Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
1 Θαδδαία
2 Θαδδαίος
3 Θαδθαία
4 Θαθουήλ
5 Θαΐς
6 Θαΐς
7 Θαλασσία
8 Θαλάσσιος
9 Θαλασσομάχισσα
10 θαλασσομαχούσα
11 Θάλεια
13 Θαλειάννα
14 Θαλελαία
15 Θαλελαίος
16 Θαλής
17 Θαλήστριος
18 Θάληστρις
19 Θαλήτας
20 Θάλπιος
21 Θάλπις
22 Θαλύσιος
23 Θάμαρ
24 Θάμαρης
25 Θάμια
26 Θαμπελίνα
27 Θαμπελίνος
28 Θαμύρας
29 θάνα
30 Θανάκη
31 Θανασογιάννης
32 Θάνατος
33 Θάνια
34 Θαννύρας
35 Θάνος
36 Θαργηλία
37 Θαρεινή
38 Θαρρά
39 Θάρρηξ
40 Θάρροψ
41 Θαρσιππος
42 Θάρυπος
43 Θάσος
44 Θαύμακος
45 Θαυμάρια
46 Θαυμάριος
47 Θαύμας
48 Θαυμασία
49 Θαυμάσιος
50 Θαυμαστή
51 Θαυμαστός
52 Θέα
53 Θεαγενεία
54 Θεαγενείδης
55 Θεάγης
56 Θεαγώνη
57 Θεαγώνης
58 Θεάδουσα
59 Θεαθώ
60 Θεαίνετος
61 Θεαίτητη
62 Θεαίτητος
63 Θεάλεχτη
64 Θέαντος
65 Θεανώ
66 Θεαρίδας
67 Θεαρίων
68 Θεαρίωνας
69 Θεασίδης
70 Θέγνα
71 Θέη
72 Θεία
73 Θειαίος
74 Θειαντίς
75 Θείας
76 Θείο
77 Θειοδάμας
78 Θεΐουσα
79 Θεισόα
80 Θειώδας
81 Θεΐων
82 Θεκεμίνα
83 Θέλθας
84 Θέλμα
85 Θέλξη
86 Θέλξια
87 Θελξιέπεια
88 Θελξινόη
89 Θελξίνοια
90 Θελξιόπη
92 Θελξίων
93 Θέλπουσα
94 Θεμέλη
95 Θεμελίνα
96 Θεμέλιος
97 Θέμη
98 Θέμης
99 Θέμις
100 Θέμιστα
101 Θεμισταγόρας
102 Θεμιστέας
103 Θεμίστη
104 Θεμίστης
105 Θεμίστιος
106 Θεμιστογένης
107 Θεμιστοκλεία
108 Θεμιστοκλής
109 Θεμιστονόη
110 Θεμιστώ
111 Θεμίσων
112 Θεμονιανός
113 Θέμος
114 Θένη
115 Θεογένης
116 Θεογένις
117 Θεόγνη
118 Θεόγνις
119 Θεογνωσία
120 Θεογνώσιος
121 Θεογονία
122 Θεοδάμας
123 Θεοδέκτης
124 Θεοδήγιος
125 Θεοδίδαχτη
126 Θεοδιχίλδη
127 Θεοδόξαστη
128 Θεοδοσία
129 Θεοδόσιος
130 Θεοδότη
131 Θεόδοτος
132 Θεοδούλη
133 Θεόδουλος
135 Θεοδούσα
136 Θεοδώρα
137 Θεοδώρητος
138 Θεοδωρίδας
139 Θεόδωρος
140 Θεοείδη
141 Θεόειδος
142 Θέοινος
143 Θεόκλεια
144 Θεόκλειος
145 Θεόκλητη
146 Θεόκλητος
147 Θεοκλύμενος
148 Θεοκνήτωρ
149 Θεοκόσμητη
150 Θεόκοσμος
151 Θεοκρίνης
152 Θεοκρίτη
153 Θεόκριτος
154 Θεοκτίστη
155 Θεόκτιστος
156 Θεολήπτη
157 Θεόληπτος
158 Θεολογία
159 Θεολόγος
160 Θεόλυκος
161 Θεολύτη
162 Θεόλυτος
163 Θεομάνα
164 Θεόμανδρος
165 Θεομήστωρ
166 Θεομητροπρεπεστέρα
167 Θεομνήστος
168 Θεονίτσα
169 Θεονόη
170 Θέονταρτ
171 Θεονύμφη
172 Θεοξενία
173 Θεοξένιος
174 Θεοπέμπτη
175 Θεόπεμπτος
176 Θεόπη
177 Θεοπηγή
178 Θεοπίστη
179 Θεόπιστος
180 Θεόπλαστη
181 Θεοπόμπη
182 Θεόπομπος
183 Θεοπούλα
184 Θεοπρέπη
185 Θεοπρεπής
186 Θεοπρόβη
187 Θεόπροβος
188 Θεοπρόπη
189 Θεόπροπος
190 Θέος
191 Θέος
192 Θεοσεβία
193 Θεοσέβιος
194 Θεοσέβρη
195 Θεόσεβρος
196 Θεοσκέπαστη
197 Θεοστήρικτη
198 Θεοστήρικτος
199 Θεοστίχη
200 Θεόστιχος
201 Θεοστορούλα
202 Θεοτέκνη
203 Θεότεκνος
204 Θεοτέρα
205 Θεότη
206 Θεοτίμη
207 Θεοτίμητη
208 Θεοτίμητος
209 Θεότιμος
210 Θεοτόκης
211 Θεοτόκος
212 Θεοτόνια
213 Θεοτόνιος
214 Θεοτούλα
215 Θεότροπος
216 Θεόττας
217 Θεουργία
218 Θεοφάνη
219 Θεοφάνης
220 Θεοφίλη
221 Θεόφιλος
222 Θεόφραστη
223 Θεόφραστος
224 Θεοφρονία
225 Θεόφρων
226 Θεοφύλακτη
227 Θεοφύλακτος
228 Θεοφύλλη
229 Θεοχάνθη
230 Θεοχάρης
231 Θεοχαρία
232 Θεόχρηστος
233 Θέπη
234 Θεράπαινα
235 Θεράπων
236 Θεριναία
237 Θεριναίος
238 Θεριστής
239 Θέρμη
240 Θερμιανή
241 Θερμιανός
242 Θερμοπύλη
243 Θερμόπυλος
244 Θέρμων
245 Θερσαγόρας
246 Θερσάνδρα
247 Θέρσανδρος
248 Θέρσεια
249 Θέρσιλος
250 Θερσίλοχος
251 Θέρσιος
252 Θέρσιππος
253 Θερσίτης
254 Θερώ
255 Θεσαλία
256 Θέσια
257 Θέσιος
258 Θέσπεια
259 Θεσπέσια
260 Θεσπέσιος
261 Θεσπιάς
262 Θέσπιος
263 Θέσπις
264 Θεσπρωτίς
265 Θεσπρωτός
266 Θεσπρωτός
267 Θεσσαλία
268 Θεσσαλονίκη
269 Θεσσαλός
270 Θέσταλος
271 Θέστης
272 Θέστιος
273 Θεστορίδης
274 Θέστωρ
275 Θέτη
276 Θέτιδα
277 Θέτις
278 Θεττάλη
279 Θευαγέστατη
280 Θευδάς
281 Θεύδιος
282 Θεφανώ
283 Θέων
284 Θεώνη
285 Θεωνίτσα
286 Θεωρίς
287 Θεωρίων
288 Θηβαίος
289 Θηβαϊς
290 Θήβη
291 Θημις
292 Ἀθηνώ
293 Ἀθηναγόρας
294 Ἀθηνέας
295 Ἀθηνόβιος
296 Ἀθηνόδωρος
297 Ἀθηνογένης
298 Ἀθηνοκλῆς
299 Ἀθηνόπολις
300 Ἀθηνίων
301 Θήρα
302 Θηραμένης
303 Θηράμων
304 Θήρας
305 Θηρεσία
306 Θηρέσιος
307 Θηρεύς
308 Θηριαμένης
309 Θηριανός
310 Θηρικλής
311 Θηριμάχη
312 Θηρίμαχος
313 Θηριππίδης
314 Θήρις
315 Θηρυκιων
316 Θηρω
317 Θήρων
318 Θήρωνας
319 Θησείδη
320 Θησεύς
321 Θήσια
322 Θήσιος
323 Θίβα
324 Θίβος
325 Θιβραχος
326 Θίβρων
327 Θίσβη
330 Ἀθήναιος
331 Ἀθήνιον
332 Θόαντας
333 Θόας
334 Θόη
335 Θόρναξ
336 Θούδημος
337 Θούδιππος
338 Θουκλής
339 Θουκυδίδης
340 Θουριμάχη
341 Θουρίμαχος
342 Θουριόμαντις
343 Θούριος
344 Θουφάνης
345 Θούφραστος
346 Θόων
347 Θόωσα
348 Θοώτης
349 Θρoνία
350 Θράκη
351 Θρασέας
352 Θρασεία
353 Θρασοκλής
354 Θρασυάλκης
355 Θρασυβούλη
356 Θρασύβουλος
357 Θρασυδαίος
358 Θρασύδαμος
359 Θρασυκλής
360 Θρασύλαος
361 Θρασύλλος
362 Θρασύλοχος
363 Θρασυμάχη
364 Θρασύμαχος
365 Θρασυμήδης
366 Θρασυμηλίδας
367 Θρασύμηλος
368 Θρασυμηλοςθυέστης
369 Θρασώνδας
370 Θρασωνίδας
371 Θρεψίππας
372 Θρηνούσα
373 Θρηνωδούσα
374 Θρίνακας
375 Θρόνος
376 Θρύα
377 Θρυάλλιος
378 Θρυαλλίς
379 Θύελλα
380 Θυέστης
381 Θυία
382 Θύλακος
383 Θυμαρέτη
384 Θυμαρίδας
385 Θυμαρίδη
386 Θυμαρίδης
387 Θυμαχάρης
388 Θυμβραίος
389 Θύμβρις
390 Θυμελη
391 Θυμίλος
392 Θυμιούλλα
393 Θυμοίτης
394 Θυμοκλής
395 Θυμοχάρης
396 Θυμώνδας
397 Θύος
398 Θυραιός
399 Θυρέας
400 Θύρσα
401 Θύρσος
402 Θυώνη
403 Θώδη
404 Θώδης
405 Θώδος
406 Θώθ
407 Θώκνος
408 Θωμάγγελος
409 Θωμαΐς
410 Θωμαρίτα
411 Θωμάς
412 Θωμιανή
413 Θώνας
414 Θώραξ
415 Θωρυκίων
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία