Εορτές 4 Φεβρουαρίου: Αγία Δοσιθέα Βασίλισσα της Ρωσίας Βούλγη Βούλγης Ιασίμη Ιάσιμος Οσίου Ισίδωρου του Πηλουσιώτου Σίμη Σίμος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αβράμιος Αβράμιος Άγιος Ιωσὴφ ο Νεομάρτυρας του Χαλεπλή Θεόκτιστος Όσιος Αβραάμ Όσιος Ιωάννης επίσκοπος Ειρηνουπόλεως Όσιος Κόπρις Όσιος Κύριλλος ο Θαυματουργός
1 Αβιλλία
2 Αβίλλιος
3 Αδριανή
4 Αδριανός
5 Αιλία
6 Αιμιλένια
7 Αιμιλία
8 Αιμίλιος
9 Ακύλα
10 Ακύλας
12 Αλβανή
13 Αλβανός
14 Αλβίνος
15 Αμπλία
16 Αμπλίας
17 Ανδριανή
18 Άνιος
19 Ανουτσιάτα
20 Ανουτσιάτης
21 Αντωνίσκη
22 Αντωνίσκος
23 Απρίων
24 Αραβέλλα
25 Ατία
26 Αυγούστα
27 Αύκτα
28 Αύκτος
29 Αυρήλιος
30 Αφρικάνα
31 Βάιατορ
32 Βαλεντίνα
33 Βαλεντίνος
34 Βαλέρια
35 Βαλέριος
36 Βανέσσα
38 Βαραδάτη
39 Βαραδάτος
40 Βεάτα
41 Βεάτος
42 Βεατρίκη
43 Βενάνδιος
44 Βεναντία
45 Βενάντιος
46 Βενεδίκτη
47 Βενέδικτος
48 Βενέδιμος
49 Βενετία
50 Βενέτιος
51 Βενούστα
52 Βενούστος
53 Βέρα
54 Βέρης
55 Βέρνης
56 Βέρος
57 Βερουλία
58 Βετούριος
59 Βηρία
60 Βήρος
61 Βικέντια
62 Βικέντιος
63 Βίκτωρας
64 Βικτώρια
65 Βιόλα
66 Βιολάνθη
67 Βιολάνθης
68 Βιολέτα
69 Βιολετής
70 Βιργίλιος
71 Βιργινία
72 Βιτάλη
73 Βιτάλης
74 Βλανδίνος
75 Βλάσιος
76 Βονιφάτιος
77 Βοστρύκιος
78 Βουλπιανός
79 Βρούτος
80 Γάια
81 Γάιος
82 Γάλλα
83 Γάλλος
84 Γεντηλία
85 Γεντήλιος
86 Γερμάνα
87 Γερμανός
88 Γιολάντα
89 Γουρία
90 Γουρίας
91 Γρατίων
92 Δάντης
93 Δεσιδέριος
94 Διάνα
95 Διγνόρα
96 Διγνόρος
97 Δομένικος
98 Δομετία
99 Δομέτιος
100 Δόμνα
101 Δομνάς
102 Δόμνος
104 Δονάγη
105 Δονάτα
106 Δονάτος
107 Δούκας
108 Δούκισσα
109 Δύρανδος
110 Εβελίνα
111 Εβελίνος
112 Εβέντιος
113 Εικασία
114 Εξπεδίτη
115 Εξπέδιτος
116 Επούλη
117 Επούλων
118 Ερμύλος
120 Έρση
121 Ευσίγνιος
122 Ιανός
123 Ιανουαρία
124 Ιανουάριος
125 Ιγνατία
126 Ιγνάτιος
128 Ίλια
129 Ίλιος
130 Ινγενιανή
131 Ινγενιανός
132 Ιννοκέντια
133 Ιννοκέντιος
134 Ιουβενάλια
135 Ιουβενάλιος
136 Ιουβεντίνος
137 Ιουλία
138 Ιούλιος
139 Ιουνία
140 Ιουνίας
141 Ιούστα
143 Ιούστος
144 Καικιλία
146 Καικίλιος
147 Καίσαρ
148 Καλανδίων
151 Κάνδιδα
152 Κάνδιδος
154 Κανίδιος
155 Καπιτωλίνη
156 Καπίτων
157 Κάρμεν
158 Κάσσιος
159 Καστίνη
160 Κάτα
161 Κατόλια
162 Κατόλιος
163 Καττιδία
164 Κάτων
165 Κέλερ
166 Κελεστίνη
167 Κελεστίνος
168 Κεντυρία
169 Κλάρα
170 Κλάρας
171 Κλαύδια
172 Κλαύδιος
173 Κλέλια
174 Κλέλιος
175 Κλημεντία
176 Κλημέντιος
177 Κομασία
178 Κομάσιος
179 Κορνηλία
180 Κορνήλιος
181 Κόττας
182 Κουάρτα
183 Κουάρτος
184 Κουαρτοσίλλας
185 Κουϊνίδιος
186 Κουίντα
187 Κουίντος
188 Κούρτια
189 Κούρτιος
190 Κρήσκη
191 Κρήσκων
192 Κρίσπα
193 Κρίσπος
194 Κυρίνια
195 Κυρίνιος
196 Κωνσταντίνος
197 Λαβίνια
198 Λαβίνιος
199 Λαιτήσια
200 Λάσκαρης
201 Λασκαρία
202 Λατίνα
203 Λαυρέντιος
204 Λεβέντης
205 Λεβεντία
206 Λεονάρδος
207 Λιβερία
208 Λιβέριος
209 Λίλης
210 Λιλιάνα
211 Λογγίνα
212 Λογγίνος
213 Λολλία
214 Λολλίων
215 Λούκουλος
216 Λουκρητία
217 Λουκρήτιος
219 Λουπία
220 Λούπων
221 Μαβριανός
222 Μαμιλία
223 Μαμίλιος
224 Μανούσος
225 Μαντόνα
226 Μαξίμη
227 Μάξιμος
228 Μαρδαρία
229 Μαρδάριος
230 Μαρέα
231 Μαριάνα
232 Μαρίκα
233 Μαρίνα
234 Μαρίνος
235 Μάριος
236 Μάρκος
237 Μαρς
238 Ματούρα
239 Ματούρος
240 Μαυρικία
241 Μαυρίκιος
242 Μέδουλος
243 Μερκουρία
244 Μιράντα
246 Μοδέστα
247 Μόδεστος
248 Μοντανός
249 Ναταλία
251 Νατάλιος
252 Νέπα
253 Νέπως
254 Οβιδία
255 Οβίδιος
256 Ονωράτος
257 Ονωρία
258 Ορσαλία
260 Ορσάλιος
261 Ορτανσία
262 Ορτάνσιος
263 Ουαλεριανός
264 Ουάλης
266 Ουάρρα
267 Ουάρρων
268 Ουελλήια
269 Ουελλήιος
270 Ουρβανή
271 Ουρβανός
272 Ουρπασιανή
273 Ουρπασιανός
274 Παππία
275 Παππίας
276 Πάπυλος
277 Πασσαρία
278 Πατέρνα
279 Πάτερνος
280 Πατρικία
281 Πατρίκιος
282 Παύλα
283 Παύλος
287 Περεγρίνα
288 Περεγρίνος
289 Πλατίλλα
290 Πλίνιος
291 Πομπήιος
292 Ποπλίων
293 Πουδέντα
294 Πουδέντος
295 Πουλχερία
296 Πουλχέριος
297 Πούπλιος
298 Πρίσκος
299 Πρόβη
300 Πρόκλεια
301 Ραβούλα
302 Ρεβοκάτα
303 Ρεβοκάτος
304 Ρεγγίνος
305 Ρεμίγια
306 Ρεμίγιος
307 Ρευκάτος
308 Ρήγαινα
309 Ρήγας
310 Ροβήρος
311 Ρογάτος
312 Ρόζα
313 Ροζάνθη
314 Ροζάνθης
315 Ρουμπίνη
316 Ρουμπίνος
317 Ρουστικός
318 Ρούφη
319 Ρούφος
320 Ρωμαίος
321 Ρωμανή
322 Ρωμύλος
323 Σαβίνα
324 Σαβίνος
325 Σακέρδως
326 Σάκτος
327 Σάλβια
328 Σάλβιος
329 Σατουρνίλα
330 Σατουρνίλος
331 Σατουρνίνα
332 Σατουρνίνος
333 Σεβήρα
334 Σεβήρος
335 Σεκούνδα
336 Σεκούνδος
337 Σενατόρα
338 Σενάτωρ
339 Σέξτος
340 Σεπτεμίνος
341 Σερβάτα
342 Σερβάτος
343 Σέρβουλος
344 Σεργία
345 Σέργιος
347 Σιλβάνα
348 Σιλβάνος
349 Σιλβέστρα
350 Σιλβέστρος
353 Σιμπλικία
354 Σιμπλίκιος
355 Σπεράτα
356 Σπεράτος
357 Στέλλα
358 Στράβων
359 Στραβωνία
360 Σύλβια
361 Σύλβιος
362 Τάτια
363 Τάτιος
364 Τερβιλία
365 Τερβίλιος
366 Τερεντία
367 Τερεντίων
368 Τέρτια
369 Τέρτυλλος
370 Τέτρικα
371 Τετρικός
372 Τίτια
373 Τίτος
374 Τραϊανή
375 Τραϊανός
376 Φαβιέρος
377 Φάβιος
378 Φαντίνος
379 Φαύστα
380 Φαύστος
381 Φεβρωνία
382 Φερβίνα
383 Φερβίνος
384 Φηλικίσσιμος
385 Φήλιξ
386 Φηλίξη
388 Φήστα
389 Φιγούρα
390 Φιρμία
391 Φίρμιος
392 Φλάβια
393 Φλάβιος
394 Φλάκκα
395 Φλάκκος
396 Φλωρεντία
397 Φλωρέντιος
398 Φρόντων
399 Φυσέντζος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία