Εορτές 20 Αυγούστου: Άγιος Βόσβας Άγιος Δοσάς Άγιος Ευδαίμονας Άγιος Ηλιόδωρος Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης Άγιος Ρηγίνος Άγιος Σεβήρος Ανειτυλλιανός Ανθάνας Αντιλίνος Βίνος Έλντα Εύρος Ηλιοδώρα Θεόσεβρος Θεοχαρία ΚερκάςήΚέρκος Παλματία Παλμάτιος Σαμάνθα Σαμουήλ ο Προφήτης Σαμουηλία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Oswin Αγαθός Αγία Φωτεινή Άγιος Αχιλλέας ο Μάρτυρας Άγιος Γενέθλιος Άγιος Ζωίλος Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Ουγγαρίας Άγιος Κρονίονας Άγιος Μέμνων ο Κεντυρίων Άγιος Νίκων Άγιος Ορέστης ο εν Κύπρω Άγιος Σαβίνος Άγιος Στράτωνας Άγιος Τιμόθεος Μάρτυρας στη Θράκη Ζωτικός Λούκιος Μέμνων Μεστός Μολίας Μπέρναρντ Πανθήριος Πανσθένης Ρίνος Ρίων Στρατίων Τύραννος Ώρος Ώρος
1 Λάβαξ
2 Λάβας
3 Λάβδα
4 Λάβδακος
5 Λαβίθης
6 Λαβίνια
7 Λαβίνιος
8 Λαβώτας
9 Λαγέτας
10 Λαγίς
11 Λαγίσκα
12 Λαγογιάννης
13 Λάγος
14 Λαγουδιανή
15 Λαδάκης
16 Λάδας
17 Λαδίκη
18 Λαδικος
19 Λάδοκος
20 Λάδρομος
21 Λαδων
22 Λαέρκης
23 Λαέρτης
24 Λαέρτιος
25 Λαζαρέτα
26 Λαζαρία
27 Λάζαρος
28 Λαιανδρίς
29 Λαϊάς
30 Λάιας
31 Λάιας
32 Λάιος
33 Λαΐς
34 Λαιτήσια
35 Λάκαινα
36 Λακεδαίμων
37 Λάκης
38 Λακράτης
39 Λακρατίδας
40 Λακρατίδης
41 Λακρίνης
42 Λάκριτος
43 Λακύδης
44 Λάκων
45 Λαλαγη
46 Λαλάκης
47 Λαλούλα
48 Λάμαχος
49 Λαμέδων
50 Λαμέχ
51 Λαμία
52 Λάμια
53 Λάμιος
54 Λάμος
55 Λαμπαδία
56 Λαμπαδός
57 Λαμπάς
58 Λαμπετίη
59 Λαμπηδών
60 Λάμπης
61 Λαμπιδώ
62 Λαμπίρης
63 Λαμπίρω
64 Λάμπις
65 Λαμπιτώ
66 Λάμπιχος
67 Λαμποβίτισσα
68 Λάμπος
69 Λάμπουσα
70 Λαμπρά
71 Λαμπράκης
72 Λαμπροκλής
73 Λαμπρόμαχος
74 Λάμπρος
75 Λαμπρότατη
76 Λαμπροφορία
77 Λαμπυρίς
78 Λαμπωτας
79 Λαμύνθιος
80 Λάμφιλος
81 Λάνα
82 Λάνασσα
83 Λάνγια
84 Λανίκη
85 Λάντερν
86 Λαόγονος
87 Λαογόρας
88 Λαογόρη
89 Λαοδάμας
90 Λαοδάμεια
91 Λαοδηγήτρια
92 Λαοδίκεια
93 Λαοδίκη
94 Λαοδίκης
95 Λαοδίκιος
96 Λαοδόκος
97 Λαόδοκος
98 Λαοθόη
99 Λαοθόης
100 Λαοκόων
101 Λαοκόωσα
102 Λαοκράτης
103 Λαοκρατία
104 Λαομέδεια
105 Λαομέδων
106 Λαομένη
107 Λαομένης
108 Λαομήδης
109 Λαονόμη
110 Λαού
111 Λάουρα
112 Λάουρος
113 Λαόφιλος
114 Λαοφόντη
115 Λαπάδιον
116 Λάπηδος
117 Λαπίθης
118 Λάρα
119 Λάρης
120 Λαριάδα
121 Λαρίσα
122 Λάριχος
123 Ἱλαρίων
124 Λάρκος
125 Λαρμπι
126 Λαρνιώτισσα
127 Λασθεκία
128 Λασθένεια
129 Λασθένης
130 Λάσιος
131 Λάσκαρης
132 Λασκαρία
133 Λάσος
134 Λαστρατίδας
135 Λασύρτας
136 Λατίνος
137 Λατομίτισσα
138 Λάτραμυς
139 Λατρεύς
140 Λαυρεντία
141 Λαυρέντιος
142 Λαφάης
143 Λαφάνης
144 Λαφάων
145 Λαφιδώθ
146 Λάφιλος
147 Λαφίνα
148 Λαχαρής
149 Λαχάρης
150 Λαχαρίδας
151 Λάχεσις
152 Λάχης
153 Λάχνη
154 Λάχων
155 Λάων
156 Λέα
157 Λέαγρος
158 Λεάδης
159 Λέαινα
160 Λεάναξ
161 Λεάνδρα
162 Λέανδρος
163 Λεάνειρα
164 Λέαρχος
165 Λεβαντία
166 Λεββαίος
167 Λεβέντης
168 Λεία
169 Λέια
170 Λειαγόρη
171 Λειλά
172 Λειώδης
173 Λειώκριτος
174 Λέλα
175 Λέλεξ
176 Λέλια
177 Λελίτα
178 Λέλλος
179 Λελούδα
180 Λελούδας
181 Λεμονής
182 Λεμονθέα
183 Λεμονιά
184 Λένα
185 Λενάντα
186 Λένγκω
187 Λένης
188 Λένια
189 Λενίτσα
190 Λενιώ
191 Λένος
192 Λέντης
193 Λέξανδρος
194 Λεό
195 Λεονάρδος
196 Λεοννάτος
197 Λεονταρίτη
198 Λέοντας
199 Λεοντεύς
201 Λεοντής
202 Λεοντία
203 Λεοντιάδης
204 Λεόντιον
205 Λεοντίσκος
206 Λεόντιχος
207 Λεοντομένης
208 Λεονώρα
209 Λεοπόλδος
210 Λεόφρων
211 Λεπρεάτης
212 Λεπτίνης
213 Λέπτις
214 Λερία
215 Λεσβία
216 Λεσβόθεμις
217 Λεσβοκλής
218 Λεσβώναξ
219 Λεσινιώτισσα
220 Λέσλη
221 Λέσχης
222 Λέσχος
223 Λέτα
224 Λετίσια
225 Λετρεύς
226 Λευί
227 Λευίς
228 Λευκάδιος
229 Λευκάτη
230 Λεύκια
231 Λεύκιος
232 Λευκίππη
233 Λεύκιππος
234 Λευκοθέα
235 Λευκοθέη
236 Λευκολοφίδης
237 Λευκονόη
238 Λευκόπεος
239 Λευκοφρυς
240 Λεύκων
241 Λευκώνης
242 Λευκωπεύς
243 Λευκωσία
244 Λεϋλά
245 Λεφένα
246 Λέχης
247 Λεχούσα
248 Λεωβώτας
249 Λεωβώτας
250 Λεωβώτης
251 Λεωγόρας
252 Λεωδάμας
253 Λεώδοκος
254 Λεωκήδης
255 Λεωκράτης
256 Λεωκρήτια
257 Λεώκριτος
258 Λεωκύδης
259 Λέων
260 Λεώνη
261 Λεωνίδα
262 Λεωνίδας
263 Λεωνόρα
264 Λεωντίνη
265 Λεώνυμος
266 Λεωπρέπης
267 Λέως
268 Λεωσθένης
269 Λεωτροφίδης
270 Λεωτυχίδας
271 Λεωτυχίδης
272 Λεώφαντας
273 Λεώφαντος
274 Λεωχάρης
275 Ληαγόρη
276 Λήδα
277 Λήδη
278 Λήθος
279 Ληϊητος
280 Λημναία
281 Λημναίος
282 Ληναίος
283 Λήτος
284 Λητώ
285 Λία
286 Λιαίος
287 Ἐλιακείμ
288 Λιάκος
289 Λιάκουρας
290 Λιάνα
291 Λιάννα
292 Λιάς
293 Λιασής
294 Λιβαδιώτισσα
295 Λιβάνιος
296 Λιβέρης
297 Λιβεριανός
298 Λιβέριος
299 Λίβιος
300 Λίβιστρος
301 Λιβρεθία
302 Λιβύη
303 Λίβυσσα
304 Λίβων
305 Λίγεια
306 Λιγύρων
307 Λίζα
308 Λιζέτα
309 Λίθαγος
310 Λιθαρή
311 Λικίνιος
312 Λικώρος
313 Λικώρος
314 Λικώρος
315 Λικυμνία
316 Λικύμνιος
317 Λικώρεια
318 Λίλαια
319 Λίλαιος
320 Λίλη
321 Λίλης
322 Λίλια
323 Λιλιάνα
324 Λίλιθ
325 Λιλίκα
326 Λίλλων
327 Λίλουσα
328 Λιλυβήας
329 Λιλυβηΐς
330 Λιμναία
331 Λιμναίος
332 Λίμνη
333 Λίμνος
334 Λιμνώρεια
335 Λιμπερτυ
336 Λίνα
337 Λινάρδος
338 Λίνδος
339 Λινίτσα
340 Λίνος
341 Λίντα
342 Λίξος
343 Λιονταρής
344 Λιόσα
345 Ἐλιούδ
346 Λιουντμιλα
347 Λιπάρα
348 Λίπαρος
349 Λιριόπη
350 Λισσίας
351 Λιτίνα
352 Λίτσα
353 Λίτσος
354 Λίχας
355 Λίχης
356 Λίχης
357 Λίλλων
358 Λόβη
359 Λόβων
360 Λογγίνος
361 Λογκοβάρδα
362 Λογοθέτης
363 Λοίζα
364 Λοΐζος
365 Λοιμιώτισσα
366 Λόις
367 Λοκρός
368 Λόλα
369 Λολλίων
370 Λόλλος
371 Λοξίας
372 Λοξώ
373 Λοπάδιον
374 Λορελάη
375 Λορένα
376 Λορένσε
377 Λορέντζος
378 Λοριάνα
379 Λόττις
380 Λουβαρά
381 Λουγκρού
382 Λουδα
383 Λουδοβίκα
384 Λουδοβίκος
385 Λούης
386 Λούθηρος
387 Λουίζα
388 Λουΐζος
389 Λουκάς
390 Λουκία
391 Λουκιάνα
392 Λουκιανή
393 Λουκιανός
394 Λουκίλιος
395 Λουκιλλιανός
396 Λουκίνη
397 Λουκίνος
398 Λούκιος
399 Λουκούλα
400 Λούκουλος
401 Λουκρητία
402 Λουκρήτιος
404 Λούλα
405 Λούλης
406 Λουλού
407 Λουλούδης
408 Λουλουδιά
409 Λουμινίτα
410 Λουντμίλα
411 Λουπία
412 Λουπικίνος
413 Λούπων
414 Λούση
415 Λουσία
416 Λουσίλ
417 Λούσιος
418 Λουτσία
419 Λουτσιε
420 Λούτσιος
421 Λούτφη
422 Λύα
423 Λυβια
424 Λυγαίος
425 Λύγδαμις
426 Λυγερή
427 Λύγηρος
428 Λυγία
429 Λυγκεύς
430 Λύδα
431 Λύδη
432 Λυδία
433 Λυδιάννα
434 Λύκα
435 Λυκάβας
436 Λύκαιθος
437 Λύκαινα
438 Λυκαίος
439 Λυκάμβας
440 Λύκανθος
441 Λυκάονας
442 Λυκάρητος
443 Λυκάριος
444 Λυκάστης
445 Λύκαστο
446 Λύκαστος
447 Λυκάωνας
448 Λυκέας
449 Λύκη
450 Λύκητος
451 Λυκία
452 Λυκίας
453 Λυκιγένεια
454 Λυκιγενής
455 Λυκίδας
456 Λυκίμνιος
457 Λυκίνη
458 Λυκίνος
459 Λύκις
460 Λυκίσκος
461 Λύκκα
462 Λυκόδας
463 Λυκοδήμου
464 Λυκομήδης
465 Λυκοπανάγος
466 Λύκος
467 Λυκούργος
468 Λυκούρεσι
469 Λυκοφόντης
470 Λυκοφρονίδη
471 Λυκόφρων
472 Λύκτιος
473 Λύκτος
474 Λύκων
475 Λυκωπεύς
476 Λυκώπης
477 Λυκωρέας
478 Λυκωρεύς
479 Λυκώτας
480 Λυμνώρεια
481 Λυμπέρης
482 Λυναιτόκυστον
483 Λύο
484 Λύρα
485 Λύραμνος
486 Λύρκος
487 Λύρνος
488 Λύρος
489 Λυσαγόρας
490 Λυσάνδρα
491 Λυσανδρίδας
492 Λύσανδρος
493 Λυσανία
494 Λυσανίας
495 Λύση
496 Λυσιάδης
497 Λυσιάνασσα
498 Λυσίανθος
499 Λυσίας
500 Λυσίβιος
501 Λυσιδίκη
502 Λυσίθεος
503 Λυσίθοος
504 Λυσικλείδης
505 Λυσικλής
506 Λυσικράτη
507 Λυσικράτης
508 Λυσιμάχη
509 Λυσίμαχος
511 Λυσιμένης
512 Λυσίνομος
513 Λυσίππη
514 Λύσιππος
515 Λύσις
516 Λυσιστράτη
517 Λυσίστρατος
518 Λύσος
519 Λύσσανδρος
520 Λυσσίμαχος
521 Λύσων
522 Λυταία
523 Λύτρια
524 Λώιδα
525 Λωξάνδρα
526 Λώρα
527 Λωρέτα
528 Λώρης
529 Λώρια
530 Λωΐς
531 Λωτ
532 Λωτίς
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία