Εορτές 30 Μαΐου: Αγία Εμμέλεια Άγιος Γιεσάκ Άγιος Νατάλιος Βενανδία Γιεσακία Εμμέλειος Όσιος Βενάνδιος Τελετία Τελέτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρωμανός Εύπλος Όσιος Ισαάκιος Όσιος Ισαάκιος ο Ομολογητής
1 Αβιλλία
2 Αβίλλιος
3 Αδριανή
4 Αδριανός
5 Αιλία
6 Αιμιλένια
7 Αιμιλία
8 Αιμίλιος
9 Ακύλα
10 Ακύλας
12 Αλβανή
13 Αλβανός
14 Αλβίνος
15 Αμπλία
16 Αμπλίας
17 Ανδριανή
18 Άνιος
19 Ανουτσιάτα
20 Ανουτσιάτης
21 Αντωνίσκη
22 Αντωνίσκος
23 Απρίων
24 Αραβέλλα
25 Ατία
26 Αυγούστα
27 Αύκτα
28 Αύκτος
29 Αυρήλιος
30 Αφρικάνα
31 Βάιατορ
32 Βαλεντίνα
33 Βαλεντίνος
34 Βαλέρια
35 Βαλέριος
36 Βανέσσα
38 Βαραδάτη
39 Βαραδάτος
40 Βεάτα
41 Βεάτος
42 Βεατρίκη
43 Βενανδία
44 Βενάνδιος
45 Βενάνδιος
46 Βενεδίκτη
47 Βενέδικτος
48 Βενέδιμος
49 Βενετία
50 Βενετός
51 Βενούστα
52 Βενούστος
53 Βέρα
54 Βέρης
55 Βέρνης
56 Βέρος
57 Βετούριος
58 Βήδιος
59 Βήρα
60 Βήρος
61 Βικέντια
62 Βικέντιος
63 Βίκτωρας
64 Βικτώρια
65 Βιόλα
66 Βιολάνθη
67 Βιολάνθης
68 Βιολέτα
69 Βιολετής
70 Βιργίλιος
71 Βιργινία
72 Βιτάλη
73 Βιτάλης
74 Βλανδίνος
75 Βλάσιος
76 Βονιφάτιος
77 Βοστρύκιος
78 Βουλπιανός
79 Βρούτος
80 Γάια
81 Γάιος
82 Γάλλα
83 Γάλλος
84 Γεντηλία
85 Γεντήλιος
86 Γερμάνα
87 Γερμανός
88 Γιολάντα
89 Γουρία
90 Γουρίας
91 Γρατίων
92 Δάντης
93 Δεσιδέριος
94 Διάνα
95 Διγνόρα
96 Διγνόρος
97 Δομένικος
98 Δομετία
99 Δομέτιος
100 Δόμνα
101 Δομνάς
102 Δόμνος
104 Δονάγη
105 Δονάτα
106 Δονάτος
107 Δούκας
108 Δούκισσα
109 Δύρανδος
110 Εβελίνα
111 Εβελίνος
112 Εβέντιος
113 Εγνατία
114 Εγνάτιος
115 Εικασία
116 Εξπεδίτη
117 Εξπέδιτος
118 Επούλη
119 Επούλων
120 Ερμύλος
122 Έρση
123 Ευσίγνιος
124 Ιανή
125 Ιανός
126 Ιανουαρία
127 Ιανουάριος
128 Ιγνατία
129 Ιγνάτιος
131 Ίλια
132 Ίλιος
133 Ινγενιανή
134 Ινγενιανός
135 Ιννοκέντια
136 Ιννοκέντιος
137 Ιουβενάλια
138 Ιουβενάλιος
139 Ιουβεντίνος
140 Ιουλία
141 Ιούλιος
142 Ιουνία
143 Ιουνίας
144 Ιούστα
146 Ιούστος
147 Καικιλία
149 Καικίλιος
150 Καίσαρ
151 Καλανδίων
154 Κάνδιδα
155 Κάνδιδος
157 Κανίδιος
158 Καπιτωλίνη
159 Καπίτων
160 Κάρμεν
161 Κάσσιος
162 Καστίνη
163 Κάτα
164 Κατόλια
165 Κατόλιος
166 Καττιδία
167 Κάτων
168 Κέλερ
169 Κελεστίνη
170 Κελεστίνος
171 Κεντυρία
172 Κλάρα
173 Κλάρας
174 Κλαύδια
175 Κλαύδιος
176 Κλέλια
177 Κλέλιος
178 Κλημεντία
179 Κλημέντιος
180 Κομασία
181 Κομάσιος
182 Κορνηλία
183 Κορνήλιος
184 Κόττας
185 Κουάρτα
186 Κουάρτος
187 Κουαρτοσίλλας
188 Κουϊνίδιος
189 Κουίντα
190 Κουίντος
191 Κούρτια
192 Κούρτιος
193 Κρήσκη
194 Κρήσκων
195 Κρίσπα
196 Κρίσπος
197 Κυρίνια
198 Κυρίνιος
199 Κωνσταντίνος
200 Λαβίνια
201 Λαβίνιος
202 Λαιτήσια
203 Λάσκαρης
204 Λασκαρία
205 Λατίνα
206 Λαυρέντιος
207 Λέα
208 Λέας
209 Λεβέντης
210 Λεβεντία
211 Λεονάρδος
212 Λιβερία
213 Λιβέριος
214 Λίλης
215 Λιλιάνα
216 Λογγίνα
217 Λογγίνος
218 Λολλία
219 Λολλίων
220 Λούκουλος
221 Λουκρητία
222 Λουκρήτιος
224 Λουπία
225 Λούπων
226 Μαβριανός
227 Μαμιλία
228 Μαμίλιος
229 Μανούσος
230 Μαντόνα
231 Μαξίμη
232 Μάξιμος
233 Μαρδαρία
234 Μαρδάριος
235 Μαρέα
236 Μαριάνα
237 Μαρίκα
238 Μαρίνα
239 Μαρίνος
240 Μάριος
241 Μάρκος
242 Μαρς
243 Ματούρα
244 Ματούρος
245 Μαυρικία
246 Μαυρίκιος
247 Μέδουλος
248 Μερκουρία
249 Μιράντα
251 Μοδέστα
252 Μόδεστος
253 Μοντανός
254 Ναταλία
256 Νατάλιος
257 Νέπα
258 Νέπως
259 Νότα
260 Νότης
261 Οβιδία
262 Οβίδιος
263 Ονωράτος
264 Ονωρία
265 Ορσαλία
267 Ορσάλιος
268 Ορτανσία
269 Ορτάνσιος
270 Ουαλεντία
271 Ουαλεριανός
272 Ουάλης
274 Ουάρρα
275 Ουάρρων
276 Ουελλήια
277 Ουελλήιος
278 Ουρβανή
279 Ουρβανός
280 Ουρπασιανή
281 Ουρπασιανός
282 Παππία
283 Παππίας
284 Πάπυλος
285 Πασσαρία
286 Πατέρνα
287 Πάτερνος
288 Πατρικία
289 Πατρίκιος
290 Παύλα
291 Παύλος
295 Περεγρίνα
296 Περεγρίνος
297 Πλατίλλα
298 Πλίνιος
299 Πομπήιος
300 Ποπλίων
301 Πουδέντα
302 Πουδέντος
303 Πουλχερία
304 Πουλχέριος
305 Πούπλιος
306 Πρίσκος
307 Πρόβη
308 Πρόκλεια
309 Ραβούλα
310 Ρεβοκάτα
311 Ρεβοκάτος
312 Ρεγγίνος
313 Ρεμίγια
314 Ρεμίγιος
315 Ρευκάτος
316 Ρήγαινα
317 Ρήγας
318 Ροβήρος
319 Ρογάτος
320 Ρόζα
321 Ροζάνθη
322 Ροζάνθης
323 Ρουμπίνη
324 Ρουμπίνος
325 Ρουστικός
326 Ρούφη
327 Ρούφος
328 Ρωμαίος
329 Ρωμανή
330 Ρωμύλος
331 Σαβίνα
332 Σαβίνος
333 Σακέρδως
334 Σάκτος
335 Σάλβια
336 Σάλβιος
337 Σατουρνίλα
338 Σατουρνίλος
339 Σατουρνίνα
340 Σατουρνίνος
341 Σεβήρα
342 Σεβήρος
343 Σεκούνδα
344 Σεκούνδος
345 Σενατόρα
346 Σενάτωρ
347 Σέξτος
348 Σεπτεμίνος
349 Σερβάτα
350 Σερβάτος
351 Σέρβουλος
352 Σεργία
353 Σέργιος
355 Σιλβάνα
356 Σιλβάνος
357 Σιλβέστρα
358 Σιλβέστρος
361 Σιμπλικία
362 Σιμπλίκιος
363 Σουλπικία
364 Σουλπίκιος
365 Σπεράτα
366 Σπεράτος
367 Στέλλα
368 Στράβων
369 Στραβωνία
370 Σύλβια
371 Σύλβιος
372 Τάτια
373 Τάτιος
374 Τερβιλία
375 Τερβίλιος
376 Τερεντία
377 Τερεντίων
378 Τέρτια
379 Τέρτυλλος
380 Τέτρικα
381 Τετρικός
382 Τίτια
383 Τίτος
384 Τραϊανή
385 Τραϊανός
386 Φαβιέρος
387 Φάβιος
388 Φαντίνος
389 Φαύστα
390 Φαύστος
391 Φεβρωνία
392 Φερβίνα
393 Φερβίνος
394 Φηλικίσσιμος
395 Φήλιξ
396 Φηλίξη
398 Φήστα
399 Φιγούρα
400 Φιρμία
401 Φίρμιος
402 Φλάβια
403 Φλάβιος
404 Φλάκκα
405 Φλάκκος
406 Φλωρεντία
407 Φλωρέντιος
408 Φρόντων
409 Φυσέντζος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία