Εορτές 20 Μαρτίου: Αββαία Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Τετρικός Κουθβέρτα Λολλία Όσιος Κουθβέρτος Σεϊμβλά Τέτρικα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αδώνια Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Δαβάκη
2 Δαβάκης
3 Δαβίδ
4 Δαβιδία
5 Δάδα
6 Δάδας
7 Δαδιώτισσα
8 Δαείρα
9 Δαίδαλος
10 Δάϊθος
11 Δαϊκλής
12 Δαϊλόχεια
13 Δαΐλοχος
14 Δαϊμαχος
15 Δαϊμένης
16 Δαίμων
17 Δάιος
18 Δάιππα
19 Δάιππος
20 Δαϊρα
21 Δαϊς
22 Δαίτωρ
23 Δαϊφαντος
24 Δαΐφρων
25 Δακίδας
26 Δακρύβρεχτος
27 Δακρυρροούσα
28 Δάλια
29 Δαλιδά
30 Δαλματία
32 Δαλμάτιος
33 Δαμάγητος
34 Δαμάγων
35 Δαμαιθίδας
36 Δαμάιππη
37 Δαμάιππος
38 Δαμαλις
39 Δαμάρατος
40 Δαμαρέτη
41 Δαμάρετος
42 Δαμάρης
43 Δάμαρις
45 Δαμάρμενος
46 Δάμαρχος
47 Δαμάσα
48 Δαμασίθυμος
49 Δαμάσιππος
50 Δαμασίστρατος
51 Δαμασίχθων
52 Δαμασκός
53 Δάμασκος
54 Δάμασος
55 Δαμαστορίδης
56 Δαμάτριος
58 Δαμέων
59 Δαμήδη
60 Δαμήδης
61 Δαμία
62 Δαμιανή
63 Δαμιανός
64 Δαμιθάλεια
65 Δαμιθάλης
66 Δαμίνδας
67 Δάμις
68 Δαμίσκος
69 Δαμναμενεύς
70 Δαμνίππη
71 Δάμνιππος
72 Δαμνώ
73 Δαμοθάλεια
74 Δαμοθάλης
75 Δαμοίτας
76 Δαμόκλεια
77 Δαμοκλείδας
78 Δαμοκλής
79 Δαμοκράτης
80 Δαμόξενος
81 Δαμόστρατος
82 Δαμοτάγης
83 Δαμοτελης
84 Δαμότιμος
85 Δαμόφιλος
86 Δαμοφών
87 Δαμοχαρης
88 Δάμυλλος
89 Δάμυσος
90 Δαμώ
91 Δάμων
93 Δαν
94 Δάναβη
95 Δάναβος
96 Δανάη
97 Δάναξ
98 Δαναός
99 Δάνδη
100 Δάνδης
101 Δάνη
102 Δανιάντρη
103 Δανιήλ
104 Δανιηλίς
105 Δανιθάλεια
106 Δανιθάλης
107 Δάντης
108 Δάοχος
109 Δαρδανία
110 Δάρδανος
111 Δαρεία
113 Δαρείος
114 Δάρης
115 Δαριέα
116 Δασεάτας
117 Δάσια
118 Δάσιος
119 Δάσκυλος
120 Δάσμων
121 Δασύστερνος
122 Δαυΐνα
123 Δαύκτη
124 Δαύκτος
125 Δαυλής
126 Δαυλίς
127 Δαύνος
128 Δάφνη
130 Δάφνης
131 Δεβόρα
132 Δεβοσέτος
133 Δεδούσης
134 Δεδουσία
135 Δέηση
136 Δειδάς
137 Δείκος
138 Δείμος
139 Δείνα
140 Δείναρχος
141 Δεινιάδας
142 Δεινίας
143 Δείνις
144 Δεινοκράτης
145 Δεινολόχεια
146 Δεινόλοχος
147 Δεινομάχη
148 Δεινόμαχος
149 Δεινομένης
150 Δεινοσθένης
151 Δεινόστρατος
152 Δεινοχάρης
153 Δείνω
154 Δείνων
155 Δεισδαιμόνα
156 Δεισδαιμόνας
157 Δεισήνωρ
158 Δείφιλος
159 Δεκαπεντούσα
160 Δεκέλεια
161 Δέκελος
162 Δελής
163 Δελφινία
164 Δελφίνιος
165 Δελφίς
166 Δελφίων
167 Δελφός
168 Δελφύνη
169 Δεμης
170 Δένα
171 Δεναλία
172 Δεναλόη
173 Δεναχίς
174 Δέντρος
175 Δεξαμενή
176 Δεξεμενός
177 Δεξιάδης
178 Δεξιθέα
179 Δεξίθεος
180 Δεξίλα
181 Δεξίλεως
182 Δεξιμάχη
183 Δεξίμαχος
184 Δεξιοκρατούσα
185 Δέξιππος
186 Δεξιφάνης
187 Δεόμενη
188 Δέρβης
189 Δέρδας
190 Δερκέτις
191 Δερκυλίδα
192 Δερκυλίδας
193 Δέρκυλλος
194 Δέρκυνος
195 Δερμάτα
196 Δερπούλη
197 Δερπούλης
198 Δερριάτις
199 Δεσιδέρια
200 Δεσιδέριος
201 Δεσμάρη
202 Δεσποιγιάννα
203 Δέσποινα
204 Δεσπότης
205 Δέττη
206 Δευκαλίδης
207 Δευκαλίων
208 Δεύκιος
209 Δηιάνειρα
210 Δηιδάμεια
211 Δηικόων
212 Δηιλέων
213 Δηίλοχος
214 Δηιμάχη
215 Δηίμαχος
216 Δηιόκης
217 Δηιονεύς
218 Δηιόπη
219 Δηιοπίτης
220 Δηίοχος
221 Δηιπύλη
222 Δηίπυλος
223 Δηίπυρος
224 Δηιφόβη
225 Δηίφοβος
226 Δηίφονος
227 Δηϊων
228 Δήλια
229 Δήλιος
230 Δημάγετος
231 Δημάδης
232 Δημαινέτη
233 Δημαίνετος
234 Δημάρατη
235 Δημάρατος
236 Δημαρέτη
237 Δημάρχη
238 Δήμαρχος
239 Δημελέ
240 Δήμη
241 Δημηλάτα
242 Δήμητρα
244 Δημητράγγελος
245 Δημητράνα
246 Δημητράσπα
247 Δημήτριος
248 Δημία
249 Δήμιος
250 Δημογένης
251 Δημογοργος
252 Δημοδάμας
253 Δημοδίκη
254 Δημοδόκος
255 Δημοκήδης
256 Δημοκλέα
257 Δημοκλής
258 Δημοκόπος
259 Δημοκόων
260 Δημοκράνια
261 Δημοκράτης
262 Δημοκρατία
263 Δημοκρίτη
264 Δημόκριτος
265 Δημολέαινα
266 Δημολέων
267 Δημομέλης
268 Δημονίκη
269 Δημόνικος
270 Δημοπανάγος
271 Δημόπολις
272 Δημοπτολέμα
273 Δημοπτόλεμος
274 Δήμος
275 Δημοσθένη
276 Δημοσθένης
277 Δημοστρατη
278 Δημόστρατος
279 Δημοτέλης
280 Δημοτίων
281 Δημόφαντος
282 Δημοφίλη
283 Δημόφιλος
284 Δημοφών
285 Δημοχάρης
286 Δημόχαρις
287 Δημύλος
288 Δημώ
289 Δήμων
290 Δημώναξ
291 Δημώνασσα
292 Δηρείτης
293 Δηρώ
294 Δήφοβος
295 Δηωίνη
296 Δία
297 Διάβολος
298 Διαγόρα
299 Διαγόρας
301 Διάγων
302 Διαδούμενος
303 Διάδοχος
304 Διαδρόμης
305 Δίαιος
306 Διακονούσα
307 Διάκος
308 Διακουμης
309 Διάκριτος
310 Διακτορίδης
311 Διαλεχτή
312 Διαλεχτός
313 Δίαλλος
314 Διάνα
315 Διανελια
316 Διάνθη
317 Δίανθος
318 Δίας
319 Διασυνω
320 Διασώζουσα
321 Διγενή
322 Διγενής
323 Διγνόρα
324 Διγνόρος
325 Δίδας
326 Διδύμη
327 Δίδυμος
328 Διδώ
329 Διέμπορος
330 Διεύχης
331 Διευχίδας
332 Διηδάμεια
333 Διηνέκη
334 Διηνέκης
335 Διθυράμβη
336 Διθύραμβος
337 Δίιος
338 Διιτρέφης
339 Δικαία
340 Δικαίαρχος
341 Δικαιογένης
342 Δικαιόκλεια
343 Δικαιοκλής
344 Δικαιόκριτος
345 Δίκαιος
346 Δικαιότατη
347 Δίκανος
348 Δικάς
349 Δίκη
350 Δικράν
351 Δικσίαρχος
352 Δίκτυς
353 Δίκων
354 Διμήτωρ
355 Δινδύμη
356 Διντύλος
357 Δίνων
358 Διογένεια
359 Διογένης
360 Διόγκιτος
361 Διόγνητος
362 Διοδότη
363 Διόδοτος
364 Διοδώρα
365 Διόδωρος
366 Διόκλεια
367 Διοκλής
368 Διοκορυστής
369 Διομέδοντας
370 Διομέδων
371 Διομη
372 Διομήδη
373 Διομήδης
374 Διόμιλος
375 Δίομος
376 Διονέρα
377 Διονυσία
378 Διονυσικλής
379 Διονυσόδωρος
380 Διονυσόδωτος
381 Διονυσοκλής
382 Διόνυσος
383 Διονυσοφών
384 Διονυστάθης
385 Διόξιππος
386 Διοπάτρη
387 Διόπεια
388 Διοπειθης
389 Διόπη
390 Διόπομπος
391 Διόσκορη
392 Διόσκουρος
393 Διοτίμα
394 Διότιμος
395 Διότισσα
396 Διοτρέφης
397 Διοφάνη
398 Διοφάνης
399 Διοφάντη
400 Διόφαντος
401 Διοχαίτα
402 Διοχαίτας
403 Διοχάνδη
404 Διοχθώνδας
405 Δίποινος
406 Δίρκη
407 Δισδαιμόνα
408 Δισιδέριος
409 Δισσίτοκος
410 Διτρέφης
411 Δίυλλος
412 Διφίλη
413 Δίφιλος
414 Διφρίδας
415 Διψακός
416 Δίων
417 Διώνασσα
418 Διώνδας
419 Διώνη
420 Διωξίππη
421 Διώρης
422 Δμήτωρ
423 Δόβρα
424 Δοίας
425 Δοϊράνη
426 Δολινδούχ
427 Δολίος
428 Δολιχή
429 Δόλιχος
430 Δολλίων
431 Δολομήδη
432 Δολομήδης
433 Δολοπίων
434 Δόλοψ
435 Δόλων
436 Δολωνία
437 Δολώρα
438 Δολώρος
439 Δομενίκη
440 Δομένικος
441 Δομέστικος
442 Δομετία
443 Δομέτιος
444 Δομηνίκη
445 Δομήνικος
446 Δομιτίλλα
447 Δομιτίος
448 Δόμνα
449 Δομνάς
450 Δομνιανίτισσας
451 Δόμνος
453 Δόμων
454 Δονάγη
455 Δόναγος
456 Δονακίς
457 Δονάλδη
458 Δονάλδος
459 Δονάτα
460 Δονάτος
461 Δόντας
462 Δόξα
463 Δοξαπατρής
464 Δοξάρισσα
465 Δοξιθέα
466 Δορκάς
467 Δορκεύς
468 Δόρπος
469 Δορυκλείδας
470 Δόρυκλος
471 Δορύλαος
472 Δορύλας
473 Δορυμέδουσα
474 Δορυμέδων
475 Δόσα
476 Δοσάς
477 Δοσιθέα
478 Δοσίθεος
479 Δοσικλής
480 Δουβέργαινα
481 Δουέντυ
482 Δουκαίνη
483 Δούκας
484 Δουκενη
485 Δουκητία
486 Δούκισσα
487 Δουλάς
488 Δούλη
489 Δουνστάνος
490 Δούπων
491 Δούρις
492 Δραγούμης
493 Δράκαινα
494 Δρακάς
495 Δρακίος
496 Δράκυλλα
497 Δράκυλλος
498 Δράκων
499 Δρήσος
500 Δριαδη
501 Δριμώ
503 Δριόπη
504 Δρομάς
505 Δρομεύς
506 Δρομιχαίτης
507 Δρομοκλείδης
508 Δροσίς
509 Δρόσος
510 Δροσοσταλία
511 Δροσοσταλίδα
512 Δροστάν
513 Δρυάδα
514 Δρύαλος
515 Δρύας
516 Δρύκαλος
517 Δρύμων
518 Δρυόπις
519 Δρύοψ
520 Δύμαντας
521 Δύμας
522 Δύμφνα
524 Δυναίος
525 Δυναμένη
526 Δυναμήνη
527 Δυνάστη
528 Δυνάστης
529 Δυράνδη
530 Δύρανδος
531 Δύση
532 Δυσμάς
533 Δυσπόντιος
534 Δυφρίγη
535 Δυφρίγος
536 Δωδών
537 Δωδώνη
538 Δώρα
539 Δώρης
540 Δωριεύς
541 Δωρίνα
542 Δώριον
543 Δωρίππη
544 Δωρίς
545 Δώρισθος
546 Δωρίχα
547 Δώριχος
548 Δωροθέα
550 Δωρόθεος
551 Δώρος
552 Δωσιάδης
553 Δωτία
554 Δώτιος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία