Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
1 Πύθιος
2 Πάβελ
3 Παγάνης
4 Παγγαιότισσα
5 Πάγκαλλη
6 Πάγκαλλος
7 Παγκάστη
8 Παγκέχρω
9 Παγκοσμία
10 Παγκόσμιος
11 Παγκρατία
12 Παγκράτιος
13 Παγκρέων
14 Παγχαρία
15 Παγχάριος
16 Παγώνα
17 Παγώνδας
18 Παιάν
19 Παιάνιος
20 Παιάντωρ
21 Παιδοθήρα
22 Παιήονα
23 Παιήων
24 Παΐκος
25 Πάικος
26 Παις
27 Παϊσία
28 Παΐσιος
29 Παίων
30 Παιωνία
31 Πακάτη
32 Πακερία
33 Πάκερος
34 Πάκης
35 Πακτίων
36 Παλάδα
37 Παλαδία
38 Παλαιμόνιος
39 Παλαίμων
40 Παλαιοκαστρίτισσα
41 Παλαιολογίνα
42 Παλαιολόγος
43 Παλαιστίνη
44 Παλαιστίνος
45 Παλαίστρα
46 Παλαιστώ
47 Παλαίφαστος
48 Παλαίφατος
49 Παλαίχθων
50 Παλαμάς
51 Παλαμήδη
52 Παλαμήδης
54 Παλάμουσα
55 Παλάμων
56 Παλάσσα
57 Παλατιανή
58 Παλεό
59 Παλεύς
60 Πάλη
61 Παλικάρης
62 Παλίνου
63 Παλινούρος
64 Παλλαδία
65 Παλλάδιος
66 Πάλλαντας
67 Παλλαντία
68 Παλλήνη
70 Πάλμα
71 Πάλμας
72 Πάλμυς
73 Παλόμα
74 Παλύνωρ
75 Παμβώ
76 Πάμβων
77 Πάμελα
78 Πάμελος
79 Παμένης
80 Παμμακάριστη
81 Παμμακάριστος
82 Παμμέγιστος
83 Παμμένης
84 Πάμμιλος
85 Πάμμων
86 Πάμος
87 Πάμπης
88 Παμπίνα
89 Παμπίτσα
90 Πάμπος
91 Παμφάης
92 Παμφαμήρ
93 Παμφαμήρα
94 Παμφίλη
95 Πάμφιλος
96 Παμφοδίτης
97 Παμφύλη
98 Πάμφυλος
99 Πάμφως
100 Πάν
103 Πανάγγελος
104 Παναγία Τριχερούσα
105 Παναγιάννης
106 Παναγιούλα
107 Παναγιώτα
108 Παναγιώτης
109 Παναγοβασίλειος
110 Παναγογεράσιμος
111 Πανάγος
112 Παναγούλα
113 Παναίλα
114 Πάναινος
115 Παναίτιος
116 Πανάκεια
117 Παναρέτη
118 Πανάρετος
119 Πανασού
120 Παναυγή
121 Παναυγής
122 Πανάχραντος
123 Πανδαία
124 Πανδάρεος
125 Πάνδαρος
126 Πάνδημος
127 Πανδίη
128 Πανδίων
129 Πάνδοκος
130 Πάνδροσος
131 Πανδώρα
132 Πάνδωρος
133 Πάνεμος
134 Πάνεος
135 Πανεύφημος
136 Πανήγορος
137 Πανηγύριος
138 Πανηγυρίς
139 Πανθαλίς
140 Πανθελγής
141 Πανθήρα
142 Πάνθηρας
143 Πανθηρία
144 Πανθήριος
145 Πανθίας
146 Πανθοίδας
147 Πάνθοος
148 Πανίτης
149 Πανιώ
150 Πανιώνιος
151 Πανκράτιος
152 Παννας
153 Παννυχίς
154 Πανόλβιος
155 Πανόπεια
156 Πανοπεύς
157 Πανόπτης
158 Πάνορμος
159 Πανορμώ
160 Πάνος
161 Πανούσος
162 Πανσέληνος
163 Πανσέμνη
164 Πάνσεμνος
165 Πανσθένη
166 Πανσθένης
167 Πανσούλα
168 Πανσοφία
169 Πανσόφιος
170 Παντάγνωτος
171 Πανταζής
172 Παντακλής
173 Πανταλέων
174 Παντάναξ
175 Παντάνασσα
176 Παντάρκης
177 Πάνταυχος
178 Παντείδυια
179 Παντελέα
180 Παντελεήμων
181 Παντέλεια
182 Παντελεούσα
183 Παντελήδας
184 Παντέλια
185 Παντελιάς
186 Παντελίνα
187 Παντευλόγητη
188 Παντεύς
189 Παντιάνα
190 Παντίκα
191 Πάντιμος
192 Παντινός
193 Παντίτης
194 Παντολέαινα
195 Παντολέων
196 Παντούλα
197 Παντούση
198 Παντόχαρα
199 Παντώ
200 Πανύασης
201 Πανύασις
202 Πανώλιας
203 Πανωραία
204 Πανωραίος
205 Πάξαμος
206 Πάολα
207 Πάουλα
208 Παπαδιά
209 Πάπας
210 Πάπης
211 Παπία
212 Παπίας
213 Παπικός
214 Παππάς
215 Παππιανός
216 Παππίας
217 Πάππος
218 Πάπυλος
219 Παπυρία
220 Πάπυρος
221 Παραδείση
222 Παραδείσης
223 Παραθεμίδας
224 Παραιβάτης
225 Παραίβιος
226 Πάραλος
227 Παραμονή
228 Παράμονος
229 Παραμυθία
230 Παραμύθιος
231 Παρασκευάς
232 Παρασκευή
233 Παράσχη
234 Παράσχος
235 Πάρεια
236 Παρεισάδης
237 Παρέσα
238 Παρή
239 Παρηγορία
240 Παρηγόριος
241 Παρθαγάπη
242 Παρθαγάπης
243 Παρθενίς
244 Παρθενοπαίος
245 Παρθενόπη
246 Παρθενορή
247 Παρθένος
248 Παρθενών
249 Πάρια
250 Παρίδης
251 Πάριος
252 Πάρις Α
253 Πάρις Θ
254 Παρίσης
255 Παρισσώ
256 Παρμενία
257 Παρμενίων
258 Παρμίσκος
259 Παρνασσός
260 Πάρνσμαν
261 Πάροδος
262 Πάροινος
263 Παρόραμα
264 Πάρος
265 Παρούση
266 Παρουσία
267 Παρράσιος
268 Παρσενία
269 Παρσών
270 Παρτάλης
271 Παρτάλω
272 Παρυσάτιδα
273 Παρυσάτις
274 Πασέας
275 Πασιάδης
276 Πασίας
277 Πασιθέα
278 Πασιθέη
279 Πασίθεμις
280 Πασιθόη
281 Πασικλής
282 Πασικράτεια
283 Πασικράτης
284 Πασίμαχος
285 Πασίμηλος
286 Πασιππίδας
287 Πασιτέλης
288 Πασιτελίδας
289 Πασιτέλλης
290 Πασιφάη
291 Πασιφίλη
292 Πασιχόρη
293 Πασίχορος
294 Πασίων
295 Πασίωνας
296 Πασούλα
297 Πάσσαλος
298 Πασσαρία
299 Πασσαρίων
300 Πασσίων
301 Παστού
302 Πασχάλης
303 Πασχαλία
304 Πασχαλίνα
305 Πασχασία
306 Πασχάσιος
307 Πάσχος
308 Παταικίων
309 Παταϊκός
310 Παταίκου
311 Παταπία
312 Πατάπιος
313 Πατερία
314 Πατερίων
315 Πατερμούθιος
316 Πατέρνα
317 Πάτερνος
318 Πατήρ
319 Πατησιάδης
320 Πάτρα
321 Πατραίος
322 Πατρεύς
323 Πατρικία
324 Πατρίκιος
325 Πατρόβα
326 Πάτροβας
327 Πατρόκλεια
328 Πάτροκλος
329 Πατροφίλη
330 Πατρόφιλος
331 Πατρώ
332 Παύλα
333 Παύλος
337 Παυσανία
338 Παυσανίας
339 Παυσίας
340 Παυσίκακη
341 Παυσίκακος
342 Παυσίλυπος
343 Παυσίμαχος
344 Παύσιππος
345 Παυσιρία
346 Παυσίριος
347 Παυσολύπη
348 Παυσολύπιος
349 Παύσων
350 Παφνουτία
351 Παφνούτιος
352 Πάχης
353 Πάχος
354 Παχούμιος
355 Παχωμία
356 Παχώμιος
357 Πέγκυ
358 Πεδαριτος
359 Πεδιάς
360 Πεεραίος
361 Πεζουνού
362 Πειθαγόρας
363 Πειθέας
364 Πειθίας
365 Πειθώ
366 Πείθων
367 Πείραιο
368 Πείραιος
369 Πειραιώτισσα
370 Πείρανθος
371 Πείραντας
372 Πειρέας
373 Πειρήν
374 Πειρήνη
375 Πειρίθοον
376 Πειρίθοος
377 Πειρίθος
378 Πειρίθους
379 Πειροκρήτη
380 Πείροος
381 Πείσανδρος
382 Πεισηνόρης
383 Πεισήνωρ
384 Πεισίας
385 Πεισιδίκη
386 Πεισίδωρος
387 Πεισιθόη
388 Πεισικράτης
389 Πεισινόη
391 Πεισιρρόδη
392 Πεισίστρατος
393 Πείσος
394 Πείσων
395 Πεκμεστζής
396 Πελαγία
397 Πελάγιος
398 Πελαγονίτισσα
399 Πελάργη
400 Πελασγός
401 Πέλεια
402 Πελίας
403 Πελίγνας
404 Πελίης
405 Πελισίας
406 Πέλλα
407 Πέλλην
408 Πέλλης
409 Πέλλιχος
410 Πελοπία
411 Πελοπίδα
412 Πελοπίδας
413 Πέλωρ
414 Πέλωψ
415 Πεμπέ
416 Πεμφρυδώ
417 Πένη
418 Πενθεσίλεια
420 Πενθεύς
421 Πενθύλος
422 Πένκα
423 Πενταυγή
424 Πενταύγης
425 Πεντζεχρη
426 Πεντηκοστή
427 Πένυ
428 Πέραιθος
429 Πέργαμος
430 Πέργασος
431 Περγέτη
432 Περγέτος
434 Περδίκα
435 Πέρδιξ
436 Περέας
437 Περεγρίνα
438 Περεγρίνος
439 Περεζ
440 Περεύς
441 Πέρη
442 Περήλιος
443 Περθώ
444 Περίαλα
445 Περίανδρος
446 Περίαπις
447 Περίβλεπττος
448 Περίβοια
449 Περιγένης
450 Περιήρης
451 Περίθους
452 Περίκλεια
453 Περικλής
454 Περικλυμένη
455 Περικλύμενος
456 Περικτιόνη
457 Περικτίων
458 Περίλαος
459 Περιλένα
460 Περίλεως
461 Πέριλλος
462 Περιμανθούλα
463 Περιμήδη
464 Περιμήδης
465 Περιμήλης
466 Πέριμος
467 Περιμπίδης
468 Περινείκη
469 Περίπας
470 Περιπόλτας
471 Περισθένης
472 Περιστέρα
473 Περιστέρης
474 Περίφας
475 Περίφημος
476 Περιφήτης
477 Περλιγού
478 Περμανθέα
479 Περμανθία
480 Πέρνθος
481 Περνιακή
482 Περνιακός
483 Περοιδας
484 Περπέτουα
486 Περπέτουος
487 Περσεύς
488 Περσεφόνη
489 Περσεφόνης
490 Περσηίς
491 Περφήτης
492 Πετάλη
493 Πέτας
494 Πετεώνας
495 Πετεώς
496 Πετούνια
497 Πετούνιος
498 Πέτρα
499 Πετράντα
500 Πέτρος
501 Πετρωνία
502 Πετρώνιος
503 Πέτσας
504 Πέττα
505 Πέττυ
506 Πευκείδης
507 Πευκέστης
508 Πευκέτιος
509 Πεύκη
510 Πευσίππη
511 Πεύσιππος
512 Πηγασίς
513 Πήγασος
514 Πηγή
515 Πήγων
516 Πήδαιος
517 Πηδαῖος
518 Πήδασος
519 Πηδαχθόη
520 Πηλεγών
521 Πηλεία
522 Πηλεύς
523 Πηνειός
524 Πηνειώ
525 Πηνέλαος
526 Πηνέλεως
527 Πηνελόπεια
528 Πηνελόπη
530 Πηρώ
531 Πήτερ
532 Πία
533 Πιαμούν
534 Πιάνκα
535 Πίγρης
536 Πίδοκος
537 Πιδύτης
538 Πίελος
539 Πιεραντώνιος
540 Πιέρεια
541 Πιερία
542 Πιερίων
543 Πιλάτος
544 Πίνδαρος
545 Πίνδος-Α
546 Πίνδος-Θ
547 Πινιό
548 Πίννα
549 Πίννας
550 Πινουφρία
551 Πινούφριος
552 Πιόνη
553 Πίονις
554 Πιούλιος
555 Πίπης
556 Πίσος
557 Πίστις
558 Πιστοκράτης
559 Πιστούλα
560 Πίστων
561 Πιτάνη
562 Πιτθεύς
563 Πιτίας
564 Πιτιρίμ
565 Πίτρακκος
566 Πίτσα
567 Πιττακή
568 Πιττακός
569 Πίτταλος
570 Πιτυρεύς
571 Πιτυρία
572 Πίτυς
573 Πιώρ
574 Πλαγγών
575 Πλαγιά
576 Πλαθάνη
577 Πλακία
578 Πλακίλλα
579 Πλάκιλλος
580 Πλανητιάδης
581 Πλαντίνος
582 Πλαστήρας
583 Πλατανιώτισσα
584 Πλάτεια
585 Πλατίλλα
586 Πλατυτέρα
587 Πλάτων
589 Πλατωνίς
591 Πλάτωρ
592 Πλαυκία
593 Πλαύκιος
594 Πλειάς
595 Πλείας
596 Πλειόνη
597 Πλεισθένης
598 Πλεισταίνετος
599 Πλείσταινος
600 Πλειστάρχη
601 Πλείσταρχος
602 Πλείστας
603 Πλειστοάναξ
604 Πλειστόλας
605 Πλειστονίκης
606 Πλειστόνικος
607 Πλειστωνακτας
608 Πλειώνη
609 Πλευρών
610 Πλήθων
611 Πληιόνη
612 Πλημναίος
613 Πληξαύρα
614 Πληξαύρη
615 Πλήξιππος
616 Πληξούρα
617 Πλήσια
618 Πλήσιος
619 Πλίνιος
620 Ἀπέλλιχος
621 Πλουμής
622 Πλουμίνα
623 Πλουμιστή
624 Πλουσία
625 Πλούσιος
626 Πλουτάρχη
627 Πλούταρχος
628 Πλουτιάδης
629 Πλουτοδώρα
630 Πλουτόδωρος
631 Πλούτος
632 Πλουτώ
633 Πλούτων
634 Πλωρέας
635 Πλωτίνα
636 Πλωτίνος
637 Πλωτώ
638 Ποδαλείριος
639 Ποδάνεμος
640 Ποδάργη
641 Ποδαργός
642 Ποδάρκη
643 Ποδάρκης
644 Ποδής
645 Ποδησποιας
646 Ποθαίος
647 Ποθεινή
648 Ποθείνος
649 Ποθητή
650 Ποθητός
651 Πόθος
652 Ποίας
653 Ποιμενία
654 Ποιμήν
655 Ποινή
656 Ποιοήνωρ
657 Πόκρις
658 Πόλα
659 Πολάντα
660 Πολάργη
661 Πολέμαρχος
662 Πολεμάχη
663 Πολέμαχος
664 Πολεμοκράτης
665 Πολέμουσα
666 Πολέμων
667 Πόλη
668 Πόλης
669 Πόλια
670 Πολίαγρος
671 Πολιάδης
672 Πολίαρχος
673 Πόλιος
674 Πολίοχος
675 Πολίτης
676 Πολίτις
677 Πόλιχνος
678 Πόλιχος
679 Πολίων
680 Πόλλης
681 Πολλίας
682 Πόλλις
683 Πόλλιχος
684 Πόλτυς
685 Πόλυ
686 Πολυαγάπητη
687 Πολυαγάπητος
688 Πολυαίμουσα
689 Πολυαίμων
690 Πολύαινα
691 Πολύαινος
692 Πολυάνθη
693 Πολυάνθης
694 Πολυάννα
695 Πολυάρατη
696 Πολυάρατος
697 Πολυαρίστη
698 Πολύαρχος
699 Πολύας
700 Πολύβια
701 Πολύβιος
702 Πολύβοια
703 Πολύβοιος
704 Πολυβότης
705 Πολυβώτης
706 Πολυγιάννα
707 Πολυγνώτη
708 Πολυγνώτης
709 Πολύγνωτος
710 Πολύγονος
711 Πολυδάμας
712 Πολυδαμίδας
713 Πολυδάμνα
714 Πολυδάμνεια
715 Πολυδεύκη
716 Πολυδεύκης
717 Πολυδώρα
718 Πολύδωρος
719 Πολυειδής
720 Πολύειδος
721 Πολύευκτη
722 Πολύευκτος
723 Πολυζήλη
724 Πολύζηλος
725 Πολύζος
726 Πολυζώη
727 Πολυζώης
728 Πολυκαρπία
729 Πολύκαρπος
730 Πολυκάστη
731 Πολυκάων
732 Πολύκλεια
733 Πολύκλειτος
734 Πολυκλεύς
735 Πολυκράτης
736 Πολύκριτος
737 Πολυκτήμων
738 Πολύκτωρ
739 Πολύλαος
740 Πολυμέδων
741 Πολυμέρης
742 Πολύμερος
743 Πολυμήδη
744 Πολυμήδης
745 Πολυμήλη
746 Πολύμηλος
747 Πολυμήστωρ
748 Πολύμναστος
749 Πολυμνήστωρ
750 Πολύμνια
751 Πολύμνιος
752 Πόλυμνις
753 Πολύνα
754 Πολυνείκης
755 Πολύνηος
756 Πολυνίκη
757 Πολυνίκης
758 Πολυνόη
759 Πολυνόμη
760 Πολύξεινος
761 Πολυξένη
762 Πολυξενίδας
763 Πολύξενος
764 Πολυξώ
765 Πολυόχη
766 Πολύοχος
767 Πολυπαίδης
768 Πολυπείθης
769 Πολυπερχων
770 Πολυπήμων
771 Πολυποίτης
772 Πολυπρέπων
773 Πόλυς
774 Πολύσεμνη
775 Πολύσεμνος
776 Πολυσθένης
777 Πολυσπέρμων
778 Πολυσπέρχων
779 Πολυσπορίτισσα
780 Πολυστρατιδας
781 Πολύστρατος
782 Πολυτάρκης
783 Πολυτέλεια
784 Πολυτέλειος
785 Πολυτίμη
786 Πολύτιμος
787 Πολύτροπος
788 Πολυφείδης
789 Πολύφημον
790 Πολύφημος
791 Πολυφήτης
792 Πολυφόντης
793 Πολυφράδμων
794 Πολύφρων
795 Πολυχάρης
796 Πολυχαρίδας
797 Πολύχαρμος
798 Πολυχρονία
800 Πολυχρόνιος
801 Πολύχτορας
802 Πολυχτόρος
803 Πολωνα
804 Πομπή
805 Πομπήιος
806 Πομπία
807 Πομπίων
808 Πονολύτρια
809 Ποντέας
810 Ποντεύς
811 Πόντιος
812 Ποντομέδουσα
813 Ποντόνοος
814 Ποντόνος
815 Ποντοπόρεια
816 Πόντος
817 Πόπη
818 Ποπλία
819 Ποπλίων
820 Πορθάων
821 Πορθέας
822 Πορθεύς
823 Πορίνος
824 Πορταϊτισσα
825 Πορτιανή
826 Πορφυρία
827 Πορφυρίων
828 Ποσειδάων
829 Ποσείδιππος
830 Ποσειδών
831 Ποσειδώνα
832 Ποσειδωνία
833 Ποσειδώνιος
834 Πόσσις
835 Ποτα
836 Ποταμία
837 Ποταμιαίνη
838 Ποταμιαίνος
839 Ποτάμων
840 Πότης
841 Ποτιτσα
842 Ποτούλα
843 Πουδέντα
844 Πουδέντος
845 Πουλάτη
846 Πούλια
847 Πουλίκος
848 Πούλιος
849 Πουλουδία
850 Πουλουδιός
851 Πουλυδάμας
852 Πουλχερία
853 Πουλχέριος
854 Πουπλία
855 Πούπλιος
856 Πουπούλα
857 Πουπούλιος
858 Πούρτζης
859 Πραίνεστος
860 Πράνιχος
861 Πραξαγόρα
862 Πραξαγόρας
863 Πράξανδρος
864 Πραξιάδης
865 Πραξίβουλος
866 Πραξιδάμας
867 Πραξιδίκη
868 Πραξίεργος
869 Πραξιθέα
870 Πραξίλεως
871 Πράξιλλα
872 Πραξινόη
873 Πραξίνος
874 Πράξις
875 Πραξίτας
876 Πραξιτέλης
877 Πραξιφάνης
878 Πραξίων
879 Πράξυλλα
880 Πραξώ
881 Πρασίας
882 Πρατίνας
883 Πραύλος
884 Πρεπού
885 Πρέσβειρα
886 Πρεσβία
887 Πρέσβων
888 Πρευγένης
889 Πρίαμος
890 Πρίαπος
891 Πρίασος
892 Πριόλας
893 Πρίσκα
895 Πρίσκος
896 Πρίων
897 Πρνυτίων
898 Πρόαινος
899 Προαναγγελλομένη
900 Πρόας
901 Προαυγα
902 Προαύγη
903 Προαύγης
904 Πρόβη
905 Πρόβος
906 Πρόβουλος
907 Προδίκη
908 Πρόδικος
909 Προδρομία
910 Προδρομίνα
911 Πρόδρομος
912 Προθήνωρ
913 Προθήνωρας
914 Προθοήνωρ
915 Πρόθοος
916 Προθόων
917 Προθώνων
918 Προίτος
919 Πρόκλεια
920 Προκλεύς
921 Πρόκλουλος
922 Πρόκνη
923 Προκοπία
924 Προκόπιος
925 Προκοπού
926 Πρόκριδα
927 Προκρίς
928 Πρόκριτος
929 Προκρούστης
930 Πρόλαος
931 Πρόλοχος
932 Προμαθίων
933 Προμάχη
934 Πρόμαχος
935 Προμένεια
936 Προμεύς
937 Προμηθέα
938 Προμηθέας
939 Πρόμηθος
940 Προνόη
941 Πρόνομος
942 Πρόνοος
943 Προξενίδας
944 Πρόξενος
945 Πρόπις
946 Προπόδας
947 Προπύλη
948 Προσδόκη
949 Προσδόκιος
950 Προσηγορία
951 Προσίστισσα
952 Προστασία
953 Προστάτρια
954 Πρόσυμνα
955 Προσφυγιά
956 Προτασία
957 Προτάσιος
958 Προτερία
959 Προτέριος
960 Προτιάων
961 Προύμνις
962 Προυσίας
963 Προυσιώτισσα
964 Πρόχορη
965 Πρόχορος
966 Πρυμέας
967 Πρυμνεύς
968 Πρυμνώ
969 Πρύτανις
970 Πρώναξ
971 Πρωρεύς
972 Πρώρος
973 Πρωταγόρας
974 Πρώταρχος
975 Πρωτεσίλαος
976 Πρωτεύς
977 Πρώτις
978 Πρωτογένεια
979 Πρωτογένης
980 Πρωτοκλέων
981 Πρωτοκλής
982 Πρωτόλαος
983 Πρωτολέων
984 Πρωτολεώνη
985 Πρωτόλικος
986 Πρωτομάνης
987 Πρωτομάχη
988 Πρωτόμαχος
989 Πρωτομέδεια
990 Πρωτομέδουσα
991 Πρωτονοτάριος
992 Πρωτόπαπας
993 Πρωτοφάνης
995 Πτελέων
996 Πτερέλαος
997 Πτολέμα
998 Πτολεμαΐδα
999 Πτολεμαίος
1000 Πτολεμαϊς
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία