Εορτές 25 Αυγούστου: Κωνσταντία, Πολιούχος Πάφου
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Yrieix Αγία Έμπα η Πρεσβυτέρα Άγιος Επιφάνιος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Άγιος Μηνάς Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Απόστολος Βαρθολομαίος Απόστολος Τίτος Τάττη
1 Eύαρδις
2 Nαΐς
3 Αβρόντιον
4 Αβρότονον
5 Αγαθόκλεια
6 Αγαλλία
7 Αγάπη
8 Αγωνίς
9 Αηδόνιον
10 Αιγινώ
11 Αναϊτις
12 Ανθή
13 Άντια
14 Αξίνη
15 Αρισταγόρα
16 Αριστόκλεια
17 Αρχεάνασσα
18 Αρχιδίκη
19 Αρχίππη
20 Ασπασία
21 Αστερία
22 Αυδάτα
23 Βακχίς
24 Βακχύλα
25 Βιλιστίχη
26 Βόα
27 Βρόμιον
28 Γλυκέρα
29 Γνάθαινα
30 Γναθαίνιον
31 Γοργόνα
32 Γράμμη
33 Γρυμαία
34 Δανάη
35 Δημηλάτα
36 Δημώ
37 Διδύμη
38 Διοτίμα
39 Δοξιθέα
40 Δροσίς
41 Δωρίχα
42 Ειρήνη
44 Ειρηνίς
45 Ερπυλλίς
46 Ερωτηΐς
47 Ευάρδη
48 Εύκλεια
49 Ευξίππη
50 Ευφροσύνη
51 Ηδεία
52 Ηδύλη
53 Θαΐς
54 Θαλασσία
55 Θάλλουσα
56 Θαργηλία
57 Θαυμάριον
58 Θεανώ
59 Θεοδότη
60 Θεολύτη
61 Θεττάλη
62 Θεωρίς
63 Θρυαλλίς
64 Ιερόκλεια
65 Ιόεσσα
66 Ιππαρχία
67 Ιππάφεσις
68 Ιππη
69 Ισθμιάς
70 Καλλιστράτη
71 Καναλίς
72 Κοναλλίς
73 Κόρη
74 Κόριννα
75 Κορωνίς
76 Κροκάλη
77 Κρωβύλη
79 Κυμβάλιον
80 Κύννα
81 Κυρήνη
82 Λαγίς
83 Λαγίσκα
84 Λαΐς
85 Λαμία
86 Λάμια
87 Λαμπάς
88 Λαμπιτώ
89 Λαμπυρίς
90 Λαπάδιον
91 Λασθένεια
92 Λέαινα
93 Λεόντιον
94 Λοπάδιον
95 Λύδη
96 Λύκα
97 Λύκαινα
98 Λυναιτόκυστον
99 Λυσανία
100 Μαγίδιον
101 Μαμμάριον
102 Μανία
103 Μεγαλοστράτη
104 Μεγάρα
105 Μέγιλλα
106 Μεδοντιάς
107 Μετάνειρα
108 Μητίχη
109 Μικώ
110 Μιλτώ
111 Μνάσα
112 Μνησαρέτη
113 Μνησίς
114 Μούσα
115 Μυλτώ
116 Μυρρίνη
117 Μυρτίς
118 Μύστα
119 Ναννάριον
120 Νάννιον
121 Ναννώ
122 Νέαιρα
123 Νίκη
126 Νικίππη
127 Νικοστρατίς
128 Ξενοδάμεια
129 Οία
130 Ολυμπιάς
131 Οπώρα
132 Παγκάστη
133 Παλαιστώ
134 Παμφίλη
135 Παναρέτη
136 Παννυχίς
137 Παρθενίς
138 Πάροινος
139 Παρόραμα
140 Πασιφάη
141 Πασιφίλη
142 Πατροφίλη
143 Πελάγων
144 Πετάλη
145 Πλαγγών
146 Ποθεινή
147 Πολύκλεια
148 Πολυξένη
149 Πράξυλλα
150 Προδίκη
151 Πυθιάς
152 Πυνθονίκη
153 Πυραλίς
154 Ροδόκλεια
155 Ροδώπις
156 Σαλμωνίς
157 Σαπφώ
158 Σατύρα
159 Σεκλίνη
160 Σθενελαΐς
161 Σιγή
162 Σιμαίθα
163 Σιμμίχη
164 Σινώπη
165 Σκιώνη
166 Σμίκρη
167 Σταγόνιον
168 Στρατόλα
169 Στρατονίκη
170 Στρυβήλη
171 Σωσσάνδρα
172 Τιγρίς
173 Τιμάνδρα
174 Τιμάριον
175 Τρυφωνία
176 Υάκινθις
177 Υμνίς
178 Φάνιον
179 Φανοστράτη
180 Φίλα
181 Φιλαινίς
182 Φιλάνδρα
183 Φίλη
184 Φιλίνη
185 Φιλίσκη
186 Φιλοξένη
187 Φιλουμένη
188 Φιλώτις
189 Φοίβη
191 Φορμίσιον
192 Φρύνη
193 Χαρίκλεια
194 Χαριτώ
195 Χίμαιρα
196 Χορηγίς
197 Χρυσάριον
198 Χρύσιλλα
199 Χρυσίς
200 Χρυσογόνη
201 Ψαμάθη
202 Ώκιμον
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία