Εορτές 9 Δεκεμβρίου: Αγία Άννα Άγιος Εάσιος Άγιος Ναρσής ο Πέρσης Ανναμπέλα Άννας Εασία Ναρσή Σωσιθέα Σωσίθεος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Βάσσα Άγιος Ισαάκ Άγιος Στέφανος ο Νεολάμπης Δέσποινα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Μαντόνα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Μαρία, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Παναγιώτα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου
Χριστιανικό
1 Aedan
2 Cedd
3 Gerebernus
4 Gudwall
5 Gwenagwy
6 Secardos
7 Tanco
8 Tressan
9 Vulphy
10 Waccar
11 Waldalenus
12 Willibald
13 Wivina
14 Wulsin
15 Ααρών
17 Αβαδδώσσα
18 Αβακούμ
19 Αβακουμία
20 Αββαδών
21 Αββαία
22 Αβδαίος
23 Αβδιήλ
24 Αβδιηλία
25 Αβδιού
27 Άβελ
28 Αβελβούλ
29 Αβερκία
30 Αβέρκιος
31 Αβεσσαλώμ
32 Αβιά
33 Άβιβος
34 Αβιμελιχίς
35 Αβιμέλιχος
36 Αβιούδ
37 Αβουδίμη
38 Αβούδιμος
39 Άβρα
40 Αβραάμ
44 Αβρααμία
45 Άβραμ
46 Άβραξ
47 Άβραχας
48 Αβρικία
49 Αβρίκιος
50 Άβυδος
51 Αβώ
52 Άγαβος
53 Αγαθαγγέλα
54 Αγαθάγγελος
55 Αγάθη
56 Αγαθοδώρα
57 Αγαθόδωρος
58 Αγαθοκλέας
59 Αγαθονίκη
60 Αγαθονίκης
61 Αγαθοπόδη
62 Αγαθόπους
63 Αγάθων
64 Αγαθωνία
65 Αγάπη
66 Αγάπης
67 Αγαπητή
68 Αγαπητός
69 Αγγέλα
70 Αγγελική
71 Αγγελικός
72 Αγγελίνα
73 Αγγελίνος
74 Άγγελος
75 Αγγερούλα
76 Αγγερούλης
77 Αγγίας
79 Αγιάσσου
80 Αγιοδεκτινή
81 Αγιοηλιώτισσα
82 Αγιολούσαινα
83 Αγιούλα
84 Αγίων Πάντων
85 Αγκαία
86 Αγλαΐα
87 Αγλάιος
88 Αγνή
90 Αγράμπελη
91 Αγριδιώτισσα
92 Αγριλιώτισσα
93 Αγρίππα
94 Αγρίππας
95 Αγρυπνία
96 Άδα
97 Αδαλβέρτος
98 Αδάμ
101 Αδαμαντία
103 Αδαμνάνη
104 Αδαμνάνος
105 Αδελαΐς
106 Αδονάι
107 Αδριανή
108 Αδριανός
109 Αειθάλα
110 Αειθαλάς
111 Αειμακάριστος
112 Αειμεσιτεύουσα
113 Αερία
114 Αερίας
115 Αετία
116 Αέτιος
118 Αζαΐς
119 Αζαρία
120 Αζαρίας
121 Αζάς
122 Αζάτ
123 Αζήσιος
124 Αζώρ
125 Αθανασία
126 Αθανάσιος
127 Αθηνά
128 Αθηναγόρα
129 Αθηναγόρας
130 Αθηνιώτισσα
131 Αθηνογένεια
132 Αθηνογένης
133 Αθηνοδώρα
134 Αθηνόδωρος
135 Αθρέ
136 Αίγλων
137 Αιγυπτία
138 Αϊδανή
139 Αϊδανός
140 Αιδεσία
141 Αιδέσιος
143 Αίθαν
144 Αιθήρ
145 Αικατερίνη
148 Αικατερίνος
149 Αιματούσα
150 Αιμίαλου
151 Αιμιλία
152 Αιμιλίνα
153 Αιμίλιος
154 Αιρκώτισσα
155 Αίτνα
156 Αιτναίος
157 Αιτωλίς
158 Αιτωλός
159 Ακαθή
160 Ακάθιστη
161 Ακάθιστος
162 Ακακία
163 Ακάκιος
165 Ακατάβλητη
166 Ακατάβλητος
167 Ακατάφλεκτη
168 Ακατάφλεκτος
169 Ακέλεια
170 Άκελος
171 Ακεψεή
172 Ακεψεής
173 Ακεψιμά
174 Ακεψιμάς
175 Ακήραση
176 Ακίνδυνη
177 Ακίνδυνος
178 Ακόλουθος
179 Ακρίβος
180 Ακρωτηριανή
181 Ακύλα
182 Ακύλας
184 Αλαμάνος
185 Άλαν
186 Αλάνα
187 Αλανιώτισσα
188 Αλαξάνδρα
189 Αλβανή
190 Αλβανός
191 Αλβέρτα
192 Αλβέρτος
193 Αλβίνα
194 Αλβίνος
195 Αλένα
196 Αλέξανδρος
199 Αλέξιος
200 Αλεξιώτισσα
201 Αλεπινή
202 Αλήθεια
203 Αληθής
204 Αλίκη
205 Άλικος
206 Αλκίσων
207 Αλλάς
208 Αλλοιώτισσα
209 Αλμπέος
210 Αλόχη
211 Αλπέγιος
212 Άλτη
213 Αλυπία
214 Αλύπιος
215 Αλυσία
216 Αλύσιος
217 Αλφαία
218 Αλφαιεύς
219 Αλφειός
220 Αλχέλμος
221 Αλωνία
222 Αλώνιος
223 Αμαλία
224 Αμάνδα
225 Άμανδος
227 Αματίτση
228 Αμβρόσιος
229 Άμεμπτη
230 Άμεμπτος
231 Αμετάθετος
232 Αμμιανή
233 Αμμιανός
234 Αμμούν
235 Αμμουνία
236 Άμμων
237 Αμολιανή
238 Αμόλυντος
239 Αμπάν
240 Αμπελίς
241 Αμπελοκήπισσα
242 Αμπλία
243 Αμπλίας
244 Αμφιλοχία
245 Αμφίλοχος
246 Αμφίων
247 Αμφιώνη
248 Αμωμη
249 Αμωναθάς
250 Αμώς
251 Αναλίζα
252 Ανανί
253 Ανανία
254 Ανανίας
255 Ανάξαρχος
256 Αναξιμένη
257 Αναξιμένης
258 Ανάργυρη
259 Ανάργυρος
260 Άνασσα
261 Αναστασία
262 Αναστάσιος
263 Αναστέλλα
264 Ανατολή
265 Ανατόλιος
266 Αναφωνήτρια
267 Άνδρεα
268 Ανδρέας
269 Ανδριανή
270 Ανδριάννα
271 Ανδριανός
272 Ανδρόμαχος
273 Ανδρονίδης
274 Ανδρονίκη
275 Ανδρονίκης
276 Ανδροπελαγία
277 Ανδροπελαγίας
278 Άνδρων
279 Ανειτυλλιανός
280 Ανεκτή
281 Άνεκτος
282 Ανεμπόδιστη
283 Ανεμπόδιστος
285 Ανερίνα
286 Ανέστης
287 Ανέστια
288 Άνθα
289 Άνθας
290 Ανθή
291 Άνθιμη
292 Άνθιμος
293 Άνθος
294 Ανία
295 Ανίκητη
296 Ανίκητος
297 Ανιμαϊς
298 Ανίνα
299 Ανίνας
300 Άνιος
301 Ανίτα
302 Άννα
304 Αννακαίτη
305 Ανναλίζα
306 Ανναμπέλα
307 Άννας
308 Αννούβ
309 Ανουτσιάτα
310 Ανουτσιάτης
311 Ανσέλμος
312 Αντελίνα
313 Αντέρως
315 Αντερώσα
316 Αντιγόνη
317 Αντιλίνος
318 Αντινίτισσα
319 Αντιοχίς
320 Αντίπα
321 Αντίπας
322 Αντιπάτρα
323 Αντίπατρος
324 Αντιφωνήτρια
325 Αντωνία
326 Αντωνίκη
327 Αντωνίκος
328 Αντώνιος
329 Ανυσία
330 Ανύσιος
331 Ανωμερίτισσα
332 Ανώνυμη
333 Ανώνυμος
334 Αξιούσα
335 Αξίων
336 Άπαμος
337 Απείρανδρος
338 Απειρόγαμος
339 Απελλή
340 Απελλής
342 Απία
343 Απίων
344 Απλοδώρα
345 Απλόδωρος
346 Απολλιναρία
347 Απολλινάριος
348 Απόλλων
349 Απολλωνία
350 Απολλώνιος
351 Απολλωνίς
352 Αποστολία
353 Απόστολος
355 Απρίων
356 Απρόσιτος
357 Άπφια
358 Απφίας
359 Αραβέλλα
360 Αρακιώτισσα
361 Αράμ
362 Αράπισσα
363 Αρβανίτης
364 Αρβανίτισσα
365 Αργά
366 Αργυρά
367 Αρδαλίων
368 Αρεδία
369 Αρέδιος
371 Αρέθων
372 Άρειος
373 Αρετή
374 Αρηβοΐα
375 Άρης
377 Αριάδνη
380 Αριάδνης
381 Αρισταρχίς
382 Αρίσταρχος
383 Αριστείδη
384 Αριστείδης
385 Αρίστη
386 Αριστιάνα
387 Αριστιανός
388 Αριστοβούλα
389 Αριστόβουλος
391 Αριστοκλέας
393 Αριστοκλειανός
394 Αριστονίκη
395 Αριστόνικος
396 Άριστος
397 Αρκαδία
398 Αρκάδιος
399 Αρμενοκρατούσα
400 Αρμοδία
401 Αρμόδιος
402 Αρόα
403 Αρριανή
404 Αρριανός
405 Αρσάκη
406 Αρσάκης
407 Αρσανά
408 Αρσενία
409 Αρσένιος
410 Αρτέμιος
411 Αρφαξάδ
412 Αρχαγγελιώτισσα
413 Αρχελάη
414 Άρχιππος
415 Αρχισπορίτισσα
416 Αρχοντία
417 Αρχοντίνα
418 Αρχοντίνος
419 Αρχοντίων
420 Ασάφεια
421 Ασάφιος
422 Ασήρ
423 Ασινέθ
424 Άσιοτ
425 Ασκλά
426 Ασκλάς
427 Ασκληπιοδότη
428 Ασκληπιόδοτος
429 Ασκληπιός
430 Ασπασία
431 Ασπάσιος
432 Ασπραγγέλου
433 Ασπροβουνιώτισσα
434 Ασπροπαναγιά
435 Ασσάντ
436 Αστεία
437 Αστείος
438 Αστή
439 Αστός
440 Ασύγκριτη
441 Ασύγκριτος
442 Ασχολία
443 Ασχόλιος
444 Αττική
445 Αττικός
446 Άττος
447 Αυγερινή
448 Αυγερινός
449 Αύγης
450 Αυγούστα
451 Αύγουστος
452 Αύδακτος
453 Αυδάς
454 Αυδάτα
455 Αυδελλάς
456 Αυδιησούς
457 Αύκτα
458 Αύκτος
459 Αυνάν
460 Αυξεντία
461 Αυξέντιος
462 Αυξιβία
463 Αυξίβιος
464 Αυξουθένιος
465 Αύρα
466 Αύρας
467 Αύρος
468 Αφέντρα
469 Αφθονία
470 Αφθόνιος
472 Άφθορος
473 Αφραάτη
474 Αφραάτης
475 Αφρικάνα
476 Αφρικανός
478 Αφροδίτη
479 Αφρόδιτος
480 Αχάζ
481 Αχαιά
482 Αχαιμένη
483 Αχαιμένης
484 Αχαιός
485 Αχείμ
486 Αχειροποίητος
487 Αχιά
488 Αχιλλεύς
491 Άχμετ
492 Άχραντη
493 Άχραντος
494 Αψιδιώτισσα
495 Βαβύλα
496 Βαβύλας
497 Βάδιμη
498 Βάδιμος
499 Βαδούσης
500 Βαθούσης
501 Βάια
502 Βάιατορ
503 Βάιος
504 Βάκχος
505 Βαλάντα
506 Βαλάντιος
507 Βαλδερούδη
508 Βαλδερούδης
509 Βαλεντίνα
510 Βαλεντίνος
511 Βαλέρια
512 Βαλέριος
513 Βαλουκλιώτισσα
514 Βαλσαμία
515 Βαλσάμων
516 Βαλτάσαρ
517 Βάνα
518 Βάνδα
519 Βάνδος
520 Βανέσσα
522 Βανίνα
523 Βανιώτισσα
524 Βαουθά
525 Βαπτίς
526 Βάπτος
527 Βαραββάς
528 Βαραγγιώτισσα
529 Βαραδάτη
530 Βαραδάτος
531 Βαραχησία
532 Βαραχήσιος
533 Βαρβάρα
534 Βάρβαρος
535 Βαρδιανιώτισσα
536 Βαρθολομαία
537 Βαρθολομαίος
538 Βάρις
539 Βαρκού
540 Βαρλαάμ
541 Βαρνάβα
542 Βαρνάβας
543 Βαρούχ
544 Βαρουχία
545 Βαρραβάς
546 Βαρσαβάς
547 Βαρσαβία
548 Βαρσανουφία
549 Βαρσανούφιος
551 Βαρτάν
552 Βαρυψαβάς
553 Βάσης
554 Βασιανός
556 Βασιλεία
557 Βασίλειος
559 Βασιλένια
560 Βασιλεύς
561 Βασιληγενέτειρα
562 Βασίλισσα
563 Βάσσα
564 Βάσσας
565 Βαστράδα
566 Βαστράδας
567 Βατοπεδινή
568 Βατούσαινα
569 Βατσέ
570 Βάτων
571 Βάχθιση
572 Βάχθισος
573 Βεάτος
574 Βεατρίκη
575 Βεατρίκιος
576 Βεβαία
577 Βεδέα
578 Βεδέας
579 Βεελζεβούλ 
580 Βελανιδιά
581 Βενανδία
582 Βενανδία
583 Βενάνδιος
584 Βενάνδιος
585 Βένδιος
586 Βενδίς
587 Βενδολίνη
588 Βενδολίνος
589 Βενεδίκτη
590 Βενέδικτος
591 Βενέδιμος
592 Βενέριος
593 Βενετία
594 Βενέτιος
595 Βένια
596 Βενιαμίν
597 Βενούστα
598 Βενούστος
599 Βέρα
600 Βερβούργα
601 Βερβούργος
602 Βεργουπουλιανή
603 Βερεκούνδα
604 Βερεκούνδος
605 Βερενίκη
606 Βερενίκης
607 Βέρθα
608 Βέρθος
609 Βερνάρδη
610 Βερνάρδος
611 Βερτράνδη
612 Βερτράνδος
613 Βετουρία
614 Βετούριος
615 Βηδία
616 Βήδιος
617 Βηθεσδά
618 Βηθλεεμίτισσα
619 Βήλη
620 Βήλων
621 Βηματάρισσα
622 Βήρα
623 Βήρος
624 Βήρυλλος
626 Βησσαρία
627 Βησσαρίων
628 Βηχιανή
629 Βηχιανός
632 Βιάνωρ
633 Βιασεσλάβα
634 Βιασεσλάβος
635 Βιβέτα
636 Βιβή
637 Βιβιανή
638 Βιβιανός
640 Βίβος
641 Βιγλιώτισσα
642 Βιδζίν
643 Βιδιανή
644 Βιθυνία
645 Βιθυνός
646 Βικέντια
647 Βικέντιος
648 Βίκτωρας
649 Βικτώρια
650 Βιλλιβρόρδος
651 Βίλμα
652 Βιμποράδα
653 Βίνος
654 Βιργινία
655 Βιργίνιος
656 Βιργιωμένη
657 Βιρίλα
658 Βιτάλη
659 Βιτάλης
660 Βιτιμία
661 Βιτύμιος
662 Βίτων
663 Βλαδιμήρα
664 Βλαδίμηρος
665 Βλαδισλάβα
666 Βλαδισλάβος
667 Βλανδίνα
668 Βλανδίνος
669 Βλασία
670 Βλάσιος
671 Βλαχέρνα
672 Βλέπουσα
673 Βλυχιόρικα
674 Βοδοάλδη
675 Βοδοάλδος
676 Βόηθα
677 Βόηθος
678 Βολφγάγγος
679 Βονιφατία
680 Βονιφάτιος
681 Βοόζ
682 Βορειάς
683 Βόσβα
684 Βόσβας
685 Βοστρύκιος
686 Βούγας
687 Βουκασίνη
688 Βουκασίνος
689 Βουκολίων
690 Βούλγη
691 Βούλγης
692 Βούλιστα
693 Βουλπιανός
694 Βουναρκώτισσα
695 Βουνογιάτρισσα
696 Βουνού
697 Βουρνιώτισσα
698 Βούσιρις
699 Βούσιρις2
700 Βράχου
701 Βρένδα
702 Βρένδας
703 Βρεσθενίτισσα
704 Βρετάνη
705 Βρετάνιος
706 Βρεφοκομούσα
707 Βρεφοκρατούσα
708 Βρέφος
709 Βρεφουργήσασα
710 Βρεχούσα
711 Βριθγουόλντος
712 Βροντή
713 Βροχή
714 Βρυαίνη
716 Βρυαίνης
717 Βρυσιανή
718 Βυζατινή
719 Βυζατινός
720 Βώρος
721 Γαβριήλ
722 Γαβριηλία
723 Γάια
724 Γάιος
725 Γαλακτίνη
726 Γαλακτοτροφούσα
727 Γαλανή
728 Γαλανούσα
729 Γαλάτα
730 Γαλατάς
731 Γαλάτεια
732 Γαλάτειος
733 Γαλατερούσα
734 Γαλατιανή
735 Γαλατούσα
736 Γαλαχτοτροφία
737 Γαλαχτοφορούσα
738 Γαλήνη
739 Γάλικα
740 Γάλικος
741 Γαλιλαία
742 Γάλλα
743 Γάλλος
744 Γαλουχιότισσα
745 Γαμαλιήλ
746 Γαρύφαλλος
747 Γάσπαρ
748 Γαυδεντία
749 Γαυδέντιος
750 Γεάδη
751 Γεδεούσα
752 Γεδεών
753 Γέδιος
754 Γεϊθαζέτ
755 Γεϊθαζέτη
756 Γελάσιος
757 Γεμέλα
758 Γέμελος
759 Γεμίνα
760 Γεμίνος
761 Γενεβιέβη
762 Γενεθλία
763 Γενέθλιος
764 Γενναδία
765 Γεννάδιος
766 Γεντηλία
767 Γεντήλιος
768 Γερασίμη
769 Γεράσιμος
770 Γερβασία
771 Γερβάσιος
772 Γερμάνα
773 Γερμανός
774 Γερόλεμος
775 Γερτρούδη
776 Γερτρούδος
777 Γέρων
778 Γεσθημανή
779 Γεωργία
780 Γεωργιάννα
781 Γεωργιλιάνα
782 Γεώργιος
783 Γεωργογιάννα
784 Γεωργογιάννης
785 Γηνατού
786 Γηρομεριού
787 Γιαλούσα
788 Γιάρετ
789 Γιάτρισσα
790 Γίγας
791 Γιεσάκ
792 Γιεσακία
793 Γιολάντα
794 Γιολένα
795 Γιόνα
796 Γιόνας
797 Γιούι
798 Γιούλα
799 Γκαβή
800 Γκαλδούνος
801 Γκασπάρ
802 Γκιζιλκιζιώτισσα
803 Γκίλντας
804 Γκουβερνιώτισσα
805 Γλαφύρα
807 Γλαφυρός
808 Γλίεβος
809 Γλυκέρα
810 Γλυκέριος
811 Γλυκιώτισσα
812 Γλυκοκυματούσα
813 Γλύκουσα
814 Γλυκοφιλούσα
815 Γλύκων
816 Γοβδέλαος
817 Γοβδέλια
818 Γοθαζάτ
819 Γοιρδελάκη
820 Γολινδούχ
821 Γοράσδη
822 Γόρασδος
823 Γοργοεπήκοος
824 Γοργόνα
825 Γοργόνος
826 Γορδία
827 Γόρδιος
828 Γοτθία
829 Γότθος
830 Γουδελία
831 Γουιλφρέδη
832 Γουιλφρέδος
833 Γουϊνιφρέδη
835 Γουϊνιφρέδης
836 Γουίρο
837 Γουμένισσα
838 Γουμερά
839 Γουνιώτισσα
840 Γούντα
841 Γουολβούργα
842 Γουολβούργος
843 Γουρία
844 Γουρίας
845 Γουρλομάτα
846 Γρατία
847 Γρατίων
848 Γραύς
849 Γραφιώτισσα
850 Γρηγεντία
851 Γρηγέντιος
852 Γρηγοράγγελος
853 Γρηγορία
854 Γρηγόριος
855 Γυναίκα
856 Γύψενη
857 Γωνιά
858 Δαβίδ
859 Δαβιδία
860 Δάδα
861 Δάδας
862 Δαδιώτισσα
863 Δακρύβρεχτος
864 Δακρυρροούσα
865 Δάλια
866 Δαλιδά
867 Δαλματία
869 Δαλμάτιος
870 Δαμάρης
871 Δάμαρις
873 Δαμάσα
874 Δάμασος
875 Δαμιανή
876 Δαμιανός
877 Δάμων
879 Δαν
880 Δάναβη
881 Δάναβος
882 Δάναξ
883 Δανιήλ
884 Δανιηλίς
885 Δανιθάλεια
886 Δανιθάλης
887 Δαρεία
889 Δαρείος
890 Δάσιος
891 Δαύκτη
892 Δαύκτος
893 Δεβόρα
894 Δέηση
895 Δεκαπεντούσα
896 Δεναλία
897 Δεναχίς
898 Δεξιοκρατούσα
899 Δεόμενη
900 Δερμάτα
901 Δεσιδέρια
902 Δεσιδέριος
903 Δεσμάρη
904 Δεσποιγιάννα
905 Δέσποινα
906 Δεσπότης
907 Δημάρατη
908 Δημάρατος
909 Δημελέ
910 Δήμητρα
912 Δημητράσπα
913 Δημήτριος
914 Δημία
915 Δήμιος
916 Δημοκλέα
917 Δημοκλής
918 Δημοκράνια
919 Δημοκρατία
920 Δημοκρίτη
921 Δημόκριτος
922 Δήμος
923 Δημοσθένης
924 Δία
925 Διάβολος
926 Διάδοχος
927 Διακονούσα
928 Διάκος
929 Διάνα
930 Δίας
931 Διασώζουσα
932 Δίδυμος
933 Δικαιόκριτος
934 Δίκαιος
935 Δικαιότατη
936 Διογένης
937 Διοδότη
938 Διόδοτος
939 Διοδώρα
940 Διόδωρος
941 Διοκλής
942 Διομήδης
943 Διονυσία
944 Διόνυσος
945 Διόσκουρος
946 Διότισσα
947 Δισιδέριος
948 Δίων
949 Διώνη
950 Δόβρα
951 Δολινδούχ
952 Δολλίων
953 Δολώρα
954 Δολώρος
955 Δομετία
956 Δομέτιος
957 Δομηνίκη
958 Δομήνικος
959 Δομιτίλλα
960 Δόμνα
961 Δομνάς
962 Δομνιανίτισσας
963 Δόμνος
965 Δονάγη
966 Δόναγος
967 Δονάλδη
968 Δονάλδος
969 Δονάτα
970 Δονάτος
971 Δοξάρισσα
972 Δορκάς
973 Δορυμέδουσα
974 Δορυμέδων
975 Δόσα
976 Δοσάς
977 Δουβέργαινα
978 Δούκας
979 Δούκισσα
980 Δούλη
981 Δούλος
982 Δουνστάνος
983 Δράκαινα
984 Δράκων
985 Δροσίς
986 Δρόσος
987 Δροσοσταλία
988 Δροσοσταλίδα
989 Δροστάν
990 Δύμφνα
992 Δυράνδη
993 Δύρανδος
994 Δυφρίγη
995 Δυφρίγος
996 Δωδών
997 Δωδώνη
998 Δωρίνα
999 Δωροθέα
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία