Εορτές 28 Ιουλίου: Άγιος Πρόχορος Άγιος Τίμων απόστολος και διάκονος Πρόχορη Τιμόνα Χρυσοβαλάντη Χρυσοβαλάντης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Δροσίς Άγιος Ακάκιος μάρτυρας εν Μιλήτω Άγιος Αυξέντιος ο εν Λαοδικεία Φρυγίας μάρτυρας 'Αγιος Νικάνωρ ο Απόστολος και Διάκονος Λύσανδρος Μωησής Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου Παρμενάς
1 Χαβρίας
2 Χάγια
3 Χαϊγασιέν
4 Χαϊδεμένη
5 Χάιδος
6 Χάιδω
7 Χαϊκο
8 Χαϊλένα
9 Χαιρέας
10 Χαιρέδημος
11 Χαιρείας
12 Χαιρεκράτης
13 Χαιρέλεως
14 Χαιρέμουσα
15 Χαιρέμων
16 Χαιρεστράτη
17 Χαιρέστρατος
18 Χαιρετισμών
19 Χαιρεφάνης
20 Χαιρέφιλος
21 Χαιρεφών
22 Χαιρημονίς
23 Χαιρήμων
24 Χαιρησίλεως
25 Χαιρίδας
26 Χαιρίων
27 Χαίρων
28 Χαιρώνδας
29 Χαίτων
30 Χακόπ
31 Χαλδαία
32 Χάλεντ
33 Χαλιμά
34 Χαλκάνωρ
35 Χαλκήδων
36 Χαλκίδιος
37 Χαλκιόπη
38 Χαλκοπρατειών
39 Χαλκώδων
40 Χάλκων
41 Χαμ
42 Χαμαϊδή
43 Χαμαιλέαινα
44 Χαμαιλέων
45 Χαμπής
46 Χάος
47 Χαρά
48 Χαραγιώτης
49 Χαραλαμπία
50 Χαράλαμπος
51 Χάραξ
52 Χαρέτης
53 Χαρή
54 Χαρηλένα
55 Χάρης
56 Χαρητίδης
57 Χαρητίνος
58 Χαριάδης
59 Χαρίδαμος
60 Χαρίδας
61 Χαρίδημος
62 Χαριζάνης
63 Χαριθέα
64 Χαρίκλεια
65 Χαρικλεύς
66 Χαρίλα
67 Χαρίλαος
68 Χαρίλεια
69 Χαρίλια
70 Χαριλλος
71 Χαριμένης
72 Χαρινάδης
73 Χαρίνος
74 Χαρίξεινος
75 Χάριππος
76 Χάρις
77 Χαρίσανδρος
78 Χαρίσιμος
79 Χαρίσιος
80 Χαρίσταυρος
81 Χαριστή
82 Χαριτάδη
83 Χαριτόδημος
84 Χαριτάδης
85 Χαριτείδαη
86 Χαριτείδαος
87 Χαριτέλεια
88 Χαριτέλης
89 Χαριτέρπη
90 Χαριτέρπης
91 Χαρίτεχνη
92 Χαριτήσια
93 Χαριτίμη
94 Χαρίτιμος
95 Χαριτοβλέφαρος
96 Χαριτοδήμη
97 Χαριτόδημος
98 Χαριτοδότη
99 Χαριτοδότης
100 Χαριτόκλεια
101 Χαριτοκλής
102 Χαριτήσιος
103 Χαρίτυλα
104 Χαρίτυλος
105 Χαριτώ
106 Χαριτωμένη
107 Χαριτωμένος
108 Χαρίτων
109 Χαριτώνυμη
110 Χαριτώνυμος
111 Χαρίων
112 Χάρμανδος
113 Χαρμαντίδης
114 Χαρμίδης
115 Χαρμίνος
116 Χάρμιον
117 Χάρμιππος
118 Χάρμις
119 Χαρμιώνη
120 Χαρμόλαος
121 Χάρμος
122 Χαροιάδης
123 Χαροπίνος
124 Χάροπος
125 Χάρου
126 Χαρουτιούν
127 Χαρουτούν
128 Χάροψ
129 Χαρίστρατος
130 Χαρίστρατος
131 Χάρτας
132 Χαρίτεχνος
133 Χαρτοφίλης
134 Χαρίτυλος
135 Χάρυβδις
136 Χάρων
137 Χαρώνδας
138 Χασάν
139 Χασδαί
140 Χειλάς
141 Χείλων
142 Χειλωνίς
143 Χειλωνίς
144 Χείμων
145 Χεϊνε
146 Χειρίμαχος
147 Χειρίσοφος
148 Χειροκράτης
149 Χείρων
150 Χεκράτεια
151 Χέλγκα
152 Χέλεν
153 Χέλενα
154 Χελιδόνοος
155 Χελιδών
156 Χέλκα
157 Χελώνα
158 Χερουβείμ
159 Χερουβειμία
160 Χερσίας
161 Χερσιδάμας
162 Χερσίδαμος
163 Χερσικράτη
164 Χερσικράτης
165 Χέρσις
166 Χερσίφρων
167 Χήρα
168 Χήρος
169 Χθονία
170 Χθόνια
171 Χθόνιος
172 Χθονοφύλη
173 Χθονόφυλος
174 Χιλάς
175 Χίλδα
176 Χίλεος
177 Χιλιονοματούσα
178 Χίμαιρα
179 Χιόνης
180 Χιονία
181 Χιτοπούλα
182 Χίων
183 Χλόη
184 Χλόης
185 Χλωρίς
186 Χοβίκ
187 Χοβνάν
188 Χοζοβιώτισσα
189 Χοιρίλος
190 Χοιρίνη
191 Χορέν
192 Χορηγίς
193 Χορηγίων
194 Χόρχε
195 Χουδίουσα
196 Χουδίων
198 Χουλελαίος
199 Χουρμούζιος
200 Χρέμης
201 Χρέμων
202 Χρεμωνίδης
203 Χρηστέλλα
204 Χρηστίνα
205 Χρηστίνος
206 Χρηστόγιαννος
207 Χρηστόδημος
208 Χρηστόδωρος
209 Χρηστομανώλης
210 Χρηστοπανάγος
211 Χρήστος
212 Χρίστα
213 Χρισταλένα
214 Χρισταλένη
215 Χριστάλλα
218 Χριστευάγγελος
219 Χρίστια
220 Χριστιάνα
221 Χριστιανή
222 Χριστιάννα
223 Χριστιανός
224 Χριστιγιάννης
225 Χριστίνα
226 Χριστίνος
227 Χριστοβάκης
228 Χριστοβαλάντη
229 Χριστόδημος
230 Χριστοδούλα
231 Χριστόδουλος
232 Χριστόδωρος
233 Χριστοθέα
234 Χριστόθεος
235 Χριστολουκάς
236 Χριστομάριος
237 Χριστός
242 Χρίστος
243 Χριστούλα
244 Χριστοφίλη
245 Χριστοφιλία
246 Χριστοφόρα
247 Χριστόφορος
248 Χριστοφύλλη
249 Χριστώνυμη
250 Χριστώνυμος
251 Χριψιμέ
252 Χρομία
253 Χρόμιος
254 Χρόμων
255 Χρονία
256 Χρόνιος
257 Χρσόρθρος
258 Χρυσαίμιλη
259 Χρυσαλένα
260 Χρυσαλλίς
261 Χρύσαλλος
262 Χρυσάμαξος
263 Χρυσανδρέας
264 Χρυσάνθιος
265 Χρυσανθίς
266 Χρυσάννα
267 Χρυσάριον
268 Χρυσαυγή
269 Χρυσάφιος
270 Χρυσαφίς
271 Χρυσαφίτισσα
272 Χρυσάωρ
273 Χρυσελίνα
274 Χρυσέμιλη
275 Χρύσερμος
276 Χρυσεύη
277 Χρυσηίς
278 Χρυσηλία
279 Χρυσήλιος
280 Χρύσης
281 Χρύσιλλα
282 Χρυσίνος
283 Χρυσίππη
284 Χρύσιππος
285 Χρυσιστίνα
286 Χρυσοβαλάντη
287 Χρυσοβαλάντης
288 Χρυσοβαλεντίνα
289 Χρυσοβέργης
290 Χρυσογαλούσα
291 Χρυσογένεια
292 Χρυσογέρακας
293 Χρυσογερακίνα
294 Χρυσογόνη
295 Χρυσόγονος
296 Χρυσοδαφνιώτισσα
297 Χρυσοθέα
298 Χρυσόθεμις
299 Χρυσοκαστριώτισσα
300 Χρυσοκελλαριά
301 Χρυσοκόμης
302 Χρυσολέων
303 Χρυσομάλλη
304 Χρυσομαρία
305 Χρυσομέλια
306 Χρυσομέλιος
307 Χρυσομήλα
308 Χρυσόνθεμις
309 Χρυσοπέλεια
310 Χρυσοπηγή
311 Χρυσοπλόκη
312 Χρυσοπλόκος
313 Χρυσόρθρη
314 Χρύσορθρος
315 Χρυσορροία
316 Χρυσοσθένη
317 Χρυσοσθένης
318 Χρυσοσκαλίτισσα
319 Χρυσοσπηλιώτισσα
320 Χρυσοστόμη
321 Χρυσόστομος
322 Χρυσοσωτηρία
323 Χρυσοσώτηρος
324 Χρυσοτέλεια
325 Χρυσοτέλειος
326 Χρυσούλα
327 Χρύσπα
328 Χρυστάλλα
331 Χρυσταλλένη
332 Χρυσταλλία
333 Χρυστοδούλα
334 Χτήσιος
335 Χτήσιππος
336 Χτιμένη
337 Χυτούλα
338 Χύτρος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία