Εορτές 17 Μαΐου: Αγία Ιουνία 'Αγιος Ανδρόνικος Άγιος Ιουνίας Άγιος Παμφύλων Άγιος Σολόχων Ανδρονίκη Μαϊδούλφη Μαϊδούλφος Παμφαμήρ Παμφαμήρα Παμφύλη Σολοχία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αθανάσιος ο Νέος, ο Θαυματουργός Άγιος Νικόλαος εκ Μετσόβου Όσιος Θεοφάνης ο Μυροβλύτης Όσιος Νεκτάριος
1 Αδριανή
2 Αδριανός
3 Αιλία
4 Αιμιλένια
5 Αιμιλία
6 Αιμίλιος
7 Ακύλα
8 Ακύλας
10 Αλβανή
11 Αλβανός
12 Αλβίνος
13 Αμπλία
14 Αμπλίας
15 Ανδριανή
16 Άνιος
17 Ανουτσιάτα
18 Ανουτσιάτης
19 Αντωνίσκη
20 Αντωνίσκος
21 Απρίων
22 Αραβέλλα
23 Ατία
24 Αυγούστα
25 Αύκτα
26 Αύκτος
27 Αυρήλιος
28 Αφρικάνα
29 Βαλεντίνα
30 Βαλεντίνος
31 Βαλέρια
32 Βαλέριος
33 Βανέσσα
35 Βαραδάτη
36 Βαραδάτος
37 Βεάτα
38 Βεάτος
39 Βεατρίκη
40 Βενάνδιος
41 Βεναντία
42 Βενάντιος
43 Βενεδίκτη
44 Βενέδικτος
45 Βενέδιμος
46 Βενετία
47 Βενέτιος
48 Βενούστα
49 Βενούστος
50 Βέρα
51 Βέρης
52 Βέρνης
53 Βέρος
54 Βερουλία
55 Βετούριος
56 Βηρία
57 Βήρος
58 Βιέιτορ
59 Βικέντια
60 Βικέντιος
61 Βίκτωρας
62 Βικτώρια
63 Βιόλα
64 Βιολάνθη
65 Βιολάνθης
66 Βιολέτα
67 Βιολετής
68 Βιργίλιος
69 Βιργινία
70 Βιτάλη
71 Βιτάλης
72 Βλάσιος
73 Βονιφάτιος
74 Βουλπιανός
75 Βρούτος
76 Γάια
77 Γάιος
78 Γάλλα
79 Γάλλος
80 Γεντηλία
81 Γεντήλιος
82 Γερμάνα
83 Γερμανός
84 Γιολάντα
85 Γουρία
86 Γουρίας
87 Γρατίων
88 Δάντης
89 Δεσιδέριος
90 Διγνόρα
91 Διγνόρος
92 Δομένικος
93 Δομετία
94 Δομέτιος
95 Δόμνα
96 Δομνάς
97 Δόμνος
99 Δονάγη
100 Δονάτα
101 Δονάτος
102 Δούκας
103 Δούκισσα
104 Δύρανδος
105 Εβελίνα
106 Εβελίνος
107 Εβέντιος
108 Εξπεδίτη
109 Εξπέδιτος
110 Επούλη
111 Επούλων
112 Ερμύλος
114 Ερσιλία
115 Ερσίλιος
116 Ευσίγνιος
117 Ιανός
118 Ιανουαρία
119 Ιανουάριος
120 Ιγνατία
121 Ιγνάτιος
122 Ίλια
123 Ίλιος
124 Ινγενιανή
125 Ινγενιανός
126 Ιννοκέντια
127 Ιννοκέντιος
128 Ιουβενάλια
129 Ιουβενάλιος
130 Ιουβεντίνος
131 Ιουλία
132 Ιούλιος
133 Ιουνία
134 Ιουνίας
135 Ιούστα
137 Ιούστος
138 Καικιλία
140 Καικίλιος
141 Καίσαρ
142 Καλανδίων
145 Κάνδιδα
146 Κάνδιδος
148 Κανίδιος
149 Καπιτωλίνη
150 Καπίτων
151 Κάρμεν
152 Κάσσια
153 Κάσσιος
154 Καστίνη
155 Κάτων
156 Κέλερ
157 Κελεστίνη
158 Κελεστίνος
159 Κεντυρία
160 Κλάρα
161 Κλάρας
162 Κλαύδια
163 Κλαύδιος
164 Κλέλια
165 Κλέλιος
166 Κλημεντία
167 Κλημέντιος
168 Κομασία
169 Κομάσιος
170 Κορνηλία
171 Κορνήλιος
172 Κόττας
173 Κουάρτα
174 Κουάρτος
175 Κουαρτοσίλλας
176 Κουϊνίδιος
177 Κουίντα
178 Κουίντος
179 Κούρτια
180 Κούρτιος
181 Κρήσκη
182 Κρήσκων
183 Κρίσπα
184 Κρίσπος
185 Κυρίνια
186 Κυρίνιος
187 Κωνσταντίνος
188 Λαβίνια
189 Λαβίνιος
190 Λαιτήσια
191 Λάσκαρης
192 Λασκαρία
193 Λαυρέντιος
194 Λεβέντης
195 Λεβεντία
196 Λεονάρδος
197 Λιβερία
198 Λιβέριος
199 Λίλης
200 Λιλιάνα
201 Λογγίνα
202 Λογγίνος
203 Λολλίων
204 Λούκουλος
205 Λουκρητία
206 Λουκρήτιος
208 Λουπία
209 Λούπων
210 Μαβριανός
211 Μαμιλία
212 Μαμίλιος
213 Μανούσος
214 Μαντόνα
215 Μαξίμη
216 Μάξιμος
217 Μαρδαρία
218 Μαρδάριος
219 Μαρέα
220 Μαριάνα
221 Μαρίκα
222 Μαρίνα
223 Μαρίνος
224 Μάριος
225 Μάρκος
226 Μαρς
227 Μαυρικία
228 Μαυρίκιος
229 Μέδουλος
230 Μερκουρία
231 Μιράντα
233 Μοδέστα
234 Μόδεστος
235 Μοντανός
236 Ναταλία
238 Νατάλιος
239 Νέπα
240 Νέπως
241 Οβιδία
242 Οβίδιος
243 Ονωράτος
244 Ονωρία
245 Ορσαλία
247 Ορσάλιος
248 Ορτανσία
249 Ορτάνσιος
250 Ουαλεριανός
251 Ουάλης
253 Ουάρρων
254 Ουελλήια
255 Ουελλήιος
256 Ουρβανή
257 Ουρβανός
258 Ουρπασιανή
259 Ουρπασιανός
260 Παππία
261 Παππίας
262 Πάπυλος
263 Πασσαρία
264 Πατέρνα
265 Πάτερνος
266 Πατρικία
267 Πατρίκιος
268 Παύλα
269 Παύλος
273 Περεγρίνα
274 Περεγρίνος
275 Πλακίλλα
276 Πλίνιος
277 Πομπήιος
278 Ποπλίων
279 Πουδέντα
280 Πουδέντος
281 Πουλχερία
282 Πουλχέριος
283 Πούπλιος
284 Πρίσκος
285 Πρόβη
286 Πρόκλεια
287 Ραβούλα
288 Ρεβοκάτα
289 Ρεβοκάτος
290 Ρεγγίνος
291 Ρεμίγια
292 Ρεμίγιος
293 Ρευκάτος
294 Ρήγαινα
295 Ρήγας
296 Ροβήρος
297 Ρογάτος
298 Ρόζα
299 Ροζάνθη
300 Ροζάνθης
301 Ρουμπίνη
302 Ρουμπίνος
303 Ρουστικός
304 Ρούφη
305 Ρούφος
306 Ρωμαίος
307 Ρωμύλος
308 Σαβίνα
309 Σαβίνος
310 Σακέρδως
311 Σάλβια
312 Σάλβιος
313 Σατουρνίλα
314 Σατουρνίλος
315 Σατουρνίνα
316 Σατουρνίνος
317 Σεβήρα
318 Σεβήρος
319 Σεκούνδα
320 Σεκούνδος
321 Σενατόρα
322 Σενάτωρ
323 Σέξτος
324 Σεπτεμίνος
325 Σερβάτα
326 Σερβάτος
327 Σέρβουλος
328 Σεργία
329 Σέργιος
331 Σιλβάνα
332 Σιλβάνος
333 Σιλβέστρα
334 Σιλβέστρος
337 Σπεράτα
338 Σπεράτος
339 Στέλλα
340 Στράβων
341 Στραβωνία
342 Σύλβια
343 Σύλβιος
344 Τάτια
345 Τάτιος
346 Τερβιλία
347 Τερβίλιος
348 Τερεντία
349 Τερεντίων
350 Τέρτια
351 Τέρτυλλος
352 Τέτρικα
353 Τετρικός
354 Τίτια
355 Τίτος
356 Φαβιέρος
357 Φάβιος
358 Φαντίνος
359 Φαύστα
360 Φαύστος
361 Φεβρωνία
362 Φερβίνα
363 Φερβίνος
364 Φηλικίσσιμος
365 Φήλιξ
366 Φηλίξη
368 Φήστα
369 Φιγούρα
370 Φιρμία
371 Φίρμιος
372 Φλάβια
373 Φλάβιος
374 Φλωρεντία
375 Φλωρέντιος
376 Φρόντων
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία