Εορτές 20 Αυγούστου: Άγιος Βόσβας Άγιος Δοσάς Άγιος Ευδαίμονας Άγιος Ηλιόδωρος Άγιος Θεοχάρης ο Νεαπολίτης Άγιος Ρηγίνος Άγιος Σεβήρος Ανειτυλλιανός Ανθάνας Αντιλίνος Βίνος Έλντα Εύρος Ηλιοδώρα Θεόσεβρος Θεοχαρία ΚερκάςήΚέρκος Παλματία Παλμάτιος Σαμάνθα Σαμουήλ ο Προφήτης Σαμουηλία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Oswin Αγαθός Αγία Φωτεινή Άγιος Αχιλλέας ο Μάρτυρας Άγιος Γενέθλιος Άγιος Ζωίλος Άγιος Ιερόθεος Επίσκοπος Ουγγαρίας Άγιος Κρονίονας Άγιος Μέμνων ο Κεντυρίων Άγιος Νίκων Άγιος Ορέστης ο εν Κύπρω Άγιος Σαβίνος Άγιος Στράτωνας Άγιος Τιμόθεος Μάρτυρας στη Θράκη Ζωτικός Λούκιος Μέμνων Μεστός Μολίας Μπέρναρντ Πανθήριος Πανσθένης Ρίνος Ρίων Στρατίων Τύραννος Ώρος Ώρος
1 Βάαλ
2 Βαβέλυκα
3 Βαβρίας
4 Βαβρίος
5 Βαβύλας
6 Βάβυς
7 Βάγια
8 Βαγιανός
9 Βάγιας
10 Βάδιμος
11 Βαδούσης
12 Βαζατηνός
13 Ἀβαζίων
14 Ἀβάης
15 Βαθούσης
16 Βαθυκλής
17 Βαθύλαος
18 Βάθυλλος
19 Βαθύρτας
20 Βάθων
21 Ἄβαι
22 Βάια
23 Βάιος
24 Βάιτσα
25 Βαΐτων
26 Βάκης
27 Βάκια
28 Βακίνα
29 Βάκις
30 Βακχίς
31 Βάκχος
32 Βακχύλα
33 Βάκχυλος
34 Βάλαγρος
35 Βάλανος
36 Βαλάντα
37 Βαλάντιος
38 Βαλάσης
39 Βαλασία
40 Βαλδερούδη
41 Βαλεντίνα
42 Βαλεντίνος
43 Βαλέρια
44 Βαλέριος
45 Βάλια
46 Βαλμπόνα
47 Βαλουκλιώτισσα
48 Βαλσαμή
49 Βάλσαμος
50 Βαλτάσαρ
51 Βάλτη
52 Βαμβακία
53 Βάμβαξ
54 Βάνα
55 Βάνδα
56 Βάνδας
57 Βανέσσα
59 Βανίνα
60 Βανιώτισσα
61 Βάντα
62 Βαουθά
63 Βαπτιστής
64 Βάπτος
65 Βαραββάς
66 Βαραγγιώτισσα
67 Βαραδάτος
68 Βαράκ
69 Βαρασδάτης
70 Βαραχήσιος
71 Βαράχος
72 Βάρβαξ
73 Βαρβάρα
74 Βάρβαρος
75 Βάργυλος
76 Βάρδας
77 Βαρδής
78 Βαρδιανιώτισσα
79 Βαρδιάννα
80 Βαρέρια
81 Βαρθολομαίος
82 Βαριησού
83 Βάρις
84 Βαρκέτις
85 Βαρκού
86 Βάρλα
87 Βαρλαάμ
88 Βαρνάβας
89 Βαρουτζιάν
90 Βαρούχ
91 Βαρουχία
92 Βαρραβάς
93 Βαρσαβάς
94 Βαρσανούφιος
96 Βαρσίνη
97 Βαρσοβία
98 Βάρσος
99 Βαρτάν
100 Βαρυτίμη
101 Βαρύτιμος
102 Βαρυψαβάς
103 Βάσης
104 Βάσια
105 Βασιανή
106 Βασιανός
107 Βασίας
108 Βασιλεία
109 Βασιλειάδης
110 Βασιλειάνα
111 Βασιλείδης
112 Βασίλειος
113 Βασιλένια
114 Βασιλεύς
115 Βασιληγενέτειρα
116 Βασιλίδα
117 Βασιλικός
118 Βασιλίσκος
119 Βασίλισσα
120 Βασιλοπούλα
121 Ἀβάσκα
122 Ἀβασκαντίς
123 Ἀβασκαντώ
124 Ἄβασκη
125 Ἄβασκος
126 Βάσσα
127 Βασσόη
128 Βασσόης
129 Ἄβασσον
130 Ἄβασσον
131 Ἀβάστακτη
132 Ἀβάστακτος
133 Βατάς
134 Βατάτζης
135 Βάτεια
136 Βατίς
137 Βατοπεδινή
138 Βατούσαινα
139 Βατσέ
140 Βάττος
141 Βάτων
142 Βαυβώ
143 Βαυκίς
144 Ἀβαύχα
145 Ἀβαύχας
146 Βαυώ
147 Βάφης
148 Βαφυκλής
149 Βαφύρας
150 Βαχθισόης
151 Ἄββα
152 Ἄββας
153 Ἄββυος
154 Ἄβγαλος
155 Ἄβδα
156 Ἀβδαία
157 Ἀβδαίμουσα
158 Ἀβδαίμων
159 Ἀβδαλωνύμη
160 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
161 Ἀβδαράκη
162 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
163 Ἀβδάρβα
164 Ἀβδαστράτη
165 Ἀβδάστρατος
166 Ἀβδελωνύμη
167 Ἀβδελώνυμος
168 Ἀβδέμουσα
169 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
170 Ἀβδερίτις
171 Ἄβδη
172 Ἀβδήμουσα
173 Ἄβδηρα
174 Ἀβδηρίτη
175 Ἀβδηρίτης
176 Ἀβδηροδημοκρίτη
177 Ἀβδηροδημόκριτος
178 Ἀβδία
179 Ἀβδίας
180 Ἀβδίμιλκη
181 Ἀβδίμιλκος
182 Ἀβδίος
183 Ἀβδολωνύμη
184 Ἀβδολώνυμος
185 Ἀβδρανόθεμις
186 Ἀβδύβαλη
187 Ἀβδύβαλος
188 Ἀβδύμουσα
189 Ἄβδυρα
190 Ἀβεάκη
191 Ἀβέακος
192 Βεάτα
193 Βεάτος
194 Βεατρίκη
195 Βεβαία
196 Βεβρύκη
197 Βεελζεβούλ 
198 Ἀβείβ Ἀβίβ
199 Ἄβειν
200 Ἀβειρώσσα
201 Ἅβελ
202 Βελανιδιά
203 Βέλβινα
204 Βέλη
205 Βελίκα
206 Βέλικος
207 Βελίνα
208 Ἀβέλιος
209 Βελισσαρία
210 Βελισσάριος
211 Βελιστίχη
212 Βελιστίχης
213 Βελλερεφόντης
214 Βέλλερος
215 Βελλιος
216 Βελούδω
217 Βενάνδιος
218 Βενάντιος
219 Βενδιμιανός
220 Βενεδίκτη
221 Βενέδικτος
222 Βενέδιμος
223 Βενέριος
224 Βενετία
225 Βενέτιος
226 Βενετσάνα
227 Βενετσάνος
228 Ἀβενζοᾶρ
229 Βενθεσικύμη
230 Βένια
231 Βενιαμίν
232 Βένιας
233 Βενιζέλα
234 Βενιζέλος
235 Βέννα
236 Βενούστος
237 Βένουστος
238 Βεντούλα
239 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
240 Βέρα
241 Βεργής
242 Βέργος
243 Βεργούλα
244 Βεργουπουλιανή
245 Βερεγγάρια
246 Βερέμης
247 Βερενίκη
248 Βέρθα
249 Βέρνης
250 Βερνίκη
251 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
252 Βερόη
253 Βερόνικα
254 Βερονίκη
256 Βέρος
257 Βερούλα
258 Βερούλιος
259 Βερσεβέ
260 Βέρτερος
261 Βερτράνδη
262 Βερτράνδος
263 Βερώνη
264 Βερώνης
265 Βεσέλα
266 Βεσσέλκα
267 Ἀβεύρια
268 Ἀβεύριος
269 Βέφα
270 Ἄβη
271 Ἀβηδάμεια
272 Ἀβήδαμος
273 Βηθανία
274 Βηθεσδά
275 Βηθζαθά
276 Βηθλεέμ
277 Βηθλεεμίτισσα
278 Ἀβηϊχίς
279 Ἀβηΐχος
280 Βηλδαν
281 Βήλη
282 Βήλων
283 Βηματάρισσα
284 Ἀβηοδώρα
285 Ἀβηόδωρος
286 Βήριος
287 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
288 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
289 Βηροκτόνος
290 Βήρος
291 Βήρυλλος
293 Βήρωσος
294 Βησσαρία
295 Βησσαρίων
296 Βήτα
297 Βητίων
298 Ἀβηΐχα
299 Βηχιανή
300 Βηχιανός
303 Βία
304 Ἀβία
305 Ἀβιάδ
306 Ἀβιάθα
307 Ἀβιάθαρ
308 Ἀβιανή
309 Ἀβιανία
310 Ἀβιάνιος
311 Βιάνορας
312 Ἀβίαντη
313 Βιάνωρ
314 Βίας
315 Ἀβίας
316 Βιασεσλάβος
317 Ἀβίατη
318 Βιβέτα
319 Βιβή
320 Βιβιανή
321 Βιβιανός
323 Βίβος
324 Ἀβίγα
325 Ἀβίγας
326 Βιγλιώτισσα
327 Βιδζίν
328 Ἀβιδία
329 Ἀβιδιανή
330 Βιδιανή
331 Ἀβιδιανός
332 Ἀβίδιος
333 Βίδος
334 Βιερα
335 Βιζυηνός
336 Ἀβιηνή
337 Ἀβιηνός
338 Βιήρωρ
339 Βιθυνός
340 Βίθυς
341 Βίκελος
342 Βίκεν
343 Ἀβικέννα
344 Ἀβικέννας
345 Βικεντία
346 Βικέντιος
347 Βίκτωρ
348 Βικτώρια
349 Βικτωρίνος
350 Βίκυ
351 Βιλελμίνη
352 Βιλιστίχη
353 Ἀβιλλία
354 Βιλλιβρόρδος
355 Ἀβίλλιος
356 Βίλμα
357 Βιλτάκης
358 Ἀβιμελίχα
359 Ἀβιμελιχίς
360 Ἀβιμέλιχος
361 Βιμποράδα
362 Βίνα
363 Ἀβίνδη
364 Ἀβίνδης
365 Βινιερης
366 Βίνος
367 Ἀβιογένη
368 Ἀβιογένης
369 Ἀβιοδότη
370 Ἀβιόδοτος
371 Ἀβιοδώρα
372 Ἀβιόδωρος
373 Ἀβιοκρίτη
374 Ἀβιόκριτος
375 Βιόλα
376 Βιολάνθη
377 Βιολέτα
378 Βιολετής
379 Ἄβιος
380 Ἀβιούδ
381 Βιργενια
382 Βιργίλιος
383 Βιργινία
384 Βιργίνιος
385 Βιργιωμένη
386 Ἄβις
387 Ἄβις
388 Ἀβισάρη
389 Ἀβισάρης
390 Βιστωνίς
391 Βίτα
392 Βιτάλη
393 Βιτάλιος
394 Ἀβίτη
395 Ἀβίτης
396 Ἀβίτης
397 Βιτιμίων
398 Βίτος
399 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
400 Βιτσέντζος
401 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
402 Ἄβιττος
403 Βίτων
404 Βιτώριος
405 Βίων
406 Ἀβλάβεια
407 Ἀβλαβίων
408 Βλαδιμήρα
409 Βλαδίμηρος
410 Βλαδισλάβος
411 Βλακεία
412 Βλάμης
413 Βλανδίνα
414 Βλαντίμηρος
415 Βλασαρού
416 Βλασία
417 Βλάσιος
418 Βλασούλα
419 Βλάστα
420 Βλαχέρνα
421 Βλεπαίος
422 Βλέπουσα
423 Βλεψίας
424 Ἀβλίουσα
425 Ἀβλίων
426 Βλόσων
427 Ἀβλούπορις
428 Βλουτινα
429 Βλύσων
430 Βλυχιόρικα
431 Ἀβλωνάκη
432 Ἀβλώνακος
433 Ἄβναγη
434 Ἄβναγος
435 Ἀβνάκη
436 Βόα
437 Βοανηργες
438 Βοήθεια
439 Βοήθοος
440 Βόηθος
441 Βοία
442 Βοιός
443 Βοϊσκος
444 Βοιώ
445 Βοιωτός
446 Βολάνης
447 Βολίνα
448 Βόλος
449 Βομβύκη
450 Βονιφάτιος
451 Βοόζ
452 Βορέας
453 Βορεινή
454 Βόρις
455 Βόσβας
456 Βόσπων
457 Βοστρύκιος
458 Βότρυς
459 Βότων
460 Βουβώ
461 Βούδειος
462 Βουζιανα
463 Βούθηρος
464 Βούθιος
465 Βουκασίνος
466 Βουκής
467 Βουκίλος
468 Βουκολίων
469 Βούλα
470 Βουλαγόρας
471 Βουλέας
472 Βουλεύς
473 Βούλιστα
474 Βουλπιανός
475 Βουναρκώτισσα
476 Βουνογιάτρισσα
477 Βούνος
478 Βουνού
479 Βούπαλος
480 Βούρα
481 Βουρνιώτισσα
482 Βούσιρις
483 Βούσιρις
484 Βούτας
485 Βούτης
486 Ἁβρὼ
487 Ἀβραάμη
488 Βραβήνωρ
489 Βραισία
490 Ἅβραμ
491 Βρασία
492 Βρασίδας
493 Βρασίλας
494 Βραυρώ
495 Βραυρών
496 Βράχου
497 Βρένδα
498 Βρένδας
499 Βρέντος
500 Βρεσθενίτισσα
501 Βρετάννιος
502 Βρετή
503 Βρετός
504 Βρεττανία
505 Βρέττις
506 Βρεφοκομούσα
507 Βρεφοκρατούσα
508 Βρέφος
509 Βρεφουργήσασα
510 Βρεχούσα
511 Βρησηίς
512 Βρίαξις
513 Βριάρεω
514 Βριάρεως
515 Βριζώ
516 Βριθγουόλντος
517 Βριμώ
518 Βρισεύς
519 Βρισηίς
520 Ἁβροκόμας
521 Βρόμιον
522 Βρόμιος
523 Βρόντης
524 Βροντιανή
525 Βροντίνος
526 Βρόντου
527 Ἁβρονύχα
528 Βροτέας
529 Βρούτος
530 Βροχής
531 Βρυαίνη
532 Βρύαξις
533 Βρύας
534 Βρύκη
535 Βρύλλη
536 Ἁβρυλλίς
537 Βρύμη
538 Βρυμώ
539 Βρυσηίς
540 Βρυσιανή
541 Βρύσων
542 Βρυτομάρτις
543 Βρυώ
544 Βρυώνη
545 Βρυώνης
546 Βρώμη
547 Ἁβρωνίδης
548 Ἀβάσκαντος
549 Βύβλιος
550 Βυβλίς
551 Βύζας
552 Βυζατινός
553 Βύζη
554 Βύζηνος
555 Βυθόνιος
556 Βύκελος
557 Βύκκων
558 Βύρων
561 Βώρος
562 Βωτθαίος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία