Εορτές 18 Απριλίου: Άγιος Τουνόμ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Κύριλλος ο ΣΤ' ο Ιερομάρτυρας Άγιος Σάββας ο Γότθος Όσιος Ιωάννης ο Ησυχαστής Άγιος Ιωάννης ο Κουλικάς Άγιος Ιωάννης ο Ράπτης ο Νεομάρτυρας εξ Ιωαννίνων Αγιος Φήλικας Γότθος Οσία Αθανασία εξ Αιγίνης η Θαυματουργός Οσία Μαρία η Αιγυπτία Όσιος Ακάκιος ο Ομολογητής Β Όσιος Αντώνιος Όσιος Αυξέντιος ὁ ἐν τῷ Ὄρει Όσιος Βασίλειος ο Θαυματουργός εκ Γεωργίας Όσιος Ευθύμιος ο Θαυματουργός Όσιος Ματθαίος Όσιος Ναυκράτιος ο Στουδίτης
1 Viator
2 Αδριανή
3 Αδριανός
4 Αιλία
5 Αιμιλένια
6 Αιμιλία
7 Αιμίλιος
8 Ακύλας
10 Ακυλίνα
11 Αλβανή
12 Αλβανός
13 Αλβίνος
14 Αμπλίας
15 Ανδριανή
16 Άνιος
17 Ανουτσιάτα
18 Ανουτσιάτης
19 Αντωνίσκη
20 Αντωνίσκος
21 Απρίων
22 Αραβέλλα
23 Ατία
24 Αυγούστα
25 Αύκτα
26 Αύκτος
27 Αυρήλιος
28 Αφρικάνα
29 Βαλεντίνα
30 Βαλεντίνος
31 Βαλέρια
32 Βαλέριος
33 Βανέσσα
35 Βαραδάτη
36 Βαραδάτος
37 Βεάτα
38 Βεάτος
39 Βεατρίκη
40 Βενάνδιος
41 Βεναντία
42 Βενάντιος
43 Βενεδίκτη
44 Βενέδικτος
45 Βενέδιμος
46 Βενετία
47 Βενέτιος
48 Βέρα
49 Βέρης
50 Βέρνης
51 Βέρος
52 Βερουλία
53 Βερούλιος
54 Βήρος
55 Βικέντια
56 Βικέντιος
57 Βίκτωρας
58 Βικτώρια
59 Βιόλα
60 Βιολέτα
61 Βιολετής
62 Βιργίλιος
63 Βιργινία
64 Βιτάλη
65 Βιτάλιος
66 Βλάσιος
67 Βονιφάτιος
68 Βουλπιανός
69 Βρούτος
70 Γάια
71 Γάιος
72 Γάλλα
73 Γάλλος
74 Γεντηλία
75 Γεντήλιος
76 Γιολάντα
77 Γουρία
78 Γουρίας
79 Γρατίων
80 Δάντης
81 Δεσιδέριος
82 Διγνόρα
83 Διγνόρος
84 Δομένικος
85 Δομετία
86 Δομέτιος
87 Δόμνα
88 Δομνάς
89 Δόμνος
91 Δονάτα
92 Δονάτος
93 Δούκας
94 Δούκισσα
95 Δύρανδος
96 Εβελίνα
97 Εβελίνος
98 Εβέντιος
99 Εξπεδίτη
100 Εξπέδιτος
101 Επούλη
102 Επούλων
103 Ερμύλος
105 Ερσιλία
106 Ερσίλιος
107 Ευσίγνιος
108 Ιανός
109 Ιανουαρία
110 Ιανουάριος
111 Ιγνατία
112 Ιγνάτιος
113 Ίλια
114 Ίλιος
115 Ινγενιανή
116 Ινγενιανός
117 Ιννοκέντια
118 Ιννοκέντιος
119 Ιουβενάλιος
120 Ιουβεντίνος
121 Ιουλία
122 Ιούλιος
123 Ιουνία
124 Ιουνίας
125 Ιούστα
127 Ιούστος
128 Καικιλία
130 Καικίλιος
131 Καίσαρ
132 Καλανδίων
135 Κάνδιδα
136 Κάνδιδος
138 Κανίδιος
139 Καπιτωλίνη
140 Καπίτων
141 Κάρμεν
142 Κάσσια
143 Κάσσιος
144 Καστίνη
145 Κάτων
146 Κελεστίνη
147 Κελεστίνος
148 Κεντυρία
149 Κλάρα
150 Κλάρας
151 Κλαύδια
152 Κλαύδιος
153 Κλέλια
154 Κλέλιος
155 Κλημεντία
156 Κλημέντιος
157 Κομασία
158 Κομάσιος
159 Κορνηλία
160 Κορνήλιος
161 Κόττας
162 Κουάρτα
163 Κουάρτος
164 Κουαρτοσίλλας
165 Κουϊνίδιος
166 Κουίντα
167 Κουίντος
168 Κρήσκη
169 Κρήσκων
170 Κρίσπα
171 Κρίσπος
172 Κυρίνια
173 Κυρίνιος
174 Κωνσταντίνος
175 Λαβίνια
176 Λαβίνιος
177 Λαιτήσια
178 Λαυρέντιος
179 Λεβέντης
180 Λεβεντία
181 Λεονάρδος
182 Λιβερία
183 Λιβέριος
184 Λίλης
185 Λιλιάνα
186 Λογγίνα
187 Λογγίνος
188 Λολλίων
189 Λούκουλος
190 Λουκρητία
191 Λουκρήτιος
193 Λουπία
194 Λούπων
195 Μαβριανός
196 Μαμίλιος
197 Μανούσος
198 Μαντόνα
199 Μαξίμη
200 Μάξιμος
201 Μαρδαρία
202 Μαρδάριος
203 Μαρέα
204 Μαριάνα
205 Μαρίκα
206 Μαρίνα
207 Μαρίνος
208 Μάριος
209 Μάρκος
210 Μαρς
211 Μαυρικία
212 Μαυρίκιος
213 Μέδουλος
214 Μερκουρία
215 Μιράντα
216 Μοδέστα
217 Μόδεστος
218 Μοντανός
219 Ναταλία
221 Νατάλιος
222 Νέπα
223 Νέπως
224 Οβιδία
225 Οβίδιος
226 Ονωράτος
227 Ονωρία
228 Ορσαλία
230 Ορσάλιος
231 Ορτανσία
232 Ορτάνσιος
233 Ουαλεριανός
234 Ουάλης
236 Ουάρρων
237 Ουελλήιος
238 Ουρβανή
239 Ουρβανός
240 Ουρπασιανή
241 Ουρπασιανός
242 Πάπυλος
243 Πασσαρία
244 Πατέρνα
245 Πάτερνος
246 Πατρικία
247 Πατρίκιος
248 Παύλα
249 Παύλος
253 Περεγρίνα
254 Περεγρίνος
255 Πλακίλλα
256 Πλίνιος
257 Πομπήιος
258 Ποπλίων
259 Πουδέντα
260 Πουδέντος
261 Πουλχερία
262 Πουλχέριος
263 Πούπλιος
264 Πρίσκος
265 Πρόβη
266 Πρόκλεια
267 Ραβούλα
268 Ρεβοκάτα
269 Ρεβοκάτος
270 Ρεμίγια
271 Ρεμίγιος
272 Ρευκάτος
273 Ρήγαινα
274 Ρήγας
275 Ροβήρος
276 Ρογάτος
277 Ρόζα
278 Ρουμπίνη
279 Ρουμπίνος
280 Ρουστικός
281 Ρούφη
282 Ρούφος
283 Ρωμύλος
284 Σαβίνα
285 Σαβίνος
286 Σακέρδως
287 Σάλβια
288 Σάλβιος
289 Σαρβάτα
290 Σατουρνίλα
291 Σατουρνίλος
292 Σατουρνίνα
293 Σατουρνίνος
294 Σεβήρα
295 Σεβήρος
296 Σεκούνδα
297 Σεκούνδος
298 Σενατόρα
299 Σενάτωρ
300 Σέξτος
301 Σεπτεμίνος
302 Σέρβουλος
303 Σεργία
304 Σέργιος
306 Σίλας
307 Σιλβάνα
308 Σιλβάνος
309 Σιλβέστρα
310 Σιλβέστρος
313 Στέλλα
314 Στράβων
315 Στραβωνία
316 Σύλβια
317 Σύλβιος
318 Τάτια
319 Τάτιος
320 Τερβιλία
321 Τερβίλιος
322 Τερεντία
323 Τερεντίων
324 Τέρτια
325 Τέρτυλλος
326 Τίτος
327 Φαβιέρος
328 Φάβιος
329 Φαντίνος
330 Φαύστα
331 Φαύστος
332 Φεβρωνία
333 Φερβίνα
334 Φερβίνος
335 Φηλικίσσιμος
336 Φήλιξ
337 Φηλίξη
339 Φήστα
340 Φιγούρα
341 Φιρμία
342 Φίρμιος
343 Φλάβια
344 Φλάβιος
345 Φλωρεντία
346 Φλωρέντιος
347 Φρόντων
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία