Εορτές 5 Δεκεμβρίου: Άγιος Διογένης Άγιος Νιζέριος Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος Γρατία Διογένεια Όσιος Γράτος Σάββη η Σίββυλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αβέρκιος Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός Άγιος Αναστάσιος Άγιος Βαρλαάμ του Σικίζσκ ο ερημίτης Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα Όσιος Νόννος Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
Χριστιανικό
1 Abra
2 Aedan
3 Cedd
4 Etheldreda
5 Gerebernus
6 Gudwall
7 Gwenagwy
8 Secardos
9 Tanco
10 Theodemir
11 Tressan
12 Urbitius
13 Vouga
14 Vulphy
15 Waccar
16 Waldalenus
17 Willibald
18 Wivina
19 Wulsin
20 Ααρών
22 Αβαδδώσσα
23 Αβακούμ
24 Αβακουμία
25 Αββαδών
26 Αββαία
27 Αβδαίος
28 Αβδιήλ
29 Αβδιηλία
30 Αβδιού
32 Αβερκία
33 Αβέρκιος
34 Αβεσσαλώμ
35 Αβιά
36 Άβιβος
37 Αβιμελιχίς
38 Αβιμέλιχος
39 Αβιούδ
40 Αβουδίμη
41 Αβούδιμος
42 Αβραάμ
46 Αβρααμία
47 Άβραμ
48 Άβραξ
49 Άβραχας
50 Αβρικία
51 Αβρίκιος
52 Άβυδος
53 Αβώ
54 Άγαβος
55 Αγαθαγγέλα
56 Αγαθάγγελος
57 Αγάθη
58 Αγαθοδώρα
59 Αγαθόδωρος
60 Αγαθοκλέας
61 Αγαθονίκη
62 Αγαθονίκης
63 Αγαθοπόδη
64 Αγαθόπους
65 Αγάθων
66 Αγαθωνία
67 Αγάπη
68 Αγαπητή
69 Αγαπητός
70 Αγάπιος
71 Αγγέλα
72 Αγγελαρία
73 Αγγελάριος
74 Αγγελική
75 Αγγελικός
76 Αγγελίνα
77 Αγγελίνος
78 Άγγελος
79 Αγγερούλα
80 Αγγερούλης
81 Αγγίας
83 Αγιάσσου
84 Αγιοδεκτινή
85 Αγιοηλιώτισσα
86 Αγιολούσαινα
87 Αγιούλα
88 Αγίων Πάντων
89 Αγκαία
90 Αγλαΐα
91 Αγλάιος
92 Αγνή
94 Αγράμπελη
95 Αγριδιώτισσα
96 Αγριλιώτισσα
97 Αγρίππα
98 Αγρίππας
99 Αγρυπνία
100 Άδα
101 Αδαλβέρτος
102 Αδάμ
105 Αδαμαντία
107 Αδαμνάνος
108 Αδελαΐς
109 Αδονάι
110 Αδριανή
111 Αδριανός
112 Αειθάλα
113 Αειθαλάς
114 Αειμακάριστος
115 Αειμεσιτεύουσα
116 Αερία
117 Αερίας
118 Αετία
119 Αέτιος
121 Αζαρίας
122 Αζάς
123 Αζάτ
124 Άζης
125 Αζώρ
126 Αθανασία
127 Αθανάσιος
128 Αθηνά
129 Αθηναγόρα
130 Αθηναγόρας
131 Αθηνιώτισσα
132 Αθηνογένεια
133 Αθηνογένης
134 Αθηνοδώρα
135 Αθηνόδωρος
136 Αθρέ
137 Αίγλων
138 Αιγυπτία
139 Αϊδανή
140 Αϊδανός
141 Αιδεσία
142 Αιδέσιος
144 Αίθαν
145 Αιθήρ
146 Αικατερίνη
149 Αικατερίνος
150 Αιματούσα
151 Αιμίαλου
152 Αιμιλία
153 Αιμιλίνα
154 Αιμίλιος
155 Αιρκώτισσα
156 Αίτνα
157 Αιτναίος
158 Αιτωλίς
159 Αιτωλός
160 Ακαθή
161 Ακάθιστη
162 Ακάθιστος
163 Ακακία
164 Ακάκιος
166 Ακατάβλητη
167 Ακατάβλητος
168 Ακατάφλεκτη
169 Ακατάφλεκτος
170 Ακέλεια
171 Άκελος
172 Ακεψεή
173 Ακεψεής
174 Ακεψιμά
175 Ακεψιμάς
176 Ακήραση
177 Ακίνδυνη
178 Ακίνδυνος
179 Ακόλουθος
180 Ακρίβος
181 Ακρωτηριανή
182 Ακύλα
183 Ακύλας
185 Αλαμάνος
186 Άλαν
187 Αλάνα
188 Αλανιώτισσα
189 Αλαξάνδρα
190 Αλβανή
191 Αλβανός
192 Αλβέρτα
193 Αλβέρτος
194 Αλβίνα
195 Αλβίνος
196 Αλένα
197 Αλέξανδρος
200 Αλέξιος
201 Αλεξιώτισσα
202 Αλεπινή
203 Αλήθεια
204 Αληθής
205 Αλίκη
206 Άλικος
207 Αλκίσων
208 Αλλάς
209 Αλλοιώτισσα
210 Αλμπέος
211 Αλόχη
212 Αλπέγιος
213 Άλτη
214 Αλυπία
215 Αλύπιος
216 Αλυσία
217 Αλύσιος
218 Αλφαία
219 Αλφαιεύς
220 Αλφειός
221 Αλχέλμος
222 Αλωνία
223 Αλώνιος
224 Αμαλία
225 Αμάνδα
226 Άμανδος
228 Αματίτση
229 Αμβρόσιος
230 Άμεμπτη
231 Άμεμπτος
232 Αμετάθετος
233 Αμμιανή
234 Αμμιανός
235 Αμμούν
236 Αμμουνία
237 Άμμων
238 Αμολιανή
239 Αμόλυντος
240 Αμπάν
241 Αμπελίς
242 Αμπελοκήπισσα
243 Αμπλία
244 Αμπλίας
245 Αμφιλοχία
246 Αμφίλοχος
247 Αμφίων
248 Αμφιώνη
249 Αμωμη
250 Αμωναθάς
251 Αμώς
252 Αναλίζα
253 Ανανί
254 Ανανία
255 Ανανίας
256 Ανάξαρχος
257 Αναξιμένη
258 Αναξιμένης
259 Ανάργυρη
260 Ανάργυρος
261 Άνασσα
262 Αναστασία
263 Αναστάσιος
264 Αναστέλλα
265 Ανατολή
266 Ανατόλιος
267 Αναφωνήτρια
268 Άνδρεα
269 Ανδρέας
270 Ανδριανή
271 Ανδριάννα
272 Ανδριανός
273 Ανδρόμαχος
274 Ανδρονίδης
275 Ανδρονίκη
276 Ανδρονίκης
277 Ανδροπελαγία
278 Ανδροπελαγίας
279 Άνδρων
280 Ανειτυλλιανός
281 Ανεκτή
282 Άνεκτος
283 Ανεμπόδιστη
284 Ανεμπόδιστος
286 Ανερίνα
287 Ανέστης
288 Ανέστια
289 Άνθα
290 Άνθας
291 Ανθή
292 Άνθιμη
293 Άνθιμος
294 Άνθος
295 Ανία
296 Ανίκητη
297 Ανίκητος
298 Ανιμαϊς
299 Ανίνα
300 Ανίνας
301 Άνιος
302 Ανίτα
303 Άννα
305 Αννακαίτη
306 Ανναλίζα
307 Άννας
308 Αννούβ
309 Ανουτσιάτα
310 Ανουτσιάτης
311 Ανσέλμος
312 Αντελίνα
313 Αντέρως
315 Αντερώσα
316 Αντιγόνη
317 Αντιλίνος
318 Αντινίτισσα
319 Αντιοχίς
320 Αντίπα
321 Αντίπας
322 Αντιπάτρα
323 Αντίπατρος
324 Αντιφωνήτρια
325 Αντωνία
326 Αντωνίκη
327 Αντωνίκος
328 Αντώνιος
329 Ανυσία
330 Ανύσιος
331 Ανωμερίτισσα
332 Ανώνυμη
333 Ανώνυμος
334 Αξιούσα
335 Αξίων
336 Άπαμος
337 Απείρανδρος
338 Απειρόγαμος
339 Απελλή
340 Απελλής
342 Απία
343 Απίων
344 Απλοδώρα
345 Απλόδωρος
346 Απολλιναρία
347 Απολλινάριος
348 Απόλλων
349 Απολλωνία
350 Απολλώνιος
351 Απολλωνίς
352 Αποστολία
353 Απόστολος
355 Απρίων
356 Απρόσιτος
357 Άπφια
358 Απφίας
359 Αραβέλλα
360 Αρακιώτισσα
361 Αράπισσα
362 Αρβανίτης
363 Αρβανίτισσα
364 Αργά
365 Αργυρά
366 Αρδαλίων
367 Αρεδία
368 Αρέδιος
370 Αρέθων
371 Άρειος
372 Αρετή
373 Αρηβοΐα
374 Άρης
376 Αριάδνη
378 Αριάδνης
379 Αρισταρχίς
380 Αρίσταρχος
381 Αριστείδη
382 Αριστείδης
383 Αρίστη
384 Αριστιάνα
385 Αριστιανός
386 Αριστοβούλα
387 Αριστόβουλος
389 Αριστοκλέας
391 Αριστοκλειανός
392 Αριστονίκη
393 Αριστόνικος
394 Άριστος
395 Αρκαδία
396 Αρκάδιος
397 Αρμενοκρατούσα
398 Αρμοδία
399 Αρμόδιος
400 Αρόα
401 Αρριανή
402 Αρριανός
403 Αρσάκη
404 Αρσάκιος
405 Αρσανά
406 Αρσενία
407 Αρσένιος
408 Αρτέμιος
409 Αρφαξάδ
410 Αρχαγγελιώτισσα
411 Αρχελάη
412 Άρχιππος
413 Αρχισπορίτισσα
414 Αρχοντία
415 Αρχοντίνα
416 Αρχοντίνος
417 Αρχοντίων
418 Ασάφεια
419 Ασάφιος
420 Ασήρ
421 Ασινέθ
422 Άσιοτ
423 Ασκλά
424 Ασκλάς
425 Ασκληπιοδότη
426 Ασκληπιόδοτος
427 Ασκληπιός
428 Ασπασία
429 Ασπάσιος
430 Ασπραγγέλου
431 Ασπροβουνιώτισσα
432 Ασπροπαναγιά
433 Ασσάντ
434 Αστεία
435 Αστείος
436 Αστή
437 Αστός
438 Ασύγκριτη
439 Ασύγκριτος
440 Ασχολία
441 Ασχόλιος
442 Αττική
443 Αττικός
444 Άττος
445 Αυγερινή
446 Αυγερινός
447 Αύγης
448 Αυγούστα
449 Αύγουστος
450 Αύδακτος
451 Αυδάς
452 Αυδάτα
453 Αυδελλάς
454 Αυδιησούς
455 Αύκτα
456 Αύκτος
457 Αυνάν
458 Αυξεντία
459 Αυξέντιος
460 Αυξιβία
461 Αυξίβιος
462 Αυξουθένιος
463 Αύρος
464 Αφέντρα
465 Αφθονία
466 Αφθόνιος
468 Άφθορος
469 Αφραάτη
470 Αφραάτης
471 Αφρικάνα
472 Αφρικανός
474 Αφροδίτη
475 Αφρόδιτος
476 Αχάζ
477 Αχαία
478 Αχαιμένη
479 Αχαιμένης
480 Αχαιός
481 Αχείμ
482 Αχειροποίητος
483 Αχιά
484 Αχιλλεύς
487 Άχμετ
488 Άχραντη
489 Άχραντος
490 Αψιδιώτισσα
491 Βαβύλα
492 Βαβύλας
493 Βάδιμη
494 Βάδιμος
495 Βαδούσης
496 Βαθούσης
497 Βάια
498 Βάιος
499 Βάκχος
500 Βαλάντα
501 Βαλάντιος
502 Βαλδερούδη
503 Βαλδερούδης
504 Βαλεντίνα
505 Βαλεντίνος
506 Βαλέρια
507 Βαλέριος
508 Βαλουκλιώτισσα
509 Βαλσαμή
510 Βαλσάμων
511 Βαλτάσαρ
512 Βάνα
513 Βάνδα
514 Βάνδος
515 Βανέσσα
517 Βανίνα
518 Βανιώτισσα
519 Βαουθά
520 Βαπτίς
521 Βάπτος
522 Βαραββάς
523 Βαραγγιώτισσα
524 Βαραδάτη
525 Βαραδάτος
526 Βαραχησία
527 Βαραχήσιος
528 Βαρβάρα
529 Βάρβαρος
530 Βαρδιανιώτισσα
531 Βαρθολομαία
532 Βαρθολομαίος
533 Βάρις
534 Βαρκού
535 Βαρλαάμ
536 Βαρνάβα
537 Βαρνάβας
538 Βαρούχ
539 Βαρουχία
540 Βαρραβάς
541 Βαρσαβάς
542 Βαρσαβία
543 Βαρσανουφία
544 Βαρσανούφιος
546 Βαρτάν
547 Βαρυψαβάς
548 Βάσης
549 Βασιανός
551 Βασιλεία
552 Βασίλειος
554 Βασιλένια
555 Βασιλεύς
556 Βασιληγενέτειρα
557 Βασίλισσα
558 Βάσσα
559 Βάσσας
560 Βαστράδα
561 Βατοπεδινή
562 Βατούσαινα
563 Βατσέ
564 Βάτων
565 Βάχθιση
566 Βάχθισος
567 Βεάτος
568 Βεατρίκη
569 Βεβαία
570 Βεδέα
571 Βεδέας
572 Βεελζεβούλ 
573 Βελανιδιά
574 Βενανδία
575 Βενάνδιος
576 Βεναντία
577 Βενάντιος
578 Βενδιμιανή
579 Βενδιμιανός
580 Βενδολίνος
581 Βενεδίκτη
582 Βενέδικτος
583 Βενέδιμος
584 Βενέριος
585 Βενετία
586 Βένια
587 Βενιαμίν
588 Βενούστα
589 Βενούστος
590 Βέρα
591 Βερβούργα
592 Βερβούργος
593 Βεργουπουλιανή
594 Βερεκούνδα
595 Βερεκούνδος
596 Βερενίκη
597 Βερενίκης
598 Βέρθα
599 Βέρθος
600 Βερνάρδη
601 Βερνάρδος
602 Βερουλία
603 Βερτράνδη
604 Βερτράνδος
605 Βετούριος
606 Βηθεσδά
607 Βηθλεεμίτισσα
608 Βήλη
609 Βήλων
610 Βηματάρισσα
611 Βηρία
612 Βήρος
613 Βήρυλλος
615 Βησσαρία
616 Βησσαρίων
617 Βηχιανή
618 Βηχιανός
621 Βιάνωρ
622 Βιασεσλάβα
623 Βιασεσλάβος
624 Βιβέτα
625 Βιβή
626 Βιβιανή
627 Βιβιανός
629 Βίβος
630 Βιγλιώτισσα
631 Βιδζίν
632 Βιδιανή
633 Βιέιτορ
634 Βιθυνία
635 Βιθυνός
636 Βικέντια
637 Βικέντιος
638 Βίκτωρας
639 Βικτώρια
640 Βιλλιβρόρδος
641 Βίλμα
642 Βιμποράδα
643 Βίνος
644 Βιργινία
645 Βιργίνιος
646 Βιργιωμένη
647 Βιρίλα
648 Βιτάλη
649 Βιτάλης
650 Βιτιμία
651 Βιτιμίων
652 Βίτων
653 Βλαδιμήρα
654 Βλαδίμηρος
655 Βλαδισλάβα
656 Βλαδισλάβος
657 Βλανδίνα
658 Βλανδίνος
659 Βλασία
660 Βλάσιος
661 Βλαχέρνα
662 Βλέπουσα
663 Βλυχιόρικα
664 Βοδοάλδη
665 Βοδοάλδος
666 Βόηθα
667 Βόηθος
668 Βολφγάγγος
669 Βονιφατία
670 Βονιφάτιος
671 Βοόζ
672 Βορεινή
673 Βόσβα
674 Βόσβας
675 Βοστρύκιος
676 Βουκασίνη
677 Βουκασίνος
678 Βουκολίων
679 Βούλγη
680 Βούλγης
681 Βούλιστα
682 Βουλπιανός
683 Βουναρκώτισσα
684 Βουνογιάτρισσα
685 Βουνού
686 Βουρνιώτισσα
687 Βούσιρις
688 Βούσιρις2
689 Βράχου
690 Βρένδα
691 Βρένδας
692 Βρεσθενίτισσα
693 Βρετάνη
694 Βρετάνιος
695 Βρεφοκομούσα
696 Βρεφοκρατούσα
697 Βρέφος
698 Βρεφουργήσασα
699 Βρεχούσα
700 Βριθγουόλντος
701 Βροντή
702 Βροχή
703 Βρυαίνη
705 Βρυαίνης
706 Βρυσιανή
707 Βυζατινή
708 Βυζατινός
709 Βώρος
710 Γαβριήλ
711 Γαβριηλία
712 Γάια
713 Γάιος
714 Γαλακτίνη
715 Γαλακτοτροφούσα
716 Γαλανή
717 Γαλανούσα
718 Γαλάτα
719 Γαλατάς
720 Γαλάτεια
721 Γαλάτειος
722 Γαλατερούσα
723 Γαλατιανή
724 Γαλατούσα
725 Γαλαχτοτροφία
726 Γαλαχτοφορούσα
727 Γαλήνη
728 Γάλικα
729 Γάλικος
730 Γαλιλαία
731 Γάλλα
732 Γάλλος
733 Γαλουχιότισσα
734 Γαμαλιήλ
735 Γαρύφαλλος
736 Γάσπαρ
737 Γαυδεντία
738 Γαυδέντιος
739 Γεάδη
740 Γεδεούσα
741 Γεδεών
742 Γέδιος
743 Γεϊθαζέτ
744 Γελάσιος
745 Γεμέλα
746 Γέμελος
747 Γεμίνα
748 Γεμίνος
749 Γενεβιέβη
750 Γενεθλία
751 Γενέθλιος
752 Γενναδία
753 Γεννάδιος
754 Γεντηλία
755 Γεντήλιος
756 Γερασίμη
757 Γεράσιμος
758 Γερβασία
759 Γερβάσιος
760 Γερμάνα
761 Γερμανός
762 Γερόλεμος
763 Γερτρούδη
764 Γερτρούδος
765 Γέρων
766 Γεσθημανή
767 Γεϋθαζέτ
768 Γεωργία
769 Γεωργιάννα
770 Γεωργιλιάνα
771 Γεώργιος
772 Γεωργογιάννα
773 Γεωργογιάννης
774 Γηνατού
775 Γηρομεριού
776 Γιαλούσα
777 Γιάρετ
778 Γιάτρισσα
779 Γίγας
780 Γιεσάκ
781 Γιεσακία
782 Γιολάντα
783 Γιολένα
784 Γιόνα
785 Γιόνας
786 Γιούι
787 Γιούλα
788 Γκαβή
789 Γκαλδούνος
790 Γκασπάρ
791 Γκιζιλκιζιώτισσα
792 Γκίλντας
793 Γκουβερνιώτισσα
794 Γλαφύρα
796 Γλαφυρός
797 Γλίεβος
798 Γλυκέρα
799 Γλυκέριος
800 Γλυκιώτισσα
801 Γλυκοκυματούσα
802 Γλύκουσα
803 Γλυκοφιλούσα
804 Γλύκων
805 Γοβδέλαος
806 Γοβδέλια
807 Γοθαζάτ
808 Γοιρδελάκη
809 Γολινδούχ
810 Γοράσδη
811 Γόρασδος
812 Γοργοεπήκοος
813 Γοργόνα
814 Γοργόνος
815 Γορδία
816 Γόρδιος
817 Γοτθία
818 Γότθος
819 Γουδελία
820 Γουιλφρέδη
821 Γουιλφρέδος
822 Γουϊνιφρέδη
824 Γουίρο
825 Γουμένισσα
826 Γουμερά
827 Γουνιώτισσα
828 Γούντα
829 Γουολβούργα
830 Γουολβούργος
831 Γουρία
832 Γουρίας
833 Γουρλομάτα
834 Γρατία
835 Γρατίων
836 Γραύς
837 Γραφιώτισσα
838 Γρηγεντία
839 Γρηγέντιος
840 Γρηγοράγγελος
841 Γρηγορία
842 Γρηγόριος
843 Γυναίκα
844 Γύψενη
845 Γωνιά
846 Δαβίδ
847 Δαβιδία
848 Δάδα
849 Δάδας
850 Δαδιώτισσα
851 Δακρύβρεχτος
852 Δακρυρροούσα
853 Δάλια
854 Δαλιδά
855 Δαλματία
857 Δαλμάτιος
858 Δαμάρης
859 Δάμαρις
861 Δαμάσα
862 Δάμασος
863 Δαμιανή
864 Δαμιανός
865 Δάμων
867 Δαν
868 Δάναβη
869 Δάναβος
870 Δάναξ
871 Δανιήλ
872 Δανιηλίς
873 Δαρεία
875 Δαρείος
876 Δάσιος
877 Δαύκτη
878 Δαύκτος
879 Δεβόρα
880 Δέηση
881 Δεκαπεντούσα
882 Δεναλία
883 Δεναχίς
884 Δεξιοκρατούσα
885 Δεόμενη
886 Δερμάτα
887 Δεσιδέρια
888 Δεσιδέριος
889 Δεσμάρη
890 Δεσποιγιάννα
891 Δέσποινα
892 Δεσπότης
893 Δημάρατη
894 Δημάρατος
895 Δημελέ
896 Δήμητρα
898 Δημητράσπα
899 Δημήτριος
900 Δημία
901 Δήμιος
902 Δημοκλέα
903 Δημοκλής
904 Δημοκράνια
905 Δημοκρατία
906 Δημοκρίτη
907 Δημόκριτος
908 Δήμος
909 Δημοσθένης
910 Διάβολος
911 Διάδοχος
912 Διακονούσα
913 Διάκος
914 Διάνα
915 Δίας
916 Διασώζουσα
917 Δίδυμος
918 Δικαιόκριτος
919 Δίκαιος
920 Δικαιότατη
921 Διογένης
922 Διοδότη
923 Διόδοτος
924 Διοδώρα
925 Διόδωρος
926 Διοκλής
927 Διομήδης
928 Διονυσία
929 Διόνυσος
930 Διόσκουρος
931 Διότισσα
932 Δισιδέριος
933 Δίων
934 Διώνη
935 Δόβρα
936 Δολινδούχ
937 Δολλίων
938 Δολώρα
939 Δολώρος
940 Δομετία
941 Δομέτιος
942 Δομηνίκη
943 Δομήνικος
944 Δομιτίλλα
945 Δόμνα
946 Δομνάς
947 Δομνιανίτισσας
948 Δόμνος
950 Δονάγη
951 Δόναγος
952 Δονάλδη
953 Δονάλδος
954 Δονάτα
955 Δονάτος
956 Δοξάρισσα
957 Δορκάς
958 Δορυμέδουσα
959 Δορυμέδων
960 Δόσα
961 Δοσάς
962 Δοσιθέα
963 Δοσίθεος
964 Δουβέργαινα
965 Δούκας
966 Δούκισσα
967 Δουλάς
968 Δούλη
969 Δουνστάνος
970 Δράκαινα
971 Δράκων
972 Δροσίς
973 Δρόσος
974 Δροσοσταλία
975 Δροσοσταλίδα
976 Δροστάν
977 Δύμφνα
979 Δυράνδη
980 Δύρανδος
981 Δυφρίγη
982 Δυφρίγος
983 Δωδών
984 Δωδώνη
985 Δωρίνα
986 Δωροθέα
988 Δωρόθεος
989 Εασία
990 Εάσιος
991 Εάτα
992 Εβελίνα
993 Εβελίνος
994 Εβεντία
995 Εβέντιος
996 Έβερ
997 Εβίνα
998 Εβόρη
999 Εβόρης
1000 Έβρος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία