Εορτές 24 Οκτωβρίου: Αγία Σεβαστιανή Άγιος Μαγκλόριος του Σαρκ Άγιος Νέρδων Άγιος Σενώχ της Τουρώνης ο Ιαματικός Βρέφος Μαγκλόρια Νέρδα Όσιος Αρέθας ο Έγκλειστος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ακάκιος ο Πρεσβύτερος Άγιος Αρέθας ο Μεγαλομάρτυρας Άγιος Μάρκος Άγιος Ουαλεντίνος (Βαλεντίνος) Άγιος Σωτήριχος Όσιος Αρέθας «ὁ ἐν τῷ Σπηλαίῳ»
1 Επήριτος
2 Aριμήδης
3 Eύαρδις
4 Nαΐς
5 zxy Ιόλας
6 Αβαζία ή Αβασγία
7 Αβαντία καί Αμαντία
8 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
9 Άβρωτος
10 Αβυδηνή
11 Αγαθοδαίμουσα
12 Αγάθυρνα
13 Αγάκλεια
14 Αγαπτολέμα
15 Αγίων Πάντων
16 Αινίππη
17 Αισημίδα
18 Αισημίδας
19 Αλοίσιος
20 Αμήδης
21 Άνν Μαρί
22 Ανναλίζα
23 Αντιμήδης
24 Ανφαχος
25 Αοβολος
26 Άριστος
27 Αρτυμήδη
28 Αυσημήδη
29 Αυσημήδης
30 Αχαΐα
31 Ἄβαι
32 Ἄββα
33 Ἄβδα
34 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
35 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
36 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
37 Ἀβείβ Ἀβίβ
38 Βενδιμιανός
39 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
40 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
41 Ἄβη
42 Ἀβηδάμεια
43 Ἀβήδαμος
44 Ἀβηϊχίς
45 Ἀβηΐχος
46 Ἀβηοδώρα
47 Ἀβηόδωρος
48 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
49 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
50 Βηροκτόνος
51 Ἀβηΐχα
52 Βιβέτα
53 Ἀβιδία
54 Βιθυνός
55 Ἀβιοδώρα
56 Ἄβιος
57 Βιτάλη
58 Ἀβίτης
59 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
60 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
61 Ἀβλώνακος
62 Ἀβνάκη
63 Ἁβρονύχα
64 Ἀγαθὴ, Ἀγάθη
65 Ἀγαθάγητος
66 Γιάρετ
67 Ἀγκαία
68 Ἀγλαΐων
69 Γναθαίνιον
70 Ἀγχίρροος
71 Δανιθάλη
72 Εξαινέτα
73 Επούλη
74 Ερυξίας
75 Ευρυγόνη
76 Ευρυγόνη
77 Ευρύγονος
78 Θαλήστριος
79 Θέα
80 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
81 Ίτυς ή`Ιτυλος
82 Καμουήλ
83 Κάνδιδος
85 Κέολγουλφ
86 Κλεοθοίνη
87 Κοινωνίς
88 Κύαθος zxy
89 Λικώρος
90 Λικώρος
91 Λούκουλος
92 Λυκοφρονίδη
93 Μάγος η
94 Μητρόδοτος
95 Μητρογένεια
96 Μητρόκλεια
97 Μιαραναθούσα
98 Μωρήν
99 Νικοδιονύσιος
100 Όϊκλος
101 Ούγος ZXY
102 Ουράνιος
103 Παιάντωρ
104 Παλύνωρ
105 Πάρις Α
106 Πάρις Θ
107 Περσεύς
108 Ἀπέλλιχος
109 Σαβαΐνη
110 Σαβαΐνος
111 Σαμπατής
112 Σαντορίνη
113 Σθενελαΐς
114 Ταράξανδρος
115 Τάραρχος
116 Τυρραστιάδας
117 Φειδεκρίτα
118 Χαριτόδημος
119 Χαριτέλεια
120 Χαριτέλης
121 Χαρίτεχνη
122 Χαριτοδήμη
123 Χαριτόκλεια
124 Χαρίτυλα
125 Χερσικράτης
126 Abra
127 Aedan
128 Aβρότονος
129 Aισχραίος
130 Aμφίροος
131 Cedd
132 Etheldreda
133 Ethelwald
134 Gerebernus
135 Gwenagwy
136 Secardos
137 Tressan
138 Urbitius
139 Viator
140 Vulphy
141 Waldalenus
142 Willibald
143 Wivina
144 Wulsin
145 Ααρών
147 Αβακής
148 Αβακούμ
149 Αβακουμία
150 Αβαντίς
151 Αβαρβαρέη
152 Αβαρβαρέης
153 Αβαρίνη
154 Αβαρίνος
155 Αβασκαντος
156 Αββαδών
157 Αββαία
158 Αββάς
159 Άβγαρ
160 Αβδαίος
161 Άβδηρα
162 Άβδηρος
163 Αβδιήλ
164 Αβδιηλία
165 Αβδιού
166 Αβερκία
167 Αβέρκιος
168 Αβερρόης
169 Αβέρωφ
170 Άβιβα
171 Άβιβος
172 Αβιμελιχίς
173 Αβιμέλιχος
174 Αβουδίμη
175 Αβούδιμος
176 Αβουναία
177 Αβραάμ
181 Αβρααμία
182 Άβραξ
183 Αβρικία
184 Αβρίκιος
185 Αβροτέλειος
186 Αβρότονον
187 Άβρων
188 Αβρωνίς
189 Αβρωνυχίς
190 Αβρώνυχος
191 Αβυδηνός
192 Αβώ
193 Αγάβη
194 Αγαθαγγέλα
195 Αγαθάγγελος
196 Αγαθάγητη
197 Αγαθάγητος
198 Αγαθαρχίς
199 Αγάθαρχος
200 Αγαθάγητος
201 Αγάθη
202 Αγαθημερίς
203 Αγαθήμερος
204 Αγάθιππος
205 Αγαθόβουλη
206 Αγαθοδαίμων
207 Αγαθοδώρα
208 Αγαθόδωρος
209 Αγαθοκλέας
210 Αγαθόκλεια
211 Αγαθονίκη
212 Αγαθόνικος
213 Αγαθοπόδη
214 Αγαθόπους
215 Αγαθοσθένη
216 Αγαθοσθένης
217 Αγάθυρνος
218 Αγαθύρση
219 Αγάθυρσος
220 Αγάθων
221 Αγαθωνία
222 Αγαθωνύμη
223 Αγαθώνυμος
224 Αγακλέης
225 Αγαλλία
226 Αγαλλίας
227 Αγαμεμνονίδη
228 Αγαμέμνων
229 Αγαμηδίδας
230 Αγαμήδης
231 Αγαμηδίδα
232 Αγαμηδίδας
233 Αγαμήθη
234 Αγαμήθης
235 Αγαπαίος
236 Αγάπη
237 Αγαπήνωρ
238 Αγαπητή
239 Αγαπητός
240 Αγάπιος
241 Αγαπτόλεμος
242 Αγασθένης
243 Αγαύη
244 Αγαυός
245 Αγγελαρία
246 Αγγελάριος
247 Αγγελία
248 Αγγελική
249 Αγγελίνος
250 Άγγελος
251 Αγγίας
253 Αγγλία
254 Αγελάδας
255 Αγέλαος
256 Αγέλοχος
257 Αγεμάχη
258 Αγέμαχος
259 Αγεστράτη
260 Αγεύουσα
261 Αγεύς
262 Αγεχόρη
263 Αγέχορος
264 Αγήνωρ
265 Αγηνωρίς
266 Αγησάνδρα
267 Αγήσανδρος
268 Αγησίλαος
269 Αγησιλεία
270 Αγησίλοχος
271 Αγησιμάχη
272 Αγησίμαχος
273 Άγις
274 Αγκαία
275 Αγκαίος
276 Αγλαΐα
277 Αγλάιος
278 Αγλαόπη
280 Αγνή
282 Αγνόθεμις
283 Αγνός
284 Αγνόφιλος
285 Αγοράκριτος
286 Αγόραστος
287 Αγορή
288 Αγρεύς
289 Αγρίππα
290 Αγρίππας
291 Αγροιώ
292 Αγχίαλος
293 Αγχιμάχη
294 Αγχίμαχος
295 Αγχιρόη
296 Αγχίροος
297 Αγχιρρόη
298 Αγχίσης
299 Άγω
300 Αδαία
301 Αδαίος
302 Αδαλβέρτη
303 Αδαλβέρτος
304 Αδάμ
307 Αδαμαντία
309 Αδαμάντιος
310 Αδάμας
311 Αδάμη
312 Αδαμνάνος
313 Αδείμαντος
314 Αδελαΐς
315 Αδελφή
316 Αδελφός
317 Άδης
318 Αδίστα
319 Αδίστας
320 Αδίτη
321 Άδμητος
322 Αδριανή
323 Αδριανός
324 Αδώνια
325 Άδωνις
326 Αεθλία
327 Αέθλιος
328 Αειθάλα
329 Αειθαλάς
330 Αείμνηστη
331 Αείμνηστος
332 Αέλια
333 Αέλιος
334 Αελλήεις
335 Αελλοπόδης
336 Αελλόπους
337 Αελλώ
338 Αερία
339 Αερίας
340 Αερόπη
341 Αέροπος
342 Αετία
343 Αέτιος
345 Αζαΐς
346 Αζαρία
347 Αζαρίας
348 Αζάς
349 Αζάτ
350 Άζης
351 Αηδόνιος
352 Αηδών
353 Αθανάδα
354 Αθανάδας
355 Αθανασία
356 Αθανάσιος
357 Αθηνά
358 Αθηναγόρα
359 Αθηναγόρας
360 Αθήναιος
361 Αθηνογένης
362 Αθηνοδώρα
363 Αθηνόδωρος
364 Αθοσίων
365 Αθρέ
366 Άθως
367 Αία
368 Αιάκη
369 Αιακός
370 Αίας
371 Αιγέα
372 Αιγέστη
373 Αιγέστης
374 Αιγεύς
375 Αιγιάλεια
376 Αιγιαλεύς
377 Αιγίδα
378 Αιγίδας
379 Αίγινα
381 Αίγινος
382 Αίγιος
383 Αιγίσθη
384 Αίγισθος
385 Αϊδανή
386 Αϊδανός
387 Αιδεσία
388 Αιδέσιος
390 Αϊδωνεύς
391 Αιήτη
392 Αιήτης
393 Αίθαν
394 Αιθερία
395 Αιθήρ
396 Αιθούσα
397 Αιθούσιος
398 Αίθρα
399 Αιθύλλα
400 Αικατερίνη
403 Αικατερίνος
404 Αιλία
405 Αίλιος
406 Αιμιλία
407 Αιμίλιος
408 Αινεία
409 Αινείας
410 Αίνετος
411 Αιολία
412 Αίολος
413 Αίσακος
414 Αίσηπος
415 Αισχίνη
416 Αισχίνης
417 Αισχίων
418 Αισχυλίς
419 Αισχύλος
420 Αίσων
421 Αισωπία
423 Αίσωψ
425 Αίτνα
426 Αιτναίος
427 Αιτωλίς
428 Αιτωλός
429 Ακαδημία
430 Ακάθιστη
431 Ακάθιστος
432 Ακακαλλίς
433 Ακακία
434 Ακάκιος
436 Ακάμα
437 Ακάμας
438 Ακάστη
439 Άκαστος
440 Ακέλεια
441 Άκελος
442 Ακεσάνδρα
443 Ακέσανδρος
444 Άκεσις
445 Ακέστωρ
446 Ακεψεή
447 Ακεψεής
448 Ακεψιμά
449 Ακεψιμάς
450 Ακίνδυνη
451 Ακίνδυνος
452 Ακματίδα
453 Ακματίδας
454 Άκμων
455 Ακολουθία
456 Ακόλουθος
457 Ακοντεύς
458 Ακράγας
459 Άκρατος
460 Ακρίβη
461 Ακρίβος
462 Ακταία
463 Ακταίος
464 Ακτίς
465 Άκτις
466 Άκτωρ
467 Ακύλα
468 Ακύλας
470 Αλαμάνος
471 Άλαν
472 Αλάνα
473 Αλβανή
474 Αλβανός
475 Αλβέρτα
476 Αλβέρτος
477 Αλβίνα
478 Αλβίνος
479 Αλδχέλμος
480 Αλεγρία
481 Αλέκα
482 Αλένα
483 Αλεξάνδρα
484 Αλέξανδρος
487 Αλεξία
488 Αλεξίβια
489 Αλεξίβιος
490 Αλεξίκακη
491 Αλεξίκακος
492 Αλεξιμάχη
493 Αλεξίμαχος
494 Αλέξιος
495 Αλεξιρόη
496 Αλήθεια
497 Αληθής
498 Αλήτη
499 Αλήτης
500 Αλθαία
501 Αλία
502 Αλίας
503 Αλιθέρση
504 Αλιθέρσης
505 Αλίκη
506 Αλιμήδη
507 Αλιμήδης
508 Αλίντα
509 Αλκαία
510 Αλκαίος
511 Άλκανδρος
512 Αλκέτας
513 Άλκης
514 Αλκιβία
515 Αλκιβιάδη
516 Αλκιβιάδης
517 Αλκιμάχη
518 Αλκίμαχος
519 Αλκιμέδη
520 Αλκιμέδων
521 Αλκιμήδη
522 Αλκιμήδης
523 Αλκινόη
524 Αλκίνοος
525 Αλκίππη
527 Άλκιππος
528 Αλκίς
529 Αλκισθένης
530 Αλκίσων
531 Αλκίφρουσα
532 Αλκίφρων
533 Αλκμήνη
534 Αλκμήνωρ
535 Αλκυονεύς
536 Αλκυών
537 Αλλάς
538 Αλμπάνα
539 Αλμπάνης
540 Αλμπέος
541 Αλοκράτης
542 Αλόπη
543 Αλόπιος
544 Αλπέγιος
545 Άλτη
546 Άλτης
547 Άλτιμη
548 Άλτιμος
549 Αλυπία
550 Αλύπιος
551 Αλυσία
552 Αλύσιος
553 Αλφαία
554 Αλφαιεύς
555 Αλφειά
556 Αλφειός
557 Αλφεσίβοια
558 Αλφεσίβοιος
559 Αλωνία
560 Αλώνιος
561 Αμαζόνιος
562 Αμαζών
563 Αμάλθεια
564 Αμαλθεύς
565 Αμαλία
566 Αμάλιος
567 Αμανατία
568 Αμάνδα
569 Άμανδος
571 Αμαρακίς
572 Αμάρακος
573 Αμαστρίνη
574 Αμβροσία
575 Αμβρόσιος
576 Αμεθέα
577 Αμέλια
578 Άμεμπτη
579 Άμεμπτος
580 Αμερίκη
581 Αμέρικος
582 Αμέρσια
583 Αμέστριος
584 Αμήδη
585 Αμμιανή
586 Αμμιανός
587 Άμμων
588 Αμμωνά
589 Αμπάν
590 Άμπελος
591 Αμπλία
592 Αμπλίας
593 Αμυγδαλέα
594 Αμυμώνη
595 Αμύντωρ
596 Αμφιάλη
597 Αμφίαλος
598 Αμφιαράη
599 Αμφιάραος
600 Αμφιδάμα
601 Αμφιδάμας
602 Αμφίδοκος
603 Αμφιθέα
604 Αμφίκλεια
605 Άμφικλος
606 Αμφικτύων
607 Αμφικτυωνίς
608 Αμφιλοχία
609 Αμφίλοχος
610 Αμφιλύκη
611 Αμφίλυκος
612 Αμφιμάχη
613 Αμφίμαχος
614 Αμφιμέδα
615 Αμφιμέδων
616 Αμφιμήδη
617 Αμφιμήδης
618 Αμφινόμη
619 Αμφίνομος
620 Αμφιρρόη
621 Αμφιρώ
622 Αμφιτρίτη
623 Αμφιτρίτης
624 Αμφίων
625 Αμφιώνη
626 Αμών
627 Αμωναθάς
628 Αμώς
629 Ανακρέων
631 Ανανί
632 Ανανία
633 Ανανίας
634 Αναξαγόρα
635 Αναξαγόρας
636 Αναξάνδρα
637 Ανάξανδρος
638 Αναξαρέτη
639 Αναξαρέτης
640 Ανάξαρχη
641 Ανάξαρχος
642 Αναξίμανδρος
643 Αναξιμένη
644 Αναξιμένης
645 Ανάργυρη
646 Ανάργυρος
647 Αναστασία
648 Αναστάσιος
649 Ανατολή
650 Ανατόλιος
651 Άνδρεα
652 Ανδρέας
653 Ανδριανή
654 Ανδριανός
655 Ανδρομάχη
656 Ανδρόμαχος
657 Ανδρομέδα
658 Ανδρομέδης
659 Ανδρομήδη
660 Ανδρομήδης
661 Ανδρονίκη
662 Ανδρόνικος
663 Ανδροπελαγία
664 Ανδροπελαγίας
665 Ανδροσθένης
666 Ανδρόφιλος
667 Άνδρων
668 Ανεζίνα
669 Ανειτυλλιανός
670 Ανεκτή
671 Άνεκτος
672 Ανεμπόδιστη
673 Ανεμπόδιστος
675 Ανέστια
676 Άνθα
677 Άνθας
678 Ανθέμιος
679 Ανθή
680 Ανθηδόνη
682 Ανθηδόνιος
683 Ανθήλεια
684 Άνθιμη
685 Άνθιμος
686 Ανθίππη
687 Άνθιππος
688 Ανθοδέσμη
689 Άνθος
690 Ανθοσμία
691 Ανθόσμιος
692 Ανθυποβάγγελος
693 Ανία
694 Ανίκητη
695 Ανίκητος
696 Ανίνα
697 Ανίνας
698 Άνιος
699 Άννα
701 Ανναμπέλα
702 Άννας
703 Άνοιξη
704 Ανουτσιάτα
705 Ανουτσιάτης
706 Ανσέλμος
707 Αντείας
708 Αντέρως
710 Αντερώσα
711 Αντήνωρ
712 Αντηνώρη
713 Άντια
714 Αντιάδης
715 Αντίας
716 Αντιγόνη
717 Αντίγονος
718 Αντιλέων
719 Αντιμάχη
720 Αντίμαχος
721 Αντιμένης
722 Αντιμήδη
723 Αντίνοος
724 Αντιόπη
725 Αντιοχίς
726 Αντίοχος
727 Αντίπα
728 Αντίπας
729 Αντιπάτρα
730 Αντίπατρος
731 Αντίπαφος
732 Αντισθένης
733 Άντιφα
734 Αντιφάνη
735 Αντιφάνης
736 Αντίφας
737 Αντιφάτη
738 Αντιφάτης
739 Αντίφιλος
740 Αντιφόνη
741 Αντίφονος
742 Άντιφος
743 Αντιφών
744 Αντιφώσσα
745 Αντουανέτα
747 Αντωνέττα
748 Αντωνία
749 Αντώνιος
750 Ανυσία
751 Ανύσιος
752 Ανύτη
753 Άνυτος
754 Αξιοθέα
755 Αξιονίκη
756 Αξιόνικος
757 Αξίων
758 Αοιδή
759 Αοιδός
760 Απελλή
761 Απελλής
763 Απήμαντη
764 Απήμαντος
765 Απία
766 Απίων
767 Απλοδώρα
768 Απλόδωρος
769 Απολλιναρία
770 Απολλινάριος
771 Απόλλων
772 Απολλωνία
773 Απολλώνιος
774 Απολλωνίς
775 Αποστολία
776 Απόστολος
778 Απρίων
779 Αραβέλλα
780 Άρβηλα
781 Άρβηλος
782 Αργέλη
783 Αργεντινή
784 Αργεντίνος
785 Αργήλη
786 Αργήλης
787 Αργίνη
788 Αργυρά
789 Αργυρός
790 Αρδαλίς
791 Αρδαλίων
792 Αρεδία
793 Αρέδιος
795 Αρέθουσα
796 Αρέθων
797 Αρεστή
798 Αρέστωρ
799 Αρετή
800 Άρης
802 Αρθούρος
803 Άρια
804 Αριάδνη
806 Αριάδνης
807 Αριέτα
808 Αρίζηλος
809 Αριμήδης
810 Αριμνηστέα
811 Αρίμνηστος
812 Αρίσβη
813 Άρισβος
814 Αρισταγγέλα
815 Αριστάγγελος
816 Αρισταγόρα
817 Αρισταγόρας
818 Αρισταινέτη
819 Αρίστανδρος
820 Αρισταρχίς
821 Αρίσταρχος
822 Αριστείδη
823 Αριστείδης
824 Αρίστη
825 Αριστιάνα
826 Αριστίππη
827 Αρίστιππος
828 Αριστοβούλα
829 Αριστόβουλος
831 Αριστοδήμη
832 Αριστόδημος
833 Αριστοδίκη
834 Αριστόδικος
835 Αριστοθέα
836 Αριστοκλέας
837 Αριστοκράτης
838 Αριστοκρατία
839 Αριστόμαχος
840 Αριστομένης
841 Αριστομήδη
842 Αριστομήδης
843 Αριστονίκη
844 Αριστόνικος
845 Αριστοτέλεια
846 Αριστοτέλης
847 Αριστοτέχνη
848 Αριστοτέχνης
849 Αριστοφάνης
850 Αριστωνομίδα
851 Αριστωνομίδας
852 Αρίφρουσα
853 Αρίφρων
854 Αρκαδία
855 Αρκάδιος
856 Αρκέας
857 Αρλίντα
858 Αρμοδία
859 Αρμόδιος
860 Αρμονία
861 Αρμονίας
862 Αρόα
863 Αρριανή
864 Αρριανός
865 Αρριδαία
866 Αρριδαίος
867 Αρσάκη
868 Αρσάκιος
869 Αρσενία
870 Αρσένιος
871 Αρσινόη
872 Άρτα
873 Αρτάκης
874 Αρτεμιδώρα
875 Αρτεμίδωρος
876 Αρτέμιος
877 Άρτεμις
878 Αρτεμισία
879 Αρτυμήδης
880 Αρχαγάθη
881 Αρχάγαθος
882 Αρχέδικος
883 Αρχελάη
884 Αρχέλαος
885 Αρχεμάχη
886 Αρχέμαχος
887 Αρχιδαμια
888 Αρχιδίκη
889 Αρχιμήδη
890 Αρχιμήδης
892 Άρχιππος
893 Αρχοντία
894 Αρχοντίνα
895 Αρχοντίνος
896 Αρχοντίων
897 Ασάνω
898 Ασάφεια
899 Ασάφιος
900 Ασημάκης
901 Ασημίνα
902 Ασία
903 Ασίας
904 Ασινέθ
905 Άσιοτ
906 Ασκάλαφος
907 Ασκλά
908 Ασκλάς
909 Ασκληπιάς
910 Ασκληπιοδότη
911 Ασκληπιόδοτος
912 Ασκληπιοδώρα
913 Ασκληπιόδωρος
914 Ασκληπιός
915 Ασμοδαίος
916 Ασπασία
917 Ασσάντ
918 Αστείος
919 Αστερία
920 Αστερίων
921 Αστή
922 Αστός
923 Αστυβία
924 Αστυβίης
925 Αστυμάχη
926 Αστύμαχος
927 Αστυμήδη
928 Αστυμήδης
929 Αστυμηδίδη
930 Αστυμηδίδης
931 Ασύγκριτη
932 Ασύγκριτος
933 Ασχολία
934 Ασχόλιος
935 Ασωπίς
936 Ατζουλέτα
937 Ατία
938 Ατλάντεια
939 Άτλας
940 Άτρομος
941 Άτταλος
942 Αττική
943 Αττικός
944 Άττος
945 Αυγείας
946 Αυγερινή
947 Αυγερινός
948 Αυγή
949 Αύγης
950 Αυγούστα
951 Αύγουστος
952 Αύδακτος
953 Αυδάς
954 Αυδάτα
955 Αυδελλάς
956 Αυδιησούς
957 Αύκτα
958 Αύκτος
959 Αυνάν
960 Αυξεντία
961 Αυξέντιος
962 Αυξιβία
963 Αυξίβιος
964 Αυξιλιαρία
965 Αύρα
966 Αύρας
967 Αυτεσίων
968 Αυτομάτη
969 Αυτομήδη
970 Αυτομήδης
971 Αυτονόη
972 Αυτονομία
973 Αυτόνομος
974 Αυτόνοος
975 Αυτοσθένης
976 Αφεντία
977 Αφέντρα
978 Αφθόνιος
980 Αφραάτη
981 Αφραάτης
982 Αφρικάνα
983 Αφρικανός
985 Αφροδίτη
986 Αφρόδιτος
987 Αφροξυλάνθη
988 Αφρούλα
989 Αχαϊκός
990 Αχαιμένη
991 Αχαιμένης
992 Αχελώος
993 Αχερόντιος
994 Άχθος
995 Αχίλλεια
996 Αχιλλεύς
999 Άχμετ
1000 Βαβύλα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία