Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Δαβάκης
2 Δαβίδ
3 Δαβιδία
4 Δάδας
5 Δαδιώτισσα
6 Δαείρα
7 Δαϊανός
8 Δαίδαλος
9 Δάϊθος
10 Δαϊκλής
11 Δαϊμαχος
12 Δαϊμένης
13 Δαίμων
14 Δάιος
15 Δάιπος
16 Δαϊρα
17 Δαϊς
18 Δαίτωρ
19 Δαϊφαντος
20 Δαΐφρων
21 Δακίδας
22 Δακρύβρεχτος
23 Δακρυρροούσα
24 Δάλια
25 Δαλιδά
26 Δαλματία
28 Δαλμάτιος
29 Δαμάγητος
30 Δαμάγων
31 Δαμαιθίδας
32 Δαμαλις
33 Δαμάρατος
34 Δαμαρέτη
35 Δαμάρετος
36 Δαμάρης
37 Δάμαρις
39 Δαμάρμενος
40 Δάμαρχος
41 Δαμάσα
42 Δαμασίθυμος
43 Δαμάσιππος
44 Δαμασίστρατος
45 Δαμασίχθων
46 Δαμασκηνή
47 Δαμασκηνός
48 Δαμασκός
49 Δάμασκος
50 Δάμασος
51 Δαμαστορίδης
52 Δαμάτριος
54 Δαμέων
55 Δαμήδη
56 Δαμήδης
57 Δαμία
58 Δαμιανή
59 Δαμιανός
60 Δαμιθάλης
61 Δαμίνδας
62 Δάμις
63 Δαμίσκος
64 Δαμναμενεύς
65 Δάμνιππος
66 Δαμνώ
67 Δαμοίτας
68 Δαμόκλεια
69 Δαμοκλείδας
70 Δαμοκλής
71 Δαμοκράτης
72 Δαμοξενίδας
73 Δαμόξενος
74 Δαμόστρατος
75 Δαμοτάγης
76 Δαμοτελης
77 Δαμότιμος
78 Δαμοφίλη
79 Δαμόφιλος
80 Δαμοφών
81 Δαμοχαρης
82 Δάμυλλος
83 Δάμυσος
84 Δαμώ
85 Δάμων
87 Δαν
88 Δάναβος
89 Δανάη
90 Δάναξ
91 Δαναός
92 Δάνδις
93 Δάνη
94 Δανιάντρη
95 Δανιήλ
96 Δανιηλίς
97 Δάντης
98 Δάοχος
99 Δαρδανία
100 Δάρδανος
101 Δαρεία
103 Δαρείος
104 Δάρης
105 Δαριέα
106 Δασεάτας
107 Δάσια
108 Δάσιος
109 Δάσκυλος
110 Δάσμων
111 Δασύστερνος
112 Δαυΐνα
113 Δαύκτος
114 Δαυλής
115 Δαυλίς
116 Δαύνος
117 Δάφνη
118 Δαφνίς
119 Δάφνις
120 Δεβόρα
121 Δεδούσης
122 Δεδουσία
123 Δέηση
124 Δειδάς
125 Δείκος
126 Δείμος
127 Δείνα
128 Δείναρχος
129 Δεινιάδας
130 Δεινίας
131 Δείνις
132 Δεινοκράτης
133 Δεινόλοχος
134 Δεινομάχη
135 Δεινόμαχος
136 Δεινομένης
137 Δεινοσθένης
138 Δεινόστρατος
139 Δεινοχάρης
140 Δείνω
141 Δείνων
142 Δεισδαιμόνα
143 Δεισδαιμόνας
144 Δεισήνωρ
145 Δείφιλος
146 Δεκαπεντούσα
147 Δέκελος
148 Δελής
149 Δελφινία
150 Δελφίνιος
151 Δελφίς
152 Δελφίων
153 Δελφός
154 Δελφύνη
155 Ἀδείμαντος
156 Δεμης
157 Δένα
158 Δεναλία
159 Δεναλόη
160 Δεναχίς
161 Δέντρος
162 Δεξαμενή
163 Δεξεμενός
164 Δεξιάδης
165 Δεξιθέα
166 Δεξίθεος
167 Δεξιμαχος
168 Δεξιοκρατούσα
169 Δέξιππος
170 Δεξιφάνης
171 Δεόμενη
172 Δέρβης
173 Δέρδας
174 Δερκέτις
175 Δερκυλίδα
176 Δερκυλίδας
177 Δέρκυλλος
178 Δέρκυνος
179 Δερμάτα
180 Δερπούλης
181 Δερριάτις
182 Δεσιδέριος
183 Δεσμάρη
184 Δεσποιγιάννα
185 Δέσποινα
186 Δεσπότης
187 Δέττη
188 Δευκαλίδης
189 Δευκαλίων
190 Δεύκιος
191 Δηιάνειρα
192 Δηιδάμεια
193 Δηικόων
194 Δηιλέων
195 Δηίλοχος
196 Δηίμαχος
197 Δηιόκης
198 Δηιονεύς
199 Δηιόπη
200 Δηιοπίτης
201 Δηίοχος
202 Δηιπύλη
203 Δηίπυλος
204 Δηίπυρος
205 Δηιφόβη
206 Δηίφοβος
207 Δηίφονος
208 Δηϊων
209 Δήλια
210 Δηλιάδης
211 Δήλιος
212 Δημάγετος
213 Δημάδης
214 Δημαινέτη
215 Δημαίνετος
216 Δημάρατος
217 Δημαρέτη
218 Δημή
219 Δημηλάτα
220 Δήμητρα
222 Δημητράγγελος
223 Δημητράσπα
224 Δημήτριος
225 Δημητρίων
226 Δημία
227 Δήμιος
228 Δημογένης
229 Δημογοργος
230 Δημοδάμας
231 Δημοδίκη
232 Δημοδόκος
233 Δημοκήδης
234 Δημοκλεια
235 Δημοκλείδης
236 Δημοκλής
237 Δημοκόπος
238 Δημοκόων
239 Δημοκράνια
240 Δημοκράτης
241 Δημοκρατία
242 Δημοκρίτη
243 Δημόκριτος
244 Δημολέαινα
245 Δημολέων
246 Δημομέλης
247 Δημονίκη
248 Δημόνικος
249 Δημοπανάγος
250 Δημόπολις
251 Δημοπτόλεμος
252 Δήμος
253 Δημοσθένης
254 Δημοσθενία
255 Δημοστρατη
256 Δημόστρατος
257 Δημοτέλης
258 Δημοτίων
259 Δημόφαντος
260 Δημοφίλη
261 Δημόφιλος
262 Δημοφών
263 Δημοχάρης
264 Δημόχαρις
265 Δημύλος
266 Δημώ
267 Δήμων
268 Δημώναξ
269 Δημώνασσα
270 Δηρείτης
271 Δηρώ
272 Δήφοβος
273 Δηωίνη
274 Δία
275 Διάβολος
276 Διαγόρας
278 Διαδούμενος
279 Διάδοχος
280 Διαδρόμης
281 Δίαιος
282 Διακονούσα
283 Διάκος
284 Διακουμης
285 Διάκριτος
286 Διακτορίδης
287 Διαλεχτή
288 Διαλεχτός
289 Δίαλλος
290 Διάνα
291 Διανελια
292 Διάνθη
293 Δίανθος
294 Δίας
295 Διασυνω
296 Διασώζουσα
297 Διγενή
298 Διγενής
299 Διγνόρα
300 Διγνόρος
301 Δίδας
302 Διδύμη
303 Δίδυμος
304 Διδώ
305 Διέμπορος
306 Διεύχης
307 Διευχίδας
308 Διηάνειρα
309 Διηδάμεια
310 Διηνέκης
311 Διθύραμβος
312 Δίιος
313 Διιτρέφης
314 Δικαία
315 Δικαίαρχος
316 Δικαιογένης
317 Δικαιοκλής
318 Δικαιόκριτος
319 Δίκαιος
320 Δικαιότατη
321 Δίκανος
322 Δικάς
323 Δίκη
324 Δικράν
325 Δικσίαρχος
326 Δίκτυς
327 Δίκων
328 Διμήτωρ
329 Δινδύμη
330 Διντύλος
331 Δίνων
332 Διογένεια
333 Διογένης
334 Διόγκιτος
335 Διόγνητος
336 Διόδοτος
337 Διοδώρα
338 Διόδωρος
339 Διόκλεια
340 Διοκλής
341 Διοκλητιανός
342 Διοκορυστής
343 Διομέδοντας
344 Διομέδων
345 Διομη
346 Διομήδη
347 Διομήδης
348 Διόμιλος
349 Δίομος
350 Διονέρα
351 Διονυσία
352 Διονυσικλής
353 Διονυσόδοτος
354 Διονυσόδωρος
355 Διονυσόδωτος
356 Διονυσοκλής
357 Διόνυσος
358 Διονυσοφών
359 Διονυστάθης
360 Διοξίππη
361 Διόξιππος
362 Διοπάτρη
363 Διόπεια
364 Διοπειθης
365 Διόπη
366 Διόπομπος
367 Διόσκουρος
368 Διοτίμα
369 Διότιμος
370 Διότισσα
371 Διοτρέφης
372 Διοφάνη
373 Διοφάνης
374 Διοφάντη
375 Διόφαντος
376 Διοχαίτα
377 Διοχαίτας
378 Διοχάνδη
379 Διοχθώνδας
380 Δίποινος
381 Δίρκη
382 Δισδαιμόνα
383 Δισιδέριος
384 Δισσίτοκος
385 Διτρέφης
386 Δίυλλος
387 Διφίλη
388 Δίφιλος
389 Διφρίδας
390 Διψακός
391 Δίων
392 Διώνασσα
393 Διώνδας
394 Διώνη
395 Διώρης
396 Δμήτωρ
397 Δόβρα
398 Δοίας
399 Δοϊράνη
400 Δολινδούχ
401 Δολίος
402 Δολιχή
403 Δόλιχος
404 Δολλίων
405 Δολομήδη
406 Δολομήδης
407 Δολοπίων
408 Δόλοψ
409 Δόλων
410 Δομενίκη
411 Δομένικος
412 Δομέντιος
413 Δομέστικος
414 Δομετία
415 Δομέτιος
416 Δομινίκη
417 Δομίνικος
418 Δομιτίλλα
419 Δομιτίος
420 Δόμνα
421 Δομνάς
422 Δομνιανίτισσας
423 Δόμνος
425 Δόμων
426 Δόναγος
427 Δονακίς
428 Δονάτα
429 Δονατιανός
430 Δονάτος
431 Δόντας
432 Δόξα
433 Δοξαπατρής
434 Δοξάρισσα
435 Δοξιθέα
436 Δορκάς
437 Δορκεύς
438 Δόρπος
439 Δορυκλείδας
440 Δόρυκλος
441 Δορύλαος
442 Δορύλας
443 Δορυμέδουσα
444 Δορυμέδων
445 Δοσάς
446 Δοσιθέα
447 Δοσίθεος
448 Δοσικλής
449 Δοτώ
450 Δουβέργαινα
451 Δουέντυ
452 Δουκαίνη
453 Δούκας
454 Δουκενη
455 Δουκητία
456 Δούκισσα
457 Δουκίτιος
458 Δουλάς
459 Δούλη
460 Δούπων
461 Δούρις
462 Δραγούμης
463 Δράκαινα
464 Δρακάς
465 Δρακίος
466 Δράκυλλα
467 Δράκυλλος
468 Δράκων
469 Δρήσος
470 Δριαδη
471 Δριμώ
473 Δριόπη
474 Δρομάς
475 Δρομεύς
476 Δρομιχαίτης
477 Δρομοκλείδης
478 Δροσίς
479 Δρόσος
480 Δροσοσταλία
481 Δροσοσταλίδα
482 Δροστάν
483 Δρύαλος
484 Δρύαντα
485 Δρύας
486 Δρύκαλος
487 Δρύμων
488 Δρυόπις
489 Δρύοψ
490 Δύμαντας
491 Δύμας
492 Δύμφνα
494 Δυναίος
495 Δυναμένη
496 Δυναμήνη
497 Δυνάστη
498 Δυνάστης
499 Δυράνδη
500 Δύρανδος
501 Δύση
502 Δυσμάς
503 Δυσπόντιος
504 Δυφρίγος
505 Δωδών
506 Δωδώνη
507 Δώρα
508 Δώρης
509 Δωριεύς
510 Δωρίνα
511 Δώριον
512 Δωρίππη
513 Δωρίς
514 Δώρισθος
515 Δωρίχα
516 Δώριχος
517 Δωροθέα
519 Δωρόθεος
520 Δώρος
521 Δωσιάδης
522 Δωτάδης
523 Δωτία
524 Δωτίς
525 Δώτος
526 Δωτώ
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία