Εορτές 5 Δεκεμβρίου: Άγιος Διογένης Άγιος Νιζέριος Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος Γρατία Όσιος Γράτος Σάββη η Σίββυλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αβέρκιος Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός Άγιος Αναστάσιος Άγιος Βαρλαάμ του Σικίζσκ ο ερημίτης Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα Όσιος Νόννος Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
1 Viator
2 Αδριανή
3 Αδριανός
4 Αιμιλένια
5 Αιμιλία
6 Αιμίλιος
7 Ακύλας
9 Ακυλίνα
10 Αλβανή
11 Αλβανός
12 Αλβίνος
13 Αμπλίας
14 Ανδριανή
15 Άνιος
16 Ανουτσιάτα
17 Ανουτσιάτης
18 Αντωνίσκη
19 Αντωνίσκος
20 Απρίων
21 Αραβέλλα
22 Ατία
23 Αυγούστα
24 Αύκτα
25 Αύκτος
26 Αυρήλιος
27 Αφρικάνα
28 Βαλεντίνα
29 Βαλεντίνος
30 Βαλέρια
31 Βαλέριος
32 Βανέσσα
34 Βαραδάτη
35 Βαραδάτος
36 Βεάτα
37 Βεάτος
38 Βεατρίκη
39 Βενάνδιος
40 Βεναντία
41 Βενάντιος
42 Βενεδίκτη
43 Βενέδικτος
44 Βενέδιμος
45 Βενετία
46 Βενέτιος
47 Βέρα
48 Βέρης
49 Βέρνης
50 Βέρος
51 Βερουλία
52 Βερούλιος
53 Βήρος
54 Βικέντια
55 Βικέντιος
56 Βίκτωρ
57 Βικτώρια
58 Βιόλα
59 Βιολέτα
60 Βιργίλιος
61 Βιργινία
62 Βιτάλη
63 Βιτάλιος
64 Βλάσσιος
65 Βονιφάτιος
66 Βουλπιανός
67 Βρούτος
68 Γάια
69 Γάιος
70 Γάλλα
71 Γάλλος
72 Γεντηλία
73 Γεντήλιος
74 Γιολάντα
75 Γουρία
76 Γουρίας
77 Γρατίων
78 Δάντης
79 Δεσιδέριος
80 Διγνόρα
81 Διγνόρος
82 Δομένικος
83 Δομετία
84 Δομέτιος
85 Δόμνα
86 Δομνάς
87 Δόμνος
89 Δονάτα
90 Δονάτος
91 Δούκας
92 Δούκισσα
93 Δύρανδος
94 Εβελίνα
95 Εβελίνος
96 Εβέντιος
97 Εξπεδίτη
98 Εξπέδιτος
99 Ερμύλος
101 Ερσιλία
102 Ερσίλιος
103 Ευσίγνιος
104 Ιανός
105 Ιανουαρία
106 Ιανουάριος
107 Ιγνατία
108 Ιγνάτιος
109 Ινγενιανή
110 Ινγενιανός
111 Ιννοκέντια
112 Ιννοκέντιος
113 Ιουβενάλιος
114 Ιουβεντίνος
115 Ιουλία
116 Ιούλιος
117 Ιουνία
118 Ιουνίας
119 Ιούστα
121 Ιούστος
122 Καικιλία
124 Καικίλιος
125 Καίσαρ
126 Καλανδίων
129 Κάνδιδα
130 Κάνδιδος
132 Κανίδιος
133 Καπιτωλίνη
134 Καπίτων
135 Κάρμεν
136 Κάσσια
137 Κάσσιος
138 Καστίνη
139 Κάτων
140 Κελεστίνη
141 Κελεστίνος
142 Κεντυρία
143 Κλάρα
144 Κλάρας
145 Κλαύδια
146 Κλαυδιανός
147 Κλαύδιος
148 Κλέλια
149 Κλέλιος
150 Κλημεντία
151 Κλημέντιος
152 Κομασία
153 Κομάσιος
154 Κορνηλία
155 Κορνήλιος
156 Κόττας
157 Κουάρτα
158 Κουάρτος
159 Κουαρτοσίλλας
160 Κουϊνίδιος
161 Κουίντα
162 Κουίντος
163 Κρήσκη
164 Κρήσκων
165 Κρίσπα
166 Κρίσπος
167 Κυρίνια
168 Κυρίνιος
169 Κωνσταντίνος
170 Λαβίνια
171 Λαβίνιος
172 Λαιτήσια
173 Λαυρέντιος
174 Λεβέντης
175 Λεβεντία
176 Λεονάρδος
177 Λιβερία
178 Λιβέριος
179 Λίλης
180 Λιλιάνα
181 Λογγίνα
182 Λογγίνος
183 Λολλίων
184 Λούκουλος
185 Λουκρητία
186 Λουκρήτιος
188 Λουπία
189 Λούπων
190 Μαβριανός
191 Μαμίλιος
192 Μανούσος
193 Μαντόνα
194 Μαξίμη
195 Μάξιμος
196 Μαρδαρία
197 Μαρδάριος
198 Μαρέα
199 Μαριάνα
200 Μαρίκα
201 Μαρίνα
202 Μαρίνος
203 Μάριος
204 Μάρκος
205 Μαρς
206 Μαυρικία
207 Μαυρίκιος
208 Μερκουρία
209 Μιράντα
210 Μοδέστα
211 Μόδεστος
212 Μοντανός
213 Ναταλία
215 Νατάλιος
216 Νέπα
217 Νέπως
218 Οβιδία
219 Οβίδιος
220 Ονωράτος
221 Ονωρία
222 Ορσαλία
224 Ορσάλιος
225 Ορτανσία
226 Ορτάνσιος
227 Ουαλεριανός
228 Ουάλης
230 Ουάρρων
231 Ουελλήιος
232 Ουρβανή
233 Ουρβανός
234 Ουρπασιανή
235 Ουρπασιανός
236 Πάπυλος
237 Πασσαρία
238 Πατέρνα
239 Πάτερνος
240 Πατρικία
241 Πατρίκιος
242 Παύλα
243 Παύλος
247 Περεγρίνα
248 Περεγρίνος
249 Πλακίλλα
250 Πλίνιος
251 Πομπήιος
252 Ποπλίων
253 Πουδέντα
254 Πουδέντος
255 Πουλχερία
256 Πουλχέριος
257 Πούπλιος
258 Πρίσκος
259 Πρόβη
260 Πρόκλεια
261 Ραβούλα
262 Ρεβοκάτα
263 Ρεβοκάτος
264 Ρευκάτος
265 Ρηγίλλα
266 Ρηγίνη
267 Ρηγίνος
268 Ροβήρος
269 Ρογάτος
270 Ρόζα
271 Ρουμπίνη
272 Ρουμπίνος
273 Ρουστικός
274 Ρούφη
275 Ρούφος
276 Ρωμύλος
277 Σαβίνα
278 Σαβίνος
279 Σακέρδως
280 Σάλβια
281 Σάλβιος
282 Σαρβάτα
283 Σατουρνίλα
284 Σατουρνίλος
285 Σατουρνίνα
286 Σατουρνίνος
287 Σεβήρα
288 Σεβήρος
289 Σεκούνδα
290 Σεκούνδος
291 Σενατόρα
292 Σενάτωρ
293 Σέξτος
294 Σεπτεμίνος
295 Σέρβουλος
296 Σεργία
297 Σέργιος
299 Σίλας
300 Σιλβάνα
301 Σιλβάνος
302 Σιλβέστρα
303 Σιλβέστρος
306 Στέλλα
307 Στράβων
308 Στραβωνία
309 Σύλβια
310 Σύλβιος
311 Τάτια
312 Τάτιος
313 Τερβιλία
314 Τερβίλιος
315 Τερεντία
316 Τερεντίων
317 Τέρτια
318 Τέρτυλλος
319 Τίτος
320 Φαβιέρος
321 Φάβιος
322 Φαντίνος
323 Φαύστα
324 Φαύστος
325 Φεβρωνία
326 Φερβίνα
327 Φερβίνος
328 Φηλικίσσιμος
329 Φήλιξ
330 Φηλίξη
332 Φήστα
333 Φιγούρα
334 Φιρμία
335 Φίρμιος
336 Φλάβια
337 Φλάβιος
338 Φλωρεντία
339 Φλωρέντιος
340 Φρόντων
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία