Εορτές 17 Ιουνίου: Άγιος Αλβανός Άγιος Ιννοκέντιος Άγιος Φήλικας Αλβανή Ιννοκέντια Ισμαηλία Όσιος Ισμαήλ Όσιος Πιώρ Σαβέλ Σαβέλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αντώνιος εν Νόβγκοροντ της Ρωσίας Άγιος Ερμείας Άγιος Περεγρίνος Ίσαυρος Ίσαυρος Όσιος Ισαάκ Όσιος Ιωσὴφ ο Αναχωρητής Όσιος Κλήμης Όσιος Μανουήλ Όσιος Υπάτιος ο εν Ρουφινιαναίς
1 Αγαθοκλέας
2 Αλεός
3 Ανδρόλεως
4 Αντιλέων
5 Αργυλεωνις
6 Αριστοκλεύς
7 Αριστόλεως
8 Αρχέλαος
9 Αυτολέων
10 Αχιλλεύς
13 Βαθύκλεια
14 Βαθυκλής
15 Βουκολίων
16 Γαλεύς
17 Γαλή
18 Γενέλεως
19 Δηιλέων
20 Δημολέαινα
21 Δημολέων
22 Ελεοβρύτης
23 Ελεοδώρα
24 Ελεονώρα
25 Ελεόνωρος
26 Ελέους
27 Ελεούσα
28 Ελεώνας
29 Ερμησίλεως
30 Εύκλεος
31 Ευρυκλής
32 Ευρυλεονίδος
33 Ευρυλέων
34 Ευρυλεωνίς
35 Ηγέλεως
36 Ηγησίλεως
37 Ηλιοδώρα
38 Ηρακλής
39 Κελεός
40 Κλέα
41 Κλέοβις
42 Κλεόβοια
43 Κλεοβούλη
44 Κλεόβουλος
45 Κλεογένης
46 Κλεοδαίος
47 Κλεόδαμος
48 Κλεόδημος
49 Κλεοδίκη
50 Κλεοδόξη
51 Κλεοδώρα
52 Κλεόδωρος
53 Κλεοθήρα
54 Κλεοθοίνη
55 Κλεόθοινος
56 Κλεοίτας
57 Κλεόκριτος
58 Κλεόλα
59 Κλεόλαος
60 Κλεόμαχος
61 Κλεόμβροτος
62 Κλεομένης
63 Κλεομήδη
64 Κλεομήδης
65 Κλεομυτάδης
66 Κλεονίδης
67 Κλεονίκη
68 Κλεόνικος
69 Κλεόξενος
70 Κλεοόμαντις
71 Κλεόπα
72 Κλεόπας
73 Κλεοπάτρα
74 Κλεόπατρος
75 Κλεοπία
76 Κλεόπομπος
77 Κλεοπτόλεμος
78 Κλεορα
79 Κλεοσθένη
80 Κλεοσθένης
81 Κλεοστράτη
82 Κλεόστρατος
83 Κλεότιμος
84 Κλεόφαντος
85 Κλεοφήμη
86 Κλεόφημος
87 Κλεοφίλη
88 Κλεόφρων
89 Κλεοφών
90 Κλεοχάρεια
91 Κλέοχος
92 Κλέων
93 Κλεώνδας
94 Κλεώνη
95 Κλεώνης
96 Κλεώνυμος
97 Λέανδρος
98 Λεό
99 Λεονάρδος
100 Λεοννάτος
101 Λεονταρίτη
102 Λέοντας
103 Λεοντεύς
105 Λεοντής
106 Λεοντία
107 Λεοντιάδης
108 Λεοντίσκος
109 Λεόντιχος
110 Λεοντομένης
111 Λεονώρα
112 Λεοπολδίνα
113 Λεοπόλδος
114 Λεόφρων
115 Λεωβώτας
116 Λεωβώτας
117 Λεωβώτης
118 Λεωγόρας
119 Λεωδάμας
120 Λεώδοκος
121 Λεωκήδης
122 Λεωκράτης
123 Λεωκρήτια
124 Λεώκριτος
125 Λεωκύδης
126 Λέων
127 Λεωνίδα
128 Λεωνίδας
129 Λεωνόρα
130 Λεωντίνη
131 Λεώνυμος
132 Λεωπρέπης
133 Λέως
134 Λεωσθένης
135 Λεωτροφίδης
136 Λεωτυχίδας
137 Λεωτυχίδης
138 Λεώφαντας
139 Λεώφαντος
140 Λεωχάρης
141 Μαιρηλέων
142 Μενέλαος
143 Μνησίλεως
144 Ναπολεοντία
145 Ναπολέων
146 Παλεό
147 Πανταλέων
148 Παντελεούσα
149 Παντολέαινα
150 Παντολέων
151 Περίλεως
152 Πηνέλεως
153 Πραξίλεως
154 Πρωτοκλέων
155 Πρωτολέων
156 Πρωτολεώνη
157 Πτελέων
158 Πυνελεων
159 Τελέων
160 Τιμολέων
161 Φιλέορτος
162 Φιλέορτος
163 Φιλοκλέων
164 Χαιρέλεως
165 Χαιρησίλεως
166 Χαμαιλέων
167 Χαρίλαος
168 Χίλεος
169 Χρυσολέων
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία