Εορτές 20 Μαρτίου: Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Όσιος Κουθβέρτος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Tetricus Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιερομάρτυρας εκ Ρωσίας Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Ταβιθά
2 Ταειρεσιης
3 Ταίναρος
4 Τάκης
5 Τάκιος
6 Τάκιτος
7 Ταλαιμένης
8 Ταλάκριαν
9 Ταλαός
10 Ταληές
11 Ταλθύβιος
12 Τάλια
13 Τάλως
14 Ταμάμα
15 Ταμάρα
16 Τάμτα
17 Τάνια
18 Τάνις
19 Τάνταλος
20 Ταξιάρχης 
21 Ταξιαρχία
22 Ταξιδιάρα
23 Ταξικράτη
24 Τάρα
25 Ταραξάνδρα
26 Ταράξανδρος
27 Ταραξία
28 Ταραξίας
29 Ταραξίππα
30 Ταράξιππος
31 Τάραρχη
32 Τάρας
33 Τάραχος
34 Ταργίταος
35 Τάριελ
36 Ταρίνα
37 Ταριχάνι
38 Ταρκύνιος
39 Ταρραίος
40 Ταρσία
41 Ταρσίζιος
42 Τάσα
43 Ταταρνώτισσα
44 Τάτια
45 Τάτιος
46 Τατσελος
47 Τάτση
48 Τάτσι
49 Τατσιάν
50 Τάττη
51 Ταϋγέτη
52 Ταΰγετος
53 Ταυρέας
54 Ταυριας
55 Ταυρίων
56 Ταυροσθένης
57 Τάφιος
58 Ταώραα
59 Τέα
60 Τέβρος
61 Τεγεάτης
62 Τεγύριος
63 Τειρεσίας
65 Τειρεσίη
66 Τεισίας
67 Τέκμησσα
68 Τεκούσα
69 Τεκταίος
70 Τέκτων
71 Τελαμών
72 Τελέας
73 Τελέδαμος
74 Τελεδίκη
75 Τελένικος
76 Τελέσαρχος
77 Τελέσας
78 Τελεσθώ
79 Τελεσιάδας
80 Τελεσίας
81 Τελεσικράτης
82 Τελέσιλλα
83 Τελεσίνικος
84 Τελέσιππα
85 Τελεσταγόρας
86 Τελέστης
87 Τελεσφόρα
88 Τελεσφόρος
89 Τελέτιος
90 Τελευταγόρα
91 Τελευταγόρας
92 Τελεύτας
93 Τελευτίας
94 Τελέων
95 Τέλης
96 Τέλλην
97 Τελλίας
98 Τέλλις
99 Τέλλος
100 Τέλλων
101 Τελχίν
102 Τελχινία
103 Τεμασίων
104 Τέμπρος
105 Τενάγης
106 Τέναρος
107 Τενθρηδών
108 Τεντούς
109 Τερβίλιος
110 Τερεντία
111 Τερεντίων
112 Τερηδών
113 Τέρης
114 Τεριναίος
115 Τέρπανδος
116 Τερπιάδης
117 Τέρπιος
118 Τέρπων
119 Τέρτια
120 Τέρτιος
121 Τερτούλα
122 Τερφονία
123 Τέρψη
124 Τερψημέρη
125 Τέρψια
126 Τερψίας
127 Τερψιθέα
128 Τερψικλής
129 Τερψικράτη
130 Τερψικράτης
131 Τερψιχόρη
132 Τερψίων
133 Τέτα
134 Τέταμος
135 Τέτη
136 Τέτος
137 Τεύθρας
138 Τεύκρος
140 Τεύταμος
141 Τευταμύας
142 Τευτίαπλος
143 Τέχνη
144 Τέχνων
145 Τζάκος
146 Τζανετίνα
147 Τζανέτος
148 Τζανής
149 Τζεϊλιαν
150 Τζέϊμς
151 Τζέϊν
152 Τζέλα
153 Τζελένα
154 Τζεμάλ
155 Τζένιφερ
156 Τζεραλντίν
157 Τζέσικα
158 Τζιακελίν
159 Τζιβαγιέρα
160 Τζιενγκες
161 Τζιλιάνα
162 Τζίνα
163 Τζιοζεφίν
164 Τζιούντιθ
165 Τζιχάτ
166 Τζιωάννα
167 Τζιωρτζίνα
168 Τζο
169 Τζοάννα
170 Τζοβάνης
171 Τζογιάννα
172 Τζόλυ
173 Τζουανσέρι
174 Τζούλια
175 Τζουμα
176 Τζόυς
177 Τζώζεφ
178 Τζων
179 Τζωρτζ
180 Τζωρτζέλλα
181 Τζωρτζίνα
182 Τηδεύς
183 Τηθύς
184 Τηλαύγης
185 Τηλεβόας
186 Τηλεγόνη
187 Τηλέγονος
188 Τηλέδαμος
189 Τηλεδίκη
190 Τηλεκλείδης
191 Τηλεκλής
192 Τηλεμάχη
193 Τηλέμαχος
194 Τήλεμος
195 Τηλεφάνης
196 Τηλέφασσα
197 Τηλέφη
198 Τηλεφίδης
199 Τήλεφος
200 Τηληκλέας
201 Τήλος
202 Τήμενος
203 Τήνου
204 Τηρεύς
205 Τηρηϊς
206 Τήρης
207 Τηριδάη
208 Τήρω
209 Τίασα
210 Τιβέριος
211 Τιβουρτία
212 Τίβουρτος
213 Τίγασις
214 Τίγριος
215 Τιγρίς
216 Τιθόης
217 Τιθορέα
218 Τιθωνός
219 Τίλδα
220 Τιλφούσα
221 Τιμαγένης
222 Τιμαγόρας
223 Τιμαία
224 Τιμαιθώ
225 Τιμαίνετος
226 Τίμαιος
227 Τίμαλκος
228 Τιμάνδρα
229 Τιμανδρίδας
230 Τίμανδρος
231 Τιμάνθης
232 Τιμανορίδας
233 Τιμάνωρ
234 Τιμάρατος
235 Τιμαρέτα
236 Τιμαρέτη
237 Τιμάρετος
238 Τιμάρης
239 Τιμάριον
240 Τιμαρχίδης
241 Τίμαρχος
242 Τιμάσαρχος
243 Τιμασίθεος
244 Τιμάσιος
245 Τιμαχίδας
246 Τιμέας
247 Τίμη
248 Τιμηγενίδης
249 Τιμησιάναξ
250 Τιμησίθεος
251 Τιμήσιος
252 Τιμίας
253 Τίμιος
254 Τιμιωτέρα
255 Τιμόδημος
256 Τιμοθέα
257 Τιμόθεος
258 Τιμοκήδης
259 Τιμόκλεια
260 Τιμοκλής
261 Τιμοκράτης
262 Τιμοκρέων
263 Τιμόκριτος
264 Τιμόλαος
265 Τιμολέων
266 Τιμόμαχος
267 Τιμόνα
268 Τιμονόη
269 Τιμοξένα
270 Τιμόξενος
271 Τίμος
272 Τιμοσθένης
273 Τιμόστρατος
274 Τιμοφάνης
275 Τιμοχάρης
276 Τιμύλα
277 Τιμύχα
278 Τίμων
279 Τιμώναξ
280 Τιμωνίδης
281 Τιμώσα
282 Τίνα
283 Τισαγόρας
284 Τισαμόρη
285 Τίσανδρος
286 Τισιάδης
287 Τισίας
288 Τισικράτης
289 Τισίμαχος
290 Τισιφόνη
291 Τισίφονος
292 Τισσαμενός
293 Τίσσανδρος
294 Τισσαφέρνης
295 Τίτα
296 Τιταία
297 Τίτακος
298 Τιτάν
299 Τιτάνια
300 Τιτίκα
301 Τίτιος
302 Τίτος
303 Τίτσα
304 Τιτυός
305 Τιτυοστρηχος
306 Τίφυς
307 Τιφύση
308 Τλασίμαχος
309 Τληπτόλεμος
310 Τλησίας
311 Τμώλος
312 Τόλης
313 Τολμαίος
314 Τολμίδης
315 Τομαζίνα
316 Τομάζος
317 Τομόροι
318 Τοντόρ
319 Τοξεύς
320 Τοξοκράτη
321 Τοπλoύ
322 Τορίλαος
323 Τορος
324 Τορύμβας
325 Τότα
326 Τοτός
327 Τουδώ
328 Τούλα
329 Τουμαζής
330 Τουμπίας
331 Τουνόμ
332 Τουντζαη
333 Τουρβών
334 Τουρλιανή
335 Τοφαλλής
336 Τοφαλομενέλαος
337 Τραγιανη
338 Τραγκυλίνος
339 Τραϊανή
340 Τραϊανός
341 Τραλλιανός
342 Τραπεζούς
343 Τάραρχος
344 Τρέβορ
345 Τρήχος
346 Τριάνθη
347 Τριανθούλα
348 Τριανταφυλλιά
349 Τριαντάφυλλος
350 Τριάντης
351 Τρίαρος
352 Τριάς
355 Τριβαλός
356 Τριβίμιος
357 Τριγώνα
358 Τρίκαρδος
359 Τρικόλωνος
360 Τριόπη
361 Τριπτόλεμος
362 Τρισεύγενη
363 Τριτώ
364 Τρίτων
365 Τρίτων
366 Τριφυλία
367 Τρίφυλος
368 Τριχερούσα
369 Τροβάτου
370 Τροίζηνος
371 Τροκολώνος
372 Τροοδία
373 Τρουλή
374 Τρόφιμος
375 Τροφώνιος
376 Τρυγώνα
377 Τρυπητή
378 Τρύτων
379 Τρυφερή
380 Τρυφερός
381 Τρύφων
383 Τρυφωνία
384 Τρωάς
385 Τρώας
386 Τρωίλος
387 Τρώς
388 Τσαμπίκα
389 Τσαμπίκος
390 Τσάνος
391 Τσαντή
392 Τσάντος
393 Τσαρλς
394 Τσέλση
395 Τσικίτα
396 Τσικουρώνα
397 Τσιοπουριάν
398 Τσιτσα
399 Τσυκκώτισσα
400 Ττοφαλής
401 Ττοφής
402 Τύδας
403 Τυδέας
404 Τυδεύς
405 Τυλιανή
406 Τύλλιος
407 Τυμιχα
408 Τύμνης
409 Τυνδάρεος
410 Τύνδαρης
411 Τυνδάριχος
412 Τύννιχος
413 Τυννώνδας
414 Τυπάλδος
415 Τύραννος
416 Τυρία
417 Τύριμμας
418 Τύριννα
419 Τυρνησίς
420 Τυρραίος
421 Τυρραστιάδας
422 Τυρσηνίς
423 Τυρσηνός
424 Τυρταίος
425 Τύρταμος
426 Τυρώ
427 Τυφλός
428 Τυφοεύς 
429 Τυφωέας
430 Τυφών
431 Τυφωνεύς
432 Τυφώνη
433 Τύχη θεά
434 Τυχική
435 Τυχικός
436 Τυχίος
437 Τύχων
438 Τωβίας
439 Τωβίτ
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία