Εορτές 22 Φεβρουαρίου: Αγία Ανθούσα Άγιος Τελεσφόρος Επίσκοπος Ρώμης Βαραδάτη Βατσέ Θαλασσία Λιμναία Μπακαρία Μπατζίμι Μπατζιμία Όσιος Βαραδάτος Όσιος Θαλάσσιος Όσιος Λιμναίος Όσιος Μπακάρ Όσιος Ραμάζι Πάρνσμαν Τάτση Τάτσι Τελεσφόρα Τζουανσέρι
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοκτίστη του Βορονέζ η Νεομάρτυς 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Αρίστων ο θαυματουργός Άγιος Βλάσιος ο Επίσκοπος Άγιος Συνετός Αριστέα Αριστέας Όσιος Αθανάσιος ο Ομολογητής Όσιος Γερμανός του Στολομπέν
1 Βάαλ
2 Βαβέλυκα
3 Βαβρίας
4 Βαβρίος
5 Βαβύλα
6 Βαβύλας
7 Βάβυς
8 Βάγια
9 Βαγιανός
10 Βάγιας
11 Βάδιμος
12 Βαδούσης
13 Ἀβαζίων
14 Ἀβάης
15 Βαθούσης
16 Βαθυκλής
17 Βαθύλαος
18 Βάθυλλος
19 Βαθύρτας
20 Βάθων
21 Ἄβαι
22 Βάια
23 Βάιος
24 Βάιτσα
25 Βαΐτων
26 Βάκης
27 Βάκια
28 Βακίνα
29 Βάκις
30 Βακχίς
31 Βάκχος
32 Βακχύλα
33 Βάκχυλος
34 Βάλαγρος
35 Βάλανος
36 Βαλάντα
37 Βαλάντιος
38 Βαλάσης
39 Βαλασία
40 Βαλδερούδη
41 Βαλεντίνα
42 Βαλεντίνος
43 Βαλέρια
44 Βαλέριος
45 Βάλια
46 Βαλμπόνα
47 Βαλουκλιώτισσα
48 Βαλσαμή
49 Βαλσάμων
50 Βαλτάσαρ
51 Βάλτη
52 Βαμβακία
53 Βάμβαξ
54 Βάνα
55 Βάνδα
56 Βάνδας
57 Βανέσσα
59 Βανίνα
60 Βανιώτισσα
61 Βάντα
62 Βαουθά
63 Βάπτις
64 Βαπτιστής
65 Βάπτος
66 Βαραββάς
67 Βαραγγιώτισσα
68 Βαραδάτη
69 Βαραδάτος
70 Βαράκ
71 Βαρασδάτης
72 Βαραχήσιος
73 Βαράχος
74 Βάρβαξ
75 Βαρβάρα
76 Βάρβαρος
77 Βάργυλος
78 Βάρδας
79 Βαρδής
80 Βαρδιανιώτισσα
81 Βαρδιάννα
82 Βαρέρια
83 Βαρθολομαίος
84 Βαριησού
85 Βάρις
86 Βαρκέτις
87 Βαρκού
88 Βάρλα
89 Βαρλαάμ
90 Βαρνάβας
91 Βαρουτζιάν
92 Βαρούχ
93 Βαρουχία
94 Βαρραβάς
95 Βαρσαβάς
96 Βαρσαβία
97 Βαρσανουφία
98 Βαρσανούφιος
100 Βαρσίνη
101 Βαρσοβία
102 Βάρσος
103 Βαρτάν
104 Βαρυτίμη
105 Βαρύτιμος
106 Βαρυψαβάς
107 Βάσης
108 Βάσια
109 Βασιανή
110 Βασιάνθη
111 Βασιανός
112 Βασίας
113 Βασιλεία
114 Βασιλειάδης
115 Βασιλειάνα
116 Βασιλείδης
117 Βασίλειος
118 Βασιλένια
119 Βασιλεύς
120 Βασιληγενέτειρα
121 Βασιλίδα
122 Βασιλικός
123 Βασιλίσκος
124 Βασίλισσα
125 Βασιλοπούλα
126 Ἀβάσκα
127 Ἀβασκαντίς
128 Ἀβασκαντώ
129 Ἄβασκη
130 Ἄβασκος
131 Βάσσα
132 Βασσόη
133 Βασσόης
134 Ἄβασσον
135 Ἄβασσον
136 Ἀβάστακτη
137 Ἀβάστακτος
138 Βατάς
139 Βατάτζης
140 Βάτεια
141 Βατίς
142 Βατοπεδινή
143 Βατούσαινα
144 Βατσέ
145 Βάττος
146 Βάτων
147 Βαυβώ
148 Βαυκίς
149 Ἀβαύχα
150 Ἀβαύχας
151 Βαυώ
152 Βάφης
153 Βαφυκλής
154 Βαφύρας
155 Βαχθισόης
156 Ἄββα
157 Ἄββας
158 Ἄββυος
159 Ἄβγαλος
160 Ἄβδα
161 Ἀβδαία
162 Ἀβδαίμουσα
163 Ἀβδαίμων
164 Ἀβδαλωνύμη
165 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
166 Ἀβδαράκη
167 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
168 Ἀβδάρβα
169 Ἀβδαστράτη
170 Ἀβδάστρατος
171 Ἀβδελωνύμη
172 Ἀβδελώνυμος
173 Ἀβδέμουσα
174 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
175 Ἀβδερίτις
176 Ἄβδη
177 Ἀβδήμουσα
178 Ἄβδηρα
179 Ἀβδηρίτη
180 Ἀβδηρίτης
181 Ἀβδηροδημοκρίτη
182 Ἀβδηροδημόκριτος
183 Ἀβδία
184 Ἀβδίας
185 Ἀβδίμιλκη
186 Ἀβδίμιλκος
187 Ἀβδίος
188 Ἀβδολωνύμη
189 Ἀβδολώνυμος
190 Ἀβδρανόθεμις
191 Ἀβδύβαλη
192 Ἀβδύβαλος
193 Ἀβδύμουσα
194 Ἄβδυρα
195 Ἀβεάκη
196 Ἀβέακος
197 Βεάτα
198 Βεάτος
199 Βεατρίκη
200 Βεβαία
201 Βεβρύκη
202 Βεελζεβούλ 
203 Ἀβείβ Ἀβίβ
204 Ἄβειν
205 Ἀβειρώσσα
206 Ἅβελ
207 Βελανιδιά
208 Βέλβινα
209 Βέλη
210 Βελίκα
211 Βέλικος
212 Βελίνα
213 Ἀβέλιος
214 Βελισσαρία
215 Βελισσάριος
216 Βελιστίχη
217 Βελιστίχης
218 Βελλερεφόντης
219 Βέλλερος
220 Βελλιος
221 Βελούδω
222 Βενάνδιος
223 Βενάντιος
224 Βενδιμιανός
225 Βενδολίνος
226 Βενεδίκτη
227 Βενέδικτος
228 Βενέδιμος
229 Βενέριος
230 Βενετία
231 Βενέτιος
232 Βενετσάνα
233 Βενετσάνος
234 Ἀβενζοᾶρ
235 Βενθεσικύμη
236 Βένια
237 Βενιαμίν
238 Βένιας
239 Βενιζέλα
240 Βενιζέλος
241 Βέννα
242 Βενούστος
243 Βένουστος
244 Βεντούλα
245 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
246 Βέρα
247 Βερβούργα
248 Βεργής
249 Βέργος
250 Βεργούλα
251 Βεργουπουλιανή
252 Βερεγγάρια
253 Βερέμης
254 Βερενίκη
255 Βερενίκης
256 Βέρθα
257 Βέρνης
258 Βερνίκη
259 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
260 Βερόη
261 Βερόνικα
262 Βερονίκη
264 Βέρος
265 Βερουλία
266 Βερούλιος
267 Βερσεβέ
268 Βέρτερος
269 Βερτράνδη
270 Βερτράνδος
271 Βερώνη
272 Βερώνης
273 Βεσέλα
274 Βεσσέλκα
275 Ἀβεύρια
276 Ἀβεύριος
277 Βέφα
278 Ἄβη
279 Ἀβηδάμεια
280 Ἀβήδαμος
281 Βηθανία
282 Βηθεσδά
283 Βηθζαθά
284 Βηθλεέμ
285 Βηθλεεμίτισσα
286 Ἀβηϊχίς
287 Ἀβηΐχος
288 Βηλδαν
289 Βήλη
290 Βήλων
291 Βηματάρισσα
292 Ἀβηοδώρα
293 Ἀβηόδωρος
294 Βήριος
295 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
296 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
297 Βηροκτόνος
298 Βήρος
299 Βήρυλλος
301 Βήρωσος
302 Βησσαρία
303 Βησσαρίων
304 Βήτα
305 Βητίων
306 Ἀβηΐχα
307 Βηχιανή
308 Βηχιανός
311 Βία
312 Ἀβία
313 Βιάγκα
314 Ἀβιάδ
315 Ἀβιάθα
316 Ἀβιάθαρ
317 Ἀβιανή
318 Ἀβιανία
319 Ἀβιάνιος
320 Βιάνορας
321 Ἀβίαντη
322 Βιάνωρ
323 Βίας
324 Ἀβίας
325 Βιασεσλάβος
326 Ἀβίατη
327 Βιβέτα
328 Βιβή
329 Βιβιανή
330 Βιβιανός
332 Βίβος
333 Ἀβίγα
334 Ἀβίγας
335 Βιγλιώτισσα
336 Βιδζίν
337 Ἀβιδία
338 Ἀβιδιανή
339 Βιδιανή
340 Ἀβιδιανός
341 Ἀβίδιος
342 Βίδος
343 Βιερα
344 Βιζυηνός
345 Ἀβιηνή
346 Ἀβιηνός
347 Βιήρωρ
348 Βιθυνός
349 Βίθυς
350 Βίκελος
351 Βίκεν
352 Ἀβικέννα
353 Ἀβικέννας
354 Βικέντια
355 Βικέντιος
356 Βίκτωρ
357 Βικτώρια
358 Βικτωρίνος
359 Βίκυ
360 Βιλελμίνη
361 Βιλιστίχη
362 Ἀβιλλία
363 Βιλλιβρόρδος
364 Ἀβίλλιος
365 Βίλμα
366 Βιλτάκης
367 Βιμποράδα
368 Βίνα
369 Ἀβίνδη
370 Ἀβίνδης
371 Βινιερης
372 Βίνος
373 Ἀβιογένη
374 Ἀβιογένης
375 Ἀβιοδότη
376 Ἀβιόδοτος
377 Ἀβιοδώρα
378 Ἀβιόδωρος
379 Ἀβιοκρίτη
380 Ἀβιόκριτος
381 Βιόλα
382 Βιολάνθη
383 Βιολέτα
384 Βιολετής
385 Ἄβιος
386 Βιργενια
387 Βιργίλιος
388 Βιργινία
389 Βιργίνιος
390 Βιργιωμένη
391 Βιρίλα
392 Ἄβις
393 Ἄβις
394 Ἀβισάρη
395 Ἀβισάρης
396 Βιστωνίς
397 Βίτα
398 Βιτάλη
399 Βιτάλιος
400 Ἀβίτη
401 Ἀβίτης
402 Ἀβίτης
403 Βιτιμία
404 Βιτιμίων
405 Βίτος
406 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
407 Βιτσέντζος
408 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
409 Ἄβιττος
410 Βίτων
411 Βιτώριος
412 Βίων
413 Βιώνη
414 Ἀβλάβεια
415 Ἀβλαβίων
416 Βλαδιμήρα
417 Βλαδίμηρος
418 Βλαδισλάβα
419 Βλαδισλάβος
420 Βλακεία
421 Βλάμης
422 Βλανδίνα
423 Βλαντίμηρος
424 Βλασία
425 Βλασούλα
426 Βλάσσιος
427 Βλάστα
428 Βλαχέρνα
429 Βλεπαίος
430 Βλέπουσα
431 Βλεψίας
432 Ἀβλίουσα
433 Ἀβλίων
434 Βλόσων
435 Ἀβλούπορις
436 Βλουτινα
437 Βλύσων
438 Βλυχιόρικα
439 Ἀβλωνάκη
440 Ἀβλώνακος
441 Ἄβναγη
442 Ἄβναγος
443 Ἀβνάκη
444 Βόα
445 Βοανηργες
446 Βοδοάλδη
447 Βοδοάλδος
448 Βόηθα
449 Βόηθος
450 Βοία
451 Βοιός
452 Βοϊσκος
453 Βοιώ
454 Βοιωτός
455 Βολάνης
456 Βολίνα
457 Βόλος
458 Βολφγάγγος
459 Βομβύκη
460 Βονιφατία
461 Βονιφάτιος
462 Βοόζ
463 Βορέας
464 Βορεινή
465 Βόρις
466 Βόσβας
467 Βόσπων
468 Βοστρύκιος
469 Βότρυς
470 Βότων
471 Βουβώ
472 Βούδειος
473 Βουζιανα
474 Βούθηρος
475 Βούθιος
476 Βουκασίνος
477 Βουκής
478 Βουκίλος
479 Βουκολίς
480 Βουκολίων
481 Βούλα
482 Βουλαγόρας
483 Βούλγη
484 Βούλγης
485 Βουλέας
486 Βουλεύς
487 Βούλιστα
488 Βουλπιανός
489 Βουναρκώτισσα
490 Βουνογιάτρισσα
491 Βούνος
492 Βουνού
493 Βούπαλος
494 Βούρα
495 Βουρνιώτισσα
496 Βούσιρις
497 Βούσιρις2
498 Βούτας
499 Βούτης
500 Ἁβρὼ
501 Ἀβραάμη
502 Ἀβραάμη
503 Βραβάντιος
504 Βραβήνωρ
505 Βραισία
506 Ἅβραμ
507 Βρασία
508 Βρασίδας
509 Βρασίλας
510 Βραυρώ
511 Βραυρών
512 Βράχου
513 Βρεμούσα
514 Βρέμων
515 Βρένδα
516 Βρένδας
517 Βρέντος
518 Βρεσθενίτισσα
519 Βρέταννη
520 Βρετάννιος
521 Βρετή
522 Βρετός
523 Βρεττανία
524 Βρέττις
525 Βρεφοκομούσα
526 Βρεφοκρατούσα
527 Βρέφος
528 Βρεφουργήσασα
529 Βρεχούσα
530 Βρησηίς
531 Βρίαξις
532 Βριάρεω
533 Βριάρεως
534 Βριζώ
535 Βριθγουόλντος
536 Βριμώ
537 Βρισεύς
538 Βρισηίς
539 Ἁβροκόμας
540 Βρόμιον
541 Βρόμιος
542 Βρόντης
543 Βροντιανή
544 Βροντίνος
545 Βρόντου
546 Ἁβρονύχα
547 Βροτέας
548 Βρούτος
549 Βροχής
550 Βρυαίνη
552 Βρύαξις
553 Βρύας
554 Βρύκη
555 Βρύλλη
556 Ἁβρυλλίς
557 Βρύμη
558 Βρυμώ
559 Βρυσηίς
560 Βρυσιανή
561 Βρύσων
562 Βρυτομάρτις
563 Βρυώ
564 Βρυώνη
565 Βρυώνης
566 Βρώμη
567 Ἁβρωνίδης
568 Ἀβάσκαντος
569 Βύβλιος
570 Βυβλίς
571 Βύζας
572 Βυζατινή
573 Βυζατινός
574 Βύζη
575 Βύζηνος
576 Βυθόνιος
577 Βύκελος
578 Βύκκων
579 Βύρων
582 Βώρος
583 Βωτθαίος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία