Εορτές 6 Αυγούστου: Ευμορφία Εύμορφος Μεταμόρφωσις του Σωτήρος Σωτηρία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αββακούμ ο Νεομάρτυρας Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος
1 Abra
2 Aedan
3 Aβρότονος
4 Aισχραίος
5 Aμφίροος
6 Aριμήδης
7 Cedd
8 Etheldreda
9 Ethelwald
10 Eύαρδις
11 Gerebernus
12 Gwenagwy
13 Nαΐς
14 Secardos
15 Tressan
16 Urbitius
17 Viator
18 Vulphy
19 Waldalenus
20 Willibald
21 Wivina
22 Wulsin
23 zxy Ιόλας
24 Ααρών
26 Αβαζία ή Αβασγία
27 Αβακής
28 Αβακούμ
29 Αβακουμία
30 Αβαντία καί Αμαντία
31 Αβαντίς
32 Αβαρβαρέη
33 Αβαρβαρέης
34 Αβαρίνη
35 Αβαρίνος
36 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
37 Αβασκαντος
38 Αββαδών
39 Αββαία
40 Αββάς
41 Άβγαρ
42 Αβδαίος
43 Άβδηρα
44 Άβδηρος
45 Αβδιήλ
46 Αβδιηλία
47 Αβδιού
48 Αβερκία
49 Αβέρκιος
50 Αβερρόης
51 Αβέρωφ
52 Άβιβα
53 Άβιβος
54 Αβιμελιχίς
55 Αβιμέλιχος
56 Αβουδίμη
57 Αβούδιμος
58 Αβουναία
59 Αβραάμ
63 Αβρααμία
64 Άβραξ
65 Αβρικία
66 Αβρίκιος
67 Αβροτέλειος
68 Αβρότονον
69 Άβρων
70 Αβρωνίς
71 Αβρωνυχίς
72 Αβρώνυχος
73 Άβρωτος
74 Αβυδηνή
75 Αβυδηνός
76 Αβώ
77 Αγάβη
78 Αγαθαγγέλα
79 Αγαθάγγελος
80 Αγαθάγητη
81 Αγαθάγητος
82 Αγαθαρχίς
83 Αγάθαρχος
84 Αγαθάγητος
85 Αγάθη
86 Αγαθημερίς
87 Αγαθήμερος
88 Αγάθιππος
89 Αγαθόβουλη
90 Αγαθοδαίμουσα
91 Αγαθοδαίμων
92 Αγαθοδώρα
93 Αγαθόδωρος
94 Αγαθοκλέας
95 Αγαθόκλεια
96 Αγαθονίκη
97 Αγαθόνικος
98 Αγαθοπόδη
99 Αγαθόπους
100 Αγαθοσθένη
101 Αγαθοσθένης
102 Αγάθυρνα
103 Αγάθυρνος
104 Αγαθύρση
105 Αγάθυρσος
106 Αγάθων
107 Αγαθωνία
108 Αγαθωνύμη
109 Αγαθώνυμος
110 Αγακλέης
111 Αγάκλεια
112 Αγαλλία
113 Αγαλλίας
114 Αγαμεμνονίδη
115 Αγαμέμνων
116 Αγαμηδίδας
117 Αγαμήδης
118 Αγαμηδίδα
119 Αγαμηδίδας
120 Αγαμήθη
121 Αγαμήθης
122 Αγάπη
123 Αγαπήνωρ
124 Αγαπητή
125 Αγαπητός
126 Αγάπιος
127 Αγαπτολέμα
128 Αγαπτόλεμος
129 Αγασθένης
130 Αγαύη
131 Αγαυός
132 Αγγελαρία
133 Αγγελάριος
134 Αγγελία
135 Αγγελική
136 Αγγελίνος
137 Άγγελος
138 Αγγίας
140 Αγγλία
141 Αγελάδας
142 Αγέλοχος
143 Αγεμάχη
144 Αγέμαχος
145 Αγεστράτη
146 Αγεύουσα
147 Αγεύς
148 Αγεχόρη
149 Αγέχορος
150 Αγήνωρ
151 Αγηνωρίς
152 Αγησάνδρα
153 Αγήσανδρος
154 Αγησίλαος
155 Αγησιλεία
156 Αγησίλοχος
157 Αγησιμάχη
158 Αγησίμαχος
159 Άγις
160 Αγίων Πάντων
161 Αγκαία
162 Αγκαίος
163 Αγλαΐα
164 Αγλάιος
165 Αγλαόπη
167 Αγνή
169 Αγνόθεμις
170 Αγνός
171 Αγνόφιλος
172 Αγοράκριτος
173 Αγόραστος
174 Αγορή
175 Αγρεύς
176 Αγρίππα
177 Αγρίππας
178 Αγροιώ
179 Αγχίαλος
180 Αγχιμάχη
181 Αγχίμαχος
182 Αγχιρόη
183 Αγχίροος
184 Αγχιρρόη
185 Αγχίσης
186 Άγω
187 Αδαία
188 Αδαίος
189 Αδαλβέρτη
190 Αδαλβέρτος
191 Αδάμ
194 Αδαμαντία
196 Αδαμάντιος
197 Αδάμας
198 Αδάμη
199 Αδαμνάνος
200 Αδείμαντος
201 Αδελαΐς
202 Αδελφή
203 Αδελφός
204 Άδης
205 Αδίστα
206 Αδίστας
207 Αδίτη
208 Άδμητος
209 Αδριανή
210 Αδριανός
211 Αδώνια
212 Άδωνις
213 Αεθλία
214 Αέθλιος
215 Αειθάλα
216 Αειθαλάς
217 Αείμνηστη
218 Αείμνηστος
219 Αέλια
220 Αέλιος
221 Αελλήεις
222 Αελλοπόδης
223 Αελλόπους
224 Αελλώ
225 Αερία
226 Αερίας
227 Αερόπη
228 Αέροπος
229 Αετία
230 Αέτιος
232 Αζαΐς
233 Αζαρία
234 Αζαρίας
235 Αζάς
236 Αζάτ
237 Άζης
238 Αηδόνιος
239 Αηδών
240 Αθανάδα
241 Αθανάδας
242 Αθανασία
243 Αθανάσιος
244 Αθηνά
245 Αθηναγόρα
246 Αθηναγόρας
247 Αθήναιος
248 Αθηνογένης
249 Αθηνοδώρα
250 Αθηνόδωρος
251 Αθοσίων
252 Αθρέ
253 Άθως
254 Αία
255 Αιάκη
256 Αιακός
257 Αίας
258 Αιγέα
259 Αιγέστη
260 Αιγέστης
261 Αιγεύς
262 Αιγιάλεια
263 Αιγιαλεύς
264 Αιγίδα
265 Αιγίδας
266 Αίγινα
268 Αίγινος
269 Αίγιος
270 Αιγίσθη
271 Αίγισθος
272 Αϊδανή
273 Αϊδανός
274 Αιδεσία
275 Αιδέσιος
277 Αϊδωνεύς
278 Αιήτη
279 Αιήτης
280 Αίθαν
281 Αιθερία
282 Αιθήρ
283 Αιθούσα
284 Αιθούσιος
285 Αίθρα
286 Αιθύλλα
287 Αικατερίνη
290 Αικατερίνος
291 Αιλία
292 Αίλιος
293 Αιμιλία
294 Αιμίλιος
295 Αινεία
296 Αινείας
297 Αίνετος
298 Αιολία
299 Αίολος
300 Αίσακος
301 Αισημίδα
302 Αισημίδας
303 Αίσηπος
304 Αισχίνη
305 Αισχίνης
306 Αισχίων
307 Αισχυλίς
308 Αισχύλος
309 Αίσων
310 Αισωπία
312 Αίσωψ
314 Αίτνα
315 Αιτναίος
316 Αιτωλίς
317 Αιτωλός
318 Ακαδημία
319 Ακάθιστη
320 Ακάθιστος
321 Ακακαλλίς
322 Ακακία
323 Ακάκιος
325 Ακάμα
326 Ακάμας
327 Ακάστη
328 Άκαστος
329 Ακέλεια
330 Άκελος
331 Ακεσάνδρα
332 Ακέσανδρος
333 Άκεσις
334 Ακέστωρ
335 Ακεψεή
336 Ακεψεής
337 Ακεψιμά
338 Ακεψιμάς
339 Ακίνδυνη
340 Ακίνδυνος
341 Ακματίδα
342 Ακματίδας
343 Ακολουθία
344 Ακόλουθος
345 Ακοντεύς
346 Ακράγας
347 Άκρατος
348 Ακρίβη
349 Ακρίβος
350 Ακταία
351 Ακταίος
352 Ακτίς
353 Άκτις
354 Άκτωρ
355 Ακύλας
357 Ακυλίνα
358 Αλαμάνος
359 Άλαν
360 Αλάνα
361 Αλβανή
362 Αλβανός
363 Αλβέρτα
364 Αλβέρτος
365 Αλβίνα
366 Αλβίνος
367 Αλδχέλμος
368 Αλεγρία
369 Αλέκα
370 Αλένα
371 Αλεξάνδρα
372 Αλέξανδρος
375 Αλεξία
376 Αλεξίβια
377 Αλεξίβιος
378 Αλεξίκακη
379 Αλεξίκακος
380 Αλεξιμάχη
381 Αλεξίμαχος
382 Αλέξιος
383 Αλεξιρόη
384 Αλήθεια
385 Αληθής
386 Αλήτη
387 Αλήτης
388 Αλθαία
389 Αλία
390 Αλίας
391 Αλίκη
392 Αλιμήδη
393 Αλιμήδης
394 Αλίντα
395 Αλκαία
396 Αλκαίος
397 Άλκανδρος
398 Αλκέτας
399 Άλκης
400 Αλκιβία
401 Αλκιβιάδη
402 Αλκιβιάδης
403 Αλκιμάχη
404 Αλκίμαχος
405 Αλκιμέδη
406 Αλκιμέδων
407 Αλκιμήδη
408 Αλκιμήδης
409 Αλκινόη
410 Αλκίνοος
411 Αλκίππη
413 Άλκιππος
414 Αλκισθένης
415 Αλκίσων
416 Αλκίφρουσα
417 Αλκίφρων
418 Αλκμήνη
419 Αλκμήνωρ
420 Αλκυονεύς
421 Αλκυών
422 Αλλάς
423 Αλμπάνα
424 Αλμπάνης
425 Αλμπέος
426 Αλοίσιος
427 Αλοκράτης
428 Αλόπη
429 Αλόπιος
430 Αλπέγιος
431 Άλτη
432 Άλτης
433 Άλτιμη
434 Άλτιμος
435 Αλυπία
436 Αλύπιος
437 Αλυσία
438 Αλύσιος
439 Αλφαία
440 Αλφαιεύς
441 Αλφειά
442 Αλφειός
443 Αλφεσίβοια
444 Αλφεσίβοιος
445 Αλωνία
446 Αλώνιος
447 Αμαζόνιος
448 Αμαζών
449 Αμάλθεια
450 Αμαλθεύς
451 Αμαλία
452 Αμάλιος
453 Αμανατία
454 Αμάνδα
455 Άμανδος
457 Αμαρακίς
458 Αμάρακος
459 Αμβροσία
460 Αμβρόσιος
461 Αμεθέα
462 Αμέλια
463 Άμεμπτη
464 Άμεμπτος
465 Αμερίκη
466 Αμέρικος
467 Αμέρσια
468 Αμέστριος
469 Αμήδη
470 Αμήδης
471 Αμμιανή
472 Αμμιανός
473 Άμμων
474 Αμμωνά
475 Αμπάν
476 Άμπελος
477 Αμπλία
478 Αμπλίας
479 Αμυγδαλέα
480 Αμυμώνη
481 Αμύντωρ
482 Αμφιάλη
483 Αμφίαλος
484 Αμφιαράη
485 Αμφιάραος
486 Αμφιδάμα
487 Αμφιδάμας
488 Αμφίδοκος
489 Αμφιθέα
490 Αμφίκλεια
491 Άμφικλος
492 Αμφικτύων
493 Αμφικτυωνίς
494 Αμφιλοχία
495 Αμφίλοχος
496 Αμφιλύκη
497 Αμφίλυκος
498 Αμφιμάχη
499 Αμφίμαχος
500 Αμφιμέδα
501 Αμφιμέδων
502 Αμφιμήδη
503 Αμφιμήδης
504 Αμφινόμη
505 Αμφίνομος
506 Αμφιρρόη
507 Αμφιρώ
508 Αμφιτρίτη
509 Αμφιτρίτης
510 Αμφίων
511 Αμφιώνη
512 Αμών
513 Αμωναθάς
514 Αμώς
515 Ανακρέων
517 Ανανί
518 Ανανία
519 Ανανίας
520 Αναξαγόρα
521 Αναξαγόρας
522 Αναξάνδρα
523 Ανάξανδρος
524 Αναξαρέτη
525 Αναξαρέτης
526 Ανάξαρχη
527 Ανάξαρχος
528 Αναξίμανδρος
529 Αναξιμένη
530 Αναξιμένης
531 Ανάργυρη
532 Ανάργυρος
533 Αναστασία
534 Αναστάσιος
535 Ανατολή
536 Ανατόλιος
537 Άνδρεα
538 Ανδρέας
539 Ανδριανή
540 Ανδριανός
541 Ανδρομάχη
542 Ανδρόμαχος
543 Ανδρομέδα
544 Ανδρομέδης
545 Ανδρομήδη
546 Ανδρομήδης
547 Ανδρονίκη
548 Ανδρόνικος
549 Ανδροπελαγία
550 Ανδροπελαγίας
551 Ανδροσθένης
552 Ανδρόφιλος
553 Άνδρων
554 Ανεζίνα
555 Ανειτυλλιανός
556 Ανεκτή
557 Άνεκτος
558 Ανεμπόδιστη
559 Ανεμπόδιστος
561 Ανέστια
562 Άνθα
563 Άνθας
564 Ανθέμιος
565 Ανθή
566 Ανθηδόνη
568 Ανθηδόνιος
569 Ανθήλεια
570 Άνθιμη
571 Άνθιμος
572 Ανθίππη
573 Άνθιππος
574 Ανθοδέσμη
575 Άνθος
576 Ανθοσμία
577 Ανθόσμιος
578 Ανθυποβάγγελος
579 Ανία
580 Ανίκητη
581 Ανίκητος
582 Ανίνα
583 Ανίνας
584 Άνιος
585 Άνν Μαρί
586 Άννα
588 Ανναλίζα
589 Ανναμπέλα
590 Άννας
591 Άνοιξη
592 Ανουτσιάτα
593 Ανουτσιάτης
594 Ανσέλμος
595 Αντείας
596 Αντέρως
598 Αντερώσα
599 Άντια
600 Αντιάδης
601 Αντίας
602 Αντιγόνη
603 Αντίγονος
604 Αντιλέων
605 Αντιμάχη
606 Αντίμαχος
607 Αντιμένης
608 Αντιμήδη
609 Αντιμήδης
610 Αντίνοος
611 Αντιόπη
612 Αντιοχίς
613 Αντίοχος
614 Αντίπα
615 Αντίπας
616 Αντιπάτρα
617 Αντίπατρος
618 Αντίπαφος
619 Αντισθένης
620 Άντιφα
621 Αντιφάνη
622 Αντιφάνης
623 Αντίφας
624 Αντιφάτη
625 Αντιφάτης
626 Αντίφιλος
627 Αντιφόνη
628 Αντίφονος
629 Άντιφος
630 Αντιφών
631 Αντιφώσσα
632 Αντουανέτα
634 Αντωνέττα
635 Αντωνία
636 Αντώνιος
637 Ανυσία
638 Ανύσιος
639 Ανύτη
640 Άνυτος
641 Ανφαχος
642 Αξιοθέα
643 Αξιονίκη
644 Αξιόνικος
645 Αξίων
646 Αοβολος
647 Αοιδή
648 Αοιδός
649 Απελλή
650 Απελλής
652 Απήμαντη
653 Απήμαντος
654 Απία
655 Απίων
656 Απολλιναρία
657 Απολλινάριος
658 Απόλλων
659 Απολλωνία
660 Απολλώνιος
661 Απολλωνίς
662 Αποστολία
663 Απόστολος
665 Απρίων
666 Αραβέλλα
667 Άρβηλα
668 Άρβηλος
669 Αργέλη
670 Αργεντινή
671 Αργεντίνος
672 Αργήλη
673 Αργήλης
674 Αργίνη
675 Αργυρά
676 Αργυρός
677 Αρδαλίς
678 Αρδαλίων
679 Αρεδία
680 Αρέδιος
681 Αρέθουσα
682 Αρέθων
683 Αρεστή
684 Αρέστωρ
685 Αρετή
686 Άρης
688 Αρθούρος
689 Άρια
690 Αριάδνη
692 Αριάδνης
693 Αριέτα
694 Αρίζηλος
695 Αριμήδης
696 Αριμνηστέα
697 Αρίμνηστος
698 Αρίσβη
699 Άρισβος
700 Αρισταγγέλα
701 Αριστάγγελος
702 Αρισταγόρα
703 Αρισταγόρας
704 Αρισταινέτη
705 Αρίστανδρος
706 Αρισταρχίς
707 Αρίσταρχος
708 Αριστείδη
709 Αριστείδης
710 Αρίστη
711 Αριστιάνα
712 Αριστίππη
713 Αρίστιππος
714 Αριστοβούλα
715 Αριστόβουλος
717 Αριστοδήμη
718 Αριστόδημος
719 Αριστοδίκη
720 Αριστόδικος
721 Αριστοθέα
722 Αριστοκλέας
723 Αριστόμαχος
724 Αριστομένης
725 Αριστομήδη
726 Αριστομήδης
727 Αριστονίκη
728 Αριστόνικος
729 Άριστος
730 Αριστοτέλεια
731 Αριστοτέλης
732 Αριστοτέχνη
733 Αριστοτέχνης
734 Αριστοφάνης
735 Αριστωνομίδα
736 Αριστωνομίδας
737 Αρίφρουσα
738 Αρίφρων
739 Αρκαδία
740 Αρκάδιος
741 Αρκέας
742 Αρλίντα
743 Αρμοδία
744 Αρμόδιος
745 Αρμονία
746 Αρμονίας
747 Αρόα
748 Αρριανή
749 Αρριανός
750 Αρριδαία
751 Αρριδαίος
752 Αρσάκη
753 Αρσάκιος
754 Αρσενία
755 Αρσένιος
756 Αρσινόη
757 Άρτα
758 Αρτάκης
759 Αρτεμιδώρα
760 Αρτεμίδωρος
761 Αρτέμιος
762 Άρτεμις
763 Αρτεμισία
764 Αρτυμήδη
765 Αρτυμήδης
766 Αρχαγάθη
767 Αρχάγαθος
768 Αρχέδικος
769 Αρχελάη
770 Αρχέλαος
771 Αρχεμάχη
772 Αρχέμαχος
773 Αρχιδαμια
774 Αρχιδίκη
775 Αρχιμήδη
776 Αρχιμήδης
778 Άρχιππος
779 Αρχοντία
780 Αρχοντίνα
781 Αρχοντίνος
782 Αρχοντίων
783 Ασάνω
784 Ασάφεια
785 Ασάφιος
786 Ασημάκης
787 Ασημίνα
788 Ασία
789 Ασίας
790 Ασινέθ
791 Άσιοτ
792 Ασκάλαφος
793 Ασκλά
794 Ασκλάς
795 Ασκληπιάς
796 Ασκληπιοδότη
797 Ασκληπιόδοτος
798 Ασκληπιοδώρα
799 Ασκληπιόδωρος
800 Ασκληπιός
801 Ασπασία
802 Ασσάντ
803 Αστείος
804 Αστερία
805 Αστερίων
806 Αστή
807 Αστός
808 Αστυβία
809 Αστυβίης
810 Αστυμάχη
811 Αστύμαχος
812 Αστυμήδη
813 Αστυμήδης
814 Αστυμηδίδη
815 Αστυμηδίδης
816 Ασύγκριτη
817 Ασύγκριτος
818 Ασχολία
819 Ασχόλιος
820 Ασωπίς
821 Ατζουλέτα
822 Ατία
823 Ατλάντεια
824 Άτλας
825 Άτρομος
826 Άτταλος
827 Αττική
828 Αττικός
829 Άττος
830 Αυγείας
831 Αυγερινή
832 Αυγερινός
833 Αυγή
834 Αυγούστα
835 Αύγουστος
836 Αύδακτος
837 Αυδάς
838 Αυδάτα
839 Αυδελλάς
840 Αυδιησούς
841 Αύκτα
842 Αύκτος
843 Αυξεντία
844 Αυξέντιος
845 Αυξιβία
846 Αυξίβιος
847 Αυξιλιαρία
848 Αύρα
849 Αύρας
850 Αυσημήδη
851 Αυσημήδης
852 Αυτεσίων
853 Αυτομάτη
854 Αυτομήδη
855 Αυτομήδης
856 Αυτονόη
857 Αυτονομία
858 Αυτόνομος
859 Αυτόνοος
860 Αυτοσθένης
861 Αφεντία
862 Αφέντρα
863 Αφθόνιος
865 Αφραάτη
866 Αφραάτης
867 Αφρικάνα
868 Αφρικανός
870 Αφροδίτη
871 Αφρόδιτος
872 Αφροξυλάνθη
873 Αφρούλα
874 Αχαΐα
875 Αχαϊκός
876 Αχαιμένη
877 Αχαιμένης
878 Αχελώος
879 Αχερόντιος
880 Άχθος
881 Αχίλλεια
882 Αχιλλεύς
885 Άχμετ
886 Βαβύλα
887 Βαβύλας
888 Βάδιμη
889 Βάδιμος
890 Βαθύκλεια
891 Βαθυκλής
892 Ἄβαι
893 Βάια
894 Βάιος
895 Βακίνα
896 Βακχίς
897 Βάκχος
898 Βάκχυλος
899 Βακχυλίς
900 Βαλάντα
901 Βαλάντιος
902 Βαλασία
903 Βαλδερούδη
904 Βαλδερούδης
905 Βαλεντίνα
906 Βαλεντίνος
907 Βαλέρια
908 Βαλέριος
909 Βάλια
910 Βαλσαμή
911 Βαλσάμων
912 Βαλτάσαρ
913 Βαμβακία
914 Βάμβαξ
915 Βάνδα
916 Βάνδος
917 Βανέσσα
919 Βαπτίς
920 Βάπτος
921 Βαραδάτη
922 Βαραδάτος
923 Βαραχησία
924 Βαραχήσιος
925 Βαρβάρα
926 Βάρβαρος
927 Βαρθολομαία
928 Βαρθολομαίος
929 Βαρλαάμ
930 Βαρνάβα
931 Βαρνάβας
932 Βαρούχ
933 Βαρουχία
934 Βαρραβάς
935 Βαρσαβάς
936 Βαρσαβία
937 Βαρσανουφία
938 Βαρσανούφιος
940 Βαρτάν
941 Βαρυτίμη
942 Βαρύτιμος
943 Βαρυψαβάς
944 Βασιανή
945 Βασιανός
946 Βασιλεία
947 Βασίλειος
948 Βασιλεύς
949 Βασίλισσα
950 Βάσσα
951 Βάσσας
952 Βαστράδα
953 Βατσέ
954 Βάτων
955 Βάχθιση
956 Βάχθισος
957 Ἄββα
958 Ἄβδα
959 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
960 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
961 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
962 Ἀβδηροδημοκρίτη
963 Ἀβδίας
964 Βεάτα
965 Βεάτος
966 Βεατρίκη
967 Βεβαία
968 Βεδέας
969 Ἀβείβ Ἀβίβ
970 Βελανιδιά
971 Βέλη
972 Βελίκα
973 Βέλικος
974 Βελίνα
975 Βελισσαρία
976 Βελισσάριος
977 Βελιστίχη
978 Βελούδος
979 Βελούδω
980 Βενανδία
981 Βενάνδιος
982 Βεναντία
983 Βενάντιος
984 Βενδιμιανός
985 Βενδολίνος
986 Βενεδίκτη
987 Βενέδικτος
988 Βενέδιμος
989 Βενετία
990 Βενέτιος
991 Βένια
992 Βενιαμίν
993 Βενιζέλα
994 Βενιζέλος
995 Βενούστα
996 Βενούστος
997 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
998 Βέρα
999 Βερβούργα
1000 Βερεκούνδα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία