Εορτές 20 Μαρτίου: Αββαία Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Τετρικός Κουθβέρτα Λολλία Όσιος Κουθβέρτος Σεϊμβλά Τέτρικα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αδώνια Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Ία
2 Ιάγος
3 Ιάδμων
4 Ιάειρος
5 Ιαινώ
6 Ίαιρα
7 Ιάϊρος
8 Ιακίσχολος
9 Ιακϊώβ
10 Ιάκχη
11 Ίακχος
12 Ιακωβία
13 Ιάκωβος
14 Ιάλεμος
15 Ιάλμενος
16 Ιαλυσός
17 Ιάλυσος
18 Ίαμα
19 Ιάμβη
20 Ιαμβλίχη
21 Ιάμβλιχος
22 Ιάμβουλος
23 Ιαμεμενός
24 Ίαμος
25 Ιάνασα
26 Ιάνασσα
27 Ιάνειρα
28 Ιάνθη
29 Ιάνθης
30 Ιανίσκος
31 Ιανός
32 Ιανουαρία
33 Ιανουάριος
34 Ιαπέτη
35 Ιαπετός
36 Ιάπηγας
37 Ιάπυξ
38 Ιάρεδ
39 Ιάς
40 Ίας
41 Ίαση
42 Ιασιμάχη
43 Ιασίμαχος
44 Ιασίμη
45 Ιάσιμος
46 Ιάσιος
47 Ιασίων
48 Ίασμη
49 Ίασος
50 Ίασπις
51 Ιασώ
52 Ιάσων
54 Ιασωνίς
55 Ιατροκλής
56 Ιαφέθ
57 Ιάχη
58 Ιβάν
59 Ιβάνα
60 Ιβελίνα
61 Ιβέττα
62 Ιβιστίων
63 Ίβυκος
64 Ιγνατία
65 Ιγνάτιος
67 Ίδα
68 Ιδαία
69 Ιδαίος
70 Ιδαλία
71 Ιδαμάνθη
72 Ιδαμάνθης
73 Ίδας
74 Ιδεύς
75 Ίδη
76 Ίδης
77 Ιδησιδομενεύς
78 Ίδμουσα
79 Ίδμων
80 Ιδοθέα
81 Ιδομένεια
82 Ιδομενεύς
83 Ιδουμα
84 Ιδυία
85 Ιεζάβελ
86 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
87 Ιεράκη
88 Ιέραξ
89 Ιεράρχης
90 Ιέρεια
91 Ιερεμίας
92 Ιερεύς
93 Ιεριχώ
94 Ιερόβλαστος
95 Ιεροθέα
96 Ιερόθεος
97 Ιερόκλεια
98 Ιεροκλής
99 Ιερομνήμη
100 Ιερομνήμων
101 Ιερομύτης
102 Ιεροσολυμιτική
103 Ιεροσολυμίτισσα
104 Ιέρουσα
105 Ιερουσαλήμ
106 Ιεροφίλη
107 Ιεροφών
108 Ιέρων
109 Ιερωνύμη
110 Ιερώνυμος
111 Ιεσσαί
112 Ιεφθάε
113 Ιεχωνίας
114 Ιησούς
116 Ιήσουσα
117 Ιητραγόρης
118 Ιθαγένης
119 Ιθαιμένης
120 Ιθάκη
121 Ιθακός
122 Ιθυκλής
123 Ικαδίων
124 Ικανός
125 Ικαρία
126 Ικάριος
127 Ικασίνα
128 Ικέλιδας
129 Ικέσια
130 Ικέσιος
131 Ικέτας
132 Ικετάων
133 Ικέτης
134 Ικεύσιμος
135 Ίκκος
136 Ικμάλιος
137 Ικτίνος
138 Ιλάειρα
139 Ιλαρία
140 Ιλαρίων
141 Ίλαρχος
142 Ίλας
143 Ιλάων
144 Ιλεάνα
145 Ίλια
146 Ιλίαν
147 Ιλιάνα
148 Ιλιάς
149 Ιλίνα
150 Ιλιονεύς
151 Ιλιόνη
152 Ίλιος
153 Ιλλος
154 Ιλλύριος
155 Ιλλυρίς
156 Ιλόνα
157 Ίλος
158 Ιλτούδη
159 Ιλτούδος
160 Ιλχάν
161 Ιμαλίς
162 Ιμβρεύς
163 Ίμβριος
164 Ίμβρος
165 Ιμέρα
166 Ιμεραίος
167 Ιμερόεσσα
168 Ίμερος
169 Ιμεύσιμος
170 Ίνα
171 Ινάσσα
172 Ίναχος
173 Ινγενιανή
174 Ινγενιανός
175 Ινγκης
176 Ίνδης
177 Ίνδικτος
178 Ινδίς
179 Ίνις
180 Ιννάς
181 Ίννη
182 Ιννοκέντια
183 Ιννοκέντιος
184 Ινώ
185 Ίνων
186 Ίξαλος
187 Ιξιόνη
188 Ιξίων
190 Ιοβάν
191 Ιοβάτης
192 Ιόβης
193 Ιοβιανός
194 Ιοδάμεια
195 Ιοδόκη
196 Ιόεσσα
197 Ιοκάστη
198 Ιόκαστος
199 Ιολαΐδας
200 Ιολανδα
201 Ιολάνδη
202 Ιολάνθη
203 Ιόλαος
204 Ιόλας
205 Ιόλη
206 Ιόλλας
207 Ιόνα
208 Ιονέλλα
209 Ιόνη
210 Ιόνκα
211 Ιοξεία
212 Ιόπη
213 Ιορδάνα
214 Ιορδάνης
215 Ιουβενάλια
216 Ιουβενάλιος
217 Ιουβεντίνη
218 Ιουβεντίνος
219 Ιούδα
220 Ιούδας
221 Ιουδίθ
222 Ιουλία
223 Ιουλιάννα
224 Ιούλιος
225 Ιούλλα
226 Ίουλος
227 Ιουνία
228 Ιουνίας
229 Ιούστα
231 Ιούστος
232 Ιοφών
233 Ιόφωνας
234 Ίοψ
235 Ιππαγόρας
236 Ιππαλκίμη
237 Ιππάλκιμος
238 Ίππαλος
239 Ιππαρέτη
240 Ιππάρετος
241 Ιππαρίνα
242 Ιππαρίνος
243 Ιππαρχία
244 Ίππαρχος
245 Ιππάσιος
246 Ίππασος
247 Ιππάτη
248 Ίππατος
249 Ιππάφεσις
250 Ιππάφεσις Α
251 Ιππέα
252 Ιππεύς
253 Ιππηγέτη
254 Ιππηγέτης
255 Ιππίτας
256 Ιπποβότα
257 Ιππόβοτος
258 Ιπποδάμεια
259 Ιππόδαμος
260 Ιπποδίκη
261 Ιππόδικος
262 Ιπποδόχη
263 Ιππόδοχος
264 Ιπποδρόμη
265 Ιππόδρομος
266 Ιπποζύγη
267 Ιππόζυγος
268 Ιπποθάλεια
269 Ιπποθάλης
270 Ιπποθέα
271 Ιπποθερίδη
272 Ιπποθερίδης
273 Ιπποθόη
274 Ιππόθοος
275 Ιπποθόων
276 Ιπποκλέας
277 Ιπποκλείδης
278 Ιπποκλής
279 Ίπποκλος
280 Ιπποκορύστης
281 Ιπποκόων
282 Ιπποκράτη
283 Ιπποκράτης
284 Ιππόλαχος
285 Ιππολοχίδας
286 Ιππόλοχος
287 Ιππολύση
288 Ιππόλυσος
289 Ιππολύτη
290 Ιππόλυτος
291 Ιππομάχη
292 Ιππόμαχος
293 Ιππομέδουσα
294 Ιππομέδων
295 Ιππομένης
296 Ιππόνη
297 Ιππόνικος
298 Ιππονόη
299 Ιππονοϊδας
300 Ιππονόμη
301 Ιππόνοος
302 Ιππόνους
303 Ίππος
304 Ιπποσθένης
305 Ιππόστρατος
306 Ιππότης
307 Ιπποτίων
308 Ιππουργός
309 Ιπποφορβάς
310 Ιπποφορβεύς
311 Ίππυλος
312 Ιππύς
313 Ίππυς
314 Ιππφορβεύς
315 Ιππώ
316 Ίππων
317 Ιππώναξ
318 Ιππωτος
319 Ιρένα
320 Ίρια
321 Ίριδα
322 Ιρίνα
323 Ίρις
325 Ίρμα
326 Ίρος
327 Ίρρα
328 Ίσα
329 Ισαάκ
330 Ισαακία
331 Ισαβέλλα
332 Ισαγόρας
333 Ισάδας
334 Ισαία
335 Ισαίος
336 Ίσανδρος
337 Ισάνθης
338 Ισάνωρ
339 Ισαρίων
340 Ίσαρχος
341 Ίσαυρος
342 Ισέ
343 Ισηγορία
344 Ισθμιάς
345 Ισθμιονίκης
346 Ισίας
347 Ισίγονος
348 Ισίδας
349 Ισιδώρα
350 Ισίδωρος
351 Ισίδωτος
352 Ισιντα
353 Ίσιρα
354 Ίσις
355 Ισλαϊδας
356 Ισμαήλ
357 Ισμαηλία
358 Ίσμαρος
359 Ισμήνη
360 Ισμηνοδώρα
361 Ισμηνόδωρος
362 Ισμηνός
363 Ισοκράτεια
364 Ισοκράτης
365 Ισόλοχος
366 Ισόμαχος
367 Ισοπέλλα
368 Ισοπλής
369 Ίσος
370 Ισραέλ
371 Ισραήλ
372 Ισσαάκ
373 Ίσση
374 Ιστιαίος
375 Ιστορίς
376 Ιστρανός
377 Ίστρος
378 Ισχαγόρα
379 Ισχαγόρας
380 Ισχάνοος
381 Ίσχενος
382 Ισχέπολις
383 Ισχόλαος
384 Ισχύς
385 Ίσχυς
386 Ίτα
387 Ιταλία
388 Ιταλός
389 Ιταναίος
390 Ιτέα
391 Ιτη
392 Ίτυλος
393 Ιτυμονεύς
394 Ίτυς
395 Ίτυς ή`Ιτυλος
396 Ιτώνη
397 Ιτωνός
398 Ίυγξ
399 Ιύνξ
400 Ιφεύς
401 Ιφθίμη
402 Ιφιάνασσα
403 Ιφιάνειρα
404 Ιφιγένεια
406 Ιφιγένης
407 Ιφιδάμας
408 Ιφικλής
409 Ίφικλος
410 Ιφικράτεια
411 Ιφικράτης
412 Ιφιμέδουσα
413 Ιφιμέδων
414 Ιφιμέθεια
415 Ιφινόη
416 Ιφινόμη
417 Ιφίνομος
418 Ιφίνοος
419 Ίφιος
420 Ίφις
421 Ιφίτη
422 Ιφιτίων
423 Ιφτίμη
424 Ιώ
425 Ιωακείμ
426 Ιωακειμία
427 Ιωάννα
428 Ιωαννέτα
429 Ιωάννης
430 Ιωαννίκη
431 Ιωαννίκιος
432 Ιωάσαφ
433 Ιωασαφίνα
434 Ιώβ
435 Ιωβία
436 Ιωήλ
437 Ιώλκιος
438 Ιωνάθαν
439 Ίωνας
440 Ιώνη
441 Ιωνία
442 Ιωντίνα
443 Ιωράμ
444 Ιωσαφάτ
445 Ιωσαφάτ
446 Ιώσηπος
447 Ιωσήφ
448 Ιωσηφίνα
449 Ιωσίας
450 Ιωσίας
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία