Εορτές 14 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρκελλος Επίσκοπος Απαμείας Άγιος Ουρσίκιος Λούκιος Προφήτης Μιχαίας
1 Χαβρίας
2 Χάγια
3 Χαϊγασιέν
4 Χαϊδεμένη
5 Χάιδος
6 Χάιδω
7 Χαϊκο
8 Χαϊλένα
9 Χαιρέας
10 Χαιρέδημος
11 Χαιρείας
12 Χαιρεκράτης
13 Χαιρέλεως
14 Χαιρέμουσα
15 Χαιρέμων
16 Χαιρεστράτη
17 Χαιρέστρατος
18 Χαιρετισμών
19 Χαιρεφάνης
20 Χαιρέφιλος
21 Χαιρεφών
22 Χαιρημονίς
23 Χαιρήμων
24 Χαιρησίλεως
25 Χαιρίδας
26 Χαιρίων
27 Χαίρων
28 Χαιρώνδας
29 Χαίτων
30 Χακόπ
31 Χαλδαία
32 Χάλεντ
33 Χαλιμά
34 Χαλκάνωρ
35 Χαλκήδων
36 Χαλκίδιος
37 Χαλκιόπη
38 Χαλκοπρατειών
39 Χαλκώδων
40 Χάλκων
41 Χαμ
42 Χαμαϊδή
43 Χαμαιλέαινα
44 Χαμαιλέων
45 Χαμπής
46 Χάος
47 Χαρά
48 Χαραγιώτης
49 Χαραλαμπία
50 Χαράλαμπος
51 Χαραμής
52 Χάραξ
53 Χαρέτης
54 Χαρή
55 Χαρηλένα
56 Χάρης
57 Χαρητίδη
58 Χαρητίδης
59 Χαρητίνος
60 Χαριάδης
61 Χαρίδαμος
62 Χαρίδας
63 Χαρίδημος
64 Χαριζάνης
65 Χαριθέα
66 Χαρίκλεια
67 Χαρικλεύς
68 Χαρίλα
69 Χαρίλαος
70 Χαρίλεια
71 Χαρίλια
72 Χαριλλος
73 Χαριμένης
74 Χαρινάδης
75 Χαρίνος
76 Χαρίξεινος
77 Χάριππος
78 Χάρις
79 Χαρίσανδρος
80 Χαρισία
81 Χαρίσιμος
82 Χαρίσιος
83 Χαρίσταυρος
84 Χαριστή
85 Χαριτάδη
86 Χαριτόδημος
87 Χαριτάδης
88 Χαριτείδαη
89 Χαριτείδαος
90 Χαριτέλεια
91 Χαριτέλης
92 Χαριτέρπη
93 Χαριτέρπης
94 Χαρίτεχνη
95 Χαριτήσια
96 Χαριτίμη
97 Χαρίτιμος
98 Χαριτοβλέφαρος
99 Χαριτοδήμη
100 Χαριτόδημος
101 Χαριτοδότη
102 Χαριτοδότης
103 Χαριτόκλεια
104 Χαριτοκλής
105 Χαριτήσιος
106 Χαρίτυλα
107 Χαρίτυλος
108 Χαριτώ
109 Χαριτωμένη
110 Χαριτωμένος
111 Χαρίτων
112 Χαριτώνυμη
113 Χαριτώνυμος
114 Χαρίων
115 Χαρλάμω
116 Χάρμανδος
117 Χαρμαντίδης
118 Χαρμίδης
119 Χαρμίνος
120 Χάρμιον
121 Χάρμιππος
122 Χάρμις
123 Χαρμιώνη
124 Χαρμόλαος
125 Χάρμος
126 Χαροιάδης
127 Χαροπίνος
128 Χάροπος
129 Χάρου
130 Χαρουτιούν
131 Χαρουτούν
132 Χάροψ
133 Χαρίστρατος
134 Χαρίστρατος
135 Χάρτας
136 Χαρίτεχνος
137 Χαρτοφίλης
138 Χαρίτυλος
139 Χάρυβδις
140 Χάρων
141 Χαρώνδας
142 Χασάν
143 Χασδαί
144 Χειλάς
145 Χείλων
146 Χειλωνίς
147 Χειλωνίς
148 Χείμων
149 Χεϊνε
150 Χειρίμαχος
151 Χειρίσοφος
152 Χειροκράτης
153 Χείρων
154 Χεκράτεια
155 Χέλγκα
156 Χέλεν
157 Χέλενα
158 Χελιδόνοος
159 Χελιδών
160 Χέλκα
161 Χελώνα
162 Χερουβείμ
163 Χερουβειμία
164 Χερσίας
165 Χερσιδάμας
166 Χερσίδαμος
167 Χερσικράτη
168 Χερσικράτης
169 Χέρσις
170 Χερσίφρων
171 Χήρα
172 Χήρος
173 Χθονία
174 Χθόνια
175 Χθόνιος
176 Χθονοφύλη
177 Χθονόφυλος
178 Χιλάς
179 Χίλδα
180 Χίλεος
181 Χιλιονοματούσα
182 Χίμαιρα
183 Χιόνης
184 Χιονία
185 Χιτοπούλα
186 Χίων
187 Χλόη
188 Χλόης
189 Χλωρίς
190 Χοβίκ
191 Χοβνάν
192 Χοζοβιώτισσα
193 Χοιρίλος
194 Χοιρίνη
195 Χορέν
196 Χορηγίς
197 Χορηγίων
198 Χόρχε
199 Χουδίουσα
200 Χουδίων
202 Χουλελαίος
203 Χουρμούζιος
204 Χρέμης
205 Χρέμων
206 Χρεμωνίδης
207 Χρηστέλλα
208 Χρηστίνα
209 Χρηστίνος
210 Χρηστόγιαννος
211 Χρηστόδημος
212 Χρηστόδωρος
213 Χρηστομανώλης
214 Χρηστοπανάγος
215 Χρήστος
216 Χρίστα
217 Χρισταλένα
218 Χρισταλένη
219 Χριστάλλα
222 Χριστευάγγελος
223 Χρίστια
224 Χριστιάνα
225 Χριστιανή
226 Χριστιάννα
227 Χριστιανός
228 Χριστιγιάννης
229 Χριστίνα
230 Χριστίνος
231 Χριστοβάκης
232 Χριστοβαλάντη
233 Χριστόδημος
234 Χριστοδούλα
235 Χριστόδουλος
236 Χριστόδωρος
237 Χριστοθέα
238 Χριστόθεος
239 Χριστολουκάς
240 Χριστομάριος
241 Χριστός
246 Χρίστος
247 Χριστούλα
248 Χριστοφίλη
249 Χριστοφιλία
250 Χριστοφόρα
251 Χριστόφορος
252 Χριστοφύλλη
253 Χριστώνυμη
254 Χριστώνυμος
255 Χριψιμέ
256 Χρομία
257 Χρόμιος
258 Χρόμων
259 Χρονία
260 Χρόνιος
261 Χρσόρθρος
262 Χρυσαίμιλη
263 Χρυσαλένα
264 Χρυσαλλίς
265 Χρύσαλλος
266 Χρυσάμαξος
267 Χρυσανδρέας
268 Χρυσάνθιος
269 Χρυσανθίς
270 Χρυσάννα
271 Χρυσάριον
272 Χρυσαυγή
273 Χρυσάφιος
274 Χρυσαφίς
275 Χρυσαφίτισσα
276 Χρυσάωρ
277 Χρυσελίνα
278 Χρυσέμιλη
279 Χρύσερμος
280 Χρυσεύη
281 Χρύση
282 Χρυσηλία
283 Χρυσήλιος
284 Χρύσης
285 Χρύσιλλα
286 Χρυσίνος
287 Χρυσίππη
288 Χρύσιππος
289 Χρυσιστίνα
290 Χρυσοβαλάντη
291 Χρυσοβαλάντης
292 Χρυσοβαλεντίνα
293 Χρυσοβέργης
294 Χρυσογαλούσα
295 Χρυσογένεια
296 Χρυσογέρακας
297 Χρυσογερακίνα
298 Χρυσογόνη
299 Χρυσόγονος
300 Χρυσοδαφνιώτισσα
301 Χρυσοθέα
302 Χρυσόθεμις
303 Χρυσοκαστριώτισσα
304 Χρυσοκελλαριά
305 Χρυσοκόμης
306 Χρυσολέων
307 Χρυσομάλλη
308 Χρυσομαρία
309 Χρυσομέλια
310 Χρυσομέλιος
311 Χρυσομήλα
312 Χρυσόνθεμις
313 Χρυσοπέλεια
314 Χρυσοπηγή
315 Χρυσοπλόκη
316 Χρυσοπλόκος
317 Χρυσόρθρη
318 Χρύσορθρος
319 Χρυσορροία
320 Χρυσοσθένη
321 Χρυσοσθένης
322 Χρυσοσκαλίτισσα
323 Χρυσοστόμη
324 Χρυσόστομος
325 Χρυσοσωτηρία
326 Χρυσοσώτηρος
327 Χρυσοτέλεια
328 Χρυσοτέλειος
329 Χρυσούλα
330 Χρύσπα
331 Χρυστάλλα
334 Χρυσταλλένη
335 Χρυσταλλία
336 Χρυστέλλα
337 Χρυστοδούλα
338 Χτήσιος
339 Χτήσιππος
340 Χτιμένη
341 Χυτούλα
342 Χύτρος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία