Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
1 Φάβια
2 Φαβιέρος
3 Φάβιος
4 Φαβωρίνος
5 Φάγρος
6 Φαδία
7 Φαέδων
8 Φαέθουσα
9 Φαέθων
10 Φαεινίς
11 Φαεινός
12 Φαείτας
13 Φαήλος
14 Φαιαντωρα
15 Φαιδήνη
16 Φαίδιμος
17 Φαίδρα
18 Φαίδρος
19 Φαίδων
20 Φαιδώνδας
21 Φαίη
22 Φαιναγόρη
23 Φαιναρέτη
24 Φαινέας
25 Φαινεκλής
26 Φαίνιππος
27 Φαίνοψ
28 Φαινώ
29 Φαιοκόμης
30 Φαίστος
31 Φαίτος
32 Φαίων
33 Φάκης
34 Φάλαικος
35 Φάλανθος
36 Φάλαρις
37 Φαλέας
38 Φαλέκ
39 Φάληρος
40 Φάλης
41 Φάλια
42 Φαλίας
43 Φαλίνος
44 Φάλιος
45 Φάλκης
46 Φαλλάς
47 Φαμπιόλα
48 Φάνα
49 Φαναγόρα
50 Φαναγόρας
51 Φάνας
52 Φανέας
53 Φανερουλιώτισσα
54 Φανερωμένη
55 Φανερωμένος
56 Φανέσα
57 Φανή
58 Φάνης
59 Φανίας
60 Φάνιον
61 Φανόδημος
62 Φανόδικος
63 Φανόκλης
64 Φανόμαχος
65 Φάνος
66 Φανοσθένης
67 Φανοστράτη
68 Φανόστρατος
69 Φανουρία
70 Φανούριος
71 Φάντης
72 Φαντίνα
73 Φαντίνος
74 Φαντω
75 Φανώ
76 Φαραώ
77 Φαρές
78 Φαρέτρια
79 Φαρέτριος
80 Φάρις
81 Φαρμακολύτρα
82 Φαρμουθία
83 Φαρμούθιος
84 Φαρνάκη
85 Φαρνάκιος
86 Φάρσαλος
87 Φάρτη
88 Φάρτης
89 Φαρφιρίτσα
90 Φασηλίτης
91 Φασιθέα
92 Φασίστρατος
93 Φάσσα
94 Φάσσος
95 Φάσων
96 Φατιχ
97 Φατμέ
98 Φάυλλος
99 Φαύσιος
100 Φαύστα
101 Φαύστος
102 Φάων
103 Φέβρα
104 Φεβρωνία
105 Φεβρώνιος
106 Φειδαγόρα
107 Φειδαγόρας
108 Φειδακίδα
109 Φειδακίδας
110 Φειδαλία
111 Φειδάλιος
112 Φειδαντίδη
113 Φειδαντίδης
114 Φειδάρη
115 Φειδάρης
116 Φειδεκράτεια
117 Φειδεκράτης
118 Φειδεκρίτα
119 Φειδεκρίτης
120 Φειδία
121 Φειδίας
122 Φειδιππίδης
123 Φείδιππος
124 Φειδώλας
125 Φείδων
126 φελξα
127 Φέμη
128 Φένια
129 Φερακλής
130 Φερβίνα
131 Φερβίνος
132 Φέρεκλος
133 Φερεκράτη
134 Φερεκράτης
135 Φερεκύδης
136 Φερεσύδη
137 Φερετίμη
138 Φερεύς
139 Φερεφήμη
140 Φερέφημος
141 Φέρης
142 Φερίας
143 Φερνάνδη
144 Φερνάντο
145 Φέρουσα
146 Φερφουθή
148 Φεύρα
149 Φευρωνία
150 Φηγεύς
151 Φηγία
152 Φηλικίσσιμος
153 Φήλιξ
154 Φηλίξη
156 Φήμη
157 Φήμιος
158 Φημονόη
159 Φηνία
160 Φηνώ
161 Φήστα
162 Φήστος
163 Φθα
164 Φθία
165 Φθίος
166 Φθονία
168 Φιγαλεία
169 Φίγαλος
170 Φιγούρα
171 Φιδιότισσα
172 Φιδοττοταμιανή
173 Φιδούσα
174 Φίδωσα
175 Φίλα
176 Φιλαγόρας
177 Φιλαγρία
178 Φιλάγριος
179 Φιλαδέλφεια
180 Φιλάδελφος
181 Φιλάδερφος
182 Φιλαίμων
183 Φιλαινέτη
184 Φιλαινίς
185 Φιλαίος
186 Φιλαλήθης
187 Φιλαμειλείδης
188 Φιλάμμων
189 Φιλάνδρα
190 Φίλανδρος
191 Φιλάνθη
192 Φιλαρέτη
193 Φιλάρετος
194 Φιλάων
195 Φίλγας
196 Φιλέας
197 Φιλέορτος
198 Φιλέορτος
199 Φιλεταίρα
200 Φιλέταιρος
201 Φιλεύς
202 Φίλη
203 Φιλήκη
204 Φιλήμουσα
205 Φιλήμων
206 Φιληρατίς
207 Φίλης
208 Φιλήσιος
209 Φιλήσυχη
210 Φιλήσυχος
211 Φιλήτη
212 Φιλήτωρ
213 Φίλια
214 Φιλιάδης
215 Φιλίζ
216 Φιλιμάτιον
217 Φιλίνη
218 Φιλίνος
219 Φίλιπ
220 Φιλίππα
221 Φίλιππος
222 Φιλίσια
223 Φιλίσκη
224 Φιλίσκος
225 Φιλίστα
226 Φιλιστίων
227 Φίλιστος
228 Φιλιώ
229 Φίλλις
230 Φιλλύλιος
231 Φιλογένης
232 Φιλογονία
233 Φιλογόνιος
234 Φιλοδάμεια
235 Φιλόδαμος
236 Φιλόδημος
237 Φιλοδίκη
238 Φιλοδώρα
239 Φιλοθέη
240 Φιλόθεος
241 Φίλοινα
242 Φίλοινος
243 Φιλοίτα
244 Φιλοίτιος
245 Φιλόκαλος
246 Φιλοκήδης
247 Φιλοκλέων
248 Φιλοκλής
249 Φιλοκράτης
250 Φιλοκτήμουσα
251 Φιλοκτήμων
253 Φιλοκτήτης
254 Φιλόκυπρος
255 Φιλοκύων
256 Φιλόλαος
257 Φιλόλογος
258 Φιλομάχη
259 Φιλομβρότα
260 Φιλόμβροτος
261 Φιλομέδουσα
262 Φιλομένα
263 Φιλομένης
264 Φιλομήλα
265 Φιλομηλείδης
266 Φιλόμηλος
267 Φιλομήνα
268 Φιλόμνηστος
269 Φιλονίκη
270 Φιλόνικος
271 Φιλονίλα
272 Φιλονόη
273 Φιλονόμη
274 Φιλόνομος
275 Φιλοξένη
276 Φιλόξενος
277 Φιλοποιμενίς
278 Φιλοποίμην
279 Φιλόπονος
280 Φίλος
281 Φιλοσοφία
282 Φιλόσοφος
283 Φιλοστέφανος
284 Φιλοστόργιος
285 Φιλόστρατος
286 Φιλότιμος
287 Φιλουμένη
288 Φιλούμενος
289 Φιλοφάνης
290 Φιλόφρων
291 Φιλοχάρης
292 Φιλόχαρις
293 Φιλόχορος
294 Φιλόχρηστος
295 Φιλοχτήτης
296 Φιλτίς
297 Φίλτυς
298 Φιλυλλα
299 Φιλύλλιος
300 Φιλύρα
301 Φιλύρας
302 Φιλώ
303 Φίλων
305 Φιλώνδα
306 Φιλώνδας
307 Φιλωνίς
308 Φιλώτας
309 Φιλωτέρα
310 Φιλώτις
311 Φίναν
312 Φινεύς
313 Φίννιαν
314 Φιντίας
315 Φιντυς
316 Φιόνα
317 Φιορη
318 Φιρμία
319 Φίρμιος
320 Φίτσα
321 Φλάβια
322 Φλάβιος
323 Φλαουϊανή
324 Φλαουϊανός
325 Φλεβαριανή
326 Φλεγύας
327 Φλέγων
328 Φλέρυ
329 Φλίας
330 Φλόγα
331 Φλογέας
332 Φλογίδας
333 Φλοριάνα
334 Φλουρέντζα
335 Φλουρέντζος
336 Φλουρής
337 Φλώρα
339 Φλωράντρη
340 Φλωρεντία
341 Φλωρεντίνη
342 Φλωρεντίνος
343 Φλωρέντιος
344 Φλώρος
345 Φοβερά
346 Φόβη
347 Φόβος
348 Φοίβη
350 Φοιβίδας
351 Φοίβος
352 Φοινίκη
353 Φοίνιξ
354 Φοίτιος
355 Φόλας
356 Φολέγανδρος
357 Φολείδης
358 Φόλος
359 Φοντάνα
360 Φόρα
361 Φόραξ
362 Φόρβας
363 Φόρκυς
364 Φόρμη
365 Φόρμις
366 Φορμίσιον
367 Φορμίων
368 Φορτουνάτα
369 Φορτουνάτος
370 Φορωνεύς
371 Φορωνίς
372 Φουγάτια
373 Φουγάτιος
374 Φούλα
375 Φουλβία
376 Φούλης
377 Φουρεγκού
378 Φουρσάς
379 Φουσίκ
380 Φραγκίσκη
381 Φραγκίσκος
382 Φραγκόπουλος
383 Φράδμων
384 Φρασίας
385 Φρασίδαμος
386 Φρασίκλεια
388 Φρασικλείδης
389 Φρασικλής
390 Φράσιμος
391 Φρασίος
392 Φρασκούλα
393 Φρασκω
394 Φράστωρ
395 Φρέγια
396 Φρέζη
397 Φρεζής
398 Φρειδερίκη
399 Φρειδερίκος
400 Φρένικος
401 Φρεσκίτα
402 Φρικίας
403 Φρίκος
404 Φρίντα
405 Φρίξα
406 Φρίξος
407 Φρίτασγουίθ
408 Φρόνα
409 Φρονίμη
410 Φρόνιμος
411 Φρόνιος
412 Φροντίδας
413 Φρόντων
414 Φρουμεντία
415 Φρουμέντιος
416 Φρυάδα
417 Φρυγία
418 Φρύνη
419 Φρύνος
420 Φρύξος
421 Φτελέα
422 ΦΤΙΟΣ
423 Φυγαλία
424 Φυγέλα
425 Φύγελος
426 Φύη
427 Φυκιάδας
428 Φυλακηίς
429 Φυλακτός
430 Φυλάνθη
431 Φύλαντας
432 Φύλαξ
433 Φυλαξία
434 Φυλάριος
435 Φύλαρχος
436 Φύλας
437 Φυλεύς
438 Φυληίς
439 Φυλλίδα
440 Φυλλίδος
441 Φυλλίς
442 Φυλόμαχος
443 Φυλονόη
444 Φυλόνομος
445 Φύντια
446 Φυρόμαχος
447 Φύρση
448 Φυσάδεια
449 Φυσέντζος
450 Φύσιος
451 Φυταλία
452 Φύταλος
453 Φύτιος
454 Φυτούλα
455 Φυτώ
456 Φωκαΐς
457 Φωκάς
458 Φωκίδα
459 Φωκίδης
460 Φωκίων
461 Φώκος
462 Φωκυλίδης
463 Φωλίτσα
464 Φώλος
465 Φωσθονία
468 Φωστηρία
469 Φωστήριος
470 Φωσφόρος
471 Φωτάγγελος
472 Φωτανέστης
473 Φωτειάννα
474 Φωτεινή
475 Φωτεινός
476 Φώτης
477 Φώτιστος
478 Φωφώ
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία