Εορτές 20 Μαρτίου: Αββαία Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Τετρικός Κουθβέρτα Λολλία Όσιος Κουθβέρτος Σεϊμβλά Τέτρικα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αδώνια Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Χαβρίας
2 Χάγια
3 Χαϊγασιέν
4 Χαϊδεμένη
5 Χάιδος
6 Χάιδω
7 Χαϊκο
8 Χαϊλένα
9 Χαιρέας
10 Χαιρέδημος
11 Χαιρείας
12 Χαιρεκράτης
13 Χαιρέλεως
14 Χαιρέμουσα
15 Χαιρέμων
16 Χαιρεστράτη
17 Χαιρέστρατος
18 Χαιρετισμών
19 Χαιρεφάνης
20 Χαιρέφιλος
21 Χαιρεφών
22 Χαιρημονίς
23 Χαιρήμων
24 Χαιρησίλεως
25 Χαιρίδας
26 Χαιρίων
27 Χαίρων
28 Χαιρώνδας
29 Χαίτων
30 Χακόπ
31 Χαλδαία
32 Χάλεντ
33 Χαλιμά
34 Χαλκάνωρ
35 Χαλκήδων
36 Χαλκίδιος
37 Χαλκιόπη
38 Χαλκοπρατειών
39 Χαλκώδων
40 Χάλκων
41 Χαμ
42 Χαμαϊδή
43 Χαμαιλέαινα
44 Χαμαιλέων
45 Χαμπής
46 Χάος
47 Χαρά
48 Χαραγιώτης
49 Χαραλαμπία
50 Χαράλαμπος
51 Χαραμής
52 Χάραξ
53 Χαρέτης
54 Χαρή
55 Χαρηλένα
56 Χάρης
57 Χαρητίδη
58 Χαρητίδης
59 Χαρητίνος
60 Χαριάδης
61 Χαρίδαμος
62 Χαρίδας
63 Χαρίδημος
64 Χαριζάνης
65 Χαριθέα
66 Χαρίκλεια
67 Χαρικλεύς
68 Χαρίλα
69 Χαρίλαος
70 Χαρίλεια
71 Χαρίλια
72 Χαριλλος
73 Χαριμένης
74 Χαρινάδης
75 Χαρίνος
76 Χαρίξεινος
77 Χάριππος
78 Χάρις
79 Χαρίσανδρος
80 Χαρισία
81 Χαρίσιμος
82 Χαρίσιος
83 Χαρίσταυρος
84 Χαριστή
85 Χαριτάδη
86 Χαριτόδημος
87 Χαριτάδης
88 Χαριτείδαη
89 Χαριτείδαος
90 Χαριτέλεια
91 Χαριτέλης
92 Χαριτέρπη
93 Χαριτέρπης
94 Χαρίτεχνη
95 Χαριτήσια
96 Χαριτίμη
97 Χαρίτιμος
98 Χαριτοβλέφαρος
99 Χαριτοδήμη
100 Χαριτόδημος
101 Χαριτοδότη
102 Χαριτοδότης
103 Χαριτόκλεια
104 Χαριτοκλής
105 Χαριτήσιος
106 Χαρίτυλα
107 Χαρίτυλος
108 Χαριτώ
109 Χαριτωμένη
110 Χαριτωμένος
111 Χαρίτων
112 Χαριτώνυμη
113 Χαριτώνυμος
114 Χαρίων
115 Χαρλάμω
116 Χάρμανδος
117 Χαρμαντίδης
118 Χαρμίδης
119 Χαρμίνος
120 Χάρμιον
121 Χάρμιππος
122 Χάρμις
123 Χαρμιώνη
124 Χαρμόλαος
125 Χάρμος
126 Χαροιάδης
127 Χαροπίνος
128 Χάροπος
129 Χάρου
130 Χαρουτιούν
131 Χαρουτούν
132 Χάροψ
133 Χαρίστρατος
134 Χαρίστρατος
135 Χάρτας
136 Χαρίτεχνος
137 Χαρτοφίλης
138 Χαρίτυλος
139 Χάρυβδις
140 Χάρων
141 Χαρώνδας
142 Χασάν
143 Χασδαί
144 Χειλάς
145 Χείλων
146 Χειλωνίς
147 Χειλωνίς
148 Χείμων
149 Χεϊνε
150 Χειρίμαχος
151 Χειρίσοφος
152 Χειροκράτης
153 Χείρων
154 Χεκράτεια
155 Χέλγκα
156 Χέλεν
157 Χέλενα
158 Χελιδόνοος
159 Χελιδών
160 Χέλκα
161 Χελώνα
162 Χερουβείμ
163 Χερουβειμία
164 Χερσίας
165 Χερσιδάμας
166 Χερσίδαμος
167 Χερσικράτη
168 Χερσικράτης
169 Χέρσις
170 Χερσίφρων
171 Χήρα
172 Χήρος
173 Χθονία
174 Χθόνια
175 Χθόνιος
176 Χθονοφύλη
177 Χθονόφυλος
178 Χιλάς
179 Χίλδα
180 Χίλεος
181 Χιλιονοματούσα
182 Χίμαιρα
183 Χιόνης
184 Χιονία
185 Χιτοπούλα
186 Χίων
187 Χλόη
188 Χλόης
189 Χλωρίς
190 Χοβίκ
191 Χοβνάν
192 Χοζοβιώτισσα
193 Χοιρίλος
194 Χοιρίνη
195 Χορέν
196 Χορηγίς
197 Χορηγίων
198 Χόρχε
199 Χουδίουσα
200 Χουδίων
202 Χουλελαίος
203 Χουρμούζιος
204 Χρέμης
205 Χρέμων
206 Χρεμωνίδης
207 Χρηστέλλα
208 Χρήστη
209 Χρηστίνα
210 Χρηστίνος
211 Χρηστόγιαννος
212 Χρηστόδημος
213 Χρηστόδωρος
214 Χρηστομανώλης
215 Χρηστοπανάγος
216 Χρήστος
217 Χρίστα
218 Χρισταλένα
219 Χρισταλένη
220 Χριστάλλα
223 Χριστευάγγελος
224 Χρίστια
225 Χριστιάνα
226 Χριστιανή
227 Χριστιάννα
228 Χριστιανός
229 Χριστιγιάννης
230 Χριστίνα
231 Χριστίνος
232 Χριστοβάκης
233 Χριστοβαλάντη
234 Χριστόδημος
235 Χριστοδούλα
236 Χριστόδουλος
237 Χριστόδωρος
238 Χριστοθέα
239 Χριστόθεος
240 Χριστολουκάς
241 Χριστομάριος
242 Χριστός
247 Χρίστος
248 Χριστούλα
249 Χριστοφίλη
250 Χριστοφιλία
251 Χριστοφόρα
252 Χριστόφορος
253 Χριστοφύλλη
254 Χριστώνυμη
255 Χριστώνυμος
256 Χριψιμέ
257 Χρομία
258 Χρόμιος
259 Χρόμων
260 Χρονία
261 Χρόνιος
262 Χρσόρθρος
263 Χρυσαίμιλη
264 Χρυσαλένα
265 Χρυσαλλίς
266 Χρύσαλλος
267 Χρυσάμαξος
268 Χρυσανδρέας
269 Χρυσάνθιος
270 Χρυσανθίς
271 Χρυσάννα
272 Χρυσάριον
273 Χρυσαυγή
274 Χρυσάφιος
275 Χρυσαφίς
276 Χρυσαφίτισσα
277 Χρυσάωρ
278 Χρυσελίνα
279 Χρυσέμιλη
280 Χρύσερμος
281 Χρυσεύη
282 Χρύση
283 Χρυσηλία
284 Χρυσήλιος
285 Χρύσης
286 Χρύσιλλα
287 Χρυσίνος
288 Χρυσίππη
289 Χρύσιππος
290 Χρυσιστίνα
291 Χρυσοβαλάντη
292 Χρυσοβαλάντης
293 Χρυσοβαλεντίνα
294 Χρυσοβέργης
295 Χρυσογαλούσα
296 Χρυσογένεια
297 Χρυσογέρακας
298 Χρυσογερακίνα
299 Χρυσογόνη
300 Χρυσόγονος
301 Χρυσοδαφνιώτισσα
302 Χρυσοθέα
303 Χρυσόθεμις
304 Χρυσοκαστριώτισσα
305 Χρυσοκελλαριά
306 Χρυσοκόμης
307 Χρυσολέων
308 Χρυσομάλλη
309 Χρυσομαρία
310 Χρυσομέλια
311 Χρυσομέλιος
312 Χρυσομήλα
313 Χρυσόνθεμις
314 Χρυσοπέλεια
315 Χρυσοπηγή
316 Χρυσοπλόκη
317 Χρυσοπλόκος
318 Χρυσόρθρη
319 Χρύσορθρος
320 Χρυσορροία
321 Χρυσοσθένη
322 Χρυσοσθένης
323 Χρυσοσκαλίτισσα
324 Χρυσοστόμη
325 Χρυσόστομος
326 Χρυσοσωτηρία
327 Χρυσοσώτηρος
328 Χρυσοτέλεια
329 Χρυσοτέλειος
330 Χρυσούλα
331 Χρύσπα
332 Χρυστάλλα
335 Χρυσταλλένη
336 Χρυσταλλία
337 Χρυστέλλα
338 Χρυστοδούλα
339 Χτήσιος
340 Χτήσιππος
341 Χτιμένη
342 Χυτούλα
343 Χύτρος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία