Εορτές 26 Μαΐου: Άγιος Αλφαίος Άγιος Συνέσιος Άγιος Φειδωλός Αλφαία Όσιος Φουγάτιος Συνεσία Φουγάτα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αυγουστίνος Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας Άγιος Ζαχαρίας ο Ιερομάρτυρας Άγιος Κάρπος Άγιος Πρίσκος ο Μάρτυρας Φηλικίσσιμος
1 Φάβια
2 Φαβιέρος
3 Φάβιος
4 Φαβωρίνος
5 Φάγρος
6 Φαδία
7 Φαέδων
8 Φαέθουσα
9 Φαέθων
10 Φαεινίς
11 Φαεινός
12 Φαείτας
13 Φαήλος
14 Φαιαντωρα
15 Φαιδήνη
16 Φαίδιμος
17 Φαίδρα
18 Φαίδρος
19 Φαίδων
20 Φαιδώνδας
21 Φαίη
22 Φαιναγόρη
23 Φαιναρέτη
24 Φαινέας
25 Φαινεκλής
26 Φαίνιππος
27 Φαίνοψ
28 Φαινώ
29 Φαιοκόμης
30 Φαίστος
31 Φαίτος
32 Φαίων
33 Φάκης
34 Φάλαικος
35 Φάλανθος
36 Φάλαρις
37 Φαλέας
38 Φαλέκ
39 Φάληρος
40 Φάλης
41 Φάλια
42 Φαλίας
43 Φαλίνος
44 Φάλιος
45 Φάλκης
46 Φαλλάς
47 Φαμπιόλα
48 Φάνα
49 Φαναγόρα
50 Φαναγόρας
51 Φάνας
52 Φανέας
53 Φανερουλιώτισσα
54 Φανερωμένη
55 Φανερωμένος
56 Φανέσα
57 Φανή
58 Φάνης
59 Φανίας
60 Φάνιον
61 Φανόδημος
62 Φανόδικος
63 Φανόκλης
64 Φανόμαχος
65 Φάνος
66 Φανοσθένης
67 Φανοστράτη
68 Φανόστρατος
69 Φανουρία
70 Φανούριος
71 Φάντης
72 Φαντίνος
73 Φαντω
74 Φανώ
75 Φαραώ
76 Φαρές
77 Φαρέτριος
78 Φάρις
79 Φαρμακολύτρα
80 Φαρμουθία
81 Φαρμούθιος
82 Φαρνάκη
83 Φαρνάκιος
84 Φάρσαλος
85 Φάρτη
86 Φάρτης
87 Φαρφιρίτσα
88 Φασηλίτης
89 Φασιθέα
90 Φασίστρατος
91 Φάσσα
92 Φάσσος
93 Φάσων
94 Φατιχ
95 Φατμέ
96 Φάυλλος
97 Φαύσιος
98 Φαύστα
99 Φαύστος
100 Φάων
101 Φέβρα
102 Φεβρωνία
103 Φείδας
104 Φειδία
105 Φειδίας
106 Φειδιππίδης
107 Φείδιππος
108 Φειδώλας
109 Φείδων
110 Φέμη
111 Φένια
112 Φερακλής
113 Φερβίνα
114 Φερβίνος
115 Φέρεκλος
116 Φερεκράτη
117 Φερεκράτης
118 Φερεκύδης
119 Φερενίκη
120 Φερένικος
121 Φερεσύδη
122 Φερετίμη
123 Φερεύς
124 Φερεφήμη
125 Φερέφημος
126 Φέρης
127 Φερίας
128 Φερνάνδη
129 Φερνάντο
130 Φέρουσα
131 Φερφουθή
133 Φεύρα
134 Φευρωνία
135 Φηγεύς
136 Φηγία
137 Φηλικίσσιμος
138 Φήλιξ
139 Φηλίξη
141 Φήμη
142 Φήμιος
143 Φημονόη
144 Φηνία
145 Φηνώ
146 Φήστα
147 Φήστος
148 Φθα
149 Φθία
150 Φθίος
151 Φθονία
153 Φιγαλεία
154 Φίγαλος
155 Φιγούρα
156 Φιδιότισσα
157 Φιδοττοταμιανή
158 Φιδούσα
159 Φίδωσα
160 Φίλα
161 Φιλαγόρας
162 Φιλαγρία
163 Φιλάγριος
164 Φιλαδέλφεια
165 Φιλάδελφος
166 Φιλάδερφος
167 Φιλαίμων
168 Φιλαινέτη
169 Φιλαινίς
170 Φιλαίος
171 Φιλαλήθης
172 Φιλαμειλείδης
173 Φιλάμμων
174 Φιλάνδρα
175 Φίλανδρος
176 Φιλάνθη
177 Φιλαρέτη
178 Φιλάρετος
179 Φιλάων
180 Φίλγας
181 Φιλέας
182 Φιλέορτος
183 Φιλέορτος
184 Φιλεταίρα
185 Φιλέταιρος
186 Φιλεύς
187 Φίλη
188 Φιλήκη
189 Φιλήμουσα
190 Φιλήμων
191 Φιληρατίς
192 Φίλης
193 Φιλήσιος
194 Φιλήσυχη
195 Φιλήσυχος
196 Φιλήτη
197 Φιλήτωρ
198 Φίλια
199 Φιλιάδης
200 Φιλίζ
201 Φιλιμάτιον
202 Φιλίνη
203 Φιλίνος
204 Φίλιπ
205 Φιλίππα
206 Φίλιππος
207 Φιλίσια
208 Φιλίσκη
209 Φιλίσκος
210 Φιλίστα
211 Φιλιστίων
212 Φίλιστος
213 Φιλιώ
214 Φίλλις
215 Φιλλύλιος
216 Φιλογένης
217 Φιλογονία
218 Φιλογόνιος
219 Φιλοδάμεια
220 Φιλόδαμος
221 Φιλόδημος
222 Φιλοδίκη
223 Φιλοδώρα
224 Φιλοθέη
225 Φιλόθεος
226 Φίλοινα
227 Φίλοινος
228 Φιλοίτα
229 Φιλοίτιος
230 Φιλόκαλος
231 Φιλοκήδης
232 Φιλοκλέων
233 Φιλοκλής
234 Φιλοκράτης
235 Φιλοκτήμουσα
236 Φιλοκτήμων
238 Φιλοκτήτης
239 Φιλόκυπρος
240 Φιλοκύων
241 Φιλόλαος
242 Φιλόλογος
243 Φιλομάχη
244 Φιλομβρότα
245 Φιλόμβροτος
246 Φιλομέδουσα
247 Φιλομένα
248 Φιλομένης
249 Φιλομήλα
250 Φιλομηλείδης
251 Φιλόμηλος
252 Φιλομήνα
253 Φιλόμνηστος
254 Φιλονίκη
255 Φιλόνικος
256 Φιλονίλα
257 Φιλονόη
258 Φιλονόμη
259 Φιλόνομος
260 Φιλοξένη
261 Φιλόξενος
262 Φιλοποιμενίς
263 Φιλοποίμην
264 Φιλόπονος
265 Φιλοσοφία
266 Φιλόσοφος
267 Φιλοστέφανος
268 Φιλοστόργιος
269 Φιλόστρατος
270 Φιλότιμος
271 Φιλουμένη
272 Φιλούμενος
273 Φιλοφάνης
274 Φιλόφρων
275 Φιλοχάρης
276 Φιλόχαρις
277 Φιλόχορος
278 Φιλόχρηστος
279 Φιλοχτήτης
280 Φιλτίς
281 Φίλτυς
282 Φιλυλλα
283 Φιλύλλιος
284 Φιλύρα
285 Φιλύρας
286 Φιλώ
287 Φίλων
289 Φιλώνδα
290 Φιλώνδας
291 Φιλωνίς
292 Φιλώτας
293 Φιλωτέρα
294 Φιλώτις
295 Φίναν
296 Φινεύς
297 Φίννιαν
298 Φιντίας
299 Φιντυς
300 Φιόνα
301 Φιορη
302 Φιρμιλιανός
303 Φιρμίνος
304 Φίρμος
305 Φίτσα
306 Φλάβια
307 Φλάβιος
308 Φλαουϊανή
309 Φλαουϊανός
310 Φλεβαριανή
311 Φλεγύας
312 Φλέγων
313 Φλέρυ
314 Φλίας
315 Φλόγα
316 Φλογέας
317 Φλογίδας
318 Φλοριάνα
319 Φλουρέντζα
320 Φλουρέντζος
321 Φλουρής
322 Φλώρα
324 Φλωράντρη
325 Φλωρεντία
326 Φλωρεντίνη
327 Φλωρεντίνος
328 Φλωρέντιος
329 Φλώρος
330 Φοβερά
331 Φόβη
332 Φόβος
333 Φοίβη
335 Φοιβίδας
336 Φοίβος
337 Φοινίκη
338 Φοίνιξ
339 Φοίτιος
340 Φόλας
341 Φολέγανδρος
342 Φολείδης
343 Φόλος
344 Φοντάνα
345 Φόρα
346 Φόραξ
347 Φόρβας
348 Φόρκυς
349 Φόρμη
350 Φόρμις
351 Φορμίσιον
352 Φορμίων
353 Φορτουνάτα
354 Φορτουνάτος
355 Φορωνεύς
356 Φορωνίς
357 Φουγάτια
358 Φουγάτιος
359 Φούλα
360 Φουλβία
361 Φούλης
362 Φουρεγκού
363 Φουρσάς
364 Φουρτουνιανός
365 Φουσίκ
366 Φραγκίσκη
367 Φραγκίσκος
368 Φραγκόπουλος
369 Φράδμων
370 Φρασίας
371 Φρασίδαμος
372 Φρασίκλεια
374 Φρασικλείδης
375 Φρασικλής
376 Φράσιμος
377 Φρασίος
378 Φρασκούλα
379 Φρασκω
380 Φράστωρ
381 Φρέγια
382 Φρέζη
383 Φρεζής
384 Φρειδερίκη
385 Φρειδερίκος
386 Φρένικος
387 Φρεσκίτα
388 Φρικίας
389 Φρίκος
390 Φρίντα
391 Φρίξα
392 Φρίξος
393 Φρίτασγουίθ
394 Φρόνα
395 Φρονίμη
396 Φρόνιμος
397 Φρόνιος
398 Φροντίδας
399 Φρόντων
400 Φρουμεντία
401 Φρουμέντιος
402 Φρυάδα
403 Φρυγία
404 Φρύνη
405 Φρυνίσκος
406 Φρύνιχος
407 Φρύνων
408 Φρύξος
409 Φτελέα
410 ΦΤΙΟΣ
411 Φυγαλία
412 Φύγελλος
413 Φύη
414 Φυκιάδας
415 Φυλακηίς
416 Φυλακτός
417 Φυλάνθη
418 Φύλαντας
419 Φύλαξ
420 Φυλάριος
421 Φύλαρχος
422 Φύλας
423 Φυλεύς
424 Φυληίς
425 Φυλλίδα
426 Φυλλίδος
427 Φυλλίς
428 Φυλόμαχος
429 Φυλονόη
430 Φυλόνομος
431 Φύντια
432 Φυρόμαχος
433 Φύρση
434 Φυσάδεια
435 Φυσέντζος
436 Φύσιος
437 Φυταλία
438 Φύταλος
439 Φύτιος
440 Φυτούλα
441 Φυτώ
442 Φωκαΐς
443 Φωκάς
444 Φωκίδα
445 Φωκίδης
446 Φωκίων
447 Φώκος
448 Φωκυλίδης
449 Φωλίτσα
450 Φώλος
451 Φωσθονία
454 Φωστηρία
455 Φωστήριος
456 Φωσφόρος
457 Φωτάγγελος
458 Φωτανέστης
459 Φωτειάννα
460 Φωτεινή
461 Φωτεινός
462 Φώτης
463 Φώτιστος
464 Φωφώ
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία