Εορτές 20 Μαρτίου: Αββαία Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Τετρικός Κουθβέρτα Λολλία Όσιος Κουθβέρτος Σεϊμβλά Τέτρικα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αδώνια Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Σαβαΐνη
2 Σαβαΐνος
3 Σαβάνα
4 Σαβάνας
5 Σαβαώθ
6 Σάββας
7 Σαββατίνα
8 Σάββη
9 Σαβέλ
10 Σαβέλα
11 Σαβέρας
12 Σαβέριος
13 Σαβίνα
14 Σαβίνθη
15 Σαβινιανή
16 Σαβινιανός
17 Σαβίνος
18 Σαβώριος
19 Σαγαρή
20 Σαγάριος
21 Σαγχωνιάθων
22 Σαδώθ
23 Σαδώκ
25 Σαημ
26 Σαϊάδα
27 Σάιμον
28 Σάις
29 Σαισάρα
30 Σακ
31 Σακάδας
32 Σάκας
33 Σακεδών
35 Σακελλάριος
36 Σακέρδα
37 Σακέρδως
38 Σάκης
39 Σάκτος
40 Σαλά
41 Σάλαγος
42 Σαλαθιήλ
43 Σάλαιθος
44 Σαλαμάνη
45 Σαλαμάνης
46 Σαλαμίνα
47 Σαλαμινοκλής
48 Σαλβατώρ
49 Σάλβια
50 Σάλβιος
51 Σάλλη
52 Σαλμάκιος
53 Σαλμακίς
54 Σαλμών
55 Σαλμωνεύς
56 Σαλμωνίς
57 Σαλομπτίνος
58 Σαλπία
59 Σαλπίων
60 Σαλύνθιος
61 Σαλώμη
62 Σάλων
63 Σαλώνη
64 Σαλωνίνα
65 Σαμακιώτισσα
66 Σαμάνθα
67 Σάμβας
68 Σαμβαύλας
69 Σαμέας
70 Σαμενθα
71 Σαμία
72 Σάμιππος
73 Σαμιρ
74 Σαμμίας
75 Σαμόλας
76 Σάμορνα
77 Σάμορνος
78 Σαμου
79 Σαμουήλ
80 Σαμουηλία
81 Σαμπατή
82 Σαμπατής
83 Σαμπρίνα
84 Σαμψαία
85 Σαμψών
86 Σάμων
87 Σαμώνια
88 Σαναχάριβος
89 Σάνδακος
90 Σάνδης
91 Σάνδοκος
92 Σάνδρα
93 Σανδώκης
94 Σάνδων
95 Σαννίων
96 Σαννυρίων
97 Σάντα
98 Σαντιάνα
99 Σαντορίνη
100 Σαντορίνος
101 Σάντρα
102 Σάντρη
103 Σάντυ
104 Σαούλ
105 Σάουλα
106 Σαπρίκιος
107 Σαπφειρη
108 Σάπφιρα
109 Σαπφίων
110 Σαπφώ
111 Σάραμβος
112 Σαραντία
113 Σαράντος
114 Σαραπάβων
115 Σαραπίων
116 Σαραφθία
117 Σαραφιανός
118 Σαρβήλος
119 Σαρδανάπαλος
122 Σαριμπάλα
123 Σαρκίς
124 Σαρματία
125 Σαρμάτιος
127 Σαρμπέλ
128 Σαρμπέλα
129 Σαρντούλα
130 Σαρπηδών
131 Σάρρα
132 Σαρρής
133 Σάρυσι
134 Σάρων
135 Σάσα
136 Σασάνης
137 Σατανάς
138 Σάτνιος
139 Σάτος
140 Σατουρνίλα
141 Σατουρνίλος
142 Σατουρνίνα
143 Σατουρνίνος
144 Σατύρα
145 Σάτυρος
146 Σαύλος 
147 Σαυρίας
148 Σαφείρο
149 Σαώ
150 Σάων
151 Σβενεβοία
152 Σβετλάνα
153 Σγουρή
154 Σγούρος
155 Σεβά
156 Σεβάν
157 Σεβαστή
158 Σεβαστιάννα
159 Σεβαστίνα
160 Σεβαστίνος
161 Σεβαστός
164 Σέβη
165 Σεβήρα
166 Σεβήρος
167 Σεβίλλη
168 Σέβος
169 Σεβρός
170 Σεθ
171 Σεθών
172 Σειλήνη
173 Σειληνός
174 Σεϊμβλά
175 Σεϊμβλάς
176 Σειρήν
177 Σείριος
178 Σεκλίνη
179 Σεκούνδα
180 Σεκούνδος
181 Σελάνη
182 Σελβίνα
183 Σελεάδας
184 Σελεύκα
185 Σέλευκος
186 Σελήνη
187 Σελήνιος
188 Σελληνιάδα
189 Σέλλος
190 Σελντα
191 Σεμέλη
192 Σεμιρα
193 Σέμνη
194 Σέμνος
195 Σεμπαστιαν
196 Σέμπι
197 Σενατόρα
198 Σενάτωρ
199 Σενέκας
200 Σένθης
201 Σενούθιος
202 Σενουφία
203 Σενούφιος
204 Σεντα
205 Σενώχ
207 Σέξτιος
208 Σέξτος
209 Σεπτεμβριανή
210 Σεπτεμίνα
211 Σεπτεμίνος
212 Σεραφείμ
213 Σεραφειμία
214 Σερβάτα
215 Σερβάτος
216 Σέρβουλη
217 Σέρβουλος
218 Σεργία
219 Σέργιος
221 Σερεμέτης
222 Σερέτης
223 Σέριδος
224 Σερίνος
225 Σερούχ
226 Σερρα
227 Σέση
228 Σετσιλ
229 Σεύθης
230 Σεφώρα
231 Σηθ
232 Σήθι
233 Σήθος
234 Σημ
235 Σημέλα
236 Σήραμβος
237 Σηφογιώργης
238 Σθενέβοια
239 Σθενέβοιος
240 Σθενέλη
241 Σθένελος
242 Σθενίππη
243 Σθένιππος
244 Σθενοδάμεια
245 Σθενόδαμος
246 Σία
247 Σιακε
248 Σιαλής
249 Σιαμεριαν
250 Σιάννα
251 Σιάτης
252 Σίβα
253 Σιβηρός
254 Σίβυλ
255 Σίβυλλα
256 Σιβύρτιος
257 Σιγή
258 Σιγητζάς
259 Σιγισμούνδη
260 Σιγισμούνδος
261 Σιδερή
262 Σιδέρης
263 Σίδη
264 Σιήλα
265 Σίθων
266 Σικέλη
267 Σικελία
268 Σίκινος
269 Σικυλλίας
270 Σίλα
271 Σιλανίων
272 Σιλανογένη
273 Σιλανογένης
274 Σιλανοδίκη
275 Σιλανόδικος
276 Σιλανοδότη
277 Σιλανόδοτος
278 Σιλανοκράτη
279 Σιλανοκράτης
280 Σιλανός
281 Σιλβάνα
282 Σιλβάνος
283 Σιλβέστρα
284 Σιλβέστρος
287 Σιλένα
288 Σιληνός
289 Σίλια
290 Σιλίκιος
291 Σίλλαξ
292 Σίλλος
293 Σιμάγγελος
294 Σιμαίθα
295 Σιμάριστος
296 Σίμη
297 Σιμιαθή
298 Σιμιαθής
299 Σιμίτριος
300 Σιμίχη
301 Σιμμίας
302 Σιμμίχη
303 Σιμοείσιος
304 Σίμος
305 Σιμπέλ
306 Σιμπλικία
307 Σιμπλίκιος
308 Σιμύλος
309 Σίμων
310 Σιμώνη
311 Σινάν
312 Σίνθια
313 Σίνις
314 Σινόη
315 Σίνων
316 Σινωνίς
317 Σινωπεύς
318 Σινώπη
319 Σιός
320 Σίπυλος
321 Σιραρπή
322 Σιρίκη
323 Σιρίκιος
324 Σιρματένια
325 Σιρούη
326 Σίρωμος
327 Σίρων
328 Σισίνια
329 Σισίνιος
330 Σίσσυ
331 Σισύρβη
332 Σισύρβης
333 Σίσυφος
334 Σισώης
335 Σιτζιφρίδης
336 Σίτσα
337 Σιώ
339 Σιωνία
340 Σιώνιος
341 Σκαίη
342 Σκαίος
343 Σκάμανδρος
344 Σκαμανδρώνυμος
345 Σκάμων
346 Σκαριφιδας
347 Σκαρλάτη
348 Σκαρλάτος
349 Σκελλίας
350 Σκερδιλαϊδας
351 Σκευοφύλακας
352 Σκέφρος
353 Σκιαδενή
354 Σκιαδενός
355 Σκιάθος
356 Σκιπίων
357 Σκίρος
358 Σκίρωνας
359 Σκιρώνδας
360 Σκιρωνίδης
361 Σκιρωνίδης
362 Σκίτων
363 Σκιώνη
364 Σκλαβούνος
365 Σκόνδρα
366 Σκόπας
367 Σκοπελιανός
368 Σκοπιότισσα
369 Σκορδα
370 Σκύθης
371 Σκύλαξ
372 Σκύλλα
373 Σκύλλις
374 Σκύμνος
375 Σκύριος
376 Σκώλος
377 Σλάβος
378 Σμαράγδα
379 Σμάραγδος
381 Σμερδίης
382 Σμίκρη
383 Σμικρίων
384 Σμικύθης
385 Σμίλης
386 Σμινδυρίδης
387 Σμιχιάς
388 Σμύρνα
389 Σοβιετία
390 Σοίριζα
391 Σολέβ
392 Σολομών
394 Σολομωνή
395 Σολομωντία
396 Σολοχία
397 Σολόχων
398 Σολωμός
399 Σόλων
400 Σολωνεία
401 Σομμαρίτα
402 Σόνια
403 Σονιλα
404 Σόος
405 Σοράγια
406 Σόσσιος
407 Σότι
408 Σοτομβριανή
409 Σου
410 Σουηρίλλας
411 Σουητώνιος
412 Σούκιος
413 Σούλα
414 Σουλιμας
415 Σουλτάνα
416 Σουλτάνος
417 Σουμανίτις
418 Σουμέλα
419 Σουμελάς
420 Σουναι
421 Σουράνα
422 Σουρέν
423 Σουρτοκάλη
424 Σους
425 Σουσάννα
426 Σουσάννας
427 Σουσαρίων
428 Σουσού
429 Σοφαίνετος
430 Σοφία
431 Σοφιανή
432 Σοφιάννα
433 Σοφιανός
434 Σοφιλένια
435 Σοφίλια
436 Σοφιλίζα
437 Σόφιλος
438 Σοφιλύδια
439 Σόφιος
440 Σοφόκλεια
441 Σοφοκλής
442 Σοφονία
443 Σοφονίας
444 Σοφός
445 Σόφων
446 Σπάθης
447 Σπανός
448 Σπαράδοκος
449 Σπάρτη
450 Σπάρτων
451 Σπασης
452 Σπειώ
453 Σπειωτηθύς
454 Σπένσερ
455 Σπεράντζα
456 Σπεράτα
457 Σπεράτος
458 Σπερθίας
459 Σπεύσιππος
460 Σπήλια
461 Σπηλιοπαναγιώτης
462 Σπήλιος
463 Σπίνθαρος
464 Σπίτταλος
465 Σπορά
466 Σπόρος
467 Σπυρααντώνης
468 Σπυραβάγγελος
469 Σπυράγγελος
470 Σπυρανδρέας
471 Σπυράννα
472 Σπυραντώνης
473 Σπυραριστείδης
474 Σπυρίδων
475 Σπυριδώνα
476 Σπυρογεράσιμος
477 Σπυρογεώργιος
478 Σπυρογιάννης
479 Σπυροδημήτριος
480 Σπυρολιάς
481 Σπυρομήλιος
482 Σπυρονικόλαος
483 Σπυροφάνης
484 Σρύαλος
485 Σταγών
486 Σταδιεύς
487 Σταδμέας
488 Στάθης
489 Σταϊκη
490 Στάικος
491 Στάλα
492 Σταλαιμένης
493 Στάλιν
494 Σταλίνα
495 Σταλλη
496 Σταμαλίνα
497 Σταματέλα
498 Σταματέλος
499 Σταματία
500 Σταματίκη
501 Σταματίνα
502 Σταματίνος
503 Σταμάτιος
504 Σταμέλα
505 Σταμέλης
506 Στάμος
507 Σταμουδα
508 Σταμούλα
509 Σταμούλης
510 Στάμπολης
511 Σταμώ
512 Στάνκα
513 Στάντης
514 Στας
515 Στάσα
516 Στασάνωρ
517 Στασέας
518 Στασία
519 Στασινή
520 Στασίνος
521 Στασούλα
522 Στατείρα
523 Σταυραγγελία
524 Σταυραντώνιος
525 Σταύρη
526 Σταυριάνθη
527 Σταυριάννα
528 Σταυριλένα
529 Σταυροθέα
530 Σταυρόθεος
531 Σταυρονικόλας
532 Σταύρος
533 Στάφυλος
534 Στέβη
535 Στεκούλα
536 Στελιάνα
537 Στέλιος
538 Στέλλα
539 Στελλίνα
540 Στένια
541 Στεντορίς
542 Στέντωρ
543 Στεπάν
544 Στεργία
545 Στεργιακούλα
546 Στεργιακούλης
547 Στεργιάνα
548 Στεργιάνης
549 Στέργιος
550 Στεριανή
551 Στερκώτης
552 Στερόπη
553 Στερόπης
554 Στεφανηφορεύς
555 Στεφανηφορία
556 Στεφανία
557 Στέφανος
558 Στήβεν
559 Στησαγόρας
560 Στήσανδρος
561 Στησάνωρ
562 Στησήνωρ
563 Στησικλής
564 Στησίλαος
565 Στησίμβροτος
566 Στησίχορος
567 Στιβαρός
568 Στίβεν
569 Στίλβη
570 Στίλβης
571 Στιλβίδης
572 Στίλπων
573 Στιούαρτ
574 Στισαγόρας
575 Στίχια
576 Στίχιος
577 Στογιανα
578 Στοϊκος
579 Στόμας
580 Στόμια
581 Στόμιος
582 Στονυχία
583 Στονύχιος
584 Στουμπουλη
585 Στράβαξ
586 Στράβων
587 Στραβωνία
588 Στρασίνος
589 Στρατάρχας
590 Στρατηγία
591 Στρατήγιος
592 Στράτης
593 Στρατιάννα
594 Στρατίων
595 Στρατοβάτης
596 Στρατόδημος
597 Στρατόκλεια
598 Στρατοκλής
599 Στρατόλα
600 Στρατόλαος
601 Στρατονίκη
602 Στρατόνικος
603 Στράτος
604 Στράτουσα
605 Στράττις
606 Στράτων
607 Στρεψιάδης
608 Στρογγυλίων
609 Στρόφακος
610 Στρυβήλη
611 Στρυμόδωρος
612 Στρυμώ
613 Στρωγιανού
614 Στύγα
615 Στύγνη
616 Στυλιανή
617 Στυλιάννα
618 Στυλιανός
619 Στυλινάγια
620 Στύμφαλος
621 Στύμφυλος
622 Στυξ
623 Στύραξ
624 Στύρασσα
625 Στύφων
626 Συάγρη
627 Σύαγρος
628 Σύαδρος
629 Συβαριάδης
630 Συβαριάδου
631 Συγκλητική
632 Συγκλητικός
633 Συκή
634 Συλάς
635 Σύλβια
636 Σύλβιος
637 Σύλια
638 Σύλλα
639 Σύλλας
640 Συλλεύς
641 Συλλίας
642 Συλοσών
643 Συμέλα
644 Συμεών
645 Συμεωνή
646 Σύμη
647 Συμηριώτη
648 Συμμαχία
649 Σύμμαχος
650 Σύμος
651 Συνάναρχος
652 Συνεσία
653 Συνέσιος
654 Συνέσως
655 Συνετή
656 Συνετός
657 Σύνη
658 Σύνθια
659 Συννεφιά
660 Συννόων
661 Συνοδή
662 Συνοδινός
663 Συνοδώρα
664 Συντύχη
665 Σύρα
666 Συραγώ
667 Συράκος
668 Συρανό
669 Συριανός
670 Σύριγξ
671 Σύριος
672 Συρμαλένια
673 Συρματένια
674 Συρμούλα
675 Σύρος
676 Συρράκος
677 Σφαίρος
678 Σφαλαγγιώτισσα
679 Σφήλος
680 Σφήττος
681 Σφοδριάς
682 Σφύρος
683 Σχεδίος
684 Σχινέα
685 Σχίνων
686 Σχοινεύς
687 Σχοίνος
688 Σχολάριος
689 Σωγένης
690 Σωδάμας
691 Σωζάνα
692 Σωζία
693 Σώζουσα
694 Σώζων
695 Σωκλέας
696 Σωκλείδης
697 Σωκλής
698 Σώκο
699 Σώκος
700 Σωκράτης
701 Σωκρατία
702 Σωκρατίδης
703 Σώμις
704 Σώνια
705 Σωπάτρα
706 Σώπατρος
707 Σώπολις
708 Σωρανός
709 Σωσάδης
710 Σωσάνδρα
711 Σώσανδρος
712 Σώσατρατος
713 Σωσθένεια
714 Σωσθένης
715 Σωσιάδης
716 Σωσίας
717 Σωσιβία
718 Σωσίβιος
719 Σωσιγένη
720 Σωσιγένης
721 Σωσιθέα
722 Σωσίθεος
723 Σωσικλής
724 Σωσικράτη
725 Σωσικράτης
726 Σώσιλος
727 Σωσιμένης
728 Σώσιμος
729 Σωσίνομος
730 Σωσιπάτρα
731 Σωσίπατρος
732 Σώσιππος
733 Σώσις
734 Σωσίστρατος
735 Σωσιφάνη
736 Σωσιφάνης
737 Σώσος
738 Σωσσάνδρα
739 Σωσσίων
740 Σώσσος
741 Σωστράτη
742 Σώστρατος
743 Σωσώ
744 Σωτὴρ
745 Σωτάδη
746 Σωτάς
747 Σωτήρ
748 Σωτήρα
749 Σωτίων
750 Σωφάνης
751 Σωφρονία
752 Σώφρων
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία