Εορτές 18 Μαΐου: Αγία Γαλακτία Άγία Ταριχάνι Αγία Τεκούσα Αγία Φαεινή Άγιος Βενάντιος Άγιος Ιερομάρτυς Ποταμών Βεναντία Φαεινός
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Φρασίκλεια
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Αλεξανδρία Αγια Θεοδότη η παρθενομάρτυρας Αγία Ιουλία Αγία Κλαύδια Αγία Ματρώνα Άγιος Ανδρέας ο Μάρτυρας Άγιος Βενέδιμος Άγιος Δαβίδ Άγιος Διονύσιος Άγιος Διόσκορος Άγιος Ηράκλειος Άγιος Θεόδοτος ο Μάρτυρας Άγιος Θεόδωρος ο Ιερομάρτυρας Πάπας Ρώμης Άγιος Ιουλιανός ο Μάρτυρας Άγιος Παυλίνος Άγιος Παύλος Άγιος Στέφανος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Ευφρασία η παρθενομάρτυρας Οσία Αναστασώ από το Λευκάδιο Όσιος Μαρτινιανός ο εν τοις Αρεοβίνθου Όσιος Πέτρος μάρτυρας
1 Viator
2 Αδριανή
3 Αδριανός
4 Αιλία
5 Αιμιλένια
6 Αιμιλία
7 Αιμίλιος
8 Ακύλας
10 Ακυλίνα
11 Αλβανή
12 Αλβανός
13 Αλβίνος
14 Αμπλίας
15 Ανδριανή
16 Άνιος
17 Ανουτσιάτα
18 Ανουτσιάτης
19 Αντωνίσκη
20 Αντωνίσκος
21 Απρίων
22 Αραβέλλα
23 Ατία
24 Αυγούστα
25 Αύκτα
26 Αύκτος
27 Αυρήλιος
28 Αφρικάνα
29 Βαλεντίνα
30 Βαλεντίνος
31 Βαλέρια
32 Βαλέριος
33 Βανέσσα
35 Βαραδάτη
36 Βαραδάτος
37 Βεάτα
38 Βεάτος
39 Βεατρίκη
40 Βενάνδιος
41 Βεναντία
42 Βενάντιος
43 Βενεδίκτη
44 Βενέδικτος
45 Βενέδιμος
46 Βενετία
47 Βενέτιος
48 Βενούστα
49 Βενούστος
50 Βέρα
51 Βέρης
52 Βέρνης
53 Βέρος
54 Βερουλία
55 Βερούλιος
56 Βήρος
57 Βικέντια
58 Βικέντιος
59 Βίκτωρας
60 Βικτώρια
61 Βιόλα
62 Βιολέτα
63 Βιολετής
64 Βιργίλιος
65 Βιργινία
66 Βιτάλη
67 Βιτάλιος
68 Βλάσιος
69 Βονιφάτιος
70 Βουλπιανός
71 Βρούτος
72 Γάια
73 Γάιος
74 Γάλλα
75 Γάλλος
76 Γεντηλία
77 Γεντήλιος
78 Γιολάντα
79 Γουρία
80 Γουρίας
81 Γρατίων
82 Δάντης
83 Δεσιδέριος
84 Διγνόρα
85 Διγνόρος
86 Δομένικος
87 Δομετία
88 Δομέτιος
89 Δόμνα
90 Δομνάς
91 Δόμνος
93 Δονάτα
94 Δονάτος
95 Δούκας
96 Δούκισσα
97 Δύρανδος
98 Εβελίνα
99 Εβελίνος
100 Εβέντιος
101 Εξπεδίτη
102 Εξπέδιτος
103 Επούλη
104 Επούλων
105 Ερμύλος
107 Ερσιλία
108 Ερσίλιος
109 Ευσίγνιος
110 Ιανός
111 Ιανουαρία
112 Ιανουάριος
113 Ιγνατία
114 Ιγνάτιος
115 Ίλια
116 Ίλιος
117 Ινγενιανή
118 Ινγενιανός
119 Ιννοκέντια
120 Ιννοκέντιος
121 Ιουβενάλιος
122 Ιουβεντίνος
123 Ιουλία
124 Ιούλιος
125 Ιουνία
126 Ιουνίας
127 Ιούστα
129 Ιούστος
130 Καικιλία
132 Καικίλιος
133 Καίσαρ
134 Καλανδίων
137 Κάνδιδα
138 Κάνδιδος
140 Κανίδιος
141 Καπιτωλίνη
142 Καπίτων
143 Κάρμεν
144 Κάσσια
145 Κάσσιος
146 Καστίνη
147 Κάτων
148 Κελεστίνη
149 Κελεστίνος
150 Κεντυρία
151 Κλάρα
152 Κλάρας
153 Κλαύδια
154 Κλαύδιος
155 Κλέλια
156 Κλέλιος
157 Κλημεντία
158 Κλημέντιος
159 Κομασία
160 Κομάσιος
161 Κορνηλία
162 Κορνήλιος
163 Κόττας
164 Κουάρτα
165 Κουάρτος
166 Κουαρτοσίλλας
167 Κουϊνίδιος
168 Κουίντα
169 Κουίντος
170 Κρήσκη
171 Κρήσκων
172 Κρίσπα
173 Κρίσπος
174 Κυρίνια
175 Κυρίνιος
176 Κωνσταντίνος
177 Λαβίνια
178 Λαβίνιος
179 Λαιτήσια
180 Λαυρέντιος
181 Λεβέντης
182 Λεβεντία
183 Λεονάρδος
184 Λιβερία
185 Λιβέριος
186 Λίλης
187 Λιλιάνα
188 Λογγίνα
189 Λογγίνος
190 Λολλίων
191 Λούκουλος
192 Λουκρητία
193 Λουκρήτιος
195 Λουπία
196 Λούπων
197 Μαβριανός
198 Μαμίλιος
199 Μανούσος
200 Μαντόνα
201 Μαξίμη
202 Μάξιμος
203 Μαρδαρία
204 Μαρδάριος
205 Μαρέα
206 Μαριάνα
207 Μαρίκα
208 Μαρίνα
209 Μαρίνος
210 Μάριος
211 Μάρκος
212 Μαρς
213 Μαυρικία
214 Μαυρίκιος
215 Μέδουλος
216 Μερκουρία
217 Μιράντα
218 Μοδέστα
219 Μόδεστος
220 Μοντανός
221 Ναταλία
223 Νατάλιος
224 Νέπα
225 Νέπως
226 Οβιδία
227 Οβίδιος
228 Ονωράτος
229 Ονωρία
230 Ορσαλία
232 Ορσάλιος
233 Ορτανσία
234 Ορτάνσιος
235 Ουαλεριανός
236 Ουάλης
238 Ουάρρων
239 Ουελλήιος
240 Ουρβανή
241 Ουρβανός
242 Ουρπασιανή
243 Ουρπασιανός
244 Πάπυλος
245 Πασσαρία
246 Πατέρνα
247 Πάτερνος
248 Πατρικία
249 Πατρίκιος
250 Παύλα
251 Παύλος
255 Περεγρίνα
256 Περεγρίνος
257 Πλακίλλα
258 Πλίνιος
259 Πομπήιος
260 Ποπλίων
261 Πουδέντα
262 Πουδέντος
263 Πουλχερία
264 Πουλχέριος
265 Πούπλιος
266 Πρίσκος
267 Πρόβη
268 Πρόκλεια
269 Ραβούλα
270 Ρεβοκάτα
271 Ρεβοκάτος
272 Ρεμίγια
273 Ρεμίγιος
274 Ρευκάτος
275 Ρήγαινα
276 Ρήγας
277 Ροβήρος
278 Ρογάτος
279 Ρόζα
280 Ρουμπίνη
281 Ρουμπίνος
282 Ρουστικός
283 Ρούφη
284 Ρούφος
285 Ρωμύλος
286 Σαβίνα
287 Σαβίνος
288 Σακέρδως
289 Σάλβια
290 Σάλβιος
291 Σατουρνίλα
292 Σατουρνίλος
293 Σατουρνίνα
294 Σατουρνίνος
295 Σεβήρα
296 Σεβήρος
297 Σεκούνδα
298 Σεκούνδος
299 Σενατόρα
300 Σενάτωρ
301 Σέξτος
302 Σεπτεμίνος
303 Σερβάτα
304 Σέρβουλος
305 Σεργία
306 Σέργιος
308 Σίλας
309 Σιλβάνα
310 Σιλβάνος
311 Σιλβέστρα
312 Σιλβέστρος
315 Στέλλα
316 Στράβων
317 Στραβωνία
318 Σύλβια
319 Σύλβιος
320 Τάτια
321 Τάτιος
322 Τερβιλία
323 Τερβίλιος
324 Τερεντία
325 Τερεντίων
326 Τέρτια
327 Τέρτυλλος
328 Τίτος
329 Φαβιέρος
330 Φάβιος
331 Φαντίνος
332 Φαύστα
333 Φαύστος
334 Φεβρωνία
335 Φερβίνα
336 Φερβίνος
337 Φηλικίσσιμος
338 Φήλιξ
339 Φηλίξη
341 Φήστα
342 Φιγούρα
343 Φιρμία
344 Φίρμιος
345 Φλάβια
346 Φλάβιος
347 Φλωρεντία
348 Φλωρέντιος
349 Φρόντων
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία