Εορτές 24 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αγία Αιμιλία
Άλλες Σημερινές Εορτές: Yrchard Άγιος Ευτύχιος ο Μάρτυς (Ευτυχής Μελιτηνής) Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Άγιος Τατίων Όσιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης
1 Φάβια
2 Φαβιέρος
3 Φάβιος
4 Φαβωρίνος
5 Φάγρος
6 Φαδία
7 Φαέδων
8 Φαέθουσα
9 Φαέθων
10 Φαεινίς
11 Φαεινός
12 Φαείτας
13 Φαήλος
14 Φαιαντωρα
15 Φαιδήνη
16 Φαίδιμος
17 Φαίδρα
18 Φαιδρίας
19 Φαίδρος
20 Φαίδων
21 Φαιδώνδας
22 Φαίη
23 Φαιναγόρη
24 Φαιναρέτη
25 Φαινέας
26 Φαινεκλής
27 Φαίνιππος
28 Φαίνοψ
29 Φαινώ
30 Φαιοκόμης
31 Φαίστος
32 Φαίτος
33 Φαίων
34 Φάκης
35 Φάλαικος
36 Φάλανθος
37 Φάλαρις
38 Φαλέας
39 Φαλέκ
40 Φάληρος
41 Φάλης
42 Φαλίας
43 Φαλίνος
44 Φάλιος
45 Φάλκης
46 Φαλλάς
47 Φαμπιόλα
48 Φαναγόρας
49 Φάνας
50 Φανέας
51 Φανερουλιώτισσα
52 Φανερωμένη
53 Φανέσα
54 Φανή
55 Φάνης
56 Φανίας
57 Φάνιον
58 Φανόδημος
59 Φανόδικος
60 Φανόκλης
61 Φανόμαχος
62 Φάνος
63 Φανοσθένης
64 Φανοστράτη
65 Φανόστρατος
66 Φανουρία
67 Φανούριος
68 Φάντης
69 Φαντίνος
70 Φαντω
71 Φανώ
72 Φαραώ
73 Φαρές
74 Φαρέτριος
75 Φάρις
76 Φαρμακολύτρα
77 Φαρμουθία
78 Φαρμούθιος
79 Φαρνάκη
80 Φαρνάκιος
81 Φάρσαλος
82 Φάρτη
83 Φάρτης
84 Φαρφιρίτσα
85 Φασηλίτης
86 Φασιθέα
87 Φασίστρατος
88 Φάσσα
89 Φάσσος
90 Φάσων
91 Φατιχ
92 Φατμέ
93 Φάυλλος
94 Φαύσιος
95 Φαύστα
96 Φαύστος
97 Φάων
98 Φέβρα
99 Φείδας
100 Φειδία
101 Φειδίας
102 Φειδιππίδης
103 Φείδιππος
104 Φειδώλας
105 Φείδων
106 Φέμη
107 Φένια
108 Φερακλής
109 Φερβίνα
110 Φερβίνος
111 Φέρεκλος
112 Φερεκράτης
113 Φερεκύδης
114 Φερενίκη
115 Φερένικος
116 Φερεσύδη
117 Φερετίμη
118 Φερεύς
119 Φέρης
120 Φερίας
121 Φερνάνδη
122 Φερνάντο
123 Φέρουσα
124 Φερφουθή
125 Φεύρα
126 Φευρωνία
127 Φευρωνία
128 Φηγεύς
129 Φήλικας
130 Φηλικίσσιμος
131 Φήλιξ
132 Φηλίξη
134 Φήμη
135 Φήμιος
136 Φημονόη
137 Φηνία
138 Φηνώ
139 Φήστος
140 Φθα
141 Φθία
142 Φθίος
143 Φθονία
145 Φιγαλεία
146 Φίγαλος
147 Φιγούρα
148 Φιδιότισσα
149 Φιδοττοταμιανή
150 Φιδούσα
151 Φίδωσα
152 Φίλα
153 Φιλαγόρας
154 Φιλάγριος
155 Φιλαδέλφεια
156 Φιλάδελφος
157 Φιλάδερφος
158 Φιλαίμων
159 Φιλαινέτη
160 Φιλαινίς
161 Φιλαίος
162 Φιλαλήθης
163 Φιλαμειλείδης
164 Φιλάμμων
165 Φιλάνδρα
166 Φίλανδρος
167 Φιλάνθη
168 Φιλαρέτη
169 Φιλάρετος
170 Φιλάων
171 Φίλγας
172 Φιλέας
173 Φιλεόρτιος
174 Φιλεταίρα
175 Φιλέταιρος
176 Φιλεύς
177 Φίλη
178 Φιλήκη
179 Φιληκίσσιμος
180 Φιλήμων
181 Φιληρατίς
182 Φίλης
183 Φιλήσιος
184 Φιλήσυχη
185 Φιλήσυχος
186 Φιλήτωρ
187 Φίλια
188 Φιλιάδης
189 Φιλίζ
190 Φιλίνη
191 Φιλίνος
192 Φίλιπ
193 Φιλίππα
194 Φίλιππος
195 Φιλίσια
196 Φιλίσκη
197 Φιλίσκος
198 Φιλίστα
199 Φιλιστίων
200 Φίλιστος
201 Φιλιώ
202 Φίλλις
203 Φιλλύλιος
204 Φιλογένης
205 Φιλογονία
206 Φιλογόνιος
207 Φιλοδάμεια
208 Φιλόδαμος
209 Φιλόδημος
210 Φιλοδίκη
211 Φιλοδώρα
212 Φιλοθέη
213 Φιλόθεος
214 Φίλοινα
215 Φίλοινος
216 Φιλοίτα
217 Φιλοίτιος
218 Φιλόκαλος
219 Φιλοκήδης
220 Φιλοκλέων
221 Φιλοκλής
222 Φιλοκράτης
223 Φιλοκτήμων
225 Φιλοκτήτης
226 Φιλόκυπρος
227 Φιλοκύων
228 Φιλόλαος
229 Φιλόλογος
230 Φιλομάχη
231 Φιλόμβροτος
232 Φιλομέδουσα
233 Φιλομένα
234 Φιλομένης
235 Φιλομήλα
236 Φιλομηλείδης
237 Φιλόμηλος
238 Φιλομήνα
239 Φιλόμνηστος
240 Φιλόνικος
241 Φιλονίλα
242 Φιλονόη
243 Φιλονόμη
244 Φιλόνομος
245 Φιλοξένη
246 Φιλόξενος
247 Φιλοποίμην
248 Φιλόπονος
249 Φιλοσοφία
250 Φιλόσοφος
251 Φιλοστέφανος
252 Φιλοστόργιος
253 Φιλόστρατος
254 Φιλότιμος
255 Φιλουμένη
256 Φιλούμενος
257 Φιλοφάνης
258 Φιλόφρων
259 Φιλοχάρης
260 Φιλόχαρις
261 Φιλόχορος
262 Φιλόχρηστος
263 Φιλοχτήτης
264 Φιλτίς
265 Φίλτυς
266 Φιλυλλα
267 Φιλύλλιος
268 Φιλύρα
269 Φιλώ
270 Φίλων
271 Φιλώνδας
272 Φιλωνίδης
273 Φιλώτας
274 Φιλωτέρα
275 Φιλώτις
276 Φινεύς
277 Φίννιαν
278 Φιντίας
279 Φιντυς
280 Φιόνα
281 Φιορη
282 Φιρμιλιανός
283 Φιρμίνος
284 Φίρμος
285 Φίτσα
286 Φλάβια
287 Φλάβιος
288 Φλαουϊανή
289 Φλαουϊανός
290 Φλεβαριανή
291 Φλεγύας
292 Φλέγων
293 Φλέρυ
294 Φλίας
295 Φλόγα
296 Φλογέας
297 Φλογίδας
298 Φλοριάνα
299 Φλουρέντζα
300 Φλουρέντζος
301 Φλουρής
302 Φλώρα
304 Φλωράντρη
305 Φλωρεντία
306 Φλωρεντίνη
307 Φλωρεντίνος
308 Φλωρέντιος
309 Φλώρος
310 Φοβερά
311 Φόβη
312 Φόβος
313 Φοίβη
315 Φοιβίδας
316 Φοίβος
317 Φοινίκη
318 Φοίνιξ
319 Φοίτιος
320 Φόλας
321 Φολέγανδρος
322 Φολείδης
323 Φόλος
324 Φοντάνα
325 Φόρα
326 Φόραξ
327 Φόρβας
328 Φόρκυς
329 Φόρμη
330 Φόρμις
331 Φορμίσιον
332 Φορμίων
333 Φορτουνάτα
334 Φορτουνάτος
335 Φορωνεύς
336 Φορωνίς
337 Φουγάτιος
338 Φούλα
339 Φουλβία
340 Φούλης
341 Φουρεγκού
342 Φουρσάς
343 Φουρτουνιανός
344 Φουσίκ
345 Φραγκίσκη
346 Φραγκίσκος
347 Φραγκόπουλος
348 Φράδμων
349 Φρασίας
350 Φρασίδαμος
351 Φρασίκλεια
353 Φρασικλείδης
354 Φρασικλής
355 Φράσιμος
356 Φρασίος
357 Φρασκούλα
358 Φρασκω
359 Φράστωρ
360 Φρέγια
361 Φρέζη
362 Φρεζής
363 Φρειδερίκη
364 Φρειδερίκος
365 Φρένικος
366 Φρεσκίτα
367 Φρικίας
368 Φρίκος
369 Φρίντα
370 Φρίξος
371 Φρίτασγουίθ
372 Φρόνα
373 Φρονίμη
374 Φρόνιμος
375 Φρόνιος
376 Φροντίδας
377 Φρόντων
378 Φρουμεντία
379 Φρουμέντιος
380 Φρυάδα
381 Φρυγία
382 Φρύνη
383 Φρυνίσκος
384 Φρύνιχος
385 Φρύνων
386 Φρύξος
387 Φτελέα
388 ΦΤΙΟΣ
389 Φυγαλία
390 Φύγελλος
391 Φύη
392 Φυκιάδας
393 Φυλακηίς
394 Φυλακτός
395 Φυλάνθη
396 Φύλαντας
397 Φύλαξ
398 Φυλάριος
399 Φύλαρχος
400 Φύλας
401 Φυλεύς
402 Φυληίς
403 Φυλλίδα
404 Φυλλίδος
405 Φυλλίς
406 Φυλόμαχος
407 Φυλονόη
408 Φυλόνομος
409 Φύντια
410 Φυρόμαχος
411 Φύρση
412 Φυσάδεια
413 Φυσέντζος
414 Φύσιος
415 Φυταλία
416 Φύταλος
417 Φύτιος
418 Φυτούλα
419 Φυτώ
420 Φωκαΐς
421 Φωκάς
422 Φωκίδης
423 Φωκίων
424 Φώκος
425 Φωκυλίδης
426 Φωλίτσα
427 Φώλος
428 Φωσθονία
431 Φωστηρία
432 Φωστήριος
433 Φωσφόρος
434 Φωτάγγελος
435 Φωτανέστης
436 Φωτειάννα
437 Φωτεινή
438 Φωτεινός
439 Φώτης
440 Φώτιστος
441 Φωφώ
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία