Εορτές 20 Μαρτίου: Αββαία Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Τετρικός Κουθβέρτα Λολλία Όσιος Κουθβέρτος Σεϊμβλά Τέτρικα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αδώνια Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Ταβιθά
2 Ταειρεσιης
3 Ταίναρος
4 Τάκης
5 Τάκιος
6 Τάκιτος
7 Ταλαιμένης
8 Ταλάκριαν
9 Ταλαός
10 Ταληές
11 Ταλθύβιος
12 Τάλια
13 Τάλως
14 Ταμάμα
15 Ταμάρα
16 Τάμτα
17 Τάνια
18 Τάνις
19 Τάνταλος
20 Ταξιάρχης 
21 Ταξιαρχία
22 Ταξιδιάρα
23 Ταξικράτη
24 Τάρα
25 Ταραξάνδρα
26 Ταράξανδρος
27 Ταραξία
28 Ταραξίας
29 Ταραξίππα
30 Ταράξιππος
31 Τάραρχη
32 Τάρας
33 Ταράχη
34 Τάραχος
35 Ταργίταος
36 Ταρζαν
37 Τάριελ
38 Ταρίνα
39 Ταριχάνι
40 Ταρκύνιος
41 Ταρραίος
42 Ταρσία
43 Ταρσίσιος
44 Τάρταρος
45 Τάσα
46 Ταταρνώτισσα
47 Τάτια
48 Τάτιος
49 Τατσελος
50 Τάτση
51 Τάτσι
52 Τατσιάν
53 Ταϋγέτη
54 Ταΰγετος
55 Ταύρα
56 Ταύρος
57 Ταυροσθένη
58 Ταυροσθένης
59 Τάφιος
60 Ταώραα
61 Τέα
62 Τέβρος
63 Τεγεάτης
64 Τεγύριος
65 Τειρεσίας
67 Τειρεσίη
68 Τεισίας
69 Τέκμησσα
70 Τέκμων
71 Τεκούσα
72 Τεκταίος
73 Τέκτων
74 Τελαμών
75 Τελέας
76 Τελέδαμος
77 Τελεδίκη
78 Τελένικος
79 Τελέσαρχος
80 Τελέσας
81 Τελεσθώ
83 Τελεσιάδας
84 Τελεσίας
85 Τελεσικράτης
86 Τελέσιλλα
87 Τελεσίνικος
88 Τελέσιππα
89 Τελεσταγόρας
90 Τελέστης
91 Τελεσφόρα
92 Τελεσφόρος
93 Τελετία
94 Τελέτιος
95 Τελευταγόρα
96 Τελευταγόρας
97 Τελεύτας
98 Τελευτίας
99 Τελέων
100 Τέλης
101 Τέλλην
102 Τελλίας
103 Τέλλις
104 Τέλλος
105 Τέλλων
106 Τελχίν
107 Τελχινία
108 Τεμασίων
109 Τέμπρος
110 Τενάγης
111 Τέναρος
112 Τενθρηδών
113 Τεντούς
114 Τεό
115 Τερβιλία
116 Τερβίλιος
117 Τερεντία
118 Τερεντίων
119 Τερηδών
120 Τέρης
121 Τεριναίος
122 Τερπάνδρα
123 Τέρπανδρος
124 Τερπιάδης
125 Τέρπιος
126 Τέρπων
127 Τέρτια
128 Τέρτιος
129 Τέρτυλλος
130 Τερφονία
131 Τέρψη
132 Τερψημέρη
133 Τέρψια
134 Τερψίας
135 Τερψιθέα
136 Τερψικλής
137 Τερψικράτη
138 Τερψικράτης
139 Τερψιχόρη
140 Τερψίχορος
141 Τερψίων
142 Τέτα
143 Τέταμος
144 Τέτη
145 Τέτος
146 Τέτρικα
147 Τετρικός
148 Τέττα
149 Τεύθρας
150 Τεύκρα
151 Τεύκρος
153 Τεύταμος
154 Τευταμύας
155 Τευτίαπλος
156 Τέχνη
157 Τέχνων
158 Τζάκος
159 Τζανετίνα
160 Τζανέτος
161 Τζανής
162 Τζεϊλιαν
163 Τζέϊμς
164 Τζέϊν
165 Τζέλα
166 Τζελένα
167 Τζεμάλ
168 Τζένιφερ
169 Τζεραλντίν
170 Τζέσικα
171 Τζιακελίν
172 Τζιβαγιέρα
173 Τζιενγκες
174 Τζιλιάνα
175 Τζίνα
176 Τζιοζεφίν
177 Τζιούντιθ
178 Τζιχάτ
179 Τζιωάννα
180 Τζο
181 Τζοάννα
182 Τζοβάνης
183 Τζογιάννα
184 Τζόλυ
185 Τζουανσέρι
186 Τζούλια
187 Τζουμα
188 Τζόυς
189 Τζούστα
190 Τζούστος
191 Τζώζεφ
192 Τζων
193 Τζωρτζ
194 Τζωρτζέλλα
195 Τζωρτζίνα
196 Τηδεύς
197 Τηθύς
198 Τηλαύγη
199 Τηλαύγης
200 Τηλεβόας
201 Τηλεγόνη
202 Τηλέγονος
203 Τηλέδαμος
204 Τηλεδίκη
205 Τηλεκλείδης
206 Τηλεκλής
207 Τηλεμάχη
208 Τηλέμαχος
209 Τήλεμος
210 Τηλεφάνης
211 Τηλέφη
212 Τηλεφίδης
213 Τήλεφος
214 Τηληκλέας
215 Τήλος
216 Τήμενος
217 Τήνου
218 Τηρεύς
219 Τηρηϊς
220 Τήρης
221 Τηριδάη
222 Τήρω
223 Τίασα
224 Τιβέριος
225 Τιβουρτία
226 Τίβουρτος
227 Τίγασις
228 Τίγριος
229 Τιγρίς
230 Τιθόα
231 Τιθόης
232 Τιθορέα
233 Τιθωνός
234 Τίλδα
235 Τιλφούσα
236 Τιμαγένης
237 Τιμαγόρας
238 Τιμαία
239 Τιμαιθώ
240 Τιμαίνετος
241 Τίμαιος
242 Τιμαλίδα
243 Τιμαλίδας
244 Τιμάλκη
245 Τίμαλκος
246 Τιμάνδρα
247 Τίμανδρος
248 Τιμάνθης
249 Τιμανορίδας
250 Τιμάνωρ
251 Τιμάρατος
252 Τιμαρέτα
253 Τιμαρέτη
254 Τιμάρετος
255 Τιμάρης
256 Τιμάριον
257 Τιμαρχία
258 Τίμαρχος
259 Τιμάσαρχος
260 Τιμασίθεος
261 Τιμασικύπρα
262 Τιμασίκυπρος
263 Τιμάσιος
264 Τιμάχη
265 Τίμαχος
266 Τιμέας
267 Τιμηγενίδης
268 Τιμησιάναξ
269 Τιμησίθεος
270 Τιμία
271 Τίμιος
272 Τιμόδημος
273 Τιμοθέα
274 Τιμόθεος
275 Τιμοκήδης
276 Τιμόκλεια
277 Τιμοκλής
278 Τιμοκράτεια
279 Τιμοκράτης
280 Τιμοκρέουσα
281 Τιμοκρέων
282 Τιμόκριτος
283 Τιμολάα
284 Τιμόλαος
285 Τιμολέων
286 Τιμόμαχος
287 Τιμονόη
288 Τιμοξένα
289 Τιμόξενος
290 Τίμος
291 Τιμοσθένη
292 Τιμοσθένης
293 Τιμόστρατος
294 Τιμοφάνης
295 Τιμοχάρης
296 Τιμύλα
297 Τιμύχα
298 Τιμώ
299 Τίμων
301 Τιμώναξ
302 Τιμώσα
303 Τίνα
304 Τισαγόρας
305 Τισαμόρη
306 Τίσανδρος
307 Τισιάδης
308 Τισίας
309 Τισικράτης
310 Τισίμαχος
311 Τισιφόνη
312 Τισίφονος
313 Τισσαμενός
314 Τίσσανδρος
315 Τισσαφέρνης
316 Τίτα
317 Τιταία
318 Τίτακος
319 Τιτάν
320 Τιτανίς
321 Τίτια
322 Τιτίκα
323 Τίτιος
324 Τίτορμα
325 Τίτορμος
326 Τίτος
327 Τίτσα
328 Τιτυός
329 Τιτυοστρηχος
330 Τίφυς
331 Τιφύση
332 Τλασίμαχος
333 Τληπτολέμα
334 Τληπτόλεμος
335 Τλησίας
336 Τμώλος
337 Τόλης
338 Τολμαίος
339 Τολμίδης
340 Τομαζίνα
341 Τομόροι
342 Τοντόρ
343 Τοξεύς
344 Τοξοάνασσα
345 Τοξοκράτη
346 Τοξοκράτης
347 Τοξοφόνη
348 Τοπλoύ
349 Τορίλαος
350 Τορος
351 Τορπιλία
352 Τορπίλιος
353 Τορύμβας
354 Τότα
355 Τοτός
356 Τουδώ
357 Τούλα
358 Τουμαζής
359 Τουμπίας
360 Τουνόμ
361 Τουντζαη
362 Τούρβουσα
363 Τούρβων
364 Τουρλιανή
365 Τοφαλλής
366 Τοφαλομενέλαος
367 Τραβιάτα
368 Τραγιανη
369 Τραγκυλίνα
370 Τραγκυλίνος
371 Τραϊανή
372 Τραϊανός
373 Τράλλα
374 Τραλλιανός
375 Τραπεζούς
376 Τάραρχος
377 Τρέα
378 Τρέβορ
379 Τρήχος
380 Τριάνθη
381 Τρίανθος
382 Τριανταφυλλιά
383 Τριαντάφυλλος
384 Τριάντης
385 Τρίαρος
386 Τριάς
389 Τριβαλός
390 Τριβιμία
391 Τριβίμιος
392 Τριγώνα
393 Τρίκαρδος
394 Τρικόλωνος
395 Τριόπη
396 Τρίπτη
397 Τριπτόλεμος
398 Τρισεύγενη
399 Τριτώ
400 Τρίτων
401 Τριφυλία
402 Τρίφυλος
403 Τρίφυνα
404 Τροβάτου
405 Τροίζηνος
406 Τροκολώνος
407 Τροοδία
408 Τροόδιος
409 Τρουλή
410 Τροφίμη
411 Τρόφιμος
412 Τροφωνία
413 Τροφώνιος
414 Τρυγών
415 Τρυπητή
416 Τρύπις
417 Τρύτων
418 Τρυφερή
419 Τρυφερός
420 Τρύφων
422 Τρυφωνία
423 Τρωάς
424 Τρώας
425 Τρωίλος
426 Τρώς
427 Τσαμπίκα
428 Τσαμπίκος
429 Τσάνος
430 Τσαντή
431 Τσάντος
432 Τσαρλς
433 Τσέλιος
434 Τσέλση
435 Τσικίτα
436 Τσικουρώνα
437 Τσιοπουριάν
438 Τσιτσα
439 Τσιτσέκα
440 Τσυκκώτισσα
441 Ττοφαλής
442 Ττοφής
443 Τύδας
444 Τυδέας
445 Τυδεύς
446 Τυλιανή
447 Τύλλιος
448 Τυμιχα
449 Τύμνης
450 Τυνδάρεος
451 Τύνδαρης
452 Τυνδάριχος
453 Τύννιχος
454 Τυννώνδας
455 Τυπάλδος
456 Τύραννος
457 Τύραννος
458 Τυρία
459 Τύριμμας
460 Τύριννα
461 Τυρνησίς
462 Τυρραίος
463 Τυρραστιάδας
464 Τυρσηνίς
465 Τυρσηνός
466 Τυρταίος
467 Τύρταμος
468 Τυρώ
469 Τυφλή
470 Τυφλός
471 Τυφοεύς 
472 Τυφωέας
473 Τυφών
474 Τυφώνη
475 Τύχη
476 Τυχική
477 Τυχικός
478 Τυχίος
479 Τύχων
480 Τωβία
481 Τωβίας
482 Τωβίτ
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία