Εορτές 23 Οκτωβρίου: Ζακελίνα Ιακωβία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιάκωβος ο Απόστολος και Αδελφόθεος Άγιος Ιάκωβος ο Δίκαιος Άγιος Ιγνάτιος Πατριάρχης Κων/πολης ο ευνούχος Όσιος Νικηφόρος Όσιος Πετρώνιος
Αρχαίο Ελληνικό
1 Επήριτος
2 Aβρότονος
3 Aιολόμιτρις
4 Aισχραίος
5 Aισχύλα
6 Aλεξιμήδη
7 Aμφίροος
8 Aριμήδης
9 Aριμήδη
10 Aσστομήδης
11 Eύαρδις
12 Nαΐς
13 zxy Ιόλας
14 Αάαρκος
15 Αάατος
16 Αάβακτος
17 Αἰακὸς
18 Αἰαντίδης
19 Αἰαντόδωρος
20 Ααρασσός
21 Ααρδαῒς
22 Αἲας
23 Αασίφορος
24 Αάσπετος
25 Άαστος
26 Αάσχετος
27 Άβα
28 Άβαβα
29 Άβαβος
30 Αβάδνη
31 Αβάδνης
32 Αβαεοδώρα
33 Αβαεόδωρος
34 Αβαζία ή Αβασγία
35 Αβάζιος
36 Αβαζίουσα
37 Αβάη
38 Αβαθμίδωτος
39 Αβαθμολόγητος
40 Αβαία
41 Αβαιοδόρα
42 Αβαιόδορος
43 Αβαιόδωρ
44 Αβαιοδώρα
45 Αβαιόδωρος
46 Αβαιοκρίτη
47 Αβαιόκριτος
48 Αβαίος
49 Αβαίστα
50 Αβαίστας
51 Αβάκαινα
52 Αβάκαινας
53 Αβάκεια
54 Αβακένα
55 Αβακένας
56 Αβακής
57 Άβακτη
58 Άβακτος
59 Αβαλόνιος
60 Αβάμμουσα
61 Αβάμμων
62 Αβάνθιος
63 Αβανθίς
64 Αβαντία καί Αμαντία
65 Αβαντιάδη
66 Αβαντιάδης
67 Αβαντιάς
68 Αβαντίδας
69 Αβαντίδη
70 Αβαντίδης
71 Αβαντίς
72 Αβαρβαρέη
73 Αβαρβαρέης
74 Αβάρβαρη
75 Αβάρβαρος
76 Αβαρη
77 Αβαρης
78 Άβαρις
79 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
80 Άβαρνος
81 Άβαρτη
82 Άβαρτος
83 Άβας
84 Αβάσγιος
85 Αβάσιτη
86 Αβάσιτος
87 Αβασκάντη
88 Αβασκάντιλλα
89 Αβασκάντιλλος
90 Αβασκαντος
91 Άβγαρ
92 Αβδάραξος
93 Άβδηρα
94 Άβδηρος
95 Άβδης
96 Αβειρών
97 Αβελάρδος
98 Αβία
99 Αβιάδ
100 Αβιάθα
101 Αβιάθαρ
102 Αβιανία
103 Αβιανία
104 Αβιάνιος
105 Αβιανός
106 Αβίαντη
107 Αβίας
108 Αβίατη
109 Αβίατος
110 Άβιος
111 Αβλαβία
112 Αβλάβιος
113 Αβλαβίων
114 Άβληρος
115 Αβουναία
116 Αβρέας
117 Αβρικία
118 Αβρίκιος
119 Αβρονίκη
120 Αβρόντιον
121 Αβροσύνη
122 Αβροτέλεια
123 Αβροτέλειος
124 Αβρότονον
125 Αβρυλλίς
126 Άβρων
127 Αβρωνίς
128 Αβρωνυχίς
129 Αβρώνυχος
130 Αβρώτη
131 Άβρωτος
132 Αβυδηνός
133 Αγαθαγγέλα
134 Αγαθάγγελος
135 Αγαθάγητη
136 Αγαθάγητος
137 Αγαθαρχίς
138 Αγάθαρχος
139 Αγαθάγητος
140 Αγάθη
141 Αγαθημερίς
142 Αγαθήμερος
143 Αγαθίνος
144 Αγαθίππη
145 Αγάθιππος
146 Αγαθόβουλη
147 Αγαθόβουλος
148 Αγαθοδαίμουσα
149 Αγαθοδαίμων
150 Αγαθοδώρα
151 Αγαθόδωρος
152 Αγαθοκλέας
153 Αγαθόκλεια
154 Αγαθονίκη
155 Αγαθόνικος
156 Αγαθοπόδη
157 Αγαθόπους
158 Αγαθοσθένη
159 Αγαθοσθένης
160 Αγαθόστρατος
161 Αγαθότυχος
162 Αγάθυλλος
163 Αγάθυρνα
164 Αγάθυρνος
165 Αγάθυρσος
166 Αγάθων
167 Αγαθωνία
168 Αγαθωνύμη
169 Αγαθώνυμος
170 Αγαίος
171 Αγακλέης
172 Αγάκλεια
173 Αγάκλυτος
174 Αγαλιανός
175 Αγαλλία
176 Αγαλλίας
177 Αγαμεμνονίδη
178 Αγαμέμνων
179 Αγαμηδίδας
180 Αγαμήδη
181 Αγαμήδης
182 Αγαμηδίδα
183 Αγαμηδίδας
184 Αγαμήθη
185 Αγαμήθης
186 Αγανίκη
187 Αγανίππη
188 Αγανός
189 Αγαπαίος
190 Αγάπη
191 Αγαπήνωρ
192 Αγαπηνωρίς
193 Αγαπητή
194 Αγαπητός
195 Αγάπιος
196 Αγαπτολέμα
197 Αγαπτόλεμος
198 Αγαρίστη
199 Αγασθένης
200 Αγασίας
201 Αγασικλής
202 Αγασικράτης
203 Αγασιμένης
204 Αγάσιμος
205 Αγασσαμενός
206 Αγάστροφος
207 Αγαύη
208 Αγαυός
209 Αγγελία
210 Αγγελίων
211 Άγγελος
212 Αγγενίδας
213 Αγέας
214 Αἰγέας
215 Αγελάδας
216 Αγελαϊς
217 Αγέλαος
218 Αγέλας
219 Αγέλοχος
220 Αγεμάχη
221 Αγέμαχος
222 Αἰγεὺς
223 Αγεστράτη
224 Αγέστρατος
225 Αγεύουσα
226 Αγεύς
227 Αγεχόρη
228 Αγέχορος
229 Αγήμων
230 Αγήνωρ
231 Αγηνωρίς
232 Αγησάνδρα
233 Αγήσανδρος
234 Αγήσαρχος
235 Αγησίας
236 Αγησιδάμας
237 Αγησίδαμος
238 Αγησίλαος
239 Αγησιλοχίς
240 Αγησίλοχος
241 Αγησιμάχη
242 Αγησίμαχος
243 Αγησίμβροτος
244 Αγησίπολις
245 Αγησιππίδας
246 Αγησιππίδης
247 Αγησιστράτη
248 Αγησίστρατος
249 Αγησιχόρα
250 Αγήτας
251 Άγητος
252 Αγήτως
253 Αγίας
254 Αγιάτις
255 Αγιδώς
256 Αἰγιμιὸς
257 Άγις
258 Αἲγισθος
259 Αγίων
260 Αγκαία
261 Αγκαίος
262 Αγκύορας
263 Αγκύωε
264 Αγλαΐα
265 Αγλάιος
266 Αγλαοκρέων
267 Αγλαονίκη
268 Αγλαόπη
270 Αγλαόπης
271 Αγλαοσθένης
272 Αγλαόφαμος
273 Αγλαοφήμη
274 Αγλαοφών
275 Άγλαυρος
276 Αἴγλη
277 Αγναγόρα
278 Άγναπτος
279 Αγνή
281 Αγνόδημος
282 Αγνοδίκη
283 Αγνόδικος
284 Αγνόδωρος
285 Αγνόθεμις
286 Αγνοκλής
287 Αγνός
288 Αγνόφιλος
289 Αγνωνίδης
290 Αγονέας
291 Αγορακλής
292 Αγορακρίτη
293 Αγοράκριτος
294 Αγοράναξ
295 Αγοράστη
296 Αγόρατος
297 Αγορή
298 Αγραία
299 Αγράμπελη
300 Άγραυλος
301 Αγρεύουσα
302 Αγρεύς
303 Αγρία
304 Αγριόπας
305 Αγριόπη
306 Αγρίοπος
307 Άγριος
308 Αγρίππα
309 Αγρίππας
310 Αγριώνιος
311 Αγροιώ
312 Αγροτέρα
313 Άγρων
314 Αγύλαιος
315 Αγύριος
316 Αγύρριος
317 Αγχιάλη
318 Αγχίαλος
319 Αγχιμάχη
320 Αγχίμαχος
321 Αγχίμολος
322 Αγχινόη
323 Άγχιος
324 Αγχίπυλος
325 Αγχιρόη
326 Αγχίροος
327 Αγχιρρόη
328 Αγχίσης
329 Άγω
330 Αγωνίς
331 Άδα
332 Αδαία
333 Αδαίος
334 Αδάμ
337 Αδαμαντία
339 Αδαμάντιος
340 Αδάμας
341 Αδάμη
342 Άδας
343 Αδέας
344 Αδείμαντος
345 Αδελφή
346 Αδελφός
347 Αἰδέσιος
348 Άδης
349 Αδιάντη
350 Αδιάτομος
351 Αδιατόριξ
352 Αδίστα
353 Αδίστας
354 Αδίτη
355 Αδμήτη
356 Άδμητος
357 Αδράστεια
358 Άδραστος
359 Άδρησκος
360 Αδύτη
361 Αδώνια
362 Άδωνις
363 Αεθλία
364 Αέθλιος
365 Αειθάλα
366 Αειθαλάς
367 Αείμνηστη
368 Αείμνηστος
369 Αέλια
370 Αέλιος
371 Αελλήεις
372 Αελλοπόδης
373 Αελλόπους
374 Αελλώ
375 Αερία
376 Αερόπη
377 Αέροπος
378 Αετία
379 Αέτιος
381 Αζαΐς
382 Άζευς
383 Αηδόνιος
384 Αηδών
385 Αήτης
386 Αἰήτης
387 Άητωρ
388 Αθάμας
389 Αθάμβιλος
390 Αθανάδα
391 Αθανάδας
392 Αθάνας
393 Αθάνατος
394 Αθέρας
395 Αἰθερία
396 Αἰθέριος
397 Αθηνά
398 Αθηναγόρα
399 Αθηναγόρας
400 Αθήναιος
401 Αθήνιππος
402 Αθηνίς
403 Αθηνίων
404 Αθηνογένης
405 Αθηνόδωρος
406 Αθηνοκλής
407 Αθηνόκριτος
408 Αθηνώ
409 Αἰθάλης
410 Αθλίας
411 Αθοσίων
412 Αἴθρα
413 Άθως
414 Αία
415 Αιάκη
416 Αιακός
417 Αιανός
418 Αίας
419 Αιγαία
420 Αιγαίων
421 Αιγείδας
422 Αίγειρος
423 Αιγέστη
424 Αιγέστης
425 Αιγεύς
426 Αιγεωνέας
427 Αίγη
428 Αιγιάλεια
429 Αιγιαλεύς
430 Αιγίας
431 Αιγίδα
432 Αιγίδας
433 Αίγιλος
434 Αιγίμιος
435 Αίγινα
437 Αίγινος
438 Αίγιος
439 Αιγίσθη
440 Αίγισθος
441 Αιγιστέας
442 Αιγίων
443 Αίγλη
444 Αίγλων
445 Αιγυπτία
446 Αιγύπτιος
447 Αίγυπτος
448 Αίγων
449 Αιδεσία
450 Αιδέσιος
452 Αιδώ
453 Αϊδωνεύς
454 Αιήτη
455 Αιήτης
456 Αιθαλίδης
457 Αιθερία
458 Αίθη
459 Αιθήρ
460 Αιθήρη
461 Αιθίδας
462 Αίθικος
463 Αιθίλλα
464 Αιθιόλας
465 Αιθίων
466 Αίθος
467 Αιθούσα
468 Αιθούσιος
469 Αίθρα
470 Αιθύλλα
471 Αίθων
472 Αίλιος
473 Αιμόνιος
474 Αίμος
475 Αίμουσα
476 Αίμων
477 Αιναρέτη
478 Αινέας
479 Αινεία
480 Αινείας
481 Αίνειος
482 Αινεσίδημος
483 Αίνετος
484 Αινεύς
485 Αίνητος
486 Αινία
487 Αινιάδης
488 Αινίππη
489 Αινιώνη
490 Αινόμορος
491 Αίξων
492 Αιόλη
493 Αιολία
494 Αίολος
495 Αίπυτος
496 Αιρώ
497 Αίσακος
498 Αισανίας
499 Αίσαρα
500 Αισημίδα
501 Αίσηπα
502 Αίσηπος
503 Αίσιμος
504 Αίσιος
505 Αισίων
506 Αισυήτη
507 Αισυήτης
508 Αίσυμνος
509 Αίσυπος
510 Αισχίνη
511 Αισχίνης
512 Αισχίων
513 Αισχρηίς
514 Αισχυλίδης
515 Αισχυλίς
516 Αισχύλος
517 Αίσων
518 Αισωπία
520 Αίσωψ
522 Αίτνα
523 Αιτναίος
524 Αιτωλίς
525 Αιτωλός
526 Αιχμίουσα
527 Αιχμοκλής
528 Αιωπίς
529 Ακαδημία
530 Ακάδημος
531 Ακάθιστος
532 Ακακαλλίς
533 Ακάκητος
534 Άκακος
535 Ακαλανθίς
536 Ακαλλαρίς
537 Ακάμα
538 Ακάμας
539 Ακανθίς
540 Άκανθος
541 Ακαρίων
542 Ακαρναν
543 Ακάστη
544 Άκαστος
545 Αἰκατερίνη
546 Ακεσάνδρα
547 Ακέσανδρος
548 Ακεσίας
549 Ακεσίδας
550 Ακεσίλαος
551 Ακεσίλας
552 Ακεσίμβροτος
553 Άκεσις
554 Ακεστόδωρος
555 Ακέστωρ
556 Ακεψιμά
557 Ακήρατος
558 Αἰάκης
559 Άκις
560 Ακκαλίς
561 Ακκώ
562 Ακματίδα
563 Ακματίδας
564 Ακμή
565 Ακμονίδας
566 Άκμουσα
567 Άκμων
568 Ακολουθία
569 Ακόλουθος
570 Ακοντεύς
571 Ακουμενός
572 Ακουσιλάδας
573 Ακουσίλαος
574 Ακραγαντίνος
575 Ακράγας
576 Άκρατος
577 Ακρήτη
578 Ακρίας
579 Ακρίσιος
580 Ακρόκομος
581 Ακρόνεος
582 Ακρότατος
583 Άκρων
584 Ακταία
585 Ακταίος
586 Ακτίνας
587 Ακτίς
588 Άκτις
589 Ακτορίς
590 Άκτωρ
591 Αλαλά
592 Αλαλκομένης
593 Αλάσια
594 Αλάστωρ
595 Αλεβίων
596 Αλεγήνωρ
597 Αλεκτρυών
598 Αλέκτωρ
599 Αλεξάνδρα
600 Αλέξανδρος
603 Αλεξάνορας
604 Αλεξάνωρ
605 Αλέξαρχος
606 Αλεξία
607 Αλεξίβια
608 Αλεξίβιος
609 Αλεξίκακη
610 Αλεξίκακος
611 Αλεξικλής
612 Αλεξιμάχη
613 Αλεξίμαχος
614 Αλεξίνικος
615 Αλέξιος
616 Αλεξιππιδας
617 Αλέξων
618 Αλεός
619 Αλεύας
620 Αλέχτορας
621 Αλήθεια
622 Αληθής
623 Αλήσιος
624 Αλήτη
625 Αλήτης
626 Αληυόνη
627 Αλθαία
628 Αλθαιμένης
629 Άλθηπος
630 Αλία
631 Αλίαρτος
632 Αλίας
633 Αλίη
634 Αλιθέρση
635 Αλιθέρσης
636 Αλίκη
637 Αλιμήδη
638 Αλιμήδης
639 Άλιος
640 Αλίοχος
641 Άλις
642 Αλίσα
643 Αλιφηραία
644 Αλίφηρας
645 Αλκαθόη
646 Αλκάθοος
647 Αλκαία
648 Αλκαινέτος
649 Αλκαίος
650 Αλκαμένης
651 Αλκάνδρη
652 Άλκανδρος
653 Αλκάντρα
654 Αλκάνωρ
655 Αλκέτας
656 Αλκήνωρ
657 Άλκης
658 Άλκηστις
659 Αλκίας
660 Αλκιβία
661 Αλκιβιάδη
662 Αλκιβιάδης
663 Αλκίβιος
664 Αλκιδάμας
665 Αλκίδας
666 Αλκιδίκη
667 Αλκιθόη
668 Αλκιμάχη
669 Αλκίμαχος
670 Αλκιμέδη
671 Αλκιμέδων
672 Αλκιμένης
673 Αλκιμήδη
674 Αλκιμήδης
675 Άλκιμος
676 Αλκινάδας
677 Αλκινόη
678 Αλκίνοος
679 Αλκίππη
681 Άλκιππος
682 Αλκίς
683 Αλκισθένης
684 Αλκίφρουσα
685 Αλκίφρων
686 Αλκμαίων
687 Αλκμάν
688 Αλκμάων
689 Αλκμέων
690 Αλκμήνη
691 Αλκμήνωρ
692 Αλκυονεύς
693 Αλκυών
694 Άλκων
695 Αλμήνωρ
696 Άλμωψ
697 Αλξίων
698 Αλοκράτης
699 Αλόπη
700 Αλόπιος
701 Αλσηΐς
702 Αλταίων
703 Άλτη
704 Άλτης
705 Άλτιμη
706 Άλτιμος
707 Αλυζεύς
708 Άλυκος
709 Αλυπία
710 Αλύπιος
711 Αλύριος
712 Αλυσία
713 Αλύσιος
714 Αλφαία
715 Αλφειά
716 Αλφειός
717 Αλφεσίβοια
718 Αλφεσίβοιος
719 Αλωεύς
720 Αλώπεκος
721 Αμαδρυάς
722 Αμαζόνιος
723 Αμαζών
724 Αμάθεια
725 Αμαθεύς
726 Αμαθούσα
727 Αμάλθεια
728 Αμαλθεύς
729 Αμαλκείδης
730 Αμαρακίς
731 Αμάρακος
732 Αμαρυλλίς
734 Άμβραξ
735 Αμβροσία
736 Αμβρόσιος
737 Αμβρύων
738 Αμεινία
739 Αμεινίας
740 Αμεινοκλής
741 Αμειψίας
742 Αμέλιος
743 Άμεμπτη
744 Άμεμπτος
745 Αμερίας
746 Αμέστριος
747 Αμήδη
748 Αμήδης
749 Αμήνων
750 Αμησινάς
751 Αμήστριος
752 Άμηστρις
753 Αμιανός
754 Αμίαντος
755 Αμινίας
756 Άμιρις
757 Άμισσος
758 Αμισώδαρος
759 Αμμέας
760 Αμμία
761 Αμμιανή
762 Αμμιανός
763 Άμμων
764 Αμοίνη
765 Αμομφάρετος
766 Αμοπάων
767 Αμπελίς
768 Άμπελος
769 Άμπυκος
770 Άμπυξ
771 Αμυγδαλέα
772 Αμύδας
773 Αμυθάων
774 Αμύκλα
775 Αμύκλας
776 Άμυκος
777 Αμυμώνη
778 Αμύνανδρος
779 Αμυνίας
780 Άμυνος
781 Αμύντωρ
782 Αμύνων
783 Αμφάρης
784 Αμφιάλη
785 Αμφίαλος
786 Αμφιάναξ
787 Αμφιαράη
788 Αμφιάραος
789 Αμφιδάμας
790 Αμφίδικος
791 Αμφίδοκος
792 Αμφίδωρος
793 Αμφιθέα
794 Αμφίθεος
795 Αμφιθόη
796 Αμφίκλεια
797 Άμφικλος
798 Αμφικράτης
799 Αμφικτύων
800 Αμφικτυωνίς
801 Αμφιλοχία
802 Αμφίλοχος
803 Αμφιλύκη
804 Αμφίλυκος
805 Αμφίλυτος
806 Αμφίμαρος
807 Αμφιμάχη
808 Αμφίμαχος
809 Αμφιμέδα
810 Αμφιμέδων
811 Αμφιμήδη
812 Αμφιμήδης
813 Αμφίμνηστος
814 Αμφινεύς
815 Αμφινόμη
816 Αμφίνομος
817 Αμφιρρόη
818 Αμφιρώ
819 Άμφισσος
820 Αμφίστρατος
821 Αμφιτρίτη
822 Αμφιτρίτης
823 Αμφιτρύων
824 Αμφίων
825 Αμφιώνη
826 Αμφότερος
827 Αἳμων
828 Αναβησίνεος
829 Αναϊτις
830 Ανάκλητος
831 Ανακρέουσα
832 Ανακρέων
834 Ανάκτωρ
835 Αναξαγόρα
836 Αναξαγόρας
837 Αναξάνδρα
838 Ανάξανδρος
839 Αναξαρέτη
840 Αναξαρέτης
841 Ανάξαρχη
842 Ανάξαρχος
843 Αναξιβία
844 Αναξίβιος
845 Αναξίδαμος
846 Αναξικράτης
847 Αναξίλαος
848 Αναξιμάνδρα
849 Αναξίμανδρος
850 Αναξιμένη
851 Αναξιμένης
852 Αναξίνος
853 Ανάξιππος
854 Αναξιρρόη
855 Άναξις
856 Αναπίας
857 Ανάργυρος
858 Αἰνέας
859 Ανατολή
860 Ανατόλιος
861 Ανάχαρσις
862 Άνδης
863 Ανδοκίδης
864 Ανδούλος
865 Ανδραίμων
866 Άνδρεα
867 Ανδρέας
868 Ανδριγούλα
869 Ανδρόγεως
870 Ανδροδάμας
871 Ανδροίτας
872 Ανδροκλείδας
873 Ανδροκλής
874 Άνδροκλος
875 Ανδροκράτης
876 Ανδροκύδης
877 Ανδρόλεως
878 Ανδρομάχη
879 Ανδρόμαχος
880 Ανδρομέδα
881 Ανδρομέδης
882 Ανδρομένης
883 Ανδρομήδη
884 Ανδρομήδης
885 Ανδρονίδης
886 Ανδρονίκη
887 Ανδρόνικος
888 Ανδροσθένης
889 Ανδροτίων
890 Άνδρων
891 Αἰνείας
892 Αἲνειος
893 Αἴνετος
894 Αἴνεφος
895 Αἰνησίδημος
896 Ανησιδώρα
897 Άνθα
898 Άνθας
899 Ανθέμιος
900 Ανθεμις
901 Άνθερμος
902 Ανθεστίων
903 Ανθή
904 Ανθηδόνη
906 Ανθηδόνιος
907 Ανθήλεια
908 Άνθιμη
909 Άνθιμος
910 Ανθίππη
911 Άνθιππος
912 Άνθος
913 Ανθοσμία
914 Ανθόσμιος
915 Ανία
916 Άνιγρος
917 Ανίκητη
918 Ανίκητος
919 Ανίκκερις
920 Άνιος
921 Ανίππη
922 Άνιππος
923 Αννίκερις
924 Άνοχος
925 Ανταγόρας
926 Ανταλκίδας
927 Άντανδρος
928 Αντέας
929 Άντεια
930 Αντείας
931 Αντέρως
933 Αντερώσα
934 Αντήνωρ
935 Αντηνώρη
936 Άντια
937 Αντιάδης
938 Αντιάνειρ
939 Αντίας
940 Αντιγένης
941 Αντιγόνη
942 Αντίγονος
943 Αντίδοτος
944 Αντίδωρος
945 Αντίθεος
946 Αντίκλεια
947 Αντικλής
948 Αντικράτης
949 Αντιλέων
950 Αντίλοχος
951 Αντιμάχη
952 Αντίμαχος
953 Αντιμέδων
954 Αντιμένης
955 Αντιμήδη
956 Αντιμήδης
957 Αντίμνηστος
958 Αντίμοιρος
959 Αντινόη
960 Αντίνοος
961 Αντιόπη
962 Αντιοχίς
963 Αντίοχος
964 Αντίπα
965 Αντίπας
966 Αντιπάτρα
967 Αντίπατρος
968 Αντίπαφος
969 Άντιππος
970 Αντισθένης
971 Αντιστάτης
972 Άντιφα
973 Αντιφάνη
974 Αντιφάνης
975 Αντίφας
976 Αντιφάτη
977 Αντιφάτης
978 Αντίφημος
979 Αντίφιλος
980 Αντιφόνη
981 Αντίφονος
982 Άντιφος
983 Αντιφών
984 Αντιφώσσα
985 Αντιχάρης
986 Αντιωρος
987 Αντραίμονας
988 Άντυλλος
989 Ανυσία
990 Ανύσιος
991 Άνυστις
992 Ανύτη
993 Άνυτος
994 Ανφαχος
995 Ανώγων
996 Αξίερο
997 Αξίερος
998 Αξίνη
999 Αξιοθέα
1000 Αξιόκερσα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία