Εορτές 27 Σεπτεμβρίου: Αγία Ακυλίνα Αγία Γαϊανή Αγία Επίχαρις Άγιος Ζήνων Απόστολος από τους Εβδομήκοντα Άγιος Καλλίστρατος Καλλιστράτη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Γαϊανή η μάρτυρας Άγιος Κάνδιδος Άγιος Ουαλεριανός Άγιος Πέτρος Πατριάρχης Μόσχας Ιερομάρτυρας Άγιος Φιλήμων ο Επίσκοπος Άγιος Φουρτουνιανός Απόστολος Αρίσταρχος Επιχάρης Ζαχαρίας, πατέρας Ιωάννη του Βαπτιστή Ζένας Όσιος Ιγνάτιος Όσιος Σαββάτιος
1 Ταβιθά
2 Ταειρεσιης
3 Ταίναρος
4 Τάκης
5 Τάκιος
6 Τάκιτος
7 Ταλαιμένης
8 Ταλάκριαν
9 Ταλαός
10 Ταληές
11 Ταλθύβιος
12 Τάλια
13 Τάλως
14 Ταμάμα
15 Ταμάρα
16 Τάμτα
17 Τάνια
18 Τάνις
19 Τάνταλος
20 Ταξιάρχης 
21 Ταξιαρχία
22 Ταξιδιάρα
23 Ταξικράτη
24 Τάρα
25 Ταραξάνδρα
26 Ταράξανδρος
27 Ταραξία
28 Ταραξίας
29 Ταραξίππα
30 Ταράξιππος
31 Τάραρχη
32 Τάρας
33 Ταράχη
34 Τάραχος
35 Ταργίταος
36 Ταρζαν
37 Τάριελ
38 Ταρίνα
39 Ταριχάνι
40 Ταρκύνιος
41 Ταρραίος
42 Ταρσία
43 Ταρσίζιος
44 Τάρταρος
45 Τάσα
46 Ταταρνώτισσα
47 Τάτια
48 Τάτιος
49 Τατσελος
50 Τάτση
51 Τάτσι
52 Τατσιάν
53 Ταϋγέτη
54 Ταΰγετος
55 Ταυρέας
56 Ταυριας
57 Ταυρίων
58 Ταυροσθένης
59 Τάφιος
60 Ταώραα
61 Τέα
62 Τέβρος
63 Τεγεάτης
64 Τεγύριος
65 Τειρεσίας
67 Τειρεσίη
68 Τεισίας
69 Τέκμησσα
70 Τέκμων
71 Τεκούσα
72 Τεκταίος
73 Τέκτων
74 Τελαμών
75 Τελέας
76 Τελέδαμος
77 Τελεδίκη
78 Τελένικος
79 Τελέσαρχος
80 Τελέσας
81 Τελεσθώ
83 Τελεσιάδας
84 Τελεσίας
85 Τελεσικράτης
86 Τελέσιλλα
87 Τελεσίνικος
88 Τελέσιππα
89 Τελεσταγόρας
90 Τελέστης
91 Τελεσφόρα
92 Τελεσφόρος
93 Τελετία
94 Τελέτιος
95 Τελευταγόρα
96 Τελευταγόρας
97 Τελεύτας
98 Τελευτίας
99 Τελέων
100 Τέλης
101 Τέλλην
102 Τελλίας
103 Τέλλις
104 Τέλλος
105 Τέλλων
106 Τελχίν
107 Τελχινία
108 Τεμασίων
109 Τέμπρος
110 Τενάγης
111 Τέναρος
112 Τενθρηδών
113 Τεντούς
114 Τερβιλία
115 Τερβίλιος
116 Τερεντία
117 Τερεντίων
118 Τερηδών
119 Τέρης
120 Τεριναίος
121 Τέρπανδρος
122 Τερπιάδης
123 Τέρπιος
124 Τέρπων
125 Τέρτια
126 Τέρτιος
127 Τέρτυλλος
128 Τερφονία
129 Τέρψη
130 Τερψημέρη
131 Τέρψια
132 Τερψίας
133 Τερψιθέα
134 Τερψικλής
135 Τερψικράτη
136 Τερψικράτης
137 Τερψιχόρη
138 Τερψίχορος
139 Τερψίων
140 Τέτα
141 Τέταμος
142 Τέτη
143 Τέτος
144 Τέττα
145 Τεύθρας
146 Τεύκρα
147 Τεύκρος
149 Τεύταμος
150 Τευταμύας
151 Τευτίαπλος
152 Τέχνη
153 Τέχνων
154 Τζάκος
155 Τζανετίνα
156 Τζανέτος
157 Τζανής
158 Τζεϊλιαν
159 Τζέϊμς
160 Τζέϊν
161 Τζέλα
162 Τζελένα
163 Τζεμάλ
164 Τζένιφερ
165 Τζεραλντίν
166 Τζέσικα
167 Τζιακελίν
168 Τζιβαγιέρα
169 Τζιενγκες
170 Τζιλιάνα
171 Τζίνα
172 Τζιοζεφίν
173 Τζιούντιθ
174 Τζιχάτ
175 Τζιωάννα
176 Τζο
177 Τζοάννα
178 Τζοβάνης
179 Τζογιάννα
180 Τζόλυ
181 Τζουανσέρι
182 Τζούλια
183 Τζουμα
184 Τζόυς
185 Τζούστα
186 Τζούστος
187 Τζώζεφ
188 Τζων
189 Τζωρτζ
190 Τζωρτζέλλα
191 Τζωρτζίνα
192 Τηδεύς
193 Τηθύς
194 Τηλαύγη
195 Τηλαύγης
196 Τηλεβόας
197 Τηλεγόνη
198 Τηλέγονος
199 Τηλέδαμος
200 Τηλεδίκη
201 Τηλεκλείδης
202 Τηλεκλής
203 Τηλεμάχη
204 Τηλέμαχος
205 Τήλεμος
206 Τηλεφάνης
207 Τηλέφη
208 Τηλεφίδης
209 Τήλεφος
210 Τηληκλέας
211 Τήλος
212 Τήμενος
213 Τήνου
214 Τηρεύς
215 Τηρηϊς
216 Τήρης
217 Τηριδάη
218 Τήρω
219 Τίασα
220 Τιβέριος
221 Τιβουρτία
222 Τίβουρτος
223 Τίγασις
224 Τίγριος
225 Τιγρίς
226 Τιθόα
227 Τιθόης
228 Τιθορέα
229 Τιθωνός
230 Τίλδα
231 Τιλφούσα
232 Τιμαγένης
233 Τιμαγόρας
234 Τιμαία
235 Τιμαιθώ
236 Τιμαίνετος
237 Τίμαιος
238 Τίμαλκος
239 Τιμάνδρα
240 Τιμανδρίδας
241 Τίμανδρος
242 Τιμάνθης
243 Τιμανορίδας
244 Τιμάνωρ
245 Τιμάρατος
246 Τιμαρέτα
247 Τιμαρέτη
248 Τιμάρετος
249 Τιμάρης
250 Τιμάριον
251 Τιμαρχία
252 Τίμαρχος
253 Τιμάσαρχος
254 Τιμασίθεος
255 Τιμασικύπρα
256 Τιμασίκυπρος
257 Τιμάσιος
258 Τιμαχίδας
259 Τιμέας
260 Τιμηγενίδης
261 Τιμησιάναξ
262 Τιμησίθεος
263 Τιμία
264 Τίμιος
265 Τιμόδημος
266 Τιμοθέα
267 Τιμόθεος
268 Τιμοκήδης
269 Τιμόκλεια
270 Τιμοκλής
271 Τιμοκράτης
272 Τιμοκρέων
273 Τιμόκριτος
274 Τιμολάα
275 Τιμόλαος
276 Τιμολέων
277 Τιμόμαχος
278 Τιμονόη
279 Τιμοξένα
280 Τιμόξενος
281 Τίμος
282 Τιμοσθένη
283 Τιμοσθένης
284 Τιμόστρατος
285 Τιμοφάνης
286 Τιμοχάρης
287 Τιμύλα
288 Τιμύχα
289 Τιμώ
290 Τίμων
292 Τιμώναξ
293 Τιμώσα
294 Τίνα
295 Τισαγόρας
296 Τισαμόρη
297 Τίσανδρος
298 Τισιάδης
299 Τισίας
300 Τισικράτης
301 Τισίμαχος
302 Τισιφόνη
303 Τισίφονος
304 Τισσαμενός
305 Τίσσανδρος
306 Τισσαφέρνης
307 Τίτα
308 Τιταία
309 Τίτακος
310 Τιτάν
311 Τιτανίς
312 Τιτίκα
313 Τίτιος
314 Τίτορμα
315 Τίτορμος
316 Τίτος
317 Τίτσα
318 Τιτυός
319 Τιτυοστρηχος
320 Τίφυς
321 Τιφύση
322 Τλασίμαχος
323 Τληπτόλεμος
324 Τλησίας
325 Τμώλος
326 Τόλης
327 Τολμαίος
328 Τολμίδης
329 Τομαζίνα
330 Τομάζος
331 Τομόροι
332 Τοντόρ
333 Τοξεύς
334 Τοξοκράτη
335 Τοξοκράτης
336 Τοπλoύ
337 Τορίλαος
338 Τορος
339 Τορπιλία
340 Τορπίλιος
341 Τορύμβας
342 Τότα
343 Τοτός
344 Τουδώ
345 Τούλα
346 Τουμαζής
347 Τουμπίας
348 Τουνόμ
349 Τουντζαη
350 Τούρβουσα
351 Τούρβων
352 Τουρλιανή
353 Τοφαλλής
354 Τοφαλομενέλαος
355 Τραγιανη
356 Τραγκυλίνα
357 Τραγκυλίνος
358 Τραϊανή
359 Τραϊανός
360 Τραλλιανός
361 Τραπεζούς
362 Τάραρχος
363 Τρέβορ
364 Τρήχος
365 Τριάνθη
366 Τρίανθος
367 Τριανταφυλλιά
368 Τριαντάφυλλος
369 Τριάντης
370 Τρίαρος
371 Τριάς
374 Τριβαλός
375 Τριβιμία
376 Τριβίμιος
377 Τριγώνα
378 Τρίκαρδος
379 Τρικόλωνος
380 Τριόπη
381 Τρίπτη
382 Τριπτόλεμος
383 Τρισεύγενη
384 Τριτώ
385 Τρίτων
386 Τριφυλία
387 Τρίφυλος
388 Τρίφυνα
389 Τροβάτου
390 Τροίζηνος
391 Τροκολώνος
392 Τροοδία
393 Τροόδιος
394 Τρουλή
395 Τροφίμη
396 Τρόφιμος
397 Τροφωνία
398 Τροφώνιος
399 Τρυγώνα
400 Τρυπητή
401 Τρύτων
402 Τρυφερή
403 Τρυφερός
404 Τρύφων
406 Τρυφωνία
407 Τρωάς
408 Τρώας
409 Τρωίλος
410 Τρώς
411 Τσαμπίκα
412 Τσαμπίκος
413 Τσάνος
414 Τσαντή
415 Τσάντος
416 Τσαρλς
417 Τσέλση
418 Τσικίτα
419 Τσικουρώνα
420 Τσιοπουριάν
421 Τσιτσα
422 Τσιτσέκα
423 Τσυκκώτισσα
424 Ττοφαλής
425 Ττοφής
426 Τύδας
427 Τυδέας
428 Τυδεύς
429 Τυλιανή
430 Τύλλιος
431 Τυμιχα
432 Τύμνης
433 Τυνδάρεος
434 Τύνδαρης
435 Τυνδάριχος
436 Τύννιχος
437 Τυννώνδας
438 Τυπάλδος
439 Τύραννος
440 Τύραννος
441 Τυρία
442 Τύριμμας
443 Τύριννα
444 Τυρνησίς
445 Τυρραίος
446 Τυρραστιάδας
447 Τυρσηνίς
448 Τυρσηνός
449 Τυρταίος
450 Τύρταμος
451 Τυρώ
452 Τυφλή
453 Τυφλός
454 Τυφοεύς 
455 Τυφωέας
456 Τυφών
457 Τυφωνεύς
458 Τυφώνη
459 Τύχη
460 Τυχική
461 Τυχικός
462 Τυχίος
463 Τύχων
464 Τωβία
465 Τωβίας
466 Τωβίτ
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία