Εορτές 20 Μαρτίου: Αββαία Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Τετρικός Κουθβέρτα Λολλία Όσιος Κουθβέρτος Σεϊμβλά Τέτρικα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αδώνια Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Φάβια
2 Φαβιέρος
3 Φάβιος
4 Φαβωρίνος
5 Φάγρος
6 Φαδία
7 Φαέδων
8 Φαέθουσα
9 Φαέθων
10 Φαεινίς
11 Φαεινός
12 Φαείτας
13 Φαήλος
14 Φαιαντωρα
15 Φαιδήνη
16 Φαίδιμος
17 Φαίδρα
18 Φαίδρος
19 Φαίδων
20 Φαιδώνδας
21 Φαίη
22 Φαιναγόρη
23 Φαιναρέτη
24 Φαινάρετος
25 Φαινέας
26 Φαινεκλής
27 Φαίνιππος
28 Φαίνοψ
29 Φαινώ
30 Φαιοκόμης
31 Φαίστος
32 Φαίτος
33 Φαίων
34 Φάκης
35 Φάλαικος
36 Φάλανθος
37 Φάλαρις
38 Φαλέας
39 Φαλέκ
40 Φάληρος
41 Φάλης
42 Φάλια
43 Φαλίας
44 Φαλίνος
45 Φάλιος
46 Φάλκης
47 Φαλλάς
48 Φαμπιόλα
49 Φάνα
50 Φαναγόρα
51 Φαναγόρας
52 Φάνας
53 Φανέας
54 Φανερουλιώτισσα
55 Φανερωμένη
56 Φανερωμένος
57 Φανέσα
58 Φανή
59 Φανίας
60 Φάνιον
61 Φανόδημος
62 Φανόδικος
63 Φανόκλεια
64 Φανόκλης
65 Φανόμαχος
66 Φάνος
67 Φανοσθένης
68 Φανοστράτη
69 Φανόστρατος
70 Φανουρία
71 Φανούριος
72 Φάντης
73 Φαντίνα
74 Φαντίνος
75 Φαντω
76 Φανώ
77 Φαραώ
78 Φαρές
79 Φαρέτρια
80 Φαρέτριος
81 Φάρις
82 Φαρμακολύτρα
83 Φαρμουθία
84 Φαρμούθιος
85 Φαρνάκη
86 Φαρνάκιος
87 Φάρσαλος
88 Φάρτη
89 Φάρτης
90 Φαρφιρίτσα
91 Φασηλίτης
92 Φασιθέα
93 Φάσις
94 Φασίστρατος
95 Φάσσα
96 Φάσσος
97 Φάσων
98 Φατιχ
99 Φατμέ
100 Φάυλλα
101 Φάυλλος
102 Φαύσιος
103 Φαύστα
104 Φαύστος
105 Φάων
106 Φέβρα
107 Φεβρωνία
108 Φεβρώνιος
109 Φειδαγόρα
110 Φειδαγόρας
111 Φειδακίδα
112 Φειδακίδας
113 Φειδαλία
114 Φειδάλιος
115 Φειδαντίδη
116 Φειδαντίδης
117 Φειδάρη
118 Φειδάρης
119 Φειδεκράτεια
120 Φειδεκράτης
121 Φειδεκρίτα
122 Φειδεκρίτης
123 Φειδία
124 Φειδίας
125 Φειδίππη
126 Φείδιππος
127 Φειδώλα
128 Φείδων
129 φελξα
130 Φέμη
131 Φένια
132 Φερακλής
133 Φερβίνα
134 Φερβίνος
135 Φερβούθη
137 Φέρεκλος
138 Φερεκράτη
139 Φερεκράτης
140 Φερεκύδης
141 Φερεσύδη
142 Φερετίμη
143 Φερεύς
144 Φερεφήμη
145 Φερέφημος
146 Φέρης
147 Φερίας
148 Φερνάνδη
149 Φερνάντο
150 Φέρουσα
151 Φεύρα
152 Φευρωνία
153 Φηγαία
154 Φηγεύς
155 Φηλικίσσιμος
156 Φήλιξ
157 Φηλίξη
159 Φημία
160 Φήμιος
161 Φημονόη
162 Φήστα
163 Φήστος
164 Φθα
165 Φθία
166 Φθίος
167 Φθονία
169 Φιγαλεία
170 Φίγαλος
171 Φιγούρα
172 Φιδιότισσα
173 Φιδοττοταμιανή
174 Φιδούσα
175 Φίδωσα
176 Φίλα
177 Φιλαγόρας
178 Φιλαγρία
179 Φιλάγριος
180 Φιλαδέλφεια
181 Φιλάδελφος
182 Φιλάδερφος
183 Φιλαίμων
184 Φιλαινέτη
185 Φιλαινίς
186 Φιλαίος
187 Φιλαλήθης
188 Φιλαμειλείδης
189 Φιλάμμων
190 Φιλάνδρα
191 Φίλανδρος
192 Φιλάνθη
193 Φιλαρέτη
194 Φιλάρετος
195 Φιλάων
196 Φίλγας
197 Φιλέας
198 Φιλέορτη
199 Φιλέορτος
200 Φιλεταίρα
201 Φιλέταιρος
202 Φιλεύς
203 Φίλη
204 Φιλήκη
205 Φιλήμουσα
206 Φιλήμων
207 Φιληρατίς
208 Φίλης
209 Φιλήσιος
210 Φιλήσυχη
211 Φιλήσυχος
212 Φιλήτη
213 Φιλήτωρ
214 Φίλια
215 Φιλιάδης
216 Φιλίζ
217 Φιλίνη
218 Φιλίνος
219 Φίλιπ
220 Φιλίππα
221 Φίλιππος
222 Φιλίσια
223 Φιλίσκη
224 Φιλίσκος
225 Φιλίστα
226 Φιλιστίων
227 Φίλιστος
228 Φιλιώ
229 Φίλλις
230 Φιλλύλιος
231 Φιλογένης
232 Φιλογονία
233 Φιλογόνιος
234 Φιλοδάμεια
235 Φιλόδαμος
236 Φιλόδημος
237 Φιλοδίκη
238 Φιλοδώρα
239 Φιλόδωρος
240 Φιλοθέη
241 Φιλόθεος
242 Φίλοινα
243 Φίλοινος
244 Φιλοίτα
245 Φιλοίτιος
246 Φιλόκαλος
247 Φιλοκήδης
248 Φιλοκλέων
249 Φιλοκλής
250 Φιλοκράτης
251 Φιλοκτήμουσα
252 Φιλοκτήμων
254 Φιλοκτήτης
255 Φιλόκυπρος
256 Φιλοκύων
257 Φιλόλαος
258 Φιλόλογος
259 Φιλομάχη
260 Φιλομβρότα
261 Φιλόμβροτος
262 Φιλομέδουσα
263 Φιλομένα
264 Φιλομένης
265 Φιλομήλα
266 Φιλομηλείδης
267 Φιλόμηλος
268 Φιλομήνα
269 Φιλόμνηστος
270 Φιλονίκη
271 Φιλόνικος
272 Φιλονίλα
273 Φιλονόη
274 Φιλονόμη
275 Φιλόνομος
276 Φιλοξένη
277 Φιλόξενος
278 Φιλοποιμενίς
279 Φιλοποίμην
280 Φιλόπονος
281 Φίλος
282 Φιλοσοφία
283 Φιλόσοφος
284 Φιλοστέφανος
285 Φιλοστόργιος
286 Φιλόστρατος
287 Φιλότιμος
288 Φιλουμένη
289 Φιλούμενος
290 Φιλοφάνης
291 Φιλόφρων
292 Φιλοχάρης
293 Φιλόχαρις
294 Φιλόχορος
295 Φιλόχρηστος
296 Φιλοχτήτης
297 Φιλτίς
298 Φίλτυς
299 Φιλυλλα
300 Φιλύλλιος
301 Φιλύρα
302 Φιλύρας
303 Φιλώ
304 Φίλων
306 Φιλώνδα
307 Φιλώνδας
308 Φιλωνίς
309 Φιλώτας
310 Φιλωτέρα
311 Φιλώτις
312 Φίναν
313 Φινεύς
314 Φινία
315 Φίννιαν
316 Φιντίας
317 Φιντυς
318 Φιόνα
319 Φιορη
320 Φιρμία
321 Φίρμιος
322 Φίτσα
323 Φλάβια
324 Φλάβιος
325 Φλάκκα
326 Φλάκκος
327 Φλαουϊανή
328 Φλαουϊανός
329 Φλεβαριανή
330 Φλεγύας
331 Φλέγων
332 Φλέρυ
333 Φλίας
334 Φλόγα
335 Φλογέας
336 Φλογίδας
337 Φλοριάνα
338 Φλουρέντζα
339 Φλουρέντζος
340 Φλουρής
341 Φλώρα
343 Φλωράντρη
344 Φλωρεντία
345 Φλωρεντίνη
346 Φλωρεντίνος
347 Φλωρέντιος
348 Φλώρος
349 Φοβερά
350 Φόβη
351 Φόβος
352 Φοίβη
354 Φοιβίδας
355 Φοίβος
356 Φοινίκη
357 Φοίνιξ
358 Φοίτιος
359 Φόλας
360 Φολέγανδρος
361 Φολείδης
362 Φοντάνα
363 Φόρα
364 Φόραξ
365 Φόρβας
366 Φόρκυς
367 Φόρμη
368 Φόρμις
369 Φορμίσιον
370 Φορμίων
371 Φορτουνάτα
372 Φορτουνάτος
373 Φορωνεύς
374 Φορωνίς
375 Φουγάτια
376 Φουγάτιος
377 Φούλα
378 Φουλβία
379 Φούλης
380 Φουρεγκού
381 Φουρσάς
382 Φουσίκ
383 Φραγκίσκη
384 Φραγκίσκος
385 Φραγκόπουλος
386 Φράδμων
387 Φρασίας
388 Φρασίδαμος
389 Φρασίκλεια
391 Φρασικλής
392 Φράσιμος
393 Φρασίος
394 Φρασκούλα
395 Φρασκω
396 Φράστωρ
397 Φρέγια
398 Φρέζη
399 Φρεζής
400 Φρειδερίκη
401 Φρειδερίκος
402 Φρένικος
403 Φρεσκίτα
404 Φρικίας
405 Φρίκος
406 Φρίντα
407 Φρίξα
408 Φρίξος
409 Φρίτασγουίθ
410 Φρόνα
411 Φρονίμη
412 Φρόνιμος
413 Φρόνιος
414 Φροντίδας
415 Φρόντων
416 Φρουμεντία
417 Φρουμέντιος
418 Φρυάδα
419 Φρυγία
420 Φρύνη
421 Φρύνος
422 Φρύξος
423 Φτελέα
424 ΦΤΙΟΣ
425 Φυγαλία
426 Φυγέλα
427 Φύγελος
428 Φύη
429 Φυκιάδας
430 Φυλακηίς
431 Φυλακτός
432 Φυλάνθη
433 Φύλαντας
434 Φύλαξ
435 Φυλαξία
436 Φυλάριος
437 Φύλαρχος
438 Φύλας
439 Φυλεύς
440 Φυληίς
441 Φυλλίδα
442 Φυλλίδος
443 Φυλλίς
444 Φυλόμαχος
445 Φυλονόη
446 Φυλόνομος
447 Φύντια
448 Φυρόμαχος
449 Φύρση
450 Φυσάδεια
451 Φυσέντζος
452 Φύσιος
453 Φυταλία
454 Φύταλος
455 Φύτιος
456 Φυτούλα
457 Φυτώ
458 Φωκαΐς
459 Φωκίων
460 Φωκυλίδης
461 Φωλίτσα
462 Φωλόη
463 Φώλος
464 Φωσθονία
467 Φωστηρία
468 Φωστήριος
469 Φωσφόρος
470 Φωτάγγελος
471 Φωτανέστης
472 Φωτειάννα
473 Φωτεινή
474 Φωτεινός
475 Φώτης
476 Φώτιστος
477 Φωφώ
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία