Εορτές 3 Αυγούστου: Trea Αγία Σαλώμη η Μυροφόρος Άγιος Ολύμπιος ο έπαρχος, μάρτυρας Δαλματία Ζεβεδαίος Όσιος Δαλμάτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοδώρα εξ Αιγίνης Άγιοι Ιωάννης Επίσκοπος Εφέσου Άγιος Στέφανος Ιερομάρτυρας Πάπας Ρώμης Δαλματία Θεόκτιστος Όσιος Ισαάκιος ο Ομολογητής
1 Πύθιος
2 Πάβελ
3 Παγάνης
4 Παγγαιότισσα
5 Πάγκαλλη
6 Πάγκαλλος
7 Παγκάστη
8 Παγκέχρω
9 Παγκοσμία
10 Παγκόσμιος
11 Παγκρατία
12 Παγκράτιος
13 Παγκρέων
14 Παγχαρία
15 Παγχάριος
16 Παγώνα
17 Παγώνδας
18 Παιάν
19 Παιάνιος
20 Παιάντωρ
21 Παιδοθήρα
22 Παιήονα
23 Παιήων
24 Παΐκος
25 Πάικος
26 Παις
27 Παϊσία
28 Παΐσιος
29 Παίων
30 Παιωνία
31 Πακάτη
32 Πακερία
33 Πάκερος
34 Πάκης
35 Πακτίων
36 Παλάδα
37 Παλαδία
38 Παλαιμόνιος
39 Παλαίμων
40 Παλαιοκαστρίτισσα
41 Παλαιολογίνα
42 Παλαιολόγος
43 Παλαιστίνη
44 Παλαιστίνος
45 Παλαίστρα
46 Παλαιστώ
47 Παλαίφαστος
48 Παλαίφατος
49 Παλαίχθων
50 Παλαμάς
51 Παλαμήδη
52 Παλαμήδης
54 Παλάμουσα
55 Παλάμων
56 Παλάσσα
57 Παλατιανή
58 Παλεό
59 Παλεύς
60 Πάλη
61 Παλικάρης
62 Παλίνου
63 Παλινούρος
64 Παλλαδία
65 Παλλάδιος
66 Πάλλαντας
67 Παλλαντία
68 Παλλήνη
70 Πάλμα
71 Πάλμας
72 Παλμύρα
73 Παλμύρης
74 Πάλμυς
75 Παλόμα
76 Παλύνωρ
77 Παμβώ
78 Πάμβων
79 Πάμελα
80 Πάμελος
81 Παμένης
82 Παμμακάριστη
83 Παμμακάριστος
84 Παμμέγιστος
85 Παμμένης
86 Πάμμιλος
87 Πάμμων
88 Πάμος
89 Πάμπης
90 Παμπίνα
91 Παμπίτσα
92 Πάμπος
93 Παμφάης
94 Παμφαμήρ
95 Παμφαμήρα
96 Παμφίλη
97 Πάμφιλος
98 Παμφοδίτης
99 Παμφύλη
100 Πάμφυλος
101 Πάμφως
102 Πάν
105 Πανάγγελος
106 Παναγία Τριχερούσα
107 Παναγιάννης
108 Παναγιούλα
109 Παναγιώτα
110 Παναγιώτης
111 Παναγοβασίλειος
112 Παναγογεράσιμος
113 Πανάγος
114 Παναγούλα
115 Παναίλα
116 Πάναινος
117 Παναίτιος
118 Πανάκεια
119 Παναρέτη
120 Πανάρετος
121 Πανασού
122 Παναυγή
123 Παναυγής
124 Πανάχραντος
125 Πανδαία
126 Πανδάρεος
127 Πάνδαρος
128 Πάνδημος
129 Πανδίη
130 Πανδίων
131 Πάνδοκος
132 Πάνδροσος
133 Πανδώρα
134 Πάνδωρος
135 Πάνεμος
136 Πάνεος
137 Πανεύφημος
138 Πανήγορος
139 Πανηγύριος
140 Πανηγυρίς
141 Πανθαλίς
142 Πανθελγής
143 Πανθήρα
144 Πάνθηρας
145 Πανθηρία
146 Πανθήριος
147 Πανθίας
148 Πανθοίδας
149 Πάνθοος
150 Πανίτης
151 Πανιώ
152 Πανιώνιος
153 Πανκράτιος
154 Παννας
155 Παννυχίς
156 Πανόλβιος
157 Πανόπεια
158 Πανοπεύς
159 Πανόπτης
160 Πάνορμος
161 Πανορμώ
162 Πάνος
163 Πανούσος
164 Πανσέληνος
165 Πανσέμνη
166 Πάνσεμνος
167 Πανσθένη
168 Πανσθένης
169 Πανσούλα
170 Πανσοφία
171 Πανσόφιος
172 Παντάγνωτος
173 Πανταζής
174 Παντακλής
175 Πανταλέων
176 Παντάναξ
177 Παντάνασσα
178 Παντάρκης
179 Πάνταυχος
180 Παντείδυια
181 Παντελέα
182 Παντελεήμων
183 Παντέλεια
184 Παντελεούσα
185 Παντελέων
186 Παντελήδας
187 Παντέλια
188 Παντελιάς
189 Παντελίνα
190 Παντευλόγητη
191 Παντεύς
192 Παντιάνα
193 Παντίκα
194 Πάντιμος
195 Παντινός
196 Παντίτης
197 Παντολέαινα
198 Παντολέων
199 Παντούλα
200 Παντούση
201 Παντόχαρα
202 Παντώ
203 Πανύασης
204 Πανύασις
205 Πανώλιας
206 Πανωραία
207 Πανωραίος
208 Πάξαμος
209 Πάολα
210 Πάουλα
211 Παπαδιά
212 Πάπας
213 Πάπης
214 Παπία
215 Παπίας
216 Παπικός
217 Παππάς
218 Παππία
219 Παππιανός
220 Παππίας
221 Πάππος
222 Πάπυλος
223 Παπυρία
224 Πάπυρος
225 Παραδείση
226 Παραδείσης
227 Παραθεμίδας
228 Παραιβάτης
229 Παραίβιος
230 Πάραλος
231 Παραμονή
232 Παράμονος
233 Παραμυθία
234 Παραμύθιος
235 Παρασκευάς
236 Παρασκευή
237 Παράσχη
238 Παράσχος
239 Πάρεια
240 Παρεισάδης
241 Παρέσα
242 Παρή
243 Παρηγορία
244 Παρηγόριος
245 Παρθαγάπη
246 Παρθαγάπης
247 Παρθενίς
248 Παρθενοπαίος
249 Παρθενόπη
250 Παρθενορή
251 Παρθένος
252 Παρθενών
253 Πάρια
254 Παρίδης
255 Πάριος
256 Πάρις Α
257 Πάρις Θ
258 Παρίσης
259 Παρισσώ
260 Παρμενία
261 Παρμενίων
262 Παρμίσκος
263 Παρνασσός
264 Πάρνσμαν
265 Πάροδος
266 Πάροινος
267 Παρόραμα
268 Πάρος
269 Παρούση
270 Παρουσία
271 Παρράσιος
272 Παρσενία
273 Παρσών
274 Παρτάλης
275 Παρτάλω
276 Παρυσάτιδα
277 Παρυσάτις
278 Πασέας
279 Πασιάδης
280 Πασίας
281 Πασιθέα
282 Πασιθέη
283 Πασίθεμις
284 Πασιθόη
285 Πασικλής
286 Πασικράτεια
287 Πασικράτης
288 Πασίμαχος
289 Πασίμηλος
290 Πασιππίδας
291 Πασιτέλης
292 Πασιτελίδας
293 Πασιτέλλης
294 Πασιφάη
295 Πασιφάης
296 Πασιφίλη
297 Πασιχόρη
298 Πασίχορος
299 Πασίων
300 Πασίωνας
301 Πασούλα
302 Πάσσαλος
303 Πασσαρία
304 Πασσαρίων
305 Πασσίων
306 Παστού
307 Πασχάλης
308 Πασχαλία
309 Πασχαλίνα
310 Πασχασία
311 Πασχάσιος
312 Πάσχος
313 Παταικίων
314 Παταϊκός
315 Παταίκου
316 Παταπία
317 Πατάπιος
318 Πατερία
319 Πατερίων
320 Πατερμούθιος
321 Πατέρνα
322 Πάτερνος
323 Πατήρ
324 Πατησιάδης
325 Πάτρα
326 Πατραίος
327 Πατρεύς
328 Πατρικία
329 Πατρίκιος
330 Πατρόβα
331 Πάτροβας
332 Πατρόκλεια
333 Πάτροκλος
334 Πατροφίλη
335 Πατρόφιλος
336 Πατρώ
337 Παύλα
338 Παύλος
342 Παυσανία
343 Παυσανίας
344 Παυσίας
345 Παυσίκακη
346 Παυσίκακος
347 Παυσίλυπος
348 Παυσιμάχη
349 Παυσίμαχος
350 Παύσιππος
351 Παυσιρία
352 Παυσίριος
353 Παυσολύπη
354 Παυσολύπιος
355 Παύσων
356 Παφνουτία
357 Παφνούτιος
358 Πάχης
359 Πάχος
360 Παχούμιος
361 Παχωμία
362 Παχώμιος
363 Πέγκυ
364 Πεδαριτος
365 Πεδιάς
366 Πεεραίος
367 Πεζουνού
368 Πειθαγόρας
369 Πειθέας
370 Πειθίας
371 Πειθώ
372 Πείθων
373 Πείραιο
374 Πείραιος
375 Πειραιώτισσα
376 Πείρανθος
377 Πείραντας
378 Πειρέας
379 Πειρήν
380 Πειρήνη
381 Πειρίθοον
382 Πειρίθοος
383 Πειρίθος
384 Πειρίθους
385 Πειροκρήτη
386 Πείροος
387 Πείσανδρος
388 Πεισηνόρης
389 Πεισήνωρ
390 Πεισίας
391 Πεισιδίκη
392 Πεισίδωρος
393 Πεισιθόη
394 Πεισικράτης
395 Πεισινόη
397 Πεισιρρόδη
398 Πεισίστρατος
399 Πείσος
400 Πείσων
401 Πεκμεστζής
402 Πελαγία
403 Πελάγιος
404 Πελαγονίτισσα
405 Πελάργη
406 Πελασγός
407 Πέλεια
408 Πελίας
409 Πελίγνας
410 Πελίης
411 Πελισίας
412 Πέλλα
413 Πέλλην
414 Πέλλης
415 Πέλλιχος
416 Πελοπία
417 Πελοπίδα
418 Πελοπίδας
419 Πέλωρ
420 Πέλωψ
421 Πεμπέ
422 Πεμφρυδώ
423 Πένη
424 Πενθεσίλεια
426 Πενθεύς
427 Πενθύλος
428 Πένκα
429 Πενταυγή
430 Πενταύγης
431 Πεντζεχρη
432 Πεντηκοστή
433 Πένυ
434 Πέραιθος
435 Πέργαμος
436 Πέργασος
437 Περγέτη
438 Περγέτος
440 Περδίκα
441 Πέρδιξ
442 Περέας
443 Περεγρίνα
444 Περεγρίνος
445 Περεζ
446 Περεύς
447 Πέρη
448 Περήλιος
449 Περθώ
450 Περίαλα
451 Περίανδρος
452 Περίαπις
453 Περίβλεπττος
454 Περίβοια
455 Περιγένης
456 Περιήρης
457 Περίθους
458 Περίκλεια
459 Περικλής
460 Περικλυμένη
461 Περικλύμενος
462 Περικτιόνη
463 Περικτίων
464 Περίλαος
465 Περιλένα
466 Περίλεως
467 Πέριλλος
468 Περιμανθούλα
469 Περιμήδη
470 Περιμήδης
471 Περιμήλης
472 Πέριμος
473 Περιμπίδης
474 Περινείκη
475 Περίπας
476 Περιπόλτας
477 Περισθένης
478 Περιστέρα
479 Περιστέρης
480 Περίφας
481 Περίφημος
482 Περιφήτης
483 Περλιγού
484 Περμανθέα
485 Περμανθία
486 Πέρνθος
487 Περνιακή
488 Περνιακός
489 Περοιδας
490 Περπέτουα
492 Περπέτουος
493 Περσεύς
494 Περσεφόνη
495 Περσεφόνης
496 Περσηίς
497 Περφήτης
498 Πετάλη
499 Πέτας
500 Πετεώνας
501 Πετεώς
502 Πετούνια
503 Πετούνιος
504 Πέτρα
505 Πετράντα
506 Πέτρος
507 Πετρωνία
508 Πετρώνιος
509 Πέτσας
510 Πέττα
511 Πέττυ
512 Πεύκη
513 Πεύκος
514 Πευσίππη
515 Πεύσιππος
516 Πηγασίς
517 Πήγασος
518 Πηγή
519 Πήγων
520 Πήδαιος
521 Πηδαῖος
522 Πήδασος
523 Πηλεγών
524 Πηλεία
525 Πηλεύς
526 Πηνειός
527 Πηνειώ
528 Πηνέλαος
529 Πηνέλεως
530 Πηνελόπεια
531 Πηνελόπη
533 Πηρώ
534 Πήτερ
535 Πία
536 Πιαμούν
537 Πιάνκα
538 Πίγρης
539 Πίδοκος
540 Πιδύτης
541 Πίελος
542 Πιεραντώνιος
543 Πιερία
544 Πίερος
545 Πιλάτος
546 Πίνδαρος
547 Πίνδος-Α
548 Πίνδος-Θ
549 Πινιό
550 Πίννα
551 Πίννας
552 Πινουφρία
553 Πινούφριος
554 Πιόνη
555 Πίονις
556 Πιούλιος
557 Πίπης
558 Πίσος
559 Πίστις
560 Πιστοκράτης
561 Πιστούλα
562 Πίστων
563 Πιτάνη
564 Πιτθεύς
565 Πιτίας
566 Πιτιρίμ
567 Πίτρακκος
568 Πίτσα
569 Πιττακή
570 Πιττακός
571 Πίτταλος
572 Πιτυρεύς
573 Πιτυρία
574 Πίτυς
575 Πιώρ
576 Πλαγγών
577 Πλαγιά
578 Πλαθάνη
579 Πλακία
580 Πλακίλλα
581 Πλάκιλλος
582 Πλανητιάδης
583 Πλαντίνος
584 Πλαστήρας
585 Πλατανιώτισσα
586 Πλάτεια
587 Πλατίλλα
588 Πλατυτέρα
589 Πλάτων
591 Πλατωνίς
593 Πλάτωρ
594 Πλαυκία
595 Πλαύκιος
596 Πλειάς
597 Πλείας
598 Πλειόνη
599 Πλεισθένης
600 Πλεισταίνετος
601 Πλείσταινος
602 Πλειστάρχη
603 Πλείσταρχος
604 Πλείστας
605 Πλειστοάναξ
606 Πλειστόλας
607 Πλειστονίκης
608 Πλειστόνικος
609 Πλειστωνακτας
610 Πλειώνη
611 Πλευρών
612 Πλήθων
613 Πληιόνη
614 Πλημναίος
615 Πληξαύρα
616 Πληξαύρη
617 Πλήξιππος
618 Πληξούρα
619 Πλήσια
620 Πλήσιος
621 Πλίνιος
622 Ἀπέλλιχος
623 Πλουμής
624 Πλουμίνα
625 Πλουμιστή
626 Πλουσία
627 Πλούσιος
628 Πλουτάρχη
629 Πλούταρχος
630 Πλουτιάδης
631 Πλουτοδώρα
632 Πλουτόδωρος
633 Πλούτος
634 Πλουτώ
635 Πλούτων
636 Πλωρέας
637 Πλωτίνα
638 Πλωτίνος
639 Πλωτώ
640 Ποδαλείριος
641 Ποδάνεμος
642 Ποδάργη
643 Ποδαργός
644 Ποδάρκη
645 Ποδάρκης
646 Ποδής
647 Ποδησποιας
648 Ποθαίος
649 Ποθεινή
650 Ποθείνος
651 Ποθητή
652 Ποθητός
653 Πόθος
654 Ποίας
655 Ποιμενία
656 Ποιμήν
657 Ποινή
658 Ποιοήνωρ
659 Πόκρις
660 Πόλα
661 Πολάντα
662 Πολάργη
663 Πολέμαρχος
664 Πολεμάχη
665 Πολέμαχος
666 Πολεμοκράτης
667 Πολέμουσα
668 Πολέμων
669 Πόλη
670 Πόλης
671 Πόλια
672 Πολίαγρος
673 Πολιάδης
674 Πολίαρχος
675 Πόλιος
676 Πολίοχος
677 Πολίτης
678 Πολίτις
679 Πόλιχνος
680 Πόλιχος
681 Πολίων
682 Πόλλης
683 Πολλίας
684 Πόλλις
685 Πόλλιχος
686 Πόλτυς
687 Πόλυ
688 Πολυαγάπητη
689 Πολυαγάπητος
690 Πολυαίμουσα
691 Πολυαίμων
692 Πολύαινα
693 Πολύαινος
694 Πολυάνθη
695 Πολυάνθης
696 Πολυάννα
697 Πολυάρατη
698 Πολυάρατος
699 Πολυαρίστη
700 Πολύαρχος
701 Πολύας
702 Πολύβια
703 Πολύβιος
704 Πολύβοια
705 Πολύβοιος
706 Πολυβότης
707 Πολυβώτης
708 Πολυγιάννα
709 Πολυγνώτη
710 Πολυγνώτης
711 Πολύγνωτος
712 Πολύγονος
713 Πολυδάμας
714 Πολυδαμίδας
715 Πολυδάμνα
716 Πολυδάμνεια
717 Πολυδεύκη
718 Πολυδεύκης
719 Πολυδώρα
720 Πολύδωρος
721 Πολυειδής
722 Πολύειδος
723 Πολύευκτη
724 Πολύευκτος
725 Πολυζήλη
726 Πολύζηλος
727 Πολύζος
728 Πολυζώη
729 Πολυζώης
730 Πολυκαρπία
731 Πολύκαρπος
732 Πολυκάστη
733 Πολυκάων
734 Πολύκλεια
735 Πολύκλειτος
736 Πολυκλεύς
737 Πολυκράτης
738 Πολύκριτος
739 Πολυκτήμων
740 Πολύκτωρ
741 Πολύλαος
742 Πολυμέδων
743 Πολυμέρης
744 Πολύμερος
745 Πολυμήδη
746 Πολυμήδης
747 Πολυμήλη
748 Πολύμηλος
749 Πολυμήστωρ
750 Πολύμναστος
751 Πολυμνήστωρ
752 Πολύμνια
753 Πολύμνιος
754 Πόλυμνις
755 Πολύνα
756 Πολυνείκης
757 Πολύνηος
758 Πολυνίκη
759 Πολυνίκης
760 Πολυνόη
761 Πολυνόμη
762 Πολύξεινος
763 Πολυξένη
764 Πολυξενίδας
765 Πολύξενος
766 Πολυξώ
767 Πολυόχη
768 Πολύοχος
769 Πολυπαίδης
770 Πολυπείθης
771 Πολυπερχων
772 Πολυπήμων
773 Πολυποίτης
774 Πολυπρέπων
775 Πόλυς
776 Πολύσεμνη
777 Πολύσεμνος
778 Πολυσθένης
779 Πολυσπέρμων
780 Πολυσπέρχων
781 Πολυσπορίτισσα
782 Πολυστρατιδας
783 Πολύστρατος
784 Πολυτάρκης
785 Πολυτέλεια
786 Πολυτέλειος
787 Πολυτίμη
788 Πολύτιμος
789 Πολύτροπος
790 Πολυφείδης
791 Πολύφημον
792 Πολύφημος
793 Πολυφήτης
794 Πολυφόντης
795 Πολυφράδμων
796 Πολύφρων
797 Πολυχάρης
798 Πολυχαρίδας
799 Πολύχαρμος
800 Πολυχρονία
802 Πολυχρόνιος
803 Πολύχτορας
804 Πολυχτόρος
805 Πολωνα
806 Πομπή
807 Πομπήιος
808 Πομπία
809 Πομπίων
810 Πονολύτρια
811 Ποντέας
812 Ποντεύς
813 Πόντιος
814 Ποντομέδουσα
815 Ποντόνοος
816 Ποντόνος
817 Ποντοπόρεια
818 Ποντοποσειδῶν
819 Ποντοποσειδών
820 Πόντος
821 Πόπη
822 Ποπλία
823 Ποπλίων
824 Πορθάων
825 Πορθέας
826 Πορθεύς
827 Πορίνος
828 Πορταϊτισσα
829 Πορτιανή
830 Πορφυρία
831 Πορφυρίων
832 Ποσειδάων
833 Ποσείδιππος
834 Ποσειδών
835 Ποσειδώνα
836 Πόσσις
837 Ποτα
838 Ποταμία
839 Ποταμιαίνη
840 Ποταμιαίνος
841 Ποτάμων
842 Πότης
843 Ποτιτσα
844 Ποτούλα
845 Πουδέντα
846 Πουδέντος
847 Πουλάτη
848 Πούλια
849 Πουλίκος
850 Πούλιος
851 Πουλουδία
852 Πουλουδιός
853 Πουλυδάμας
854 Πουλχερία
855 Πουλχέριος
856 Πουπλία
857 Πούπλιος
858 Πουπούλα
859 Πουπούλιος
860 Πούρτζης
861 Πραίνεστος
862 Πράνιχος
863 Πραξαγόρα
864 Πραξαγόρας
865 Πράξανδρος
866 Πραξιάδης
867 Πραξίβουλος
868 Πραξιδάμας
869 Πραξιδίκη
870 Πραξίεργος
871 Πραξιθέα
872 Πραξίλεως
873 Πράξιλλα
874 Πραξινόη
875 Πραξίνος
876 Πράξις
877 Πραξίτας
878 Πραξιτέλη
879 Πραξιτέλης
880 Πραξιφάνης
881 Πραξίων
882 Πράξυλλα
883 Πρασίας
884 Πρατίνας
885 Πραύλος
886 Πρεπού
887 Πρέσβειρα
888 Πρεσβία
889 Πρέσβων
890 Πρευγένης
891 Πρίαμος
892 Πρίαπος
893 Πρίασος
894 Πριόλας
895 Πρίσκα
897 Πρίσκος
898 Πρίων
899 Πρνυτίων
900 Πρόαινος
901 Προαναγγελλομένη
902 Πρόας
903 Προαυγα
904 Προαύγη
905 Προαύγης
906 Πρόβη
907 Πρόβος
908 Πρόβουλος
909 Προδίκη
910 Πρόδικος
911 Προδρομία
912 Προδρομίνα
913 Πρόδρομος
914 Προθήνωρ
915 Προθήνωρας
916 Προθοήνωρ
917 Πρόθοος
918 Προθόων
919 Προθώνων
920 Προίτος
921 Πρόκλεια
922 Προκλεύς
923 Πρόκλουλος
924 Πρόκνη
925 Προκοπία
926 Προκόπιος
927 Προκοπού
928 Πρόκριδα
929 Προκρίς
930 Πρόκριτος
931 Προκρούστης
932 Πρόλαος
933 Πρόλοχος
934 Προμαθίων
935 Προμάχη
936 Πρόμαχος
937 Προμένεια
938 Προμεύς
939 Προμηθέα
940 Προμηθέας
941 Πρόμηθος
942 Προνόη
943 Πρόνομος
944 Πρόνοος
945 Προξενίδας
946 Πρόξενος
947 Πρόπις
948 Προπόδας
949 Προπύλη
950 Προσδόκη
951 Προσδόκιος
952 Προσηγορία
953 Προσίστισσα
954 Προστασία
955 Προστάτρια
956 Πρόσυμνα
957 Προσφυγιά
958 Προτασία
959 Προτάσιος
960 Προτερία
961 Προτέριος
962 Προτιάων
963 Προύμνις
964 Προυσίας
965 Προυσιώτισσα
966 Προχόρη
967 Πρόχορος
968 Πρυμέας
969 Πρυμνεύς
970 Πρυμνώ
971 Πρύτανις
972 Πρώναξ
973 Πρωρεύς
974 Πρώρος
975 Πρωταγόρας
976 Πρώταρχος
977 Πρωτεσίλαος
978 Πρωτεύς
979 Πρώτις
980 Πρωτογένεια
981 Πρωτογένης
982 Πρωτοκλέων
983 Πρωτοκλής
984 Πρωτόλαος
985 Πρωτολέων
986 Πρωτολεώνη
987 Πρωτόλικος
988 Πρωτομάνης
989 Πρωτομάχη
990 Πρωτόμαχος
991 Πρωτομέδεια
992 Πρωτομέδουσα
993 Πρωτονοτάριος
994 Πρωτόπαπας
995 Πρωτοφάνης
997 Πτελέων
998 Πτερέλαος
999 Πτολέμα
1000 Πτολεμαΐδα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία