Εορτές 14 Μαΐου: Άγιος Αριστοτέλης ο Μάρτυρας Άγιος Θεράπων Επίσκοπος Κύπρου Άγιος Καρτέγιος Αριστοτέλεια Θεραπεία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ισίδωρος ο Θαυματουργός ο διά Χριστόν σαλός Άγιος Ιωάννης ο Νεομάρτυρας ο Βούλγαρος Άγιος Ακόλουθος Άγιος Αλέξανδρος Άγιος Αλέξανδρος που μαρτύρησε στις Κεντουκέλλες Άγιος Ανδρέας ηγούμενος της μονής Ραφαήλ Άγιος Βάρβαρος Άγιος Ισίδωρος ο Ναύτης Άγιος Λέανδρος ο μάρτυρας Άγιος Λεόντιος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτυρας Όσιος Νικήτας εκ Κιέβου
1 Βάαλ
2 Βαβέλυκα
3 Βαβρίας
4 Βαβρίος
5 Βαβύλα
6 Βαβύλας
7 Βάβυς
8 Βάγια
9 Βαγιανός
10 Βάγιας
11 Βάδιμη
12 Βάδιμος
13 Βαδούσης
14 Ἀβαζίων
15 Ἀβάης
16 Βαθούσης
17 Βαθύκλεια
18 Βαθυκλής
19 Βαθύλαος
20 Βάθυλλος
21 Βαθύρτας
22 Βάθων
23 Ἄβαι
24 Βάια
25 Βάιος
26 Βάιτσα
27 Βαΐτων
28 Βάκης
29 Βάκια
30 Βακίνα
31 Βάκις
32 Βακχίς
33 Βάκχος
34 Βάκχυλος
35 Βακχυλίς
36 Βάλαγρος
37 Βάλανος
38 Βαλάντα
39 Βαλάντιος
40 Βαλάσης
41 Βαλασία
42 Βαλδερούδη
43 Βαλδερούδης
44 Βαλεντίνα
45 Βαλεντίνος
46 Βαλέρια
47 Βαλέριος
48 Βάλια
49 Βαλμπόνα
50 Βαλουκλιώτισσα
51 Βαλσαμή
52 Βαλσάμων
53 Βαλτάσαρ
54 Βάλτη
55 Βαμβακία
56 Βάμβαξ
57 Βάνα
58 Βάνδα
59 Βάνδος
60 Βανέσσα
62 Βανίνα
63 Βανιώτισσα
64 Βάννα
65 Βάντα
66 Βαουθά
67 Βαπτίς
68 Βάπτος
69 Βαραββάς
70 Βαραγγιώτισσα
71 Βαραδάτη
72 Βαραδάτος
73 Βαράκ
74 Βαρασδάτης
75 Βαραχησία
76 Βαραχήσιος
77 Βάρβαξ
78 Βαρβάρα
79 Βάρβαρος
80 Βάργυλος
81 Βάρδας
82 Βαρδής
83 Βαρδιανιώτισσα
84 Βαρδιάννα
85 Βαρθολομαία
86 Βαρθολομαίος
87 Βαριησού
88 Βάρις
89 Βαρκέτις
90 Βαρκού
91 Βάρλα
92 Βαρλαάμ
93 Βαρνάβα
94 Βαρνάβας
95 Βαρουτζιάν
96 Βαρούχ
97 Βαρουχία
98 Βαρραβάς
99 Βαρσαβάς
100 Βαρσαβία
101 Βαρσανουφία
102 Βαρσανούφιος
104 Βαρσίνη
105 Βαρσοβία
106 Βαρτάν
107 Βαρυτίμη
108 Βαρύτιμος
109 Βαρυψαβάς
110 Βάσης
111 Βάσια
112 Βασιανή
113 Βασιάνθη
114 Βασιανός
115 Βασίας
116 Βασιλεία
117 Βασιλειάνα
118 Βασίλειος
119 Βασιλένια
120 Βασιλεύς
121 Βασιληγενέτειρα
122 Βασίλισσα
123 Βασιλοπούλα
124 Ἀβάσκα
125 Ἀβασκαντίς
126 Ἀβασκαντώ
127 Ἄβασκη
128 Ἄβασκος
129 Βάσσα
130 Βάσσας
131 Ἄβασσον
132 Ἀβάστακτη
133 Ἀβάστακτος
134 Βατάτζης
135 Βάτεια
136 Βατίς
137 Βατοπεδινή
138 Βατούσαινα
139 Βατσέ
140 Βάττος
141 Βάτων
142 Βάτων
143 Βαυβώ
144 Βαυκίς
145 Ἀβαύχα
146 Ἀβαύχας
147 Βαυώ
148 Βάφης
149 Βαφυκλής
150 Βαφύρας
151 Βάχθιση
152 Βάχθισος
153 Ἄββα
154 Ἄββας
155 Ἄββυος
156 Ἄβγαλος
157 Ἄβδα
158 Ἀβδαία
159 Ἀβδαίμουσα
160 Ἀβδαίμων
161 Ἀβδαλωνύμη
162 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
163 Ἀβδαράκη
164 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
165 Ἀβδάρβα
166 Ἀβδαστράτη
167 Ἀβδάστρατος
168 Ἀβδελωνύμη
169 Ἀβδελώνυμος
170 Ἀβδέμουσα
171 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
172 Ἀβδερίτις
173 Ἄβδη
174 Ἀβδήμουσα
175 Ἄβδηρα
176 Ἀβδηρίτη
177 Ἀβδηρίτης
178 Ἀβδηροδημοκρίτη
179 Ἀβδηροδημόκριτος
180 Ἀβδία
181 Ἀβδίας
182 Ἀβδίμιλκη
183 Ἀβδίμιλκος
184 Ἀβδίος
185 Ἀβδολωνύμη
186 Ἀβδολώνυμος
187 Ἀβδρανόθεμις
188 Ἀβδύβαλη
189 Ἀβδύβαλος
190 Ἀβδύμουσα
191 Ἄβδυρα
192 Ἀβεάκη
193 Ἀβέακος
194 Βεάτα
195 Βεάτος
196 Βεατρίκη
197 Βεβαία
198 Βέβαιος
199 Βεβρύκη
200 Βεδέας
201 Βεελζεβούλ 
202 Ἀβείβ Ἀβίβ
203 Ἄβειν
204 Ἀβειρώσσα
205 Ἅβελ
206 Βελανιδιά
207 Βέλβινα
208 Βέλη
209 Βελίκα
210 Βέλικος
211 Βελίνα
212 Ἀβέλιος
213 Βελισσαρία
214 Βελισσάριος
215 Βελιστίχη
216 Βελιστίχης
217 Βελλερεφόντης
218 Βέλλερος
219 Βελλιος
220 Βελούδω
221 Βενανδία
222 Βενάνδιος
223 Βεναντία
224 Βενάντιος
225 Βενδιμιανός
226 Βενδολίνος
227 Βενεδίκτη
228 Βενέδικτος
229 Βενέδιμος
230 Βενέριος
231 Βενετία
232 Βενέτιος
233 Ἀβενζοᾶρ
234 Βενθεσικύμη
235 Βένια
236 Βενιαμίν
237 Βενιζέλα
238 Βενιζέλος
239 Βέννα
240 Βενούστα
241 Βενούστος
242 Βεντούλα
243 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
244 Βέρα
245 Βερβούργα
246 Βεργής
247 Βέργος
248 Βεργούλα
249 Βεργουπουλιανή
250 Βερεγγάρια
251 Βερεκούνδα
252 Βερεκούνδος
253 Βερέμης
254 Βερενίκη
255 Βερενίκης
256 Βέρης
257 Βέρθα
258 Βέρθος
259 Βερνάρδη
260 Βερνάρδος
261 Βέρνης
262 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
263 Βερόη
264 Βερόνικα
265 Βερονίκη
267 Βέρος
268 Βερουλία
269 Βερούλιος
270 Βερσεβέ
271 Βέρτερος
272 Βερτράνδη
273 Βερτράνδος
274 Βερώνη
275 Βερώνης
276 Βεσέλα
277 Βεσσέλκα
278 Βέτα
279 Βετούριος
280 Ἀβεύρια
281 Ἀβεύριος
282 Βέφα
283 Ἄβη
284 Ἀβηδάμεια
285 Ἀβήδαμος
286 Βηθανία
287 Βηθεσδά
288 Βηθζαθά
289 Βηθλεέμ
290 Βηθλεεμίτισσα
291 Ἀβηϊχίς
292 Ἀβηΐχος
293 Βηλδαν
294 Βήλη
295 Βήλων
296 Βηματάρισσα
297 Ἀβηοδώρα
298 Ἀβηόδωρος
299 Βηρία
300 Βήριος
301 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
302 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
303 Βηροκτόνος
304 Βήρος
305 Βήρυλλα
306 Βήρυλλος
308 Βήρωσος
309 Βησσαρία
310 Βησσαρίων
311 Βήτα
312 Βητίων
313 Ἀβηΐχα
314 Βηχιανή
315 Βηχιανός
318 Βία
319 Βιάγκα
320 Βιάνορας
321 Βιάνωρ
322 Βιάρος
323 Βίας
324 Βιασεσλάβα
325 Βιασεσλάβος
326 Βιβέτα
327 Βιβή
328 Βίβιαν
329 Βιβιανή
330 Βιβιανός
332 Βίβος
333 Ἀβίγα
334 Ἀβίγας
335 Βιγλιώτισσα
336 Βιδζίν
337 Ἀβιδία
338 Ἀβιδιανή
339 Βιδιανή
340 Ἀβιδιανός
341 Ἀβίδιος
342 Βίδος
343 Βιερα
344 Βιζυηνός
345 Ἀβιηνή
346 Ἀβιηνός
347 Βιήρωρ
348 Βιθυνία
349 Βιθυνός
350 Βίθυς
351 Βίκελος
352 Βίκεν
353 Ἀβικέννα
354 Ἀβικέννας
355 Βικέντια
356 Βικέντιος
357 Βίκτωρας
358 Βικτώρια
359 Βίκυ
360 Βιλελμίνη
361 Βιλιστίχη
362 Ἀβιλλία
363 Βιλλιβρόρδος
364 Ἀβίλλιος
365 Βίλμα
366 Βιλτάκης
367 Βιμποράδα
368 Βίνα
369 Ἀβίνδη
370 Ἀβίνδης
371 Βινιερης
372 Βίνος
373 Ἀβιογένη
374 Ἀβιογένης
375 Ἀβιοδότη
376 Ἀβιόδοτος
377 Ἀβιοδώρα
378 Ἀβιόδωρος
379 Ἀβιοκρίτη
380 Ἀβιόκριτος
381 Βιόλα
382 Βιολάνθη
383 Βιολέτα
384 Βιολετής
385 Ἄβιος
386 Βιργενια
387 Βιργίλιος
388 Βιργινία
389 Βιργίνιος
390 Βιργιωμένη
391 Βιρίλα
392 Ἄβις
393 Ἄβις
394 Ἀβισάρη
395 Ἀβισάρης
396 Βιστωνίς
397 Βίτα
398 Βιτάλη
399 Βιτάλιος
400 Ἀβίτη
401 Ἀβίτης
402 Ἀβίτης
403 Βιτιμία
404 Βιτιμίων
405 Βίτος
406 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
407 Βιτσέντζος
408 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
409 Ἄβιττος
410 Βίτων
411 Βιτώριος
412 Βίων
413 Βιώνη
414 Ἀβλάβεια
415 Βλαδιμήρα
416 Βλαδίμηρος
417 Βλαδισλάβα
418 Βλαδισλάβος
419 Βλακεία
420 Βλάμης
421 Βλανδίνα
422 Βλαντίμηρος
423 Βλασία
424 Βλάσιος
425 Βλάστα
426 Βλαχέρνα
427 Βλεπαίος
428 Βλέπουσα
429 Βλεψίας
430 Ἀβλίουσα
431 Ἀβλίων
432 Βλόσων
433 Ἀβλούπορις
434 Βλουτινα
435 Βλύσων
436 Βλυχιόρικα
437 Ἀβλωνάκη
438 Ἀβλώνακος
439 Ἄβναγη
440 Ἄβναγος
441 Ἀβνάκη
442 Βόα
443 Βοανηργες
444 Βοδοάλδη
445 Βοδοάλδος
446 Βόηθα
447 Βόηθος
448 Βοία
449 Βοιός
450 Βοΐσκα
451 Βόϊσκος
452 Βοιώ
453 Βοιωτός
454 Βολάνης
455 Βολίνα
456 Βόλος
457 Βολφγάγγος
458 Βομβύκη
459 Βονιφατία
460 Βονιφάτιος
461 Βοόζ
462 Βορέας
463 Βορεινή
464 Βόρις
465 Βόσβα
466 Βόσβας
467 Βόσπων
468 Βοστρύκιος
469 Βότρυς
470 Βότων
471 Βουβώ
472 Βούδειος
473 Βουζιανα
474 Βούθηρος
475 Βούθιος
476 Βουκασίνη
477 Βουκασίνος
478 Βουκεφάλας
479 Βουκεφαλία
480 Βουκής
481 Βουκίλος
482 Βουκολίς
483 Βουκολίων
484 Βούλα
485 Βουλαγόρα
486 Βουλαγόρας
487 Βούλγη
488 Βούλγης
489 Βουλέας
490 Βουλεύς
491 Βούλιστα
492 Βουλπιανή
493 Βουλπιανός
494 Βουναρκώτισσα
495 Βουνογιάτρισσα
496 Βούνος
497 Βουνού
498 Βούπαλος
499 Βούρα
500 Βουρνιώτισσα
501 Βούσιρις
502 Βούσιρις2
503 Βούτας
504 Βούτης
505 Ἁβρὼ
506 Ἀβραάμη
507 Ἀβραάμη
508 Βραβάντιος
509 Βραβήνωρ
510 Βραισία
511 Ἅβραμ
512 Βρασία
513 Βρασίδας
514 Βρασίλας
515 Βραυρώ
516 Βραυρών
517 Βράχου
518 Βρεμούσα
519 Βρέμων
520 Βρένδα
521 Βρένδας
522 Βρέντος
523 Βρεσθενίτισσα
524 Βρετάνη
525 Βρετάνιος
526 Βρετή
527 Βρετός
528 Βρεττανία
529 Βρέττις
530 Βρεφοκομούσα
531 Βρεφοκρατούσα
532 Βρέφος
533 Βρεφουργήσασα
534 Βρεχούσα
535 Βρησηίς
536 Βρίαξις
537 Βριάρεω
538 Βριάρεως
539 Βριζώ
540 Βριθγουόλντος
541 Βριμώ
542 Βρισεύς
543 Βρισηίς
544 Ἁβροκόμας
545 Βρόμιον
546 Βρόμιος
547 Βρόντης
548 Βροντιανή
549 Βροντίνος
550 Βρόντου
551 Ἁβρονύχα
552 Βροτέας
553 Βρούτος
554 Βροχή
555 Βρυαίνη
557 Βρύαξις
558 Βρύας
559 Βρύκη
560 Βρύλλη
561 Ἁβρυλλίς
562 Βρύμη
563 Βρυμώ
564 Βρυσηίς
565 Βρυσιανή
566 Βρύσων
567 Βρυτομάρτις
568 Βρυώ
569 Βρυώνη
570 Βρυώνης
571 Βρώμη
572 Ἁβρωνίδης
573 Ἀβάσκαντος
574 Βύβλιος
575 Βυβλίς
576 Βύζας
577 Βυζατινή
578 Βυζατινός
579 Βύζη
580 Βύζηνος
581 Βύκελος
582 Βύκκων
583 Βύρων
586 Βώρος
587 Βωτθαίος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία