Εορτές 20 Μαρτίου: Αββαία Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Τετρικός Κουθβέρτα Λολλία Όσιος Κουθβέρτος Σεϊμβλά Τέτρικα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αδώνια Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Λάβαξ
2 Λάβας
3 Λάβδα
4 Λάβδακος
5 Λαβίθης
6 Λαβίνια
7 Λαβίνιος
8 Λαβώτας
9 Λαγέτας
10 Λαγίς
11 Λαγίσκα
12 Λαγογιάννης
13 Λάγος
14 Λαγουδιανή
15 Λαδάκης
16 Λάδας
17 Λαδίκη
18 Λαδικος
19 Λάδοκος
20 Λάδρομος
21 Λαδων
22 Λαέρκης
23 Λαέρτη
24 Λαέρτης
25 Λαζαρέτα
26 Λαζαρία
27 Λάζαρος
28 Λαιανδρίς
29 Λαϊάς
30 Λάιας
31 Λάιας
32 Λαϊόβα
33 Λάιος
34 Λαΐς
35 Λαιτήσια
36 Λαιτήσιος
37 Λάκαινα
38 Λακεδαίμων
39 Λάκης
40 Λακράτης
41 Λακρατίδας
42 Λακρατίδης
43 Λακρίνης
44 Λάκριτος
45 Λακύδης
46 Λάκων
47 Λαλαγη
48 Λαλάκης
49 Λαλούλα
50 Λάμαχος
51 Λαμέδων
52 Λαμέχ
53 Λαμία
54 Λάμια
55 Λάμιος
56 Λάμος
57 Λαμπαδία
58 Λαμπαδός
59 Λαμπετίων
60 Λαμπετώ
61 Λάμπη
62 Λαμπηδών
63 Λαμπηθώ
64 Λάμπης
65 Λαμπίρης
66 Λαμπίρω
67 Λαμπίς
68 Λάμπις
69 Λάμπιχος
70 Λαμποβίτισσα
71 Λάμπουσα
72 Λαμπρά
73 Λαμπράκης
74 Λαμπροκλής
75 Λαμπρόμαχος
76 Λάμπρος
77 Λαμπρότατη
78 Λαμπροτρίτη
79 Λαμπροτρίτης
80 Λαμπροφορία
81 Λαμπυρίς
82 Λαμπώ
83 Λάμπων
84 Λαμπωτας
85 Λαμύνθιος
86 Λάμφιλος
87 Λάνα
88 Λάνασσα
89 Λάνγια
90 Λανίκη
91 Λάντερν
92 Λαόγονος
93 Λαογόρας
94 Λαογόρη
95 Λαοδάμας
96 Λαοδάμεια
97 Λαοδηγήτρια
98 Λαοδίκη
99 Λαοδίκιος
100 Λαοδόκη
101 Λαοδόκος
102 Λαοθόη
103 Λαοθόης
104 Λαοκόων
105 Λαοκόωσα
106 Λαοκράτη
107 Λαοκράτης
108 Λαομέδεια
109 Λαομέδων
110 Λαομένη
111 Λαομένης
112 Λαομήδης
113 Λαονόμη
114 Λαού
115 Λαόφιλος
116 Λαοφόντη
117 Λαπάδιον
118 Λάπηδος
119 Λαπίθης
120 Λάρα
121 Λάρης
122 Λαριάδα
123 Λαρίσα
124 Λάριχος
125 Λάρκος
126 Λαρμπι
127 Λαρνιώτισσα
128 Λασθεκία
129 Λασθένεια
130 Λασθένης
131 Λάσιος
132 Λάσκαρης
133 Λασκαρία
134 Λάσος
135 Λαστρατίδας
136 Λασύρτας
137 Λατίνα
138 Λατίνος
139 Λατομίτισσα
140 Λάτραμυς
141 Λατρεύς
142 Λατώρεια
143 Λατώρειος
144 Λαυρεντία
145 Λαυρέντιος
146 Λαφάης
147 Λαφάνης
148 Λαφάων
149 Λαφιδώθ
150 Λάφιλος
151 Λαφίνα
152 Λαχάρης
153 Λαχαρίδας
154 Λάχεσις
155 Λάχης
156 Λάχνη
157 Λάχων
158 Λάων
159 Λέα
160 Λέαγρος
161 Λεάδης
162 Λέαινα
163 Λεάναξ
164 Λεάνδρα
165 Λεανδρίας
166 Λεανδρίς
167 Λέανδρος
168 Λεάνειρα
169 Λεάνθη
170 Λέαρχος
171 Λέας
172 Λεβαντία
173 Λεββαίος
174 Λεβέντης
175 Λεβεντία
176 Λεία
177 Λειαγόρη
178 Λεϊλά
179 Λειώδη
180 Λειώδης
181 Λέλα
182 Λέλεξ
183 Λέλια
184 Λελίτα
185 Λέλλος
186 Λελούδα
187 Λελούδας
188 Λεμονής
189 Λεμονθέα
190 Λεμονθέος
191 Λεμονιά
192 Λένα
193 Λενάντα
194 Λένη
195 Λένια
196 Λενίτσα
197 Λενιώ
198 Λένος
199 Λέντης
200 Λέξανδρος
201 Λεό
202 Λεονάρδα
203 Λεονάρδος
204 Λεοννάτος
205 Λεονταρίτη
206 Λεοντεύς
208 Λεοντία
209 Λεοντιάδη
210 Λεοντιάδης
211 Λεοντίσκος
212 Λεόντιχος
213 Λεοντόκαρδη
214 Λεοντόκαρδος
215 Λεοντομένης
216 Λεονώρα
217 Λεοπολδη
218 Λεοπόλδος
219 Λεόφρων
220 Λεπρεάτης
221 Λεπτία
222 Λεπτίας
223 Λερία
224 Λεσβία
225 Λέσβιος
226 Λεσβόθεμις
227 Λεσβοκλής
228 Λεσβώναξ
229 Λεσινιώτισσα
230 Λέσλι
231 Λέσχης
232 Λέσχος
233 Λέτα
234 Λετίσια
235 Λετρεύς
236 Λευί
237 Λευίς
238 Λευκάδα
239 Λευκάδιος
240 Λεύκια
241 Λεύκιος
242 Λευκίππη
243 Λεύκιππος
244 Λευκοθέα
245 Λευκολοφίδης
246 Λευκόμαντις
247 Λευκονόη
248 Λευκόπεος
249 Λευκοφρυς
250 Λεύκων
251 Λευκώνης
252 Λευκωπεύς
253 Λευκωσία
254 Λεφένα
255 Λέχης
256 Λεχούσα
257 Λεωβώτας
258 Λεωβώτας
259 Λεωβώτης
260 Λεωγόρας
261 Λεωδάμας
262 Λεώδοκος
263 Λεωθάλεια
264 Λεωθαλής
265 Λεωκήδης
266 Λεωκράτης
267 Λεωκρίτη
268 Λεώκριτος
269 Λεωκύδης
270 Λέων
271 Λεωνίδα
272 Λεωνίδας
273 Λεωνόρα
274 Λεωντίνη
275 Λεώνυμος
276 Λεωπρέπης
277 Λέως
278 Λεωσθένης
279 Λεωτροφίδης
280 Λεωτυχίδας
281 Λεωτυχίδης
282 Λεώφαντας
283 Λεώφαντος
284 Λεωχάρης
285 Ληαγόρη
286 Λήδη
287 Λήθος
288 Ληϊητος
289 Λημναία
290 Λημναίος
291 Ληναίος
292 Λήτος
293 Λητώ
294 Λία
295 Λιαίος
296 Λιάκος
297 Λιάκουρας
298 Λιάνα
299 Λιάννα
300 Λιάς
301 Λιασής
302 Λιβαδιώτισσα
303 Λιβάνιος
304 Λίβας
305 Λιβερία
306 Λιβέριος
307 Λίβιστρος
308 Λιβρεθία
309 Λιβύη
310 Λίβυος
311 Λίγεια
312 Λιγύρων
313 Λίζα
314 Λιζέτα
315 Λίθαγος
316 Λιθαρή
317 Λικίνιος
318 Λικώρος
319 Λικώρος
320 Λικώρος
321 Λικυμνία
322 Λικύμνιος
323 Λικώρεια
324 Λίλαια
325 Λίλαιος
326 Λίλη
327 Λίλης
328 Λίλια
329 Λιλιάνα
330 Λίλιθ
332 Λιλίκα
333 Λίλλων
334 Λίλουσα
335 Λιλυβήας
336 Λιλυβηΐς
337 Λίμνη
338 Λίμνος
339 Λιμνώρεια
340 Λιμπερτυ
341 Λίνα
342 Λινάρδος
343 Λίνδα
344 Λίνδων
345 Λινίτσα
346 Λίνος
347 Λίξος
348 Λιονταρής
349 Λιόσα
350 Λιουντμιλα
351 Λιπάρα
352 Λίπαρος
353 Λιριόπη
354 Λισσίας
355 Λιτίνα
356 Λίτσα
357 Λίτσος
358 Λίχας
359 Λίχης
360 Λίχης
361 Λίψ
362 Λίλλων
363 Λόβη
364 Λόβων
365 Λογγίνα
366 Λογγίνος
367 Λογική
368 Λογικός
369 Λογκοβάρδα
370 Λογοθέτης
371 Λοίζα
372 Λοΐζος
373 Λοιμιώτισσα
374 Λόις
375 Λοκρός
376 Λόλα
377 Λολλία
378 Λολλίων
379 Λόλλος
380 Λοξίας
381 Λοξώ
382 Λοπάδιον
383 Λορελάη
384 Λορένα
385 Λορένσε
386 Λορέντζος
387 Λοριάνα
388 Λόττις
389 Λουβαρά
390 Λουγκρού
391 Λουδα
392 Λούης
393 Λούθηρος
394 Λουίζα
395 Λουΐζος
396 Λουκάς
397 Λουκία
398 Λουκίλιος
399 Λουκίνη
400 Λουκίνος
401 Λούκιος
402 Λουκούλα
403 Λούκουλος
404 Λουκρητία
405 Λουκρήτιος
407 Λούλα
408 Λούλης
409 Λουλούδης
410 Λουλουδιά
411 Λουμινίτα
412 Λουντμίλα
413 Λουπία
414 Λούπων
415 Λούση
416 Λουσία
417 Λουσίας
418 Λουσίλ
419 Λουτσία
420 Λουτσιε
421 Λούτσιος
422 Λούτφη
423 Λύα
424 Λυβια
425 Λυγαίος
426 Λύγδαμις
427 Λυγερή
428 Λυγερός
429 Λύγηρος
430 Λυγία
431 Λυγκαία
432 Λυγκαίος
433 Λυδία
434 Λυδιάννα
435 Λύδιος
436 Λυδός
437 Λύκα
438 Λυκάβας
439 Λύκαιθος
440 Λύκαινα
441 Λυκαίος
442 Λυκάμβας
443 Λύκανθος
444 Λυκάονας
445 Λυκαρήτη
446 Λυκάρητος
447 Λυκαρία
448 Λυκάριος
449 Λυκάστης
450 Λύκαστο
451 Λύκαστος
452 Λυκάωνας
453 Λυκέας
454 Λύκη
455 Λύκητος
456 Λυκία
457 Λυκίας
458 Λυκιγένεια
459 Λυκιγενής
460 Λυκίδας
461 Λυκίμνιος
462 Λυκίνη
463 Λυκίνος
464 Λύκις
465 Λυκίσκος
466 Λύκκα
467 Λυκόδας
468 Λυκοδήμου
469 Λυκομήδης
470 Λυκοπανάγος
471 Λύκος
472 Λυκουργίς
473 Λυκούργος
474 Λυκούρισση
475 Λυκοφόντης
476 Λυκοφρονίδη
477 Λυκόφρων
478 Λύκτιος
479 Λύκτος
480 Λύκων
481 Λυκωπεύς
482 Λυκώπης
483 Λυκωρέας
484 Λυκωρεύς
485 Λυκώτας
486 Λυμνώρεια
487 Λυμπέρης
488 Λυναιτόκυστον
489 Λύο
490 Λύρα
491 Λύραμνος
492 Λύρκος
493 Λύρνος
494 Λύρων
495 Λυσαγόρας
496 Λυσάνδρα
497 Λυσανδρίδας
498 Λύσανδρος
499 Λυσανία
500 Λυσανίας
501 Λύση
502 Λύσης
503 Λυσιάναξ
504 Λυσιάνασσα
505 Λυσίανθος
506 Λυσίβιος
507 Λυσιδίκη
508 Λυσίδικος
509 Λυσίθεος
510 Λυσίθοος
511 Λυσικλείδης
512 Λυσικλής
513 Λυσικράτη
514 Λυσικράτης
515 Λυσιμάχη
516 Λυσίμαχος
518 Λυσιμένης
519 Λυσίνομος
520 Λυσίππη
521 Λύσιππος
522 Λύσις
523 Λυσιστράτη
524 Λυσίστρατος
525 Λύσος
526 Λύσσανδρος
527 Λυσσίμαχος
528 Λύσων
529 Λυταία
530 Λύτρια
531 Λώιδα
532 Λωξάνδρα
533 Λωρέτα
534 Λώρης
535 Λώρια
536 Λωΐς
537 Λωτίς
539 Λώτος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία