Εορτές 20 Μαρτίου: Αββαία Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Τετρικός Κουθβέρτα Λολλία Όσιος Κουθβέρτος Σεϊμβλά Τέτρικα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αδώνια Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Ναασσών
2 Ναβαδίας
3 Νάβις
4 Ναβουχοδονόσορ
5 Νάγια
6 Ναδίνα
7 Ναζαρέτ
8 Ναζαρία
9 Ναζάριος
10 Ναζέλα
11 Ναζι
12 Ναζλή
13 Ναζλού
14 Ναζωραίος
15 Ναθαλία
16 Ναθάμ
17 Ναθάν
18 Ναθαναήλ
19 Ναθαναηλία
20 Ναϊάδα
21 Ναϊάς
22 Ναϊρα
23 Νάϊρχος
24 Ναισάδης
25 Νάκης
26 Νακου
27 Νακώλεια
28 Ναλιάν
29 Νανά
30 Ναννακος
31 Ναννάριον
32 Νάννιον
33 Ναννώ
34 Νάνση
35 Νάνσια
36 Νάνσυ
37 Νάντα
38 Νάντια
39 Ναντίνα
40 Νανώ
41 Νάξος
42 Νάοκλος
43 Ναόμι
44 Ναός
45 Ναούμ
46 Ναούμα
47 Νάπα
48 Ναπολεοντία
49 Ναπολέων
50 Ναρκαίος
51 Νάρκισσα
52 Νάρκισσος
54 Ναρσή
55 Ναρσής
56 Ναρυκίδας
57 Νασάμων
58 Νάσια
59 Νάσος
60 Νασρεντίν
61 Νάσσα
62 Νασσίμ
63 Νάστας
64 Νάστης
65 Νάσω
66 Ναταλία
68 Νατάλιος
69 Νατάσα
70 Νατέλα
71 Νατέστα
72 Νατεύς
73 Νατζίμπ
74 Νάτια
75 Ναυβολίδης
76 Ναύβολος
77 Ναυκίδης
78 Ναυκλείδας
79 Ναυκλείδης
80 Ναυκλής
81 Ναύκλος
82 Ναυκράτης
83 Ναύκρατις
84 Ναυκύδης
85 Ναυμάχιος
86 Ναύπλιος
87 Ναύπων
88 Ναυσιγένης
89 Ναυσιθόη
90 Ναυσίθοος
91 Ναυσικά
93 Ναυσικάστη
94 Ναυσικλείδης
95 Ναυσικλής
96 Ναυσικός
97 Ναυσικράτης
98 Ναυσικύδης
99 Ναυσίμαχος
100 Ναυσιμέδων
101 Ναυσίνικος
102 Ναυσίνοος
103 Ναυσίππη
104 Ναυσιστράτη
105 Ναυσιφάνης
106 Ναυτέας
107 Ναφιέ
108 Ναχώρ
109 Νεάδα
110 Νεάδας
111 Νέαιρα
112 Νέαιχμος
113 Νεάλκης
114 Νεάνθη
115 Νέανθος
116 Νεανία
117 Νεανίας
118 Νεάρχη
119 Νέαρχος
120 Νέας
121 Νεβζάτ
122 Νέβη
123 Νέβρος
124 Νεβροφόνη
125 Νεβροφόνος
126 Νέδα
127 Νέδη
128 Νέδοντας
129 Νέδων
130 Νείκαρχος
131 Νείλια
132 Νείλος
133 Νειοκλής
134 Νειτήτις
135 Νέκλερη
136 Νεκταρία
137 Νεκταριελένα
138 Νεκτάριος
139 Νεκτωρια
140 Νέλα
141 Νελαϊδας
142 Νέλβα
143 Νέλια
144 Νέλλη
145 Νεμεάς
146 Νεμέας
147 Νεμέσιος
148 Νέμεσις
149 Νέμη
150 Νένα
151 Νεόβη
152 Νεοβούλη
153 Νεόκλεια
154 Νεοκλείδης
155 Νεοκλής
156 Νεοκρέων
157 Νεόκριτος
158 Νεολαϊδας
159 Νεολλίς
160 Νεόλλις
161 Νεομάς
162 Νεόμηρις
163 Νεονέλλης
164 Νεονίλλη
165 Νεοπτόλεμος
167 Νέορος
168 Νεοφάνεισσα
169 Νεόφη
170 Νεοφύτα
171 Νεόφυτος
172 Νεοχάρης
173 Νέπα
174 Νέπως
175 Νεράιδα
176 Νεράιδος
177 Νεραντζιά
178 Νεράντζιος
179 Νέρδα
180 Νέρδων
181 Νερένια
182 Νεροφορούσα
183 Νέρων
184 Νεσρίν
185 Νέσσος
186 Νέσταβος
187 Νεστορία
188 Νέστος
189 Νέστωρ
190 Νέτζος
191 Νέτζω
192 Νεφαλίων
193 Νεφέλη
194 Νεφερτίτη
195 Νεφθαλείμ
196 Νέφθυς
197 Νεωθάλεια
198 Νεωθάλης
199 Νέων
200 Νεώνια
201 Νηίς
202 Νηλεύς
203 Νήλισα
204 Νηλώ
205 Νημερτής
206 Νηρέας
207 Νηρηίδα
208 Νηρηίς
209 Νηρίτη
210 Νήριτος
211 Νήσια
212 Νήσιος
213 Νηφαίη
214 Νηφαλίων
215 Νήφουσα
216 Νήφων
217 Νιάρχος
218 Νιζέριος
219 Νικαγόρα
220 Νικαγόρας
221 Νικάδηνος
222 Νικαίνετος
223 Νικαίστας
224 Νικαίτη
225 Νικάνδρα
226 Νίκανδρος
227 Νικάνωρ
228 Νικαρέτη
229 Νικαρίστη
230 Νίκαρχος
231 Νίκας
232 Νικασίπολις
233 Νίκασος
234 Νικάσυλος
235 Νικάτωρ
236 Νικέας
237 Νίκη
240 Νικηπόλης
241 Νικηράτη
242 Νικήρατος
243 Νίκης
244 Νικηστράτη
245 Νικήστρατος
246 Νικήτα
247 Νικήτας
248 Νικητάτου
249 Νικηφόρα
250 Νικηφορία
251 Νικηφόρος
252 Νικίππη
253 Νίκιππος
254 Νίκλεια
255 Νικοβούλη
256 Νικόδαμος
257 Νικοδήμη
258 Νικόδημος
259 Νικοδίκη
260 Νικοδιονυσία
261 Νικοδιονύσιος
262 Νικοδρόμη
263 Νικόδρομος
264 Νικόδωρος
265 Νικοθόη
266 Νικοκλέα
267 Νικοκλέας
268 Νικοκράτης
269 Νικοκρέων
270 Νικολάη
271 Νικόλαος
272 Νικολβία
273 Νικόλβιος
274 Νικόλοχος
275 Νικομάχεια
276 Νικόμαχος
277 Νικομήδη
278 Νικομήδης
279 Νικοποιός
280 Νικοπολιτιανή
281 Νικοπολιτιανός
282 Νικορδέτη
283 Νικοσθένης
284 Νικοστρατίς
285 Νικόστρατος
286 Νικοτέλεια
287 Νικοτέλης
288 Νικοφάνης
289 Νικόφημος
290 Νικόφρων
291 Νικοφών
292 Νικόχριστος
293 Νίκυλλα
294 Νικώ
295 Νίκων
297 Νίνα
298 Νίνας
299 Νινέτα
300 Νίνη
301 Νίνιαν
302 Νινόν
303 Νίνος
304 Νινύας
305 Νιόβη
308 Νίοβος
309 Νιρεύς
310 Νίρις
311 Νιρσάς
312 Νίρων
313 Νισέρ
314 Νισθαϊαδουσα
315 Νισθεάδουσα
316 Νίτας
317 Νίτσα
318 Νόβια
319 Νοηλμάρης
320 Νοήμονας
321 Νοημωννομιων
322 Νοιτση
323 Νομία
324 Νομική
325 Νομικός
326 Νομίων
328 Νόννα
329 Νόννος
330 Νοντάρ
331 Νόντας
332 Νόπη
333 Νοράι
334 Νόρμα
335 Νοσίς
336 Νοσσίς
337 Νότα
338 Νοταράς
339 Νοτάρης
340 Νοτάριος
341 Νότης
342 Νότος
343 Νουά
344 Νούλα
345 Νούλη
346 Νουμήνιος
347 Νούνε
348 Νουνεχία
349 Νουνέχιος
350 Νουρίτσα
351 Νουρσελ
352 Νουσήνιος
353 Νούσια
354 Νουφρής
355 Νταίζη
356 Νταίηβιτ
357 Νταλάρα
358 Ντάλια
359 Νταλλιανή
360 Ντάνα
361 Ντάνια
362 Ντανιέλ
363 Ντάνιελ
364 Ντανιέλα
365 Ντάρικο
366 Ντέμης
367 Ντεμιρα
368 Ντέμυ
369 Ντέρεκ
370 Ντεσισλάβα
371 Ντζάννα
372 Ντία
373 Ντιλάιλα
374 Ντιλένα
375 Ντίνα
376 Ντίνος
377 Ντιράν
378 Ντιράντι
379 Ντοκλής
380 Ντομένικα
381 Ντομινίκ
382 Ντόναν
383 Ντονάτα
384 Ντονατέλα
385 Ντόρα
386 Ντορζής
387 Ντοριάννα
388 Ντορίνα
389 Ντόροθυ
390 Νύκεων
391 Νυκτεύς
392 Νύκτιμος
393 Νυμφαία
394 Νυμφαίος
395 Νυμφοδώρα
396 Νυμφόδωρος
397 Νυμφοκλής
398 Νυμφοτόκος
399 Νύξ
400 Νύσα
401 Νυσηίς
402 Νύσος
403 Νυχεία
404 Νύχτα
405 Νωαίνα
406 Νωαίνης
407 Νώε
409 Νώνακρις
410 Νώνη
411 Νώνης
412 Νώντια
413 Νώραξ
414 Νωρίνα
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία