Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος (ή Ευτρόπιος) ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος
1 Κoρίσκος
2 Κάανθος
3 Κάβας
4 Καβείρα
5 Κάβειρος
6 Καβειρώ
7 Καγιά
8 Καδιανή
9 Καδμίλος
10 Κάδμος
11 Καζαμίας
12 Καθαριώτισσα
13 Κάθμπεργκ
14 Καθολική
15 Καθρίν
16 Κάι
17 Καιάφας
18 Καικιλία
20 Καικίλιος
21 Καικκίλιος
22 Κάιν
23 Καϊνάμ
24 Καινέας
25 Καινίας
26 Καιράλιος
27 Καίσαρ
28 Κακαβιώτισσα
29 Κάκι
30 Κάκος
31 Καλαθή
32 Κάλαιθις
33 Κάλαϊς
34 Κάλαισχρος
35 Καλακτίης
36 Καλαμήτις
37 Καλαμιά
38 Καλαμίς
39 Κάλαμις
40 Καλαμίτης
41 Καλαμιώτισσα
42 Καλάμου
43 Καλανδία
44 Καλανδίων
47 Καλάνος
48 Καλαπόθος
49 Κάλας
50 Καλεάδης
51 Καλή
52 Καλήμορφη
53 Καληρόη
54 Καλήσιος
55 Καλήτωρ
56 Κάλια
57 Καλιάδνη
58 Καλιάνασσα
59 Καλιάνδη
60 Καλιγού
61 Καλικλής
62 Κάλιπος
63 Καλίτσα
64 Κάλλας
65 Κάλλη
66 Καλληδόνα
67 Καλληδόνης
68 Καλλής
69 Καλλιάδης
70 Καλλιάναξ
71 Καλλιάνασσα
72 Καλλιάνειρα
73 Καλλιάνθη
74 Καλλίαρχος
75 Καλλίας
76 Καλλίβιος
77 Καλλίβροτος
78 Καλλίγειτος
79 Καλλιγένεια
80 Καλλίγνωτος
81 Καλλιδίκη
82 Καλλίδικος
83 Καλλιδόνιος
84 Καλλιδώρα
85 Καλλιθέα
86 Καλλιθόη
87 Καλλιθυία
88 Καλλικέλαδος
89 Καλλίκη
90 Καλλικλής
91 Καλλικράτης
92 Καλλικρατίδας
93 Καλλικρίτη
94 Καλλιμάχη
95 Καλλίμαχος
96 Καλλιμέδων
97 Καλλίμορφη
98 Καλλίμορφος
99 Καλλίνα
100 Καλλινία
101 Καλλινίκη
102 Καλλίνικος
103 Καλλίνος
104 Καλλιξένα
105 Καλλίξενος
106 Καλλιόπη
108 Καλλιόπιος
109 Καλλίος
110 Καλλιπάτειρα
111 Κάλλιππος
112 Καλλιρόη
113 Καλλίς
114 Καλλισθένη
115 Καλλισθένης
116 Καλλίστη
117 Καλλιστόνικος
118 Κάλλιστος
119 Καλλιστράτη
120 Καλλίστρατος
121 Καλλιτέλης
122 Καλλίτοκος
123 Καλλίτροπος
124 Καλλίτσα
125 Καλλιφάεια
126 Καλλιφάνεια
127 Καλλιφών
128 Καλλονή
129 Καλλυνα
130 Κάλλων
131 Καλόγερος
132 Καλογιάννης
133 Καλοδότη
134 Καλοδότης
135 Καλοθετίνα
136 Καλόθετος
137 Καλομαρία
138 Καλομοίρα
139 Καλόμοιρος
140 Καλός
141 Καλούδη
142 Καλούδης
143 Καλύβη
144 Καλυβιανή
145 Κάλυδνος
146 Καλυδών
147 Καλύκη
148 Καλυψώ
150 Κάλχας
151 Καλχινία
152 Κάλχος
153 Καμακάρι
154 Καμάρινα
155 Καμβύσης
156 Καμδέκια
157 Κάμειρος
158 Καμειρώ
159 Καμέλια
160 Καμένη
161 Κάμιλλος
162 Καμουήλ
163 Καμπιώτισσα
164 Κανακάρης
165 Κανάκη
166 Κανάκης
167 Κανάλα
168 Καναλίς
169 Κάναλος
170 Κανάρης
171 Κανάχη
172 Κάναχος
173 Κανδάκη
174 Κάνδαλος
175 Κανδήξη
176 Κάνδιδα
177 Κάνδιδος
179 Κανδιώ
180 Κανέλλα
181 Κανέλλος
182 Κάνηθος
183 Κάνθαρος
184 Κανιδία
185 Κανίδιος
186 Κανταριώτισσα
187 Κάντια
188 Καντιώ
189 Κάντοκ
190 Καπανεύς
191 Κάπελη
192 Κάπετος
193 Καπετωλίνα
194 Καπιτωλίνη
195 Καπίτων
196 Καπνικαραία
197 Κάππυς
198 Κάπρος
199 Καπταρά
200 Καπύλη
201 Κάπυλος
202 Κάπυς
203 Κάρ
204 Κάραλης
205 Καραμπέτ
206 Καρανός
207 Κάρανος
208 Καραντόκιος
209 Καραπέτ
210 Καρατζάς
211 Καρατζέα
212 Καραφροντίδας
213 Καραφυλλια
214 Καρδιανή
215 Καρδιανός
216 Καρδιοβαστάζουσα
217 Καρδιώτισσα
218 Κάρδυς
219 Καρεκίν
220 Κάρεν
221 Καρίνα
222 Καριοφύλλης
223 Καρίων
224 Κάρλα
225 Κάρλος
226 Καρμαντίδης
227 Καρμάνωρ
228 Κάρμεν
229 Κάρμη
230 Καρνεάδης
231 Κάρνος
232 Καρόλα
233 Καρολίνα
234 Κάρολος
235 Καρπάσιος
236 Καρπής
237 Κάρπος
238 Καρποφορούσα
239 Καρπώ
240 Κάρρωτος
241 Καρτέγιος
242 Καρτερία
243 Καρτέρων
244 Καρύα
245 Καρυοφιλιά
246 Καρυοφύλλης
247 Καρυοφυλλιά
248 Καρύπη
249 Καρυφύλλης
250 Κάσαμβος
251 Κασδόα
252 Κάσδοος
253 Κασίας
254 Κασσάνδρα
256 Κάσσανδρος
258 Κάσσια
259 Κασσιέπεια
260 Κασσιόδωρος
261 Κασσιόπη
262 Κάσσιος
263 Κασσιφόνη
264 Κασσότις
265 Κασσωτίς
266 Κασταλία
267 Καστάλιος
268 Καστανα
269 Καστιάνειρα
270 Καστιήλ
271 Καστίνος
272 Κάστος
273 Κάστουλος
274 Καστριανή
275 Καστρίκιος
276 Καστροβακίνα
277 Καστρουλέρου
278 Κάστωρ
279 Κατάκαρπος
280 Καταλωνική
281 Κατάπαυση
282 Καταπολιανή
283 Καταφυγή
284 Κατελίνα
285 Κατελού
286 Κατεριλένα
287 Κατερινέτα
288 Κατιάννα
289 Κατιδιάνος
290 Κατιλένα
291 Κατιφένια
292 Κατούνος
293 Κατρεύς
294 Κατρίν
295 Κατρίνα
296 Κατροδαύλη
297 Κατσιάφα
298 Καττύιος
299 Κάτων
300 Καύκωνας
301 Καυλών
302 Καυλωνία
303 Καύστριος
304 Καφασίας
305 Κάφαυρος
306 Καφείρα
307 Καφένια
308 Καφησίας
309 Κάφιρα
310 Κάχι
311 Καψοδερματούσα
312 Κεάδης
313 Κεβης
314 Κεβόρκ
315 Κεβρήν
316 Κεβριόνης
317 Κεγχρεϊς
318 Κέγχρις
319 Κεδρεάτις
320 Κείος
321 Κέιτ
322 Κέκαλος
323 Κέκκος
324 Κεκροπίς
325 Κέκρωψ
326 Κελαινεύς
327 Κελαινώ
328 Κελέας
329 Κελεός
330 Κελερίνος
331 Κελεστίνος
332 Κελευστάνωρ
333 Κελεύτωρ
334 Κέλης
335 Κέλλυ
336 Κέλμις
337 Κελοθήρα
338 Κέλσια
339 Κέλσος
340 Κενδέα
341 Κενδέας
342 Κένδια
343 Κένεθ
344 Κενσουρίνος
345 Κενταύρα
346 Κένταυρος
347 Κεντέας
348 Κέντια
349 Κεντιγκέρνος
350 Κεντούλλα
351 Κέντρος
352 Κεντρούλα
353 Κεντυρίων
354 Κέος
355 Κερά
356 Κέραμβος
357 Κέραμος
358 Κεράμων
359 Κερανη
360 Κεράς
361 Κερασία
362 Κερατσώ
363 Κέρβερος
364 Κερδώ
365 Κέρδων
366 Κερεττής
367 Κέρθη
368 Κέρκαφος
369 Κερκέστης
370 Κερκέτης
371 Κερκηίς
372 Κερκιδάς
373 Κέρκοπας
374 Κέρκος
375 Κερκύλας
376 Κέρκυρα
377 Κερκύων
378 Κέρκωψ
379 Κερμιδώλης
380 Κέρνιτσα
381 Κέρρη
382 Κεστρίνος
383 Κέττα
384 Κέϋ
385 Κεφαλίων
386 Κέφαλος
387 Κεφτιού
388 Κεχαριτωμένη
389 Κεχρινιώτισσα
390 Κηδαλίων
391 Κηδίδης
392 Κήδων
393 Κηλούση
394 Κήνις
395 Κήρινθα
396 Κήρινθος
397 Κήρυκος
398 Κήρυξ
399 Κητεύς
400 Κητώ
401 Κήυξ
402 Κηφάς
403 Κηφέας
404 Κηφεύς
405 Κηφισιόδωρος
406 Κηφισιόδωτος
407 Κηφισόδοτος
408 Κηφισόδωρος
409 Κηφισόδωτος
410 Κηφισοφών
411 Κηφισσόδωτος
412 Κία
413 Κιάρα
414 Κιαράν
415 Κίκα
416 Κικέρων
417 Κίκης
418 Κιλικία
419 Κίλιξ
420 Κιλίσιος
421 Κίλλα
422 Κίλλας
423 Κιλλεύς
424 Κίμων
426 Κιμωνίς
427 Κίναδος
428 Κινάδων
429 Κιναίθωνας
430 Κινέας
431 Κινησία
432 Κινησίας
433 Κίννα
434 Κινύρα
435 Κινύρας
436 Κινύρης
437 Κινυρίς
438 Κίος
439 Κιούμιν
440 Κίρκη
441 Κίρκος
442 Κίρρα
443 Κίρση
444 Κίσιος
445 Κίσσαιθα
446 Κισσεΐς
447 Κισσεύς
448 Κισσηίς
449 Κισσία
450 Κισσιώτισσα
451 Κιτιού
452 Κίτσα
453 Κίτσος
454 Κίττυ
455 Κλαία
456 Κλάνις
457 Κλαούντια
458 Κλάρα
459 Κλάρας
460 Κλάρκ
461 Κλαύδια
462 Κλαυδιανός
463 Κλαύδιος
464 Κλέα
465 Κλεαγόρας
466 Κλεάδης
467 Κλεαίνετος
468 Κλεαίχμα
469 Κλεάναξ
470 Κλεανδρίδας
471 Κλεανδρίδης
472 Κλέανδρος
473 Κλεάνθης
474 Κλεανθία
475 Κλεάνωρ
476 Κλεάρατος
477 Κλεαρέτη
478 Κλεάρετος
479 Κλεαρίδας
480 Κλεαρίστη
481 Κλεάριστος
482 Κλεαρχία
483 Κλέαρχος
484 Κλέεια
485 Κλειαρέτη
486 Κλειγένης
487 Κλεΐδα
488 Κλειδή
489 Κλειδημίδης
490 Κλείδημος
491 Κλείδικος
492 Κλειναγόρας
493 Κλεινίας
494 Κλείνιος
495 Κλεινόμαχος
496 Κλείνω
497 Κλειονίκη
498 Κλειππίδης
499 Κλεϊππίδης
500 Κλεις
501 Κλεισθένης
502 Κλεισιδίκη
503 Κλεισιθηρα
504 Κλειταγόρα
505 Κλείταρχος
506 Κλειτέλης
507 Κλείτη
508 Κλειτόμαχος
509 Κλείτορας
510 Κλειτόριος
511 Κλείτος
512 Κλειτόστρατος
513 Κλειτοφών
514 Κλειτώ
515 Κλείτων
516 Κλείτωρ
517 Κλειώ
518 Κλειωνίκη
519 Κλέλια
520 Κλέλιος
521 Κλέοβις
522 Κλεόβοια
523 Κλεοβούλη
524 Κλεόβουλος
525 Κλεογένης
526 Κλεοδαίος
527 Κλεόδαμος
528 Κλεόδημος
529 Κλεοδίκη
530 Κλεοδόξη
531 Κλεοδώρα
532 Κλεόδωρος
533 Κλεοθήρα
534 Κλεοθοίνη
535 Κλεόθοινος
536 Κλεοίτας
537 Κλεόκριτος
538 Κλεόλα
539 Κλεόλαος
540 Κλεόμαχος
541 Κλεόμβροτος
542 Κλεομένης
543 Κλεομήδη
544 Κλεομήδης
545 Κλεομυτάδης
546 Κλεονίδης
547 Κλεονίκη
548 Κλεονίκης
549 Κλεόνικος
550 Κλεόξενος
551 Κλεοόμαντις
552 Κλεόπας
553 Κλεοπάτρα
554 Κλεόπατρος
555 Κλεοπία
556 Κλεόπομπος
557 Κλεοπτόλεμος
558 Κλεορα
559 Κλεοσθένη
560 Κλεοσθένης
561 Κλεοστράτη
562 Κλεόστρατος
563 Κλεότιμος
564 Κλεόφαντος
565 Κλεοφήμη
566 Κλεόφημος
567 Κλεοφίλη
568 Κλεόφρων
569 Κλεοφών
570 Κλεοχάρεια
571 Κλέοχος
572 Κλεποπάτρη
573 Κλεύβοτος
574 Κλεύδαμος
575 Κλεύης
576 Κλεφτοπαναγιά
577 Κλέων
578 Κλεώνδας
579 Κλεώνη
580 Κλεώνης
581 Κλεώνυμος
582 Κλημεντία
583 Κλημεντίνα
584 Κλημέντιος
585 Κλήνης
586 Κλησιδίκη
587 Κλησώ
588 Κλήσων
589 Κλήτα
590 Κλητεία
591 Κλητεμίστρα
592 Κλητίας
593 Κλίτη
594 Κλιτίας
595 Κλίτων
596 Κλονάς
597 Κλονία
598 Κλονίη
599 Κλονίος
600 Κλυμέμη
601 Κλυμένη
602 Κλύμενος
603 Κλυμήνη
604 Κλυσώνυμος
606 Κλυταιμήστρα
607 Κλυταιμήστρη
608 Κλυταιμνήστρα
609 Κλυτιάδης
610 Κλυτίδης
611 Κλυτίη
612 Κλυτίος
613 Κλυτίππη
614 Κλυτοδώρα
615 Κλυτομήδης
616 Κλυτόνεος
617 Κλυτόνηος
618 Κλυτόνιος
619 Κλύτος
620 Κλωθώ
621 Κλωνάρα
622 Κλωνάρη
623 Κλώνη
624 Κλώντια
625 Κλωντιάννα
626 Κλωντίνη
627 Κλωπάς
628 Κνήμος
629 Κνήμων
630 Κνοίθος
631 Κνωπός
632 Κνωσσία
633 Κόδρη
634 Κόδρος
635 Κοία
636 Κοιαντίς
637 Κοίνος
638 Κόιντα
639 Κόιντος
640 Κοινωνίς
641 Κοινωνός
642 Κοίος
643 Κοίρανος
644 Κοισύρα
645 Κοκκαλίνη
646 Κόκκων
647 Κοκκώνα
648 Κόλαινος
649 Κολμαν
650 Κολοκυθιώτισσα
651 Κολούμβα
653 Κολοφωνία
654 Κολυβιανή
655 Κολυμβάς
656 Κολώτης
657 Κολώτος
658 Κομαιθώ
659 Κομαίος
660 Κομάσιος
661 Κομάτας
662 Κομβή
663 Κομγάλιος
664 Κομητάς
665 Κομήτης
666 Κομηών
667 Κόμισσα
668 Κομνηνή
669 Κομνηνός
670 Κομνώ
671 Κομουσινιώ
672 Κοναλλίς
673 Κονδυλία
674 Κονιλα
675 Κονίσαλος
676 Κοννίδης
677 Κόννος
678 Κοντεύς
679 Κοντή
680 Κοντσέτα
681 Κοντυλιά
682 Κόνων
683 Κοπέρνικος
684 Κοπρέα
685 Κοπρεύς
686 Κόραγος
687 Κοραής
688 Κόρακας
689 Κοραλένια
690 Κοραλία
691 Κόραξ
692 Κορασια
693 Κορέθοντας
694 Κορέθων
695 Κορεμνών
696 Κορέννα
697 Κόρη
698 Κορίλα
699 Κορίνα
700 Κόριννα
701 Κορίννος
702 Κορκοδειλιά
703 Κορκύρα
704 Κορνέλιος
705 Κορνηλία
706 Κορνήλιος
707 Κόροιβος
708 Κόρος
709 Κορτέσα
710 Κορτέσσης
711 Κορύβας
712 Κορύδων
713 Κόρυθος
714 Κορυφή
715 Κορφιάτισσα
716 Κορώνα
717 Κορωνάτος
718 Κορώνεια
719 Κορωνίς
720 Κορωνός
721 Κοσμάς
722 Κοσμία
723 Κοσμογονία
724 Κοσμοπόθητος
725 Κόσμος
726 Κοσμοσώτειρα
727 Κοσυφοίνισσα
728 Κότσικα
729 Κόττας
730 Κόττος
731 Κοττύιος
732 Κοττυτώ
733 Κόττυφος
734 Κότυς
735 Κουάρτα
736 Κουάρτος
737 Κουαρτοσίλλας
738 Κουζήνια
739 Κουζίνα
740 Κουζίνια
741 Κουϊνίδιος
742 Κουϊντιάνος
743 Κουίντος
744 Κουκίτσα
745 Κουκουζέλισσα
746 Κούλα
747 Κούλης
748 Κουμής
749 Κουμπελίδικη
750 Κουνοπιώτισσα
751 Κουντουριώτης
752 Κουρεμένος
753 Κουρής
754 Κουρήτης
755 Κουρίτης
756 Κουρνούτας
757 Κουρνουτία
758 Κουροτρόφος
759 Κουταλάρης
760 Κουτλουμούσιος
761 Κουτσουρώ
762 Κουφή
763 Κοφινή
764 Κόων
765 Κράμβις
766 Κρανάη
767 Κραναός
768 Κράνεια
769 Κράνοος
770 Κραντώ
771 Κράντωρας
772 Κραταιή
773 Κραταιμένης
774 Κρατέας
775 Κρατερός
776 Κράτερος
777 Κρατεύας
778 Κράτης
779 Κρατησίκλεια
780 Κρατησικλής
781 Κρατησιππίδας
782 Κρατιεύς
783 Κρατίνος
784 Κράτιππος
785 Κρατισθένης
786 Κρατούσα
787 Κρατύλος
788 Κράτων
789 Κραύγις
790 Κραυξίδας
791 Κρείος
792 Κρείων
793 Κρεμαστή
794 Κρεοντιάδης
795 Κρεούζα
796 Κρέουσα
797 Κρεσφόντης
798 Κρέων
799 Κρεώφυλος
800 Κρηθεύς
801 Κρήθων
802 Κρήνη
803 Κρής
804 Κρησίλας
805 Κρήσκη
806 Κρήσκων
807 Κρηστιάνη
808 Κρήτη
809 Κρητική
810 Κρητοθέα
811 Κρίασος
812 Κριέων
813 Κριθηίς
814 Κρικόρ
815 Κριναγόρας
816 Κρίνακος
817 Κρίνιππος
818 Κρίνος
819 Κρινώ
820 Κρίος
821 Κρις
822 Κρίσαμις
823 Κρισίη
824 Κρίσος
825 Κρίσπα
826 Κρίσπος
827 Κρίστα
828 Κρίστη
829 Κριστήν
830 Κρίστι
831 Κρίστια
832 Κρίστιαν
833 Κριστιάνα
834 Κριστίν
835 Κριστίνα
836 Κριστόφ
837 Κρίστοφερ
838 Κρίστυ
839 Κρίσων
840 Κριτίας
841 Κριτόβουλος
842 Κριτόδαμος
843 Κριτόδημος
844 Κριτολαϊδας
845 Κρίτων
846 Κρναίχμη
847 Κρόεσσα
848 Κροίση
849 Κροίσμος
850 Κροίσος
851 Κροκάλη
852 Κροκίνας
853 Κροκύλος
854 Κρόκων
855 Κρομμυδιώτισσα
856 Κρονίων
857 Κρόνος
858 Κρότος
859 Κρότων
860 Κρότωπος
861 Κρυνιώ
862 Κρυστάλλης
863 Κρυσταλλία
864 Κρωβύλη
866 Κρώμος
867 Κρώφιλος
868 Κταβηνός
869 Κτεάτης
870 Κτέατος
871 Κτησίαρχος
872 Κτησίας
873 Κτησίβιος
874 Κτησικλής
875 Κτησίλαος
876 Κτήσιος
877 Κτησίοχος
878 Κτήσιππος
879 Κτησιφών
880 Κτήσυλλα
881 Κτιμένη
882 Κτιστή
883 Κτιτόρισσα
884 Κτωρής
885 Κυανέη
886 Κυάνεος
887 Κυάνη
888 Κυανίππη
889 Κυάνιππος
890 Κυανός
891 Κυβέλη
892 Κυβήλη
893 Κυδίας
894 Κυδίππη
895 Κύδων
896 Κύζικος
897 Κυθέρεια
898 Κύθηρα
899 Κυκκώτισσα
900 Κυκλεύς
901 Κύκλων
902 Κύκνος
903 Κυλάραβος
904 Κύλλαρας
905 Κυλλήν
906 Κυλλήνη
907 Κύλωνας
908 Κύμα
909 Κυμαία
910 Κυματολήγη
911 Κυμβάλιον
912 Κύμη
913 Κυμοδόκη
914 Κυμοδόμη
915 Κυμοθέη
916 Κυμοθόη
917 Κυμοπόλεια
918 Κυμώ
919 Κύνα
920 Κυναίγειρος
921 Κύναιθος
922 Κυνάρητος
923 Κυνέας
924 Κύνης
925 Κύνθια
926 Κύνθιος
927 Κυνίσκα
928 Κυνίσκας
929 Κυνίσκος
930 Κύννα
931 Κυνόρτας
932 Κύνος
933 Κυνοσούρα
934 Κυνόσυρα
935 Κύνουλκος
936 Κύνουρος
937 Κυντιάνος
938 Κυντιλλιανός
939 Κυντιριανός
940 Κυντίων
941 Κυνώ
942 Κυπαιότισσα
943 Κυπαρισσία
944 Κυπάρισσος
945 Κυπριανή
946 Κυπριανός
947 Κυπρίλλα
948 Κυπρίλλος
949 Κύπρις
950 Κυπρογόνη
951 Κυπρόγονος
952 Κυπροθάλεια
953 Κυπρόθεμις
954 Κυπρόθεμις
955 Κυπροθάλης
956 Κύπρος
957 Κύπρος
958 Κύρα
959 Κυράνη
960 Κυράνθη
961 Κυράννα
962 Κυράννας
963 Κυρασία
964 Κυρατσώ
965 Κυραψηλή
966 Κυρηναίος
967 Κυρήνη
968 Κύρης
969 Κυρία
970 Κυριαζής
971 Κυριαίνα
972 Κυριαίνος
973 Κυριακή
974 Κυριάκος
975 Κυριαφινα
976 Κύρικος
977 Κυριλλία
978 Κύριλλος
979 Κυρίτσης
980 Κυρίων
983 Κύρκος
984 Κυρμιδώλης
985 Κυρνηθώ
986 Κύρνος
987 Κύρος
988 Κύρπιλλα
989 Κυρσίλος
990 Κυτίσωρος
991 Κύφος
992 Κυχρέα
993 Κυχρεύς
994 Κυψέλη
995 Κύψελος
996 Κώης
997 Κώκαλος
998 Κωλαίος
999 Κώμη
1000 Κωμίας
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία