Εορτές 11 Μαΐου: Άγιος Αργύριος ο Επανομίτης ο Νεομάρτυρας Άγιος Αρμόδιος Άγιος Διόσκορος ο Νέος Άγιος Μεθόδιος Φωτιστής των Σλάβων Άγιος Μώκιος Αρμοδία Διόσκορη Μώκια
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Χριστόφορος εκ Γεωργίας Άγιος Αλέξανδρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Βάσσος Άγιος Θεοφύλακτος Επίσκοπος Σταυρουπόλεως Άγιος Ιωσὴφ ο Ιερομάρτυρας Άγιος Κύριλλος Φωτιστής των Σλάβων Άγιος Μάξιμος ο Μάρτυρας Άγιος Φάβιος ο Μάρτυρας Ευφροσύνη Οσία Ολυμπία Όσιος Αγγελάριος Όσιος Νικόδημος Αρχιεπίσκοπος Σερβίας Όσιος Σωφρόνιος ο Έγκλειστος
1 Αβαντία καί Αμαντία
2 Αβαντιάδη
3 Αβαντιάδης
4 Αβαντιάς
5 Αβαντίδας
6 Αβαντίδη
7 Αβαντίδης
8 Αβαντίς
9 Αβασκάντη
10 Αβασκάντιλλα
11 Αβασκάντιλλος
12 Αβασκαντος
13 Αβίαντη
14 Αδαμαντία
16 Αδαμάντιος
17 Αδιάντη
18 Αία
19 Αίας
20 Αικατερίνη
23 Ακάμα
24 Ακάμας
25 Ακραγαντίνος
26 Αλεξάνδρα
27 Άμανδος
29 Αναξαρέτη
30 Ανδρέας
31 Ανειτυλλιανός
32 Αντείας
33 Αντήνωρ
34 Αντηνώρη
35 Άντια
36 Αντιάδης
37 Αντιάνειρ
38 Αντίας
39 Αντιγένης
40 Αντιγόνη
41 Αντίγονος
42 Αντίδοτος
43 Αντίδωρος
44 Αντίθεος
45 Αντίκλεια
46 Αντικλής
47 Αντικράτης
48 Αντιλέων
49 Αντιλίνος
50 Αντίλοχος
51 Αντιμάχη
52 Αντίμαχος
53 Αντιμέδων
54 Αντιμένης
55 Αντιμήδη
56 Αντιμήδης
57 Αντίμνηστος
58 Αντίμοιρος
59 Αντινίτισσα
60 Αντινόη
61 Αντίνοος
62 Αντίνος
63 Αντιόπη
64 Αντιοχίδα
65 Αντίοχος
66 Αντίπα
67 Αντίπας
68 Αντιπάτρα
69 Αντίπατρος
70 Αντίπαφος
71 Άντιππος
72 Αντισθένης
73 Αντιστάτης
74 Άντιφα
75 Αντιφάνη
76 Αντιφάνης
77 Αντίφας
78 Αντιφάτη
79 Αντιφάτης
80 Αντίφημος
81 Αντίφιλος
82 Αντιφόνη
83 Αντίφονος
84 Άντιφος
85 Αντιφών
86 Αντιφωνήτρια
87 Αντιφώσσα
88 Αντιχάρης
89 Αντιωρος
90 Απήμαντη
91 Αρμαντίνα
92 Αταλάντη
93 Ατλάντεια
94 Αυταντίλ
95 Βαλάντα
96 Βαλάντιος
97 Βαλδερούδη
98 Βάνδα
99 Ἀβασκαντίς
100 Βενανδία
101 Βενάνδιος
102 Βεναντία
103 Βενάντιος
104 Βιολάνθη
105 Βλαδίμηρος
106 Βλαντίμηρος
107 Βραβάντιος
108 Γαραμαντίς
109 Γιγαντίς
110 Γίγας
111 Δαϊφαντος
112 Δάντης
113 Διοφάντη
114 Διοχάνδη
115 Ειρηνάντη
116 Εκφαντίδης
117 Ευκράντη
118 Ευφραντίδης
119 Ζαρουαντίνης
120 Θειαντίς
121 Θουριόμαντις
122 Ιγνάτιος
123 Ιωσήφ
124 Κακόμαντης
125 Κακόμαντις
126 Καλανδία
127 Καλανδίων
130 Κάνδιδα
131 Κάντια
132 Καντιώ
133 Καραντόκιος
134 Καρμαντίδης
135 Κλεοόμαντις
136 Κοιαντίς
137 Κραντώ
138 Κωνστανίνα
139 Κωνσταντίνα
140 Κωνσταντίνος
141 Κωνστάντιος
142 Λεβαντία
143 Μάμα
144 Μαμαντία
145 Μαντίθεος
146 Μαντιλούσα
147 Μαντίνεια
148 Μαντινεύς
149 Μάντος
150 Μαντώ
151 Μαριαντίνα
152 Μελάντης
153 Μιλάντη
154 Μιράντα
155 Νάντια
156 Ναντίνα
157 Ντιράντι
158 Ξενοφάντης
159 Ονομάντη
160 Ονομάντιος
161 Ονυμάντια
162 Ονυμάντιος
163 Οροιβάντιος
164 Παλλαντία
165 Παναγιώτης
166 Παντιάνα
167 Παντίκα
168 Πάντιμος
169 Παντινός
170 Παντίτης
171 Πλαντίνος
172 Σαντιάνα
173 Σαραντία
174 Σαράντος
175 Στάντης
176 Τάρας
177 Τριάντης
178 Τσαντή
179 Υπαπαντή
180 Φάντης
181 Φαντίνα
182 Φαντίνος
183 Φειδαντίδη
184 Φειδαντίδης
185 Χαρμαντίδης
186 Χριστοβαλάντη
187 Χρυσοβαλάντη
188 Χρυσοβαλάντης
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία