Εορτές 24 Ιουλίου: Άγιος Αθηναγόρας ο Ομολογητής Άγιος Σαλομπτίνος Αθηναγόρα Υμέναιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Χριστίνα η μεγαλομάρτυς Άγιος Ερμογένης Άγιος Καπίτων Γλίεβος Μπορίσος
1 Abra
2 Aedan
3 Aβρότονος
4 Aισχραίος
5 Aμφίροος
6 Aριμήδης
7 Cedd
8 Etheldreda
9 Eύαρδις
10 Gerebernus
11 Gwenagwy
12 Nαΐς
13 Secardos
14 Tressan
15 Urbitius
16 Viator
17 Vulphy
18 Waldalenus
19 Willibald
20 Wivina
21 Wulsin
22 zxy Ιόλας
23 Ααρών
25 Αβαζία ή Αβασγία
26 Αβακής
27 Αβακούμ
28 Αβακουμία
29 Αβαντία καί Αμαντία
30 Αβαντίς
31 Αβαρβαρέη
32 Αβαρβαρέης
33 Αβαρίνη
34 Αβαρίνος
35 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
36 Αβασκαντος
37 Αββαδών
38 Αββαία
39 Αββάς
40 Άβγαρ
41 Αβδαίος
42 Άβδηρα
43 Άβδηρος
44 Αβδιήλ
45 Αβδιηλία
46 Αβδιού
47 Αβερκία
48 Αβέρκιος
49 Αβερρόης
50 Αβέρωφ
51 Άβιβα
52 Άβιβος
53 Αβιμελιχίς
54 Αβιμέλιχος
55 Αβουδίμη
56 Αβούδιμος
57 Αβουναία
58 Αβραάμ
62 Αβρααμία
63 Άβραξ
64 Αβρικία
65 Αβρίκιος
66 Αβροτέλειος
67 Αβρότονον
68 Άβρων
69 Αβρωνίς
70 Αβρωνυχίς
71 Αβρώνυχος
72 Άβρωτος
73 Αβυδηνή
74 Αβυδηνός
75 Αβώ
76 Αγάβη
77 Αγαθαγγέλα
78 Αγαθάγγελος
79 Αγαθάγητη
80 Αγαθάγητος
81 Αγαθαρχίς
82 Αγάθαρχος
83 Αγαθάγητος
84 Αγάθη
85 Αγαθημερίς
86 Αγαθήμερος
87 Αγάθιππος
88 Αγαθόβουλη
89 Αγαθοδαίμουσα
90 Αγαθοδαίμων
91 Αγαθοδώρα
92 Αγαθόδωρος
93 Αγαθοκλέας
94 Αγαθόκλεια
95 Αγαθονίκη
96 Αγαθόνικος
97 Αγαθοπόδη
98 Αγαθόπους
99 Αγαθοσθένη
100 Αγαθοσθένης
101 Αγάθυρνα
102 Αγάθυρνος
103 Αγαθύρση
104 Αγάθυρσος
105 Αγάθων
106 Αγαθωνία
107 Αγαθωνύμη
108 Αγαθώνυμος
109 Αγακλέης
110 Αγάκλεια
111 Αγαλλία
112 Αγαλλίας
113 Αγαμεμνονίδη
114 Αγαμέμνων
115 Αγαμηδίδας
116 Αγαμήδης
117 Αγαμηδίδα
118 Αγαμηδίδας
119 Αγαμήθη
120 Αγαμήθης
121 Αγάπη
122 Αγαπήνωρ
123 Αγαπητή
124 Αγαπητός
125 Αγάπιος
126 Αγαπτολέμα
127 Αγαπτόλεμος
128 Αγασθένης
129 Αγαύη
130 Αγαυός
131 Αγγελαρία
132 Αγγελάριος
133 Αγγελία
134 Αγγελική
135 Αγγελίνος
136 Άγγελος
137 Αγγίας
139 Αγγλία
140 Αγελάδας
141 Αγέλοχος
142 Αγεμάχη
143 Αγέμαχος
144 Αγεστράτη
145 Αγεύουσα
146 Αγεύς
147 Αγεχόρη
148 Αγέχορος
149 Αγήνωρ
150 Αγηνωρίς
151 Αγησάνδρα
152 Αγήσανδρος
153 Αγησίλαος
154 Αγησιλεία
155 Αγησίλοχος
156 Αγησιμάχη
157 Αγησίμαχος
158 Άγις
159 Αγίων Πάντων
160 Αγκαία
161 Αγκαίος
162 Αγλαΐα
163 Αγλάιος
164 Αγλαόπη
166 Αγνή
168 Αγνόθεμις
169 Αγνός
170 Αγνόφιλος
171 Αγοράκριτος
172 Αγόραστος
173 Αγορή
174 Αγρεύς
175 Αγρίππα
176 Αγρίππας
177 Αγροιώ
178 Αγχίαλος
179 Αγχιμάχη
180 Αγχίμαχος
181 Αγχιρόη
182 Αγχίροος
183 Αγχιρρόη
184 Αγχίσης
185 Άγω
186 Αδαία
187 Αδαίος
188 Αδαλβέρτη
189 Αδαλβέρτος
190 Αδάμ
193 Αδαμαντία
195 Αδαμάντιος
196 Αδάμας
197 Αδάμη
198 Αδαμνάνος
199 Αδείμαντος
200 Αδελαΐς
201 Αδελφή
202 Αδελφός
203 Άδης
204 Αδίστα
205 Αδίστας
206 Αδίτη
207 Άδμητος
208 Αδριανή
209 Αδριανός
210 Αδώνια
211 Άδωνις
212 Αεθλία
213 Αέθλιος
214 Αειθάλα
215 Αειθαλάς
216 Αείμνηστη
217 Αείμνηστος
218 Αέλια
219 Αέλιος
220 Αελλήεις
221 Αελλοπόδης
222 Αελλόπους
223 Αελλώ
224 Αερία
225 Αερίας
226 Αερόπη
227 Αέροπος
228 Αετία
229 Αέτιος
231 Αζαΐς
232 Αζαρία
233 Αζαρίας
234 Αζάς
235 Αζάτ
236 Άζης
237 Αηδόνιος
238 Αηδών
239 Αθανάδα
240 Αθανάδας
241 Αθανασία
242 Αθανάσιος
243 Αθηνά
244 Αθηναγόρα
245 Αθηναγόρας
246 Αθήναιος
247 Αθηνογένης
248 Αθηνοδώρα
249 Αθηνόδωρος
250 Αθοσίων
251 Αθρέ
252 Άθως
253 Αία
254 Αιάκη
255 Αιακός
256 Αίας
257 Αιγέα
258 Αιγέστη
259 Αιγέστης
260 Αιγεύς
261 Αιγιάλεια
262 Αιγιαλεύς
263 Αιγίδα
264 Αιγίδας
265 Αίγινα
267 Αίγινος
268 Αίγιος
269 Αιγίσθη
270 Αίγισθος
271 Αϊδανή
272 Αϊδανός
273 Αιδεσία
274 Αιδέσιος
276 Αϊδωνεύς
277 Αιήτη
278 Αιήτης
279 Αίθαν
280 Αιθερία
281 Αιθήρ
282 Αιθούσα
283 Αιθούσιος
284 Αίθρα
285 Αιθύλλα
286 Αικατερίνη
289 Αικατερίνος
290 Αιλία
291 Αίλιος
292 Αιμιλία
293 Αιμίλιος
294 Αινεία
295 Αινείας
296 Αίνετος
297 Αιολία
298 Αίολος
299 Αίσακος
300 Αισημίδα
301 Αισημίδας
302 Αίσηπος
303 Αισχίνη
304 Αισχίνης
305 Αισχίων
306 Αισχυλίς
307 Αισχύλος
308 Αίσων
309 Αισωπία
311 Αίσωψ
313 Αίτνα
314 Αιτναίος
315 Αιτωλίς
316 Αιτωλός
317 Ακαδημία
318 Ακάθιστη
319 Ακάθιστος
320 Ακακαλλίς
321 Ακακία
322 Ακάκιος
324 Ακάμα
325 Ακάμας
326 Ακάστη
327 Άκαστος
328 Ακέλεια
329 Άκελος
330 Ακεσάνδρα
331 Ακέσανδρος
332 Άκεσις
333 Ακέστωρ
334 Ακεψεή
335 Ακεψεής
336 Ακεψιμά
337 Ακεψιμάς
338 Ακίνδυνη
339 Ακίνδυνος
340 Ακματίδα
341 Ακματίδας
342 Ακολουθία
343 Ακόλουθος
344 Ακοντεύς
345 Ακράγας
346 Άκρατος
347 Ακρίβη
348 Ακρίβος
349 Ακταία
350 Ακταίος
351 Ακτίς
352 Άκτις
353 Άκτωρ
354 Ακύλας
356 Ακυλίνα
357 Άλαν
358 Αλάνα
359 Αλβανή
360 Αλβανός
361 Αλβέρτα
362 Αλβέρτος
363 Αλβίνα
364 Αλβίνος
365 Αλδχέλμος
366 Αλεγρία
367 Αλέκα
368 Αλένα
369 Αλεξάνδρα
370 Αλέξανδρος
373 Αλεξία
374 Αλεξίβια
375 Αλεξίβιος
376 Αλεξίκακη
377 Αλεξίκακος
378 Αλεξιμάχη
379 Αλεξίμαχος
380 Αλέξιος
381 Αλεξιρόη
382 Αλήθεια
383 Αληθής
384 Αλήτη
385 Αλήτης
386 Αλθαία
387 Αλία
388 Αλίας
389 Αλίκη
390 Αλιμήδη
391 Αλιμήδης
392 Αλίντα
393 Αλκαία
394 Αλκαίος
395 Άλκανδρος
396 Αλκέτας
397 Άλκης
398 Αλκιβία
399 Αλκιβιάδη
400 Αλκιβιάδης
401 Αλκιμάχη
402 Αλκίμαχος
403 Αλκιμέδη
404 Αλκιμέδων
405 Αλκιμήδη
406 Αλκιμήδης
407 Αλκινόη
408 Αλκίνοος
409 Αλκίππη
411 Άλκιππος
412 Αλκισθένης
413 Αλκίσων
414 Αλκίφρουσα
415 Αλκίφρων
416 Αλκμήνη
417 Αλκμήνωρ
418 Αλκυονεύς
419 Αλκυών
420 Αλλάς
421 Αλμπέος
422 Αλοίσιος
423 Αλοκράτης
424 Αλόπη
425 Αλόπιος
426 Αλπέγιος
427 Άλτη
428 Άλτης
429 Άλτιμη
430 Άλτιμος
431 Αλυπία
432 Αλύπιος
433 Αλυσία
434 Αλύσιος
435 Αλφαία
436 Αλφαιεύς
437 Αλφειά
438 Αλφειός
439 Αλφεσίβοια
440 Αλφεσίβοιος
441 Αλωνία
442 Αλώνιος
443 Αμαζόνιος
444 Αμαζών
445 Αμάλθεια
446 Αμαλθεύς
447 Αμαλία
448 Αμάλιος
449 Αμανατία
450 Αμάνδα
451 Άμανδος
453 Αμαρακίς
454 Αμάρακος
455 Αμβροσία
456 Αμβρόσιος
457 Αμεθέα
458 Αμέλια
459 Άμεμπτη
460 Άμεμπτος
461 Αμέρικος
462 Αμέρσια
463 Αμέστριος
464 Αμήδη
465 Αμήδης
466 Αμμιανή
467 Αμμιανός
468 Άμμων
469 Αμμωνά
470 Αμπάν
471 Άμπελος
472 Αμπλία
473 Αμπλίας
474 Αμυγδαλέα
475 Αμυμώνη
476 Αμύντωρ
477 Αμφιάλη
478 Αμφίαλος
479 Αμφιαράη
480 Αμφιάραος
481 Αμφιδάμα
482 Αμφιδάμας
483 Αμφίδοκος
484 Αμφιθέα
485 Αμφίκλεια
486 Άμφικλος
487 Αμφικτύων
488 Αμφικτυωνίς
489 Αμφιλοχία
490 Αμφίλοχος
491 Αμφιλύκη
492 Αμφίλυκος
493 Αμφιμάχη
494 Αμφίμαχος
495 Αμφιμέδα
496 Αμφιμέδων
497 Αμφιμήδη
498 Αμφιμήδης
499 Αμφινόμη
500 Αμφίνομος
501 Αμφιρρόη
502 Αμφιρώ
503 Αμφιτρίτη
504 Αμφιτρίτης
505 Αμφίων
506 Αμφιώνη
507 Αμών
508 Αμωναθάς
509 Αμώς
510 Ανακρέων
512 Ανανί
513 Ανανία
514 Ανανίας
515 Αναξαγόρα
516 Αναξαγόρας
517 Αναξάνδρα
518 Ανάξανδρος
519 Αναξαρέτη
520 Αναξαρέτης
521 Ανάξαρχη
522 Ανάξαρχος
523 Αναξίμανδρος
524 Αναξιμένη
525 Αναξιμένης
526 Ανάργυρη
527 Ανάργυρος
528 Αναστασία
529 Αναστάσιος
530 Ανατολή
531 Ανατόλιος
532 Άνδρεα
533 Ανδρέας
534 Ανδριανή
535 Ανδριανός
536 Ανδρομάχη
537 Ανδρόμαχος
538 Ανδρομέδα
539 Ανδρομέδης
540 Ανδρομήδη
541 Ανδρομήδης
542 Ανδρονίκη
543 Ανδρόνικος
544 Ανδροπελαγία
545 Ανδροπελαγίας
546 Ανδροσθένης
547 Ανδρόφιλος
548 Άνδρων
549 Ανεζίνα
550 Ανειτυλλιανός
551 Ανεκτή
552 Άνεκτος
553 Ανεμπόδιστη
554 Ανεμπόδιστος
556 Ανέστια
557 Άνθα
558 Άνθας
559 Ανθέμιος
560 Ανθή
561 Ανθηδόνη
563 Ανθηδόνιος
564 Ανθήλεια
565 Άνθιμη
566 Άνθιμος
567 Ανθίππη
568 Άνθιππος
569 Ανθοδέσμη
570 Άνθος
571 Ανθοσμία
572 Ανθόσμιος
573 Ανθυποβάγγελος
574 Ανία
575 Ανίκητη
576 Ανίκητος
577 Ανίνα
578 Ανίνας
579 Άνιος
580 Άνν Μαρί
581 Άννα
583 Ανναλίζα
584 Ανναμπέλα
585 Άννας
586 Άνοιξη
587 Ανουτσιάτα
588 Ανουτσιάτης
589 Ανσέλμος
590 Αντείας
591 Αντέρως
593 Αντερώσα
594 Άντια
595 Αντιάδης
596 Αντίας
597 Αντιγόνη
598 Αντίγονος
599 Αντιλέων
600 Αντιμάχη
601 Αντίμαχος
602 Αντιμένης
603 Αντιμήδη
604 Αντιμήδης
605 Αντίνοος
606 Αντιόπη
607 Αντιοχίς
608 Αντίοχος
609 Αντίπα
610 Αντίπας
611 Αντιπάτρα
612 Αντίπατρος
613 Αντίπαφος
614 Αντισθένης
615 Άντιφα
616 Αντιφάνη
617 Αντιφάνης
618 Αντίφας
619 Αντιφάτη
620 Αντιφάτης
621 Αντίφιλος
622 Αντιφόνη
623 Αντίφονος
624 Άντιφος
625 Αντιφών
626 Αντιφώσσα
627 Αντουανέτα
629 Αντωνέττα
630 Αντωνία
631 Αντώνιος
632 Ανυσία
633 Ανύσιος
634 Ανύτη
635 Άνυτος
636 Ανφαχος
637 Αξιοθέα
638 Αξιονίκη
639 Αξιόνικος
640 Αξίων
641 Αοβολος
642 Αοιδή
643 Αοιδός
644 Απελλή
645 Απελλής
647 Απήμαντη
648 Απήμαντος
649 Απία
650 Απίων
651 Απολλιναρία
652 Απολλινάριος
653 Απόλλων
654 Απολλωνία
655 Απολλώνιος
656 Απολλωνίς
657 Αποστολία
658 Απόστολος
660 Απρίων
661 Αραβέλλα
662 Άρβηλα
663 Άρβηλος
664 Αργέλη
665 Αργεντινή
666 Αργεντίνος
667 Αργήλη
668 Αργήλης
669 Αργίνη
670 Αργυρά
671 Αργυρός
672 Αρδαλίς
673 Αρδαλίων
674 Αρεδία
675 Αρέδιος
676 Αρέθουσα
677 Αρέθων
678 Αρεστή
679 Αρέστωρ
680 Αρετή
681 Άρης
683 Αρθούρος
684 Άρια
685 Αριάδνη
687 Αριάδνης
688 Αριέτα
689 Αρίζηλος
690 Αριμήδης
691 Αριμνηστέα
692 Αρίμνηστος
693 Αρίσβη
694 Άρισβος
695 Αρισταγγέλα
696 Αριστάγγελος
697 Αρισταγόρα
698 Αρισταγόρας
699 Αρισταινέτη
700 Αρίστανδρος
701 Αρισταρχίς
702 Αρίσταρχος
703 Αριστείδη
704 Αριστείδης
705 Αρίστη
706 Αριστιάνα
707 Αριστίππη
708 Αρίστιππος
709 Αριστοβούλα
710 Αριστόβουλος
712 Αριστοδήμη
713 Αριστόδημος
714 Αριστοδίκη
715 Αριστόδικος
716 Αριστοθέα
717 Αριστοκλέας
718 Αριστόμαχος
719 Αριστομένης
720 Αριστομήδη
721 Αριστομήδης
722 Αριστονίκη
723 Αριστόνικος
724 Άριστος
725 Αριστοτέλεια
726 Αριστοτέλης
727 Αριστοτέχνη
728 Αριστοτέχνης
729 Αριστοφάνης
730 Αριστωνομίδα
731 Αριστωνομίδας
732 Αρίφρουσα
733 Αρίφρων
734 Αρκαδία
735 Αρκάδιος
736 Αρκέας
737 Αρλίντα
738 Αρμοδία
739 Αρμόδιος
740 Αρμονία
741 Αρμονίας
742 Αρόα
743 Αρριανή
744 Αρριανός
745 Αρριδαία
746 Αρριδαίος
747 Αρσάκη
748 Αρσάκιος
749 Αρσενία
750 Αρσένιος
751 Αρσινόη
752 Άρτα
753 Αρτάκης
754 Αρτεμιδώρα
755 Αρτεμίδωρος
756 Αρτέμιος
757 Άρτεμις
758 Αρτεμισία
759 Αρτυμήδη
760 Αρτυμήδης
761 Αρχαγάθη
762 Αρχάγαθος
763 Αρχέδικος
764 Αρχελάη
765 Αρχέλαος
766 Αρχεμάχη
767 Αρχέμαχος
768 Αρχιδαμια
769 Αρχιδίκη
770 Αρχιμήδη
771 Αρχιμήδης
773 Άρχιππος
774 Αρχοντία
775 Αρχοντίνα
776 Αρχοντίνος
777 Αρχοντίων
778 Ασάνω
779 Ασάφεια
780 Ασάφιος
781 Ασημάκης
782 Ασημίνα
783 Ασία
784 Ασίας
785 Ασινέθ
786 Άσιοτ
787 Ασκάλαφος
788 Ασκλά
789 Ασκλάς
790 Ασκληπιάς
791 Ασκληπιοδότη
792 Ασκληπιόδοτος
793 Ασκληπιοδώρα
794 Ασκληπιόδωρος
795 Ασκληπιός
796 Ασπασία
797 Ασσάντ
798 Αστείος
799 Αστερία
800 Αστερίων
801 Αστή
802 Αστός
803 Αστυβία
804 Αστυβίης
805 Αστυμάχη
806 Αστύμαχος
807 Αστυμήδη
808 Αστυμήδης
809 Αστυμηδίδη
810 Αστυμηδίδης
811 Ασύγκριτη
812 Ασύγκριτος
813 Ασχολία
814 Ασχόλιος
815 Ασωπίς
816 Ατζουλέτα
817 Ατία
818 Ατλάντεια
819 Άτλας
820 Άτρομος
821 Άτταλος
822 Αττική
823 Αττικός
824 Άττος
825 Αυγείας
826 Αυγερινή
827 Αυγερινός
828 Αυγή
829 Αυγούστα
830 Αύγουστος
831 Αύδακτος
832 Αυδάς
833 Αυδάτα
834 Αυδελλάς
835 Αυδιησούς
836 Αύκτα
837 Αύκτος
838 Αυξεντία
839 Αυξέντιος
840 Αυξιβία
841 Αυξίβιος
842 Αυξιλιαρία
843 Αύρα
844 Αύρας
845 Αυσημήδη
846 Αυσημήδης
847 Αυτεσίων
848 Αυτομάτη
849 Αυτομήδη
850 Αυτομήδης
851 Αυτονόη
852 Αυτονομία
853 Αυτόνομος
854 Αυτόνοος
855 Αυτοσθένης
856 Αφεντία
857 Αφέντρα
858 Αφθόνιος
860 Αφραάτη
861 Αφραάτης
862 Αφρικάνα
863 Αφρικανός
865 Αφροδίτη
866 Αφρόδιτος
867 Αφροξυλάνθη
868 Αφρούλα
869 Αχαΐα
870 Αχαϊκός
871 Αχαιμένη
872 Αχαιμένης
873 Αχελώος
874 Αχερόντιος
875 Άχθος
876 Αχίλλεια
877 Αχιλλεύς
880 Άχμετ
881 Βαβύλα
882 Βαβύλας
883 Βάδιμη
884 Βάδιμος
885 Βαθύκλεια
886 Βαθυκλής
887 Ἄβαι
888 Βάια
889 Βάιος
890 Βακίνα
891 Βακχίς
892 Βάκχος
893 Βάκχυλος
894 Βακχυλίς
895 Βαλάντα
896 Βαλάντιος
897 Βαλασία
898 Βαλδερούδη
899 Βαλδερούδης
900 Βαλεντίνα
901 Βαλεντίνος
902 Βαλέρια
903 Βαλέριος
904 Βάλια
905 Βαλσαμή
906 Βαλσάμων
907 Βαλτάσαρ
908 Βαμβακία
909 Βάμβαξ
910 Βάνδα
911 Βάνδος
912 Βανέσσα
914 Βαπτίς
915 Βάπτος
916 Βαραδάτη
917 Βαραδάτος
918 Βαραχησία
919 Βαραχήσιος
920 Βαρβάρα
921 Βάρβαρος
922 Βαρθολομαία
923 Βαρθολομαίος
924 Βαρλαάμ
925 Βαρνάβα
926 Βαρνάβας
927 Βαρούχ
928 Βαρουχία
929 Βαρραβάς
930 Βαρσαβάς
931 Βαρσαβία
932 Βαρσανουφία
933 Βαρσανούφιος
935 Βαρτάν
936 Βαρυτίμη
937 Βαρύτιμος
938 Βαρυψαβάς
939 Βασιανή
940 Βασιανός
941 Βασιλεία
942 Βασίλειος
943 Βασιλεύς
944 Βασίλισσα
945 Βάσσα
946 Βάσσας
947 Βαστράδα
948 Βατσέ
949 Βάτων
950 Βάχθιση
951 Βάχθισος
952 Ἄββα
953 Ἄβδα
954 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
955 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
956 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
957 Ἀβδηροδημοκρίτη
958 Ἀβδίας
959 Βεάτα
960 Βεάτος
961 Βεατρίκη
962 Βεβαία
963 Βεδέας
964 Ἀβείβ Ἀβίβ
965 Βελανιδιά
966 Βέλη
967 Βελίκα
968 Βέλικος
969 Βελίνα
970 Βελισσαρία
971 Βελισσάριος
972 Βελιστίχη
973 Βελούδος
974 Βελούδω
975 Βενανδία
976 Βενάνδιος
977 Βεναντία
978 Βενάντιος
979 Βενδιμιανός
980 Βενδολίνος
981 Βενεδίκτη
982 Βενέδικτος
983 Βενέδιμος
984 Βενετία
985 Βενέτιος
986 Βένια
987 Βενιαμίν
988 Βενιζέλα
989 Βενιζέλος
990 Βενούστα
991 Βενούστος
992 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
993 Βέρα
994 Βερβούργα
995 Βερεκούνδα
996 Βερεκούνδος
997 Βερενίκη
998 Βερενίκης
999 Βέρης
1000 Βέρθα
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία