Εορτές 3 Αυγούστου: Trea Αγία Σαλώμη η Μυροφόρος Άγιος Ολύμπιος ο έπαρχος, μάρτυρας Δαλματία Ζεβεδαίος Όσιος Δαλμάτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Θεοδώρα εξ Αιγίνης Άγιοι Ιωάννης Επίσκοπος Εφέσου Άγιος Στέφανος Ιερομάρτυρας Πάπας Ρώμης Δαλματία Θεόκτιστος Όσιος Ισαάκιος ο Ομολογητής
1 Δαβάκη
2 Δαβάκης
3 Δαβίδ
4 Δαβιδία
5 Δάδα
6 Δάδας
7 Δαδιώτισσα
8 Δαείρα
9 Δαίδαλος
10 Δάϊθος
11 Δαϊκλής
12 Δαϊμαχος
13 Δαϊμένης
14 Δαίμων
15 Δάιος
16 Δάιππα
17 Δάιππος
18 Δαϊρα
19 Δαϊς
20 Δαίτωρ
21 Δαϊφαντος
22 Δαΐφρων
23 Δακίδας
24 Δακρύβρεχτος
25 Δακρυρροούσα
26 Δάλια
27 Δαλιδά
28 Δαλματία
30 Δαλμάτιος
31 Δαμάγητος
32 Δαμάγων
33 Δαμαιθίδας
34 Δαμάιππη
35 Δαμάιππος
36 Δαμαλις
37 Δαμάρατος
38 Δαμαρέτη
39 Δαμάρετος
40 Δαμάρης
41 Δάμαρις
43 Δαμάρμενος
44 Δάμαρχος
45 Δαμάσα
46 Δαμασίθυμος
47 Δαμάσιππος
48 Δαμασίστρατος
49 Δαμασίχθων
50 Δαμασκός
51 Δάμασκος
52 Δάμασος
53 Δαμαστορίδης
54 Δαμάτριος
56 Δαμέων
57 Δαμήδη
58 Δαμήδης
59 Δαμία
60 Δαμιανή
61 Δαμιανός
62 Δαμιθάλεια
63 Δαμιθάλης
64 Δαμίνδας
65 Δάμις
66 Δαμίσκος
67 Δαμναμενεύς
68 Δάμνιππος
69 Δαμνώ
70 Δαμοίτας
71 Δαμόκλεια
72 Δαμοκλείδας
73 Δαμοκλής
74 Δαμοκράτης
75 Δαμοξενίδας
76 Δαμόξενος
77 Δαμόστρατος
78 Δαμοτάγης
79 Δαμοτελης
80 Δαμότιμος
81 Δαμοφίλη
82 Δαμόφιλος
83 Δαμοφών
84 Δαμοχαρης
85 Δάμυλλος
86 Δάμυσος
87 Δαμώ
88 Δάμων
90 Δαν
91 Δάναβη
92 Δάναβος
93 Δανάη
94 Δάναξ
95 Δαναός
96 Δάνδη
97 Δάνδης
98 Δάνη
99 Δανιάντρη
100 Δανιήλ
101 Δανιηλίς
102 Δανιθάλη
103 Δανιθάλης
104 Δάντης
105 Δάοχος
106 Δαρδανία
107 Δάρδανος
108 Δαρεία
110 Δαρείος
111 Δάρης
112 Δαριέα
113 Δασεάτας
114 Δάσια
115 Δάσιος
116 Δάσκυλος
117 Δάσμων
118 Δασύστερνος
119 Δαυΐνα
120 Δαύκτη
121 Δαύκτος
122 Δαυλής
123 Δαυλίς
124 Δαύνος
125 Δάφνη
126 Δάφνης
127 Δεβόρα
128 Δεδούσης
129 Δεδουσία
130 Δέηση
131 Δειδάς
132 Δείκος
133 Δείμος
134 Δείνα
135 Δείναρχος
136 Δεινιάδας
137 Δεινίας
138 Δείνις
139 Δεινοκράτης
140 Δεινόλοχος
141 Δεινομάχη
142 Δεινόμαχος
143 Δεινομένης
144 Δεινοσθένης
145 Δεινόστρατος
146 Δεινοχάρης
147 Δείνω
148 Δείνων
149 Δεισδαιμόνα
150 Δεισδαιμόνας
151 Δεισήνωρ
152 Δείφιλος
153 Δεκαπεντούσα
154 Δεκέλεια
155 Δέκελος
156 Δελής
157 Δελφινία
158 Δελφίνιος
159 Δελφίς
160 Δελφίων
161 Δελφός
162 Δελφύνη
163 Δεμης
164 Δένα
165 Δεναλία
166 Δεναλόη
167 Δεναχίς
168 Δέντρος
169 Δεξαμενή
170 Δεξεμενός
171 Δεξιάδης
172 Δεξιθέα
173 Δεξίθεος
174 Δεξιμάχη
175 Δεξίμαχος
176 Δεξιοκρατούσα
177 Δέξιππος
178 Δεξιφάνης
179 Δεόμενη
180 Δέρβης
181 Δέρδας
182 Δερκέτις
183 Δερκυλίδα
184 Δερκυλίδας
185 Δέρκυλλος
186 Δέρκυνος
187 Δερμάτα
188 Δερπούλη
189 Δερπούλης
190 Δερριάτις
191 Δεσιδέρια
192 Δεσιδέριος
193 Δεσμάρη
194 Δεσποιγιάννα
195 Δέσποινα
196 Δεσπότης
197 Δέττη
198 Δευκαλίδης
199 Δευκαλίων
200 Δεύκιος
201 Δηιάνειρα
202 Δηιδάμεια
203 Δηικόων
204 Δηιλέων
205 Δηίλοχος
206 Δηιμάχη
207 Δηίμαχος
208 Δηιόκης
209 Δηιονεύς
210 Δηιόπη
211 Δηιοπίτης
212 Δηίοχος
213 Δηιπύλη
214 Δηίπυλος
215 Δηίπυρος
216 Δηιφόβη
217 Δηίφοβος
218 Δηίφονος
219 Δηϊων
220 Δήλια
221 Δήλιος
222 Δημάγετος
223 Δημάδης
224 Δημαινέτη
225 Δημαίνετος
226 Δημάρατη
227 Δημάρατος
228 Δημαρέτη
229 Δημάρχη
230 Δήμαρχος
231 Δήμη
232 Δημηλάτα
233 Δήμητρα
235 Δημητράγγελος
236 Δημητράνα
237 Δημητράσπα
238 Δημήτριος
239 Δημία
240 Δήμιος
241 Δημογένης
242 Δημογοργος
243 Δημοδάμας
244 Δημοδίκη
245 Δημοδόκος
246 Δημοκήδης
247 Δημοκλέα
248 Δημοκλής
249 Δημοκόπος
250 Δημοκόων
251 Δημοκράνια
252 Δημοκράτης
253 Δημοκρατία
254 Δημοκρίτη
255 Δημόκριτος
256 Δημολέαινα
257 Δημολέων
258 Δημομέλης
259 Δημονίκη
260 Δημόνικος
261 Δημοπανάγος
262 Δημόπολις
263 Δημοπτόλεμος
264 Δήμος
265 Δημοσθένη
266 Δημοσθένης
267 Δημοστρατη
268 Δημόστρατος
269 Δημοτέλης
270 Δημοτίων
271 Δημόφαντος
272 Δημοφίλη
273 Δημόφιλος
274 Δημοφών
275 Δημοχάρης
276 Δημόχαρις
277 Δημύλος
278 Δημώ
279 Δήμων
280 Δημώναξ
281 Δημώνασσα
282 Δηρείτης
283 Δηρώ
284 Δήφοβος
285 Δηωίνη
286 Δία
287 Διάβολος
288 Διαγόρα
289 Διαγόρας
291 Διάγων
292 Διαδούμενος
293 Διάδοχος
294 Διαδρόμης
295 Δίαιος
296 Διακονούσα
297 Διάκος
298 Διακουμης
299 Διάκριτος
300 Διακτορίδης
301 Διαλεχτή
302 Διαλεχτός
303 Δίαλλος
304 Διάνα
305 Διανελια
306 Διάνθη
307 Δίανθος
308 Δίας
309 Διασυνω
310 Διασώζουσα
311 Διγενή
312 Διγενής
313 Διγνόρα
314 Διγνόρος
315 Δίδας
316 Διδύμη
317 Δίδυμος
318 Διδώ
319 Διέμπορος
320 Διεύχης
321 Διευχίδας
322 Διηδάμεια
323 Διηνέκη
324 Διηνέκης
325 Διθυράμβη
326 Διθύραμβος
327 Δίιος
328 Διιτρέφης
329 Δικαία
330 Δικαίαρχος
331 Δικαιογένης
332 Δικαιοκλής
333 Δικαιόκριτος
334 Δίκαιος
335 Δικαιότατη
336 Δίκανος
337 Δικάς
338 Δίκη
339 Δικράν
340 Δικσίαρχος
341 Δίκτυς
342 Δίκων
343 Διμήτωρ
344 Δινδύμη
345 Διντύλος
346 Δίνων
347 Διογένεια
348 Διογένης
349 Διόγκιτος
350 Διόγνητος
351 Διοδότη
352 Διόδοτος
353 Διοδώρα
354 Διόδωρος
355 Διόκλεια
356 Διοκλής
357 Διοκορυστής
358 Διομέδοντας
359 Διομέδων
360 Διομη
361 Διομήδη
362 Διομήδης
363 Διόμιλος
364 Δίομος
365 Διονέρα
366 Διονυσία
367 Διονυσικλής
368 Διονυσόδοτος
369 Διονυσόδωρος
370 Διονυσόδωτος
371 Διονυσοκλής
372 Διόνυσος
373 Διονυσοφών
374 Διονυστάθης
375 Διοξίππη
376 Διόξιππος
377 Διοπάτρη
378 Διόπεια
379 Διοπειθης
380 Διόπη
381 Διόπομπος
382 Διόσκορη
383 Διόσκουρος
384 Διοτίμα
385 Διότιμος
386 Διότισσα
387 Διοτρέφης
388 Διοφάνη
389 Διοφάνης
390 Διοφάντη
391 Διόφαντος
392 Διοχαίτα
393 Διοχαίτας
394 Διοχάνδη
395 Διοχθώνδας
396 Δίποινος
397 Δίρκη
398 Δισδαιμόνα
399 Δισιδέριος
400 Δισσίτοκος
401 Διτρέφης
402 Δίυλλος
403 Διφίλη
404 Δίφιλος
405 Διφρίδας
406 Διψακός
407 Δίων
408 Διώνασσα
409 Διώνδας
410 Διώνη
411 Διώρης
412 Δμήτωρ
413 Δόβρα
414 Δοίας
415 Δοϊράνη
416 Δολινδούχ
417 Δολίος
418 Δολιχή
419 Δόλιχος
420 Δολλίων
421 Δολομήδη
422 Δολομήδης
423 Δολοπίων
424 Δόλοψ
425 Δόλων
426 Δολώρα
427 Δολώρος
428 Δομενίκη
429 Δομένικος
430 Δομέστικος
431 Δομετία
432 Δομέτιος
433 Δομηνίκη
434 Δομήνικος
435 Δομιτίλλα
436 Δομιτίος
437 Δόμνα
438 Δομνάς
439 Δομνιανίτισσας
440 Δόμνος
442 Δόμων
443 Δονάγη
444 Δόναγος
445 Δονακίς
446 Δονάτα
447 Δονάτος
448 Δόντας
449 Δόξα
450 Δοξαπατρής
451 Δοξάρισσα
452 Δοξιθέα
453 Δορκάς
454 Δορκεύς
455 Δόρπος
456 Δορυκλείδας
457 Δόρυκλος
458 Δορύλαος
459 Δορύλας
460 Δορυμέδουσα
461 Δορυμέδων
462 Δόσα
463 Δοσάς
464 Δοσιθέα
465 Δοσίθεος
466 Δοσικλής
467 Δοτώ
468 Δουβέργαινα
469 Δουέντυ
470 Δουκαίνη
471 Δούκας
472 Δουκενη
473 Δουκητία
474 Δούκισσα
475 Δουλάς
476 Δούλη
477 Δουνστάνος
478 Δούπων
479 Δούρις
480 Δραγούμης
481 Δράκαινα
482 Δρακάς
483 Δρακίος
484 Δράκυλλα
485 Δράκυλλος
486 Δράκων
487 Δρήσος
488 Δριαδη
489 Δριμώ
491 Δριόπη
492 Δρομάς
493 Δρομεύς
494 Δρομιχαίτης
495 Δρομοκλείδης
496 Δροσίς
497 Δρόσος
498 Δροσοσταλία
499 Δροσοσταλίδα
500 Δροστάν
501 Δρυάδα
502 Δρύαλος
503 Δρύαντα
504 Δρύας
505 Δρύκαλος
506 Δρύμων
507 Δρυόπις
508 Δρύοψ
509 Δύμαντας
510 Δύμας
511 Δύμφνα
513 Δυναίος
514 Δυναμένη
515 Δυναμήνη
516 Δυνάστη
517 Δυνάστης
518 Δυράνδη
519 Δύρανδος
520 Δύση
521 Δυσμάς
522 Δυσπόντιος
523 Δυφρίγη
524 Δυφρίγος
525 Δωδών
526 Δωδώνη
527 Δώρα
528 Δώρης
529 Δωριεύς
530 Δωρίνα
531 Δώριον
532 Δωρίππη
533 Δωρίς
534 Δώρισθος
535 Δωρίχα
536 Δώριχος
537 Δωροθέα
539 Δωρόθεος
540 Δώρος
541 Δωσιάδης
542 Δωτάδης
543 Δωτία
544 Δωτίς
545 Δώτος
546 Δωτώ
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία