Εορτές 1 Δεκεμβρίου: Άγιος Θεόκλητος Επίσκοπος Λακεδαιμονίας Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων Ναούμ ο Ελκεσαίος Ναούμα Φιλαρέτη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αιθούσα η Νύμφη Αιθούσιος Ηλέκτρα Πλειάδα Λαμπηθώ Ἁλκυόνη Πλειάδα Μαία Πλαυκία Πλαύκιος Πλειάδα Πλείας Πλειώνη Πρώτις Στερόπη Πλειάδα Στονυχία Ταϋγέτη Ταΰγετος Υρία Υριέας
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ανανίας ο Πέρσης Άγιος Ονήσιμος Αρχιεπίσκοπος Εφέσου Άγιος Σολόχων Αρχιεπίσκοπος Εφέσου Αρετή Όσιος Αντώνιος ο Νέος
1 Πύθιος
2 Πάβελ
3 Παγάνης
4 Παγγαιότισσα
5 Πάγκαλλη
6 Πάγκαλλος
7 Παγκάστη
8 Παγκέχρω
9 Παγκοσμία
10 Παγκόσμιος
11 Παγκρατία
12 Παγκράτιος
13 Παγκρέων
14 Παγχαρία
15 Παγχάριος
16 Παγώνα
17 Παγώνδα
18 Παγώνδας
19 Παθυμία
20 Παθυμίας
21 Παιάν
22 Παιάνιος
23 Παιάντωρ
24 Παιδοθήρα
25 Παιήονα
26 Παιήων
27 Παΐκος
28 Πάικος
29 Παις
30 Παϊσία
31 Παΐσιος
32 Παίων
33 Παιωνία
34 Πακάτη
35 Πακερία
36 Πάκερος
37 Πάκης
38 Πακτίων
39 Παλάδα
40 Παλαδία
41 Παλαίμων
42 Παλαιοκαστρίτισσα
43 Παλαιολογίνα
44 Παλαιολόγος
45 Παλαιστίνη
46 Παλαιστίνος
47 Παλαίστρα
48 Παλαιστώ
49 Παλαιφάντα
50 Παλαίφαντος
51 Παλαίφαστος
52 Παλαίχθων
53 Παλαμάνδρα
54 Παλάμανδρος
55 Παλαμήδη
56 Παλαμήδης
58 Παλάμουσα
59 Παλάμων
60 Παλάνδα
61 Παλάνδας
62 Παλάσσα
63 Παλατιανή
64 Παλεό
65 Παλεύς
66 Πάλη
67 Παλικάρης
68 Παλίνου
69 Παλινούρος
70 Πάλλα
71 Παλλαδία
72 Παλλάδιος
73 Πάλλαντας
74 Παλλαντία
75 Παλλήνη
77 Πάλμα
78 Πάλμας
79 Παλμύρα
80 Παλμύρης
81 Πάλμυς
82 Παλόμα
83 Παλύνωρ
84 Παμβώ
85 Πάμβων
86 Πάμελα
87 Πάμελος
88 Παμένης
89 Παμερόπη
90 Παμέροπος
91 Παμμακάριστη
92 Παμμακάριστος
93 Παμμεγίστη
94 Παμμέγιστος
95 Παμμένης
96 Πάμμιλος
97 Πάμμων
98 Πάμος
99 Πάμπης
100 Παμπίνα
101 Παμπίτσα
102 Παμφάης
103 Παμφαμήρ
104 Παμφαμήρα
105 Παμφίλη
106 Πάμφιλος
107 Παμφοδίτη
108 Παμφοδίτης
109 Παμφύλη
110 Πάμφυλος
111 Πάμφως
112 Πάν
115 Πανάγγελος
116 Παναγία
117 Παναγιάννης
118 Παναγιούλα
119 Παναγιώτα
120 Παναγιώτης
121 Παναγοβασίλειος
122 Παναγογεράσιμος
123 Πανάγος
124 Παναγούλα
125 Παναίλα
126 Πάναινος
127 Παναίτια
128 Παναίτιος
129 Πανάκεια
130 Παναρέτη
131 Πανάρετος
132 Πανασού
133 Παναυγή
134 Παναυγής
135 Πανάχραντος
136 Πανδαία
137 Πανδαρίς
138 Πάνδαρος
139 Πάνδημος
140 Πανδίη
141 Πανδίων
142 Πάνδοκος
143 Πάνδροσος
144 Πανδώρα
145 Πάνδωρος
146 Πάνεμος
147 Πάνεος
148 Πανεύφημη
149 Πανεύφημος
150 Πανήγορος
151 Πανηγύριος
152 Πανηγυρίς
153 Πανθάλης
154 Πανθαλίς
155 Πανθελγής
156 Πανθήρα
157 Πάνθηρας
158 Πανθίας
159 Πανθοίδας
160 Πάνθοος
161 Πανίτης
162 Πανιώ
163 Πανιώνιος
164 Πανκράτιος
165 Παννας
166 Παννυχίς
167 Πανόλβια
168 Πανόλβιος
169 Πανόπεια
170 Πανοπεύς
171 Πανόπτης
172 Πάνορμος
173 Πανορμώ
174 Πάνος
175 Πανουργιάς
176 Πανούσος
177 Πανσέληνος
178 Πανσέμνη
179 Πάνσεμνος
180 Πανσθένη
181 Πανσθένης
182 Πανσούλα
183 Πανσοφία
184 Πανσόφιος
185 Παντάγνωτος
186 Πανταζής
187 Παντακλής
188 Πανταλέων
189 Παντάναξ
190 Παντάνασσα
191 Πανταρίστη
192 Παντάριστος
193 Παντάρκης
194 Πάνταυχος
195 Παντείδυια
196 Παντελεήμων
197 Παντέλεια
198 Παντελεούσα
199 Παντελέων
200 Παντελεώνη
201 Παντελήδας
202 Παντέλια
203 Παντελιάς
204 Παντελίνα
205 Παντευλόγητη
206 Παντεύς
207 Παντιάνα
208 Παντίκα
209 Πάντιμος
210 Παντινός
211 Παντίτης
212 Παντολέαινα
213 Παντολέων
214 Παντούλα
215 Παντούση
216 Παντόχαρα
217 Παντώ
218 Πανύασης
219 Πανύασις
220 Πανώλιας
221 Πανωραία
222 Πανωραίος
223 Πάξαμος
224 Πάολα
225 Πάουλα
226 Παπαδιά
227 Πάπας
228 Πάπης
229 Παπία
230 Παπίας
231 Παπικός
232 Παππάς
233 Παππία
234 Παππιανή
235 Παππιανός
236 Παππίας
237 Πάππος
238 Παπύλα
239 Πάπυλος
240 Παπυρία
241 Πάπυρος
242 Παραδείση
243 Παραδείσης
244 Παραθεμίδας
245 Παραιβάτης
246 Παραίβιος
247 Πάραλος
248 Παραμονή
249 Παράμονος
250 Παραμυθία
251 Παραμύθιος
252 Παρασκευάς
253 Παρασκευή
254 Παράσχη
255 Παράσχος
256 Πάρεια
257 Παρεισάδης
258 Παρέσα
259 Παρή
260 Παρηγορία
261 Παρηγόριος
262 Πάρης
263 Παρθαγάπη
264 Παρθαγάπης
265 Παρθενίς
266 Παρθενοπαίος
267 Παρθενόπη
268 Παρθενορή
269 Παρθένος
270 Παρθενών
271 Παρθία
272 Πάρθος
273 Πάρια
274 Παρίδης
275 Πάριος
276 Πάρις
277 Παρίσης
278 Παρισσώ
279 Παρμενία
280 Παρμενίων
281 Παρμίσκος
282 Παρνασσός
283 Πάρνσμαν
284 Πάροδος
285 Πάροινος
286 Παρόραμα
287 Πάρος
288 Παρούση
289 Παρουσία
290 Παρράσιος
291 Πάρση
292 Παρσών
293 Παρτάλης
294 Παρτάλω
295 Παρυσάτιδα
296 Παρυσάτις
297 Πασέας
298 Πασία
299 Πασίας
300 Πασιθέα
301 Πασιθέη
302 Πασίθεμις
303 Πασιθόη
304 Πασίκλεια
305 Πασικλής
306 Πασικράτεια
307 Πασικράτης
308 Πασίμαχος
309 Πασίμηλος
310 Πασιππίδας
311 Πασιτέλης
312 Πασιτελίδας
313 Πασιτέλλης
314 Πασιφάη
315 Πασιφάης
316 Πασιφίλη
317 Πασιχόρη
318 Πασίχορος
319 Πασίων
320 Πασίωνας
321 Πασούλα
322 Πάσσαλος
323 Πασσαρία
324 Πασσαρίων
325 Πασσίων
326 Παστού
327 Πασχάλης
328 Πασχαλία
329 Πασχαλίνα
330 Πασχασία
331 Πασχάσιος
332 Πάσχος
333 Παταικίων
334 Παταϊκός
335 Παταίκου
336 Παταπία
337 Πατάπιος
338 Πατερία
339 Πατερίων
340 Πατερμούθιος
341 Πατέρνα
342 Πάτερνος
343 Πατήρ
344 Πατησιάδης
345 Πάτρα
346 Πατραίος
347 Πατρεύς
348 Πατρικία
349 Πατρίκιος
350 Πατρόβα
351 Πάτροβας
352 Πατρόκλεια
353 Πάτροκλος
354 Πατροφίλη
355 Πατρόφιλος
356 Πατρώ
357 Παύλα
358 Παύλος
362 Παυσανία
363 Παυσανίας
364 Παυσία
365 Παυσίας
366 Παυσίκακη
367 Παυσίκακος
368 Παυσίλυπη
369 Παυσίλυπος
370 Παυσιμάχη
371 Παυσίμαχος
372 Παύσιππος
373 Παυσιρία
374 Παυσίριος
375 Παυσολύπη
376 Παυσολύπιος
377 Παφία
378 Πάφιος
379 Παφλαγών
380 Παφλαγώσα
381 Παφνουτία
382 Παφνούτιος
383 Πάχης
384 Πάχος
385 Παχωμία
386 Παχώμιος
387 Πέγκυ
388 Πεδαριτος
389 Πεδιάς
390 Πεεραίος
391 Πεζουνού
392 Πειθαγόρας
393 Πειθέας
394 Πειθίας
395 Πειθώ
396 Πείθων
397 Πειραία
398 Πείραιος
399 Πειράνδρα
400 Πείρανδρος
401 Πείρανθος
402 Πείραντας
403 Πειρέας
404 Πειρήν
405 Πειρήνη
406 Πειρίθοον
407 Πειρίθοος
408 Πειρίθος
409 Πειρίθους
410 Πειροκρήτη
411 Πείροος
412 Πεισάνδρη
413 Πείσανδρος
414 Πεισηνόρης
415 Πεισήνωρ
416 Πεισίας
417 Πεισιδίκη
418 Πεισίδωρος
419 Πεισιθόη
420 Πεισικράτης
421 Πεισινόη
423 Πεισιρρόδη
424 Πεισίστρατος
425 Πείσος
426 Πείσων
427 Πεκμεστζής
428 Πελαγία
429 Πελάγιος
430 Πελαγονίτισσα
431 Πελάργη
432 Πελασγός
433 Πέλεια
434 Πελίας
435 Πελίγνας
436 Πελίης
437 Πελισίας
438 Πέλλα
439 Πέλλην
440 Πελλίχη
441 Πέλλιχος
442 Πελοπία
443 Πελοπίδα
444 Πελοπίδας
445 Πέλωρ
446 Πέλωψ
447 Πεμπέ
448 Πεμφρυδώ
449 Πένη
450 Πενθεσίλεια
452 Πενθεύς
453 Πενθύλος
454 Πένκα
455 Πενταυγή
456 Πενταύγης
457 Πεντζεχρη
458 Πεντηκοστή
459 Πένυ
460 Πέραιθος
461 Πέργαμος
462 Πέργασος
463 Περγέτη
464 Περγέτος
466 Περδίκα
467 Περδίκκας
468 Περδώ
469 Περέας
470 Περεγρίνα
471 Περεγρίνος
472 Περεζ
473 Περεύς
474 Πέρη
475 Περήλιος
476 Περθώ
477 Περίαλα
478 Περιάνδρα
479 Περίανδρος
480 Περίαπις
481 Περίβλεπττος
482 Περίβοια
483 Περιγένης
484 Περιήρης
485 Περίθους
486 Περίκλεια
487 Περικλής
488 Περικλυμένη
489 Περικλύμενος
490 Περικτιόνη
491 Περικτίων
492 Περίλαος
493 Περιλένα
494 Περίλεως
495 Πέριλλος
496 Περιμανθούλα
497 Περιμήδη
498 Περιμήδης
499 Περιμήλης
500 Πέριμος
501 Περιμπίδης
502 Περινείκη
503 Περίπας
504 Περιπόλτας
505 Περισθένης
506 Περιστέρα
507 Περιστέρης
508 Περιτρέπουσα
509 Περιτρέπων
510 Περίφα
511 Περιφάντα
512 Περίφαντος
513 Περίφας
514 Περίφημος
515 Περιφήτης
516 Περλιγού
517 Περμανθέα
518 Περμανθία
519 Πέρνθος
520 Περνιακή
521 Περνιακός
522 Περοιδας
523 Περπέτουα
525 Περπέτουος
526 Περσεύς
527 Περσεφόνη
528 Περσεφόνης
529 Περσηίς
530 Περφάντα
531 Πέρφαντος
532 Περφήτης
533 Πετάλη
534 Πέτας
535 Πετεώνας
536 Πετεώς
537 Πετούνια
538 Πετούνιος
539 Πέτρα
540 Πετράντα
541 Πέτρος
542 Πετρωνία
543 Πετρώνιος
544 Πέτσας
545 Πέττα
546 Πέττυ
547 Πεύκη
548 Πεύκος
549 Πευσίππη
550 Πεύσιππος
551 Πηγασίς
552 Πήγασος
553 Πηγή
554 Πήγων
555 Πήδαιος
556 Πηδαῖος
557 Πήδασος
558 Πηλεγών
559 Πηλεία
560 Πηλεύς
561 Πηνειός
562 Πηνειώ
563 Πηνελάη
564 Πηνέλεως
565 Πηνελόπη
566 Πηρώ
567 Πήτερ
568 Πία
569 Πιαμούν
570 Πιάνκα
571 Πίγρης
572 Πίδοκος
573 Πιδύτης
574 Πίελος
575 Πιεραντώνιος
576 Πιερία
577 Πιέρος
578 Πιλάτος
579 Πινδάρα
580 Πίνδαρος
581 Πίνδος-Α
582 Πίνδος-Θ
583 Πινιό
584 Πίννα
585 Πίννας
586 Πινουφρία
587 Πινούφριος
588 Πιόνη
589 Πίονις
590 Πιούλιος
591 Πίπης
592 Πισίας
593 Πίσος
594 Πίστις
595 Πιστοκράτης
596 Πιστούλα
597 Πίστων
598 Πιτάνη
599 Πιτθεύς
600 Πιτίας
601 Πιτιρίμ
602 Πίτρακκος
603 Πίτσα
604 Πιττακή
605 Πιττακός
606 Πίτταλος
607 Πιτυρεύς
608 Πιτυρία
609 Πίτυς
610 Πιώρ
611 Πλαγγών
612 Πλαγιά
613 Πλαθάνη
614 Πλακία
615 Πλανητιάδης
616 Πλαντίνα
617 Πλαντίνος
618 Πλαστήρας
619 Πλατανιώτισσα
620 Πλάτεια
621 Πλατίλλα
622 Πλατίλλος
623 Πλατυτέρα
624 Πλάτων
626 Πλατωνίς
628 Πλάτωρ
629 Πλαυκία
630 Πλαύκιος
631 Πλειάς
632 Πλείας
633 Πλεισθένης
634 Πλεισταίνετος
635 Πλείσταινος
636 Πλειστάρχη
637 Πλείσταρχος
638 Πλείστας
639 Πλειστοάναξ
640 Πλειστόλας
641 Πλειστονίκης
642 Πλειστόνικος
643 Πλειστωνακτας
644 Πλειώνη
645 Πλευρών
646 Πλήθων
647 Πληιόνη
648 Πλημναίος
649 Πληξαύρα
650 Πληξαύρη
651 Πλήξιππος
652 Πληξούρα
653 Πλήσια
654 Πλήσιος
655 Πλίνιος
656 Ἀπέλλιχος
657 Πλουμή
658 Πλουμής
659 Πλουμιστή
660 Πλουσία
661 Πλούσιος
662 Πλουτάρχη
663 Πλούταρχος
664 Πλουτιάδης
665 Πλουτοδώρα
666 Πλουτόδωρος
667 Πλούτος
668 Πλουτώ
669 Πλούτων
670 Πλωρέας
671 Πλωτίνα
672 Πλωτίνος
673 Πλωτώ
674 Πνεύμα άγιο
675 Ποδαλείρια
676 Ποδαλείριος
677 Ποδάνεμος
678 Ποδάργη
679 Ποδαργός
680 Ποδάρκη
681 Ποδάρκης
682 Ποδής
683 Ποδησποιας
684 Ποθαίος
685 Ποθεινή
686 Ποθείνος
687 Ποθητή
688 Ποθητός
689 Πόθος
690 Ποίας
691 Ποίμανδρος
692 Ποιμενία
693 Ποιμήν
694 Ποινή
695 Ποιοήνωρ
696 Πόκρις
697 Πόλα
698 Πολάντα
699 Πολάργη
700 Πολέμαρχος
701 Πολεμάχη
702 Πολέμαχος
703 Πολεμοκράτη
704 Πολεμοκράτης
705 Πολέμουσα
706 Πολέμων
707 Πόλη
708 Πόλης
709 Πόλια
710 Πολίαγρος
711 Πολιάδη
712 Πολιάδης
713 Πολίαρχος
714 Πόλιος
715 Πολίοχος
716 Πολίτης
717 Πολίτις
718 Πόλιχνος
719 Πόλιχος
720 Πόλλης
721 Πολλίας
722 Πόλλις
723 Πόλλιχος
724 Πόλτυς
725 Πόλυ
726 Πολυαγάπητη
727 Πολυαγάπητος
728 Πολυαίμουσα
729 Πολυαίμων
730 Πολύαινα
731 Πολύαινος
732 Πολυάνθη
733 Πολυάνθης
734 Πολυάννα
735 Πολυάρατη
736 Πολυάρατος
737 Πολυαρίστη
738 Πολύαρχος
739 Πολύας
740 Πολύβια
741 Πολύβιος
742 Πολύβοια
743 Πολύβοιος
744 Πολυβότης
745 Πολυβώτης
746 Πολυγιάννα
747 Πολυγνώτη
748 Πολυγνώτης
749 Πολύγνωτος
750 Πολύγονος
751 Πολυδάμας
752 Πολυδάμεια
753 Πολυδάμνα
754 Πολυδεύκη
755 Πολυδεύκης
756 Πολυδώρα
757 Πολύδωρος
758 Πολυειδής
759 Πολύειδος
760 Πολύευκτη
761 Πολύευκτος
762 Πολυζήλη
763 Πολύζηλος
764 Πολύζος
765 Πολυζώη
766 Πολυζώης
767 Πολυκαρπία
768 Πολύκαρπος
769 Πολυκάστη
770 Πολυκάων
771 Πολύκλεια
772 Πολύκλειτος
773 Πολυκλεύς
774 Πολυκράτης
775 Πολύκριτος
776 Πολυκτήμων
777 Πολύκτωρ
778 Πολύλαος
779 Πολυμέδων
780 Πολυμέρης
781 Πολύμερος
782 Πολυμήδη
783 Πολυμήδης
784 Πολυμήλη
785 Πολύμηλος
786 Πολυμήστωρ
787 Πολύμναστος
788 Πολυμνήστωρ
789 Πολύμνια
790 Πολύμνιος
791 Πόλυμνις
792 Πολύνα
793 Πολυνείκη
794 Πολυνείκης
795 Πολύνηος
796 Πολυνίκη
797 Πολυνίκης
798 Πολυνόη
799 Πολυνόμη
800 Πολύξεινος
801 Πολυξένη
802 Πολύξενος
803 Πολυξώ
804 Πολυόχη
805 Πολύοχος
806 Πολυπαίδης
807 Πολυπείθης
808 Πολυπέρχουσα
809 Πολυπέρχων
810 Πολυπήμων
811 Πολυποίτης
812 Πολυπρέπων
813 Πόλυς
814 Πολύσεμνη
815 Πολύσεμνος
816 Πολυσθένης
817 Πολυσπέρμων
818 Πολυσπέρχων
819 Πολυσπορίτισσα
820 Πολυστρατιδας
821 Πολύστρατος
822 Πολυτάρκης
823 Πολυτέλεια
824 Πολυτέλειος
825 Πολυτίμη
826 Πολύτιμος
827 Πολύτροπος
828 Πολυφάντα
829 Πολυφάντας
830 Πολυφείδης
831 Πολυφήμη
832 Πολύφημος
833 Πολυφήτης
834 Πολυφόντης
835 Πολυφράδμων
836 Πολύφρων
837 Πολυχάρης
838 Πολυχαρίδας
839 Πολύχαρμος
840 Πολυχρονία
842 Πολυχρόνιος
843 Πολύχτορας
844 Πολυχτόρος
845 Πολωνα
846 Πομπηία
847 Πομπήιος
848 Πονολύτρια
849 Ποντέας
850 Ποντεύς
851 Πόντιος
852 Ποντομέδουσα
853 Ποντόνοος
854 Ποντόνος
855 Ποντοπόρεια
856 Ποντοποσειδῶν
857 Ποντοποσειδών
858 Πόντος
859 Πόπη
860 Ποπλία
861 Ποπλίων
862 Πορθάων
863 Πορθέας
864 Πορθεύς
865 Πορίνος
866 Πορταϊτισσα
867 Πορτιανή
868 Πορφυρία
869 Πορφυρίων
870 Ποσειδάων
871 Ποσείδιππος
872 Ποσειδών
873 Ποσειδώνα
874 Πόσσις
875 Ποτα
876 Ποταμία
877 Ποταμιαίνη
878 Ποταμιαίνος
879 Ποτάμων
880 Πότης
881 Ποτιτσα
882 Ποτούλα
883 Πουδέντα
884 Πουδέντος
885 Πουλάτη
886 Πούλια
887 Πουλίκος
888 Πούλιος
889 Πουλουδία
890 Πουλουδιός
891 Πουλυδάμας
892 Πουλχερία
893 Πουλχέριος
894 Πουπούλα
895 Πουπούλιος
896 Πούρτζης
897 Πραίνεστος
898 Πράνιχος
899 Πραξαγόρα
900 Πραξαγόρας
901 Πράξανδρος
902 Πραξιάδης
903 Πραξίβουλος
904 Πραξιδάμας
905 Πραξιδίκη
906 Πραξίεργος
907 Πραξιθέα
908 Πραξίλεως
909 Πράξιλλα
910 Πραξινόη
911 Πραξίνος
912 Πράξις
913 Πραξίτας
914 Πραξιτέλη
915 Πραξιτέλης
916 Πραξιφάνεια
917 Πραξιφάνης
918 Πραξιφάντα
919 Πραξίφαντος
920 Πραξίων
921 Πράξυλλα
922 Πρασίας
923 Πρατίνας
924 Πραύλος
925 Πρεπού
926 Πρέσβειρα
927 Πρεσβία
928 Πρέσβων
929 Πρευγένης
930 Πριαμίς
931 Πρίαμος
932 Πρίαπος
933 Πρίασος
934 Πριηνεύς
935 Πριήνη
936 Πριόλας
937 Πρίσκα
939 Πρίσκος
940 Πρίων
941 Πρνυτίων
942 Πρόαινος
943 Προαναγγελλομένη
944 Πρόας
945 Προαυγα
946 Προαύγη
947 Προαύγης
948 Πρόβη
949 Πρόβος
950 Πρόβουλος
951 Προδίκη
952 Πρόδικος
953 Προδρομία
954 Προδρομίνα
955 Πρόδρομος
960 Προθήνωρ
961 Προθήνωρας
962 Προθόη
963 Προθοήνωρ
964 Προθόων
965 Προθώνων
966 Προίτος
967 Πρόκλεια
968 Προκλεύς
969 Πρόκνη
970 Προκοπή
971 Προκόπης
972 Προκοπού
973 Πρόκριδα
974 Προκρίς
975 Πρόκριτος
976 Προκρούστης
977 Πρόλαος
978 Πρόλοχος
979 Προμαθίων
980 Προμάχη
981 Πρόμαχος
982 Προμένεια
983 Προμένης
984 Προμεύς
985 Προμηθέα
986 Προμηθέας
987 Πρόμηθος
988 Προνόη
989 Πρόνομος
990 Πρόνοος
991 Προξενίδας
992 Πρόξενος
993 Πρόπις
994 Προπόδας
995 Προπύλη
996 Προσδόκη
997 Προσδόκιος
998 Προσηγορία
999 Προσίστισσα
1000 Προστασία
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία