Εορτές 20 Μαρτίου: Αββαία Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Άγιος Τετρικός Κουθβέρτα Λολλία Όσιος Κουθβέρτος Σεϊμβλά Τέτρικα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αδώνια Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Βάαλ
2 Βαβέλυκα
3 Βαβέλυκος
4 Βαβρίας
5 Βαβρίος
6 Βαβύλα
7 Βαβύλας
8 Βάβυς
9 Βάγια
10 Βαγιανός
11 Βάγιας
12 Βάδιμη
13 Βάδιμος
14 Βαδούσης
15 Ἀβαζίων
16 Ἀβάης
17 Βαθούσης
18 Βαθύκλεια
19 Βαθυκλής
20 Βαθύλαος
21 Βάθυλλος
22 Βαθύρτας
23 Βάθων
24 Ἄβαι
25 Βάια
26 Βάιατορ
27 Βάιος
28 Βάιτσα
29 Βαΐτων
30 Βάκης
31 Βάκια
32 Βακίνα
33 Βάκις
34 Βακχίς
35 Βάκχος
36 Βάκχυλος
37 Βακχυλίς
38 Βάλαγρος
39 Βάλανος
40 Βαλάντα
41 Βαλάντιος
42 Βαλάσης
43 Βαλασία
44 Βαλδερούδη
45 Βαλδερούδης
46 Βαλεντίνα
47 Βαλεντίνος
48 Βαλέρια
49 Βαλέριος
50 Βάλια
51 Βαλμπόνα
52 Βαλουκλιώτισσα
53 Βαλσαμή
54 Βαλσάμων
55 Βαλτάσαρ
56 Βάλτη
57 Βαμβακία
58 Βάμβαξ
59 Βάνα
60 Βάνδα
61 Βάνδος
62 Βανέσσα
64 Βανίνα
65 Βανιώτισσα
66 Βάννα
67 Βάντα
68 Βαουθά
69 Βαπτίς
70 Βάπτος
71 Βαραββάς
72 Βαραγγιώτισσα
73 Βαραδάτη
74 Βαραδάτος
75 Βαράκ
76 Βαρασδάτης
77 Βαραχησία
78 Βαραχήσιος
79 Βάρβαξ
80 Βαρβάρα
81 Βάρβαρος
82 Βάργυλος
83 Βάρδας
84 Βαρδής
85 Βαρδιανιώτισσα
86 Βαρδιάννα
87 Βαρθολομαία
88 Βαρθολομαίος
89 Βαριησού
90 Βάρις
91 Βαρκέτις
92 Βαρκού
93 Βάρλα
94 Βαρλαάμ
95 Βαρνάβα
96 Βαρνάβας
97 Βαρουτζιάν
98 Βαρούχ
99 Βαρουχία
100 Βαρραβάς
101 Βαρσαβάς
102 Βαρσαβία
103 Βαρσανουφία
104 Βαρσανούφιος
106 Βάρσια
107 Βαρσίνη
108 Βαρσοβία
109 Βαρτάν
110 Βαρυτίμη
111 Βαρύτιμος
112 Βαρυψαβάς
113 Βάσης
114 Βάσια
115 Βασιανή
116 Βασιάνθη
117 Βασιανός
119 Βασίας
120 Βασιλεία
121 Βασιλειάνα
122 Βασίλειος
124 Βασιλένια
125 Βασιλεύς
126 Βασιληγενέτειρα
127 Βασίλισσα
128 Βασιλοπούλα
129 Ἀβάσκα
130 Ἀβασκαντίς
131 Ἀβασκαντώ
132 Ἄβασκη
133 Ἄβασκος
134 Βάσσα
135 Βάσσας
136 Ἄβασσον
137 Ἀβάστακτη
138 Ἀβάστακτος
139 Βαστράδα
140 Βατάτζης
141 Βάτεια
142 Βατίς
143 Βατοπεδινή
144 Βατούσαινα
145 Βατσέ
146 Βάττος
147 Βάτων
148 Βάτων
149 Βαυβώ
150 Βαυκίς
151 Ἀβαύχα
152 Ἀβαύχας
153 Βαυώ
154 Βάφης
155 Βαφυκλής
156 Βαφύρας
157 Βάχθιση
158 Βάχθισος
159 Ἄββα
160 Ἄββας
161 Ἄββυος
162 Ἄβγαλος
163 Ἄβδα
164 Ἀβδαία
165 Ἀβδαίμουσα
166 Ἀβδαίμων
167 Ἀβδαλωνύμη
168 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
169 Ἀβδαράκη
170 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
171 Ἀβδάρβα
172 Ἀβδαστράτη
173 Ἀβδάστρατος
174 Ἀβδελωνύμη
175 Ἀβδελώνυμος
176 Ἀβδέμουσα
177 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
178 Ἀβδερίτις
179 Ἄβδη
180 Ἀβδήμουσα
181 Ἄβδηρα
182 Ἀβδηρίτη
183 Ἀβδηρίτης
184 Ἀβδηροδημοκρίτη
185 Ἀβδηροδημόκριτος
186 Ἀβδία
187 Ἀβδίας
188 Ἀβδίμιλκη
189 Ἀβδίμιλκος
190 Ἀβδίος
191 Ἀβδολωνύμη
192 Ἀβδολώνυμος
193 Ἀβδρανόθεμις
194 Ἀβδύβαλη
195 Ἀβδύβαλος
196 Ἀβδύμουσα
197 Ἄβδυρα
198 Ἀβεάκη
199 Ἀβέακος
200 Βεάτα
201 Βεάτος
202 Βεατρίκη
203 Βεατρίκιος
204 Βεβαία
205 Βέβαιος
206 Βεβρύκη
207 Βεδέα
208 Βεδέας
209 Βεελζεβούλ 
210 Ἀβείβ Ἀβίβ
211 Ἄβειν
212 Ἀβειρώσσα
213 Ἅβελ
214 Βελανιδιά
215 Βέλβινα
216 Βέλη
217 Βελίκα
218 Βέλικος
219 Βελίνα
220 Ἀβέλιος
221 Βελισσαρία
222 Βελισσάριος
223 Βελιστίχη
224 Βελιστίχης
225 Βελλερεφόντης
226 Βέλλερος
227 Βελλιος
228 Βελούδος
229 Βελούδω
230 Βενανδία
231 Βενάνδιος
232 Βεναντία
233 Βενάντιος
234 Βένδιος
235 Βενδίς
236 Βενδολίνος
237 Βενεδίκτη
238 Βενέδικτος
239 Βενέδιμος
240 Βενέριος
241 Βενετία
242 Βενέτιος
243 Ἀβενζοᾶρ
244 Βενθεσικύμη
245 Βένια
246 Βενιαμίν
247 Βενιζέλα
248 Βενιζέλος
249 Βέννα
250 Βενούστα
251 Βενούστος
252 Βεντούλα
253 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
254 Βέρα
255 Βερβούργα
256 Βερβούργος
257 Βεργής
258 Βέργος
259 Βεργούλα
260 Βεργουπουλιανή
261 Βερεγγάρια
262 Βερεκούνδα
263 Βερεκούνδος
264 Βερέμης
265 Βερενίκη
266 Βερενίκης
267 Βέρης
268 Βέρθα
269 Βέρθος
270 Βερνάρδη
271 Βερνάρδος
272 Βέρνης
273 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
274 Βερόη
275 Βερονίκη
277 Βέρος
278 Βερσεβέ
279 Βέρτερος
280 Βερτράνδη
281 Βερτράνδος
282 Βερώνη
283 Βερώνης
284 Βεσέλα
285 Βεσσέλκα
286 Βέτα
287 Βετούριος
288 Ἀβεύρια
289 Ἀβεύριος
290 Βέφα
291 Ἄβη
292 Ἀβηδάμεια
293 Ἀβήδαμος
294 Βηδία
295 Βήδιος
296 Βηθανία
297 Βηθεσδά
298 Βηθζαθά
299 Βηθλεέμ
300 Βηθλεεμίτισσα
301 Ἀβηϊχίς
302 Ἀβηΐχος
303 Βηλδαν
304 Βήλη
305 Βήλων
306 Βηματάρισσα
307 Ἀβηοδώρα
308 Ἀβηόδωρος
309 Βήρα
310 Βηροκτόνος
311 Βήρος
312 Βήρυλλα
313 Βήρυλλος
315 Βήρωσος
316 Βησσαρία
317 Βησσαρίων
318 Βήτα
319 Βητίων
320 Ἀβηΐχα
321 Βηχιανή
322 Βηχιανός
325 Βία
326 Βιάγκα
327 Βιάνωρ
328 Βιάρος
329 Βίας
330 Βιασεσλάβα
331 Βιασεσλάβος
332 Βιβέτα
333 Βιβή
334 Βίβιαν
335 Βιβιανή
336 Βιβιανός
338 Βίβος
339 Ἀβίγα
340 Ἀβίγας
341 Βιγλιώτισσα
342 Βίδζα
343 Βιδζίν
344 Βιδιανή
345 Ἀβιδιανή
346 Ἀβιδιανός
347 Βίδος
348 Βιερα
349 Βιζυηνός
350 Ἀβιηνή
351 Ἀβιηνός
352 Βιήρωρ
353 Βιθυνία
354 Βιθυνός
355 Βίθυς
356 Βίκελος
357 Βίκεν
358 Ἀβικέννα
359 Ἀβικέννας
360 Βικέντια
361 Βικέντιος
362 Βίκτωρας
363 Βικτώρια
364 Βίκυ
365 Βιλελμίνη
366 Βιλιστίχη
367 Βιλλιβρόρδος
368 Βίλμα
369 Βίλντα
370 Βίλντε
371 Βιλτάκης
372 Βιμποράδα
373 Βίνα
374 Ἀβίνδη
375 Ἀβίνδης
376 Βινιερης
377 Βίνος
378 Ἀβιογένη
379 Ἀβιογένης
380 Ἀβιοδότη
381 Ἀβιόδοτος
382 Ἀβιοδώρα
383 Ἀβιόδωρος
384 Ἀβιοκρίτη
385 Ἀβιόκριτος
386 Βιόλα
387 Βιολάνθη
388 Βιολάνθης
389 Βιολέτα
390 Βιολετής
391 Ἄβιος
392 Βιργενια
393 Βιργίλιος
394 Βιργινία
395 Βιργίνιος
396 Βιργιωμένη
397 Βιρίλα
398 Ἄβις
399 Ἄβις
400 Ἀβισάρη
401 Ἀβισάρης
402 Βιστωνίς
403 Βίτα
404 Βιτάλη
405 Βιτάλης
406 Ἀβίτη
407 Ἀβίτης
408 Ἀβίτης
409 Βιτιμία
410 Βίτος
411 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
412 Βιτσέντζος
413 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
414 Ἄβιττος
415 Βιτύμιος
416 Βίτων
417 Βιτώριος
418 Βίων
419 Βιώνη
420 Ἀβλάβεια
421 Βλαδιμήρα
422 Βλαδίμηρος
423 Βλαδισλάβα
424 Βλαδισλάβος
425 Βλακεία
426 Βλάμης
427 Βλανδίνα
428 Βλανδίνος
429 Βλαντίμηρος
430 Βλασία
431 Βλάσιος
432 Βλάστα
433 Βλαχέρνα
434 Βλεπαίος
435 Βλέπουσα
436 Βλεψίας
437 Ἀβλίουσα
438 Ἀβλίων
439 Βλόσων
440 Ἀβλούπορις
441 Βλουτινα
442 Βλύσων
443 Βλυχιόρικα
444 Ἀβλωνάκη
445 Ἀβλώνακος
446 Ἄβναγη
447 Ἄβναγος
448 Ἀβνάκη
449 Βόα
450 Βοανηργες
451 Βοδοάλδη
452 Βοδοάλδος
453 Βόηθα
454 Βόηθος
455 Βοία
456 Βοιός
457 Βοΐσκα
458 Βόϊσκος
459 Βοιώ
460 Βοιωτός
461 Βολάνης
462 Βολίνα
463 Βόλος
464 Βολφγάγγος
465 Βομβύκη
466 Βονιφατία
467 Βονιφάτιος
468 Βοόζ
469 Βορέας
470 Βορεινή
471 Βόρις
472 Βόσβα
473 Βόσβας
474 Βόσπων
475 Βοστρύκιος
476 Βότρυς
477 Βότων
478 Βουβώ
479 Βούδειος
480 Βουζιανα
481 Βούθηρος
482 Βούθιος
483 Βουκασίνη
484 Βουκασίνος
485 Βουκεφάλας
486 Βουκεφαλία
487 Βουκής
488 Βουκίλος
489 Βουκολίς
490 Βουκολίων
491 Βούλα
492 Βουλαγόρα
493 Βουλαγόρας
494 Βούλγη
495 Βούλγης
496 Βουλέας
497 Βουλεύς
498 Βούλιστα
499 Βουλπιανή
500 Βουλπιανός
501 Βουναρκώτισσα
502 Βουνογιάτρισσα
503 Βούνος
504 Βουνού
505 Βούπαλος
506 Βούρα
507 Βουρνιώτισσα
508 Βούσιρις
509 Βούσιρις2
510 Βούτας
511 Βούτης
512 Ἁβρὼ
513 Βραβάντιος
514 Βραβήνωρ
515 Βραισία
516 Ἅβραμ
517 Βρασία
518 Βρασίδα
519 Βρασίδας
520 Βρασίλας
521 Βραυρώ
522 Βραυρών
523 Βράχου
524 Βρεμούσα
525 Βρέμων
526 Βρένδα
527 Βρένδας
528 Βρέντος
529 Βρεσθενίτισσα
530 Βρετάνη
531 Βρετανία
532 Βρετάνιος
533 Βρετή
534 Βρετός
535 Βρέττις
536 Βρεφοκομούσα
537 Βρεφοκρατούσα
538 Βρέφος
539 Βρεφουργήσασα
540 Βρεχούσα
541 Βρίαξις
542 Βριάρεω
543 Βριάρεως
544 Βριζώ
545 Βριθγουόλντος
546 Βριμία
547 Βριμίας
548 Βρισεύς
549 Βρισηίς
550 Ἁβροκόμας
551 Βρόμιον
552 Βρόμιος
553 Βροντεύς
554 Βροντή
555 Ἁβρονύχα
556 Βροτέας
557 Βρούτος
558 Βροχή
559 Βρυαίνη
561 Βρυαίνης
562 Βρύαξις
563 Βρύας
564 Βρύκη
565 Βρύλλη
566 Ἁβρυλλίς
567 Βρύμη
568 Βρυμώ
569 Βρυσηίς
570 Βρυσιανή
571 Βρύσων
572 Βρυτομάρτις
573 Βρυώ
574 Βρυώνη
575 Βρυώνης
576 Βρώμη
577 Ἁβρωνίδης
578 Ἀβάσκαντος
579 Βύβλιος
580 Βυβλίς
581 Βύζας
582 Βυζατινή
583 Βυζατινός
584 Βύζη
585 Βύζηνος
586 Βύκελος
587 Βύκκων
588 Βύρων
591 Βώρος
592 Βωτθαίος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία