Εορτές 25 Μαρτίου: Ανουτσιάτα Ανουτσιάτης Εθνάρχης Εθναρχία Εθνεγερσία Εθνεγέρσιος Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Σενουφία Σενούφιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αναγνώστης Στριφτόμπολας Δήμος Τσέλιος Ικέσια Ικέσιος Λάτρης Κανέλλα Κανέλλος Δεληγιάννης Κομνάς Τράκας Λαμπέτης Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα Λόρδος Βύρων Μαντώ Μαυρογένους Παλαιολόγος Μπενιζέλος Πανουργιάς Ξεροδημήτρης Σταϊκη Στάικος Σταϊκόπουλος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Πελαγία Αγία Πελαγία η Μάρτυς Άγιος Σαβινιανός Γλυκέρα η Θεσπική Δέσποινα, Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Κύπρις Μαντόνα, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Μαρία, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Μάριος Μεγαλόχαρη Όσιος Τίμων ο Ερημίτης Παναγία η Ευαγγελίστρα Παναγιώτα, Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Σουμέλα Σουμελάς
1 Αβιλλία
2 Αβίλλιος
3 Αδριανή
4 Αδριανός
5 Αιλία
6 Αιμιλένια
7 Αιμιλία
8 Αιμίλιος
9 Ακύλα
10 Ακύλας
12 Αλβανή
13 Αλβανός
14 Αλβίνος
15 Αμπλία
16 Αμπλίας
17 Ανδριανή
18 Άνιος
19 Ανουτσιάτα
20 Ανουτσιάτης
21 Αντωνίσκη
22 Αντωνίσκος
23 Απρίων
24 Αραβέλλα
25 Ατία
26 Αυγούστα
27 Αύκτα
28 Αύκτος
29 Αυρήλιος
30 Αφρικάνα
31 Βάιατορ
32 Βαλεντίνα
33 Βαλεντίνος
34 Βαλέρια
35 Βαλέριος
36 Βανέσσα
38 Βαραδάτη
39 Βαραδάτος
40 Βεάτα
41 Βεάτος
42 Βεατρίκη
43 Βενάνδιος
44 Βεναντία
45 Βενάντιος
46 Βενεδίκτη
47 Βενέδικτος
48 Βενέδιμος
49 Βενετία
50 Βενέτιος
51 Βενούστα
52 Βενούστος
53 Βέρα
54 Βέρης
55 Βέρνης
56 Βέρος
57 Βετούριος
58 Βήδιος
59 Βήρα
60 Βήρος
61 Βικέντια
62 Βικέντιος
63 Βίκτωρας
64 Βικτώρια
65 Βιόλα
66 Βιολάνθη
67 Βιολάνθης
68 Βιολέτα
69 Βιολετής
70 Βιργίλιος
71 Βιργινία
72 Βιτάλη
73 Βιτάλης
74 Βλανδίνος
75 Βλάσιος
76 Βονιφάτιος
77 Βοστρύκιος
78 Βουλπιανός
79 Βρούτος
80 Γάια
81 Γάιος
82 Γάλλα
83 Γάλλος
84 Γεντηλία
85 Γεντήλιος
86 Γερμάνα
87 Γερμανός
88 Γιολάντα
89 Γουρία
90 Γουρίας
91 Γρατίων
92 Δάντης
93 Δεσιδέριος
94 Διάνα
95 Διγνόρα
96 Διγνόρος
97 Δομένικος
98 Δομετία
99 Δομέτιος
100 Δόμνα
101 Δομνάς
102 Δόμνος
104 Δονάγη
105 Δονάτα
106 Δονάτος
107 Δούκας
108 Δούκισσα
109 Δύρανδος
110 Εβελίνα
111 Εβελίνος
112 Εβέντιος
113 Εγνατία
114 Εγνάτιος
115 Εικασία
116 Εξπεδίτη
117 Εξπέδιτος
118 Επούλη
119 Επούλων
120 Ερμύλος
122 Έρση
123 Ευσίγνιος
124 Ιανός
125 Ιανουαρία
126 Ιανουάριος
127 Ιγνατία
128 Ιγνάτιος
130 Ίλια
131 Ίλιος
132 Ινγενιανή
133 Ινγενιανός
134 Ιννοκέντια
135 Ιννοκέντιος
136 Ιουβενάλια
137 Ιουβενάλιος
138 Ιουβεντίνος
139 Ιουλία
140 Ιούλιος
141 Ιουνία
142 Ιουνίας
143 Ιούστα
145 Ιούστος
146 Καικιλία
148 Καικίλιος
149 Καίσαρ
150 Καλανδίων
153 Κάνδιδα
154 Κάνδιδος
156 Κανίδιος
157 Καπιτωλίνη
158 Καπίτων
159 Κάρμεν
160 Κάσσιος
161 Καστίνη
162 Κάτα
163 Κατόλια
164 Κατόλιος
165 Καττιδία
166 Κάτων
167 Κέλερ
168 Κελεστίνη
169 Κελεστίνος
170 Κεντυρία
171 Κλάρα
172 Κλάρας
173 Κλαύδια
174 Κλαύδιος
175 Κλέλια
176 Κλέλιος
177 Κλημεντία
178 Κλημέντιος
179 Κομασία
180 Κομάσιος
181 Κορνηλία
182 Κορνήλιος
183 Κόττας
184 Κουάρτα
185 Κουάρτος
186 Κουαρτοσίλλας
187 Κουϊνίδιος
188 Κουίντα
189 Κουίντος
190 Κούρτια
191 Κούρτιος
192 Κρήσκη
193 Κρήσκων
194 Κρίσπα
195 Κρίσπος
196 Κυρίνια
197 Κυρίνιος
198 Κωνσταντίνος
199 Λαβίνια
200 Λαβίνιος
201 Λαιτήσια
202 Λάσκαρης
203 Λασκαρία
204 Λατίνα
205 Λαυρέντιος
206 Λέα
207 Λέας
208 Λεβέντης
209 Λεβεντία
210 Λεονάρδος
211 Λιβερία
212 Λιβέριος
213 Λίλης
214 Λιλιάνα
215 Λογγίνα
216 Λογγίνος
217 Λολλία
218 Λολλίων
219 Λούκουλος
220 Λουκρητία
221 Λουκρήτιος
223 Λουπία
224 Λούπων
225 Μαβριανός
226 Μαμιλία
227 Μαμίλιος
228 Μανούσος
229 Μαντόνα
230 Μαξίμη
231 Μάξιμος
232 Μαρδαρία
233 Μαρδάριος
234 Μαρέα
235 Μαριάνα
236 Μαρίκα
237 Μαρίνα
238 Μαρίνος
239 Μάριος
240 Μάρκος
241 Μαρς
242 Ματούρα
243 Ματούρος
244 Μαυρικία
245 Μαυρίκιος
246 Μέδουλος
247 Μερκουρία
248 Μιράντα
250 Μοδέστα
251 Μόδεστος
252 Μοντανός
253 Ναταλία
255 Νατάλιος
256 Νέπα
257 Νέπως
258 Νότα
259 Νότης
260 Οβιδία
261 Οβίδιος
262 Ονωράτος
263 Ονωρία
264 Ορσαλία
266 Ορσάλιος
267 Ορτανσία
268 Ορτάνσιος
269 Ουαλεντία
270 Ουαλεριανός
271 Ουάλης
273 Ουάρρα
274 Ουάρρων
275 Ουελλήια
276 Ουελλήιος
277 Ουρβανή
278 Ουρβανός
279 Ουρπασιανή
280 Ουρπασιανός
281 Παππία
282 Παππίας
283 Πάπυλος
284 Πασσαρία
285 Πατέρνα
286 Πάτερνος
287 Πατρικία
288 Πατρίκιος
289 Παύλα
290 Παύλος
294 Περεγρίνα
295 Περεγρίνος
296 Πλατίλλα
297 Πλίνιος
298 Πομπήιος
299 Ποπλίων
300 Πουδέντα
301 Πουδέντος
302 Πουλχερία
303 Πουλχέριος
304 Πούπλιος
305 Πρίσκος
306 Πρόβη
307 Πρόκλεια
308 Ραβούλα
309 Ρεβοκάτα
310 Ρεβοκάτος
311 Ρεγγίνος
312 Ρεμίγια
313 Ρεμίγιος
314 Ρευκάτος
315 Ρήγαινα
316 Ρήγας
317 Ροβήρος
318 Ρογάτος
319 Ρόζα
320 Ροζάνθη
321 Ροζάνθης
322 Ρουμπίνη
323 Ρουμπίνος
324 Ρουστικός
325 Ρούφη
326 Ρούφος
327 Ρωμαίος
328 Ρωμανή
329 Ρωμύλος
330 Σαβίνα
331 Σαβίνος
332 Σακέρδως
333 Σάκτος
334 Σάλβια
335 Σάλβιος
336 Σατουρνίλα
337 Σατουρνίλος
338 Σατουρνίνα
339 Σατουρνίνος
340 Σεβήρα
341 Σεβήρος
342 Σεκούνδα
343 Σεκούνδος
344 Σενατόρα
345 Σενάτωρ
346 Σέξτος
347 Σεπτεμίνος
348 Σερβάτα
349 Σερβάτος
350 Σέρβουλος
351 Σεργία
352 Σέργιος
354 Σιλβάνα
355 Σιλβάνος
356 Σιλβέστρα
357 Σιλβέστρος
360 Σιμπλικία
361 Σιμπλίκιος
362 Σπεράτα
363 Σπεράτος
364 Στέλλα
365 Στράβων
366 Στραβωνία
367 Σύλβια
368 Σύλβιος
369 Τάτια
370 Τάτιος
371 Τερβιλία
372 Τερβίλιος
373 Τερεντία
374 Τερεντίων
375 Τέρτια
376 Τέρτυλλος
377 Τέτρικα
378 Τετρικός
379 Τίτια
380 Τίτος
381 Τραϊανή
382 Τραϊανός
383 Φαβιέρος
384 Φάβιος
385 Φαντίνος
386 Φαύστα
387 Φαύστος
388 Φεβρωνία
389 Φερβίνα
390 Φερβίνος
391 Φηλικίσσιμος
392 Φήλιξ
393 Φηλίξη
395 Φήστα
396 Φιγούρα
397 Φιρμία
398 Φίρμιος
399 Φλάβια
400 Φλάβιος
401 Φλάκκα
402 Φλάκκος
403 Φλωρεντία
404 Φλωρέντιος
405 Φρόντων
406 Φυσέντζος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία