Εορτές 20 Μαρτίου: Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Όσιος Κουθβέρτος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Tetricus Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιερομάρτυρας εκ Ρωσίας Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Φάβια
2 Φαβιέρος
3 Φάβιος
4 Φαβωρίνος
5 Φάγρος
6 Φαδία
7 Φαέδων
8 Φαέθουσα
9 Φαέθων
10 Φαεινίς
11 Φαεινός
12 Φαείτας
13 Φαήλος
14 Φαιαντωρα
15 Φαιδήνη
16 Φαίδιμος
17 Φαίδρα
18 Φαιδρίας
19 Φαίδρος
20 Φαίδων
21 Φαιδώνδας
22 Φαίη
23 Φαιναγόρη
24 Φαιναρέτη
25 Φαινέας
26 Φαινεκλής
27 Φαίνιππος
28 Φαίνοψ
29 Φαινώ
30 Φαιοκόμης
31 Φαίστος
32 Φαίτος
33 Φαίων
34 Φάκης
35 Φάλαικος
36 Φάλανθος
37 Φάλαρις
38 Φαλέας
39 Φαλέκ
40 Φάληρος
41 Φάλης
42 Φαλίας
43 Φαλίνος
44 Φάλιος
45 Φάλκης
46 Φαλλάς
47 Φαμπιόλα
48 Φαναγόρας
49 Φάνας
50 Φανέας
51 Φανερουλιώτισσα
52 Φανερωμένη
53 Φανέσα
54 Φανή
55 Φάνης
56 Φανίας
57 Φάνιον
58 Φανόδημος
59 Φανόδικος
60 Φανόκλης
61 Φανόμαχος
62 Φάνος
63 Φανοσθένης
64 Φανοστράτη
65 Φανόστρατος
66 Φανουρία
67 Φανούριος
68 Φάντης
69 Φαντίνος
70 Φαντω
71 Φανώ
72 Φαραώ
73 Φαρές
74 Φαρέτριος
75 Φάρις
76 Φαρμακολύτρα
77 Φαρμουθία
78 Φαρμούθιος
79 Φαρνάκη
80 Φαρνάκιος
81 Φάρσαλος
82 Φάρτη
83 Φαρφιρίτσα
84 Φασηλίτης
85 Φασιθέα
86 Φασίστρατος
87 Φάσσα
88 Φάσσος
89 Φάσων
90 Φατιχ
91 Φατμέ
92 Φάυλλος
93 Φαύσιος
94 Φαύστα
95 Φαύστος
96 Φάων
97 Φέβρα
98 Φείδας
99 Φειδία
100 Φειδίας
101 Φειδιππίδης
102 Φείδιππος
103 Φειδώλας
104 Φείδων
105 Φέμη
106 Φένια
107 Φερακλής
108 Φερβίνα
109 Φερβίνος
110 Φέρεκλος
111 Φερεκράτης
112 Φερεκύδης
113 Φερενίκη
114 Φερένικος
115 Φερεσύδη
116 Φερετίμη
117 Φερεύς
118 Φέρης
119 Φερίας
120 Φερνάνδη
121 Φερνάντο
122 Φέρουσα
123 Φερφουθή
124 Φεύρα
125 Φευρωνία
126 Φευρωνία
127 Φηγεύς
128 Φήλικας
129 Φηλικίσσιμος
130 Φήλιξ
131 Φηλίξη
133 Φήμη
134 Φήμιος
135 Φημονόη
136 Φηνία
137 Φηνώ
138 Φήστος
139 Φθα
140 Φθία
141 Φθίος
142 Φθονία
144 Φιγαλεία
145 Φίγαλος
146 Φιγούρα
147 Φιδιότισσα
148 Φιδοττοταμιανή
149 Φιδούσα
150 Φίδωσα
151 Φίλα
152 Φιλαγόρας
153 Φιλάγριος
154 Φιλαδέλφεια
155 Φιλάδελφος
156 Φιλάδερφος
157 Φιλαίμων
158 Φιλαινέτη
159 Φιλαινίς
160 Φιλαίος
161 Φιλαλήθης
162 Φιλαμειλείδης
163 Φιλάμμων
164 Φιλάνδρα
165 Φίλανδρος
166 Φιλάνθη
167 Φιλαρέτη
168 Φιλάρετος
169 Φιλάων
170 Φίλγας
171 Φιλέας
172 Φιλεόρτιος
173 Φιλεταίρα
174 Φιλέταιρος
175 Φιλεύς
176 Φίλη
177 Φιλήκη
178 Φιληκίσσιμος
179 Φιλήμων
180 Φιληρατίς
181 Φίλης
182 Φιλήσιος
183 Φιλήσυχη
184 Φιλήσυχος
185 Φιλήτωρ
186 Φίλια
187 Φιλιάδης
188 Φιλίζ
189 Φιλίνη
190 Φιλίνος
191 Φίλιπ
192 Φιλίππα
193 Φίλιππος
194 Φιλίσια
195 Φιλίσκος
196 Φιλίστα
197 Φιλιστίων
198 Φίλιστος
199 Φιλιώ
200 Φίλλις
201 Φιλλύλιος
202 Φιλογένης
203 Φιλογονία
204 Φιλογόνιος
205 Φιλοδάμεια
206 Φιλόδαμος
207 Φιλόδημος
208 Φιλοδίκη
209 Φιλοδώρα
210 Φιλοθέη
211 Φιλόθεος
212 Φιλοίτιος
213 Φιλόκαλος
214 Φιλοκήδης
215 Φιλοκλέων
216 Φιλοκλής
217 Φιλοκράτης
218 Φιλοκτήμων
220 Φιλοκτήτης
221 Φιλόκυπρος
222 Φιλοκύων
223 Φιλόλαος
224 Φιλόλογος
225 Φιλομάχη
226 Φιλόμβροτος
227 Φιλομέδουσα
228 Φιλομένα
229 Φιλομένης
230 Φιλομήλα
231 Φιλομηλείδης
232 Φιλόμηλος
233 Φιλομήνα
234 Φιλόμνηστος
235 Φιλόνικος
236 Φιλονίλα
237 Φιλονόη
238 Φιλονόμη
239 Φιλόνομος
240 Φιλοξένη
241 Φιλόξενος
242 Φιλοποίμην
243 Φιλόπονος
244 Φιλοσοφία
245 Φιλόσοφος
246 Φιλοστέφανος
247 Φιλοστόργιος
248 Φιλόστρατος
249 Φιλότιμος
250 Φιλουμένη
251 Φιλούμενος
252 Φιλοφάνης
253 Φιλόφρων
254 Φιλοχάρης
255 Φιλόχαρις
256 Φιλόχορος
257 Φιλόχρηστος
258 Φιλοχτήτης
259 Φιλτίς
260 Φίλτυς
261 Φιλυλλα
262 Φιλύλλιος
263 Φιλύρα
264 Φιλώ
265 Φίλων
266 Φιλώνδας
267 Φιλωνίδης
268 Φιλώτας
269 Φιλωτέρα
270 Φιλώτις
271 Φινεύς
272 Φίννιαν
273 Φιντίας
274 Φιντυς
275 Φιόνα
276 Φιορη
277 Φιρμιλιανός
278 Φιρμίνος
279 Φίρμος
280 Φίτσα
281 Φλάβια
282 Φλάβιος
283 Φλαουϊανή
284 Φλαουϊανός
285 Φλεβαριανή
286 Φλεγύας
287 Φλέγων
288 Φλέρυ
289 Φλίας
290 Φλόγα
291 Φλογέας
292 Φλογίδας
293 Φλοριάνα
294 Φλουρέντζα
295 Φλουρέντζος
296 Φλουρής
297 Φλώρα
299 Φλωράντρη
300 Φλωρεντία
301 Φλωρεντίνη
302 Φλωρεντίνος
303 Φλωρέντιος
304 Φλώρος
305 Φοβερά
306 Φόβη
307 Φόβος
308 Φοίβη
310 Φοιβίδας
311 Φοίβος
312 Φοινίκη
313 Φοίνιξ
314 Φοίτιος
315 Φόλας
316 Φολέγανδρος
317 Φολείδης
318 Φόλος
319 Φοντάνα
320 Φόρα
321 Φόραξ
322 Φόρβας
323 Φόρκυς
324 Φόρμη
325 Φόρμις
326 Φορμίσιον
327 Φορμίων
328 Φορτουνάτα
329 Φορτουνάτος
330 Φορωνεύς
331 Φορωνίς
332 Φουγάτιος
333 Φούλα
334 Φουλβία
335 Φούλης
336 Φουρεγκού
337 Φουρσάς
338 Φουρτουνιανός
339 Φουσίκ
340 Φραγκίσκη
341 Φραγκίσκος
342 Φραγκόπουλος
343 Φράδμων
344 Φρασίας
345 Φρασίδαμος
346 Φρασίκλεια
348 Φρασικλείδης
349 Φρασικλής
350 Φράσιμος
351 Φρασίος
352 Φρασκούλα
353 Φρασκω
354 Φράστωρ
355 Φρέγια
356 Φρέζη
357 Φρεζής
358 Φρειδερίκη
359 Φρειδερίκος
360 Φρένικος
361 Φρεσκίτα
362 Φρικίας
363 Φρίκος
364 Φρίντα
365 Φρίξος
366 Φρίτασγουίθ
367 Φρόνα
368 Φρονίμη
369 Φρόνιμος
370 Φρόνιος
371 Φροντίδας
372 Φρόντων
373 Φρουμεντία
374 Φρουμέντιος
375 Φρυάδα
376 Φρυγία
377 Φρύνη
378 Φρυνίσκος
379 Φρύνιχος
380 Φρύνων
381 Φρύξος
382 Φτελέα
383 ΦΤΙΟΣ
384 Φυγαλία
385 Φύγελλος
386 Φύη
387 Φυκιάδας
388 Φυλακηίς
389 Φυλακτός
390 Φυλάνθη
391 Φύλαντας
392 Φύλαξ
393 Φυλάριος
394 Φύλαρχος
395 Φύλας
396 Φυλεύς
397 Φυληίς
398 Φυλλίδα
399 Φυλλίδος
400 Φυλλίς
401 Φυλόμαχος
402 Φυλονόη
403 Φυλόνομος
404 Φύντια
405 Φυρόμαχος
406 Φύρση
407 Φυσάδεια
408 Φυσέντζος
409 Φύσιος
410 Φυταλία
411 Φύταλος
412 Φύτιος
413 Φυτούλα
414 Φυτώ
415 Φωκαΐς
416 Φωκάς
417 Φωκίδης
418 Φωκίων
419 Φώκος
420 Φωκυλίδης
421 Φωλίτσα
422 Φώλος
423 Φωστηρία
424 Φωστήριος
425 Φωσφόρος
426 Φωτανέστης
427 Φωτειάννα
428 Φωτεινή
429 Φωτεινός
430 Φώτης
431 Φώτιστος
432 Φωφώ
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία