Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Χρυσίλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δεσιδέριος Δεσιδέριος Δονατιανός Επιτάκιος Επιτάκιος Κουϊντιάνος Λούκιος Μανήν Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος Συάγριος
1 Φάβια
2 Φαβιέρος
3 Φάβιος
4 Φαβωρίνος
5 Φάγρος
6 Φαδία
7 Φαέδων
8 Φαέθουσα
9 Φαέθων
10 Φαεινίς
11 Φαεινός
12 Φαείτας
13 Φαήλος
14 Φαιαντωρα
15 Φαιδήνη
16 Φαίδιμος
17 Φαίδρα
18 Φαιδρίας
19 Φαίδρος
20 Φαίδων
21 Φαιδώνδας
22 Φαίη
23 Φαιναγόρη
24 Φαιναρέτη
25 Φαινέας
26 Φαινεκλής
27 Φαίνιππος
28 Φαίνοψ
29 Φαινώ
30 Φαιοκόμης
31 Φαίστος
32 Φαίτος
33 Φαίων
34 Φάκης
35 Φάλαικος
36 Φάλανθος
37 Φάλαρις
38 Φαλέας
39 Φαλέκ
40 Φάληρος
41 Φάλης
42 Φαλίας
43 Φαλίνος
44 Φάλιος
45 Φάλκης
46 Φαλλάς
47 Φαμπιόλα
48 Φαναγόρας
49 Φάνας
50 Φανέας
51 Φανερουλιώτισσα
52 Φανερωμένη
53 Φανέσα
54 Φανή
55 Φάνης
56 Φανίας
57 Φάνιον
58 Φανόδημος
59 Φανόδικος
60 Φανόκλης
61 Φανόμαχος
62 Φάνος
63 Φανοσθένης
64 Φανοστράτη
65 Φανόστρατος
66 Φανουρία
67 Φανούριος
68 Φάντης
69 Φαντίνος
70 Φαντω
71 Φανώ
72 Φαραώ
73 Φαρές
74 Φαρέτριος
75 Φάρις
76 Φαρμακολύτρα
77 Φαρμουθία
78 Φαρμούθιος
79 Φαρνάκη
80 Φαρνάκιος
81 Φάρσαλος
82 Φάρτη
83 Φάρτης
84 Φαρφιρίτσα
85 Φασηλίτης
86 Φασιθέα
87 Φασίστρατος
88 Φάσσα
89 Φάσσος
90 Φάσων
91 Φατιχ
92 Φατμέ
93 Φάυλλος
94 Φαύσιος
95 Φαύστα
96 Φαύστος
97 Φάων
98 Φέβρα
99 Φείδας
100 Φειδία
101 Φειδίας
102 Φειδιππίδης
103 Φείδιππος
104 Φειδώλας
105 Φείδων
106 Φέμη
107 Φένια
108 Φερακλής
109 Φερβίνα
110 Φερβίνος
111 Φέρεκλος
112 Φερεκράτης
113 Φερεκύδης
114 Φερενίκη
115 Φερένικος
116 Φερεσύδη
117 Φερετίμη
118 Φερεύς
119 Φέρης
120 Φερίας
121 Φερνάνδη
122 Φερνάντο
123 Φέρουσα
124 Φερφουθή
125 Φεύρα
126 Φευρωνία
127 Φευρωνία
128 Φηγεύς
129 Φήλικας
130 Φηλικίσσιμος
131 Φήλιξ
132 Φηλίξη
134 Φήμη
135 Φήμιος
136 Φημονόη
137 Φηνία
138 Φηνώ
139 Φήστος
140 Φθα
141 Φθία
142 Φθίος
143 Φθονία
145 Φιγαλεία
146 Φίγαλος
147 Φιγούρα
148 Φιδιότισσα
149 Φιδοττοταμιανή
150 Φιδούσα
151 Φίδωσα
152 Φίλα
153 Φιλαγόρας
154 Φιλάγριος
155 Φιλαδέλφεια
156 Φιλάδελφος
157 Φιλάδερφος
158 Φιλαίμων
159 Φιλαινέτη
160 Φιλαινίς
161 Φιλαίος
162 Φιλαλήθης
163 Φιλαμειλείδης
164 Φιλάμμων
165 Φιλάνδρα
166 Φίλανδρος
167 Φιλάνθη
168 Φιλαρέτη
169 Φιλάρετος
170 Φιλάων
171 Φίλγας
172 Φιλέας
173 Φιλεόρτιος
174 Φιλεταίρα
175 Φιλέταιρος
176 Φιλεύς
177 Φίλη
178 Φιλήκη
179 Φιληκίσσιμος
180 Φιλήμων
181 Φιληρατίς
182 Φίλης
183 Φιλήσιος
184 Φιλήσυχη
185 Φιλήσυχος
186 Φιλήτωρ
187 Φίλια
188 Φιλιάδης
189 Φιλίζ
190 Φιλίνη
191 Φιλίνος
192 Φίλιπ
193 Φιλίππα
194 Φίλιππος
195 Φιλίσια
196 Φιλίσκος
197 Φιλίστα
198 Φιλιστίων
199 Φίλιστος
200 Φιλιώ
201 Φίλλις
202 Φιλλύλιος
203 Φιλογένης
204 Φιλογονία
205 Φιλογόνιος
206 Φιλοδάμεια
207 Φιλόδαμος
208 Φιλόδημος
209 Φιλοδίκη
210 Φιλοδώρα
211 Φιλοθέη
212 Φιλόθεος
213 Φίλοινα
214 Φίλοινος
215 Φιλοίτα
216 Φιλοίτιος
217 Φιλόκαλος
218 Φιλοκήδης
219 Φιλοκλέων
220 Φιλοκλής
221 Φιλοκράτης
222 Φιλοκτήμων
224 Φιλοκτήτης
225 Φιλόκυπρος
226 Φιλοκύων
227 Φιλόλαος
228 Φιλόλογος
229 Φιλομάχη
230 Φιλόμβροτος
231 Φιλομέδουσα
232 Φιλομένα
233 Φιλομένης
234 Φιλομήλα
235 Φιλομηλείδης
236 Φιλόμηλος
237 Φιλομήνα
238 Φιλόμνηστος
239 Φιλόνικος
240 Φιλονίλα
241 Φιλονόη
242 Φιλονόμη
243 Φιλόνομος
244 Φιλοξένη
245 Φιλόξενος
246 Φιλοποίμην
247 Φιλόπονος
248 Φιλοσοφία
249 Φιλόσοφος
250 Φιλοστέφανος
251 Φιλοστόργιος
252 Φιλόστρατος
253 Φιλότιμος
254 Φιλουμένη
255 Φιλούμενος
256 Φιλοφάνης
257 Φιλόφρων
258 Φιλοχάρης
259 Φιλόχαρις
260 Φιλόχορος
261 Φιλόχρηστος
262 Φιλοχτήτης
263 Φιλτίς
264 Φίλτυς
265 Φιλυλλα
266 Φιλύλλιος
267 Φιλύρα
268 Φιλώ
269 Φίλων
270 Φιλώνδας
271 Φιλωνίδης
272 Φιλώτας
273 Φιλωτέρα
274 Φιλώτις
275 Φινεύς
276 Φίννιαν
277 Φιντίας
278 Φιντυς
279 Φιόνα
280 Φιορη
281 Φιρμιλιανός
282 Φιρμίνος
283 Φίρμος
284 Φίτσα
285 Φλάβια
286 Φλάβιος
287 Φλαουϊανή
288 Φλαουϊανός
289 Φλεβαριανή
290 Φλεγύας
291 Φλέγων
292 Φλέρυ
293 Φλίας
294 Φλόγα
295 Φλογέας
296 Φλογίδας
297 Φλοριάνα
298 Φλουρέντζα
299 Φλουρέντζος
300 Φλουρής
301 Φλώρα
303 Φλωράντρη
304 Φλωρεντία
305 Φλωρεντίνη
306 Φλωρεντίνος
307 Φλωρέντιος
308 Φλώρος
309 Φοβερά
310 Φόβη
311 Φόβος
312 Φοίβη
314 Φοιβίδας
315 Φοίβος
316 Φοινίκη
317 Φοίνιξ
318 Φοίτιος
319 Φόλας
320 Φολέγανδρος
321 Φολείδης
322 Φόλος
323 Φοντάνα
324 Φόρα
325 Φόραξ
326 Φόρβας
327 Φόρκυς
328 Φόρμη
329 Φόρμις
330 Φορμίσιον
331 Φορμίων
332 Φορτουνάτα
333 Φορτουνάτος
334 Φορωνεύς
335 Φορωνίς
336 Φουγάτιος
337 Φούλα
338 Φουλβία
339 Φούλης
340 Φουρεγκού
341 Φουρσάς
342 Φουρτουνιανός
343 Φουσίκ
344 Φραγκίσκη
345 Φραγκίσκος
346 Φραγκόπουλος
347 Φράδμων
348 Φρασίας
349 Φρασίδαμος
350 Φρασίκλεια
352 Φρασικλείδης
353 Φρασικλής
354 Φράσιμος
355 Φρασίος
356 Φρασκούλα
357 Φρασκω
358 Φράστωρ
359 Φρέγια
360 Φρέζη
361 Φρεζής
362 Φρειδερίκη
363 Φρειδερίκος
364 Φρένικος
365 Φρεσκίτα
366 Φρικίας
367 Φρίκος
368 Φρίντα
369 Φρίξος
370 Φρίτασγουίθ
371 Φρόνα
372 Φρονίμη
373 Φρόνιμος
374 Φρόνιος
375 Φροντίδας
376 Φρόντων
377 Φρουμεντία
378 Φρουμέντιος
379 Φρυάδα
380 Φρυγία
381 Φρύνη
382 Φρυνίσκος
383 Φρύνιχος
384 Φρύνων
385 Φρύξος
386 Φτελέα
387 ΦΤΙΟΣ
388 Φυγαλία
389 Φύγελλος
390 Φύη
391 Φυκιάδας
392 Φυλακηίς
393 Φυλακτός
394 Φυλάνθη
395 Φύλαντας
396 Φύλαξ
397 Φυλάριος
398 Φύλαρχος
399 Φύλας
400 Φυλεύς
401 Φυληίς
402 Φυλλίδα
403 Φυλλίδος
404 Φυλλίς
405 Φυλόμαχος
406 Φυλονόη
407 Φυλόνομος
408 Φύντια
409 Φυρόμαχος
410 Φύρση
411 Φυσάδεια
412 Φυσέντζος
413 Φύσιος
414 Φυταλία
415 Φύταλος
416 Φύτιος
417 Φυτούλα
418 Φυτώ
419 Φωκαΐς
420 Φωκάς
421 Φωκίδης
422 Φωκίων
423 Φώκος
424 Φωκυλίδης
425 Φωλίτσα
426 Φώλος
427 Φωσθονία
430 Φωστηρία
431 Φωστήριος
432 Φωσφόρος
433 Φωτανέστης
434 Φωτειάννα
435 Φωτεινή
436 Φωτεινός
437 Φώτης
438 Φώτιστος
439 Φωφώ
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία