Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος (ή Ευτρόπιος) ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος
1 Βάαλ
2 Βαβέλυκα
3 Βαβρίας
4 Βαβρίος
5 Βαβύλας
6 Βάβυς
7 Βάγια
8 Βαγιανός
9 Βάγιας
10 Βάδιμος
11 Βαδούσης
12 Ἀβαζίων
13 Ἀβάης
14 Βαθούσης
15 Βαθυκλής
16 Βαθύλαος
17 Βάθυλλος
18 Βαθύρτας
19 Βάθων
20 Ἄβαι
21 Βάια
22 Βάιος
23 Βάιτσα
24 Βαΐτων
25 Βάκης
26 Βάκια
27 Βακίνα
28 Βάκις
29 Βακχίς
30 Βάκχος
31 Βακχύλα
32 Βάκχυλος
33 Βάλαγρος
34 Βάλανος
35 Βαλάντα
36 Βαλάντιος
37 Βαλάσης
38 Βαλασία
39 Βαλδερούδη
40 Βαλεντίνα
41 Βαλεντίνος
42 Βαλέρια
43 Βαλέριος
44 Βάλια
45 Βαλμπόνα
46 Βαλουκλιώτισσα
47 Βαλσαμή
48 Βαλσάμων
49 Βαλτάσαρ
50 Βάλτη
51 Βαμβακία
52 Βάμβαξ
53 Βάνα
54 Βάνδα
55 Βάνδας
56 Βανέσσα
58 Βανίνα
59 Βανιώτισσα
60 Βάντα
61 Βαουθά
62 Βαπτιστής
63 Βάπτος
64 Βαραββάς
65 Βαραγγιώτισσα
66 Βαραδάτος
67 Βαράκ
68 Βαρασδάτης
69 Βαραχήσιος
70 Βαράχος
71 Βάρβαξ
72 Βαρβάρα
73 Βάρβαρος
74 Βάργυλος
75 Βάρδας
76 Βαρδής
77 Βαρδιανιώτισσα
78 Βαρδιάννα
79 Βαρέρια
80 Βαρθολομαίος
81 Βαριησού
82 Βάρις
83 Βαρκέτις
84 Βαρκού
85 Βάρλα
86 Βαρλαάμ
87 Βαρνάβας
88 Βαρουτζιάν
89 Βαρούχ
90 Βαρουχία
91 Βαρραβάς
92 Βαρσαβάς
93 Βαρσανούφιος
95 Βαρσίνη
96 Βαρσοβία
97 Βάρσος
98 Βαρτάν
99 Βαρυτίμη
100 Βαρύτιμος
101 Βαρυψαβάς
102 Βάσης
103 Βάσια
104 Βασιανή
105 Βασιανός
106 Βασίας
107 Βασιλεία
108 Βασιλειάδης
109 Βασιλειάνα
110 Βασιλείδης
111 Βασίλειος
112 Βασιλένια
113 Βασιλεύς
114 Βασιληγενέτειρα
115 Βασιλίδα
116 Βασιλικός
117 Βασιλίσκος
118 Βασίλισσα
119 Βασιλοπούλα
120 Ἀβάσκα
121 Ἀβασκαντίς
122 Ἀβασκαντώ
123 Ἄβασκη
124 Ἄβασκος
125 Βάσσα
126 Βασσόη
127 Βασσόης
128 Ἄβασσον
129 Ἄβασσον
130 Ἀβάστακτη
131 Ἀβάστακτος
132 Βατάς
133 Βατάτζης
134 Βάτεια
135 Βατίς
136 Βατοπεδινή
137 Βατούσαινα
138 Βατσέ
139 Βάττος
140 Βάτων
141 Βαυβώ
142 Βαυκίς
143 Ἀβαύχα
144 Ἀβαύχας
145 Βαυώ
146 Βάφης
147 Βαφυκλής
148 Βαφύρας
149 Βαχθισόης
150 Ἄββα
151 Ἄββας
152 Ἄββυος
153 Ἄβγαλος
154 Ἄβδα
155 Ἀβδαία
156 Ἀβδαίμουσα
157 Ἀβδαίμων
158 Ἀβδαλωνύμη
159 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
160 Ἀβδαράκη
161 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
162 Ἀβδάρβα
163 Ἀβδαστράτη
164 Ἀβδάστρατος
165 Ἀβδελωνύμη
166 Ἀβδελώνυμος
167 Ἀβδέμουσα
168 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
169 Ἀβδερίτις
170 Ἄβδη
171 Ἀβδήμουσα
172 Ἄβδηρα
173 Ἀβδηρίτη
174 Ἀβδηρίτης
175 Ἀβδηροδημοκρίτη
176 Ἀβδηροδημόκριτος
177 Ἀβδία
178 Ἀβδίας
179 Ἀβδίμιλκη
180 Ἀβδίμιλκος
181 Ἀβδίος
182 Ἀβδολωνύμη
183 Ἀβδολώνυμος
184 Ἀβδρανόθεμις
185 Ἀβδύβαλη
186 Ἀβδύβαλος
187 Ἀβδύμουσα
188 Ἄβδυρα
189 Ἀβεάκη
190 Ἀβέακος
191 Βεάτα
192 Βεάτος
193 Βεατρίκη
194 Βεβαία
195 Βεβρύκη
196 Βεελζεβούλ 
197 Ἀβείβ Ἀβίβ
198 Ἄβειν
199 Ἀβειρώσσα
200 Ἅβελ
201 Βελανιδιά
202 Βέλβινα
203 Βέλη
204 Βελίκα
205 Βέλικος
206 Βελίνα
207 Ἀβέλιος
208 Βελισσαρία
209 Βελισσάριος
210 Βελιστίχη
211 Βελιστίχης
212 Βελλερεφόντης
213 Βέλλερος
214 Βελλιος
215 Βελούδω
216 Βενάνδιος
217 Βενάντιος
218 Βενδιμιανός
219 Βενεδίκτη
220 Βενέδικτος
221 Βενέδιμος
222 Βενέριος
223 Βενετία
224 Βενέτιος
225 Βενετσάνα
226 Βενετσάνος
227 Ἀβενζοᾶρ
228 Βενθεσικύμη
229 Βένια
230 Βενιαμίν
231 Βένιας
232 Βενιζέλα
233 Βενιζέλος
234 Βέννα
235 Βενούστος
236 Βένουστος
237 Βεντούλα
238 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
239 Βέρα
240 Βεργής
241 Βέργος
242 Βεργούλα
243 Βεργουπουλιανή
244 Βερεγγάρια
245 Βερέμης
246 Βερενίκη
247 Βερενίκης
248 Βέρθα
249 Βέρνης
250 Βερνίκη
251 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
252 Βερόη
253 Βερόνικα
254 Βερονίκη
256 Βέρος
257 Βερούλα
258 Βερούλιος
259 Βερσεβέ
260 Βέρτερος
261 Βερτράνδη
262 Βερτράνδος
263 Βερώνη
264 Βερώνης
265 Βεσέλα
266 Βεσσέλκα
267 Ἀβεύρια
268 Ἀβεύριος
269 Βέφα
270 Ἄβη
271 Ἀβηδάμεια
272 Ἀβήδαμος
273 Βηθανία
274 Βηθεσδά
275 Βηθζαθά
276 Βηθλεέμ
277 Βηθλεεμίτισσα
278 Ἀβηϊχίς
279 Ἀβηΐχος
280 Βηλδαν
281 Βήλη
282 Βήλων
283 Βηματάρισσα
284 Ἀβηοδώρα
285 Ἀβηόδωρος
286 Βήριος
287 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
288 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
289 Βηροκτόνος
290 Βήρος
291 Βήρυλλος
293 Βήρωσος
294 Βησσαρία
295 Βησσαρίων
296 Βήτα
297 Βητίων
298 Ἀβηΐχα
299 Βηχιανή
300 Βηχιανός
303 Βία
304 Ἀβία
305 Ἀβιάδ
306 Ἀβιάθα
307 Ἀβιάθαρ
308 Ἀβιανή
309 Ἀβιανία
310 Ἀβιάνιος
311 Βιάνορας
312 Ἀβίαντη
313 Βιάνωρ
314 Βίας
315 Ἀβίας
316 Βιασεσλάβος
317 Ἀβίατη
318 Βιβέτα
319 Βιβή
320 Βιβιανή
321 Βιβιανός
323 Βίβος
324 Ἀβίγα
325 Ἀβίγας
326 Βιγλιώτισσα
327 Βιδζίν
328 Ἀβιδία
329 Ἀβιδιανή
330 Βιδιανή
331 Ἀβιδιανός
332 Ἀβίδιος
333 Βίδος
334 Βιερα
335 Βιζυηνός
336 Ἀβιηνή
337 Ἀβιηνός
338 Βιήρωρ
339 Βιθυνός
340 Βίθυς
341 Βίκελος
342 Βίκεν
343 Ἀβικέννα
344 Ἀβικέννας
345 Βικεντία
346 Βικέντιος
347 Βίκτωρ
348 Βικτώρια
349 Βικτωρίνος
350 Βίκυ
351 Βιλελμίνη
352 Βιλιστίχη
353 Ἀβιλλία
354 Βιλλιβρόρδος
355 Ἀβίλλιος
356 Βίλμα
357 Βιλτάκης
358 Ἀβιμελίχα
359 Ἀβιμελιχίς
360 Ἀβιμέλιχος
361 Βιμποράδα
362 Βίνα
363 Ἀβίνδη
364 Ἀβίνδης
365 Βινιερης
366 Βίνος
367 Ἀβιογένη
368 Ἀβιογένης
369 Ἀβιοδότη
370 Ἀβιόδοτος
371 Ἀβιοδώρα
372 Ἀβιόδωρος
373 Ἀβιοκρίτη
374 Ἀβιόκριτος
375 Βιόλα
376 Βιολάνθη
377 Βιολέτα
378 Βιολετής
379 Ἄβιος
380 Ἀβιούδ
381 Βιργενια
382 Βιργίλιος
383 Βιργινία
384 Βιργίνιος
385 Βιργιωμένη
386 Βιρίλα
387 Ἄβις
388 Ἄβις
389 Ἀβισάρη
390 Ἀβισάρης
391 Βιστωνίς
392 Βίτα
393 Βιτάλη
394 Βιτάλιος
395 Ἀβίτη
396 Ἀβίτης
397 Ἀβίτης
398 Βιτιμίων
399 Βίτος
400 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
401 Βιτσέντζος
402 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
403 Ἄβιττος
404 Βίτων
405 Βιτώριος
406 Βίων
407 Ἀβλάβεια
408 Ἀβλαβίων
409 Βλαδιμήρα
410 Βλαδίμηρος
411 Βλαδισλάβα
412 Βλαδισλάβος
413 Βλακεία
414 Βλάμης
415 Βλανδίνα
416 Βλαντίμηρος
417 Βλασαρού
418 Βλασία
419 Βλάσιος
420 Βλασούλα
421 Βλάστα
422 Βλαχέρνα
423 Βλεπαίος
424 Βλέπουσα
425 Βλεψίας
426 Ἀβλίουσα
427 Ἀβλίων
428 Βλόσων
429 Ἀβλούπορις
430 Βλουτινα
431 Βλύσων
432 Βλυχιόρικα
433 Ἀβλωνάκη
434 Ἀβλώνακος
435 Ἄβναγη
436 Ἄβναγος
437 Ἀβνάκη
438 Βόα
439 Βοανηργες
440 Βοήθεια
441 Βοήθοος
442 Βόηθος
443 Βοία
444 Βοιός
445 Βοϊσκος
446 Βοιώ
447 Βοιωτός
448 Βολάνης
449 Βολίνα
450 Βόλος
451 Βομβύκη
452 Βονιφάτιος
453 Βοόζ
454 Βορέας
455 Βορεινή
456 Βόρις
457 Βόσβας
458 Βόσπων
459 Βοστρύκιος
460 Βότρυς
461 Βότων
462 Βουβώ
463 Βούδειος
464 Βουζιανα
465 Βούθηρος
466 Βούθιος
467 Βουκασίνος
468 Βουκής
469 Βουκίλος
470 Βουκολίων
471 Βούλα
472 Βουλαγόρας
473 Βουλέας
474 Βουλεύς
475 Βούλιστα
476 Βουλπιανός
477 Βουναρκώτισσα
478 Βουνογιάτρισσα
479 Βούνος
480 Βουνού
481 Βούπαλος
482 Βούρα
483 Βουρνιώτισσα
484 Βούσιρις
485 Βούσιρις
486 Βούτας
487 Βούτης
488 Ἁβρὼ
489 Ἀβραάμη
490 Ἀβραάμη
491 Βραβήνωρ
492 Βραισία
493 Ἅβραμ
494 Βρασία
495 Βρασίδας
496 Βρασίλας
497 Βραυρώ
498 Βραυρών
499 Βράχου
500 Βρένδα
501 Βρένδας
502 Βρέντος
503 Βρεσθενίτισσα
504 Βρετάννιος
505 Βρετή
506 Βρετός
507 Βρεττανία
508 Βρέττις
509 Βρεφοκομούσα
510 Βρεφοκρατούσα
511 Βρέφος
512 Βρεφουργήσασα
513 Βρεχούσα
514 Βρησηίς
515 Βρίαξις
516 Βριάρεω
517 Βριάρεως
518 Βριζώ
519 Βριθγουόλντος
520 Βριμώ
521 Βρισεύς
522 Βρισηίς
523 Ἁβροκόμας
524 Βρόμιον
525 Βρόμιος
526 Βρόντης
527 Βροντιανή
528 Βροντίνος
529 Βρόντου
530 Ἁβρονύχα
531 Βροτέας
532 Βρούτος
533 Βροχής
534 Βρυαίνη
536 Βρύαξις
537 Βρύας
538 Βρύκη
539 Βρύλλη
540 Ἁβρυλλίς
541 Βρύμη
542 Βρυμώ
543 Βρυσηίς
544 Βρυσιανή
545 Βρύσων
546 Βρυτομάρτις
547 Βρυώ
548 Βρυώνη
549 Βρυώνης
550 Βρώμη
551 Ἁβρωνίδης
552 Ἀβάσκαντος
553 Βύβλιος
554 Βυβλίς
555 Βύζας
556 Βυζατινή
557 Βυζατινός
558 Βύζη
559 Βύζηνος
560 Βυθόνιος
561 Βύκελος
562 Βύκκων
563 Βύρων
566 Βώρος
567 Βωτθαίος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία