Εορτές 22 Μαΐου: Άγιος Αιμίλιος ο Αφρικανός Άγιος Κόδρος Κάστος Κόδρη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αιγιαλεύς Αιγιάλη Αιήτη Αιήτης Αίθρια Διοξίππη η Ηλιάδα Κίρκη Πασιφάη Πασιφάης Φαέθων Χρυσηλία Χρυσήλιος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος Αγία Σοφία η Ιατρός Άγιος Βασιλίσκος Άγιος Ζαχαρίας ο Νέος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Ιάκωβος ο Δίκαιος Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρτυς Μάρκελλος Άγιος Παύλος ο Πελοποννήσιος ο Οσιομάρτυρας Β' Οικουμενική Σύνοδος Καλός Οσία Καλή
1 Αδριανή
2 Αδριανός
3 Αιλία
4 Αιμιλένια
5 Αιμιλία
6 Αιμίλιος
7 Ακύλα
8 Ακύλας
10 Αλβανή
11 Αλβανός
12 Αλβίνος
13 Αμπλία
14 Αμπλίας
15 Ανδριανή
16 Άνιος
17 Ανουτσιάτα
18 Ανουτσιάτης
19 Αντωνίσκη
20 Αντωνίσκος
21 Απρίων
22 Αραβέλλα
23 Ατία
24 Αυγούστα
25 Αύκτα
26 Αύκτος
27 Αυρήλιος
28 Αφρικάνα
29 Βαλεντίνα
30 Βαλεντίνος
31 Βαλέρια
32 Βαλέριος
33 Βανέσσα
35 Βαραδάτη
36 Βαραδάτος
37 Βεάτα
38 Βεάτος
39 Βεατρίκη
40 Βενάνδιος
41 Βεναντία
42 Βενάντιος
43 Βενεδίκτη
44 Βενέδικτος
45 Βενέδιμος
46 Βενετία
47 Βενέτιος
48 Βενούστα
49 Βενούστος
50 Βέρα
51 Βέρης
52 Βέρνης
53 Βέρος
54 Βερουλία
55 Βετούριος
56 Βηρία
57 Βήρος
58 Βιέιτορ
59 Βικέντια
60 Βικέντιος
61 Βίκτωρας
62 Βικτώρια
63 Βιόλα
64 Βιολάνθη
65 Βιολάνθης
66 Βιολέτα
67 Βιολετής
68 Βιργίλιος
69 Βιργινία
70 Βιτάλη
71 Βιτάλης
72 Βλάσιος
73 Βονιφάτιος
74 Βουλπιανός
75 Βρούτος
76 Γάια
77 Γάιος
78 Γάλλα
79 Γάλλος
80 Γεντηλία
81 Γεντήλιος
82 Γερμάνα
83 Γερμανός
84 Γιολάντα
85 Γουρία
86 Γουρίας
87 Γρατίων
88 Δάντης
89 Δεσιδέριος
90 Διγνόρα
91 Διγνόρος
92 Δομένικος
93 Δομετία
94 Δομέτιος
95 Δόμνα
96 Δομνάς
97 Δόμνος
99 Δονάγη
100 Δονάτα
101 Δονάτος
102 Δούκας
103 Δούκισσα
104 Δύρανδος
105 Εβελίνα
106 Εβελίνος
107 Εβέντιος
108 Εξπεδίτη
109 Εξπέδιτος
110 Επούλη
111 Επούλων
112 Ερμύλος
114 Ερσιλία
115 Ερσίλιος
116 Ευσίγνιος
117 Ιανός
118 Ιανουαρία
119 Ιανουάριος
120 Ιγνατία
121 Ιγνάτιος
122 Ίλια
123 Ίλιος
124 Ινγενιανή
125 Ινγενιανός
126 Ιννοκέντια
127 Ιννοκέντιος
128 Ιουβενάλια
129 Ιουβενάλιος
130 Ιουβεντίνος
131 Ιουλία
132 Ιούλιος
133 Ιουνία
134 Ιουνίας
135 Ιούστα
137 Ιούστος
138 Καικιλία
140 Καικίλιος
141 Καίσαρ
142 Καλανδίων
145 Κάνδιδα
146 Κάνδιδος
148 Κανίδιος
149 Καπιτωλίνη
150 Καπίτων
151 Κάρμεν
152 Κάσσια
153 Κάσσιος
154 Καστίνη
155 Κάτων
156 Κέλερ
157 Κελεστίνη
158 Κελεστίνος
159 Κεντυρία
160 Κλάρα
161 Κλάρας
162 Κλαύδια
163 Κλαύδιος
164 Κλέλια
165 Κλέλιος
166 Κλημεντία
167 Κλημέντιος
168 Κομασία
169 Κομάσιος
170 Κορνηλία
171 Κορνήλιος
172 Κόττας
173 Κουάρτα
174 Κουάρτος
175 Κουαρτοσίλλας
176 Κουϊνίδιος
177 Κουίντα
178 Κουίντος
179 Κούρτια
180 Κούρτιος
181 Κρήσκη
182 Κρήσκων
183 Κρίσπα
184 Κρίσπος
185 Κυρίνια
186 Κυρίνιος
187 Κωνσταντίνος
188 Λαβίνια
189 Λαβίνιος
190 Λαιτήσια
191 Λάσκαρης
192 Λασκαρία
193 Λαυρέντιος
194 Λεβέντης
195 Λεβεντία
196 Λεονάρδος
197 Λιβερία
198 Λιβέριος
199 Λίλης
200 Λιλιάνα
201 Λογγίνα
202 Λογγίνος
203 Λολλίων
204 Λούκουλος
205 Λουκρητία
206 Λουκρήτιος
208 Λουπία
209 Λούπων
210 Μαβριανός
211 Μαμιλία
212 Μαμίλιος
213 Μανούσος
214 Μαντόνα
215 Μαξίμη
216 Μάξιμος
217 Μαρδαρία
218 Μαρδάριος
219 Μαρέα
220 Μαριάνα
221 Μαρίκα
222 Μαρίνα
223 Μαρίνος
224 Μάριος
225 Μάρκος
226 Μαρς
227 Μαυρικία
228 Μαυρίκιος
229 Μέδουλος
230 Μερκουρία
231 Μιράντα
233 Μοδέστα
234 Μόδεστος
235 Μοντανός
236 Ναταλία
238 Νατάλιος
239 Νέπα
240 Νέπως
241 Οβιδία
242 Οβίδιος
243 Ονωράτος
244 Ονωρία
245 Ορσαλία
247 Ορσάλιος
248 Ορτανσία
249 Ορτάνσιος
250 Ουαλεριανός
251 Ουάλης
253 Ουάρρων
254 Ουελλήια
255 Ουελλήιος
256 Ουρβανή
257 Ουρβανός
258 Ουρπασιανή
259 Ουρπασιανός
260 Παππία
261 Παππίας
262 Πάπυλος
263 Πασσαρία
264 Πατέρνα
265 Πάτερνος
266 Πατρικία
267 Πατρίκιος
268 Παύλα
269 Παύλος
273 Περεγρίνα
274 Περεγρίνος
275 Πλακίλλα
276 Πλατίλλα
277 Πλίνιος
278 Πομπήιος
279 Ποπλίων
280 Πουδέντα
281 Πουδέντος
282 Πουλχερία
283 Πουλχέριος
284 Πούπλιος
285 Πρίσκος
286 Πρόβη
287 Πρόκλεια
288 Ραβούλα
289 Ρεβοκάτα
290 Ρεβοκάτος
291 Ρεγγίνος
292 Ρεμίγια
293 Ρεμίγιος
294 Ρευκάτος
295 Ρήγαινα
296 Ρήγας
297 Ροβήρος
298 Ρογάτος
299 Ρόζα
300 Ροζάνθη
301 Ροζάνθης
302 Ρουμπίνη
303 Ρουμπίνος
304 Ρουστικός
305 Ρούφη
306 Ρούφος
307 Ρωμαίος
308 Ρωμύλος
309 Σαβίνα
310 Σαβίνος
311 Σακέρδως
312 Σάλβια
313 Σάλβιος
314 Σατουρνίλα
315 Σατουρνίλος
316 Σατουρνίνα
317 Σατουρνίνος
318 Σεβήρα
319 Σεβήρος
320 Σεκούνδα
321 Σεκούνδος
322 Σενατόρα
323 Σενάτωρ
324 Σέξτος
325 Σεπτεμίνος
326 Σερβάτα
327 Σερβάτος
328 Σέρβουλος
329 Σεργία
330 Σέργιος
332 Σιλβάνα
333 Σιλβάνος
334 Σιλβέστρα
335 Σιλβέστρος
338 Σπεράτα
339 Σπεράτος
340 Στέλλα
341 Στράβων
342 Στραβωνία
343 Σύλβια
344 Σύλβιος
345 Τάτια
346 Τάτιος
347 Τερβιλία
348 Τερβίλιος
349 Τερεντία
350 Τερεντίων
351 Τέρτια
352 Τέρτυλλος
353 Τέτρικα
354 Τετρικός
355 Τίτια
356 Τίτος
357 Φαβιέρος
358 Φάβιος
359 Φαντίνος
360 Φαύστα
361 Φαύστος
362 Φεβρωνία
363 Φερβίνα
364 Φερβίνος
365 Φηλικίσσιμος
366 Φήλιξ
367 Φηλίξη
369 Φήστα
370 Φιγούρα
371 Φιρμία
372 Φίρμιος
373 Φλάβια
374 Φλάβιος
375 Φλωρεντία
376 Φλωρέντιος
377 Φρόντων
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία