Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια Σιωνία Τιμοθέα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Χαβρίας
2 Χάγια
3 Χαϊγασιέν
4 Χαϊδεμένη
5 Χάιδος
6 Χάιδω
7 Χαϊκο
8 Χαϊλένα
9 Χαιρέας
10 Χαιρέδημος
11 Χαιρείας
12 Χαιρεκράτης
13 Χαιρέλεως
14 Χαιρέμουσα
15 Χαιρέμων
16 Χαιρεστράτη
17 Χαιρέστρατος
18 Χαιρετισμών
19 Χαιρεφάνης
20 Χαιρέφιλος
21 Χαιρεφών
22 Χαιρημονίς
23 Χαιρήμων
24 Χαιρησίλεως
25 Χαιρίδας
26 Χαιρίων
27 Χαίρων
28 Χαιρώνδας
29 Χαίτων
30 Χακόπ
31 Χαλδαία
32 Χάλεντ
33 Χαλιμά
34 Χαλκάνωρ
35 Χαλκήδων
36 Χαλκίδιος
37 Χαλκιόπη
38 Χαλκοπρατειών
39 Χαλκώδων
40 Χάλκων
41 Χαμ
42 Χαμαϊδή
43 Χαμαιλέαινα
44 Χαμαιλέων
45 Χαμπής
46 Χάος
47 Χαρά
48 Χαραγιώτης
49 Χαραλαμπία
50 Χαράλαμπος
51 Χάραξ
52 Χαρέτης
53 Χαρή
54 Χαρηλένα
55 Χάρης
56 Χαρητίδης
57 Χαρητίνος
58 Χαριάδης
59 Χαρίδαμος
60 Χαρίδας
61 Χαρίδημος
62 Χαριζάνης
63 Χαριθέα
64 Χαρίκλεια
65 Χαρικλεύς
66 Χαρίλα
67 Χαρίλαος
68 Χαρίλεια
69 Χαρίλια
70 Χαριλλος
71 Χαριμένης
72 Χαρινάδης
73 Χαρίνος
74 Χαρίξεινος
75 Χάριππος
76 Χάρις
77 Χαρίσανδρος
78 Χαρίσιμος
79 Χαρίσιος
80 Χαρίσταυρος
81 Χαριστή
82 Χαριτάδη
83 Χαριτόδημος
84 Χαριτάδης
85 Χαριτείδαη
86 Χαριτείδαος
87 Χαριτέλεια
88 Χαριτέλης
89 Χαριτέρπη
90 Χαριτέρπης
91 Χαρίτεχνη
92 Χαριτήσια
93 Χαριτίμη
94 Χαρίτιμος
95 Χαριτοβλέφαρος
96 Χαριτοδήμη
97 Χαριτόδημος
98 Χαριτοδότη
99 Χαριτοδότης
100 Χαριτόκλεια
101 Χαριτοκλής
102 Χαριτήσιος
103 Χαρίτυλα
104 Χαρίτυλος
105 Χαριτώ
106 Χαριτωμένη
107 Χαριτωμένος
108 Χαρίτων
109 Χαριτώνυμη
110 Χαριτώνυμος
111 Χαρίων
112 Χάρμανδος
113 Χαρμαντίδης
114 Χαρμίδης
115 Χαρμίνος
116 Χάρμιον
117 Χάρμιππος
118 Χάρμις
119 Χαρμιώνη
120 Χαρμόλαος
121 Χάρμος
122 Χαροιάδης
123 Χαροπίνος
124 Χάροπος
125 Χάρου
126 Χαρουτιούν
127 Χαρουτούν
128 Χάροψ
129 Χαρίστρατος
130 Χαρίστρατος
131 Χάρτας
132 Χαρίτεχνος
133 Χαρτοφίλης
134 Χαρίτυλος
135 Χάρυβδις
136 Χάρων
137 Χαρώνδας
138 Χασάν
139 Χασδαί
140 Χειλάς
141 Χείλων
142 Χειλωνίς
143 Χειλωνίς
144 Χείμων
145 Χεϊνε
146 Χειρίμαχος
147 Χειρίσοφος
148 Χειροκράτης
149 Χείρων
150 Χεκράτεια
151 Χέλγκα
152 Χέλεν
153 Χέλενα
154 Χελιδονού
155 Χελιδών
156 Χέλκα
157 Χελώνα
158 Χερουβείμ
159 Χερουβειμία
160 Χερσίας
161 Χερσιδάμας
162 Χερσίδαμος
163 Χερσικράτη
164 Χερσικράτης
165 Χέρσις
166 Χερσίφρων
167 Χήρα
168 Χήρος
169 Χθονία
170 Χθόνια
171 Χθόνιος
172 Χθονοφύλη
173 Χθονόφυλος
174 Χιλάς
175 Χίλδα
176 Χίλεος
177 Χιλιονοματούσα
178 Χίμαιρα
179 Χιόνης
180 Χιονία
181 Χιτοπούλα
182 Χίων
183 Χλόη
184 Χλόης
185 Χλωρίς
186 Χοβίκ
187 Χοβνάν
188 Χοζοβιώτισσα
189 Χοιρίλος
190 Χοιρίνη
191 Χορέν
192 Χορηγίς
193 Χόρχε
194 Χουδίουσα
195 Χουδίων
197 Χουλελαίος
198 Χουρμούζιος
199 Χρέμης
200 Χρέμων
201 Χρεμωνίδης
202 Χρηστέλλα
203 Χρηστίνα
204 Χρηστίνος
205 Χρηστόγιαννος
206 Χρηστόδημος
207 Χρηστόδωρος
208 Χρηστομανώλης
209 Χρηστοπανάγος
210 Χρήστος
211 Χρίστα
212 Χρισταλένα
213 Χρισταλένη
214 Χριστάλλα
217 Χριστευάγγελος
218 Χρίστια
219 Χριστιάνα
220 Χριστιανή
221 Χριστιάννα
222 Χριστιανός
223 Χριστιγιάννης
224 Χριστίνα
225 Χριστίνος
226 Χριστοβάκης
227 Χριστοβαλάντη
228 Χριστόδημος
229 Χριστοδούλα
230 Χριστόδουλος
231 Χριστόδωρος
232 Χριστοθέα
233 Χριστόθεος
234 Χριστολουκάς
235 Χριστομάριος
236 Χριστός
241 Χρίστος
242 Χριστούλα
243 Χριστοφίλη
244 Χριστοφιλία
245 Χριστοφόρα
246 Χριστόφορος
247 Χριστοφύλλη
248 Χριστώνυμη
249 Χριστώνυμος
250 Χριψιμέ
251 Χρομία
252 Χρόμιος
253 Χρόμων
254 Χρονία
255 Χρόνιος
256 Χρσόρθρος
257 Χρυσαίμιλη
258 Χρυσαλένα
259 Χρυσαλία
260 Χρυσαλίς
261 Χρυσάμαξος
262 Χρυσανδρέας
263 Χρυσάνθιος
264 Χρυσανθίς
265 Χρυσάννα
266 Χρυσάριον
267 Χρυσαυγή
268 Χρυσάφιος
269 Χρυσαφίς
270 Χρυσαφίτισσα
271 Χρυσάωρ
272 Χρυσελίνα
273 Χρυσέμιλη
274 Χρύσερμος
275 Χρυσεύη
276 Χρυσηίς
277 Χρυσηλία
278 Χρυσήλιος
279 Χρύσης
280 Χρύσιλλα
281 Χρυσίνος
282 Χρυσίππη
283 Χρύσιππος
284 Χρυσιστίνα
285 Χρυσοβαλάντη
286 Χρυσοβαλάντης
287 Χρυσοβαλεντίνα
288 Χρυσοβέργης
289 Χρυσογαλούσα
290 Χρυσογένεια
291 Χρυσογόνη
292 Χρυσόγονος
293 Χρυσοδαφνιώτισσα
294 Χρυσοθέα
295 Χρυσόθεμις
296 Χρυσοκαστριώτισσα
297 Χρυσοκελλαριά
298 Χρυσοκόμης
299 Χρυσολέων
300 Χρυσομάλλη
301 Χρυσομαρία
302 Χρυσομέλια
303 Χρυσομέλιος
304 Χρυσομήλα
305 Χρυσόνθεμις
306 Χρυσοπέλεια
307 Χρυσοπηγή
308 Χρυσοπλόκη
309 Χρυσοπλόκος
310 Χρυσόρθρη
311 Χρύσορθρος
312 Χρυσορροία
313 Χρυσοσθένη
314 Χρυσοσθένης
315 Χρυσοσκαλίτισσα
316 Χρυσοσπηλιώτισσα
317 Χρυσοστόμη
318 Χρυσόστομος
319 Χρυσοσωτηρία
320 Χρυσοσώτηρος
321 Χρυσοτέλεια
322 Χρυσοτέλειος
323 Χρυσούλα
324 Χρύσπα
325 Χρυστάλλα
328 Χρυσταλλένη
329 Χρυσταλλία
330 Χρυστοδούλα
331 Χτήσιος
332 Χτήσιππος
333 Χτιμένη
334 Χυτούλα
335 Χύτρος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία