Εορτές 27 Σεπτεμβρίου: Αγία Ακυλίνα Αγία Γαϊανή Αγία Επίχαρις Άγιος Ζήνων Απόστολος από τους Εβδομήκοντα Άγιος Καλλίστρατος Επιχάρης Καλλιστράτη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Γαϊανή η μάρτυρας Άγιος Κάνδιδος Άγιος Ουαλεριανός Άγιος Πέτρος Πατριάρχης Μόσχας Ιερομάρτυρας Άγιος Φιλήμων ο Επίσκοπος Άγιος Φουρτουνιανός Ανδρέας Γεωργίου Απόστολος Αρίσταρχος Ζαχαρίας, πατέρας Ιωάννη του Βαπτιστή Ζένας Όσιος Ιγνάτιος Όσιος Σαββάτιος
1 Αδριανή
2 Αδριανός
3 Αιλία
4 Αιμιλένια
5 Αιμιλία
6 Αιμίλιος
7 Ακύλα
8 Ακύλας
10 Αλβανή
11 Αλβανός
12 Αλβίνος
13 Αμπλία
14 Αμπλίας
15 Ανδριανή
16 Άνιος
17 Ανουτσιάτα
18 Ανουτσιάτης
19 Αντωνίσκη
20 Αντωνίσκος
21 Απρίων
22 Αραβέλλα
23 Ατία
24 Αυγούστα
25 Αύκτα
26 Αύκτος
27 Αυρήλιος
28 Αφρικάνα
29 Βαλεντίνα
30 Βαλεντίνος
31 Βαλέρια
32 Βαλέριος
33 Βανέσσα
35 Βαραδάτη
36 Βαραδάτος
37 Βεάτα
38 Βεάτος
39 Βεατρίκη
40 Βενάνδιος
41 Βεναντία
42 Βενάντιος
43 Βενεδίκτη
44 Βενέδικτος
45 Βενέδιμος
46 Βενετία
47 Βενέτιος
48 Βενούστα
49 Βενούστος
50 Βέρα
51 Βέρης
52 Βέρνης
53 Βέρος
54 Βερουλία
55 Βετούριος
56 Βηρία
57 Βήρος
58 Βιέιτορ
59 Βικέντια
60 Βικέντιος
61 Βίκτωρας
62 Βικτώρια
63 Βιόλα
64 Βιολάνθη
65 Βιολάνθης
66 Βιολέτα
67 Βιολετής
68 Βιργίλιος
69 Βιργινία
70 Βιτάλη
71 Βιτάλης
72 Βλανδίνος
73 Βλάσιος
74 Βονιφάτιος
75 Βουλπιανός
76 Βρούτος
77 Γάια
78 Γάιος
79 Γάλλα
80 Γάλλος
81 Γεντηλία
82 Γεντήλιος
83 Γερμάνα
84 Γερμανός
85 Γιολάντα
86 Γουρία
87 Γουρίας
88 Γρατίων
89 Δάντης
90 Δεσιδέριος
91 Διγνόρα
92 Διγνόρος
93 Δομένικος
94 Δομετία
95 Δομέτιος
96 Δόμνα
97 Δομνάς
98 Δόμνος
100 Δονάγη
101 Δονάτα
102 Δονάτος
103 Δούκας
104 Δούκισσα
105 Δύρανδος
106 Εβελίνα
107 Εβελίνος
108 Εβέντιος
109 Εικασία
110 Εξπεδίτη
111 Εξπέδιτος
112 Επούλη
113 Επούλων
114 Ερμύλος
116 Ερσιλία
117 Ερσίλιος
118 Ευσίγνιος
119 Ιανός
120 Ιανουαρία
121 Ιανουάριος
122 Ιγνατία
123 Ιγνάτιος
124 Ίλια
125 Ίλιος
126 Ινγενιανή
127 Ινγενιανός
128 Ιννοκέντια
129 Ιννοκέντιος
130 Ιουβενάλια
131 Ιουβενάλιος
132 Ιουβεντίνος
133 Ιουλία
134 Ιούλιος
135 Ιουνία
136 Ιουνίας
137 Ιούστα
139 Ιούστος
140 Καικιλία
142 Καικίλιος
143 Καίσαρ
144 Καλανδίων
147 Κάνδιδα
148 Κάνδιδος
150 Κανίδιος
151 Καπιτωλίνη
152 Καπίτων
153 Κάρμεν
154 Κάσσιος
155 Καστίνη
156 Κάτα
157 Καττιδία
158 Κάτων
159 Κέλερ
160 Κελεστίνη
161 Κελεστίνος
162 Κεντυρία
163 Κλάρα
164 Κλάρας
165 Κλαύδια
166 Κλαύδιος
167 Κλέλια
168 Κλέλιος
169 Κλημεντία
170 Κλημέντιος
171 Κομασία
172 Κομάσιος
173 Κορνηλία
174 Κορνήλιος
175 Κόττας
176 Κουάρτα
177 Κουάρτος
178 Κουαρτοσίλλας
179 Κουϊνίδιος
180 Κουίντα
181 Κουίντος
182 Κούρτια
183 Κούρτιος
184 Κρήσκη
185 Κρήσκων
186 Κρίσπα
187 Κρίσπος
188 Κυρίνια
189 Κυρίνιος
190 Κωνσταντίνος
191 Λαβίνια
192 Λαβίνιος
193 Λαιτήσια
194 Λάσκαρης
195 Λασκαρία
196 Λατίνα
197 Λαυρέντιος
198 Λεβέντης
199 Λεβεντία
200 Λεονάρδος
201 Λιβερία
202 Λιβέριος
203 Λίλης
204 Λιλιάνα
205 Λογγίνα
206 Λογγίνος
207 Λολλίων
208 Λούκουλος
209 Λουκρητία
210 Λουκρήτιος
212 Λουπία
213 Λούπων
214 Μαβριανός
215 Μαμιλία
216 Μαμίλιος
217 Μανούσος
218 Μαντόνα
219 Μαξίμη
220 Μάξιμος
221 Μαρδαρία
222 Μαρδάριος
223 Μαρέα
224 Μαριάνα
225 Μαρίκα
226 Μαρίνα
227 Μαρίνος
228 Μάριος
229 Μάρκος
230 Μαρς
231 Ματούρα
232 Ματούρος
233 Μαυρικία
234 Μαυρίκιος
235 Μέδουλος
236 Μερκουρία
237 Μιράντα
239 Μοδέστα
240 Μόδεστος
241 Μοντανός
242 Ναταλία
244 Νατάλιος
245 Νέπα
246 Νέπως
247 Οβιδία
248 Οβίδιος
249 Ονωράτος
250 Ονωρία
251 Ορσαλία
253 Ορσάλιος
254 Ορτανσία
255 Ορτάνσιος
256 Ουαλεριανός
257 Ουάλης
259 Ουάρρων
260 Ουελλήια
261 Ουελλήιος
262 Ουρβανή
263 Ουρβανός
264 Ουρπασιανή
265 Ουρπασιανός
266 Παππία
267 Παππίας
268 Πάπυλος
269 Πασσαρία
270 Πατέρνα
271 Πάτερνος
272 Πατρικία
273 Πατρίκιος
274 Παύλα
275 Παύλος
279 Περεγρίνα
280 Περεγρίνος
281 Πλατίλλα
282 Πλίνιος
283 Πομπήιος
284 Ποπλίων
285 Πουδέντα
286 Πουδέντος
287 Πουλχερία
288 Πουλχέριος
289 Πούπλιος
290 Πρίσκος
291 Πρόβη
292 Πρόκλεια
293 Ραβούλα
294 Ρεβοκάτα
295 Ρεβοκάτος
296 Ρεγγίνος
297 Ρεμίγια
298 Ρεμίγιος
299 Ρευκάτος
300 Ρήγαινα
301 Ρήγας
302 Ροβήρος
303 Ρογάτος
304 Ρόζα
305 Ροζάνθη
306 Ροζάνθης
307 Ρουμπίνη
308 Ρουμπίνος
309 Ρουστικός
310 Ρούφη
311 Ρούφος
312 Ρωμαίος
313 Ρωμύλος
314 Σαβίνα
315 Σαβίνος
316 Σακέρδως
317 Σάκτος
318 Σάλβια
319 Σάλβιος
320 Σατουρνίλα
321 Σατουρνίλος
322 Σατουρνίνα
323 Σατουρνίνος
324 Σεβήρα
325 Σεβήρος
326 Σεκούνδα
327 Σεκούνδος
328 Σενατόρα
329 Σενάτωρ
330 Σέξτος
331 Σεπτεμίνος
332 Σερβάτα
333 Σερβάτος
334 Σέρβουλος
335 Σεργία
336 Σέργιος
338 Σιλβάνα
339 Σιλβάνος
340 Σιλβέστρα
341 Σιλβέστρος
344 Σπεράτα
345 Σπεράτος
346 Στέλλα
347 Στράβων
348 Στραβωνία
349 Σύλβια
350 Σύλβιος
351 Τάτια
352 Τάτιος
353 Τερβιλία
354 Τερβίλιος
355 Τερεντία
356 Τερεντίων
357 Τέρτια
358 Τέρτυλλος
359 Τέτρικα
360 Τετρικός
361 Τίτια
362 Τίτος
363 Φαβιέρος
364 Φάβιος
365 Φαντίνος
366 Φαύστα
367 Φαύστος
368 Φεβρωνία
369 Φερβίνα
370 Φερβίνος
371 Φηλικίσσιμος
372 Φήλιξ
373 Φηλίξη
375 Φήστα
376 Φιγούρα
377 Φιρμία
378 Φίρμιος
379 Φλάβια
380 Φλάβιος
381 Φλάκκα
382 Φλάκκος
383 Φλωρεντία
384 Φλωρέντιος
385 Φρόντων
386 Φυσέντζος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία