Εορτές 4 Αυγούστου: Άγιος Εξακουστοδιανός 'Αγιος Ιάμβλιχος Εξακουστή Θαθουήλ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ευδοκία η από Σαμαρειτών η Οσιομάρτυς Άγιος Αντωνίνος 'Αγιος Βαβύλας Μαξιμιλιανή Μαξιμιλιανός Όσιος Κωνσταντίνος Όσιος Μαρτινιανός
1 Viator
2 Αδριανή
3 Αδριανός
4 Αιλία
5 Αιμιλένια
6 Αιμιλία
7 Αιμίλιος
8 Ακύλας
10 Ακυλίνα
11 Αλβανή
12 Αλβανός
13 Αλβίνος
14 Αμπλίας
15 Ανδριανή
16 Άνιος
17 Ανουτσιάτα
18 Ανουτσιάτης
19 Αντωνίσκη
20 Αντωνίσκος
21 Απρίων
22 Αραβέλλα
23 Ατία
24 Αυγούστα
25 Αύκτα
26 Αύκτος
27 Αυρήλιος
28 Αφρικάνα
29 Βαλεντίνα
30 Βαλεντίνος
31 Βαλέρια
32 Βαλέριος
33 Βανέσσα
35 Βαραδάτη
36 Βαραδάτος
37 Βεάτα
38 Βεάτος
39 Βεατρίκη
40 Βενάνδιος
41 Βεναντία
42 Βενάντιος
43 Βενεδίκτη
44 Βενέδικτος
45 Βενέδιμος
46 Βενετία
47 Βενέτιος
48 Βενούστα
49 Βενούστος
50 Βέρα
51 Βέρης
52 Βέρνης
53 Βέρος
54 Βερουλία
55 Βερούλιος
56 Βετούριος
57 Βηρία
58 Βήριος
59 Βήρος
60 Βικέντια
61 Βικέντιος
62 Βίκτωρας
63 Βικτώρια
64 Βιόλα
65 Βιολάνθη
66 Βιολάνθης
67 Βιολέτα
68 Βιολετής
69 Βιργίλιος
70 Βιργινία
71 Βιτάλη
72 Βιτάλιος
73 Βλάσιος
74 Βονιφάτιος
75 Βουλπιανός
76 Βρούτος
77 Γάια
78 Γάιος
79 Γάλλα
80 Γάλλος
81 Γεντηλία
82 Γεντήλιος
83 Γερμάνα
84 Γερμανός
85 Γιολάντα
86 Γουρία
87 Γουρίας
88 Γρατίων
89 Δάντης
90 Δεσιδέριος
91 Διγνόρα
92 Διγνόρος
93 Δομένικος
94 Δομετία
95 Δομέτιος
96 Δόμνα
97 Δομνάς
98 Δόμνος
100 Δονάγη
101 Δονάτα
102 Δονάτος
103 Δούκας
104 Δούκισσα
105 Δύρανδος
106 Εβελίνα
107 Εβελίνος
108 Εβέντιος
109 Εξπεδίτη
110 Εξπέδιτος
111 Επούλη
112 Επούλων
113 Ερμύλος
115 Ερσιλία
116 Ερσίλιος
117 Ευσίγνιος
118 Ιανός
119 Ιανουαρία
120 Ιανουάριος
121 Ιγνατία
122 Ιγνάτιος
123 Ίλια
124 Ίλιος
125 Ινγενιανή
126 Ινγενιανός
127 Ιννοκέντια
128 Ιννοκέντιος
129 Ιουβενάλια
130 Ιουβενάλιος
131 Ιουβεντίνος
132 Ιουλία
133 Ιούλιος
134 Ιουνία
135 Ιουνίας
136 Ιούστα
138 Ιούστος
139 Καικιλία
141 Καικίλιος
142 Καίσαρ
143 Καλανδίων
146 Κάνδιδα
147 Κάνδιδος
149 Κανίδιος
150 Καπιτωλίνη
151 Καπίτων
152 Κάρμεν
153 Κάσσια
154 Κάσσιος
155 Καστίνη
156 Κάτων
157 Κελεστίνη
158 Κελεστίνος
159 Κεντυρία
160 Κλάρα
161 Κλάρας
162 Κλαύδια
163 Κλαύδιος
164 Κλέλια
165 Κλέλιος
166 Κλημεντία
167 Κλημέντιος
168 Κομασία
169 Κομάσιος
170 Κορνηλία
171 Κορνήλιος
172 Κόττας
173 Κουάρτα
174 Κουάρτος
175 Κουαρτοσίλλας
176 Κουϊνίδιος
177 Κουίντα
178 Κουίντος
179 Κρήσκη
180 Κρήσκων
181 Κρίσπα
182 Κρίσπος
183 Κυρίνια
184 Κυρίνιος
185 Κωνσταντίνος
186 Λαβίνια
187 Λαβίνιος
188 Λαιτήσια
189 Λαυρέντιος
190 Λεβέντης
191 Λεβεντία
192 Λεονάρδος
193 Λιβερία
194 Λιβέριος
195 Λίλης
196 Λιλιάνα
197 Λογγίνα
198 Λογγίνος
199 Λολλίων
200 Λούκουλος
201 Λουκρητία
202 Λουκρήτιος
204 Λουπία
205 Λούπων
206 Μαβριανός
207 Μαμίλιος
208 Μανούσος
209 Μαντόνα
210 Μαξίμη
211 Μάξιμος
212 Μαρδαρία
213 Μαρδάριος
214 Μαρέα
215 Μαριάνα
216 Μαρίκα
217 Μαρίνα
218 Μαρίνος
219 Μάριος
220 Μάρκος
221 Μαρς
222 Μαυρικία
223 Μαυρίκιος
224 Μέδουλος
225 Μερκουρία
226 Μιράντα
228 Μοδέστα
229 Μόδεστος
230 Μοντανός
231 Ναταλία
233 Νατάλιος
234 Νέπα
235 Νέπως
236 Οβιδία
237 Οβίδιος
238 Ονωράτος
239 Ονωρία
240 Ορσαλία
242 Ορσάλιος
243 Ορτανσία
244 Ορτάνσιος
245 Ουαλεριανός
246 Ουάλης
248 Ουάρρων
249 Ουελλήιος
250 Ουρβανή
251 Ουρβανός
252 Ουρπασιανή
253 Ουρπασιανός
254 Παππία
255 Παππίας
256 Πάπυλος
257 Πασσαρία
258 Πατέρνα
259 Πάτερνος
260 Πατρικία
261 Πατρίκιος
262 Παύλα
263 Παύλος
267 Περεγρίνα
268 Περεγρίνος
269 Πλακίλλα
270 Πλίνιος
271 Πομπήιος
272 Ποπλίων
273 Πουδέντα
274 Πουδέντος
275 Πουλχερία
276 Πουλχέριος
277 Πούπλιος
278 Πρίσκος
279 Πρόβη
280 Πρόκλεια
281 Ραβούλα
282 Ρεβοκάτα
283 Ρεβοκάτος
284 Ρεγγίνος
285 Ρεμίγια
286 Ρεμίγιος
287 Ρευκάτος
288 Ρήγαινα
289 Ρήγας
290 Ροβήρος
291 Ρογάτος
292 Ρόζα
293 Ροζάνθη
294 Ροζάνθης
295 Ρουμπίνη
296 Ρουμπίνος
297 Ρουστικός
298 Ρούφη
299 Ρούφος
300 Ρωμαίος
301 Ρωμύλος
302 Σαβίνα
303 Σαβίνος
304 Σακέρδως
305 Σάλβια
306 Σάλβιος
307 Σατουρνίλα
308 Σατουρνίλος
309 Σατουρνίνα
310 Σατουρνίνος
311 Σεβήρα
312 Σεβήρος
313 Σεκούνδα
314 Σεκούνδος
315 Σενατόρα
316 Σενάτωρ
317 Σέξτος
318 Σεπτεμίνος
319 Σερβάτα
320 Σέρβουλος
321 Σεργία
322 Σέργιος
324 Σιλβάνα
325 Σιλβάνος
326 Σιλβέστρα
327 Σιλβέστρος
330 Σπεράτα
331 Σπεράτος
332 Στέλλα
333 Στράβων
334 Στραβωνία
335 Σύλβια
336 Σύλβιος
337 Τάτια
338 Τάτιος
339 Τερβιλία
340 Τερβίλιος
341 Τερεντία
342 Τερεντίων
343 Τέρτια
344 Τέρτυλλος
345 Τίτος
346 Φαβιέρος
347 Φάβιος
348 Φαντίνος
349 Φαύστα
350 Φαύστος
351 Φεβρωνία
352 Φερβίνα
353 Φερβίνος
354 Φηλικίσσιμος
355 Φήλιξ
356 Φηλίξη
358 Φήστα
359 Φιγούρα
360 Φιρμία
361 Φίρμιος
362 Φλάβια
363 Φλάβιος
364 Φλωρεντία
365 Φλωρέντιος
366 Φρόντων
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία