Εορτές 16 Αυγούστου: Άγιος Αλκιβιάδης Άγιος Διομήδης Αλκιβιάδη Διομήδη Μορφή Ιησού Χριστού Ονειρά Όνειρος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αριμνηστέα Αρίμνηστος Γύγης Δαϊλόχεια Δαΐλοχος Δημοφίλη Δημόφιλος Διηνέκη Διηνέκης Διθυράμβη Διθύραμβος Εκάτη, Θεότητα Επιπυργιδία Ευρυτίων (Εύρυτος) ο Σπαρτιάτης Θερμοπύλη Θερμόπυλος Λεοντιάδη Λεοντιάδης Λυκουργίς Προμένης
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ακάκιος Επίσκοπος Λητής και Ρεντίνης Άγιος Απόστολος ο Νέος Άγιος Βασίλειος ο Μέγας Άγιος Δημήτριος Άγιος Δωρόθεος Άγιος Ιάκωβος Αγιος Σεραφείμ Άγιος Σταμάτιος Άγιος Τιμόθεος Όσιος, Επίσκοπος Ευρίπου Μάρων ο Σπαρτιάτης Όσιος Γεράσιμος ο νέος ασκητής Όσιος Νείλος ο Ηγιασμένος Περνιακός Άγιος Σαράντης Σταματία Χαιρήμων
1 Αδριανή
2 Αδριανός
3 Αιλία
4 Αιμιλένια
5 Αιμιλία
6 Αιμίλιος
7 Ακύλα
8 Ακύλας
10 Αλβανή
11 Αλβανός
12 Αλβίνος
13 Αμπλία
14 Αμπλίας
15 Ανδριανή
16 Άνιος
17 Ανουτσιάτα
18 Ανουτσιάτης
19 Αντωνίσκη
20 Αντωνίσκος
21 Απρίων
22 Αραβέλλα
23 Ατία
24 Αυγούστα
25 Αύκτα
26 Αύκτος
27 Αυρήλιος
28 Αφρικάνα
29 Βαλεντίνα
30 Βαλεντίνος
31 Βαλέρια
32 Βαλέριος
33 Βανέσσα
35 Βαραδάτη
36 Βαραδάτος
37 Βεάτα
38 Βεάτος
39 Βεατρίκη
40 Βενάνδιος
41 Βεναντία
42 Βενάντιος
43 Βενεδίκτη
44 Βενέδικτος
45 Βενέδιμος
46 Βενετία
47 Βενέτιος
48 Βενούστα
49 Βενούστος
50 Βέρα
51 Βέρης
52 Βέρνης
53 Βέρος
54 Βερουλία
55 Βετούριος
56 Βηρία
57 Βήρος
58 Βιέιτορ
59 Βικέντια
60 Βικέντιος
61 Βίκτωρας
62 Βικτώρια
63 Βιόλα
64 Βιολάνθη
65 Βιολάνθης
66 Βιολέτα
67 Βιολετής
68 Βιργίλιος
69 Βιργινία
70 Βιτάλη
71 Βιτάλης
72 Βλανδίνος
73 Βλάσιος
74 Βονιφάτιος
75 Βουλπιανός
76 Βρούτος
77 Γάια
78 Γάιος
79 Γάλλα
80 Γάλλος
81 Γεντηλία
82 Γεντήλιος
83 Γερμάνα
84 Γερμανός
85 Γιολάντα
86 Γουρία
87 Γουρίας
88 Γρατίων
89 Δάντης
90 Δεσιδέριος
91 Διγνόρα
92 Διγνόρος
93 Δομένικος
94 Δομετία
95 Δομέτιος
96 Δόμνα
97 Δομνάς
98 Δόμνος
100 Δονάγη
101 Δονάτα
102 Δονάτος
103 Δούκας
104 Δούκισσα
105 Δύρανδος
106 Εβελίνα
107 Εβελίνος
108 Εβέντιος
109 Εξπεδίτη
110 Εξπέδιτος
111 Επούλη
112 Επούλων
113 Ερμύλος
115 Ερσιλία
116 Ερσίλιος
117 Ευσίγνιος
118 Ιανός
119 Ιανουαρία
120 Ιανουάριος
121 Ιγνατία
122 Ιγνάτιος
123 Ίλια
124 Ίλιος
125 Ινγενιανή
126 Ινγενιανός
127 Ιννοκέντια
128 Ιννοκέντιος
129 Ιουβενάλια
130 Ιουβενάλιος
131 Ιουβεντίνος
132 Ιουλία
133 Ιούλιος
134 Ιουνία
135 Ιουνίας
136 Ιούστα
138 Ιούστος
139 Καικιλία
141 Καικίλιος
142 Καίσαρ
143 Καλανδίων
146 Κάνδιδα
147 Κάνδιδος
149 Κανίδιος
150 Καπιτωλίνη
151 Καπίτων
152 Κάρμεν
153 Κάσσια
154 Κάσσιος
155 Καστίνη
156 Κάτα
157 Καττιδία
158 Κάτων
159 Κέλερ
160 Κελεστίνη
161 Κελεστίνος
162 Κεντυρία
163 Κλάρα
164 Κλάρας
165 Κλαύδια
166 Κλαύδιος
167 Κλέλια
168 Κλέλιος
169 Κλημεντία
170 Κλημέντιος
171 Κομασία
172 Κομάσιος
173 Κορνηλία
174 Κορνήλιος
175 Κόττας
176 Κουάρτα
177 Κουάρτος
178 Κουαρτοσίλλας
179 Κουϊνίδιος
180 Κουίντα
181 Κουίντος
182 Κούρτια
183 Κούρτιος
184 Κρήσκη
185 Κρήσκων
186 Κρίσπα
187 Κρίσπος
188 Κυρίνια
189 Κυρίνιος
190 Κωνσταντίνος
191 Λαβίνια
192 Λαβίνιος
193 Λαιτήσια
194 Λάσκαρης
195 Λασκαρία
196 Λατίνα
197 Λαυρέντιος
198 Λεβέντης
199 Λεβεντία
200 Λεονάρδος
201 Λιβερία
202 Λιβέριος
203 Λίλης
204 Λιλιάνα
205 Λογγίνα
206 Λογγίνος
207 Λολλίων
208 Λούκουλος
209 Λουκρητία
210 Λουκρήτιος
212 Λουπία
213 Λούπων
214 Μαβριανός
215 Μαμιλία
216 Μαμίλιος
217 Μανούσος
218 Μαντόνα
219 Μαξίμη
220 Μάξιμος
221 Μαρδαρία
222 Μαρδάριος
223 Μαρέα
224 Μαριάνα
225 Μαρίκα
226 Μαρίνα
227 Μαρίνος
228 Μάριος
229 Μάρκος
230 Μαρς
231 Ματούρα
232 Ματούρος
233 Μαυρικία
234 Μαυρίκιος
235 Μέδουλος
236 Μερκουρία
237 Μιράντα
239 Μοδέστα
240 Μόδεστος
241 Μοντανός
242 Ναταλία
244 Νατάλιος
245 Νέπα
246 Νέπως
247 Οβιδία
248 Οβίδιος
249 Ονωράτος
250 Ονωρία
251 Ορσαλία
253 Ορσάλιος
254 Ορτανσία
255 Ορτάνσιος
256 Ουαλεριανός
257 Ουάλης
259 Ουάρρων
260 Ουελλήια
261 Ουελλήιος
262 Ουρβανή
263 Ουρβανός
264 Ουρπασιανή
265 Ουρπασιανός
266 Παππία
267 Παππίας
268 Πάπυλος
269 Πασσαρία
270 Πατέρνα
271 Πάτερνος
272 Πατρικία
273 Πατρίκιος
274 Παύλα
275 Παύλος
279 Περεγρίνα
280 Περεγρίνος
281 Πλακίλλα
282 Πλατίλλα
283 Πλίνιος
284 Πομπήιος
285 Ποπλίων
286 Πουδέντα
287 Πουδέντος
288 Πουλχερία
289 Πουλχέριος
290 Πούπλιος
291 Πρίσκος
292 Πρόβη
293 Πρόκλεια
294 Ραβούλα
295 Ρεβοκάτα
296 Ρεβοκάτος
297 Ρεγγίνος
298 Ρεμίγια
299 Ρεμίγιος
300 Ρευκάτος
301 Ρήγαινα
302 Ρήγας
303 Ροβήρος
304 Ρογάτος
305 Ρόζα
306 Ροζάνθη
307 Ροζάνθης
308 Ρουμπίνη
309 Ρουμπίνος
310 Ρουστικός
311 Ρούφη
312 Ρούφος
313 Ρωμαίος
314 Ρωμύλος
315 Σαβίνα
316 Σαβίνος
317 Σακέρδως
318 Σάκτος
319 Σάλβια
320 Σάλβιος
321 Σατουρνίλα
322 Σατουρνίλος
323 Σατουρνίνα
324 Σατουρνίνος
325 Σεβήρα
326 Σεβήρος
327 Σεκούνδα
328 Σεκούνδος
329 Σενατόρα
330 Σενάτωρ
331 Σέξτος
332 Σεπτεμίνος
333 Σερβάτα
334 Σερβάτος
335 Σέρβουλος
336 Σεργία
337 Σέργιος
339 Σιλβάνα
340 Σιλβάνος
341 Σιλβέστρα
342 Σιλβέστρος
345 Σπεράτα
346 Σπεράτος
347 Στέλλα
348 Στράβων
349 Στραβωνία
350 Σύλβια
351 Σύλβιος
352 Τάτια
353 Τάτιος
354 Τερβιλία
355 Τερβίλιος
356 Τερεντία
357 Τερεντίων
358 Τέρτια
359 Τέρτυλλος
360 Τέτρικα
361 Τετρικός
362 Τίτια
363 Τίτος
364 Φαβιέρος
365 Φάβιος
366 Φαντίνος
367 Φαύστα
368 Φαύστος
369 Φεβρωνία
370 Φερβίνα
371 Φερβίνος
372 Φηλικίσσιμος
373 Φήλιξ
374 Φηλίξη
376 Φήστα
377 Φιγούρα
378 Φιρμία
379 Φίρμιος
380 Φλάβια
381 Φλάβιος
382 Φλωρεντία
383 Φλωρέντιος
384 Φρόντων
385 Φυσέντζος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία