Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος (ή Ευτρόπιος) ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος
1 Χαβρίας
2 Χάγια
3 Χαϊγασιέν
4 Χαϊδεμένη
5 Χάιδος
6 Χάιδω
7 Χαϊκο
8 Χαϊλένα
9 Χαιρέας
10 Χαιρέδημος
11 Χαιρείας
12 Χαιρεκράτης
13 Χαιρέλεως
14 Χαιρέμων
15 Χαιρεστράτη
16 Χαιρέστρατος
17 Χαιρετισμών
18 Χαιρεφάνης
19 Χαιρέφιλος
20 Χαιρεφών
21 Χαιρημονίς
22 Χαιρήμων
23 Χαιρησίλεως
24 Χαιρίδας
25 Χαιρίων
26 Χαίρων
27 Χαιρώνδας
28 Χαίτων
29 Χακόπ
30 Χαλδαία
31 Χάλεντ
32 Χαλιμά
33 Χαλκάνωρ
34 Χαλκήδων
35 Χαλκίδιος
36 Χαλκιόπη
37 Χαλκοπρατειών
38 Χαλκώδων
39 Χάλκων
40 Χαμ
41 Χαμαϊδή
42 Χαμαιλέων
43 Χαμπής
44 Χάος
45 Χαρά
46 Χαραγιώτης
47 Χαραλαμπία
48 Χαράλαμπος
49 Χάραξ
50 Χαρέτης
51 Χαρή
52 Χαρηλένα
53 Χάρης
54 Χαρητίδης
55 Χαρητίνος
56 Χαριάδης
57 Χαρίδαμος
58 Χαρίδας
59 Χαρίδημος
60 Χαριζάνης
61 Χαριθέα
62 Χαρίκλεια
63 Χαρικλεύς
64 Χαρίλα
65 Χαρίλαος
66 Χαρίλεια
67 Χαρίλια
68 Χαριλλος
69 Χαριμένης
70 Χαρινάδης
71 Χαρίνος
72 Χαρίξεινος
73 Χάριππος
74 Χάρις
75 Χαρίσανδρος
76 Χαρισία
77 Χαρίσιμος
78 Χαρίσιος
79 Χαρίσταυρος
80 Χαριστή
81 Χαριτάδη
82 Χαριτόδημος
83 Χαριτάδης
84 Χαριτείδαη
85 Χαριτείδαος
86 Χαριτέλεια
87 Χαριτέλης
88 Χαριτέρπη
89 Χαριτέρπης
90 Χαρίτεχνη
91 Χαριτήσια
92 Χαριτίμη
93 Χαρίτιμος
94 Χαριτοβλέφαρος
95 Χαριτοδήμη
96 Χαριτόδημος
97 Χαριτοδότη
98 Χαριτοδότης
99 Χαριτόκλεια
100 Χαριτοκλής
101 Χαριτήσιος
102 Χαρίτυλα
103 Χαρίτυλος
104 Χαριτώ
105 Χαριτωμένη
106 Χαριτωμένος
107 Χαρίτων
108 Χαριτώνυμη
109 Χαριτώνυμος
110 Χάρμανδος
111 Χαρμαντίδης
112 Χαρμίδης
113 Χαρμίνος
114 Χάρμιον
115 Χάρμιππος
116 Χάρμις
117 Χαρμιώνη
118 Χαρμόλαος
119 Χάρμος
120 Χαροιάδης
121 Χαροπίνος
122 Χάροπος
123 Χάρου
124 Χαρουτιούν
125 Χαρουτούν
126 Χάροψ
127 Χάρτας
128 Χαρίτεχνος
129 Χαρτοφίλης
130 Χαρίτυλος
131 Χάρυβδις
132 Χάρων
133 Χάρων
134 Χαρώνδας
135 Χασάν
136 Χασδαί
137 Χειλάς
138 Χείλων
139 Χειλωνίς
140 Χειλωνίς
141 Ἀχείμ
142 Χείμων
143 Χεϊνε
144 Χειρίμαχος
145 Χειρίσοφος
146 Χειροκράτης
147 Χείρων
148 Χεκράτεια
149 Χέλγκα
150 Χέλεν
151 Χέλενα
152 Χελιδονού
153 Χελιδών
154 Χέλκα
155 Χελώνα
156 Χερουβείμ
157 Χερουβειμία
158 Χερσίας
159 Χερσιδάμας
160 Χερσίδαμος
161 Χερσικράτης
162 Χέρσις
163 Χερσίφρων
164 Χήρα
165 Χήρος
166 Χθονία
167 Χθόνια
168 Χθόνιος
169 Χθονοφύλη
170 Χιλάς
171 Χίλδα
172 Χίλεος
173 Χιλιονοματούσα
174 Χίμαιρα
175 Χιόνης
176 Χιονία
177 Χιτοπούλα
178 Χίων
179 Χλόη
180 Χλόη
181 Χλόης
182 Χλώρη
183 Χλωρίς
184 Χοβίκ
185 Χοβνάν
186 Χοζοβιώτισσα
187 Χοιρίλος
188 Χοιρίνη
189 Χορέν
190 Χορηγίς
191 Χόρχε
192 Χουδίων
194 Χουλελαίος
195 Χουρμούζιος
196 Χρέμης
197 Χρέμων
198 Χρεμωνίδης
199 Χρηστίνα
200 Χρηστίνος
201 Χρηστόγιαννος
202 Χρηστόδημος
203 Χρηστόδωρος
204 Χρηστομανώλης
205 Χρηστοπανάγος
206 Χρήστος
207 Χρίστα
208 Χρισταλένα
209 Χρισταλένη
210 Χριστάλλα
213 Χριστευάγγελος
214 Χρίστια
215 Χριστιάνα
216 Χριστιανή
217 Χριστιάννα
218 Χριστιανός
219 Χριστιγιάννης
220 Χριστίνα
221 Χριστίνος
222 Χριστοβάκης
223 Χριστοβαλάντη
224 Χριστόδημος
225 Χριστοδούλη
226 Χριστόδουλος
227 Χριστόδωρος
228 Χριστοθέα
229 Χριστόθεος
230 Χριστολουκάς
231 Χριστομάριος
232 Χριστός
236 Χρίστος
237 Χριστούλα
238 Χριστοφίλη
239 Χριστοφιλία
240 Χριστοφόρα
241 Χριστόφορος
242 Χριστοφύλλη
243 Χριστώνυμη
244 Χριστώνυμος
245 Χριψιμέ
246 Χρομία
247 Χρόμιος
248 Χρόμων
249 Χρονία
250 Χρόνιος
251 Χρυσαίμιλη
252 Χρυσαλένα
253 Χρυσαλία
254 Χρυσάμαξος
255 Χρυσανδρέας
256 Χρυσάνθη
257 Χρύσανθος
258 Χρυσάννα
259 Χρυσάριον
260 Χρυσαυγή
261 Χρυσάφιος
262 Χρυσαφίς
263 Χρυσαφίτισσα
264 Χρυσάωρ
265 Χρυσελίνα
266 Χρυσέμιλη
267 Χρύσερμος
268 Χρυσεύη
269 Χρυσηίς
270 Χρυσηλία
271 Χρυσήλιος
272 Χρύσης
273 Χρύσιλλα
274 Χρυσίνος
275 Χρυσίππη
276 Χρύσιππος
277 Χρυσίς
278 Χρυσιστίνα
279 Χρυσοβαλάντη
280 Χρυσοβαλάντης
281 Χρυσοβαλεντίνα
282 Χρυσοβέργης
283 Χρυσογαλούσα
284 Χρυσογένεια
285 Χρυσογόνη
286 Χρυσόγονος
287 Χρυσοδαφνιώτισσα
288 Χρυσοθέα
289 Χρυσόθεμις
290 Χρυσοκαστριώτισσα
291 Χρυσοκελλαριά
292 Χρυσοκόμης
293 Χρυσολέων
294 Χρυσομάλλη
295 Χρυσομαρία
296 Χρυσομέλια
297 Χρυσομέλιος
298 Χρυσομήλα
299 Χρυσόνθεμις
300 Χρυσοπέλεια
301 Χρυσοπηγή
302 Χρυσοπλόκη
303 Χρυσόρθη
304 Χρυσορροία
305 Χρύσος
306 Χρυσοσθένης
307 Χρυσοσκαλίτισσα
308 Χρυσοσπηλιώτισσα
309 Χρυσοστόμη
310 Χρυσόστομος
311 Χρυσοσώτηρος
312 Χρυσοτέλεια
313 Χρυσοτέλειος
314 Χρυσούλα
315 Χρύσπα
316 Χρυσσαλίς
317 Χρυστάλλα
320 Χρυσταλλένη
321 Χρυσταλλία
322 Χρυστοδούλα
323 Χτήσιος
324 Χτήσιππος
325 Χτιμένη
326 Χυτούλα
327 Χύτρος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία