Εορτές 22 Σεπτεμβρίου: Άγιος Λάουτο της Κουτάνς Άγιος Μιχαίος Άγιος Φωκάς Ιερομάρτυρας ο Θαυματουργός Ζωγραφία Ζωγράφος Λουίζα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Ακτίς Αλεξιμάχη Αλεξίμαχος Αλκαίος Αξιονίκη Βοήθεια Δόξα Δωρίς Εύπλοια Εφηβούσα Ήβη Λύρα Μεγίστη Πανδία Σμικρίων Φαέθουσα Φαιναρέτη Φρασικλής Χαρητίδης Χαρητίνος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιοι Ιάκωβοι Οσιομάρτυρες Ζωγραφίτες Άγιος Αντώνιος ο Ζωγραφίτης Άγιος Βαρσανούφιος Άγιος Δομέτιος ο Ζωγραφίτης Άγιος Θωμάς ο Ηγούμενος Αγιος Ιλαριων ο Ζωγραφίτης Άγιος Ισαάκ 'Αγιος Κυπριανός Άγιος Μηνάς Οσιομάρτυρας Ζωγραφίτης Άγιος Σίμων ο Ζωγραφίτης Άγιος Φωκάς ο κηπουρός Θεμιστοκλής ο Αθηναίος στρατηγός Ιωαννίκιος Οσιομάρτυρας Οσία Παρασκευή του Σάρωφ - Ντιβέεβο Όσιος Κοσμάς ο Ζωγραφίτης Σωτηρία Τρυφώσα
1 Viator
2 Αδριανή
3 Αδριανός
4 Αιμιλένια
5 Αιμιλία
6 Αιμίλιος
7 Ακύλας
9 Ακυλίνα
10 Αλβανή
11 Αλβανός
12 Αλβίνος
13 Αμπλίας
14 Ανδριανή
15 Άνιος
16 Ανουτσιάτα
17 Ανουτσιάτης
18 Αντωνίσκη
19 Αντωνίσκος
20 Απρίων
21 Αραβέλλα
22 Ατία
23 Αυγούστα
24 Αύκτος
25 Αυρήλιος
26 Αφρικάνα
27 Βαλεντίνα
28 Βαλεντίνος
29 Βαλέρια
30 Βαλέριος
31 Βανέσσα
33 Βαραδάτη
34 Βαραδάτος
35 Βεάτα
36 Βεάτος
37 Βεατρίκη
38 Βενάνδιος
39 Βεναντία
40 Βενάντιος
41 Βενεδίκτη
42 Βενέδικτος
43 Βενέδιμος
44 Βενετία
45 Βενέτιος
46 Βέρα
47 Βέρης
48 Βέρνης
49 Βέρος
50 Βερουλία
51 Βερούλιος
52 Βήρος
53 Βικέντια
54 Βικέντιος
55 Βίκτωρ
56 Βικτώρια
57 Βιόλα
58 Βιολέτα
59 Βιργίλιος
60 Βιργινία
61 Βιτάλη
62 Βιτάλιος
63 Βλάσσιος
64 Βονιφάτιος
65 Βουλπιανός
66 Βρούτος
67 Γάια
68 Γάιος
69 Γάλλος
70 Γεντηλία
71 Γεντήλιος
72 Γιολάντα
73 Γουρία
74 Γουρίας
75 Γράτος
76 Δάντης
77 Δεσιδέριος
78 Διγνόρα
79 Διγνόρος
80 Δομένικος
81 Δομετία
82 Δομέτιος
83 Δόμνα
84 Δομνάς
85 Δόμνος
87 Δονάτα
88 Δονάτος
89 Δούκας
90 Δούκισσα
91 Δύρανδος
92 Εβελίνα
93 Εβελίνος
94 Εβέντιος
95 Εξπεδίτη
96 Εξπέδιτος
97 Ερμύλος
99 Ερσιλία
100 Ερσίλιος
101 Ευσίγνιος
102 Ιανός
103 Ιανουαρία
104 Ιανουάριος
105 Ιγνατία
106 Ιγνάτιος
107 Ινγενιανή
108 Ινγενιανός
109 Ιννοκέντια
110 Ιννοκέντιος
111 Ιουβενάλιος
112 Ιουβεντίνος
113 Ιουλία
114 Ιούλιος
115 Ιουνία
116 Ιουνίας
117 Ιούστα
119 Ιούστος
120 Καικιλία
122 Καικίλιος
123 Καίσαρ
124 Καλανδίων
127 Κάνδιδα
128 Κάνδιδος
130 Κανίδιος
131 Καπιτωλίνη
132 Καπίτων
133 Κάρμεν
134 Κάσσια
135 Κάσσιος
136 Καστίνη
137 Κάτων
138 Κελεστίνη
139 Κελεστίνος
140 Κεντυρία
141 Κλάρα
142 Κλάρας
143 Κλαύδια
144 Κλαυδιανός
145 Κλαύδιος
146 Κλέλια
147 Κλέλιος
148 Κλημεντία
149 Κλημέντιος
150 Κόιντα
151 Κόιντος
152 Κομασία
153 Κομάσιος
154 Κορνηλία
155 Κορνήλιος
156 Κόττας
157 Κουάρτα
158 Κουάρτος
159 Κουαρτοσίλλας
160 Κουϊνίδιος
161 Κουίντα
162 Κουίντος
163 Κρήσκη
164 Κρήσκων
165 Κρίσπα
166 Κρίσπος
167 Κυντιανός
168 Κυντίων
169 Κυρίνια
170 Κυρίνιος
171 Κωνσταντίνος
172 Λαβίνια
173 Λαβίνιος
174 Λαιτήσια
175 Λαυρέντιος
176 Λεβέντης
177 Λεβεντία
178 Λεονάρδος
179 Λιβερία
180 Λιβέριος
181 Λίλης
182 Λιλιάνα
183 Λολλίων
184 Λούκουλος
185 Λουκρητία
186 Λουκρήτιος
188 Λουπία
189 Λούπων
190 Μαβριανός
191 Μαμίλιος
192 Μανούσος
193 Μαντόνα
194 Μαξίμη
195 Μάξιμος
196 Μαρδαρία
197 Μαρδάριος
198 Μαρέα
199 Μαριάνα
200 Μαρίκα
201 Μαρίνα
202 Μαρίνος
203 Μάριος
204 Μάρκος
205 Μαρς
206 Μαυρικία
207 Μαυρίκιος
208 Μερκουρία
209 Μιράντα
210 Μοδέστα
211 Μόδεστος
212 Μοντανός
213 Ναταλία
215 Νατάλιος
216 Νέπα
217 Νέπως
218 Οβιδία
219 Οβίδιος
220 Ονωράτος
221 Ονωρία
222 Ορσαλία
224 Ορσάλιος
225 Ορτανσία
226 Ορτάνσιος
227 Ουαλεριανός
228 Ουάλης
230 Ουάρρων
231 Ουελλήιος
232 Ουρβανή
233 Ουρβανός
234 Ουρπασιανή
235 Ουρπασιανός
236 Πάπυλος
237 Πασσαρία
238 Πατέρνα
239 Πάτερνος
240 Πατρικία
241 Πατρίκιος
242 Παύλα
243 Παύλος
247 Περεγρίνα
248 Περεγρίνος
249 Πλακίλλα
250 Πλίνιος
251 Πομπήιος
252 Ποπλίων
253 Πουδέντα
254 Πουδέντος
255 Πουλχερία
256 Πουλχέριος
257 Πούπλιος
258 Πρίσκος
259 Πρόβη
260 Πρόκλεια
261 Ραβούλα
262 Ρεβοκάτα
263 Ρεβοκάτος
264 Ρευκάτος
265 Ρηγίλλα
266 Ρηγίνη
267 Ρηγίνος
268 Ροβήρος
269 Ρογάτος
270 Ρόζα
271 Ρουμπίνη
272 Ρουμπίνος
273 Ρουστικός
274 Ρούφη
275 Ρούφος
276 Ρωμύλος
277 Σαβίνα
278 Σαβίνος
279 Σακέρδως
280 Σάλβια
281 Σάλβιος
282 Σαρβάτα
283 Σατουρνίλα
284 Σατουρνίλος
285 Σατουρνίνα
286 Σατουρνίνος
287 Σεβήρα
288 Σεβήρος
289 Σεκούνδα
290 Σεκούνδος
291 Σενατόρα
292 Σενάτωρ
293 Σέξτος
294 Σεπτεμίνος
295 Σέρβουλος
296 Σεργία
297 Σέργιος
299 Σιλβάνα
300 Σιλβάνος
301 Σιλβέστρα
302 Σιλβέστρος
305 Σίλος
306 Στέλλα
307 Στράβων
308 Στραβωνία
309 Σύλβια
310 Σύλβιος
311 Τάτια
312 Τάτιος
313 Τερβιλία
314 Τερβίλιος
315 Τερεντία
316 Τερεντίων
317 Τέρτια
318 Τέρτυλλος
319 Τίτος
320 Φαβιέρος
321 Φάβιος
322 Φαντίνος
323 Φαύστα
324 Φαύστος
325 Φεβρωνία
326 Φερβίνα
327 Φερβίνος
328 Φηλικίσσιμος
329 Φήλιξ
330 Φηλίξη
332 Φήστα
333 Φιγούρα
334 Φιρμία
335 Φίρμιος
336 Φλάβια
337 Φλάβιος
338 Φλωρεντία
339 Φλωρέντιος
340 Φρόντων
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία