Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Θαδδαία
2 Θαδδαίος
3 Θαδθαία
4 Θαθουήλ
5 Θαΐς
6 Θαΐς
7 Θαλασσία
8 Θαλάσσιος
9 Θαλασσομάχισσα
10 θαλασσομαχούσα
11 Θάλεια
13 Θαλειάννα
14 Θαλελαία
15 Θαλελαίος
16 Θαλής
17 Θαλήστριος
18 Θάληστρις
19 Θαλήτας
20 Θάλλεια
21 Θαλλής
22 Θαλλις
23 Θάλλος
24 Θάλλουσα
25 Θαλλώ
26 Θάλπιος
27 Θάλπις
28 Θαλύσιος
29 Θάμαρ
30 Θάμαρης
31 Θάμια
32 Θαμπελίνα
33 Θαμύρας
34 θάνα
35 Θανάκη
36 Θανασογιάννης
37 Θάνατος
38 Θάνια
39 Θαννύρας
40 Θάνος
41 Θαργηλία
42 Θαρεινή
43 Θαρρά
44 Θάρρηξ
45 Θάρροψ
46 Θαρσιππος
47 Θάρυπος
48 Θάσος
49 Θαύμακος
50 Θαύμαντας
51 Θαύμαντις
52 Θαυμάριον
53 Θαύμας
54 Θαυμασία
55 Θαυμάσιος
56 Θαυμαστή
57 Θαυμαστός
58 Θέα
59 Θεαγενεία
60 Θεαγενείδης
61 Θεαγένης
62 Θεάγης
63 Θεαγώνης
64 Θεάδουσα
65 Θεαθώ
66 Θεαίητος
67 Θεαίνετος
68 Θεαίτητος
69 Θεάλεχτη
70 Θέαντος
71 Θεανώ
72 Θεαρίδας
73 Θεαρίων
74 Θεαρίωνας
75 Θεασίδης
76 Θέγνα
77 Θέη
78 Θεία
79 Θειαίος
80 Θειαντίς
81 Θείας
82 Θείο
83 Θειοδάμας
84 Θεΐουσα
85 Θεισόα
86 Θειώδας
87 Θεΐων
88 Θεκεμίνα
89 Θέλθας
90 Θέλμα
91 Θέλξη
92 Θέλξια
93 Θελξιέπεια
94 Θελξινόη
95 Θελξίνοια
96 Θελξιόπη
98 Θελξίων
99 Θέλπουσα
100 Θεμελίνα
101 Θεμέλιος
102 Θέμη
103 Θέμης
104 Θέμις
105 Θέμιστα
106 Θεμισταγόρας
107 Θεμιστέας
108 Θεμίστη
109 Θεμίστης
110 Θεμίστιος
111 Θεμιστογένης
112 Θεμιστοκλεία
113 Θεμιστοκλής
114 Θεμιστονόη
115 Θεμιστώ
116 Θεμίσων
117 Θεμονιανός
118 Θένη
119 Θεογένης
120 Θεογένις
121 Θεόγνητος
122 Θεόγνιος
123 Θεόγνις
124 Θεογνωσία
125 Θεογνώσιος
126 Θεόγνωστος
127 Θεογονία
128 Θεοδάμας
129 Θεοδέκτης
130 Θεοδήγιος
131 Θεοδίδαχτη
132 Θεοδόξαστη
133 Θεοδοσία
134 Θεοδόσιος
135 Θεοδότη
136 Θεοδοτίων
137 Θεοδούλη
138 Θεόδουλος
140 Θεοδούσα
141 Θεοδώρα
142 Θεοδώρητος
143 Θεοδωρίδας
144 Θεοδωρίσκος
145 Θεόδωρος
146 Θεοείδη
147 Θεόειδος
148 Θέοινος
149 Θεόκλεια
150 Θεόκλειος
151 Θεόκλητη
152 Θεόκλητος
153 Θεοκλύμενος
154 Θεοκνήτωρ
155 Θεοκόσμητη
156 Θεόκοσμος
157 Θεοκρίνης
158 Θεοκρίτη
159 Θεόκριτος
160 Θεοκτίστη
161 Θεόκτιστος
162 Θεολήπτη
163 Θεόληπτος
164 Θεολογία
165 Θεολόγος
166 Θεόλυκος
167 Θεολύτη
168 Θεόλυτος
169 Θεομάνα
170 Θεόμανδρος
171 Θεομήστωρ
172 Θεομητροπρεπεστέρα
173 Θεομνήστος
174 Θεονίτσα
175 Θεονόη
176 Θέονταρτ
177 Θεονύμφη
178 Θεοξενία
179 Θεοξένιος
180 Θεοπέμπτη
181 Θεόπεμπτος
182 Θεόπη
183 Θεοπηγή
184 Θεοπίστη
185 Θεόπιστος
186 Θεόπλαστη
187 Θεοπόμπη
188 Θεόπομπος
189 Θεοπούλα
190 Θεοπρόβη
191 Θεόπροβος
192 Θεόπροπος
193 Θεόπροπος
194 Θέος
195 Θεοσέβεια
196 Θεοσέβιος
197 Θεόσεβρος
198 Θεοσκέπαστη
199 Θεοστήρικτη
200 Θεοστήρικτος
201 Θεόστιχος
202 Θεοστορούλα
203 Θεοτέκνη
204 Θεότεκνος
205 Θεοτέρα
206 Θεότη
207 Θεοτίμη
208 Θεοτίμητη
209 Θεοτίμητος
210 Θεότιμος
211 Θεοτόκης
212 Θεοτόκος
213 Θεοτόνια
214 Θεοτόνιος
215 Θεοτούλα
216 Θεότροπος
217 Θεόττας
218 Θεουργία
219 Θεοφάνη
220 Θεοφάνης
221 Θεοφίλη
222 Θεόφιλος
223 Θεόφραστος
224 Θεοφρονία
225 Θεόφρων
226 Θεοφύλακτη
227 Θεοφύλακτος
228 Θεοφύλλη
229 Θεοχάνθη
230 Θεοχάρης
231 Θεοχαρία
232 Θεόχρηστος
233 Θέπη
234 Θεραπεία
235 Θεράπνα
236 Θεραπναίος
237 Θεράπων
238 Θερίνη
239 Θέρινος
240 Θεριστής
241 Θέρμη
242 Θερμιανή
243 Θερμιανός
244 Θέρμων
245 Θερσαγόρας
246 Θέρσανδρος
247 Θέρσεια
248 Θέρσιλος
249 Θερσίλοχος
250 Θέρσιος
251 Θέρσιππος
252 Θερσίτης
253 Θερώ
254 Θεσαλια
255 Θέσια
256 Θέσιος
257 Θέσπεια
258 Θεσπέσης
259 Θεσπέσια
260 Θεσπέσιος
261 Θεσπιάς
262 Θέσπιος
263 Θέσπις
264 Θεσπρωτίς
265 Θεσπρωτός
266 Θεσπρωτός
267 Θεσσαλία
268 Θεσσαλονίκη
269 Θεσσαλός
270 Θέσταλος
271 Θέστης
272 Θέστιος
273 Θεστορίδης
274 Θέστωρ
275 Θέτη
276 Θέτιδα
277 Θέτις
278 Θεττάλη
279 Θευαγέστατη
280 Θευδάς
281 Θεύδιος
282 Θεφανώ
283 Θέων
284 Θεώνη
285 Θεωνίτσα
286 Θεωρίς
287 Θεωρίων
288 Θηβαίος
289 Θηβαϊς
290 Θήβη
291 Θημις
292 Ἀθηνώ
293 Ἀθηναγόρας
294 Ἀθηνέας
295 Ἀθηνόβιος
296 Ἀθηνόδωρος
297 Ἀθηνογένης
298 Ἀθηνοκλῆς
299 Ἀθηνόπολις
300 Ἀθηνίων
301 Θήρα
302 Θηραμένης
303 Θηράμων
304 Θήρας
305 Θηρεσία
306 Θηρέσιος
307 Θηρεύς
308 Θηριαμένης
309 Θηριανός
310 Θηρικλής
311 Θηρίμαχος
312 Θηριππίδης
313 Θήρις
314 Θηρυκιων
315 Θηρω
316 Θήρων
317 Θήρωνας
318 Θησεύς
319 Θήσια
320 Θήσιος
321 Θίβα
322 Θίβος
323 Θιβραχος
324 Θίβρων
325 Θίσβη
328 Ἀθήναιος
329 Ἀθήνιον
330 Θόαντας
331 Θόας
332 Θόη
333 Θόρναξ
334 Θούδημος
335 Θούδιππος
336 Θουκλής
337 Θουκυδίδης
338 Θουρίμαχος
339 Θουριόμαντις
340 Θούριος
341 Θουφάνης
342 Θούφραστος
343 Θόων
344 Θόων
345 Θόωνας
346 Θόωσα
347 Θοώτης
348 Θράκη
349 Θρασέας
350 Θρασεία
351 Θρασοκλής
352 Θρασυάλκης
353 Θρασυβούλη
354 Θρασύβουλος
355 Θρασυδαίος
356 Θρασύδαμος
357 Θρασυκλής
358 Θρασύλαος
359 Θρασύλλος
360 Θρασύλοχος
361 Θρασύμαχος
362 Θρασυμήδης
363 Θρασυμηλίδας
364 Θρασύμηλος
365 Θρασυμηλοςθυέστης
366 Θρασώνδας
367 Θρασωνίδας
368 Θρεψίππας
369 Θρηνούσα
370 Θρηνωδούσα
371 Θρόνη
372 Θρύα
373 Θρυάλλιος
374 Θρυαλλίς
375 Θύελλα
376 Θυέστης
377 Θυία
378 Θύλακος
379 Θυμαρέτη
380 Θυμαρίδας
381 Θυμαρίδη
382 Θυμαρίδης
383 Θυμαχάρης
384 Θυμβραίος
385 Θύμβρις
386 Θυμελη
387 Θυμίλος
388 Θυμιούλλα
389 Θυμοίτης
390 Θυμοκλής
391 Θυμοχάρης
392 Θυμώνδας
393 Θύος
394 Θυραιός
395 Θυρέας
396 Θύρσα
397 Θύρσος
398 Θυώνη
399 Θώδη
400 Θώδης
401 Θώδος
402 Θώθ
403 Θώκνος
404 Θωμάγγελος
405 Θωμαΐς
406 Θωμαρίτα
407 Θωμάς
408 Θωμιανή
409 Θώνας
410 Θώραξ
411 Θωρυκίων
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία