Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
1 Ταβιθά
2 Ταειρεσιης
3 Ταίναρος
4 Τάκης
5 Τάκιος
6 Τάκιτος
7 Ταλαιμένης
8 Ταλάκριαν
9 Ταλαός
10 Ταληές
11 Ταλθύβιος
12 Τάλια
13 Τάλως
14 Ταμάμα
15 Ταμάρα
16 Τάμτα
17 Τάνια
18 Τάνις
19 Τάνταλος
20 Ταξιάρχης 
21 Ταξιαρχία
22 Ταξιδιάρα
23 Ταξικράτη
24 Τάρα
25 Ταραξάνδρα
26 Ταράξανδρος
27 Ταραξία
28 Ταραξίας
29 Ταραξίππα
30 Ταράξιππος
31 Τάραρχη
32 Τάρας
33 Ταράχη
34 Τάραχος
35 Ταργίταος
36 Ταρζαν
37 Τάριελ
38 Ταρίνα
39 Ταριχάνι
40 Ταρκύνιος
41 Ταρραίος
42 Ταρσία
43 Ταρσίζιος
44 Τάρταρος
45 Τάσα
46 Ταταρνώτισσα
47 Τάτια
48 Τάτιος
49 Τατσελος
50 Τάτση
51 Τάτσι
52 Τατσιάν
53 Ταϋγέτη
54 Ταΰγετος
55 Ταυρέας
56 Ταυριας
57 Ταυρίων
58 Ταυροσθένης
59 Τάφιος
60 Ταώραα
61 Τέα
62 Τέβρος
63 Τεγεάτης
64 Τεγύριος
65 Τειρεσίας
67 Τειρεσίη
68 Τεισίας
69 Τέκμησσα
70 Τέκμων
71 Τεκούσα
72 Τεκταίος
73 Τέκτων
74 Τελαμών
75 Τελέας
76 Τελέδαμος
77 Τελεδίκη
78 Τελένικος
79 Τελέσαρχος
80 Τελέσας
81 Τελεσθώ
83 Τελεσιάδας
84 Τελεσίας
85 Τελεσικράτης
86 Τελέσιλλα
87 Τελεσίνικος
88 Τελέσιππα
89 Τελεσταγόρας
90 Τελέστης
91 Τελεσφόρα
92 Τελεσφόρος
93 Τελετία
94 Τελέτιος
95 Τελευταγόρα
96 Τελευταγόρας
97 Τελεύτας
98 Τελευτίας
99 Τελέων
100 Τέλης
101 Τέλλην
102 Τελλίας
103 Τέλλις
104 Τέλλος
105 Τέλλων
106 Τελχίν
107 Τελχινία
108 Τεμασίων
109 Τέμπρος
110 Τενάγης
111 Τέναρος
112 Τενθρηδών
113 Τεντούς
114 Τερβιλία
115 Τερβίλιος
116 Τερεντία
117 Τερεντίων
118 Τερηδών
119 Τέρης
120 Τεριναίος
121 Τέρπανδρος
122 Τερπιάδης
123 Τέρπιος
124 Τέρπων
125 Τέρτια
126 Τέρτιος
127 Τέρτυλλος
128 Τερφονία
129 Τέρψη
130 Τερψημέρη
131 Τέρψια
132 Τερψίας
133 Τερψιθέα
134 Τερψικλής
135 Τερψικράτη
136 Τερψικράτης
137 Τερψιχόρη
138 Τερψίχορος
139 Τερψίων
140 Τέτα
141 Τέταμος
142 Τέτη
143 Τέτος
144 Τέττα
145 Τεύθρας
146 Τεύκρα
147 Τεύκρος
149 Τεύταμος
150 Τευταμύας
151 Τευτίαπλος
152 Τέχνη
153 Τέχνων
154 Τζάκος
155 Τζανετίνα
156 Τζανέτος
157 Τζανής
158 Τζεϊλιαν
159 Τζέϊμς
160 Τζέϊν
161 Τζέλα
162 Τζελένα
163 Τζεμάλ
164 Τζένιφερ
165 Τζεραλντίν
166 Τζέσικα
167 Τζιακελίν
168 Τζιβαγιέρα
169 Τζιενγκες
170 Τζιλιάνα
171 Τζίνα
172 Τζιοζεφίν
173 Τζιούντιθ
174 Τζιχάτ
175 Τζιωάννα
176 Τζιωρτζίνα
177 Τζο
178 Τζοάννα
179 Τζοβάνης
180 Τζογιάννα
181 Τζόλυ
182 Τζουανσέρι
183 Τζούλια
184 Τζουμα
185 Τζόυς
186 Τζούστα
187 Τζούστος
188 Τζώζεφ
189 Τζων
190 Τζωρτζ
191 Τζωρτζέλλα
192 Τζωρτζίνα
193 Τηδεύς
194 Τηθύς
195 Τηλαύγη
196 Τηλαύγης
197 Τηλεβόας
198 Τηλεγόνη
199 Τηλέγονος
200 Τηλέδαμος
201 Τηλεδίκη
202 Τηλεκλείδης
203 Τηλεκλής
204 Τηλεμάχη
205 Τηλέμαχος
206 Τήλεμος
207 Τηλεφάνης
208 Τηλέφη
209 Τηλεφίδης
210 Τήλεφος
211 Τηληκλέας
212 Τήλος
213 Τήμενος
214 Τήνου
215 Τηρεύς
216 Τηρηϊς
217 Τήρης
218 Τηριδάη
219 Τήρω
220 Τίασα
221 Τιβέριος
222 Τιβουρτία
223 Τίβουρτος
224 Τίγασις
225 Τίγριος
226 Τιγρίς
227 Τιθόα
228 Τιθόης
229 Τιθορέα
230 Τιθωνός
231 Τίλδα
232 Τιλφούσα
233 Τιμαγένης
234 Τιμαγόρας
235 Τιμαία
236 Τιμαιθώ
237 Τιμαίνετος
238 Τίμαιος
239 Τίμαλκος
240 Τιμάνδρα
241 Τιμανδρίδας
242 Τίμανδρος
243 Τιμάνθης
244 Τιμανορίδας
245 Τιμάνωρ
246 Τιμάρατος
247 Τιμαρέτα
248 Τιμαρέτη
249 Τιμάρετος
250 Τιμάρης
251 Τιμάριον
252 Τιμαρχία
253 Τίμαρχος
254 Τιμάσαρχος
255 Τιμασίθεος
256 Τιμασικύπρα
257 Τιμασίκυπρος
258 Τιμάσιος
259 Τιμαχίδας
260 Τιμέας
261 Τιμηγενίδης
262 Τιμησιάναξ
263 Τιμησίθεος
264 Τιμία
265 Τίμιος
266 Τιμόδημος
267 Τιμοθέα
268 Τιμόθεος
269 Τιμοκήδης
270 Τιμόκλεια
271 Τιμοκλής
272 Τιμοκράτης
273 Τιμοκρέων
274 Τιμόκριτος
275 Τιμολάα
276 Τιμόλαος
277 Τιμολέων
278 Τιμόμαχος
279 Τιμονόη
280 Τιμοξένα
281 Τιμόξενος
282 Τίμος
283 Τιμοσθένη
284 Τιμοσθένης
285 Τιμόστρατος
286 Τιμοφάνης
287 Τιμοχάρης
288 Τιμύλα
289 Τιμύχα
290 Τιμώ
291 Τίμων
292 Τιμώναξ
293 Τιμώσα
294 Τίνα
295 Τισαγόρας
296 Τισαμόρη
297 Τίσανδρος
298 Τισιάδης
299 Τισίας
300 Τισικράτης
301 Τισίμαχος
302 Τισιφόνη
303 Τισίφονος
304 Τισσαμενός
305 Τίσσανδρος
306 Τισσαφέρνης
307 Τίτα
308 Τιταία
309 Τίτακος
310 Τιτάν
311 Τιτάνια
312 Τιτίκα
313 Τίτιος
314 Τίτορμα
315 Τίτορμος
316 Τίτος
317 Τίτσα
318 Τιτυός
319 Τιτυοστρηχος
320 Τίφυς
321 Τιφύση
322 Τλασίμαχος
323 Τληπτόλεμος
324 Τλησίας
325 Τμώλος
326 Τόλης
327 Τολμαίος
328 Τολμίδης
329 Τομαζίνα
330 Τομάζος
331 Τομόροι
332 Τοντόρ
333 Τοξεύς
334 Τοξοκράτη
335 Τοξοκράτης
336 Τοπλoύ
337 Τορίλαος
338 Τορος
339 Τορπιλία
340 Τορπίλιος
341 Τορύμβας
342 Τότα
343 Τοτός
344 Τουδώ
345 Τούλα
346 Τουμαζής
347 Τουμπίας
348 Τουνόμ
349 Τουντζαη
350 Τούρβουσα
351 Τούρβων
352 Τουρλιανή
353 Τοφαλλής
354 Τοφαλομενέλαος
355 Τραγιανη
356 Τραγκυλίνα
357 Τραγκυλίνος
358 Τραϊανή
359 Τραϊανός
360 Τραλλιανός
361 Τραπεζούς
362 Τάραρχος
363 Τρέβορ
364 Τρήχος
365 Τριάνθη
366 Τρίανθος
367 Τριανταφυλλιά
368 Τριαντάφυλλος
369 Τριάντης
370 Τρίαρος
371 Τριάς
374 Τριβαλός
375 Τριβιμία
376 Τριβίμιος
377 Τριγώνα
378 Τρίκαρδος
379 Τρικόλωνος
380 Τριόπη
381 Τρίπτη
382 Τριπτόλεμος
383 Τρισεύγενη
384 Τριτώ
385 Τρίτων
386 Τριφυλία
387 Τρίφυλος
388 Τρίφυνα
389 Τροβάτου
390 Τροίζηνος
391 Τροκολώνος
392 Τροοδία
393 Τρουλή
394 Τροφίμη
395 Τρόφιμος
396 Τροφωνία
397 Τροφώνιος
398 Τρυγώνα
399 Τρυπητή
400 Τρύτων
401 Τρυφερή
402 Τρυφερός
403 Τρύφων
405 Τρυφωνία
406 Τρωάς
407 Τρώας
408 Τρωίλος
409 Τρώς
410 Τσαμπίκα
411 Τσαμπίκος
412 Τσάνος
413 Τσαντή
414 Τσάντος
415 Τσαρλς
416 Τσέλση
417 Τσικίτα
418 Τσικουρώνα
419 Τσιοπουριάν
420 Τσιτσα
421 Τσιτσέκα
422 Τσυκκώτισσα
423 Ττοφαλής
424 Ττοφής
425 Τύδας
426 Τυδέας
427 Τυδεύς
428 Τυλιανή
429 Τύλλιος
430 Τυμιχα
431 Τύμνης
432 Τυνδάρεος
433 Τύνδαρης
434 Τυνδάριχος
435 Τύννιχος
436 Τυννώνδας
437 Τυπάλδος
438 Τύραννος
439 Τύραννος
440 Τυρία
441 Τύριμμας
442 Τύριννα
443 Τυρνησίς
444 Τυρραίος
445 Τυρραστιάδας
446 Τυρσηνίς
447 Τυρσηνός
448 Τυρταίος
449 Τύρταμος
450 Τυρώ
451 Τυφλή
452 Τυφλός
453 Τυφοεύς 
454 Τυφωέας
455 Τυφών
456 Τυφωνεύς
457 Τυφώνη
458 Τύχη
459 Τυχική
460 Τυχικός
461 Τυχίος
462 Τύχων
463 Τωβία
464 Τωβίας
465 Τωβίτ
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία