339 Σμαράγδα
340 Σμαράγδος
342 Σμερδίης
343 Σμίκρη
344 Σμικρίων
345 Σμικύθης
346 Σμίλης
347 Σμινδυρίδης
348 Σμιχιάς
349 Σμύρνα
350 Σοβιετία
351 Σοίριζα
352 Σολέβ
353 Σόλεβ
354 Σολομών
356 Σολομωνή
357 Σολομωντία
358 Σολόχων
359 Σολωμός
360 Σόλων
361 Σομμαρίτα
362 Σόνια
363 Σονιλα
364 Σόος
365 Σοράγια
366 Σόσσιος
367 Σότι
368 Σοτομβριανή
369 Σου
370 Σουηρίλλας
371 Σουητώνιος
372 Σούκιος
373 Σούλα
374 Σουλιμας
375 Σουλτάνα
376 Σουλτάνος
377 Σουμέλα
378 Σουναι
379 Σουράνα
380 Σουρέν
381 Σουρτοκάλη
382 Σους
383 Σουσάννα
384 Σουσάννας
385 Σουσαρίων
386 Σοφαίνετος
387 Σοφία
388 Σοφιανή
389 Σοφιάννα
390 Σοφιανός
391 Σοφιλένια
392 Σοφίλια
393 Σοφιλίζα
394 Σόφιλος
395 Σοφιλύδια
396 Σόφιος
397 Σοφόκλεια
398 Σοφοκλής
399 Σοφονίας
400 Σοφόνιος
401 Σοφός
402 Σόφων
403 Σπάθης
404 Σπανός
405 Σπαράδοκος
406 Σπάρτη
407 Σπάρτων
408 Σπασης
409 Σπειώ
410 Σπειωτηθύς
411 Σπένσερ
412 Σπεράντζα
413 Σπεράτος
414 Σπερθίας
415 Σπεύσιππος
416 Σπηλια
417 Σπηλιοπαναγιώτης
418 Σπήλιος
419 Σπηλιώτης
420 Σπηλιώτισσα
421 Σπίνθαρος
422 Σπίτταλος
423 Σπορά
424 Σπόρος
425 Σπυρααντώνης
426 Σπυραβάγγελος
427 Σπυράγγελος
428 Σπυρανδρέας
429 Σπυράννα
430 Σπυραντώνης
431 Σπυραριστείδης
432 Σπυρίδων
433 Σπυριδώνα
434 Σπυρογεράσιμος
435 Σπυρογεώργιος
436 Σπυρογιάννης
437 Σπυροδημήτριος
438 Σπυρολιάς
439 Σπυρομήλιος
440 Σπυρονικόλαος
441 Σπυροφάνης
442 Σρύαλος
443 Σταγόνιον
444 Σταδιεύς
445 Σταδμέας
446 Στάθης
447 Σταϊκη
448 Στάικος
449 Στάλα
450 Σταλαιμένης
451 Στάλιν
452 Σταλίνα
453 Σταλλη
454 Σταμαλίνα
455 Σταματέλα
456 Σταματέλος
457 Σταματία
458 Σταματίκη
459 Σταματίνα
460 Σταματίνος
461 Σταμάτιος
462 Σταμέλα
463 Σταμέλης
464 Στάμος
465 Σταμουδα
466 Σταμούλα
467 Σταμούλης
468 Στάμπολης
469 Σταμώ
470 Στάνκα
471 Στάντης
472 Στας
473 Στάσα
474 Στασάνωρ
475 Στασέας
476 Στασία
477 Στασινή
478 Στασίνος
479 Στασούλα
480 Στατείρα
481 Σταυραγγελία
482 Σταυραντώνιος
483 Σταύρη
484 Σταυριάνθη
485 Σταυριάννα
486 Σταυριλένα
487 Σταυρονικόλας
488 Σταύρος
489 Στάφυλος
490 Στέβη
491 Στεκούλα
492 Στελιάνα
493 Στέλιος
494 Στέλλα
495 Στελλίνα
496 Στένια
497 Στεντορίς
498 Στέντωρ
499 Στεπάν
500 Στεργία
501 Στεργιακούλα
502 Στεργιακούλης
503 Στεργιάνα
504 Στεργιάνης
505 Στέργιος
506 Στεριανή
507 Στερκώτης
508 Στερόπη
509 Στερόπης
510 Στεφανηφορεύς
511 Στεφανηφορία
512 Στεφανία
513 Στεφανίδα
514 Στεφανίδη
515 Στεφανίδης
516 Στέφανος
517 Στήβεν
518 Στησαγόρας
519 Στήσανδρος
520 Στησάνωρ
521 Στησήνωρ
522 Στησικλής
523 Στησίλαος
524 Στησίμβροτος
525 Στησίχορος
526 Στιβαρός
527 Στίβεν
528 Στίλβη
529 Στίλβης
530 Στιλβίδης
531 Στίλπων
532 Στιούαρτ
533 Στισαγόρας
534 Στίχιος
535 Στογιανα
536 Στοϊκος
537 Στόμας
538 Στόμιος
539 Στουμπουλη
540 Στράβαξ
541 Στράβων
542 Στραβωνία
543 Στρασίνος
544 Στρατάρχας
545 Στρατηγία
546 Στρατήγιος
547 Στράτης
548 Στρατιαννα
549 Στράτιος
550 Στρατίων
551 Στρατοβάτης
552 Στρατόδημος
553 Στρατοκλής
554 Στρατόλα
555 Στρατόλαος
556 Στρατονίκη
557 Στρατόνικος
558 Στράτος
559 Στράττις
560 Στράτων
561 Στρεψιάδης
562 Στρογγυλίων
563 Στρόφακος
564 Στρυβήλη
565 Στρυμόδωρος
566 Στρυμώ
567 Στρωγιανού
568 Στύγα
569 Στύγνη
570 Στυλιανή
571 Στυλιάννα
572 Στυλιανός
573 Στύμφαλος
574 Στύμφυλος
575 Στυξ
576 Στύραξ
577 Στύφων
578 Συάγριος
579 Σύαγρος
580 Σύαδρος
581 Συβαριάδης
582 Συβαριάδου
583 Συγκλητική
584 Συκή
585 Συλάς
586 Σύλβια
587 Σύλβιος
588 Σύλια
589 Σύλλας
590 Συλλεύς
591 Συλλίας
592 Συλοσών
593 Συμέλα
594 Συμεών
595 Συμεωνή
596 Σύμη
597 Συμηριώτη
598 Συμμαχία
599 Σύμμαχος
600 Σύμος
601 Συνάναρχος
602 Συνεσία
603 Συνέσιος
604 Συνέσως
605 Συνετή
606 Συνετός
607 Σύνη
608 Σύνθια
609 Συννεφιά
610 Συννόων
611 Συνοδή
612 Συνοδινός
613 Συνοδώρα
614 Συντύχη
615 Συραγω
616 Συράκος
617 Συριανός
618 Συριος
619 Συρμαλένια
620 Συρματένια
621 Συρμούλα
622 Σύρος
623 Συρράκος
624 Σφαίρος
625 Σφαλαγγιώτισσα
626 Σφήλος
627 Σφήττος
628 Σφοδριάς
629 Σφύρος
630 Σχεδίος
631 Σχίνων
632 Σχοινεύς
633 Σχοίνος
634 Σχολάριος
635 Σωγένης
636 Σωδάμας
637 Σωζάνα
638 Σωζία
639 Σωζομένη
640 Σωζόμενος
641 Σώζουσα
642 Σώζων
643 Σωκλέας
644 Σωκλείδης
645 Σωκλής
646 Σώκο
647 Σώκος
648 Σωκράτης
649 Σωκρατία
650 Σωκρατίδης
651 Σώμις
652 Σώνια
653 Σωπάτρα
654 Σώπατρος
655 Σώπολις
656 Σωρανός
657 Σωσάδης
658 Σωσάνδρα
659 Σώσανδρος
660 Σώσατρατος
661 Σωσθένης
662 Σωσιάδης
663 Σωσίας
664 Σωσίβιος
665 Σωσιγένης
666 Σωσιθέα
667 Σωσίθεος
668 Σωσικλής
669 Σωσικράτης
670 Σώσιλος
671 Σωσιμένης
672 Σώσιμος
673 Σωσίνομος
674 Σωσίπατρος
675 Σώσιππος
676 Σώσις
677 Σωσίστρατος
678 Σωσιφάνη
679 Σωσιφάνης
680 Σώσος
681 Σωσσάνδρα
682 Σωσσίων
683 Σώσσος
684 Σωστράτη
685 Σωστρατιδας
686 Σωστράτιος
687 Σώστρατος
688 Σωσώ
689 Σωτὴρ
690 Σωτάδης
691 Σωτάς
692 Σωτήρ
693 Σωτηρία
694 Σωτίων
695 Σωφάνης
696 Σωφρονία
697 Σωφρονίσκος
698 Σώφρων
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία