Εορτές 23 Απριλίου: Αγία Πολυχρονία Άγιος Θέρινος Άγιος Πρωτολέων Θερινή Πρωτολεώνη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αθανάσιος ο από μάγων Άγιος Ακίνδυνος Άγιος Ανατόλιος ο στρατηλάτης Άγιος Ανεμπόδιστος Άγιος Αφθόνιος Άγιος Γεώργιος ο Κύπριος ο Νεομάρτυρας Άγιος Γλυκέριος ο γεωργός Άγιος Δονάτος Άγιος Θηριανός Άγιος Νεομάρτυς Λάζαρος από τη Βουλγαρία Άγιος Ουαλέριος ο Μάρτυρας Άγιος Πηγάσιος Μελπομένη η Μούσα Όσιος Γεώργιος του Σενκούρσκ Πολύμνια η Μούσα
1 Ταβιθά
2 Ταειρεσιης
3 Ταίναρος
4 Τάκης
5 Τάκιος
6 Τάκιτος
7 Ταλαιμένης
8 Ταλάκριαν
9 Ταλαός
10 Ταληές
11 Ταλθύβιος
12 Τάλια
13 Τάλως
14 Ταμάμα
15 Ταμάρα
16 Τάμτα
17 Τάνια
18 Τάνις
19 Τάνταλος
20 Ταξιάρχης 
21 Ταξιαρχία
22 Ταξιδιάρα
23 Ταξικράτη
24 Τάρα
25 Ταραξάνδρα
26 Ταράξανδρος
27 Ταραξία
28 Ταραξίας
29 Ταραξίππα
30 Ταράξιππος
31 Τάραρχη
32 Τάρας
33 Ταράχη
34 Τάραχος
35 Ταργίταος
36 Ταρζαν
37 Τάριελ
38 Ταρίνα
39 Ταριχάνι
40 Ταρκύνιος
41 Ταρραίος
42 Ταρσία
43 Ταρσίζιος
44 Τάρταρος
45 Τάσα
46 Ταταρνώτισσα
47 Τάτια
48 Τάτιος
49 Τατσελος
50 Τάτση
51 Τάτσι
52 Τατσιάν
53 Ταϋγέτη
54 Ταΰγετος
55 Ταυρέας
56 Ταυριας
57 Ταυρίων
58 Ταυροσθένης
59 Τάφιος
60 Ταώραα
61 Τέα
62 Τέβρος
63 Τεγεάτης
64 Τεγύριος
65 Τειρεσίας
67 Τειρεσίη
68 Τεισίας
69 Τέκμησσα
70 Τέκμων
71 Τεκούσα
72 Τεκταίος
73 Τέκτων
74 Τελαμών
75 Τελέας
76 Τελέδαμος
77 Τελεδίκη
78 Τελένικος
79 Τελέσαρχος
80 Τελέσας
81 Τελεσθώ
83 Τελεσιάδας
84 Τελεσίας
85 Τελεσικράτης
86 Τελέσιλλα
87 Τελεσίνικος
88 Τελέσιππα
89 Τελεσταγόρας
90 Τελέστης
91 Τελεσφόρα
92 Τελεσφόρος
93 Τελετία
94 Τελέτιος
95 Τελευταγόρα
96 Τελευταγόρας
97 Τελεύτας
98 Τελευτίας
99 Τελέων
100 Τέλης
101 Τέλλην
102 Τελλίας
103 Τέλλις
104 Τέλλος
105 Τέλλων
106 Τελχίν
107 Τελχινία
108 Τεμασίων
109 Τέμπρος
110 Τενάγης
111 Τέναρος
112 Τενθρηδών
113 Τεντούς
114 Τερβιλία
115 Τερβίλιος
116 Τερεντία
117 Τερεντίων
118 Τερηδών
119 Τέρης
120 Τεριναίος
121 Τέρπανδρος
122 Τερπιάδης
123 Τέρπιος
124 Τέρπων
125 Τέρτια
126 Τέρτιος
127 Τέρτυλλος
128 Τερφονία
129 Τέρψη
130 Τερψημέρη
131 Τέρψια
132 Τερψίας
133 Τερψιθέα
134 Τερψικλής
135 Τερψικράτη
136 Τερψικράτης
137 Τερψιχόρη
138 Τερψίχορος
139 Τερψίων
140 Τέτα
141 Τέταμος
142 Τέτη
143 Τέτος
144 Τέττα
145 Τεύθρας
146 Τεύκρα
147 Τεύκρος
149 Τεύταμος
150 Τευταμύας
151 Τευτίαπλος
152 Τέχνη
153 Τέχνων
154 Τζάκος
155 Τζανετίνα
156 Τζανέτος
157 Τζανής
158 Τζεϊλιαν
159 Τζέϊμς
160 Τζέϊν
161 Τζέλα
162 Τζελένα
163 Τζεμάλ
164 Τζένιφερ
165 Τζεραλντίν
166 Τζέσικα
167 Τζιακελίν
168 Τζιβαγιέρα
169 Τζιενγκες
170 Τζιλιάνα
171 Τζίνα
172 Τζιοζεφίν
173 Τζιούντιθ
174 Τζιχάτ
175 Τζιωάννα
176 Τζιωρτζίνα
177 Τζο
178 Τζοάννα
179 Τζοβάνης
180 Τζογιάννα
181 Τζόλυ
182 Τζουανσέρι
183 Τζούλια
184 Τζουμα
185 Τζόυς
186 Τζούστα
187 Τζούστος
188 Τζώζεφ
189 Τζων
190 Τζωρτζ
191 Τζωρτζέλλα
192 Τζωρτζίνα
193 Τηδεύς
194 Τηθύς
195 Τηλαύγη
196 Τηλαύγης
197 Τηλεβόας
198 Τηλεγόνη
199 Τηλέγονος
200 Τηλέδαμος
201 Τηλεδίκη
202 Τηλεκλείδης
203 Τηλεκλής
204 Τηλεμάχη
205 Τηλέμαχος
206 Τήλεμος
207 Τηλεφάνης
208 Τηλέφη
209 Τηλεφίδης
210 Τήλεφος
211 Τηληκλέας
212 Τήλος
213 Τήμενος
214 Τήνου
215 Τηρεύς
216 Τηρηϊς
217 Τήρης
218 Τηριδάη
219 Τήρω
220 Τίασα
221 Τιβέριος
222 Τιβουρτία
223 Τίβουρτος
224 Τίγασις
225 Τίγριος
226 Τιγρίς
227 Τιθόα
228 Τιθόης
229 Τιθορέα
230 Τιθωνός
231 Τίλδα
232 Τιλφούσα
233 Τιμαγένης
234 Τιμαγόρας
235 Τιμαία
236 Τιμαιθώ
237 Τιμαίνετος
238 Τίμαιος
239 Τίμαλκος
240 Τιμάνδρα
241 Τιμανδρίδας
242 Τίμανδρος
243 Τιμάνθης
244 Τιμανορίδας
245 Τιμάνωρ
246 Τιμάρατος
247 Τιμαρέτα
248 Τιμαρέτη
249 Τιμάρετος
250 Τιμάρης
251 Τιμάριον
252 Τιμαρχία
253 Τίμαρχος
254 Τιμάσαρχος
255 Τιμασίθεος
256 Τιμασικύπρα
257 Τιμασίκυπρος
258 Τιμάσιος
259 Τιμαχίδας
260 Τιμέας
261 Τιμηγενίδης
262 Τιμησιάναξ
263 Τιμησίθεος
264 Τιμία
265 Τίμιος
266 Τιμόδημος
267 Τιμοθέα
268 Τιμόθεος
269 Τιμοκήδης
270 Τιμόκλεια
271 Τιμοκλής
272 Τιμοκράτης
273 Τιμοκρέων
274 Τιμόκριτος
275 Τιμολάα
276 Τιμόλαος
277 Τιμολέων
278 Τιμόμαχος
279 Τιμονόη
280 Τιμοξένα
281 Τιμόξενος
282 Τίμος
283 Τιμοσθένη
284 Τιμοσθένης
285 Τιμόστρατος
286 Τιμοφάνης
287 Τιμοχάρης
288 Τιμύλα
289 Τιμύχα
290 Τιμώ
291 Τίμων
292 Τιμώναξ
293 Τιμώσα
294 Τίνα
295 Τισαγόρας
296 Τισαμόρη
297 Τίσανδρος
298 Τισιάδης
299 Τισίας
300 Τισικράτης
301 Τισίμαχος
302 Τισιφόνη
303 Τισίφονος
304 Τισσαμενός
305 Τίσσανδρος
306 Τισσαφέρνης
307 Τίτα
308 Τιταία
309 Τίτακος
310 Τιτάν
311 Τιτάνια
312 Τιτίκα
313 Τίτιος
314 Τίτορμα
315 Τίτορμος
316 Τίτος
317 Τίτσα
318 Τιτυός
319 Τιτυοστρηχος
320 Τίφυς
321 Τιφύση
322 Τλασίμαχος
323 Τληπτόλεμος
324 Τλησίας
325 Τμώλος
326 Τόλης
327 Τολμαίος
328 Τολμίδης
329 Τομαζίνα
330 Τομάζος
331 Τομόροι
332 Τοντόρ
333 Τοξεύς
334 Τοξοκράτη
335 Τοξοκράτης
336 Τοπλoύ
337 Τορίλαος
338 Τορος
339 Τορπιλία
340 Τορπίλιος
341 Τορύμβας
342 Τότα
343 Τοτός
344 Τουδώ
345 Τούλα
346 Τουμαζής
347 Τουμπίας
348 Τουνόμ
349 Τουντζαη
350 Τούρβουσα
351 Τούρβων
352 Τουρλιανή
353 Τοφαλλής
354 Τοφαλομενέλαος
355 Τραγιανη
356 Τραγκυλίνα
357 Τραγκυλίνος
358 Τραϊανή
359 Τραϊανός
360 Τραλλιανός
361 Τραπεζούς
362 Τάραρχος
363 Τρέβορ
364 Τρήχος
365 Τριάνθη
366 Τριανταφυλλιά
367 Τριαντάφυλλος
368 Τριάντης
369 Τρίαρος
370 Τριάς
373 Τριβαλός
374 Τριβιμία
375 Τριβίμιος
376 Τριγώνα
377 Τρίκαρδος
378 Τρικόλωνος
379 Τριόπη
380 Τρίπτη
381 Τριπτόλεμος
382 Τρισεύγενη
383 Τριτώ
384 Τρίτων
385 Τριφυλία
386 Τρίφυλος
387 Τρίφυνα
388 Τροβάτου
389 Τροίζηνος
390 Τροκολώνος
391 Τροοδία
392 Τρουλή
393 Τροφίμη
394 Τρόφιμος
395 Τροφωνία
396 Τροφώνιος
397 Τρυγώνα
398 Τρυπητή
399 Τρύτων
400 Τρυφερή
401 Τρυφερός
402 Τρύφων
404 Τρυφωνία
405 Τρωάς
406 Τρώας
407 Τρωίλος
408 Τρώς
409 Τσαμπίκα
410 Τσαμπίκος
411 Τσάνος
412 Τσαντή
413 Τσάντος
414 Τσαρλς
415 Τσέλση
416 Τσικίτα
417 Τσικουρώνα
418 Τσιοπουριάν
419 Τσιτσα
420 Τσιτσέκα
421 Τσυκκώτισσα
422 Ττοφαλής
423 Ττοφής
424 Τύδας
425 Τυδέας
426 Τυδεύς
427 Τυλιανή
428 Τύλλιος
429 Τυμιχα
430 Τύμνης
431 Τυνδάρεος
432 Τύνδαρης
433 Τυνδάριχος
434 Τύννιχος
435 Τυννώνδας
436 Τυπάλδος
437 Τύραννος
438 Τύραννος
439 Τυρία
440 Τύριμμας
441 Τύριννα
442 Τυρνησίς
443 Τυρραίος
444 Τυρραστιάδας
445 Τυρσηνίς
446 Τυρσηνός
447 Τυρταίος
448 Τύρταμος
449 Τυρώ
450 Τυφλή
451 Τυφλός
452 Τυφοεύς 
453 Τυφωέας
454 Τυφών
455 Τυφωνεύς
456 Τυφώνη
457 Τύχη
458 Τυχική
459 Τυχικός
460 Τυχίος
461 Τύχων
462 Τωβία
463 Τωβίας
464 Τωβίτ
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία