Εορτές 5 Δεκεμβρίου: Άγιος Διογένης Άγιος Νιζέριος Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος Γρατία Διογένεια Όσιος Γράτος Σάββη η Σίββυλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αβέρκιος Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός Άγιος Αναστάσιος Άγιος Βαρλαάμ του Σικίζσκ ο ερημίτης Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα Όσιος Νόννος Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
1 Αβιλλία
2 Αβίλλιος
3 Αδριανή
4 Αδριανός
5 Αιλία
6 Αιμιλένια
7 Αιμιλία
8 Αιμίλιος
9 Ακύλα
10 Ακύλας
12 Αλβανή
13 Αλβανός
14 Αλβίνος
15 Αμπλία
16 Αμπλίας
17 Ανδριανή
18 Άνιος
19 Ανουτσιάτα
20 Ανουτσιάτης
21 Αντωνίσκη
22 Αντωνίσκος
23 Απρίων
24 Αραβέλλα
25 Ατία
26 Αυγούστα
27 Αύκτα
28 Αύκτος
29 Αυρηλία
30 Αυρήλιος
31 Αφρικάνα
32 Βάιατορ
33 Βαλεντίνα
34 Βαλεντίνος
35 Βαλέρια
36 Βαλέριος
37 Βανέσσα
39 Βαραδάτη
40 Βαραδάτος
41 Βεάτα
42 Βεάτος
43 Βεατρίκη
44 Βενανδία
45 Βενάνδιος
46 Βενάνδιος
47 Βενεδίκτη
48 Βενέδικτος
49 Βενέδιμος
50 Βενετία
51 Βενέτιος
52 Βενετός
53 Βενούστα
54 Βενούστος
55 Βέρα
56 Βέρης
57 Βέρνης
58 Βέρος
59 Βετούριος
60 Βήδιος
61 Βήρα
62 Βήρος
63 Βικέντια
64 Βικέντιος
65 Βίκτωρας
66 Βικτώρια
67 Βιόλα
68 Βιολάνθη
69 Βιολάνθης
70 Βιολέτα
71 Βιολετής
72 Βιργίλιος
73 Βιργινία
74 Βιτάλη
75 Βιτάλης
76 Βλανδίνος
77 Βλάσιος
78 Βονιφάτιος
79 Βοστρύκιος
80 Βουλπιανός
81 Βρούτος
82 Γάια
83 Γάιος
84 Γάλλα
85 Γάλλος
86 Γεντηλία
87 Γεντήλιος
88 Γερμάνα
89 Γερμανός
90 Γιολάντα
91 Γουρία
92 Γουρίας
93 Γρατίων
94 Δάντης
95 Δεσιδέριος
96 Διάνα
97 Διγνόρα
98 Διγνόρος
99 Δομένικος
100 Δομετία
101 Δομέτιος
102 Δόμνα
103 Δομνάς
104 Δόμνος
106 Δονάγη
107 Δονάτα
108 Δονάτος
109 Δούκας
110 Δούκισσα
111 Δύρανδος
112 Εβελίνα
113 Εβελίνος
114 Εβέντιος
115 Εγνατία
116 Εγνάτιος
117 Εικασία
118 Εξπεδίτη
119 Εξπέδιτος
120 Επούλη
121 Επούλων
122 Ερμύλος
124 Έρση
125 Ευσίγνιος
126 Ιανή
127 Ιανός
128 Ιανουαρία
129 Ιανουάριος
130 Ιγνατία
131 Ιγνάτιος
133 Ίλια
134 Ίλιος
135 Ινγενιανή
136 Ινγενιανός
137 Ιννοκέντια
138 Ιννοκέντιος
139 Ιουβενάλια
140 Ιουβενάλιος
141 Ιουβεντίνος
142 Ιουλία
143 Ιούλιος
144 Ιουνία
145 Ιουνίας
146 Ιούστα
148 Ιούστος
149 Καικιλία
151 Καικίλιος
152 Καίσαρ
153 Καλανδίων
156 Κάνδιδα
157 Κάνδιδος
159 Κανίδιος
160 Καπιτωλίνη
161 Καπίτων
162 Κάρμεν
163 Κάσσιος
164 Καστίνη
165 Κάτα
166 Κατόλια
167 Κατόλιος
168 Καττιδία
169 Κάτων
170 Κέλερ
171 Κελεστίνη
172 Κελεστίνος
173 Κεντυρία
174 Κλάρα
175 Κλάρας
176 Κλαύδια
177 Κλαύδιος
178 Κλέλια
179 Κλέλιος
180 Κλημεντία
181 Κλημέντιος
182 Κομασία
183 Κομάσιος
184 Κορνηλία
185 Κορνήλιος
186 Κόττας
187 Κουάρτα
188 Κουάρτος
189 Κουαρτοσίλλας
190 Κουϊνίδιος
191 Κουίντα
192 Κουίντος
193 Κούρτια
194 Κούρτιος
195 Κρήσκη
196 Κρήσκων
197 Κρίσπα
198 Κρίσπος
199 Κυρίνια
200 Κυρίνιος
201 Κωνσταντίνος
202 Λαβίνια
203 Λαβίνιος
204 Λαιτήσια
205 Λάσκαρης
206 Λασκαρία
207 Λατίνα
208 Λαυρέντιος
209 Λέα
210 Λέας
211 Λεβέντης
212 Λεβεντία
213 Λεονάρδος
214 Λιβερία
215 Λιβέριος
216 Λίλης
217 Λιλιάνα
218 Λογγίνα
219 Λογγίνος
220 Λολλία
221 Λολλίων
222 Λούκουλος
223 Λουκρητία
224 Λουκρήτιος
226 Λουπία
227 Λούπων
228 Μαβριανός
229 Μαμιλία
230 Μαμίλιος
231 Μανούσος
232 Μαντόνα
233 Μαξίμη
234 Μάξιμος
235 Μαρδαρία
236 Μαρδάριος
237 Μαρέα
238 Μαριάνα
239 Μαρίκα
240 Μαρίνα
241 Μαρίνος
242 Μάριος
243 Μάρκη
244 Μάρκος
245 Μαρς
246 Ματούρα
247 Ματούρος
248 Μαυρικία
249 Μαυρίκιος
250 Μέδουλος
251 Μερκουρία
252 Μιράντα
254 Μοδέστα
255 Μόδεστος
256 Μοντανός
257 Ναταλία
259 Νατάλιος
260 Νέπα
261 Νέπως
262 Νότα
263 Νότης
264 Οβιδία
265 Οβίδιος
266 Ονωράτος
267 Ονωρία
268 Ορσαλία
270 Ορσάλιος
271 Ορτανσία
272 Ορτάνσιος
273 Ουαλεντία
274 Ουαλεριανός
275 Ουάλης
277 Ουάρρα
278 Ουάρρων
279 Ουελλήια
280 Ουελλήιος
281 Ουρβανή
282 Ουρβανός
283 Ουρπασιανή
284 Ουρπασιανός
285 Παππία
286 Παππιανός
287 Παππίας
288 Πάπυλος
289 Πασσαρία
290 Πατέρνα
291 Πάτερνος
292 Πατρικία
293 Πατρίκιος
294 Παύλα
295 Παύλος
299 Περεγρίνα
300 Περεγρίνος
301 Πλαντίνα
302 Πλατίλλα
303 Πλίνιος
304 Πομπήιος
305 Ποπλίων
306 Πουδέντα
307 Πουδέντος
308 Πουλχερία
309 Πουλχέριος
310 Πρίσκος
311 Πρόβη
312 Πρόκλεια
313 Ραβούλα
314 Ρεβοκάτα
315 Ρεβοκάτος
316 Ρεγγίνος
317 Ρεμίγια
318 Ρεμίγιος
319 Ρευκάτος
320 Ρήγαινα
321 Ρήγας
322 Ροβήρος
323 Ρογάτος
324 Ρόζα
325 Ροζάνθη
326 Ροζάνθης
327 Ρουμπίνη
328 Ρουμπίνος
329 Ρουστικός
330 Ρούφη
331 Ρούφος
332 Ρωμαίος
333 Ρωμανή
334 Ρωμύλος
335 Σαβίνα
336 Σαβίνος
337 Σακέρδως
338 Σάκτος
339 Σάλβια
340 Σάλβιος
341 Σατουρνίλα
342 Σατουρνίλος
343 Σατουρνίνα
344 Σατουρνίνος
345 Σεβήρα
346 Σεβήρος
347 Σεκούνδα
348 Σεκούνδος
349 Σενατόρα
350 Σενάτωρ
351 Σέξτος
352 Σεπτεμίνος
353 Σερβάτα
354 Σερβάτος
355 Σέρβουλος
356 Σεργία
357 Σέργιος
359 Σιλβάνα
360 Σιλβάνος
361 Σιλβέστρα
362 Σιλβέστρος
365 Σιμπλικία
366 Σιμπλίκιος
367 Σουλπικία
368 Σουλπίκιος
369 Σπεράτα
370 Σπεράτος
371 Στέλλα
372 Στράβων
373 Στραβωνία
374 Σύλβια
375 Σύλβιος
376 Τάτια
377 Τάτιος
378 Τερβιλία
379 Τερβίλιος
380 Τερεντία
381 Τερεντίων
382 Τέρτια
383 Τέρτυλλος
384 Τέτρικα
385 Τετρικός
386 Τίτια
387 Τίτος
388 Τραϊανή
389 Τραϊανός
390 Φαβιέρος
391 Φάβιος
392 Φαντίνος
393 Φαύστα
394 Φαύστος
395 Φεβρωνία
396 Φεβρώνιος
397 Φερβίνα
398 Φερβίνος
399 Φηλικίσσιμος
400 Φήλιξ
401 Φηλίξη
403 Φήστα
404 Φιγούρα
405 Φιρμία
406 Φίρμιος
407 Φλάβια
408 Φλάβιος
409 Φλάκκα
410 Φλάκκος
411 Φλωρεντία
412 Φλωρέντιος
413 Φρόντων
414 Φρουμεντία
415 Φρουμέντιος
416 Φυσέντζος
©2023 names-n-gifts.com - Επικοινωνία