Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Κoρίσκος
2 Κάανθος
3 Κάβας
4 Καβείρα
5 Κάβειρος
6 Καβειρώ
7 Καγιά
8 Καδιανή
9 Καδμίλος
10 Κάδμος
11 Καζαμίας
12 Καθαριώτισσα
13 Κάθμπεργκ
14 Καθολική
15 Καθρίν
16 Κάι
17 Καιάφας
18 Καικιλία
20 Καικίλιος
21 Καικκίλιος
22 Κάιν
23 Καϊνάμ
24 Καινέας
25 Καινίας
26 Καιράλιος
27 Καίσαρ
28 Κακαβιώτισσα
29 Κάκι
30 Κάκος
31 Καλαθή
32 Κάλαιθις
33 Κάλαϊς
34 Κάλαισχρος
35 Καλακτίης
36 Καλαμήτις
37 Καλαμιά
38 Καλαμίς
39 Κάλαμις
40 Καλαμίτης
41 Καλαμιώτισσα
42 Καλάμου
43 Καλανδία
44 Καλανδίων
47 Καλάνος
48 Καλαπόθος
49 Κάλας
50 Καλεάδης
51 Καλή
52 Καλήμορφη
53 Καληρόη
54 Καλήσιος
55 Καλήτωρ
56 Κάλια
57 Καλιάδνη
58 Καλιάνασσα
59 Καλιάνδη
60 Καλιγού
61 Καλικλής
62 Κάλιπος
63 Καλίτσα
64 Κάλλας
65 Κάλλη
66 Καλληδόνα
67 Καλληδόνης
68 Καλλής
69 Καλλιάδης
70 Καλλιάναξ
71 Καλλιάνασσα
72 Καλλιάνειρα
73 Καλλιάνθη
74 Καλλίαρχος
75 Καλλίας
76 Καλλίβιος
77 Καλλίβροτος
78 Καλλίγειτος
79 Καλλιγένεια
80 Καλλιγένης
81 Καλλίγνωτος
82 Καλλιδίκη
83 Καλλίδικος
84 Καλλιδόνιος
85 Καλλιδώρα
86 Καλλιθέα
87 Καλλιθόη
88 Καλλιθυία
89 Καλλικέλαδος
90 Καλλίκη
91 Καλλικλής
92 Καλλικράτης
93 Καλλικρατίδας
94 Καλλικρίτη
95 Καλλιμάχη
96 Καλλίμαχος
97 Καλλιμέδων
98 Καλλίμορφη
99 Καλλίμορφος
100 Καλλίνα
101 Καλλινία
102 Καλλινίκη
103 Καλλίνικος
104 Καλλίνος
105 Καλλιξένα
106 Καλλίξενος
107 Καλλιόπη
109 Καλλιόπιος
110 Καλλίος
111 Καλλιπάτειρα
112 Καλλίπη
113 Κάλλιππος
114 Καλλιρόη
115 Καλλίς
116 Καλλισθένη
117 Καλλισθένης
118 Καλλίστη
119 Καλλιστόνικος
120 Κάλλιστος
121 Καλλιστράτη
122 Καλλίστρατος
123 Καλλιτέλης
124 Καλλίτοκος
125 Καλλίτροπος
126 Καλλίτσα
127 Καλλιφάεια
128 Καλλιφάνεια
129 Καλλιφών
130 Καλλονή
131 Καλλίπη
132 Καλλυνα
133 Κάλλων
134 Καλόγερος
135 Καλογιάννης
136 Καλοδότη
137 Καλοδότης
138 Καλοθετίνα
139 Καλόθετος
140 Καλομαρία
141 Καλομοίρα
142 Καλόμοιρος
143 Καλός
144 Καλούδη
145 Καλούδης
146 Καλύβη
147 Καλυβιανή
148 Κάλυδνος
149 Καλυδών
150 Καλύκη
151 Καλυψώ
153 Κάλχας
154 Καλχινία
155 Κάλχος
156 Καμακάρι
157 Καμάρινα
158 Καμβύσης
159 Καμδέκια
160 Κάμειρος
161 Καμειρώ
162 Καμέλια
163 Καμένη
164 Κάμιλλος
165 Καμουήλ
166 Καμπιώτισσα
167 Κανακάρης
168 Κανάκη
169 Κανάκης
170 Κανάλα
171 Καναλίς
172 Κάναλος
173 Κανάρης
174 Κανάχη
175 Κάναχος
176 Κανδάκη
177 Κάνδαλος
178 Κανδήξη
179 Κάνδιδα
180 Κάνδιδος
182 Κανδιώ
183 Κανέλλα
184 Κανέλλος
185 Κάνηθος
186 Κάνθαρος
187 Κανιδία
188 Κανίδιος
189 Κανταριώτισσα
190 Κάντια
191 Καντιώ
192 Κάντοκ
193 Καπανεύς
194 Κάπελη
195 Κάπετος
196 Καπιτωλίνη
197 Καπίτων
198 Καπνικαραία
199 Κάππυς
200 Κάπρος
201 Καπταρά
202 Καπύλη
203 Κάπυλος
204 Κάπυς
205 Κάρ
206 Κάραλης
207 Καραμπέτ
208 Καρανός
209 Κάρανος
210 Καραντόκιος
211 Καραπέτ
212 Καρατζάς
213 Καρατζέα
214 Καραφροντίδας
215 Καραφυλλια
216 Καρδιανή
217 Καρδιανός
218 Καρδιοβαστάζουσα
219 Καρδιώτισσα
220 Κάρδυς
221 Καρεκίν
222 Κάρεν
223 Καρία
224 Καρίνα
225 Καριοφύλλης
226 Καρίων
227 Κάρλα
228 Κάρλος
229 Καρμαντίδης
230 Καρμάνωρ
231 Κάρμεν
232 Κάρμη
233 Καρνεάδης
234 Κάρνος
235 Καρόλα
236 Καρολίνα
237 Κάρολος
238 Καρπάσιος
239 Καρπής
240 Κάρπος
241 Καρποφορούσα
242 Καρπώ
243 Κάρρωτος
244 Καρτέγιος
245 Καρτερία
246 Καρτέρων
247 Καρύα
248 Καρυοφιλιά
249 Καρυοφύλλης
250 Καρυοφυλλιά
251 Καρύπη
252 Καρυφύλλης
253 Κάσαμβος
254 Κασδόα
255 Κάσδοος
256 Κασίας
257 Κασσάνδρα
259 Κάσσανδρος
261 Κάσσια
262 Κασσιέπεια
263 Κασσιόδωρος
264 Κασσιόπη
265 Κάσσιος
266 Κασσιφόνη
267 Κασσότις
268 Κασσωτίς
269 Κασταλία
270 Καστάλιος
271 Καστανα
272 Καστιάνειρα
273 Καστιήλ
274 Καστίνη
275 Καστίνος
276 Κάστος
277 Κάστουλος
278 Καστριανή
279 Καστρίκιος
280 Καστροβακίνα
281 Καστρουλέρου
282 Κάστωρ
283 Κατάκαρπος
284 Καταλωνική
285 Κατάπαυση
286 Καταπολιανή
287 Καταφυγή
288 Κατελίνα
289 Κατελού
290 Κατεριλένα
291 Κατερινέτα
292 Κατιάννα
293 Κατιδιάνος
294 Κατιλένα
295 Κατιφένια
296 Κατούνος
297 Κατρεύς
298 Κατρίν
299 Κατρίνα
300 Κατροδαύλη
301 Κατσιάφα
302 Καττύιος
303 Κάτων
304 Καύκωνας
305 Καυλών
306 Καυλωνία
307 Καύστριος
308 Καφασίας
309 Κάφαυρος
310 Καφείρα
311 Καφένια
312 Καφησίας
313 Κάφιρα
314 Κάχι
315 Καψοδερματούσα
316 Κεάδης
317 Κεβης
318 Κεβόρκ
319 Κεβρήν
320 Κεβριόνης
321 Κεγχρεϊς
322 Κέγχρις
323 Κεδρεάτις
324 Κείος
325 Κέιτ
326 Κέκαλος
327 Κέκκος
328 Κεκροπίς
329 Κέκρωψ
330 Κελαινεύς
331 Κελαινώ
332 Κελέας
333 Κελεός
334 Κελερίνος
335 Κελεστίνος
336 Κελευστάνωρ
337 Κελεύτωρ
338 Κέλης
339 Κέλλυ
340 Κέλμις
341 Κελοθήρα
342 Κέλσα
343 Κέλσος
344 Κενδέα
345 Κενδέας
346 Κένδια
347 Κένεθ
348 Κενσουρίνα
349 Κενσουρίνος
350 Κενταύρα
351 Κένταυρος
352 Κεντέας
353 Κέντια
354 Κεντιγκέρνος
355 Κεντούλλα
356 Κέντρος
357 Κεντρούλα
358 Κεντυρίων
359 Κέολγουλφ
360 Κέος
361 Κερά
362 Κέραμβος
363 Κέραμος
364 Κεράμων
365 Κερανη
366 Κεράς
367 Κερασία
368 Κεράσιος
369 Κερατσώ
370 Κέρβερος
371 Κερδώ
372 Κέρδων
373 Κερεττής
374 Κέρθη
375 Κέρκαφος
376 Κερκέστης
377 Κερκέτης
378 Κερκηίς
379 Κερκιδάς
380 Κέρκοπας
381 Κέρκος
382 Κερκύλας
383 Κέρκυρα
384 Κερκύων
385 Κέρκωψ
386 Κερμιδώλης
387 Κέρνιτσα
388 Κέρρη
389 Κεστρίνος
390 Κέττα
391 Κέϋ
392 Κεφαλίων
393 Κέφαλος
394 Κεφτιού
395 Κεχαριτωμένη
396 Κεχρινιώτισσα
397 Κηδαλίων
398 Κηδίδης
399 Κήδων
400 Κηλούση
401 Κήνις
402 Κήρινθα
403 Κήρινθος
404 Κήρυκος
405 Κήρυξ
406 Κητεύς
407 Κητώ
408 Κήυξ
409 Κηφά
410 Κηφάς
411 Κηφέας
412 Κηφεύς
413 Κηφισιόδωρος
414 Κηφισιόδωτος
415 Κηφισόδοτος
416 Κηφισόδωρος
417 Κηφισόδωτος
418 Κηφισοφών
419 Κηφισσόδωτος
420 Κία
421 Κιάρα
422 Κιαράν
423 Κίκα
424 Κικέρων
425 Κίκης
426 Κιλικία
427 Κίλιξ
428 Κιλίσιος
429 Κίλλα
430 Κίλλας
431 Κιλλεύς
432 Κίμων
434 Κιμωνίς
435 Κίναδος
436 Κινάδων
437 Κιναίθωνας
438 Κινέας
439 Κινησία
440 Κινησίας
441 Κίννα
442 Κινύρα
443 Κινύρας
444 Κινύρης
445 Κινυρίς
446 Κίος
447 Κιούμιν
448 Κίρκη
449 Κίρκος
450 Κίρρα
451 Κίρση
452 Κίσιος
453 Κίσσαιθα
454 Κισσεΐς
455 Κισσεύς
456 Κισσηίς
457 Κισσία
458 Κισσιώτισσα
459 Κιτιού
460 Κίτσα
461 Κίτσος
462 Κίττυ
463 Κλαία
464 Κλάνις
465 Κλαούντια
466 Κλάρα
467 Κλάρας
468 Κλάρκ
469 Κλαύδια
470 Κλαυδιανός
471 Κλαύδιος
472 Κλέα
473 Κλεαγόρας
474 Κλεάδης
475 Κλεαίνετος
476 Κλεαίχμα
477 Κλεάναξ
478 Κλεανδρίδας
479 Κλεανδρίδης
480 Κλέανδρος
481 Κλεάνθης
482 Κλεανθία
483 Κλεάνωρ
484 Κλεάρατος
485 Κλεαρέτη
486 Κλεάρετος
487 Κλεαρίδας
488 Κλεαρίστη
489 Κλεάριστος
490 Κλεαρχία
491 Κλέαρχος
492 Κλέεια
493 Κλειαρέτη
494 Κλειγένης
495 Κλεΐδα
496 Κλειδή
497 Κλειδημίδης
498 Κλείδημος
499 Κλείδικος
500 Κλειναγόρας
501 Κλεινίας
502 Κλείνιος
503 Κλεινόμαχος
504 Κλείνω
505 Κλειονίκη
506 Κλειππίδης
507 Κλεϊππίδης
508 Κλεις
509 Κλεισθένης
510 Κλεισιδίκη
511 Κλεισιθηρα
512 Κλειταγόρα
513 Κλείταρχος
514 Κλειτέλης
515 Κλείτη
516 Κλειτόμαχος
517 Κλείτορας
518 Κλειτόριος
519 Κλείτος
520 Κλειτόστρατος
521 Κλειτοφών
522 Κλειτώ
523 Κλείτων
524 Κλείτωρ
525 Κλειώ
526 Κλειωνίκη
527 Κλέλια
528 Κλέλιος
529 Κλέοβις
530 Κλεόβοια
531 Κλεοβούλη
532 Κλεόβουλος
533 Κλεογένης
534 Κλεοδαίος
535 Κλεόδαμος
536 Κλεόδημος
537 Κλεοδίκη
538 Κλεοδόξη
539 Κλεοδώρα
540 Κλεόδωρος
541 Κλεοθήρα
542 Κλεοθοίνη
543 Κλεόθοινος
544 Κλεοίτας
545 Κλεόκριτος
546 Κλεόλα
547 Κλεόλαος
548 Κλεόμαχος
549 Κλεόμβροτος
550 Κλεομένης
551 Κλεομήδη
552 Κλεομήδης
553 Κλεομυτάδης
554 Κλεονίδης
555 Κλεονίκη
556 Κλεονίκης
557 Κλεόνικος
558 Κλεόξενος
559 Κλεοόμαντις
560 Κλεόπα
561 Κλεόπας
562 Κλεοπάτρα
563 Κλεόπατρος
564 Κλεοπία
565 Κλεόπομπος
566 Κλεοπτόλεμος
567 Κλεορα
568 Κλεοσθένη
569 Κλεοσθένης
570 Κλεοστράτη
571 Κλεόστρατος
572 Κλεότιμος
573 Κλεόφαντος
574 Κλεοφήμη
575 Κλεόφημος
576 Κλεοφίλη
577 Κλεόφρων
578 Κλεοφών
579 Κλεοχάρεια
580 Κλέοχος
581 Κλεποπάτρη
582 Κλεύβοτος
583 Κλεύδαμος
584 Κλεύης
585 Κλεφτοπαναγιά
586 Κλέων
587 Κλεώνδας
588 Κλεώνη
589 Κλεώνης
590 Κλεώνυμος
591 Κλημεντία
592 Κλημεντίνα
593 Κλημέντιος
594 Κλήνης
595 Κλησιδίκη
596 Κλησώ
597 Κλήσων
598 Κλήτα
599 Κλητεία
600 Κλητεμίστρα
601 Κλητίας
602 Κλίτη
603 Κλιτίας
604 Κλίτων
605 Κλονάς
606 Κλονία
607 Κλονίη
608 Κλονίος
609 Κλυμέμη
610 Κλυμένη
611 Κλύμενος
612 Κλυμήνη
613 Κλυσώνυμος
615 Κλυταιμήστρα
616 Κλυταιμήστρη
617 Κλυταιμνήστρα
618 Κλυτιάδης
619 Κλυτίδης
620 Κλυτίη
621 Κλυτίος
622 Κλυτίππη
623 Κλυτοδώρα
624 Κλυτομήδης
625 Κλυτόνεος
626 Κλυτόνηος
627 Κλυτόνιος
628 Κλύτος
629 Κλωθώ
630 Κλωνάρα
631 Κλωνάρη
632 Κλώνη
633 Κλώντια
634 Κλωντιάννα
635 Κλωντίνη
636 Κλωπάς
637 Κνήμος
638 Κνήμων
639 Κνοίθος
640 Κνωπός
641 Κνωσσία
642 Κόδρη
643 Κόδρος
644 Κοία
645 Κοιαντίς
646 Κοίνος
647 Κόιντα
648 Κόιντος
649 Κοινωνίς
650 Κοινωνός
651 Κοίος
652 Κοίρανος
653 Κοισύρα
654 Κοκκαλίνη
655 Κόκκων
656 Κοκκώνα
657 Κόλαινος
658 Κολμαν
659 Κολοκυθιώτισσα
660 Κολούμβα
662 Κολοφωνία
663 Κολυβιανή
664 Κολυμβάς
665 Κολώτης
666 Κολώτος
667 Κομαιθώ
668 Κομαίος
669 Κομασία
670 Κομάσιος
671 Κομάτας
672 Κομβή
673 Κομγάλιος
674 Κομητάς
675 Κομήτης
676 Κομηών
677 Κόμισσα
678 Κομνηνή
679 Κομνηνός
680 Κομνώ
681 Κομουσινιώ
682 Κοναλλίς
683 Κονδυλία
684 Κονιλα
685 Κονίσαλος
686 Κοννίδης
687 Κόννος
688 Κοντεύς
689 Κοντή
690 Κοντσέτα
691 Κοντυλιά
692 Κόνων
693 Κοπέρνικος
694 Κοπρέα
695 Κοπρεύς
696 Κόραγος
697 Κοραής
698 Κόρακας
699 Κοραλένια
700 Κοραλία
701 Κόραξ
702 Κορασια
703 Κορέθοντας
704 Κορέθων
705 Κορεμνών
706 Κορέννα
707 Κόρη
708 Κορίλα
709 Κορίνα
710 Κόριννα
711 Κορίννος
712 Κορκοδειλιά
713 Κορκύρα
714 Κορνέλιος
715 Κορνηλία
716 Κορνήλιος
717 Κόροιβος
718 Κόρος
719 Κορτέσα
720 Κορτέσσης
721 Κορύβας
722 Κορύδων
723 Κόρυθος
724 Κορυφή
725 Κορφιάτισσα
726 Κορώνα
727 Κορωνάτος
728 Κορώνεια
729 Κορωνίς
730 Κορωνός
731 Κοσμάς
732 Κοσμία
733 Κοσμογονία
734 Κοσμοπόθητος
735 Κόσμος
736 Κοσμοσώτειρα
737 Κοσυφοίνισσα
738 Κότσικα
739 Κόττας
740 Κόττος
741 Κοττυτώ
742 Κόττυφος
743 Κότυς
744 Κουάρτα
745 Κουάρτος
746 Κουαρτοσίλλας
747 Κουζήνια
748 Κουζίνα
749 Κουζίνια
750 Κουϊνίδια
751 Κουϊνίδιος
752 Κουίντα
753 Κουίντος
754 Κουκίτσα
755 Κουκουζέλισσα
756 Κούλα
757 Κούλης
758 Κουμής
759 Κουμπελίδικη
760 Κουνοπιώτισσα
761 Κουντουριώτης
762 Κουρεμένος
763 Κουρής
764 Κουρήτης
765 Κουρίτης
766 Κουρνούτας
767 Κουρνουτία
768 Κουροτρόφος
769 Κουταλάρης
770 Κουτλουμούσιος
771 Κουτσουρώ
772 Κουφή
773 Κοφινή
774 Κόων
775 Κράμβις
776 Κρανάη
777 Κραναός
778 Κράνεια
779 Κράνοος
780 Κραντώ
781 Κράντωρας
782 Κραταιή
783 Κραταιμένης
784 Κρατέας
785 Κρατερός
786 Κράτερος
787 Κρατεύας
788 Κράτης
789 Κρατησίκλεια
790 Κρατησικλής
791 Κρατησιππίδας
792 Κρατιεύς
793 Κρατίνος
794 Κράτιππος
795 Κρατισθένης
796 Κρατούσα
797 Κρατύλος
798 Κράτων
799 Κραύγις
800 Κραυξίδας
801 Κρείος
802 Κρείων
803 Κρεμαστή
804 Κρεοντιάδης
805 Κρεούζα
806 Κρέουσα
807 Κρεσφόντης
808 Κρέων
809 Κρεώφυλος
810 Κρηθεύς
811 Κρήθων
812 Κρήνη
813 Κρής
814 Κρησίλας
815 Κρήσκη
816 Κρήσκων
817 Κρηστιάνη
818 Κρήτη
819 Κρητική
820 Κρητοθέα
821 Κρίασος
822 Κριέων
823 Κριθηίς
824 Κρικόρ
825 Κριναγόρας
826 Κρίνακος
827 Κρίνιππος
828 Κρίνος
829 Κρινώ
830 Κρίος
831 Κρις
832 Κρίσαμις
833 Κρισίη
834 Κρίσος
835 Κρίσπα
836 Κρίσπος
837 Κρίστα
838 Κρίστη
839 Κριστήν
840 Κρίστι
841 Κρίστια
842 Κρίστιαν
843 Κριστιάνα
844 Κριστίν
845 Κριστίνα
846 Κριστόφ
847 Κρίστοφερ
848 Κρίστυ
849 Κρίσων
850 Κριτίας
851 Κριτόβουλος
852 Κριτόδαμος
853 Κριτόδημος
854 Κριτολαϊδας
855 Κρίτων
856 Κρναίχμη
857 Κρόεσσα
858 Κροίση
859 Κροίσμος
860 Κροίσος
861 Κροκάλη
862 Κροκίνας
863 Κροκύλος
864 Κρόκων
865 Κρομμυδιώτισσα
866 Κρονίων
867 Κρόνος
868 Κρότος
869 Κρότων
870 Κρότωπος
871 Κρυνιώ
872 Κρυστάλλης
873 Κρυσταλλία
874 Κρωβύλη
876 Κρώμος
877 Κρώφιλος
878 Κταβηνός
879 Κτεάτης
880 Κτέατος
881 Κτησίαρχος
882 Κτησίας
883 Κτησίβιος
884 Κτησικλής
885 Κτησίλαος
886 Κτήσιος
887 Κτησίοχος
888 Κτήσιππος
889 Κτησιφών
890 Κτήσυλλα
891 Κτιμένη
892 Κτιστή
893 Κτιτόρισσα
894 Κτωρής
895 Κυανέη
896 Κυάνεος
897 Κυάνη
898 Κυανίππη
899 Κυάνιππος
900 Κυανός
901 Κυβέλη
902 Κυβήλη
903 Κυδίας
904 Κυδίππη
905 Κύδων
906 Κύζικος
907 Κυθέρεια
908 Κύθηρα
909 Κυκκώτισσα
910 Κυκλεύς
911 Κύκλων
912 Κύκνος
913 Κυλάραβος
914 Κύλλαρας
915 Κυλλήν
916 Κυλλήνη
917 Κύλωνας
918 Κύμα
919 Κυμαία
920 Κυματολήγη
921 Κυμβάλιον
922 Κύμη
923 Κυμοδόκη
924 Κυμοδόμη
925 Κυμοθέη
926 Κυμοθόη
927 Κυμοπόλεια
928 Κυμώ
929 Κύνα
930 Κυναίγειρος
931 Κύναιθος
932 Κυνανή
933 Κυνάρητος
934 Κυνέας
935 Κύνης
936 Κύνθια
937 Κύνθιος
938 Κυνίσκα
939 Κυνίσκας
940 Κυνίσκος
941 Κύννα
942 Κυνόρτας
943 Κύνος
944 Κυνοσούρα
945 Κυνόσυρα
946 Κύνουλκος
947 Κύνουρος
948 Κυντιάνος
949 Κυντιλλιανός
950 Κυντίων
951 Κυνώ
952 Κυπαιότισσα
953 Κυπαρισσία
954 Κυπάρισσος
955 Κυπριανή
956 Κυπριανός
957 Κυπρίλλα
958 Κυπρίλλος
959 Κύπρις
960 Κυπρογόνη
961 Κυπρόγονος
962 Κυπροθάλεια
963 Κυπρόθεμις
964 Κυπρόθεμις
965 Κυπροθάλης
966 Κύπρος
967 Κύπρος
968 Κύρα
969 Κυράνη
970 Κυράνθη
971 Κυράννα
972 Κυράννας
973 Κυρασία
974 Κυράτσω
975 Κυραψηλή
976 Κυρηναίος
977 Κυρήνη
978 Κύρης
979 Κυρία
980 Κυριαζής
981 Κυριαίνα
982 Κυριαίνος
983 Κυριακή
984 Κυριάκος
985 Κυριαφινα
986 Κύρικος
987 Κυριλλία
988 Κύριλλος
989 Κυρίτσης
990 Κυρίων
993 Κύρκος
994 Κυρμιδώλης
995 Κυρνηθώ
996 Κύρνος
997 Κύρος
998 Κύρπιλλα
999 Κυρσίλος
1000 Κυτίσωρος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία