Εορτές 2 Ιουλίου: Άγιος Βήλων Άγιος Ιουβενάλιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Παναγία η Παυσολύπη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ευτυχιανός ο μάρτυρας Άγιος Θέων Άγιος Κόιντος Άγιος Λάμπρος ο νεομάρτυρας εκ Σαμοθράκης
1 Viator
2 Αδριανή
3 Αδριανός
4 Αιμιλένια
5 Αιμιλία
6 Αιμίλιος
7 Ακύλας
9 Ακυλίνα
10 Αλβανή
11 Αλβανός
12 Αλβίνος
13 Αμπλίας
14 Ανδριανή
15 Άνιος
16 Ανουτσιάτα
17 Ανουτσιάτης
18 Αντωνίσκη
19 Αντωνίσκος
20 Απρίων
21 Αραβέλλα
22 Ατία
23 Αυγούστα
24 Αύκτος
25 Αυρήλιος
26 Αφρικάνα
27 Βαλεντίνα
28 Βαλεντίνος
29 Βαλέρια
30 Βαλέριος
31 Βανέσσα
33 Βαραδάτη
34 Βαραδάτος
35 Βεάτα
36 Βεάτος
37 Βεατρίκη
38 Βενάνδιος
39 Βεναντία
40 Βενάντιος
41 Βενεδίκτη
42 Βενέδικτος
43 Βενέδιμος
44 Βενετία
45 Βενέτιος
46 Βέρα
47 Βέρης
48 Βέρνης
49 Βέρος
50 Βερουλία
51 Βερούλιος
52 Βήρος
53 Βικέντια
54 Βικέντιος
55 Βίκτωρ
56 Βικτώρια
57 Βιόλα
58 Βιολέτα
59 Βιργίλιος
60 Βιργινία
61 Βιτάλη
62 Βιτάλιος
63 Βλάσσιος
64 Βονιφάτιος
65 Βουλπιανός
66 Βρούτος
67 Γαΐα
68 Γαϊανή
69 Γαϊανός
70 Γάιος
71 Γάλλος
72 Γεντηλία
73 Γεντήλιος
74 Γιολάντα
75 Γουρία
76 Γουρίας
77 Γράτος
78 Δάντης
79 Δεσιδέριος
80 Διγνόρα
81 Διγνόρος
82 Δομένικος
83 Δομετία
84 Δομέτιος
85 Δόμνα
86 Δομνάς
87 Δόμνος
89 Δονάτα
90 Δονάτος
91 Δούκας
92 Δούκισσα
93 Δύρανδος
94 Εβελίνα
95 Εβελίνος
96 Εβέντιος
97 Εξπεδίτη
98 Εξπέδιτος
99 Ερμύλος
101 Ερσιλία
102 Ερσίλιος
103 Ιανός
104 Ιανουαρία
105 Ιανουάριος
106 Ιγνατία
107 Ιγνάτιος
108 Ινγενιανή
109 Ινγενιανός
110 Ιννοκέντια
111 Ιννοκέντιος
112 Ιουβενάλιος
113 Ιουβεντίνος
114 Ιουλία
115 Ιούλιος
116 Ιουνία
117 Ιουνίας
118 Ιουστίνη
120 Ιουστίνος
121 Ιούστος
122 Καικιλία
124 Καικίλιος
125 Καίσαρ
126 Καλανδίων
129 Κανίδιος
130 Καπιτωλίνη
131 Καπίτων
132 Κάρμεν
133 Κάσσια
134 Κάσσιος
135 Καστίνη
136 Κάτων
137 Κελεστίνη
138 Κελεστίνος
139 Κλάρα
140 Κλάρας
141 Κλαύδια
142 Κλαυδιανός
143 Κλαύδιος
144 Κλέλια
145 Κλέλιος
146 Κλημεντία
147 Κλημέντιος
148 Κόιντα
149 Κόιντος
150 Κομασία
151 Κομάσιος
152 Κορνηλία
153 Κορνήλιος
154 Κόττας
155 Κουάρτα
156 Κουάρτος
157 Κουαρτοσίλλας
158 Κουϊνίδιος
159 Κουίντα
160 Κουίντος
161 Κρίσπα
162 Κρίσπος
163 Κυντιανός
164 Κυντίων
165 Κυρίνια
166 Κυρίνιος
167 Κωνσταντίνος
168 Λαβίνια
169 Λαβίνιος
170 Λαιτήσια
171 Λάουρος
172 Λαυρέντιος
173 Λεβέντης
174 Λεβεντία
175 Λεονάρδος
176 Λίλης
177 Λιλιάνα
178 Λολλίων
179 Λούκουλος
180 Λουκρητία
181 Λουκρήτιος
183 Λουπία
184 Λούπων
185 Μαβριανός
186 Μαμίλιος
187 Μανούσος
188 Μαντόνα
189 Μαξίμη
190 Μάξιμος
191 Μαρδαρία
192 Μαρδάριος
193 Μαρέα
194 Μαριάνα
195 Μαρίκα
196 Μαρίνα
197 Μαρίνος
198 Μάριος
199 Μάρκος
200 Μαρς
201 Μαυρικία
202 Μαυρίκιος
203 Μερκουρία
204 Μιράντα
205 Μοδέστα
206 Μόδεστος
207 Μοντανός
208 Ναταλία
210 Νατάλιος
211 Νέπα
212 Νέπως
213 Οβιδία
214 Οβίδιος
215 Ονωράτος
216 Ονωρία
217 Ορτανσία
218 Ορτάνσιος
219 Ουαλεριανός
220 Ουάλης
222 Ουάρρων
223 Ουρβανή
224 Ουρβανός
225 Ουρπασιανή
226 Ουρπασιανός
227 Πάπυλος
228 Πασσαρία
229 Πατέρνα
230 Πάτερνος
231 Παύλα
232 Παύλος
236 Περεγρίνα
237 Περεγρίνος
238 Πλακίλλα
239 Πλίνιος
240 Πομπήιος
241 Ποπλίων
242 Πουδέντα
243 Πουδέντος
244 Πουλχερία
245 Πουλχέριος
246 Πούπλιος
247 Πρίσκος
248 Πρόβη
249 Πρόκλεια
250 Ραβούλα
251 Ρεβοκάτα
252 Ρεβοκάτος
253 Ρευκάτος
254 Ρηγίλλα
255 Ρηγίνη
256 Ρηγίνος
257 Ροβήρος
258 Ρογάτος
259 Ρόζα
260 Ρουμπίνη
261 Ρουμπίνος
262 Ρουστικός
263 Ρούφη
264 Ρούφος
265 Ρωμύλος
266 Σαβίνα
267 Σαβίνος
268 Σακέρδως
269 Σάλβια
270 Σάλβιος
271 Σαρβάτα
272 Σατουρνίλα
273 Σατουρνίλος
274 Σατουρνίνα
275 Σατουρνίνος
276 Σεβήρα
277 Σεβήρος
278 Σεκούνδα
279 Σεκούνδος
280 Σενατόρα
281 Σενάτωρ
282 Σέξτος
283 Σεπτεμίνος
284 Σέρβουλος
285 Σεργία
286 Σέργιος
288 Σιλβάνα
289 Σιλβάνος
290 Σιλβέστρα
291 Σιλβέστρος
294 Σίλος
295 Στέλλα
296 Στράβων
297 Στραβωνία
298 Σύλβια
299 Σύλβιος
300 Τάτια
301 Τάτιος
302 Τερβιλία
303 Τερβίλιος
304 Τερεντία
305 Τερεντίων
306 Τέρτια
307 Τέρτυλλος
308 Τίτος
309 Φαβιέρος
310 Φάβιος
311 Φαντίνος
312 Φαύστα
313 Φαύστος
314 Φεβρωνία
315 Φερβίνα
316 Φερβίνος
317 Φηλικίσσιμος
318 Φήλιξ
319 Φηλίξη
321 Φήστα
322 Φιγούρα
323 Φιρμία
324 Φίρμιος
325 Φλάβια
326 Φλάβιος
327 Φλωρεντία
328 Φλωρέντιος
329 Φρόντων
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία