Εορτές 24 Ιανουαρίου: Αγία Χρυσοπλόκη Άγιος Κάντοκ Άγιος Παυσίριος Επολονία Επολόνιος Οσία Ξένη Όσιος Φίλων Παυσιρία Χρυσοπλόκος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βάρσιμος Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας εκ Καζάν Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης 'Αγιος Βαβύλας Άγιος Βαβύλας ο εν Σικελία Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ερμογένης Άγιος Θεοδοτίων Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Άγιος Μάμας Άγιος Παύλος Άγιος Φιλήμων επίσκοπος Καρπάθου Οσία Ξένη η Διά Χριστόν Σαλή Όσιος Ζωσιμάς Όσιος Μακεδόνιος Όσιος Νεόφυτος ο έγκλειστος Όσιος Φιλιππικός Τιμόθεος Μάρτυρας
1 Αδριανή
2 Αδριανός
3 Αιλία
4 Αιμιλένια
5 Αιμιλία
6 Αιμίλιος
7 Ακύλα
8 Ακύλας
10 Αλβανή
11 Αλβανός
12 Αλβίνος
13 Αμπλία
14 Αμπλίας
15 Ανδριανή
16 Άνιος
17 Ανουτσιάτα
18 Ανουτσιάτης
19 Αντωνίσκη
20 Αντωνίσκος
21 Απρίων
22 Αραβέλλα
23 Ατία
24 Αυγούστα
25 Αύκτα
26 Αύκτος
27 Αυρήλιος
28 Αφρικάνα
29 Βαλεντίνα
30 Βαλεντίνος
31 Βαλέρια
32 Βαλέριος
33 Βανέσσα
35 Βαραδάτη
36 Βαραδάτος
37 Βεάτα
38 Βεάτος
39 Βεατρίκη
40 Βενάνδιος
41 Βεναντία
42 Βενάντιος
43 Βενεδίκτη
44 Βενέδικτος
45 Βενέδιμος
46 Βενετία
47 Βενέτιος
48 Βενούστα
49 Βενούστος
50 Βέρα
51 Βέρης
52 Βέρνης
53 Βέρος
54 Βερουλία
55 Βερούλιος
56 Βετούριος
57 Βηρία
58 Βήριος
59 Βήρος
60 Βιέιτορ
61 Βικέντια
62 Βικέντιος
63 Βίκτωρας
64 Βικτώρια
65 Βιόλα
66 Βιολάνθη
67 Βιολάνθης
68 Βιολέτα
69 Βιολετής
70 Βιργίλιος
71 Βιργινία
72 Βιτάλη
73 Βιτάλης
74 Βλάσιος
75 Βονιφάτιος
76 Βουλπιανός
77 Βρούτος
78 Γάια
79 Γάιος
80 Γάλλα
81 Γάλλος
82 Γεντηλία
83 Γεντήλιος
84 Γερμάνα
85 Γερμανός
86 Γιολάντα
87 Γουρία
88 Γουρίας
89 Γρατίων
90 Δάντης
91 Δεσιδέριος
92 Διγνόρα
93 Διγνόρος
94 Δομένικος
95 Δομετία
96 Δομέτιος
97 Δόμνα
98 Δομνάς
99 Δόμνος
101 Δονάγη
102 Δονάτα
103 Δονάτος
104 Δούκας
105 Δούκισσα
106 Δύρανδος
107 Εβελίνα
108 Εβελίνος
109 Εβέντιος
110 Εξπεδίτη
111 Εξπέδιτος
112 Επούλη
113 Επούλων
114 Ερμύλος
116 Ερσιλία
117 Ερσίλιος
118 Ευσίγνιος
119 Ιανός
120 Ιανουαρία
121 Ιανουάριος
122 Ιγνατία
123 Ιγνάτιος
124 Ίλια
125 Ίλιος
126 Ινγενιανή
127 Ινγενιανός
128 Ιννοκέντια
129 Ιννοκέντιος
130 Ιουβενάλια
131 Ιουβενάλιος
132 Ιουβεντίνος
133 Ιουλία
134 Ιούλιος
135 Ιουνία
136 Ιουνίας
137 Ιούστα
139 Ιούστος
140 Καικιλία
142 Καικίλιος
143 Καίσαρ
144 Καλανδίων
147 Κάνδιδα
148 Κάνδιδος
150 Κανίδιος
151 Καπιτωλίνη
152 Καπίτων
153 Κάρμεν
154 Κάσσια
155 Κάσσιος
156 Καστίνη
157 Κάτων
158 Κελεστίνη
159 Κελεστίνος
160 Κεντυρία
161 Κλάρα
162 Κλάρας
163 Κλαύδια
164 Κλαύδιος
165 Κλέλια
166 Κλέλιος
167 Κλημεντία
168 Κλημέντιος
169 Κομασία
170 Κομάσιος
171 Κορνηλία
172 Κορνήλιος
173 Κόττας
174 Κουάρτα
175 Κουάρτος
176 Κουαρτοσίλλας
177 Κουϊνίδιος
178 Κουίντα
179 Κουίντος
180 Κούρτια
181 Κούρτιος
182 Κρήσκη
183 Κρήσκων
184 Κρίσπα
185 Κρίσπος
186 Κυρίνια
187 Κυρίνιος
188 Κωνσταντίνος
189 Λαβίνια
190 Λαβίνιος
191 Λαιτήσια
192 Λαυρέντιος
193 Λεβέντης
194 Λεβεντία
195 Λεονάρδος
196 Λιβερία
197 Λιβέριος
198 Λίλης
199 Λιλιάνα
200 Λογγίνα
201 Λογγίνος
202 Λολλίων
203 Λούκουλος
204 Λουκρητία
205 Λουκρήτιος
207 Λουπία
208 Λούπων
209 Μαβριανός
210 Μαμίλιος
211 Μανούσος
212 Μαντόνα
213 Μαξίμη
214 Μάξιμος
215 Μαρδαρία
216 Μαρδάριος
217 Μαρέα
218 Μαριάνα
219 Μαρίκα
220 Μαρίνα
221 Μαρίνος
222 Μάριος
223 Μάρκος
224 Μαρς
225 Μαυρικία
226 Μαυρίκιος
227 Μέδουλος
228 Μερκουρία
229 Μιράντα
231 Μοδέστα
232 Μόδεστος
233 Μοντανός
234 Ναταλία
236 Νατάλιος
237 Νέπα
238 Νέπως
239 Οβιδία
240 Οβίδιος
241 Ονωράτος
242 Ονωρία
243 Ορσαλία
245 Ορσάλιος
246 Ορτανσία
247 Ορτάνσιος
248 Ουαλεριανός
249 Ουάλης
251 Ουάρρων
252 Ουελλήια
253 Ουελλήιος
254 Ουρβανή
255 Ουρβανός
256 Ουρπασιανή
257 Ουρπασιανός
258 Παππία
259 Παππίας
260 Πάπυλος
261 Πασσαρία
262 Πατέρνα
263 Πάτερνος
264 Πατρικία
265 Πατρίκιος
266 Παύλα
267 Παύλος
271 Περεγρίνα
272 Περεγρίνος
273 Πλακίλλα
274 Πλίνιος
275 Πομπήιος
276 Ποπλίων
277 Πουδέντα
278 Πουδέντος
279 Πουλχερία
280 Πουλχέριος
281 Πούπλιος
282 Πρίσκος
283 Πρόβη
284 Πρόκλεια
285 Ραβούλα
286 Ρεβοκάτα
287 Ρεβοκάτος
288 Ρεγγίνος
289 Ρεμίγια
290 Ρεμίγιος
291 Ρευκάτος
292 Ρήγαινα
293 Ρήγας
294 Ροβήρος
295 Ρογάτος
296 Ρόζα
297 Ροζάνθη
298 Ροζάνθης
299 Ρουμπίνη
300 Ρουμπίνος
301 Ρουστικός
302 Ρούφη
303 Ρούφος
304 Ρωμαίος
305 Ρωμύλος
306 Σαβίνα
307 Σαβίνος
308 Σακέρδως
309 Σάλβια
310 Σάλβιος
311 Σατουρνίλα
312 Σατουρνίλος
313 Σατουρνίνα
314 Σατουρνίνος
315 Σεβήρα
316 Σεβήρος
317 Σεκούνδα
318 Σεκούνδος
319 Σενατόρα
320 Σενάτωρ
321 Σέξτος
322 Σεπτεμίνος
323 Σερβάτα
324 Σέρβουλος
325 Σεργία
326 Σέργιος
328 Σιλβάνα
329 Σιλβάνος
330 Σιλβέστρα
331 Σιλβέστρος
334 Σπεράτα
335 Σπεράτος
336 Στέλλα
337 Στράβων
338 Στραβωνία
339 Σύλβια
340 Σύλβιος
341 Τάτια
342 Τάτιος
343 Τερβιλία
344 Τερβίλιος
345 Τερεντία
346 Τερεντίων
347 Τέρτια
348 Τέρτυλλος
349 Τίτος
350 Φαβιέρος
351 Φάβιος
352 Φαντίνος
353 Φαύστα
354 Φαύστος
355 Φεβρωνία
356 Φερβίνα
357 Φερβίνος
358 Φηλικίσσιμος
359 Φήλιξ
360 Φηλίξη
362 Φήστα
363 Φιγούρα
364 Φιρμία
365 Φίρμιος
366 Φλάβια
367 Φλάβιος
368 Φλωρεντία
369 Φλωρέντιος
370 Φρόντων
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία