Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Σαβαΐνη
2 Σαβαΐνος
3 Σαβαώθ
4 Σάββας
5 Σαββατίνα
6 Σάββη
7 Σαβέλ
8 Σαβέλα
9 Σαβέρας
10 Σαβέριος
11 Σαβίνα
12 Σαβίνθη
13 Σαβινιανή
14 Σαβινιανός
15 Σαβίνος
16 Σαβώριος
17 Σαγαρή
18 Σαγάριος
19 Σαγχωνιάθων
20 Σαδώθ
21 Σαδώκ
23 Σαημ
24 Σαϊάδα
25 Σάιμον
26 Σάις
27 Σαισάρα
28 Σακ
29 Σακάδας
30 Σάκας
31 Σακεδών
33 Σακελλάριος
34 Σακερδών
35 Σάκης
36 Σάκτος
37 Σαλά
38 Σάλαγος
39 Σαλαθιήλ
40 Σάλαιθος
41 Σαλαμάνη
42 Σαλαμάνης
43 Σαλαμίνα
44 Σαλαμινοκλής
45 Σαλβατώρ
46 Σάλβια
47 Σάλβιος
48 Σάλλη
49 Σαλμών
50 Σαλμωνεύς
51 Σαλμωνίς
52 Σαλπία
53 Σαλπίων
54 Σαλύνθιος
55 Σαλώμη
56 Σαλωμπτίνος
57 Σαλωνάς
58 Σαλωνίνα
59 Σαμακιώτισσα
60 Σαμάνθα
61 Σάμβας
62 Σαμβαύλας
63 Σαμέας
64 Σαμενθα
65 Σαμι
66 Σαμία
67 Σάμιππος
68 Σαμιρ
69 Σαμμίας
70 Σαμόλας
71 Σαμου
72 Σαμουήλ
73 Σαμουηλία
74 Σαμπατή
75 Σαμπατής
76 Σαμπρίνα
77 Σαμσών
78 Σαμψών
79 Σαμωνάς
80 Σαμώνια
81 Σαναχάριβος
82 Σάνδακος
83 Σάνδης
84 Σάνδοκος
85 Σάνδρα
86 Σανδώκης
87 Σάνδων
88 Σαννίων
89 Σαννυρίων
90 Σάντα
91 Σαντιάνα
92 Σαντορίνος
93 Σάντρα
94 Σάντρη
95 Σάντυ
96 Σαούλ
97 Σάουλα
98 Σαπρίκιος
99 Σαπφειρη
100 Σάπφιρα
101 Σαπφώ
102 Σάραμβος
103 Σαραντία
104 Σαράντος
105 Σαραπάβων
106 Σαραπίων
107 Σαραφθία
108 Σαραφιανός
109 Σαρβάτος
110 Σαρβήλος
111 Σαρδανάπαλος
114 Σαριμπάλα
115 Σαρκίς
116 Σαρμάτας
118 Σαρματία
119 Σαρμπέλ
120 Σαρμπέλα
121 Σαρντούλα
122 Σαρπηδών
123 Σάρρα
124 Σαρρής
125 Σάρυσι
126 Σάρων
127 Σάσα
128 Σασάνης
129 Σατανάς
130 Σάτνιος
131 Σάτος
132 Σατουρνίλα
133 Σατουρνίλος
134 Σατουρνίνος
135 Σατύρα
136 Σάτυρος
137 Σαύλος 
138 Σαυρίας
139 Σαφείρο
140 Σαώ
141 Σάων
142 Σβενεβοία
143 Σβετλάνα
144 Σγουρή
145 Σγούρος
146 Σεβά
147 Σεβάν
148 Σεβαστή
149 Σεβαστιάννα
150 Σεβαστίνα
151 Σεβαστίνος
152 Σεβαστός
155 Σέβη
156 Σεβήρα
157 Σεβήρος
158 Σεβίλλη
159 Σέβος
160 Σεβρός
161 Σεθ
162 Σεθών
163 Σειλήνη
164 Σειληνός
165 Σεϊμβλάς
166 Σειρήν
167 Σείριος
168 Σεκενδίνος
169 Σεκλίνη
170 Σεκούνδα
171 Σεκούνδος
172 Σελάνη
173 Σελβίνα
174 Σελεάδας
175 Σελεύκα
176 Σέλευκος
177 Σελήνη
179 Σελήνιος
180 Σελληνιάδα
181 Σέλλος
182 Σελντα
183 Σεμέλη
184 Σεμιρα
185 Σέμνιος
186 Σεμπαστιαν
187 Σενάτωρ
188 Σενέκας
189 Σένθης
190 Σενούθιος
191 Σενουφία
192 Σενούφιος
193 Σεντα
194 Σενώχ
195 Σέξτιος
196 Σέξτος
197 Σεπτεμβριανή
198 Σεπτεμίνος
199 Σεραφείμ
200 Σεραφειμία
201 Σέρβουλη
202 Σέρβουλος
203 Σεργία
204 Σέργιος
206 Σερεμέτης
207 Σερέτης
208 Σέριδος
209 Σερίνος
210 Σερούχ
211 Σερρα
212 Σέση
213 Σετσιλ
214 Σεύθης
215 Σεφώρα
216 Σηθ
217 Σήθι
218 Σήθος
219 Σημ
220 Σημέλα
221 Σήραμβος
222 Σθενέβοια
223 Σθενελαϊδας
224 Σθενελαΐς
225 Σθενέλαος
226 Σθενέλη
227 Σθενελίδης
228 Σθένελος
229 Σθενίδας
230 Σθενώ
231 Σθενωνίδας
232 Σία
233 Σιακε
234 Σιαλής
235 Σιαμεριαν
236 Σιάννα
237 Σιάτης
238 Σίβα
239 Σιβηρός
240 Σίβυλ
241 Σίβυλλα
242 Σιβύρτιος
243 Σιγή
244 Σιγητζάς
245 Σιγισμούνδη
246 Σιγισμούνδος
247 Σιδερή
248 Σιδέρης
249 Σίδη
250 Σιήλα
251 Σίθων
252 Σικέλη
253 Σίκινος
254 Σικυλλίας
255 Σιλανίων
256 Σιλανός
257 Σίλας
258 Σιλβάνα
259 Σιλβάνος
260 Σιλβέστρα
261 Σιλβέστρος
264 Σιλένα
265 Σιληνός
266 Σίλια
267 Σιλίκιος
268 Σίλλαξ
269 Σίλλος
270 Σίλος
271 Σιμάγγελος
272 Σιμαίθα
273 Σιμάριστος
274 Σίμη
275 Σιμιαθής
276 Σιμίτριος
277 Σιμίχη
278 Σιμμίας
279 Σιμμίχη
280 Σιμοείσιος
281 Σίμος
282 Σιμπέλ
283 Σιμπλίκιος
284 Σιμύλος
285 Σίμων
286 Σιμώνη
287 Σινάν
288 Σίνθια
289 Σίνις
290 Σινόη
291 Σινώπη
292 Σιός
293 Σίπυλος
294 Σιραρπή
295 Σιρίκη
296 Σιρίκιος
297 Σιρματένια
298 Σιρούη
299 Σίρωμος
300 Σίρων
301 Σισίνιος
302 Σίσσυ
303 Σίσυφος
304 Σισώης
305 Σιτζιφρίδης
306 Σίτσα
307 Σιώ
309 Σιωνία
310 Σιώνιος
311 Σκαίη
312 Σκαίος
313 Σκάμανδρος
314 Σκαμανδρώνυμος
315 Σκάμων
316 Σκαριφιδας
317 Σκαρλάτη
318 Σκαρλάτος
319 Σκελλίας
320 Σκερδιλαϊδας
321 Σκευοφύλακας
322 Σκέφρος
323 Σκιαδενή
324 Σκιαδενός
325 Σκιάθος
326 Σκιπίων
327 Σκίρος
328 Σκίρωνας
329 Σκιρώνδας
330 Σκιρωνίδης
331 Σκιρωνίδης
332 Σκίτων
333 Σκιώνη
334 Σκλαβούνος
335 Σκόνδρα
336 Σκόπας
337 Σκοπελιανός
338 Σκοπιότισσα
339 Σκορδα
340 Σκύθης
341 Σκύλαξ
342 Σκύλλα
343 Σκύλλις
344 Σκύμνος
345 Σκύριος
346 Σκώλος
347 Σλάβος
348 Σμαράγδα
349 Σμάραγδος
351 Σμερδίης
352 Σμίκρη
353 Σμικρίων
354 Σμικύθης
355 Σμίλης
356 Σμινδυρίδης
357 Σμιχιάς
358 Σμύρνα
359 Σοβιετία
360 Σοίριζα
361 Σολέβ
362 Σόλεβ
363 Σολομών
365 Σολομωνή
366 Σολομωντία
367 Σολόχων
368 Σολωμός
369 Σόλων
370 Σολωνεία
371 Σομμαρίτα
372 Σόνια
373 Σονιλα
374 Σόος
375 Σοράγια
376 Σόσσιος
377 Σότι
378 Σοτομβριανή
379 Σου
380 Σουηρίλλας
381 Σουητώνιος
382 Σούκιος
383 Σούλα
384 Σουλιμας
385 Σουλτάνα
386 Σουλτάνος
387 Σουμέλα
388 Σουναι
389 Σουράνα
390 Σουρέν
391 Σουρτοκάλη
392 Σους
393 Σουσάννα
394 Σουσάννας
395 Σουσαρίων
396 Σοφαίνετος
397 Σοφία
398 Σοφιανή
399 Σοφιάννα
400 Σοφιανός
401 Σοφιλένια
402 Σοφίλια
403 Σοφιλίζα
404 Σόφιλος
405 Σοφιλύδια
406 Σόφιος
407 Σοφόκλεια
408 Σοφοκλής
409 Σοφονίας
410 Σοφόνιος
411 Σοφός
412 Σόφων
413 Σπάθης
414 Σπανός
415 Σπαράδοκος
416 Σπάρτη
417 Σπάρτων
418 Σπασης
419 Σπειώ
420 Σπειωτηθύς
421 Σπένσερ
422 Σπεράντζα
423 Σπεράτος
424 Σπερθίας
425 Σπεύσιππος
426 Σπηλια
427 Σπηλιοπαναγιώτης
428 Σπήλιος
429 Σπηλιώτης
430 Σπηλιώτισσα
431 Σπίνθαρος
432 Σπίτταλος
433 Σπορά
434 Σπόρος
435 Σπυρααντώνης
436 Σπυραβάγγελος
437 Σπυράγγελος
438 Σπυρανδρέας
439 Σπυράννα
440 Σπυραντώνης
441 Σπυραριστείδης
442 Σπυρίδων
443 Σπυριδώνα
444 Σπυρογεράσιμος
445 Σπυρογεώργιος
446 Σπυρογιάννης
447 Σπυροδημήτριος
448 Σπυρολιάς
449 Σπυρομήλιος
450 Σπυρονικόλαος
451 Σπυροφάνης
452 Σρύαλος
453 Σταγών
454 Σταδιεύς
455 Σταδμέας
456 Στάθης
457 Σταϊκη
458 Στάικος
459 Στάλα
460 Σταλαιμένης
461 Στάλιν
462 Σταλίνα
463 Σταλλη
464 Σταμαλίνα
465 Σταματέλα
466 Σταματέλος
467 Σταματία
468 Σταματίκη
469 Σταματίνα
470 Σταματίνος
471 Σταμάτιος
472 Σταμέλα
473 Σταμέλης
474 Στάμος
475 Σταμουδα
476 Σταμούλα
477 Σταμούλης
478 Στάμπολης
479 Σταμώ
480 Στάνκα
481 Στάντης
482 Στας
483 Στάσα
484 Στασάνωρ
485 Στασέας
486 Στασία
487 Στασινή
488 Στασίνος
489 Στασούλα
490 Στατείρα
491 Σταυραγγελία
492 Σταυραντώνιος
493 Σταύρη
494 Σταυριάνθη
495 Σταυριάννα
496 Σταυριλένα
497 Σταυρονικόλας
498 Σταύρος
499 Στάφυλος
500 Στέβη
501 Στεκούλα
502 Στελιάνα
503 Στέλιος
504 Στέλλα
505 Στελλίνα
506 Στένια
507 Στεντορίς
508 Στέντωρ
509 Στεπάν
510 Στεργία
511 Στεργιακούλα
512 Στεργιακούλης
513 Στεργιάνα
514 Στεργιάνης
515 Στέργιος
516 Στεριανή
517 Στερκώτης
518 Στερόπη
519 Στερόπης
520 Στεφανηφορεύς
521 Στεφανηφορία
522 Στεφανία
523 Στέφανος
524 Στήβεν
525 Στησαγόρας
526 Στήσανδρος
527 Στησάνωρ
528 Στησήνωρ
529 Στησικλής
530 Στησίλαος
531 Στησίμβροτος
532 Στησίχορος
533 Στιβαρός
534 Στίβεν
535 Στίλβη
536 Στίλβης
537 Στιλβίδης
538 Στίλπων
539 Στιούαρτ
540 Στισαγόρας
541 Στίχιος
542 Στογιανα
543 Στοϊκος
544 Στόμας
545 Στόμια
546 Στόμιος
547 Στουμπουλη
548 Στράβαξ
549 Στράβων
550 Στραβωνία
551 Στρασίνος
552 Στρατάρχας
553 Στρατηγία
554 Στρατήγιος
555 Στράτης
556 Στρατιάννα
557 Στρατίων
558 Στρατοβάτης
559 Στρατόδημος
560 Στρατοκλής
561 Στρατόλα
562 Στρατόλαος
563 Στρατονίκη
564 Στρατόνικος
565 Στράτος
566 Στράττις
567 Στράτων
568 Στρεψιάδης
569 Στρογγυλίων
570 Στρόφακος
571 Στρυβήλη
572 Στρυμόδωρος
573 Στρυμώ
574 Στρωγιανού
575 Στύγα
576 Στύγνη
577 Στυλιανή
578 Στυλιάννα
579 Στυλιανός
580 Στύμφαλος
581 Στύμφυλος
582 Στυξ
583 Στύραξ
584 Στύρασσα
585 Στύφων
586 Συάγριος
587 Σύαγρος
588 Σύαδρος
589 Συβαριάδης
590 Συβαριάδου
591 Συγκλητική
592 Συγκλητικός
593 Συκή
594 Συλάς
595 Σύλβια
596 Σύλβιος
597 Σύλια
598 Σύλλας
599 Συλλεύς
600 Συλλίας
601 Συλοσών
602 Συμέλα
603 Συμεών
604 Συμεών
605 Συμεωνή
606 Σύμη
607 Συμηριώτη
608 Συμμαχία
609 Σύμμαχος
610 Σύμος
611 Συνάναρχος
612 Συνεσία
613 Συνέσιος
614 Συνέσως
615 Συνετή
616 Συνετός
617 Σύνη
618 Σύνθια
619 Συννεφιά
620 Συννόων
621 Συνοδή
622 Συνοδινός
623 Συνοδώρα
624 Συντύχη
625 Συραγω
626 Συράκος
627 Συριανός
628 Συριος
629 Συρμαλένια
630 Συρματένια
631 Συρμούλα
632 Σύρος
633 Συρράκος
634 Σφαίρος
635 Σφαλαγγιώτισσα
636 Σφήλος
637 Σφήττος
638 Σφοδριάς
639 Σφύρος
640 Σχεδίος
641 Σχινέα
642 Σχίνων
643 Σχοινεύς
644 Σχοίνος
645 Σχολάριος
646 Σωγένης
647 Σωδάμας
648 Σωζάνα
649 Σωζία
650 Σωζομένη
651 Σωζόμενος
652 Σώζουσα
653 Σώζων
654 Σωκλέας
655 Σωκλείδης
656 Σωκλής
657 Σώκο
658 Σώκος
659 Σωκράτης
660 Σωκρατία
661 Σωκρατίδης
662 Σώμις
663 Σώνια
664 Σωπάτρα
665 Σώπατρος
666 Σώπολις
667 Σωρανός
668 Σωσάδης
669 Σωσάνδρα
670 Σώσανδρος
671 Σώσατρατος
672 Σωσθένεια
673 Σωσθένης
674 Σωσιάδης
675 Σωσίας
676 Σωσίβιος
677 Σωσιγένης
678 Σωσιθέα
679 Σωσίθεος
680 Σωσικλής
681 Σωσικράτη
682 Σωσικράτης
683 Σώσιλος
684 Σωσιμένης
685 Σώσιμος
686 Σωσίνομος
687 Σωσίπατρος
688 Σώσιππος
689 Σώσις
690 Σωσίστρατος
691 Σωσιφάνη
692 Σωσιφάνης
693 Σώσος
694 Σωσσάνδρα
695 Σωσσίων
696 Σώσσος
697 Σωστράτη
698 Σώστρατος
699 Σωσώ
700 Σωτὴρ
701 Σωτάδη
702 Σωτάδης
703 Σωτάς
704 Σωτήρ
705 Σωτηρία
706 Σωτίων
707 Σωφάνης
708 Σωφρονία
709 Σωφρονίσκος
710 Σώφρων
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία