Εορτές 21 Οκτωβρίου: Αγία Ζαΐρα Αγία Λαιτήσια Αγία Ούρσουλα Άγιος Άζης Άγιος Βενδολίνος Αγιος Πλαντίνος της Ραϊθού Άγιος Φίναν Ευκράτης Οσιομάρτυρας Λαιτήσιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ειρήνη Αγία Θεοδότη η μάρτυρας Αγία Μαρίνα της Ραϊθού Άγιος Άζης Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Ζαχαρίας ο Οσιομάρτυρας Άγιος Ζωτικός Άγιος Ιλαρίων ο Μέγας Άγιος Σωκράτης Όσιος Βαρούχ Όσιος Ιάκωβος Όσιος Ιλαρίων εκ Ρωσίας Όσιος Ιλαρίων ο θαυματουργός Όσιος Ιλαρίων της Λαύρας των Σπηλαίων Όσιος Χριστόδουλος εν Πάτμω Πέτρος Οσιομάρτυρας
1 Viator
2 Αδριανή
3 Αδριανός
4 Αιλία
5 Αιμιλένια
6 Αιμιλία
7 Αιμίλιος
8 Ακύλα
9 Ακύλας
11 Αλβανή
12 Αλβανός
13 Αλβίνος
14 Αμπλίας
15 Ανδριανή
16 Άνιος
17 Ανουτσιάτα
18 Ανουτσιάτης
19 Αντωνίσκη
20 Αντωνίσκος
21 Απρίων
22 Αραβέλλα
23 Ατία
24 Αυγούστα
25 Αύκτα
26 Αύκτος
27 Αυρήλιος
28 Αφρικάνα
29 Βαλεντίνα
30 Βαλεντίνος
31 Βαλέρια
32 Βαλέριος
33 Βανέσσα
35 Βαραδάτη
36 Βαραδάτος
37 Βεάτα
38 Βεάτος
39 Βεατρίκη
40 Βενάνδιος
41 Βεναντία
42 Βενάντιος
43 Βενεδίκτη
44 Βενέδικτος
45 Βενέδιμος
46 Βενετία
47 Βενέτιος
48 Βενούστα
49 Βενούστος
50 Βέρα
51 Βέρης
52 Βέρνης
53 Βέρος
54 Βερουλία
55 Βερούλιος
56 Βετούριος
57 Βηρία
58 Βήριος
59 Βήρος
60 Βικέντια
61 Βικέντιος
62 Βίκτωρας
63 Βικτώρια
64 Βιόλα
65 Βιολάνθη
66 Βιολάνθης
67 Βιολέτα
68 Βιολετής
69 Βιργίλιος
70 Βιργινία
71 Βιτάλη
72 Βιτάλιος
73 Βλάσιος
74 Βονιφάτιος
75 Βουλπιανός
76 Βρούτος
77 Γάια
78 Γάιος
79 Γάλλα
80 Γάλλος
81 Γεντηλία
82 Γεντήλιος
83 Γερμάνα
84 Γερμανός
85 Γιολάντα
86 Γουρία
87 Γουρίας
88 Γρατίων
89 Δάντης
90 Δεσιδέριος
91 Διγνόρα
92 Διγνόρος
93 Δομένικος
94 Δομετία
95 Δομέτιος
96 Δόμνα
97 Δομνάς
98 Δόμνος
100 Δονάγη
101 Δονάτα
102 Δονάτος
103 Δούκας
104 Δούκισσα
105 Δύρανδος
106 Εβελίνα
107 Εβελίνος
108 Εβέντιος
109 Εξπεδίτη
110 Εξπέδιτος
111 Επούλη
112 Επούλων
113 Ερμύλος
115 Ερσιλία
116 Ερσίλιος
117 Ευσίγνιος
118 Ιανός
119 Ιανουαρία
120 Ιανουάριος
121 Ιγνατία
122 Ιγνάτιος
123 Ίλια
124 Ίλιος
125 Ινγενιανή
126 Ινγενιανός
127 Ιννοκέντια
128 Ιννοκέντιος
129 Ιουβενάλια
130 Ιουβενάλιος
131 Ιουβεντίνος
132 Ιουλία
133 Ιούλιος
134 Ιουνία
135 Ιουνίας
136 Ιούστα
138 Ιούστος
139 Καικιλία
141 Καικίλιος
142 Καίσαρ
143 Καλανδίων
146 Κάνδιδα
147 Κάνδιδος
149 Κανίδιος
150 Καπιτωλίνη
151 Καπίτων
152 Κάρμεν
153 Κάσσια
154 Κάσσιος
155 Καστίνη
156 Κάτων
157 Κελεστίνη
158 Κελεστίνος
159 Κεντυρία
160 Κλάρα
161 Κλάρας
162 Κλαύδια
163 Κλαύδιος
164 Κλέλια
165 Κλέλιος
166 Κλημεντία
167 Κλημέντιος
168 Κομασία
169 Κομάσιος
170 Κορνηλία
171 Κορνήλιος
172 Κόττας
173 Κουάρτα
174 Κουάρτος
175 Κουαρτοσίλλας
176 Κουϊνίδιος
177 Κουίντα
178 Κουίντος
179 Κούρτια
180 Κούρτιος
181 Κρήσκη
182 Κρήσκων
183 Κρίσπα
184 Κρίσπος
185 Κυρίνια
186 Κυρίνιος
187 Κωνσταντίνος
188 Λαβίνια
189 Λαβίνιος
190 Λαιτήσια
191 Λαυρέντιος
192 Λεβέντης
193 Λεβεντία
194 Λεονάρδος
195 Λιβερία
196 Λιβέριος
197 Λίλης
198 Λιλιάνα
199 Λογγίνα
200 Λογγίνος
201 Λολλίων
202 Λούκουλος
203 Λουκρητία
204 Λουκρήτιος
206 Λουπία
207 Λούπων
208 Μαβριανός
209 Μαμίλιος
210 Μανούσος
211 Μαντόνα
212 Μαξίμη
213 Μάξιμος
214 Μαρδαρία
215 Μαρδάριος
216 Μαρέα
217 Μαριάνα
218 Μαρίκα
219 Μαρίνα
220 Μαρίνος
221 Μάριος
222 Μάρκος
223 Μαρς
224 Μαυρικία
225 Μαυρίκιος
226 Μέδουλος
227 Μερκουρία
228 Μιράντα
230 Μοδέστα
231 Μόδεστος
232 Μοντανός
233 Ναταλία
235 Νατάλιος
236 Νέπα
237 Νέπως
238 Οβιδία
239 Οβίδιος
240 Ονωράτος
241 Ονωρία
242 Ορσαλία
244 Ορσάλιος
245 Ορτανσία
246 Ορτάνσιος
247 Ουαλεριανός
248 Ουάλης
250 Ουάρρων
251 Ουελλήια
252 Ουελλήιος
253 Ουρβανή
254 Ουρβανός
255 Ουρπασιανή
256 Ουρπασιανός
257 Παππία
258 Παππίας
259 Πάπυλος
260 Πασσαρία
261 Πατέρνα
262 Πάτερνος
263 Πατρικία
264 Πατρίκιος
265 Παύλα
266 Παύλος
270 Περεγρίνα
271 Περεγρίνος
272 Πλακίλλα
273 Πλίνιος
274 Πομπήιος
275 Ποπλίων
276 Πουδέντα
277 Πουδέντος
278 Πουλχερία
279 Πουλχέριος
280 Πούπλιος
281 Πρίσκος
282 Πρόβη
283 Πρόκλεια
284 Ραβούλα
285 Ρεβοκάτα
286 Ρεβοκάτος
287 Ρεγγίνος
288 Ρεμίγια
289 Ρεμίγιος
290 Ρευκάτος
291 Ρήγαινα
292 Ρήγας
293 Ροβήρος
294 Ρογάτος
295 Ρόζα
296 Ροζάνθη
297 Ροζάνθης
298 Ρουμπίνη
299 Ρουμπίνος
300 Ρουστικός
301 Ρούφη
302 Ρούφος
303 Ρωμαίος
304 Ρωμύλος
305 Σαβίνα
306 Σαβίνος
307 Σακέρδως
308 Σάλβια
309 Σάλβιος
310 Σατουρνίλα
311 Σατουρνίλος
312 Σατουρνίνα
313 Σατουρνίνος
314 Σεβήρα
315 Σεβήρος
316 Σεκούνδα
317 Σεκούνδος
318 Σενατόρα
319 Σενάτωρ
320 Σέξτος
321 Σεπτεμίνος
322 Σερβάτα
323 Σέρβουλος
324 Σεργία
325 Σέργιος
327 Σιλβάνα
328 Σιλβάνος
329 Σιλβέστρα
330 Σιλβέστρος
333 Σπεράτα
334 Σπεράτος
335 Στέλλα
336 Στράβων
337 Στραβωνία
338 Σύλβια
339 Σύλβιος
340 Τάτια
341 Τάτιος
342 Τερβιλία
343 Τερβίλιος
344 Τερεντία
345 Τερεντίων
346 Τέρτια
347 Τέρτυλλος
348 Τίτος
349 Φαβιέρος
350 Φάβιος
351 Φαντίνος
352 Φαύστα
353 Φαύστος
354 Φεβρωνία
355 Φερβίνα
356 Φερβίνος
357 Φηλικίσσιμος
358 Φήλιξ
359 Φηλίξη
361 Φήστα
362 Φιγούρα
363 Φιρμία
364 Φίρμιος
365 Φλάβια
366 Φλάβιος
367 Φλωρεντία
368 Φλωρέντιος
369 Φρόντων
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία