Εορτές 9 Δεκεμβρίου: Αγία Άννα Άγιος Εάσιος Άγιος Ναρσής ο Πέρσης Ανναμπέλα Άννας Εασία Ναρσή Σωσιθέα Σωσίθεος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Βάσσα Άγιος Ισαάκ Άγιος Στέφανος ο Νεολάμπης Δέσποινα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Μαντόνα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Μαρία, Η Σύλληψη της Θεοτόκου Παναγιώτα, Η Σύλληψη της Θεοτόκου
1 Άβας
2 Άγριος
3 Άγχιος
4 Αίσακος
5 Αμύδας
6 Αμφίων
7 Ανφαχος
8 Αοβολος
9 Αργεύς
10 Αρηος
11 Άρητος
12 Αρκέας
13 Αρμαδίων
14 Αστύλος
15 Αφαρεύς
16 Αφείδας
17 Βηροκτόνος
18 Βιάνωρ
19 Βραβήνωρ
20 Βρόμιος
21 Γρυφαίος
22 Δάφνης
23 Δημολέων
24 Δίκτυς
25 Δόρπος
26 Δορύλαος
27 Δορύλας
28 Δούπων
29 Δρύαλος
30 Δυναίος
31 Έλατος
32 Έλιμος
33 Ελύμας
34 Εμμάχιας
35 Ενοπίων
36 Ερίγδουπος
37 Ετίφυλος
38 Ευρυέος
39 Ευρύνομος
40 Ευρυνσμός
41 Ευρυτίων
42 Θαύμας
43 Θηράμων
44 Θηρεύς
45 Θούριος
46 Ιμβρεύς
47 Ίππασος
48 Ιπποτίων
49 Ισοπλής
50 Ιφίνοος
51 Κενταύρα
52 Κένταυρος
53 Κλάνις
54 Κριέων
55 Κρότος
56 Κύλωνας
57 Κυρηναίος
58 Λατρεύς
59 Λούπων
60 Λυκάβας
61 Λύκητος
62 Λυκίδας
63 Λυκόδας
64 Λύκος
65 Μάρης
66 Μέδων
67 Μελαγχαίτης
68 Μελανεύς
69 Μέρμερος
70 Μίμας
71 Μόνυχος
72 Νέσσος
73 Νεφέλη
74 Νύκεων
75 Ξόνιος
76 Οδιέης
77 Όϊκλος
78 Όμαδος
79 Όρειος
80 Ορνεύς
81 Ούρειος
82 Παιάντωρ
83 Παλύνωρ
84 Πατραίος
85 Πεεραίος
86 Περιμπίδης
87 Πέτρος
88 Ποιοήνωρ
89 Πραξίων
90 Πυράκμων
91 Πύρης
92 Ριφεύς
93 Ροίεος
94 Ρόικος
95 Ροίτος
96 Σρύαλος
97 Τηλεβόας
98 Υλαίος
99 Φαιοκόμης
100 Φρίξος
101 Φρύξος
102 Φώλος
103 Χθόνιος
104 Χρόμιος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία