Εορτές 18 Οκτωβρίου: Άγιος Κυρμιδώλης Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής Άγιος Μαρίνος ο Γέρων Σύναξη της Παναγίας της Μαχαιριώτισσας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ειρήνη Άγιος Γαβριήλ Άγιος Ισίδωρος Άγιος Μνάσων Άκμων Οσία Ευφροσύνη η ποιμενίδα η θαυματουργός Όσιος Γεώργιος μάρτυρας Όσιος Θεόδωρος του Μεγάλου Σπηλαίου Όσιος Ιουλιανός «ὁ ἐν τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ» Όσιος Συμεών ο θαυματουργός
1 Δαβάκης
2 Δαβίδ
3 Δαβιδία
4 Δάδας
5 Δαδιώτισσα
6 Δαείρα
7 Δαϊανός
8 Δαίδαλος
9 Δάϊθος
10 Δαϊκλής
11 Δαϊμαχος
12 Δαϊμένης
13 Δαίμων
14 Δάιος
15 Δάιπος
16 Δαϊρα
17 Δαϊς
18 Δαίτωρ
19 Δαϊφαντος
20 Δαΐφρων
21 Δακίδας
22 Δακρύβρεχτος
23 Δακρυρροούσα
24 Δάλια
25 Δαλιδά
26 Δαλματία
28 Δαλμάτιος
29 Δαμάγητος
30 Δαμάγων
31 Δαμαιθίδας
32 Δαμαλις
33 Δαμάρατος
34 Δαμαρέτη
35 Δαμάρετος
36 Δαμάρης
37 Δάμαρις
39 Δαμάρμενος
40 Δάμαρχος
41 Δάμας
42 Δαμασίας
43 Δαμασίθυμος
44 Δαμάσιππος
45 Δαμασίστρατος
46 Δαμασίχθων
47 Δαμασκηνή
48 Δαμασκηνός
49 Δαμασκός
50 Δάμασκος
51 Δάμασος
52 Δαμάστα
53 Δαμάστης
54 Δαμαστορίδης
55 Δαμάστωρ
56 Δαμάτριος
57 Δαμέων
58 Δαμήδη
59 Δαμήδης
60 Δαμία
61 Δαμιανή
62 Δαμιανός
63 Δαμιθάλης
64 Δαμίνδας
65 Δάμις
66 Δαμίσκος
67 Δαμναμενεύς
68 Δάμνιππος
69 Δαμνώ
70 Δαμοίτας
71 Δαμόκλεια
72 Δαμοκλείδας
73 Δαμοκλής
74 Δαμοκράτης
75 Δαμοξενίδας
76 Δαμόξενος
77 Δαμόστρατος
78 Δαμοτάγης
79 Δαμοτελης
80 Δαμότιμος
81 Δαμοφίλη
82 Δαμόφιλος
83 Δαμοφών
84 Δαμοχαρης
85 Δάμυλλος
86 Δάμυσος
87 Δαμώ
88 Δάμων
90 Δαν
91 Δάναβος
92 Δανάη
93 Δάναξ
94 Δαναός
95 Δάνδις
96 Δάνη
97 Δανιάντρη
98 Δανιήλ
99 Δανιηλίς
100 Δάντης
101 Δάοχος
102 Δαρδανία
103 Δάρδανος
104 Δαρεία
106 Δαρείος
107 Δάρης
108 Δαριέα
109 Δασεάτας
110 Δάσιος
111 Δάσκυλος
112 Δάσμων
113 Δασύστερνος
114 Δαυΐνα
115 Δαύκτος
116 Δαυλής
117 Δαυλίς
118 Δαύνος
119 Δάφνη
120 Δαφνίς
121 Δάφνις
122 Δεβόρα
123 Δεδούσης
124 Δεδουσία
125 Δέηση
126 Δειδάς
127 Δείκος
128 Δείμος
129 Δείνα
130 Δείναρχος
131 Δεινιάδας
132 Δεινίας
133 Δείνις
134 Δεινοκράτης
135 Δεινόλοχος
136 Δεινομάχη
137 Δεινόμαχος
138 Δεινομένης
139 Δεινοσθένης
140 Δεινόστρατος
141 Δεινοχάρης
142 Δείνω
143 Δείνων
144 Δεισήνωρ
145 Δείφιλος
146 Δεκαπεντούσα
147 Δέκελος
148 Δελής
149 Δελφινία
150 Δελφίνιος
151 Δελφίς
152 Δελφίων
153 Δελφός
154 Δελφύνη
155 Ἀδείμαντος
156 Δεμης
157 Δένα
158 Δεναλία
159 Δεναλόη
160 Δεναχίς
161 Δέντρος
162 Δεξαμενή
163 Δεξεμενός
164 Δεξιάδης
165 Δεξιθέα
166 Δεξίθεος
167 Δεξιμαχος
168 Δεξιοκρατούσα
169 Δέξιππος
170 Δεξιφάνης
171 Δεόμενη
172 Δέρβης
173 Δέρδας
174 Δερκέτις
175 Δερκυλίδα
176 Δερκυλίδας
177 Δέρκυλλος
178 Δέρκυνος
179 Δερμάτα
180 Δερπούλης
181 Δερριάτις
182 Δεσιδέριος
183 Δεσμάρη
184 Δεσποιγιάννα
185 Δέσποινα
186 Δεσπότης
187 Δέττη
188 Δευκαλίδης
189 Δευκαλίων
190 Δεύκιος
191 Δηιάνειρα
192 Δηιδάμεια
193 Δηικόων
194 Δηιλέων
195 Δηίλοχος
196 Δηίμαχος
197 Δηιόκης
198 Δηιονεύς
199 Δηιόπη
200 Δηιοπίτης
201 Δηίοχος
202 Δηιπύλη
203 Δηίπυλος
204 Δηίπυρος
205 Δηιφόβη
206 Δηίφοβος
207 Δηίφονος
208 Δηϊων
209 Δήλια
210 Δηλιάδης
211 Δήλιος
212 Δημάγετος
213 Δημάδης
214 Δημαινέτη
215 Δημαίνετος
216 Δημάρατος
217 Δημαρέτη
218 Δημή
219 Δημηλάτα
220 Δήμητρα
222 Δημητράγγελος
223 Δημητράσπα
224 Δημήτριος
225 Δημητρίων
226 Δήμιος
227 Δημογένης
228 Δημογοργος
229 Δημοδάμας
230 Δημοδίκη
231 Δημοδόκος
232 Δημοκήδης
233 Δημοκλεια
234 Δημοκλείδης
235 Δημοκλής
236 Δημοκόπος
237 Δημοκόων
238 Δημοκράνια
239 Δημοκράτεια
240 Δημοκράτης
241 Δημοκρατία
242 Δημόκριτος
243 Δημολέαινα
244 Δημολέων
245 Δημομέλης
246 Δημονίκη
247 Δημόνικος
248 Δημοπανάγος
249 Δημόπολις
250 Δημοπτόλεμος
251 Δήμος
252 Δημοσθένης
253 Δημοσθενία
254 Δημοστρατη
255 Δημόστρατος
256 Δημοτέλης
257 Δημοτίων
258 Δημόφαντος
259 Δημοφίλη
260 Δημόφιλος
261 Δημοφών
262 Δημοχάρης
263 Δημόχαρις
264 Δημύλος
265 Δημώ
266 Δήμων
267 Δημώναξ
268 Δημώνασσα
269 Δηρείτης
270 Δηρώ
271 Δήφοβος
272 Δηωίνη
273 Δία
274 Διάβολος
275 Διαγόρας
277 Διαδούμενος
278 Διάδοχος
279 Διαδρόμης
280 Δίαιος
281 Διακονούσα
282 Διάκος
283 Διακουμης
284 Διάκριτος
285 Διακτορίδης
286 Διαλεχτή
287 Διαλεχτός
288 Δίαλλος
289 Διάνα
290 Διανελια
291 Διάνθη
292 Δίανθος
293 Δίας
294 Διασυνω
295 Διασώζουσα
296 Διγενή
297 Διγενής
298 Διγνόρα
299 Διγνόρος
300 Δίδας
301 Διδύμη
302 Δίδυμος
303 Διδώ
304 Διέμπορος
305 Διεύχης
306 Διευχίδας
307 Διηάνειρα
308 Διηδάμεια
309 Διηνέκης
310 Διθύραμβος
311 Δίιος
312 Διιτρέφης
313 Δικαία
314 Δικαίαρχος
315 Δικαιογένης
316 Δικαιοκλής
317 Δικαιόκριτος
318 Δίκαιος
319 Δικαιότατη
320 Δίκανος
321 Δικάς
322 Δίκη
323 Δικράν
324 Δικσίαρχος
325 Δίκτυς
326 Δίκων
327 Διμήτωρ
328 Δινδύμη
329 Διντύλος
330 Δίνων
331 Διογένεια
332 Διογενειανός
333 Διογένης
334 Διογένια
335 Διογενιανός
336 Διόγκιτος
337 Διόγνητος
338 Διόδοτος
339 Διοδώρα
340 Διόδωρος
341 Διόκλεια
342 Διοκλής
343 Διοκλητιανός
344 Διοκορυστής
345 Διομέδοντας
346 Διομέδων
347 Διομη
348 Διομήδη
349 Διομήδης
350 Διόμιλος
351 Δίομος
352 Διονέρα
353 Διονυσία
354 Διονυσικλής
355 Διονυσόδοτος
356 Διονυσόδωρος
357 Διονυσόδωτος
358 Διονυσοκλής
359 Διόνυσος
360 Διονυσοφών
361 Διονυστάθης
362 Διοξίππη
363 Διόξιππος
364 Διοπάτρη
365 Διόπεια
366 Διοπειθης
367 Διόπη
368 Διόπομπος
369 Διόσκουρος
370 Διοτίμα
371 Διότιμος
372 Διότισσα
373 Διοτρέφης
374 Διοφάνη
375 Διοφάνης
376 Διοφάντη
377 Διόφαντος
378 Διοχαίτα
379 Διοχαίτας
380 Διοχάνδη
381 Διοχθώνδας
382 Δίποινος
383 Δίρκη
384 Δισδαιμόνα
385 Δισιδέριος
386 Δισσίτοκος
387 Διτρέφης
388 Δίυλλος
389 Διφίλη
390 Δίφιλος
391 Διφρίδας
392 Διψακός
393 Δίων
394 Διώνασσα
395 Διώνδας
396 Διώνη
397 Διωξίππη
398 Διώξιππος
399 Διώρης
400 Δμήτωρ
401 Δόβρα
402 Δοίας
403 Δοϊράνη
404 Δολινδούχ
405 Δολίος
406 Δολιχή
407 Δόλιχος
408 Δολλίων
409 Δολομήδη
410 Δολομήδης
411 Δολοπίων
412 Δόλοψ
413 Δόλων
414 Δομενίκη
415 Δομένικος
416 Δομέντιος
417 Δομέστικος
418 Δομετία
419 Δομέτιος
420 Δομινίκη
421 Δομίνικος
422 Δομιτίλλα
423 Δομιτίος
424 Δόμνα
425 Δομνάς
426 Δομνιανίτισσας
427 Δόμνος
429 Δόμων
430 Δόναγος
431 Δονάτα
432 Δονατιανός
433 Δονάτος
434 Δόντας
435 Δόξα
436 Δοξαπατρής
437 Δοξάρισσα
438 Δοξιθέα
439 Δορκάς
440 Δορκεύς
441 Δόρπος
442 Δορυκλείδας
443 Δόρυκλος
444 Δορύλαος
445 Δορύλας
446 Δορυμέδουσα
447 Δορυμέδων
448 Δοσάς
449 Δοσιθέα
450 Δοσίθεος
451 Δοσικλής
452 Δοτώ
453 Δουβέργαινα
454 Δουέντυ
455 Δουκαίνη
456 Δούκας
457 Δουκενη
458 Δουκητία
459 Δούκισσα
460 Δουκίτιος
461 Δουλάς
462 Δούλη
463 Δούπων
464 Δούρις
465 Δραγούμης
466 Δράκαινα
467 Δρακάς
468 Δρακίος
469 Δράκυλλος
470 Δράκων
471 Δρήσος
472 Δριαδη
473 Δριμώ
475 Δριόπη
476 Δρομάς
477 Δρομεύς
478 Δρομιχαίτης
479 Δρομοκλείδης
480 Δροσίς
481 Δρόσος
482 Δροσοσταλία
483 Δροσοσταλίδα
484 Δροστάν
485 Δρύαλος
486 Δρύαντα
487 Δρύας
488 Δρύκαλος
489 Δρύμων
490 Δρυόπις
491 Δρύοψ
492 Δύμαντας
493 Δύμας
494 Δύμφνα
496 Δυναίος
497 Δυναμένη
498 Δυναμήνη
499 Δυνάστη
500 Δυνάστης
501 Δυράνδη
502 Δύρανδος
503 Δυσδαιμόνα
504 Δύση
505 Δυσμάς
506 Δυσπόντιος
507 Δυφρίγος
508 Δωδών
509 Δωδώνη
510 Δώρα
511 Δώρης
512 Δωριεύς
513 Δωρίνα
514 Δώριον
515 Δωρίππη
516 Δωρίς
517 Δώρισθος
518 Δωρίχα
519 Δώριχος
520 Δωροθέα
522 Δωρόθεος
523 Δώρος
524 Δωσιάδης
525 Δωτάδης
526 Δωτία
527 Δωτίς
528 Δώτος
529 Δωτώ
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία