Εορτές 27 Σεπτεμβρίου: Αγία Ακυλίνα Αγία Γαϊανή Αγία Επίχαρις Άγιος Ζήνων Απόστολος από τους Εβδομήκοντα Άγιος Καλλίστρατος Καλλιστράτη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Γαϊανή η μάρτυρας Άγιος Κάνδιδος Άγιος Ουαλεριανός Άγιος Πέτρος Πατριάρχης Μόσχας Ιερομάρτυρας Άγιος Φιλήμων ο Επίσκοπος Άγιος Φουρτουνιανός Απόστολος Αρίσταρχος Επιχάρης Ζαχαρίας, πατέρας Ιωάννη του Βαπτιστή Ζένας Όσιος Ιγνάτιος Όσιος Σαββάτιος
1 Χαβρίας
2 Χάγια
3 Χαϊγασιέν
4 Χαϊδεμένη
5 Χάιδος
6 Χάιδω
7 Χαϊκο
8 Χαϊλένα
9 Χαιρέας
10 Χαιρέδημος
11 Χαιρείας
12 Χαιρεκράτης
13 Χαιρέλεως
14 Χαιρέμουσα
15 Χαιρέμων
16 Χαιρεστράτη
17 Χαιρέστρατος
18 Χαιρετισμών
19 Χαιρεφάνης
20 Χαιρέφιλος
21 Χαιρεφών
22 Χαιρημονίς
23 Χαιρήμων
24 Χαιρησίλεως
25 Χαιρίδας
26 Χαιρίων
27 Χαίρων
28 Χαιρώνδας
29 Χαίτων
30 Χακόπ
31 Χαλδαία
32 Χάλεντ
33 Χαλιμά
34 Χαλκάνωρ
35 Χαλκήδων
36 Χαλκίδιος
37 Χαλκιόπη
38 Χαλκοπρατειών
39 Χαλκώδων
40 Χάλκων
41 Χαμ
42 Χαμαϊδή
43 Χαμαιλέαινα
44 Χαμαιλέων
45 Χαμπής
46 Χάος
47 Χαρά
48 Χαραγιώτης
49 Χαραλαμπία
50 Χαράλαμπος
51 Χαραμής
52 Χάραξ
53 Χαρέτης
54 Χαρή
55 Χαρηλένα
56 Χάρης
57 Χαρητίδης
58 Χαρητίνος
59 Χαριάδης
60 Χαρίδαμος
61 Χαρίδας
62 Χαρίδημος
63 Χαριζάνης
64 Χαριθέα
65 Χαρίκλεια
66 Χαρικλεύς
67 Χαρίλα
68 Χαρίλαος
69 Χαρίλεια
70 Χαρίλια
71 Χαριλλος
72 Χαριμένης
73 Χαρινάδης
74 Χαρίνος
75 Χαρίξεινος
76 Χάριππος
77 Χάρις
78 Χαρίσανδρος
79 Χαρίσιμος
80 Χαρίσιος
81 Χαρίσταυρος
82 Χαριστή
83 Χαριτάδη
84 Χαριτόδημος
85 Χαριτάδης
86 Χαριτείδαη
87 Χαριτείδαος
88 Χαριτέλεια
89 Χαριτέλης
90 Χαριτέρπη
91 Χαριτέρπης
92 Χαρίτεχνη
93 Χαριτήσια
94 Χαριτίμη
95 Χαρίτιμος
96 Χαριτοβλέφαρος
97 Χαριτοδήμη
98 Χαριτόδημος
99 Χαριτοδότη
100 Χαριτοδότης
101 Χαριτόκλεια
102 Χαριτοκλής
103 Χαριτήσιος
104 Χαρίτυλα
105 Χαρίτυλος
106 Χαριτώ
107 Χαριτωμένη
108 Χαριτωμένος
109 Χαρίτων
110 Χαριτώνυμη
111 Χαριτώνυμος
112 Χαρίων
113 Χαρλάμω
114 Χάρμανδος
115 Χαρμαντίδης
116 Χαρμίδης
117 Χαρμίνος
118 Χάρμιον
119 Χάρμιππος
120 Χάρμις
121 Χαρμιώνη
122 Χαρμόλαος
123 Χάρμος
124 Χαροιάδης
125 Χαροπίνος
126 Χάροπος
127 Χάρου
128 Χαρουτιούν
129 Χαρουτούν
130 Χάροψ
131 Χαρίστρατος
132 Χαρίστρατος
133 Χάρτας
134 Χαρίτεχνος
135 Χαρτοφίλης
136 Χαρίτυλος
137 Χάρυβδις
138 Χάρων
139 Χαρώνδας
140 Χασάν
141 Χασδαί
142 Χειλάς
143 Χείλων
144 Χειλωνίς
145 Χειλωνίς
146 Χείμων
147 Χεϊνε
148 Χειρίμαχος
149 Χειρίσοφος
150 Χειροκράτης
151 Χείρων
152 Χεκράτεια
153 Χέλγκα
154 Χέλεν
155 Χέλενα
156 Χελιδόνοος
157 Χελιδών
158 Χέλκα
159 Χελώνα
160 Χερουβείμ
161 Χερουβειμία
162 Χερσίας
163 Χερσιδάμας
164 Χερσίδαμος
165 Χερσικράτη
166 Χερσικράτης
167 Χέρσις
168 Χερσίφρων
169 Χήρα
170 Χήρος
171 Χθονία
172 Χθόνια
173 Χθόνιος
174 Χθονοφύλη
175 Χθονόφυλος
176 Χιλάς
177 Χίλδα
178 Χίλεος
179 Χιλιονοματούσα
180 Χίμαιρα
181 Χιόνης
182 Χιονία
183 Χιτοπούλα
184 Χίων
185 Χλόη
186 Χλόης
187 Χλωρίς
188 Χοβίκ
189 Χοβνάν
190 Χοζοβιώτισσα
191 Χοιρίλος
192 Χοιρίνη
193 Χορέν
194 Χορηγίς
195 Χορηγίων
196 Χόρχε
197 Χουδίουσα
198 Χουδίων
200 Χουλελαίος
201 Χουρμούζιος
202 Χρέμης
203 Χρέμων
204 Χρεμωνίδης
205 Χρηστέλλα
206 Χρηστίνα
207 Χρηστίνος
208 Χρηστόγιαννος
209 Χρηστόδημος
210 Χρηστόδωρος
211 Χρηστομανώλης
212 Χρηστοπανάγος
213 Χρήστος
214 Χρίστα
215 Χρισταλένα
216 Χρισταλένη
217 Χριστάλλα
220 Χριστευάγγελος
221 Χρίστια
222 Χριστιάνα
223 Χριστιανή
224 Χριστιάννα
225 Χριστιανός
226 Χριστιγιάννης
227 Χριστίνα
228 Χριστίνος
229 Χριστοβάκης
230 Χριστοβαλάντη
231 Χριστόδημος
232 Χριστοδούλα
233 Χριστόδουλος
234 Χριστόδωρος
235 Χριστοθέα
236 Χριστόθεος
237 Χριστολουκάς
238 Χριστομάριος
239 Χριστός
244 Χρίστος
245 Χριστούλα
246 Χριστοφίλη
247 Χριστοφιλία
248 Χριστοφόρα
249 Χριστόφορος
250 Χριστοφύλλη
251 Χριστώνυμη
252 Χριστώνυμος
253 Χριψιμέ
254 Χρομία
255 Χρόμιος
256 Χρόμων
257 Χρονία
258 Χρόνιος
259 Χρσόρθρος
260 Χρυσαίμιλη
261 Χρυσαλένα
262 Χρυσαλλίς
263 Χρύσαλλος
264 Χρυσάμαξος
265 Χρυσανδρέας
266 Χρυσάνθιος
267 Χρυσανθίς
268 Χρυσάννα
269 Χρυσάριον
270 Χρυσαυγή
271 Χρυσάφιος
272 Χρυσαφίς
273 Χρυσαφίτισσα
274 Χρυσάωρ
275 Χρυσελίνα
276 Χρυσέμιλη
277 Χρύσερμος
278 Χρυσεύη
279 Χρυσηίς
280 Χρυσηλία
281 Χρυσήλιος
282 Χρύσης
283 Χρύσιλλα
284 Χρυσίνος
285 Χρυσίππη
286 Χρύσιππος
287 Χρυσιστίνα
288 Χρυσοβαλάντη
289 Χρυσοβαλάντης
290 Χρυσοβαλεντίνα
291 Χρυσοβέργης
292 Χρυσογαλούσα
293 Χρυσογένεια
294 Χρυσογέρακας
295 Χρυσογερακίνα
296 Χρυσογόνη
297 Χρυσόγονος
298 Χρυσοδαφνιώτισσα
299 Χρυσοθέα
300 Χρυσόθεμις
301 Χρυσοκαστριώτισσα
302 Χρυσοκελλαριά
303 Χρυσοκόμης
304 Χρυσολέων
305 Χρυσομάλλη
306 Χρυσομαρία
307 Χρυσομέλια
308 Χρυσομέλιος
309 Χρυσομήλα
310 Χρυσόνθεμις
311 Χρυσοπέλεια
312 Χρυσοπηγή
313 Χρυσοπλόκη
314 Χρυσοπλόκος
315 Χρυσόρθρη
316 Χρύσορθρος
317 Χρυσορροία
318 Χρυσοσθένη
319 Χρυσοσθένης
320 Χρυσοσκαλίτισσα
321 Χρυσοσπηλιώτισσα
322 Χρυσοστόμη
323 Χρυσόστομος
324 Χρυσοσωτηρία
325 Χρυσοσώτηρος
326 Χρυσοτέλεια
327 Χρυσοτέλειος
328 Χρυσούλα
329 Χρύσπα
330 Χρυστάλλα
333 Χρυσταλλένη
334 Χρυσταλλία
335 Χρυστοδούλα
336 Χτήσιος
337 Χτήσιππος
338 Χτιμένη
339 Χυτούλα
340 Χύτρος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία