Εορτές 6 Δεκεμβρίου: Άγιος Αέρος ο επίσκοπος Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας Άγιος Νισέρ Αερία Νικολία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άκαστος Άκτωρ Αλιμήδης Αμεινικλής ο Κορίνθιος Αμύρα Άμυρος Αμφίαλος Αμφιαράη Αμφιάραος Αμφιδάμα Αμφιδάμας Αργοναύτη Αργοναύτης Άργος των Θεσπιών Αυγεία Αυγείας ο Αργοναύρης Βούτης Ευμάχη Εύμαχος ο Ρόδιος Ευρύαλος Ζήτης Ίδμων Καινέας Κάλαϊς ο Θράκας Κήυξ Κλυτίος Κνήμος ο Λακεδαιμόνιος Λαέρτη Λαέρτης Μαρέα Μόψος Ναυσικά Νωνάς Νώνη Περικλυμένη Περικλύμενος Πηνελάη Πηνέλεως Πολυδεύκη Πολυδεύκης Πολύφημος Πρίασος ο Αργοναύτης Πυθέας ο Μασσαλιώτης Τορπιλία Τορπίλιος Ύλας Υψιπύλη Υψίπυλος Φέρεκλος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Αντώνιος ο «ἐν Σιήσκῳ» Όσιος Νείλος ο Νέος και θαυματουργός Άγιος Νεομάρτυς Νικόλαος Καραμάνος ή Κασσέτης
1 Αβιλλία
2 Αβίλλιος
3 Αδριανή
4 Αδριανός
5 Αιλία
6 Αιμιλένια
7 Αιμιλία
8 Αιμίλιος
9 Ακύλα
10 Ακύλας
12 Αλβανή
13 Αλβανός
14 Αλβίνος
15 Αμπλία
16 Αμπλίας
17 Ανδριανή
18 Άνιος
19 Ανουτσιάτα
20 Ανουτσιάτης
21 Αντωνίσκη
22 Αντωνίσκος
23 Απρίων
24 Αραβέλλα
25 Ατία
26 Αυγούστα
27 Αύκτα
28 Αύκτος
29 Αυρήλιος
30 Αφρικάνα
31 Βαλεντίνα
32 Βαλεντίνος
33 Βαλέρια
34 Βαλέριος
35 Βανέσσα
37 Βαραδάτη
38 Βαραδάτος
39 Βεάτα
40 Βεάτος
41 Βεατρίκη
42 Βενάνδιος
43 Βεναντία
44 Βενάντιος
45 Βενεδίκτη
46 Βενέδικτος
47 Βενέδιμος
48 Βενετία
49 Βενέτιος
50 Βενούστα
51 Βενούστος
52 Βέρα
53 Βέρης
54 Βέρνης
55 Βέρος
56 Βερουλία
57 Βετούριος
58 Βηρία
59 Βήρος
60 Βιέιτορ
61 Βικέντια
62 Βικέντιος
63 Βίκτωρας
64 Βικτώρια
65 Βιόλα
66 Βιολάνθη
67 Βιολάνθης
68 Βιολέτα
69 Βιολετής
70 Βιργίλιος
71 Βιργινία
72 Βιτάλη
73 Βιτάλης
74 Βλανδίνος
75 Βλάσιος
76 Βονιφάτιος
77 Βοστρύκιος
78 Βουλπιανός
79 Βρούτος
80 Γάια
81 Γάιος
82 Γάλλα
83 Γάλλος
84 Γεντηλία
85 Γεντήλιος
86 Γερμάνα
87 Γερμανός
88 Γιολάντα
89 Γουρία
90 Γουρίας
91 Γρατίων
92 Δάντης
93 Δεσιδέριος
94 Διάνα
95 Διγνόρα
96 Διγνόρος
97 Δομένικος
98 Δομετία
99 Δομέτιος
100 Δόμνα
101 Δομνάς
102 Δόμνος
104 Δονάγη
105 Δονάτα
106 Δονάτος
107 Δούκας
108 Δούκισσα
109 Δύρανδος
110 Εβελίνα
111 Εβελίνος
112 Εβέντιος
113 Εικασία
114 Εξπεδίτη
115 Εξπέδιτος
116 Επούλη
117 Επούλων
118 Ερμύλος
120 Έρση
121 Ευσίγνιος
122 Ιανός
123 Ιανουαρία
124 Ιανουάριος
125 Ιγνατία
126 Ιγνάτιος
127 Ίλια
128 Ίλιος
129 Ινγενιανή
130 Ινγενιανός
131 Ιννοκέντια
132 Ιννοκέντιος
133 Ιουβενάλια
134 Ιουβενάλιος
135 Ιουβεντίνος
136 Ιουλία
137 Ιούλιος
138 Ιουνία
139 Ιουνίας
140 Ιούστα
142 Ιούστος
143 Καικιλία
145 Καικίλιος
146 Καίσαρ
147 Καλανδίων
150 Κάνδιδα
151 Κάνδιδος
153 Κανίδιος
154 Καπιτωλίνη
155 Καπίτων
156 Κάρμεν
157 Κάσσιος
158 Καστίνη
159 Κάτα
160 Κατόλια
161 Κατόλιος
162 Καττιδία
163 Κάτων
164 Κέλερ
165 Κελεστίνη
166 Κελεστίνος
167 Κεντυρία
168 Κλάρα
169 Κλάρας
170 Κλαύδια
171 Κλαύδιος
172 Κλέλια
173 Κλέλιος
174 Κλημεντία
175 Κλημέντιος
176 Κομασία
177 Κομάσιος
178 Κορνηλία
179 Κορνήλιος
180 Κόττας
181 Κουάρτα
182 Κουάρτος
183 Κουαρτοσίλλας
184 Κουϊνίδιος
185 Κουίντα
186 Κουίντος
187 Κούρτια
188 Κούρτιος
189 Κρήσκη
190 Κρήσκων
191 Κρίσπα
192 Κρίσπος
193 Κυρίνια
194 Κυρίνιος
195 Κωνσταντίνος
196 Λαβίνια
197 Λαβίνιος
198 Λαιτήσια
199 Λάσκαρης
200 Λασκαρία
201 Λατίνα
202 Λαυρέντιος
203 Λεβέντης
204 Λεβεντία
205 Λεονάρδος
206 Λιβερία
207 Λιβέριος
208 Λίλης
209 Λιλιάνα
210 Λογγίνα
211 Λογγίνος
212 Λολλία
213 Λολλίων
214 Λούκουλος
215 Λουκρητία
216 Λουκρήτιος
218 Λουπία
219 Λούπων
220 Μαβριανός
221 Μαμιλία
222 Μαμίλιος
223 Μανούσος
224 Μαντόνα
225 Μαξίμη
226 Μάξιμος
227 Μαρδαρία
228 Μαρδάριος
229 Μαρέα
230 Μαριάνα
231 Μαρίκα
232 Μαρίνα
233 Μαρίνος
234 Μάριος
235 Μάρκος
236 Μαρς
237 Ματούρα
238 Ματούρος
239 Μαυρικία
240 Μαυρίκιος
241 Μέδουλος
242 Μερκουρία
243 Μιράντα
245 Μοδέστα
246 Μόδεστος
247 Μοντανός
248 Ναταλία
250 Νατάλιος
251 Νέπα
252 Νέπως
253 Οβιδία
254 Οβίδιος
255 Ονωράτος
256 Ονωρία
257 Ορσαλία
259 Ορσάλιος
260 Ορτανσία
261 Ορτάνσιος
262 Ουαλεριανός
263 Ουάλης
265 Ουάρρα
266 Ουάρρων
267 Ουελλήια
268 Ουελλήιος
269 Ουρβανή
270 Ουρβανός
271 Ουρπασιανή
272 Ουρπασιανός
273 Παππία
274 Παππίας
275 Πάπυλος
276 Πασσαρία
277 Πατέρνα
278 Πάτερνος
279 Πατρικία
280 Πατρίκιος
281 Παύλα
282 Παύλος
286 Περεγρίνα
287 Περεγρίνος
288 Πλατίλλα
289 Πλίνιος
290 Πομπήιος
291 Ποπλίων
292 Πουδέντα
293 Πουδέντος
294 Πουλχερία
295 Πουλχέριος
296 Πούπλιος
297 Πρίσκος
298 Πρόβη
299 Πρόκλεια
300 Ραβούλα
301 Ρεβοκάτα
302 Ρεβοκάτος
303 Ρεγγίνος
304 Ρεμίγια
305 Ρεμίγιος
306 Ρευκάτος
307 Ρήγαινα
308 Ρήγας
309 Ροβήρος
310 Ρογάτος
311 Ρόζα
312 Ροζάνθη
313 Ροζάνθης
314 Ρουμπίνη
315 Ρουμπίνος
316 Ρουστικός
317 Ρούφη
318 Ρούφος
319 Ρωμαίος
320 Ρωμανή
321 Ρωμύλος
322 Σαβίνα
323 Σαβίνος
324 Σακέρδως
325 Σάκτος
326 Σάλβια
327 Σάλβιος
328 Σατουρνίλα
329 Σατουρνίλος
330 Σατουρνίνα
331 Σατουρνίνος
332 Σεβήρα
333 Σεβήρος
334 Σεκούνδα
335 Σεκούνδος
336 Σενατόρα
337 Σενάτωρ
338 Σέξτος
339 Σεπτεμίνος
340 Σερβάτα
341 Σερβάτος
342 Σέρβουλος
343 Σεργία
344 Σέργιος
346 Σιλβάνα
347 Σιλβάνος
348 Σιλβέστρα
349 Σιλβέστρος
352 Σιμπλικία
353 Σιμπλίκιος
354 Σπεράτα
355 Σπεράτος
356 Στέλλα
357 Στράβων
358 Στραβωνία
359 Σύλβια
360 Σύλβιος
361 Τάτια
362 Τάτιος
363 Τερβιλία
364 Τερβίλιος
365 Τερεντία
366 Τερεντίων
367 Τέρτια
368 Τέρτυλλος
369 Τέτρικα
370 Τετρικός
371 Τίτια
372 Τίτος
373 Φαβιέρος
374 Φάβιος
375 Φαντίνος
376 Φαύστα
377 Φαύστος
378 Φεβρωνία
379 Φερβίνα
380 Φερβίνος
381 Φηλικίσσιμος
382 Φήλιξ
383 Φηλίξη
385 Φήστα
386 Φιγούρα
387 Φιρμία
388 Φίρμιος
389 Φλάβια
390 Φλάβιος
391 Φλάκκα
392 Φλάκκος
393 Φλωρεντία
394 Φλωρέντιος
395 Φρόντων
396 Φυσέντζος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία