Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
1 Δαβάκη
2 Δαβάκης
3 Δαβίδ
4 Δαβιδία
5 Δάδα
6 Δάδας
7 Δαδιώτισσα
8 Δαείρα
9 Δαίδαλος
10 Δάϊθος
11 Δαϊκλής
12 Δαϊμαχος
13 Δαϊμένης
14 Δαίμων
15 Δάιος
16 Δάιπος
17 Δαϊρα
18 Δαϊς
19 Δαίτωρ
20 Δαϊφαντος
21 Δαΐφρων
22 Δακίδας
23 Δακρύβρεχτος
24 Δακρυρροούσα
25 Δάλια
26 Δαλιδά
27 Δαλματία
29 Δαλμάτιος
30 Δαμάγητος
31 Δαμάγων
32 Δαμαιθίδας
33 Δαμαλις
34 Δαμάρατος
35 Δαμαρέτη
36 Δαμάρετος
37 Δαμάρης
38 Δάμαρις
40 Δαμάρμενος
41 Δάμαρχος
42 Δαμάσα
43 Δαμασίθυμος
44 Δαμάσιππος
45 Δαμασίστρατος
46 Δαμασίχθων
47 Δαμασκός
48 Δάμασκος
49 Δάμασος
50 Δαμαστορίδης
51 Δαμάτριος
53 Δαμέων
54 Δαμήδη
55 Δαμήδης
56 Δαμία
57 Δαμιανή
58 Δαμιανός
59 Δαμιθάλεια
60 Δαμιθάλης
61 Δαμίνδας
62 Δάμις
63 Δαμίσκος
64 Δαμναμενεύς
65 Δάμνιππος
66 Δαμνώ
67 Δαμοίτας
68 Δαμόκλεια
69 Δαμοκλείδας
70 Δαμοκλής
71 Δαμοκράτης
72 Δαμοξενίδας
73 Δαμόξενος
74 Δαμόστρατος
75 Δαμοτάγης
76 Δαμοτελης
77 Δαμότιμος
78 Δαμοφίλη
79 Δαμόφιλος
80 Δαμοφών
81 Δαμοχαρης
82 Δάμυλλος
83 Δάμυσος
84 Δαμώ
85 Δάμων
87 Δαν
88 Δάναβη
89 Δάναβος
90 Δανάη
91 Δάναξ
92 Δαναός
93 Δάνδις
94 Δάνη
95 Δανιάντρη
96 Δανιήλ
97 Δανιηλίς
98 Δανιθάλη
99 Δανιθάλης
100 Δάντης
101 Δάοχος
102 Δαρδανία
103 Δάρδανος
104 Δαρεία
106 Δαρείος
107 Δάρης
108 Δαριέα
109 Δασεάτας
110 Δάσια
111 Δάσιος
112 Δάσκυλος
113 Δάσμων
114 Δασύστερνος
115 Δαυΐνα
116 Δαύκτη
117 Δαύκτος
118 Δαυλής
119 Δαυλίς
120 Δαύνος
121 Δάφνη
122 Δάφνης
123 Δεβόρα
124 Δεδούσης
125 Δεδουσία
126 Δέηση
127 Δειδάς
128 Δείκος
129 Δείμος
130 Δείνα
131 Δείναρχος
132 Δεινιάδας
133 Δεινίας
134 Δείνις
135 Δεινοκράτης
136 Δεινόλοχος
137 Δεινομάχη
138 Δεινόμαχος
139 Δεινομένης
140 Δεινοσθένης
141 Δεινόστρατος
142 Δεινοχάρης
143 Δείνω
144 Δείνων
145 Δεισδαιμόνα
146 Δεισδαιμόνας
147 Δεισήνωρ
148 Δείφιλος
149 Δεκαπεντούσα
150 Δεκέλεια
151 Δέκελος
152 Δελής
153 Δελφινία
154 Δελφίνιος
155 Δελφίς
156 Δελφίων
157 Δελφός
158 Δελφύνη
159 Δεμης
160 Δένα
161 Δεναλία
162 Δεναλόη
163 Δεναχίς
164 Δέντρος
165 Δεξαμενή
166 Δεξεμενός
167 Δεξιάδης
168 Δεξιθέα
169 Δεξίθεος
170 Δεξιμάχη
171 Δεξίμαχος
172 Δεξιοκρατούσα
173 Δέξιππος
174 Δεξιφάνης
175 Δεόμενη
176 Δέρβης
177 Δέρδας
178 Δερκέτις
179 Δερκυλίδα
180 Δερκυλίδας
181 Δέρκυλλος
182 Δέρκυνος
183 Δερμάτα
184 Δερπούλη
185 Δερπούλης
186 Δερριάτις
187 Δεσιδέρια
188 Δεσιδέριος
189 Δεσμάρη
190 Δεσποιγιάννα
191 Δέσποινα
192 Δεσπότης
193 Δέττη
194 Δευκαλίδης
195 Δευκαλίων
196 Δεύκιος
197 Δηιάνειρα
198 Δηιδάμεια
199 Δηικόων
200 Δηιλέων
201 Δηίλοχος
202 Δηιμάχη
203 Δηίμαχος
204 Δηιόκης
205 Δηιονεύς
206 Δηιόπη
207 Δηιοπίτης
208 Δηίοχος
209 Δηιπύλη
210 Δηίπυλος
211 Δηίπυρος
212 Δηιφόβη
213 Δηίφοβος
214 Δηίφονος
215 Δηϊων
216 Δήλια
217 Δήλιος
218 Δημάγετος
219 Δημάδης
220 Δημαινέτη
221 Δημαίνετος
222 Δημάρατη
223 Δημάρατος
224 Δημαρέτη
225 Δημάρχη
226 Δήμαρχος
227 Δήμη
228 Δημηλάτα
229 Δήμητρα
231 Δημητράγγελος
232 Δημητράνα
233 Δημητράσπα
234 Δημήτριος
235 Δημία
236 Δήμιος
237 Δημογένης
238 Δημογοργος
239 Δημοδάμας
240 Δημοδίκη
241 Δημοδόκος
242 Δημοκήδης
243 Δημοκλέα
244 Δημοκλής
245 Δημοκόπος
246 Δημοκόων
247 Δημοκράνια
248 Δημοκράτης
249 Δημοκρατία
250 Δημοκρίτη
251 Δημόκριτος
252 Δημολέαινα
253 Δημολέων
254 Δημομέλης
255 Δημονίκη
256 Δημόνικος
257 Δημοπανάγος
258 Δημόπολις
259 Δημοπτόλεμος
260 Δήμος
261 Δημοσθένη
262 Δημοσθένης
263 Δημοστρατη
264 Δημόστρατος
265 Δημοτέλης
266 Δημοτίων
267 Δημόφαντος
268 Δημοφίλη
269 Δημόφιλος
270 Δημοφών
271 Δημοχάρης
272 Δημόχαρις
273 Δημύλος
274 Δημώ
275 Δήμων
276 Δημώναξ
277 Δημώνασσα
278 Δηρείτης
279 Δηρώ
280 Δήφοβος
281 Δηωίνη
282 Δία
283 Διάβολος
284 Διαγόρα
285 Διαγόρας
287 Διάγων
288 Διαδούμενος
289 Διάδοχος
290 Διαδρόμης
291 Δίαιος
292 Διακονούσα
293 Διάκος
294 Διακουμης
295 Διάκριτος
296 Διακτορίδης
297 Διαλεχτή
298 Διαλεχτός
299 Δίαλλος
300 Διάνα
301 Διανελια
302 Διάνθη
303 Δίανθος
304 Δίας
305 Διασυνω
306 Διασώζουσα
307 Διγενή
308 Διγενής
309 Διγνόρα
310 Διγνόρος
311 Δίδας
312 Διδύμη
313 Δίδυμος
314 Διδώ
315 Διέμπορος
316 Διεύχης
317 Διευχίδας
318 Διηδάμεια
319 Διηνέκη
320 Διηνέκης
321 Διθυράμβη
322 Διθύραμβος
323 Δίιος
324 Διιτρέφης
325 Δικαία
326 Δικαίαρχος
327 Δικαιογένης
328 Δικαιοκλής
329 Δικαιόκριτος
330 Δίκαιος
331 Δικαιότατη
332 Δίκανος
333 Δικάς
334 Δίκη
335 Δικράν
336 Δικσίαρχος
337 Δίκτυς
338 Δίκων
339 Διμήτωρ
340 Δινδύμη
341 Διντύλος
342 Δίνων
343 Διογένεια
344 Διογένης
345 Διόγκιτος
346 Διόγνητος
347 Διοδότη
348 Διόδοτος
349 Διοδώρα
350 Διόδωρος
351 Διόκλεια
352 Διοκλής
353 Διοκορυστής
354 Διομέδοντας
355 Διομέδων
356 Διομη
357 Διομήδη
358 Διομήδης
359 Διόμιλος
360 Δίομος
361 Διονέρα
362 Διονυσία
363 Διονυσικλής
364 Διονυσόδοτος
365 Διονυσόδωρος
366 Διονυσόδωτος
367 Διονυσοκλής
368 Διόνυσος
369 Διονυσοφών
370 Διονυστάθης
371 Διοξίππη
372 Διόξιππος
373 Διοπάτρη
374 Διόπεια
375 Διοπειθης
376 Διόπη
377 Διόπομπος
378 Διόσκορη
379 Διόσκουρος
380 Διοτίμα
381 Διότιμος
382 Διότισσα
383 Διοτρέφης
384 Διοφάνη
385 Διοφάνης
386 Διοφάντη
387 Διόφαντος
388 Διοχαίτα
389 Διοχαίτας
390 Διοχάνδη
391 Διοχθώνδας
392 Δίποινος
393 Δίρκη
394 Δισδαιμόνα
395 Δισιδέριος
396 Δισσίτοκος
397 Διτρέφης
398 Δίυλλος
399 Διφίλη
400 Δίφιλος
401 Διφρίδας
402 Διψακός
403 Δίων
404 Διώνασσα
405 Διώνδας
406 Διώνη
407 Διώρης
408 Δμήτωρ
409 Δόβρα
410 Δοίας
411 Δοϊράνη
412 Δολινδούχ
413 Δολίος
414 Δολιχή
415 Δόλιχος
416 Δολλίων
417 Δολομήδη
418 Δολομήδης
419 Δολοπίων
420 Δόλοψ
421 Δόλων
422 Δολώρα
423 Δολώρος
424 Δομενίκη
425 Δομένικος
426 Δομέστικος
427 Δομετία
428 Δομέτιος
429 Δομηνίκη
430 Δομήνικος
431 Δομιτίλλα
432 Δομιτίος
433 Δόμνα
434 Δομνάς
435 Δομνιανίτισσας
436 Δόμνος
438 Δόμων
439 Δόναγος
440 Δονακίς
441 Δονάτα
442 Δονάτος
443 Δόντας
444 Δόξα
445 Δοξαπατρής
446 Δοξάρισσα
447 Δοξιθέα
448 Δορκάς
449 Δορκεύς
450 Δόρπος
451 Δορυκλείδας
452 Δόρυκλος
453 Δορύλαος
454 Δορύλας
455 Δορυμέδουσα
456 Δορυμέδων
457 Δόσα
458 Δοσάς
459 Δοσιθέα
460 Δοσίθεος
461 Δοσικλής
462 Δοτώ
463 Δουβέργαινα
464 Δουέντυ
465 Δουκαίνη
466 Δούκας
467 Δουκενη
468 Δουκητία
469 Δούκισσα
470 Δουλάς
471 Δούλη
472 Δουνστάνος
473 Δούπων
474 Δούρις
475 Δραγούμης
476 Δράκαινα
477 Δρακάς
478 Δρακίος
479 Δράκυλλα
480 Δράκυλλος
481 Δράκων
482 Δρήσος
483 Δριαδη
484 Δριμώ
486 Δριόπη
487 Δρομάς
488 Δρομεύς
489 Δρομιχαίτης
490 Δρομοκλείδης
491 Δροσίς
492 Δρόσος
493 Δροσοσταλία
494 Δροσοσταλίδα
495 Δροστάν
496 Δρύαλος
497 Δρύαντα
498 Δρύας
499 Δρύκαλος
500 Δρύμων
501 Δρυόπις
502 Δρύοψ
503 Δύμαντας
504 Δύμας
505 Δύμφνα
507 Δυναίος
508 Δυναμένη
509 Δυναμήνη
510 Δυνάστη
511 Δυνάστης
512 Δυράνδη
513 Δύρανδος
514 Δύση
515 Δυσμάς
516 Δυσπόντιος
517 Δυφρίγη
518 Δυφρίγος
519 Δωδών
520 Δωδώνη
521 Δώρα
522 Δώρης
523 Δωριεύς
524 Δωρίνα
525 Δώριον
526 Δωρίππη
527 Δωρίς
528 Δώρισθος
529 Δωρίχα
530 Δώριχος
531 Δωροθέα
533 Δωρόθεος
534 Δώρος
535 Δωσιάδης
536 Δωτάδης
537 Δωτία
538 Δωτίς
539 Δώτος
540 Δωτώ
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία