Εορτές 28 Ιουλίου: Άγιος Πρόχορος Άγιος Τίμων απόστολος και διάκονος Πρόχορη Τιμόνα Χρυσοβαλάντη Χρυσοβαλάντης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Δροσίς Άγιος Ακάκιος μάρτυρας εν Μιλήτω Άγιος Αυξέντιος ο εν Λαοδικεία Φρυγίας μάρτυρας 'Αγιος Νικάνωρ ο Απόστολος και Διάκονος Λύσανδρος Μωησής Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου Παρμενάς
1 Φάβια
2 Φαβιέρος
3 Φάβιος
4 Φαβωρίνος
5 Φάγρος
6 Φαδία
7 Φαέδων
8 Φαέθουσα
9 Φαέθων
10 Φαεινίς
11 Φαεινός
12 Φαείτας
13 Φαήλος
14 Φαιαντωρα
15 Φαιδήνη
16 Φαίδιμος
17 Φαίδρα
18 Φαίδρος
19 Φαίδων
20 Φαιδώνδας
21 Φαίη
22 Φαιναγόρη
23 Φαιναρέτη
24 Φαινέας
25 Φαινεκλής
26 Φαίνιππος
27 Φαίνοψ
28 Φαινώ
29 Φαιοκόμης
30 Φαίστος
31 Φαίτος
32 Φαίων
33 Φάκης
34 Φάλαικος
35 Φάλανθος
36 Φάλαρις
37 Φαλέας
38 Φαλέκ
39 Φάληρος
40 Φάλης
41 Φάλια
42 Φαλίας
43 Φαλίνος
44 Φάλιος
45 Φάλκης
46 Φαλλάς
47 Φαμπιόλα
48 Φάνα
49 Φαναγόρα
50 Φαναγόρας
51 Φάνας
52 Φανέας
53 Φανερουλιώτισσα
54 Φανερωμένη
55 Φανερωμένος
56 Φανέσα
57 Φανή
58 Φάνης
59 Φανίας
60 Φάνιον
61 Φανόδημος
62 Φανόδικος
63 Φανόκλης
64 Φανόμαχος
65 Φάνος
66 Φανοσθένης
67 Φανοστράτη
68 Φανόστρατος
69 Φανουρία
70 Φανούριος
71 Φάντης
72 Φαντίνα
73 Φαντίνος
74 Φαντω
75 Φανώ
76 Φαραώ
77 Φαρές
78 Φαρέτρια
79 Φαρέτριος
80 Φάρις
81 Φαρμακολύτρα
82 Φαρμουθία
83 Φαρμούθιος
84 Φαρνάκη
85 Φαρνάκιος
86 Φάρσαλος
87 Φάρτη
88 Φάρτης
89 Φαρφιρίτσα
90 Φασηλίτης
91 Φασιθέα
92 Φασίστρατος
93 Φάσσα
94 Φάσσος
95 Φάσων
96 Φατιχ
97 Φατμέ
98 Φάυλλος
99 Φαύσιος
100 Φαύστα
101 Φαύστος
102 Φάων
103 Φέβρα
104 Φεβρωνία
105 Φεβρώνιος
106 Φειδαγόρα
107 Φειδαγόρας
108 Φειδακίδα
109 Φειδακίδας
110 Φειδαλία
111 Φειδάλιος
112 Φειδαντίδη
113 Φειδαντίδης
114 Φειδάρη
115 Φειδάρης
116 Φειδεκράτεια
117 Φειδεκράτης
118 Φειδεκρίτα
119 Φειδεκρίτης
120 Φειδία
121 Φειδίας
122 Φειδιππίδης
123 Φείδιππος
124 Φειδώλα
125 Φείδων
126 φελξα
127 Φέμη
128 Φένια
129 Φερακλής
130 Φερβίνα
131 Φερβίνος
132 Φέρεκλος
133 Φερεκράτη
134 Φερεκράτης
135 Φερεκύδης
136 Φερεσύδη
137 Φερετίμη
138 Φερεύς
139 Φερεφήμη
140 Φερέφημος
141 Φέρης
142 Φερίας
143 Φερνάνδη
144 Φερνάντο
145 Φέρουσα
146 Φερφουθή
148 Φεύρα
149 Φευρωνία
150 Φηγεύς
151 Φηγία
152 Φηλικίσσιμος
153 Φήλιξ
154 Φηλίξη
156 Φήμη
157 Φήμιος
158 Φημονόη
159 Φηνία
160 Φηνώ
161 Φήστα
162 Φήστος
163 Φθα
164 Φθία
165 Φθίος
166 Φθονία
168 Φιγαλεία
169 Φίγαλος
170 Φιγούρα
171 Φιδιότισσα
172 Φιδοττοταμιανή
173 Φιδούσα
174 Φίδωσα
175 Φίλα
176 Φιλαγόρας
177 Φιλαγρία
178 Φιλάγριος
179 Φιλαδέλφεια
180 Φιλάδελφος
181 Φιλάδερφος
182 Φιλαίμων
183 Φιλαινέτη
184 Φιλαινίς
185 Φιλαίος
186 Φιλαλήθης
187 Φιλαμειλείδης
188 Φιλάμμων
189 Φιλάνδρα
190 Φίλανδρος
191 Φιλάνθη
192 Φιλαρέτη
193 Φιλάρετος
194 Φιλάων
195 Φίλγας
196 Φιλέας
197 Φιλέορτος
198 Φιλέορτος
199 Φιλεταίρα
200 Φιλέταιρος
201 Φιλεύς
202 Φίλη
203 Φιλήκη
204 Φιλήμουσα
205 Φιλήμων
206 Φιληρατίς
207 Φίλης
208 Φιλήσιος
209 Φιλήσυχη
210 Φιλήσυχος
211 Φιλήτη
212 Φιλήτωρ
213 Φίλια
214 Φιλιάδης
215 Φιλίζ
216 Φιλιμάτιον
217 Φιλίνη
218 Φιλίνος
219 Φίλιπ
220 Φιλίππα
221 Φίλιππος
222 Φιλίσια
223 Φιλίσκη
224 Φιλίσκος
225 Φιλίστα
226 Φιλιστίων
227 Φίλιστος
228 Φιλιώ
229 Φίλλις
230 Φιλλύλιος
231 Φιλογένης
232 Φιλογονία
233 Φιλογόνιος
234 Φιλοδάμεια
235 Φιλόδαμος
236 Φιλόδημος
237 Φιλοδίκη
238 Φιλοδώρα
239 Φιλοθέη
240 Φιλόθεος
241 Φίλοινα
242 Φίλοινος
243 Φιλοίτα
244 Φιλοίτιος
245 Φιλόκαλος
246 Φιλοκήδης
247 Φιλοκλέων
248 Φιλοκλής
249 Φιλοκράτης
250 Φιλοκτήμουσα
251 Φιλοκτήμων
253 Φιλοκτήτης
254 Φιλόκυπρος
255 Φιλοκύων
256 Φιλόλαος
257 Φιλόλογος
258 Φιλομάχη
259 Φιλομβρότα
260 Φιλόμβροτος
261 Φιλομέδουσα
262 Φιλομένα
263 Φιλομένης
264 Φιλομήλα
265 Φιλομηλείδης
266 Φιλόμηλος
267 Φιλομήνα
268 Φιλόμνηστος
269 Φιλονίκη
270 Φιλόνικος
271 Φιλονίλα
272 Φιλονόη
273 Φιλονόμη
274 Φιλόνομος
275 Φιλοξένη
276 Φιλόξενος
277 Φιλοποιμενίς
278 Φιλοποίμην
279 Φιλόπονος
280 Φίλος
281 Φιλοσοφία
282 Φιλόσοφος
283 Φιλοστέφανος
284 Φιλοστόργιος
285 Φιλόστρατος
286 Φιλότιμος
287 Φιλουμένη
288 Φιλούμενος
289 Φιλοφάνης
290 Φιλόφρων
291 Φιλοχάρης
292 Φιλόχαρις
293 Φιλόχορος
294 Φιλόχρηστος
295 Φιλοχτήτης
296 Φιλτίς
297 Φίλτυς
298 Φιλυλλα
299 Φιλύλλιος
300 Φιλύρα
301 Φιλύρας
302 Φιλώ
303 Φίλων
305 Φιλώνδα
306 Φιλώνδας
307 Φιλωνίς
308 Φιλώτας
309 Φιλωτέρα
310 Φιλώτις
311 Φίναν
312 Φινεύς
313 Φίννιαν
314 Φιντίας
315 Φιντυς
316 Φιόνα
317 Φιορη
318 Φιρμία
319 Φίρμιος
320 Φίτσα
321 Φλάβια
322 Φλάβιος
323 Φλαουϊανή
324 Φλαουϊανός
325 Φλεβαριανή
326 Φλεγύας
327 Φλέγων
328 Φλέρυ
329 Φλίας
330 Φλόγα
331 Φλογέας
332 Φλογίδας
333 Φλοριάνα
334 Φλουρέντζα
335 Φλουρέντζος
336 Φλουρής
337 Φλώρα
339 Φλωράντρη
340 Φλωρεντία
341 Φλωρεντίνη
342 Φλωρεντίνος
343 Φλωρέντιος
344 Φλώρος
345 Φοβερά
346 Φόβη
347 Φόβος
348 Φοίβη
350 Φοιβίδας
351 Φοίβος
352 Φοινίκη
353 Φοίνιξ
354 Φοίτιος
355 Φόλας
356 Φολέγανδρος
357 Φολείδης
358 Φοντάνα
359 Φόρα
360 Φόραξ
361 Φόρβας
362 Φόρκυς
363 Φόρμη
364 Φόρμις
365 Φορμίσιον
366 Φορμίων
367 Φορτουνάτα
368 Φορτουνάτος
369 Φορωνεύς
370 Φορωνίς
371 Φουγάτια
372 Φουγάτιος
373 Φούλα
374 Φουλβία
375 Φούλης
376 Φουρεγκού
377 Φουρσάς
378 Φουσίκ
379 Φραγκίσκη
380 Φραγκίσκος
381 Φραγκόπουλος
382 Φράδμων
383 Φρασίας
384 Φρασίδαμος
385 Φρασίκλεια
387 Φρασικλής
388 Φράσιμος
389 Φρασίος
390 Φρασκούλα
391 Φρασκω
392 Φράστωρ
393 Φρέγια
394 Φρέζη
395 Φρεζής
396 Φρειδερίκη
397 Φρειδερίκος
398 Φρένικος
399 Φρεσκίτα
400 Φρικίας
401 Φρίκος
402 Φρίντα
403 Φρίξα
404 Φρίξος
405 Φρίτασγουίθ
406 Φρόνα
407 Φρονίμη
408 Φρόνιμος
409 Φρόνιος
410 Φροντίδας
411 Φρόντων
412 Φρουμεντία
413 Φρουμέντιος
414 Φρυάδα
415 Φρυγία
416 Φρύνη
417 Φρύνος
418 Φρύξος
419 Φτελέα
420 ΦΤΙΟΣ
421 Φυγαλία
422 Φυγέλα
423 Φύγελος
424 Φύη
425 Φυκιάδας
426 Φυλακηίς
427 Φυλακτός
428 Φυλάνθη
429 Φύλαντας
430 Φύλαξ
431 Φυλαξία
432 Φυλάριος
433 Φύλαρχος
434 Φύλας
435 Φυλεύς
436 Φυληίς
437 Φυλλίδα
438 Φυλλίδος
439 Φυλλίς
440 Φυλόμαχος
441 Φυλονόη
442 Φυλόνομος
443 Φύντια
444 Φυρόμαχος
445 Φύρση
446 Φυσάδεια
447 Φυσέντζος
448 Φύσιος
449 Φυταλία
450 Φύταλος
451 Φύτιος
452 Φυτούλα
453 Φυτώ
454 Φωκαΐς
455 Φωκάς
456 Φωκίδα
457 Φωκίδης
458 Φωκίων
460 Φώκος
461 Φωκυλίδης
462 Φωλίτσα
463 Φωλόη
464 Φώλος
465 Φωσθονία
468 Φωστηρία
469 Φωστήριος
470 Φωσφόρος
471 Φωτάγγελος
472 Φωτανέστης
473 Φωτειάννα
474 Φωτεινή
475 Φωτεινός
476 Φώτης
477 Φώτιστος
478 Φωφώ
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία