Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Χρυσίλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δεσιδέριος Δεσιδέριος Δονατιανός Επιτάκιος Επιτάκιος Κουϊντιάνος Λούκιος Μανήν Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος Συάγριος
1 Χαβρίας
2 Χάγια
3 Χαϊγασιέν
4 Χαϊδεμένη
5 Χάιδος
6 Χάιδω
7 Χαϊκο
8 Χαϊλένα
9 Χαιρέας
10 Χαιρέδημος
11 Χαιρείας
12 Χαιρεκράτης
13 Χαιρέλεως
14 Χαιρέμων
15 Χαιρεστράτη
16 Χαιρέστρατος
17 Χαιρετισμών
18 Χαιρεφάνης
19 Χαιρέφιλος
20 Χαιρεφών
21 Χαιρήμων
22 Χαιρησίλεως
23 Χαιρίδας
24 Χαιρίων
25 Χαίρων
26 Χαιρώνδας
27 Χαίτων
28 Χακόπ
29 Χαλδαία
30 Χάλεντ
31 Χαλιμά
32 Χαλκάνωρ
33 Χαλκήδων
34 Χαλκίδιος
35 Χαλκιόπη
36 Χαλκοπρατειών
37 Χαλκώδων
38 Χάλκων
39 Χαμαϊδή
40 Χαμαιλέων
41 Χαμπής
42 Χάος
43 Χαρά
44 Χαραγιώτης
45 Χαραλαμπία
46 Χαράλαμπος
47 Χάραξ
48 Χαρέτης
49 Χαρή
50 Χαρηλένα
51 Χάρης
52 Χαρητίδης
53 Χαρητίνος
54 Χαριάδης
55 Χαρίδαμος
56 Χαρίδας
57 Χαρίδημος
58 Χαριζάνης
59 Χαριθέα
60 Χαρίκλεια
61 Χαρικλεύς
62 Χαρίλα
63 Χαρίλαος
64 Χαρίλεια
65 Χαρίλια
66 Χαριλλος
67 Χαριμένης
68 Χαρινάδης
69 Χαρίνος
70 Χαρίξεινος
71 Χάριππος
72 Χάρις
73 Χαρίσανδρος
74 Χαρισία
75 Χαρίσιμος
76 Χαρίσιος
77 Χαρίσταυρος
78 Χαριστή
79 Χαριτιμήδης
80 Χαριτίνη
81 Χαρίτος
82 Χαριτούλα
83 Χαριτώ
84 Χαριτωμένη
85 Χαριτωμένος
86 Χαρίτων
87 Χάρμανδος
88 Χαρμαντίδης
89 Χαρμίδης
90 Χαρμίνος
91 Χάρμιον
92 Χάρμιππος
93 Χάρμις
94 Χαρμιώνη
95 Χαρμόλαος
96 Χάρμος
97 Χαροιάδης
98 Χαροπίνος
99 Χάροπος
100 Χάρου
101 Χαρουτιούν
102 Χαρουτούν
103 Χάροψ
104 Χάρτας
105 Χαρτοφίλης
106 Χάρυβδις
107 Χάρων
108 Χάρων
109 Χαρώνδας
110 Χασάν
111 Χασδαί
112 Χειλάς
113 Χείλων
114 Χειλωνίς
115 Χειλωνίς
116 Ἀχείμ
117 Χείμων
118 Χεϊνε
119 Χειρίμαχος
120 Χειρίσοφος
121 Χειροκράτης
122 Χείρων
123 Χεκράτεια
124 Χέλγκα
125 Χέλεν
126 Χέλενα
127 Χελιδονού
128 Χελιδών
129 Χέλκα
130 Χελώνα
131 Χερουβείμ
132 Χερουβειμία
133 Χερσίας
134 Χερσιδάμας
135 Χερσίδαμος
136 Χερσικράτης
137 Χέρσις
138 Χερσίφρων
139 Χήρα
140 Χθονία
141 Χθόνια
142 Χθόνιος
143 Χθονοφύλη
144 Χιλάς
145 Χίλδα
146 Χίλεος
147 Χιλιονοματούσα
148 Χίμαιρα
149 Χιόνης
150 Χιονία
151 Χιτοπούλα
152 Χίων
153 Χλόη
154 Χλόη
155 Χλόης
156 Χλώρη
157 Χλωρίς
158 Χοβίκ
159 Χοβνάν
160 Χοζοβιώτισσα
161 Χοιρίλος
162 Χοιρίνη
163 Χορέν
164 Χορηγίς
165 Χόρχε
166 Χουδίων
168 Χουλελαίος
169 Χουρμούζιος
170 Χρέμης
171 Χρέμων
172 Χρεμωνίδης
173 Χρηστίνα
174 Χρηστίνος
175 Χρηστόγιαννος
176 Χρηστόδημος
177 Χρηστόδωρος
178 Χρηστομανώλης
179 Χρηστοπανάγος
180 Χρήστος
181 Χρίστα
182 Χρισταλένα
183 Χρισταλένη
184 Χριστάλλα
187 Χριστευάγγελος
188 Χρίστια
189 Χριστιάνα
190 Χριστιανή
191 Χριστιάννα
192 Χριστιανός
193 Χριστιγιάννης
194 Χριστίνα
195 Χριστίνος
196 Χριστοβάκης
197 Χριστοβαλάντη
198 Χριστόδημος
199 Χριστοδούλη
200 Χριστόδουλος
201 Χριστόδωρος
202 Χριστοθέα
203 Χριστόθεος
204 Χριστολουκάς
205 Χριστομάριος
206 Χριστός
210 Χρίστος
211 Χριστούλα
212 Χριστοφίλη
213 Χριστοφιλία
214 Χριστοφόρα
215 Χριστόφορος
216 Χριστοφύλλη
217 Χριψιμέ
218 Χρομία
219 Χρόμιος
220 Χρόμων
221 Χρονία
222 Χρόνιος
223 Χρυσαίμιλη
224 Χρυσαλένα
225 Χρυσαλία
226 Χρυσάμαξος
227 Χρυσανδρέας
228 Χρυσάνθιος
229 Χρυσανθίς
230 Χρυσάννα
231 Χρυσάριον
232 Χρυσαυγή
233 Χρυσάφιος
234 Χρυσαφίς
235 Χρυσαφίτισσα
236 Χρυσάωρ
237 Χρυσελίνα
238 Χρυσέμιλη
239 Χρύσερμος
240 Χρυσεύη
241 Χρυσηίς
242 Χρυσηλία
243 Χρυσήλιος
244 Χρύσης
245 Χρύσιλλα
246 Χρυσίνος
247 Χρυσίππη
248 Χρύσιππος
249 Χρυσίς
250 Χρυσιστίνα
251 Χρυσοβαλάντη
252 Χρυσοβαλάντης
253 Χρυσοβαλεντίνα
254 Χρυσοβέργης
255 Χρυσογαλούσα
256 Χρυσογένεια
257 Χρυσογόνη
258 Χρυσόγονος
259 Χρυσοδαφνιώτισσα
260 Χρυσοθέα
261 Χρυσόθεμις
262 Χρυσοκαστριώτισσα
263 Χρυσοκελλαριά
264 Χρυσοκόμης
265 Χρυσολέων
266 Χρυσομάλλη
267 Χρυσομαρία
268 Χρυσομέλια
269 Χρυσομέλιος
270 Χρυσομήλα
271 Χρυσόνθεμις
272 Χρυσοπέλεια
273 Χρυσοπηγή
274 Χρυσοπλόκη
275 Χρυσόρθη
276 Χρυσορροία
277 Χρύσος
278 Χρυσοσθένης
279 Χρυσοσκαλίτισσα
280 Χρυσοσπηλιώτισσα
281 Χρυσοστόμη
282 Χρυσόστομος
283 Χρυσοσώτηρος
284 Χρυσοτέλεια
285 Χρυσοτέλειος
286 Χρυσούλα
287 Χρύσπα
288 Χρυσσαλίς
289 Χρυστάλλα
292 Χρυσταλλένη
293 Χρυσταλλία
294 Χρυστοδούλα
295 Χτήσιος
296 Χτήσιππος
297 Χτιμένη
298 Χυτούλα
299 Χύτρος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία