Εορτές 28 Ιουλίου: Άγιος Πρόχορος Άγιος Τίμων απόστολος και διάκονος Πρόχορη Τιμόνα Χρυσοβαλάντη Χρυσοβαλάντης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Δροσίς Άγιος Ακάκιος μάρτυρας εν Μιλήτω Άγιος Αυξέντιος ο εν Λαοδικεία Φρυγίας μάρτυρας 'Αγιος Νικάνωρ ο Απόστολος και Διάκονος Λύσανδρος Μωησής Οσία Ειρήνη η Χρυσοβαλάντου Παρμενάς
1 Βάαλ
2 Βαβέλυκα
3 Βαβρίας
4 Βαβρίος
5 Βαβύλα
6 Βαβύλας
7 Βάβυς
8 Βάγια
9 Βαγιανός
10 Βάγιας
11 Βάδιμη
12 Βάδιμος
13 Βαδούσης
14 Ἀβαζίων
15 Ἀβάης
16 Βαθούσης
17 Βαθύκλεια
18 Βαθυκλής
19 Βαθύλαος
20 Βάθυλλος
21 Βαθύρτας
22 Βάθων
23 Ἄβαι
24 Βάια
25 Βάιος
26 Βάιτσα
27 Βαΐτων
28 Βάκης
29 Βάκια
30 Βακίνα
31 Βάκις
32 Βακχίς
33 Βάκχος
34 Βάκχυλος
35 Βακχυλίς
36 Βάλαγρος
37 Βάλανος
38 Βαλάντα
39 Βαλάντιος
40 Βαλάσης
41 Βαλασία
42 Βαλδερούδη
43 Βαλδερούδης
44 Βαλεντίνα
45 Βαλεντίνος
46 Βαλέρια
47 Βαλέριος
48 Βάλια
49 Βαλμπόνα
50 Βαλουκλιώτισσα
51 Βαλσαμή
52 Βαλσάμων
53 Βαλτάσαρ
54 Βάλτη
55 Βαμβακία
56 Βάμβαξ
57 Βάνα
58 Βάνδα
59 Βάνδος
60 Βανέσσα
62 Βανίνα
63 Βανιώτισσα
64 Βάννα
65 Βάντα
66 Βαουθά
67 Βαπτίς
68 Βάπτος
69 Βαραββάς
70 Βαραγγιώτισσα
71 Βαραδάτη
72 Βαραδάτος
73 Βαράκ
74 Βαρασδάτης
75 Βαραχησία
76 Βαραχήσιος
77 Βάρβαξ
78 Βαρβάρα
79 Βάρβαρος
80 Βάργυλος
81 Βάρδας
82 Βαρδής
83 Βαρδιανιώτισσα
84 Βαρδιάννα
85 Βαρθολομαία
86 Βαρθολομαίος
87 Βαριησού
88 Βάρις
89 Βαρκέτις
90 Βαρκού
91 Βάρλα
92 Βαρλαάμ
93 Βαρνάβα
94 Βαρνάβας
95 Βαρουτζιάν
96 Βαρούχ
97 Βαρουχία
98 Βαρραβάς
99 Βαρσαβάς
100 Βαρσαβία
101 Βαρσανουφία
102 Βαρσανούφιος
104 Βαρσίνη
105 Βαρσοβία
106 Βαρτάν
107 Βαρυτίμη
108 Βαρύτιμος
109 Βαρυψαβάς
110 Βάσης
111 Βάσια
112 Βασιανή
113 Βασιάνθη
114 Βασιανός
115 Βασίας
116 Βασιλεία
117 Βασιλειάνα
118 Βασίλειος
119 Βασιλένια
120 Βασιλεύς
121 Βασιληγενέτειρα
122 Βασίλισσα
123 Βασιλοπούλα
124 Ἀβάσκα
125 Ἀβασκαντίς
126 Ἀβασκαντώ
127 Ἄβασκη
128 Ἄβασκος
129 Βάσσα
130 Βάσσας
131 Ἄβασσον
132 Ἀβάστακτη
133 Ἀβάστακτος
134 Βαστράδα
135 Βατάτζης
136 Βάτεια
137 Βατίς
138 Βατοπεδινή
139 Βατούσαινα
140 Βατσέ
141 Βάττος
142 Βάτων
143 Βάτων
144 Βαυβώ
145 Βαυκίς
146 Ἀβαύχα
147 Ἀβαύχας
148 Βαυώ
149 Βάφης
150 Βαφυκλής
151 Βαφύρας
152 Βάχθιση
153 Βάχθισος
154 Ἄββα
155 Ἄββας
156 Ἄββυος
157 Ἄβγαλος
158 Ἄβδα
159 Ἀβδαία
160 Ἀβδαίμουσα
161 Ἀβδαίμων
162 Ἀβδαλωνύμη
163 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
164 Ἀβδαράκη
165 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
166 Ἀβδάρβα
167 Ἀβδαστράτη
168 Ἀβδάστρατος
169 Ἀβδελωνύμη
170 Ἀβδελώνυμος
171 Ἀβδέμουσα
172 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
173 Ἀβδερίτις
174 Ἄβδη
175 Ἀβδήμουσα
176 Ἄβδηρα
177 Ἀβδηρίτη
178 Ἀβδηρίτης
179 Ἀβδηροδημοκρίτη
180 Ἀβδηροδημόκριτος
181 Ἀβδία
182 Ἀβδίας
183 Ἀβδίμιλκη
184 Ἀβδίμιλκος
185 Ἀβδίος
186 Ἀβδολωνύμη
187 Ἀβδολώνυμος
188 Ἀβδρανόθεμις
189 Ἀβδύβαλη
190 Ἀβδύβαλος
191 Ἀβδύμουσα
192 Ἄβδυρα
193 Ἀβεάκη
194 Ἀβέακος
195 Βεάτα
196 Βεάτος
197 Βεατρίκη
198 Βεβαία
199 Βέβαιος
200 Βεβρύκη
201 Βεδέας
202 Βεελζεβούλ 
203 Ἀβείβ Ἀβίβ
204 Ἄβειν
205 Ἀβειρώσσα
206 Ἅβελ
207 Βελανιδιά
208 Βέλβινα
209 Βέλη
210 Βελίκα
211 Βέλικος
212 Βελίνα
213 Ἀβέλιος
214 Βελισσαρία
215 Βελισσάριος
216 Βελιστίχη
217 Βελιστίχης
218 Βελλερεφόντης
219 Βέλλερος
220 Βελλιος
221 Βελούδος
222 Βελούδω
223 Βενανδία
224 Βενάνδιος
225 Βεναντία
226 Βενάντιος
227 Βενδιμιανός
228 Βενδολίνος
229 Βενεδίκτη
230 Βενέδικτος
231 Βενέδιμος
232 Βενέριος
233 Βενετία
234 Βενέτιος
235 Ἀβενζοᾶρ
236 Βενθεσικύμη
237 Βένια
238 Βενιαμίν
239 Βενιζέλα
240 Βενιζέλος
241 Βέννα
242 Βενούστα
243 Βενούστος
244 Βεντούλα
245 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
246 Βέρα
247 Βερβούργα
248 Βεργής
249 Βέργος
250 Βεργούλα
251 Βεργουπουλιανή
252 Βερεγγάρια
253 Βερεκούνδα
254 Βερεκούνδος
255 Βερέμης
256 Βερενίκη
257 Βερενίκης
258 Βέρης
259 Βέρθα
260 Βέρθος
261 Βερνάρδη
262 Βερνάρδος
263 Βέρνης
264 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
265 Βερόη
266 Βερόνικα
267 Βερονίκη
269 Βέρος
270 Βερουλία
271 Βερούλιος
272 Βερσεβέ
273 Βέρτερος
274 Βερτράνδη
275 Βερτράνδος
276 Βερώνη
277 Βερώνης
278 Βεσέλα
279 Βεσσέλκα
280 Βέτα
281 Βετούριος
282 Ἀβεύρια
283 Ἀβεύριος
284 Βέφα
285 Ἄβη
286 Ἀβηδάμεια
287 Ἀβήδαμος
288 Βηθανία
289 Βηθεσδά
290 Βηθζαθά
291 Βηθλεέμ
292 Βηθλεεμίτισσα
293 Ἀβηϊχίς
294 Ἀβηΐχος
295 Βηλδαν
296 Βήλη
297 Βήλων
298 Βηματάρισσα
299 Ἀβηοδώρα
300 Ἀβηόδωρος
301 Βηρία
302 Βήριος
303 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
304 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
305 Βηροκτόνος
306 Βήρος
307 Βήρυλλα
308 Βήρυλλος
310 Βήρωσος
311 Βησσαρία
312 Βησσαρίων
313 Βήτα
314 Βητίων
315 Ἀβηΐχα
316 Βηχιανή
317 Βηχιανός
320 Βία
321 Βιάγκα
322 Βιάνωρ
323 Βιάρος
324 Βίας
325 Βιασεσλάβα
326 Βιασεσλάβος
327 Βιβέτα
328 Βιβή
329 Βίβιαν
330 Βιβιανή
331 Βιβιανός
333 Βίβος
334 Ἀβίγα
335 Ἀβίγας
336 Βιγλιώτισσα
337 Βιδζίν
338 Ἀβιδία
339 Ἀβιδιανή
340 Βιδιανή
341 Ἀβιδιανός
342 Ἀβίδιος
343 Βίδος
344 Βιερα
345 Βιζυηνός
346 Ἀβιηνή
347 Ἀβιηνός
348 Βιήρωρ
349 Βιθυνία
350 Βιθυνός
351 Βίθυς
352 Βίκελος
353 Βίκεν
354 Ἀβικέννα
355 Ἀβικέννας
356 Βικέντια
357 Βικέντιος
358 Βίκτωρας
359 Βικτώρια
360 Βίκυ
361 Βιλελμίνη
362 Βιλιστίχη
363 Ἀβιλλία
364 Βιλλιβρόρδος
365 Ἀβίλλιος
366 Βίλμα
367 Βιλτάκης
368 Βιμποράδα
369 Βίνα
370 Ἀβίνδη
371 Ἀβίνδης
372 Βινιερης
373 Βίνος
374 Ἀβιογένη
375 Ἀβιογένης
376 Ἀβιοδότη
377 Ἀβιόδοτος
378 Ἀβιοδώρα
379 Ἀβιόδωρος
380 Ἀβιοκρίτη
381 Ἀβιόκριτος
382 Βιόλα
383 Βιολάνθη
384 Βιολάνθης
385 Βιολέτα
386 Βιολετής
387 Ἄβιος
388 Βιργενια
389 Βιργίλιος
390 Βιργινία
391 Βιργίνιος
392 Βιργιωμένη
393 Βιρίλα
394 Ἄβις
395 Ἄβις
396 Ἀβισάρη
397 Ἀβισάρης
398 Βιστωνίς
399 Βίτα
400 Βιτάλη
401 Βιτάλιος
402 Ἀβίτη
403 Ἀβίτης
404 Ἀβίτης
405 Βιτιμία
406 Βιτιμίων
407 Βίτος
408 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
409 Βιτσέντζος
410 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
411 Ἄβιττος
412 Βίτων
413 Βιτώριος
414 Βίων
415 Βιώνη
416 Ἀβλάβεια
417 Βλαδιμήρα
418 Βλαδίμηρος
419 Βλαδισλάβα
420 Βλαδισλάβος
421 Βλακεία
422 Βλάμης
423 Βλανδίνα
424 Βλαντίμηρος
425 Βλασία
426 Βλάσιος
427 Βλάστα
428 Βλαχέρνα
429 Βλεπαίος
430 Βλέπουσα
431 Βλεψίας
432 Ἀβλίουσα
433 Ἀβλίων
434 Βλόσων
435 Ἀβλούπορις
436 Βλουτινα
437 Βλύσων
438 Βλυχιόρικα
439 Ἀβλωνάκη
440 Ἀβλώνακος
441 Ἄβναγη
442 Ἄβναγος
443 Ἀβνάκη
444 Βόα
445 Βοανηργες
446 Βοδοάλδη
447 Βοδοάλδος
448 Βόηθα
449 Βόηθος
450 Βοία
451 Βοιός
452 Βοΐσκα
453 Βόϊσκος
454 Βοιώ
455 Βοιωτός
456 Βολάνης
457 Βολίνα
458 Βόλος
459 Βολφγάγγος
460 Βομβύκη
461 Βονιφατία
462 Βονιφάτιος
463 Βοόζ
464 Βορέας
465 Βορεινή
466 Βόρις
467 Βόσβα
468 Βόσβας
469 Βόσπων
470 Βοστρύκιος
471 Βότρυς
472 Βότων
473 Βουβώ
474 Βούδειος
475 Βουζιανα
476 Βούθηρος
477 Βούθιος
478 Βουκασίνη
479 Βουκασίνος
480 Βουκεφάλας
481 Βουκεφαλία
482 Βουκής
483 Βουκίλος
484 Βουκολίς
485 Βουκολίων
486 Βούλα
487 Βουλαγόρα
488 Βουλαγόρας
489 Βούλγη
490 Βούλγης
491 Βουλέας
492 Βουλεύς
493 Βούλιστα
494 Βουλπιανή
495 Βουλπιανός
496 Βουναρκώτισσα
497 Βουνογιάτρισσα
498 Βούνος
499 Βουνού
500 Βούπαλος
501 Βούρα
502 Βουρνιώτισσα
503 Βούσιρις
504 Βούσιρις2
505 Βούτας
506 Βούτης
507 Ἁβρὼ
508 Ἀβραάμη
509 Ἀβραάμη
510 Βραβάντιος
511 Βραβήνωρ
512 Βραισία
513 Ἅβραμ
514 Βρασία
515 Βρασίδα
516 Βρασίδας
517 Βρασίλας
518 Βραυρώ
519 Βραυρών
520 Βράχου
521 Βρεμούσα
522 Βρέμων
523 Βρένδα
524 Βρένδας
525 Βρέντος
526 Βρεσθενίτισσα
527 Βρετάνη
528 Βρετάνιος
529 Βρετή
530 Βρετός
531 Βρεττανία
532 Βρέττις
533 Βρεφοκομούσα
534 Βρεφοκρατούσα
535 Βρέφος
536 Βρεφουργήσασα
537 Βρεχούσα
538 Βρησηίς
539 Βρίαξις
540 Βριάρεω
541 Βριάρεως
542 Βριζώ
543 Βριθγουόλντος
544 Βριμώ
545 Βρισεύς
546 Βρισηίς
547 Ἁβροκόμας
548 Βρόμιον
549 Βρόμιος
550 Βρόντης
551 Βροντιανή
552 Βροντίνος
553 Βρόντου
554 Ἁβρονύχα
555 Βροτέας
556 Βρούτος
557 Βροχή
558 Βρυαίνη
560 Βρύαξις
561 Βρύας
562 Βρύκη
563 Βρύλλη
564 Ἁβρυλλίς
565 Βρύμη
566 Βρυμώ
567 Βρυσηίς
568 Βρυσιανή
569 Βρύσων
570 Βρυτομάρτις
571 Βρυώ
572 Βρυώνη
573 Βρυώνης
574 Βρώμη
575 Ἁβρωνίδης
576 Ἀβάσκαντος
577 Βύβλιος
578 Βυβλίς
579 Βύζας
580 Βυζατινή
581 Βυζατινός
582 Βύζη
583 Βύζηνος
584 Βύκελος
585 Βύκκων
586 Βύρων
589 Βώρος
590 Βωτθαίος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία