Εορτές 28 Ιουλίου: Άγιος Πρόχορος Άγιος Τίμων απόστολος και διάκονος Πρόχορη Τιμόνα Χρυσοβαλάντη Χρυσοβαλάντης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Δροσίς Άγιος Ακάκιος μάρτυρας εν Μιλήτω Άγιος Αυξέντιος ο εν Λαοδικεία Φρυγίας μάρτυρας 'Αγιος Νικάνωρ ο Απόστολος και Διάκονος Λύσανδρος Μωησής Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου Παρμενάς
1 Λάβαξ
2 Λάβας
3 Λάβδα
4 Λάβδακος
5 Λαβίθης
6 Λαβίνια
7 Λαβίνιος
8 Λαβώτας
9 Λαγέτας
10 Λαγίς
11 Λαγίσκα
12 Λαγογιάννης
13 Λάγος
14 Λαγουδιανή
15 Λαδάκης
16 Λάδας
17 Λαδίκη
18 Λαδικος
19 Λάδοκος
20 Λάδρομος
21 Λαδων
22 Λαέρκης
23 Λαέρτη
24 Λαέρτης
25 Λαζαρέτα
26 Λαζαρία
27 Λάζαρος
28 Λαιανδρίς
29 Λαϊάς
30 Λάιας
31 Λάιας
32 Λαϊόβα
33 Λάιος
34 Λαΐς
35 Λαιτήσια
36 Λαιτήσιος
37 Λάκαινα
38 Λακεδαίμων
39 Λάκης
40 Λακράτης
41 Λακρατίδας
42 Λακρατίδης
43 Λακρίνης
44 Λάκριτος
45 Λακύδης
46 Λάκων
47 Λαλαγη
48 Λαλάκης
49 Λαλούλα
50 Λάμαχος
51 Λαμέδων
52 Λαμέχ
53 Λαμία
54 Λάμια
55 Λάμιος
56 Λάμος
57 Λαμπαδία
58 Λαμπαδός
59 Λαμπετίων
60 Λαμπετώ
61 Λάμπη
62 Λαμπηδών
63 Λαμπηθώ
64 Λάμπης
65 Λαμπίρης
66 Λαμπίρω
67 Λαμπίς
68 Λάμπις
69 Λάμπιχος
70 Λαμποβίτισσα
71 Λάμπουσα
72 Λαμπρά
73 Λαμπράκης
74 Λαμπροκλής
75 Λαμπρόμαχος
76 Λάμπρος
77 Λαμπρότατη
78 Λαμπροτρίτη
79 Λαμπροτρίτης
80 Λαμπροφορία
81 Λαμπυρίς
82 Λαμπώ
83 Λάμπων
84 Λαμπωτας
85 Λαμύνθιος
86 Λάμφιλος
87 Λάνα
88 Λάνασσα
89 Λάνγια
90 Λανίκη
91 Λάντερν
92 Λαόγονος
93 Λαογόρας
94 Λαογόρη
95 Λαοδάμας
96 Λαοδάμεια
97 Λαοδηγήτρια
98 Λαοδίκη
99 Λαοδίκιος
100 Λαοδόκος
101 Λαόδοκος
102 Λαοθόη
103 Λαοθόης
104 Λαοκόων
105 Λαοκόωσα
106 Λαοκράτη
107 Λαοκράτης
108 Λαομέδεια
109 Λαομέδων
110 Λαομένη
111 Λαομένης
112 Λαομήδης
113 Λαονόμη
114 Λαού
115 Λαόφιλος
116 Λαοφόντη
117 Λαπάδιον
118 Λάπηδος
119 Λαπίθης
120 Λάρα
121 Λάρης
122 Λαριάδα
123 Λαρίσα
124 Λάριχος
125 Λάρκος
126 Λαρμπι
127 Λαρνιώτισσα
128 Λασθεκία
129 Λασθένεια
130 Λασθένης
131 Λάσιος
132 Λάσκαρης
133 Λασκαρία
134 Λάσος
135 Λαστρατίδας
136 Λασύρτας
137 Λατίνος
138 Λατομίτισσα
139 Λάτραμυς
140 Λατρεύς
141 Λαυρεντία
142 Λαυρέντιος
143 Λαφάης
144 Λαφάνης
145 Λαφάων
146 Λαφιδώθ
147 Λάφιλος
148 Λαφίνα
149 Λαχάρης
150 Λαχαρίδας
151 Λάχεσις
152 Λάχης
153 Λάχνη
154 Λάχων
155 Λάων
156 Λέα
157 Λέαγρος
158 Λεάδης
159 Λέαινα
160 Λεάναξ
161 Λεάνδρα
162 Λεανδρίας
163 Λεανδρίς
164 Λέανδρος
165 Λεάνειρα
166 Λεάνθη
167 Λέαρχος
168 Λέας
169 Λεβαντία
170 Λεββαίος
171 Λεβέντης
172 Λεβεντία
173 Λεία
174 Λειαγόρη
175 Λειλά
176 Λειώδης
177 Λειώκριτος
178 Λέλα
179 Λέλεξ
180 Λέλια
181 Λελίτα
182 Λέλλος
183 Λελούδα
184 Λελούδας
185 Λεμονής
186 Λεμονθέα
187 Λεμονθέος
188 Λεμονιά
189 Λένα
190 Λενάντα
191 Λένγκω
192 Λένης
193 Λένια
194 Λενίτσα
195 Λενιώ
196 Λένος
197 Λέντης
198 Λέξανδρος
199 Λεό
200 Λεονάρδος
201 Λεοννάτος
202 Λεονταρίτη
203 Λέοντας
204 Λεοντεύς
206 Λεοντής
207 Λεοντία
208 Λεοντιάδης
209 Λεοντίσκος
210 Λεόντιχος
211 Λεοντομένης
212 Λεονώρα
213 Λεοπολδίνα
214 Λεοπόλδος
215 Λεόφρων
216 Λεπρεάτης
217 Λεπτία
218 Λεπτίας
219 Λερία
220 Λεσβία
221 Λέσβιος
222 Λεσβόθεμις
223 Λεσβοκλής
224 Λεσβώναξ
225 Λεσινιώτισσα
226 Λέσλη
227 Λέσχης
228 Λέσχος
229 Λέτα
230 Λετίσια
231 Λετρεύς
232 Λευί
233 Λευίς
234 Λευκάδα
235 Λευκάδιος
236 Λεύκια
237 Λεύκιος
238 Λευκίππη
239 Λεύκιππος
240 Λευκοθέα
241 Λευκοθέη
242 Λευκολοφίδης
243 Λευκόμαντις
244 Λευκονόη
245 Λευκόπεος
246 Λευκοφρυς
247 Λεύκων
248 Λευκώνης
249 Λευκωπεύς
250 Λευκωσία
251 Λεϋλά
252 Λεφένα
253 Λέχης
254 Λεχούσα
255 Λεωβώτας
256 Λεωβώτας
257 Λεωβώτης
258 Λεωγόρας
259 Λεωδάμας
260 Λεώδοκος
261 Λεωκήδης
262 Λεωκράτης
263 Λεωκρήτια
264 Λεώκριτος
265 Λεωκύδης
266 Λέων
267 Λεωνίδα
268 Λεωνίδας
269 Λεωνόρα
270 Λεωντίνη
271 Λεώνυμος
272 Λεωπρέπης
273 Λέως
274 Λεωσθένης
275 Λεωτροφίδης
276 Λεωτυχίδας
277 Λεωτυχίδης
278 Λεώφαντας
279 Λεώφαντος
280 Λεωχάρης
281 Ληαγόρη
282 Λήδη
283 Λήθος
284 Ληϊητος
285 Λημναία
286 Λημναίος
287 Ληναίος
288 Λήτος
289 Λητώ
290 Λία
291 Λιαίος
292 Λιάκος
293 Λιάκουρας
294 Λιάνα
295 Λιάννα
296 Λιάς
297 Λιασής
298 Λιβαδιώτισσα
299 Λιβάνιος
300 Λιβερία
301 Λιβέριος
302 Λίβιστρος
303 Λιβρεθία
304 Λιβύη
305 Λίβυος
306 Λίγεια
307 Λιγύρων
308 Λίζα
309 Λιζέτα
310 Λίθαγος
311 Λιθαρή
312 Λικίνιος
313 Λικώρος
314 Λικώρος
315 Λικώρος
316 Λικυμνία
317 Λικύμνιος
318 Λικώρεια
319 Λίλαια
320 Λίλαιος
321 Λίλη
322 Λίλης
323 Λίλια
324 Λιλιάνα
325 Λίλιθ
326 Λιλίκα
327 Λίλλων
328 Λίλουσα
329 Λιλυβήας
330 Λιλυβηΐς
331 Λίμνη
332 Λίμνος
333 Λιμνώρεια
334 Λιμπερτυ
335 Λίνα
336 Λινάρδος
337 Λίνδος
338 Λινίτσα
339 Λίνος
340 Λίντα
341 Λίξος
342 Λιονταρής
343 Λιόσα
344 Λιουντμιλα
345 Λιπάρα
346 Λίπαρος
347 Λιριόπη
348 Λισσίας
349 Λιτίνα
350 Λίτσα
351 Λίτσος
352 Λίχας
353 Λίχης
354 Λίχης
355 Λίλλων
356 Λόβη
357 Λόβων
358 Λογγίνα
359 Λογγίνος
360 Λογική
361 Λογικός
362 Λογκοβάρδα
363 Λογοθέτης
364 Λοίζα
365 Λοΐζος
366 Λοΐζος
367 Λοιμιώτισσα
368 Λόις
369 Λοκρός
370 Λόλα
371 Λολλία
372 Λολλίων
373 Λόλλος
374 Λοξίας
375 Λοξώ
376 Λοπάδιον
377 Λορελάη
378 Λορένα
379 Λορένσε
380 Λορέντζος
381 Λοριάνα
382 Λόττις
383 Λουβαρά
384 Λουγκρού
385 Λουδα
386 Λούης
387 Λούθηρος
388 Λουίζα
389 Λουΐζος
390 Λουκάς
391 Λουκία
392 Λουκιάνα
393 Λουκιανή
394 Λουκίλιος
395 Λουκίνη
396 Λουκίνος
397 Λούκιος
398 Λουκούλα
399 Λούκουλος
400 Λουκρητία
401 Λουκρήτιος
403 Λούλα
404 Λούλης
405 Λουλού
406 Λουλούδης
407 Λουλουδιά
408 Λουμινίτα
409 Λουντμίλα
410 Λουπία
411 Λούπων
412 Λούση
413 Λουσία
414 Λουσίας
415 Λουσίλ
416 Λουτσία
417 Λουτσιε
418 Λούτσιος
419 Λούτφη
420 Λύα
421 Λυβια
422 Λυγαίος
423 Λύγδαμις
424 Λυγερή
425 Λυγερός
426 Λύγηρος
427 Λυγία
428 Λυγκέας
429 Λυδία
430 Λυδιάννα
431 Λύδιος
432 Λυδός
433 Λύκα
434 Λυκάβας
435 Λύκαιθος
436 Λύκαινα
437 Λυκαίος
438 Λυκάμβας
439 Λύκανθος
440 Λυκάονας
441 Λυκαρήτη
442 Λυκάρητος
443 Λυκαρία
444 Λυκάριος
445 Λυκάστης
446 Λύκαστο
447 Λύκαστος
448 Λυκάωνας
449 Λυκέας
450 Λύκη
451 Λύκητος
452 Λυκία
453 Λυκίας
454 Λυκιγένεια
455 Λυκιγενής
456 Λυκίδας
457 Λυκίμνιος
458 Λυκίνη
459 Λυκίνος
460 Λύκις
461 Λυκίσκος
462 Λύκκα
463 Λυκόδας
464 Λυκοδήμου
465 Λυκομήδης
466 Λυκοπανάγος
467 Λύκος
468 Λυκουργίς
469 Λυκούργος
470 Λυκούρισση
471 Λυκοφόντης
472 Λυκοφρονίδη
473 Λυκόφρων
474 Λύκτιος
475 Λύκτος
476 Λύκων
477 Λυκωπεύς
478 Λυκώπης
479 Λυκωρέας
480 Λυκωρεύς
481 Λυκώτας
482 Λυμνώρεια
483 Λυμπέρης
484 Λυναιτόκυστον
485 Λύο
486 Λύρα
487 Λύραμνος
488 Λύρκος
489 Λύρνος
490 Λύρος
491 Λυσαγόρας
492 Λυσάνδρα
493 Λυσανδρίδας
494 Λύσανδρος
495 Λυσανία
496 Λυσανίας
497 Λύση
498 Λυσιάδης
499 Λυσιάναξ
500 Λυσιάνασσα
501 Λυσίανθος
502 Λυσίας
503 Λυσίβιος
504 Λυσιδίκη
505 Λυσίδικος
506 Λυσίθεος
507 Λυσίθοος
508 Λυσικλείδης
509 Λυσικλής
510 Λυσικράτη
511 Λυσικράτης
512 Λυσιμάχη
513 Λυσίμαχος
515 Λυσιμένης
516 Λυσίνομος
517 Λυσίππη
518 Λύσιππος
519 Λύσις
520 Λυσιστράτη
521 Λυσίστρατος
522 Λύσος
523 Λύσσανδρος
524 Λυσσίμαχος
525 Λύσων
526 Λυταία
527 Λύτρια
528 Λώιδα
529 Λωξάνδρα
530 Λώρα
531 Λωρέτα
532 Λώρης
533 Λώρια
534 Λωΐς
535 Λωτ
536 Λωτίς
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία