Εορτές 14 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρκελλος Επίσκοπος Απαμείας Άγιος Ουρσίκιος Λούκιος Προφήτης Μιχαίας
1 Φάβια
2 Φαβιέρος
3 Φάβιος
4 Φαβωρίνος
5 Φάγρος
6 Φαδία
7 Φαέδων
8 Φαέθουσα
9 Φαέθων
10 Φαεινίς
11 Φαεινός
12 Φαείτας
13 Φαήλος
14 Φαιαντωρα
15 Φαιδήνη
16 Φαίδιμος
17 Φαίδρα
18 Φαίδρος
19 Φαίδων
20 Φαιδώνδας
21 Φαίη
22 Φαιναγόρη
23 Φαιναρέτη
24 Φαινάρετος
25 Φαινέας
26 Φαινεκλής
27 Φαίνιππος
28 Φαίνοψ
29 Φαινώ
30 Φαιοκόμης
31 Φαίστος
32 Φαίτος
33 Φαίων
34 Φάκης
35 Φάλαικος
36 Φάλανθος
37 Φάλαρις
38 Φαλέας
39 Φαλέκ
40 Φάληρος
41 Φάλης
42 Φάλια
43 Φαλίας
44 Φαλίνος
45 Φάλιος
46 Φάλκης
47 Φαλλάς
48 Φαμπιόλα
49 Φάνα
50 Φαναγόρα
51 Φαναγόρας
52 Φάνας
53 Φανέας
54 Φανερουλιώτισσα
55 Φανερωμένη
56 Φανερωμένος
57 Φανέσα
58 Φανή
59 Φανίας
60 Φάνιον
61 Φανόδημος
62 Φανόδικος
63 Φανόκλης
64 Φανόμαχος
65 Φάνος
66 Φανοσθένης
67 Φανοστράτη
68 Φανόστρατος
69 Φανουρία
70 Φανούριος
71 Φάντης
72 Φαντίνα
73 Φαντίνος
74 Φαντω
75 Φανώ
76 Φαραώ
77 Φαρές
78 Φαρέτρια
79 Φαρέτριος
80 Φάρις
81 Φαρμακολύτρα
82 Φαρμουθία
83 Φαρμούθιος
84 Φαρνάκη
85 Φαρνάκιος
86 Φάρσαλος
87 Φάρτη
88 Φάρτης
89 Φαρφιρίτσα
90 Φασηλίτης
91 Φασιθέα
92 Φάσις
93 Φασίστρατος
94 Φάσσα
95 Φάσσος
96 Φάσων
97 Φατιχ
98 Φατμέ
99 Φάυλλα
100 Φάυλλος
101 Φαύσιος
102 Φαύστα
103 Φαύστος
104 Φάων
105 Φέβρα
106 Φεβρωνία
107 Φεβρώνιος
108 Φειδαγόρα
109 Φειδαγόρας
110 Φειδακίδα
111 Φειδακίδας
112 Φειδαλία
113 Φειδάλιος
114 Φειδαντίδη
115 Φειδαντίδης
116 Φειδάρη
117 Φειδάρης
118 Φειδεκράτεια
119 Φειδεκράτης
120 Φειδεκρίτα
121 Φειδεκρίτης
122 Φειδία
123 Φειδίας
124 Φειδιππίδης
125 Φείδιππος
126 Φειδώλα
127 Φείδων
128 φελξα
129 Φέμη
130 Φένια
131 Φερακλής
132 Φερβίνα
133 Φερβίνος
134 Φερβούθη
136 Φέρεκλος
137 Φερεκράτη
138 Φερεκράτης
139 Φερεκύδης
140 Φερεσύδη
141 Φερετίμη
142 Φερεύς
143 Φερεφήμη
144 Φερέφημος
145 Φέρης
146 Φερίας
147 Φερνάνδη
148 Φερνάντο
149 Φέρουσα
150 Φεύρα
151 Φευρωνία
152 Φηγεύς
153 Φηγία
154 Φηλικίσσιμος
155 Φήλιξ
156 Φηλίξη
158 Φημία
159 Φήμιος
160 Φημονόη
161 Φηνεύς
162 Φηνία
163 Φήστα
164 Φήστος
165 Φθα
166 Φθία
167 Φθίος
168 Φθονία
170 Φιγαλεία
171 Φίγαλος
172 Φιγούρα
173 Φιδιότισσα
174 Φιδοττοταμιανή
175 Φιδούσα
176 Φίδωσα
177 Φίλα
178 Φιλαγόρας
179 Φιλαγρία
180 Φιλάγριος
181 Φιλαδέλφεια
182 Φιλάδελφος
183 Φιλάδερφος
184 Φιλαίμων
185 Φιλαινέτη
186 Φιλαινίς
187 Φιλαίος
188 Φιλαλήθης
189 Φιλαμειλείδης
190 Φιλάμμων
191 Φιλάνδρα
192 Φίλανδρος
193 Φιλάνθη
194 Φιλαρέτη
195 Φιλάρετος
196 Φιλάων
197 Φίλγας
198 Φιλέας
199 Φιλέορτη
200 Φιλέορτος
201 Φιλεταίρα
202 Φιλέταιρος
203 Φιλεύς
204 Φίλη
205 Φιλήκη
206 Φιλημάτιον
207 Φιλήμουσα
208 Φιλήμων
209 Φιληρατίς
210 Φίλης
211 Φιλήσιος
212 Φιλήσυχη
213 Φιλήσυχος
214 Φιλήτη
215 Φιλήτωρ
216 Φίλια
217 Φιλιάδης
218 Φιλίζ
219 Φιλίνη
220 Φιλίνος
221 Φίλιπ
222 Φιλίππα
223 Φίλιππος
224 Φιλίσια
225 Φιλίσκη
226 Φιλίσκος
227 Φιλίστα
228 Φιλιστίων
229 Φίλιστος
230 Φιλιώ
231 Φίλλις
232 Φιλλύλιος
233 Φιλογένης
234 Φιλογονία
235 Φιλογόνιος
236 Φιλοδάμεια
237 Φιλόδαμος
238 Φιλόδημος
239 Φιλοδίκη
240 Φιλοδώρα
241 Φιλοθέη
242 Φιλόθεος
243 Φίλοινα
244 Φίλοινος
245 Φιλοίτα
246 Φιλοίτιος
247 Φιλόκαλος
248 Φιλοκήδης
249 Φιλοκλέων
250 Φιλοκλής
251 Φιλοκράτης
252 Φιλοκτήμουσα
253 Φιλοκτήμων
255 Φιλοκτήτης
256 Φιλόκυπρος
257 Φιλοκύων
258 Φιλόλαος
259 Φιλόλογος
260 Φιλομάχη
261 Φιλομβρότα
262 Φιλόμβροτος
263 Φιλομέδουσα
264 Φιλομένα
265 Φιλομένης
266 Φιλομήλα
267 Φιλομηλείδης
268 Φιλόμηλος
269 Φιλομήνα
270 Φιλόμνηστος
271 Φιλονίκη
272 Φιλόνικος
273 Φιλονίλα
274 Φιλονόη
275 Φιλονόμη
276 Φιλόνομος
277 Φιλοξένη
278 Φιλόξενος
279 Φιλοποιμενίς
280 Φιλοποίμην
281 Φιλόπονος
282 Φίλος
283 Φιλοσοφία
284 Φιλόσοφος
285 Φιλοστέφανος
286 Φιλοστόργιος
287 Φιλόστρατος
288 Φιλότιμος
289 Φιλουμένη
290 Φιλούμενος
291 Φιλοφάνης
292 Φιλόφρων
293 Φιλοχάρης
294 Φιλόχαρις
295 Φιλόχορος
296 Φιλόχρηστος
297 Φιλοχτήτης
298 Φιλτίς
299 Φίλτυς
300 Φιλυλλα
301 Φιλύλλιος
302 Φιλύρα
303 Φιλύρας
304 Φιλώ
305 Φίλων
307 Φιλώνδα
308 Φιλώνδας
309 Φιλωνίς
310 Φιλώτας
311 Φιλωτέρα
312 Φιλώτις
313 Φίναν
314 Φίννιαν
315 Φιντίας
316 Φιντυς
317 Φιόνα
318 Φιορη
319 Φιρμία
320 Φίρμιος
321 Φίτσα
322 Φλάβια
323 Φλάβιος
324 Φλαουϊανή
325 Φλαουϊανός
326 Φλεβαριανή
327 Φλεγύας
328 Φλέγων
329 Φλέρυ
330 Φλίας
331 Φλόγα
332 Φλογέας
333 Φλογίδας
334 Φλοριάνα
335 Φλουρέντζα
336 Φλουρέντζος
337 Φλουρής
338 Φλώρα
340 Φλωράντρη
341 Φλωρεντία
342 Φλωρεντίνη
343 Φλωρεντίνος
344 Φλωρέντιος
345 Φλώρος
346 Φοβερά
347 Φόβη
348 Φόβος
349 Φοίβη
351 Φοιβίδας
352 Φοίβος
353 Φοινίκη
354 Φοίνιξ
355 Φοίτιος
356 Φόλας
357 Φολέγανδρος
358 Φολείδης
359 Φοντάνα
360 Φόρα
361 Φόραξ
362 Φόρβας
363 Φόρκυς
364 Φόρμη
365 Φόρμις
366 Φορμίσιον
367 Φορμίων
368 Φορτουνάτα
369 Φορτουνάτος
370 Φορωνεύς
371 Φορωνίς
372 Φουγάτια
373 Φουγάτιος
374 Φούλα
375 Φουλβία
376 Φούλης
377 Φουρεγκού
378 Φουρσάς
379 Φουσίκ
380 Φραγκίσκη
381 Φραγκίσκος
382 Φραγκόπουλος
383 Φράδμων
384 Φρασίας
385 Φρασίδαμος
386 Φρασίκλεια
388 Φρασικλής
389 Φράσιμος
390 Φρασίος
391 Φρασκούλα
392 Φρασκω
393 Φράστωρ
394 Φρέγια
395 Φρέζη
396 Φρεζής
397 Φρειδερίκη
398 Φρειδερίκος
399 Φρένικος
400 Φρεσκίτα
401 Φρικίας
402 Φρίκος
403 Φρίντα
404 Φρίξα
405 Φρίξος
406 Φρίτασγουίθ
407 Φρόνα
408 Φρονίμη
409 Φρόνιμος
410 Φρόνιος
411 Φροντίδας
412 Φρόντων
413 Φρουμεντία
414 Φρουμέντιος
415 Φρυάδα
416 Φρυγία
417 Φρύνη
418 Φρύνος
419 Φρύξος
420 Φτελέα
421 ΦΤΙΟΣ
422 Φυγαλία
423 Φυγέλα
424 Φύγελος
425 Φύη
426 Φυκιάδας
427 Φυλακηίς
428 Φυλακτός
429 Φυλάνθη
430 Φύλαντας
431 Φύλαξ
432 Φυλαξία
433 Φυλάριος
434 Φύλαρχος
435 Φύλας
436 Φυλεύς
437 Φυληίς
438 Φυλλίδα
439 Φυλλίδος
440 Φυλλίς
441 Φυλόμαχος
442 Φυλονόη
443 Φυλόνομος
444 Φύντια
445 Φυρόμαχος
446 Φύρση
447 Φυσάδεια
448 Φυσέντζος
449 Φύσιος
450 Φυταλία
451 Φύταλος
452 Φύτιος
453 Φυτούλα
454 Φυτώ
455 Φωκαΐς
456 Φωκίων
457 Φωκυλίδης
458 Φωλίτσα
459 Φωλόη
460 Φώλος
461 Φωσθονία
464 Φωστηρία
465 Φωστήριος
466 Φωσφόρος
467 Φωτάγγελος
468 Φωτανέστης
469 Φωτειάννα
470 Φωτεινή
471 Φωτεινός
472 Φώτης
473 Φώτιστος
474 Φωφώ
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία