Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Λάβαξ
2 Λάβας
3 Λάβδα
4 Λάβδακος
5 Λαβίθης
6 Λαβίνια
7 Λαβίνιος
8 Λαβώτας
9 Λαγέτας
10 Λαγίς
11 Λαγίσκα
12 Λαγογιάννης
13 Λάγος
14 Λαγουδιανή
15 Λαδάκης
16 Λάδας
17 Λαδίκη
18 Λαδικος
19 Λάδοκος
20 Λάδρομος
21 Λαδων
22 Λαέρκης
23 Λαέρτη
24 Λαέρτης
25 Λαζαρέτα
26 Λαζαρία
27 Λάζαρος
28 Λαιανδρίς
29 Λαϊάς
30 Λάιας
31 Λάιας
32 Λαϊόβα
33 Λάιος
34 Λαΐς
35 Λαιτήσια
36 Λαιτήσιος
37 Λάκαινα
38 Λακεδαίμων
39 Λάκης
40 Λακράτης
41 Λακρατίδας
42 Λακρατίδης
43 Λακρίνης
44 Λάκριτος
45 Λακύδης
46 Λάκων
47 Λαλαγη
48 Λαλάκης
49 Λαλούλα
50 Λάμαχος
51 Λαμέδων
52 Λαμέχ
53 Λαμία
54 Λάμια
55 Λάμιος
56 Λάμος
57 Λαμπαδία
58 Λαμπαδός
59 Λαμπετίων
60 Λαμπετώ
61 Λαμπηδών
62 Λαμπηθώ
63 Λάμπης
64 Λαμπίρης
65 Λαμπίρω
66 Λαμπίς
67 Λάμπις
68 Λάμπιχος
69 Λαμποβίτισσα
70 Λάμπουσα
71 Λαμπρά
72 Λαμπράκης
73 Λαμπροκλής
74 Λαμπρόμαχος
75 Λάμπρος
76 Λαμπρότατη
77 Λαμπροφορία
78 Λαμπυρίς
79 Λαμπωτας
80 Λαμύνθιος
81 Λάμφιλος
82 Λάνα
83 Λάνασσα
84 Λάνγια
85 Λανίκη
86 Λάντερν
87 Λαόγονος
88 Λαογόρας
89 Λαογόρη
90 Λαοδάμας
91 Λαοδάμεια
92 Λαοδηγήτρια
93 Λαοδίκεια
94 Λαοδίκη
95 Λαοδίκης
96 Λαοδίκιος
97 Λαοδόκος
98 Λαόδοκος
99 Λαοθόη
100 Λαοθόης
101 Λαοκόων
102 Λαοκόωσα
103 Λαοκράτης
104 Λαοκρατία
105 Λαομέδεια
106 Λαομέδων
107 Λαομένη
108 Λαομένης
109 Λαομήδης
110 Λαονόμη
111 Λαού
112 Λάουρα
113 Λάουρος
114 Λαόφιλος
115 Λαοφόντη
116 Λαπάδιον
117 Λάπηδος
118 Λαπίθης
119 Λάρα
120 Λάρης
121 Λαριάδα
122 Λαρίσα
123 Λάριχος
124 Λάρκος
125 Λαρμπι
126 Λαρνιώτισσα
127 Λασθεκία
128 Λασθένεια
129 Λασθένης
130 Λάσιος
131 Λάσκαρης
132 Λασκαρία
133 Λάσος
134 Λαστρατίδας
135 Λασύρτας
136 Λατίνος
137 Λατομίτισσα
138 Λάτραμυς
139 Λατρεύς
140 Λαυρεντία
141 Λαυρέντιος
142 Λαφάης
143 Λαφάνης
144 Λαφάων
145 Λαφιδώθ
146 Λάφιλος
147 Λαφίνα
148 Λαχαρής
149 Λαχάρης
150 Λαχαρίδας
151 Λάχεσις
152 Λάχης
153 Λάχνη
154 Λάχων
155 Λάων
156 Λέα
157 Λέαγρος
158 Λεάδης
159 Λέαινα
160 Λεάναξ
161 Λεάνδρα
162 Λέανδρος
163 Λεάνειρα
164 Λέαρχος
165 Λεβαντία
166 Λεββαίος
167 Λεβέντης
168 Λεία
169 Λειαγόρη
170 Λειλά
171 Λειώδης
172 Λειώκριτος
173 Λέλα
174 Λέλεξ
175 Λέλια
176 Λελίτα
177 Λέλλος
178 Λελούδα
179 Λελούδας
180 Λεμονής
181 Λεμονθέα
182 Λεμονιά
183 Λένα
184 Λενάντα
185 Λένγκω
186 Λένης
187 Λένια
188 Λενίτσα
189 Λενιώ
190 Λένος
191 Λέντης
192 Λέξανδρος
193 Λεό
194 Λεονάρδος
195 Λεοννάτος
196 Λεονταρίτη
197 Λέοντας
198 Λεοντεύς
200 Λεοντής
201 Λεοντία
202 Λεοντιάδης
203 Λεόντιον
204 Λεοντίσκος
205 Λεόντιχος
206 Λεοντομένης
207 Λεονώρα
208 Λεοπολδίνα
209 Λεοπόλδος
210 Λεόφρων
211 Λεπρεάτης
212 Λεπτία
213 Λεπτίας
214 Λερία
215 Λεσβία
216 Λεσβόθεμις
217 Λεσβοκλής
218 Λεσβώναξ
219 Λεσινιώτισσα
220 Λέσλη
221 Λέσχης
222 Λέσχος
223 Λέτα
224 Λετίσια
225 Λετρεύς
226 Λευί
227 Λευίς
228 Λευκάδιος
229 Λευκάτη
230 Λεύκια
231 Λεύκιος
232 Λευκίππη
233 Λεύκιππος
234 Λευκοθέα
235 Λευκοθέη
236 Λευκολοφίδης
237 Λευκονόη
238 Λευκόπεος
239 Λευκοφρυς
240 Λεύκων
241 Λευκώνης
242 Λευκωπεύς
243 Λευκωσία
244 Λεϋλά
245 Λεφένα
246 Λέχης
247 Λεχούσα
248 Λεωβώτας
249 Λεωβώτας
250 Λεωβώτης
251 Λεωγόρας
252 Λεωδάμας
253 Λεώδοκος
254 Λεωκήδης
255 Λεωκράτης
256 Λεωκρήτια
257 Λεώκριτος
258 Λεωκύδης
259 Λέων
260 Λεώνη
261 Λεωνίδα
262 Λεωνίδας
263 Λεωνόρα
264 Λεωντίνη
265 Λεώνυμος
266 Λεωπρέπης
267 Λέως
268 Λεωσθένης
269 Λεωτροφίδης
270 Λεωτυχίδας
271 Λεωτυχίδης
272 Λεώφαντας
273 Λεώφαντος
274 Λεωχάρης
275 Ληαγόρη
276 Λήδα
277 Λήδη
278 Λήθος
279 Ληϊητος
280 Λημναία
281 Λημναίος
282 Ληναίος
283 Λήτος
284 Λητώ
285 Λία
286 Λιαίος
287 Λιάκος
288 Λιάκουρας
289 Λιάνα
290 Λιάννα
291 Λιάς
292 Λιασής
293 Λιβαδιώτισσα
294 Λιβάνιος
295 Λιβεριανός
296 Λιβέριος
297 Λίβιος
298 Λίβιστρος
299 Λιβρεθία
300 Λιβύη
301 Λίβυσσα
302 Λίβων
303 Λίγεια
304 Λιγύρων
305 Λίζα
306 Λιζέτα
307 Λίθαγος
308 Λιθαρή
309 Λικίνιος
310 Λικώρος
311 Λικώρος
312 Λικώρος
313 Λικυμνία
314 Λικύμνιος
315 Λικώρεια
316 Λίλαια
317 Λίλαιος
318 Λίλη
319 Λίλης
320 Λίλια
321 Λιλιάνα
322 Λίλιθ
323 Λιλίκα
324 Λίλλων
325 Λίλουσα
326 Λιλυβήας
327 Λιλυβηΐς
328 Λιμναία
329 Λιμναίος
330 Λίμνη
331 Λίμνος
332 Λιμνώρεια
333 Λιμπερτυ
334 Λίνα
335 Λινάρδος
336 Λίνδος
337 Λινίτσα
338 Λίνος
339 Λίντα
340 Λίξος
341 Λιονταρής
342 Λιόσα
343 Λιουντμιλα
344 Λιπάρα
345 Λίπαρος
346 Λιριόπη
347 Λισσίας
348 Λιτίνα
349 Λίτσα
350 Λίτσος
351 Λίχας
352 Λίχης
353 Λίχης
354 Λίλλων
355 Λόβη
356 Λόβων
357 Λογγίνα
358 Λογγίνος
359 Λογική
360 Λογικός
361 Λογκοβάρδα
362 Λογοθέτης
363 Λοίζα
364 Λοΐζος
365 Λοιμιώτισσα
366 Λόις
367 Λοκρός
368 Λόλα
369 Λολλίων
370 Λόλλος
371 Λοξίας
372 Λοξώ
373 Λοπάδιον
374 Λορελάη
375 Λορένα
376 Λορένσε
377 Λορέντζος
378 Λοριάνα
379 Λόττις
380 Λουβαρά
381 Λουγκρού
382 Λουδα
383 Λουδοβίκα
384 Λουδοβίκος
385 Λούης
386 Λούθηρος
387 Λουίζα
388 Λουΐζος
389 Λουκάς
390 Λουκία
391 Λουκιάνα
392 Λουκιανή
393 Λουκίλιος
394 Λουκιλλιανός
395 Λουκίνη
396 Λουκίνος
397 Λούκιος
398 Λουκούλα
399 Λούκουλος
400 Λουκρητία
401 Λουκρήτιος
403 Λούλα
404 Λούλης
405 Λουλού
406 Λουλούδης
407 Λουλουδιά
408 Λουμινίτα
409 Λουντμίλα
410 Λουπία
411 Λουπικίνος
412 Λούπων
413 Λούση
414 Λουσία
415 Λουσίλ
416 Λούσιος
417 Λουτσία
418 Λουτσιε
419 Λούτσιος
420 Λούτφη
421 Λύα
422 Λυβια
423 Λυγαίος
424 Λύγδαμις
425 Λυγερή
426 Λυγερός
427 Λύγηρος
428 Λυγία
429 Λυγκεύς
430 Λύδα
431 Λύδη
432 Λυδία
433 Λυδιάννα
434 Λύκα
435 Λυκάβας
436 Λύκαιθος
437 Λύκαινα
438 Λυκαίος
439 Λυκάμβας
440 Λύκανθος
441 Λυκάονας
442 Λυκάρητος
443 Λυκάριος
444 Λυκάστης
445 Λύκαστο
446 Λύκαστος
447 Λυκάωνας
448 Λυκέας
449 Λύκη
450 Λύκητος
451 Λυκία
452 Λυκίας
453 Λυκιγένεια
454 Λυκιγενής
455 Λυκίδας
456 Λυκίμνιος
457 Λυκίνη
458 Λυκίνος
459 Λύκις
460 Λυκίσκος
461 Λύκκα
462 Λυκόδας
463 Λυκοδήμου
464 Λυκομήδης
465 Λυκοπανάγος
466 Λύκος
467 Λυκούργος
468 Λυκούρεσι
469 Λυκούρισση
470 Λυκοφόντης
471 Λυκοφρονίδη
472 Λυκόφρων
473 Λύκτιος
474 Λύκτος
475 Λύκων
476 Λυκωπεύς
477 Λυκώπης
478 Λυκωρέας
479 Λυκωρεύς
480 Λυκώτας
481 Λυμνώρεια
482 Λυμπέρης
483 Λυναιτόκυστον
484 Λύο
485 Λύρα
486 Λύραμνος
487 Λύρκος
488 Λύρνος
489 Λύρος
490 Λυσαγόρας
491 Λυσάνδρα
492 Λυσανδρίδας
493 Λύσανδρος
494 Λυσανία
495 Λυσανίας
496 Λύση
497 Λυσιάδης
498 Λυσιάνασσα
499 Λυσίανθος
500 Λυσίας
501 Λυσίβιος
502 Λυσιδίκη
503 Λυσίθεος
504 Λυσίθοος
505 Λυσικλείδης
506 Λυσικλής
507 Λυσικράτη
508 Λυσικράτης
509 Λυσιμάχη
510 Λυσίμαχος
512 Λυσιμένης
513 Λυσίνομος
514 Λυσίππη
515 Λύσιππος
516 Λύσις
517 Λυσιστράτη
518 Λυσίστρατος
519 Λύσος
520 Λύσσανδρος
521 Λυσσίμαχος
522 Λύσων
523 Λυταία
524 Λύτρια
525 Λώιδα
526 Λωξάνδρα
527 Λώρα
528 Λωρέτα
529 Λώρης
530 Λώρια
531 Λωΐς
532 Λωτ
533 Λωτίς
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία