Εορτές 25 Ιανουαρίου: Αγία Μεδούλη Άγιος Βρετάννιος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Βρετάνη Καστίνη Μέδουλος Όσιος Καστίνος Υπεραγία Θεοτόκος της Παραμυθίας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεόδοτος ηγούμενος Μονής Πουπλίου Αγία Μαργαρίτα Άγιος Αυξέντιος ο Νεομάρτυρας Άγιος Βασιανός Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ Ρωσίας Άγιος Βλαδίμηρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Γαβριήλ εκ Γεωργίας Άγιος Μωυσής ο Θαυματουργός Επίσκοπος Νόβγκοροντ Μαργαρίτης Νίκος Γεωργίου Όσιος Ανατόλιος της Όπτινα Όσιος Απολλώς Όσιος Δημήτριος ο Σκευοφύλακας Όσιος Μάρης Όσιος Πούπλιος Παραμύθιος
1 Σαβαΐνη
2 Σαβαΐνος
3 Σαβάνα
4 Σαβάνας
5 Σαβαώθ
6 Σάββας
7 Σαββατίνα
8 Σάββη
9 Σαβέλ
10 Σαβέλα
11 Σαβέρας
12 Σαβέριος
13 Σαβίνα
14 Σαβίνθη
15 Σαβινιανή
16 Σαβινιανός
17 Σαβίνος
18 Σαβώριος
19 Σαγαρή
20 Σαγάριος
21 Σαγχωνιάθων
22 Σαδώθ
23 Σαδώκ
25 Σαημ
26 Σαϊάδα
27 Σάιμον
28 Σάις
29 Σαισάρα
30 Σακ
31 Σακάδας
32 Σάκας
33 Σακεδών
35 Σακελλάριος
36 Σακέρδα
37 Σακέρδως
38 Σάκης
39 Σάκτος
40 Σαλά
41 Σάλαγος
42 Σαλαθιήλ
43 Σάλαιθος
44 Σαλαμάνη
45 Σαλαμάνης
46 Σαλαμίνα
47 Σαλαμινοκλής
48 Σαλβατώρ
49 Σάλβια
50 Σάλβιος
51 Σάλλη
52 Σαλμάκιος
53 Σαλμακίς
54 Σαλμών
55 Σαλμωνεύς
56 Σαλμωνίς
57 Σαλομπτίνος
58 Σαλπία
59 Σαλπίων
60 Σαλύνθιος
61 Σαλώμη
62 Σάλων
63 Σαλώνη
64 Σαλωνίνα
65 Σαμακιώτισσα
66 Σαμάνθα
67 Σάμβας
68 Σαμβαύλας
69 Σαμέας
70 Σαμενθα
71 Σαμία
72 Σάμιππος
73 Σαμιρ
74 Σαμμίας
75 Σαμόλας
76 Σάμορνα
77 Σάμορνος
78 Σαμου
79 Σαμουήλ
80 Σαμουηλία
81 Σαμπατή
82 Σαμπατής
83 Σαμπρίνα
84 Σαμψαία
85 Σαμψών
86 Σάμων
87 Σαμώνια
88 Σαναχάριβος
89 Σάνδακος
90 Σάνδης
91 Σάνδοκος
92 Σάνδρα
93 Σανδώκης
94 Σάνδων
95 Σαννίων
96 Σαννυρίων
97 Σάντα
98 Σαντιάνα
99 Σαντορίνη
100 Σαντορίνος
101 Σάντρα
102 Σάντρη
103 Σάντυ
104 Σαούλ
105 Σάουλα
106 Σαπρίκιος
107 Σαπφειρη
108 Σάπφιρα
109 Σαπφίων
110 Σαπφώ
111 Σάραμβος
112 Σαραντία
113 Σαράντος
114 Σαραπάβων
115 Σαραπίων
116 Σαραφθία
117 Σαραφιανός
118 Σαρβήλος
119 Σαρδανάπαλος
122 Σαριμπάλα
123 Σαρκίς
124 Σαρμάτας
126 Σαρματία
127 Σαρμπέλ
128 Σαρμπέλα
129 Σαρντούλα
130 Σαρπηδών
131 Σάρρα
132 Σαρρής
133 Σάρυσι
134 Σάρων
135 Σάσα
136 Σασάνης
137 Σατανάς
138 Σάτνιος
139 Σάτος
140 Σατουρνίλα
141 Σατουρνίλος
142 Σατουρνίνα
143 Σατουρνίνος
144 Σατύρα
145 Σάτυρος
146 Σαύλος 
147 Σαυρίας
148 Σαφείρο
149 Σαώ
150 Σάων
151 Σβενεβοία
152 Σβετλάνα
153 Σγουρή
154 Σγούρος
155 Σεβά
156 Σεβάν
157 Σεβαστή
158 Σεβαστιάννα
159 Σεβαστίνα
160 Σεβαστίνος
161 Σεβαστός
164 Σέβη
165 Σεβήρα
166 Σεβήρος
167 Σεβίλλη
168 Σέβος
169 Σεβρός
170 Σεθ
171 Σεθών
172 Σειλήνη
173 Σειληνός
174 Σεϊμβλά
175 Σεϊμβλάς
176 Σειρήν
177 Σείριος
178 Σεκλίνη
179 Σεκούνδα
180 Σεκούνδος
181 Σελάνη
182 Σελβίνα
183 Σελεάδας
184 Σελεύκα
185 Σέλευκος
186 Σελήνη
187 Σελήνιος
188 Σελληνιάδα
189 Σέλλος
190 Σελντα
191 Σεμέλη
192 Σεμιρα
193 Σέμνη
194 Σέμνος
195 Σεμπαστιαν
196 Σέμπι
197 Σενατόρα
198 Σενάτωρ
199 Σενέκας
200 Σένθης
201 Σενούθιος
202 Σενουφία
203 Σενούφιος
204 Σεντα
205 Σενώχ
207 Σέξτιος
208 Σέξτος
209 Σεπτεμβριανή
210 Σεπτεμίνα
211 Σεπτεμίνος
212 Σεραφείμ
213 Σεραφειμία
214 Σερβάτα
215 Σερβάτος
216 Σέρβουλη
217 Σέρβουλος
218 Σεργία
219 Σέργιος
221 Σερεμέτης
222 Σερέτης
223 Σέριδος
224 Σερίνος
225 Σερούχ
226 Σερρα
227 Σέση
228 Σετσιλ
229 Σεύθης
230 Σεφώρα
231 Σηθ
232 Σήθι
233 Σήθος
234 Σημ
235 Σημέλα
236 Σήραμβος
237 Σθενέβοια
238 Σθενελαϊδας
239 Σθενελαΐς
240 Σθενέλαος
241 Σθενέλη
242 Σθενελίδης
243 Σθένελος
244 Σθενίδας
245 Σθενώ
246 Σθενωνίδας
247 Σία
248 Σιακε
249 Σιαλής
250 Σιαμεριαν
251 Σιάννα
252 Σιάτης
253 Σίβα
254 Σιβηρός
255 Σίβυλ
256 Σίβυλλα
257 Σιβύρτιος
258 Σιγή
259 Σιγητζάς
260 Σιγισμούνδη
261 Σιγισμούνδος
262 Σιδερή
263 Σιδέρης
264 Σίδη
265 Σιήλα
266 Σίθων
267 Σικέλη
268 Σίκινος
269 Σικυλλίας
270 Σίλα
271 Σιλανίων
272 Σιλανογένη
273 Σιλανογένης
274 Σιλανοδίκη
275 Σιλανόδικος
276 Σιλανοδότη
277 Σιλανόδοτος
278 Σιλανοκράτη
279 Σιλανοκράτης
280 Σιλανός
281 Σιλβάνα
282 Σιλβάνος
283 Σιλβέστρα
284 Σιλβέστρος
287 Σιλένα
288 Σιληνός
289 Σίλια
290 Σιλίκιος
291 Σίλλαξ
292 Σίλλος
293 Σιμάγγελος
294 Σιμαίθα
295 Σιμάριστος
296 Σίμη
297 Σιμιαθή
298 Σιμιαθής
299 Σιμίτριος
300 Σιμίχη
301 Σιμμίας
302 Σιμμίχη
303 Σιμοείσιος
304 Σίμος
305 Σιμπέλ
306 Σιμπλίκιος
307 Σιμύλος
308 Σίμων
309 Σιμώνη
310 Σινάν
311 Σίνθια
312 Σίνις
313 Σινόη
314 Σινωπεύς
315 Σινώπη
316 Σιός
317 Σίπυλος
318 Σιραρπή
319 Σιρίκη
320 Σιρίκιος
321 Σιρματένια
322 Σιρούη
323 Σίρωμος
324 Σίρων
325 Σισίνια
326 Σισίνιος
327 Σίσσυ
328 Σισύρβη
329 Σισύρβης
330 Σίσυφος
331 Σισώης
332 Σιτζιφρίδης
333 Σίτσα
334 Σιώ
336 Σιωνία
337 Σιώνιος
338 Σκαίη
339 Σκαίος
340 Σκάμανδρος
341 Σκαμανδρώνυμος
342 Σκάμων
343 Σκαριφιδας
344 Σκαρλάτη
345 Σκαρλάτος
346 Σκελλίας
347 Σκερδιλαϊδας
348 Σκευοφύλακας
349 Σκέφρος
350 Σκιαδενή
351 Σκιαδενός
352 Σκιάθος
353 Σκιπίων
354 Σκίρος
355 Σκίρωνας
356 Σκιρώνδας
357 Σκιρωνίδης
358 Σκιρωνίδης
359 Σκίτων
360 Σκιώνη
361 Σκλαβούνος
362 Σκόνδρα
363 Σκόπας
364 Σκοπελιανός
365 Σκοπιότισσα
366 Σκορδα
367 Σκύθης
368 Σκύλαξ
369 Σκύλλα
370 Σκύλλις
371 Σκύμνος
372 Σκύριος
373 Σκώλος
374 Σλάβος
375 Σμαράγδα
376 Σμάραγδος
378 Σμερδίης
379 Σμίκρη
380 Σμικρίων
381 Σμικύθης
382 Σμίλης
383 Σμινδυρίδης
384 Σμιχιάς
385 Σμύρνα
386 Σοβιετία
387 Σοίριζα
388 Σολέβ
389 Σολομών
391 Σολομωνή
392 Σολομωντία
393 Σολόχων
394 Σολωμός
395 Σόλων
396 Σολωνεία
397 Σομμαρίτα
398 Σόνια
399 Σονιλα
400 Σόος
401 Σοράγια
402 Σόσσιος
403 Σότι
404 Σοτομβριανή
405 Σου
406 Σουηρίλλας
407 Σουητώνιος
408 Σούκιος
409 Σούλα
410 Σουλιμας
411 Σουλτάνα
412 Σουλτάνος
413 Σουμανίτις
414 Σουμέλα
415 Σουμελάς
416 Σουναι
417 Σουράνα
418 Σουρέν
419 Σουρτοκάλη
420 Σους
421 Σουσάννα
422 Σουσάννας
423 Σουσαρίων
424 Σουσού
425 Σοφαίνετος
426 Σοφία
427 Σοφιανή
428 Σοφιάννα
429 Σοφιανός
430 Σοφιλένια
431 Σοφίλια
432 Σοφιλίζα
433 Σόφιλος
434 Σοφιλύδια
435 Σόφιος
436 Σοφόκλεια
437 Σοφοκλής
438 Σοφονία
439 Σοφονίας
440 Σοφός
441 Σόφων
442 Σπάθης
443 Σπανός
444 Σπαράδοκος
445 Σπάρτη
446 Σπάρτων
447 Σπασης
448 Σπειώ
449 Σπειωτηθύς
450 Σπένσερ
451 Σπεράντζα
452 Σπεράτα
453 Σπεράτος
454 Σπερθίας
455 Σπεύσιππος
456 Σπήλια
457 Σπηλιοπαναγιώτης
458 Σπήλιος
459 Σπίνθαρος
460 Σπίτταλος
461 Σπορά
462 Σπόρος
463 Σπυρααντώνης
464 Σπυραβάγγελος
465 Σπυράγγελος
466 Σπυρανδρέας
467 Σπυράννα
468 Σπυραντώνης
469 Σπυραριστείδης
470 Σπυρίδων
471 Σπυριδώνα
472 Σπυρογεράσιμος
473 Σπυρογεώργιος
474 Σπυρογιάννης
475 Σπυροδημήτριος
476 Σπυρολιάς
477 Σπυρομήλιος
478 Σπυρονικόλαος
479 Σπυροφάνης
480 Σρύαλος
481 Σταγών
482 Σταδιεύς
483 Σταδμέας
484 Στάθης
485 Σταϊκη
486 Στάικος
487 Στάλα
488 Σταλαιμένης
489 Στάλιν
490 Σταλίνα
491 Σταλλη
492 Σταμαλίνα
493 Σταματέλα
494 Σταματέλος
495 Σταματία
496 Σταματίκη
497 Σταματίνα
498 Σταματίνος
499 Σταμάτιος
500 Σταμέλα
501 Σταμέλης
502 Στάμος
503 Σταμουδα
504 Σταμούλα
505 Σταμούλης
506 Στάμπολης
507 Σταμώ
508 Στάνκα
509 Στάντης
510 Στας
511 Στάσα
512 Στασάνωρ
513 Στασέας
514 Στασία
515 Στασινή
516 Στασίνος
517 Στασούλα
518 Στατείρα
519 Σταυραγγελία
520 Σταυραντώνιος
521 Σταύρη
522 Σταυριάνθη
523 Σταυριάννα
524 Σταυριλένα
525 Σταυρονικόλας
526 Σταύρος
527 Στάφυλος
528 Στέβη
529 Στεκούλα
530 Στελιάνα
531 Στέλιος
532 Στέλλα
533 Στελλίνα
534 Στένια
535 Στεντορίς
536 Στέντωρ
537 Στεπάν
538 Στεργία
539 Στεργιακούλα
540 Στεργιακούλης
541 Στεργιάνα
542 Στεργιάνης
543 Στέργιος
544 Στεριανή
545 Στερκώτης
546 Στερόπη
547 Στερόπης
548 Στεφανηφορεύς
549 Στεφανηφορία
550 Στεφανία
551 Στέφανος
552 Στήβεν
553 Στησαγόρας
554 Στήσανδρος
555 Στησάνωρ
556 Στησήνωρ
557 Στησικλής
558 Στησίλαος
559 Στησίμβροτος
560 Στησίχορος
561 Στιβαρός
562 Στίβεν
563 Στίλβη
564 Στίλβης
565 Στιλβίδης
566 Στίλπων
567 Στιούαρτ
568 Στισαγόρας
569 Στίχια
570 Στίχιος
571 Στογιανα
572 Στοϊκος
573 Στόμας
574 Στόμια
575 Στόμιος
576 Στονυχία
577 Στονύχιος
578 Στουμπουλη
579 Στράβαξ
580 Στράβων
581 Στραβωνία
582 Στρασίνος
583 Στρατάρχας
584 Στρατηγία
585 Στρατήγιος
586 Στράτης
587 Στρατιάννα
588 Στρατίων
589 Στρατοβάτης
590 Στρατόδημος
591 Στρατοκλής
592 Στρατόλα
593 Στρατόλαος
594 Στρατονίκη
595 Στρατόνικος
596 Στράτος
597 Στράτουσα
598 Στράττις
599 Στράτων
600 Στρεψιάδης
601 Στρογγυλίων
602 Στρόφακος
603 Στρυβήλη
604 Στρυμόδωρος
605 Στρυμώ
606 Στρωγιανού
607 Στύγα
608 Στύγνη
609 Στυλιανή
610 Στυλιάννα
611 Στυλιανός
612 Στυλινάγια
613 Στύμφαλος
614 Στύμφυλος
615 Στυξ
616 Στύραξ
617 Στύρασσα
618 Στύφων
619 Συάγρη
620 Σύαγρος
621 Σύαδρος
622 Συβαριάδης
623 Συβαριάδου
624 Συγκλητική
625 Συγκλητικός
626 Συκή
627 Συλάς
628 Σύλβια
629 Σύλβιος
630 Σύλια
631 Σύλλα
632 Σύλλας
633 Συλλεύς
634 Συλλίας
635 Συλοσών
636 Συμέλα
637 Συμεών
638 Συμεών
639 Συμεωνή
640 Σύμη
641 Συμηριώτη
642 Συμμαχία
643 Σύμμαχος
644 Σύμος
645 Συνάναρχος
646 Συνεσία
647 Συνέσιος
648 Συνέσως
649 Συνετή
650 Συνετός
651 Σύνη
652 Σύνθια
653 Συννεφιά
654 Συννόων
655 Συνοδή
656 Συνοδινός
657 Συνοδώρα
658 Συντύχη
659 Συραγω
660 Συράκος
661 Συριανός
662 Συριος
663 Συρμαλένια
664 Συρματένια
665 Συρμούλα
666 Σύρος
667 Συρράκος
668 Σφαίρος
669 Σφαλαγγιώτισσα
670 Σφήλος
671 Σφήττος
672 Σφοδριάς
673 Σφύρος
674 Σχεδίος
675 Σχινέα
676 Σχίνων
677 Σχοινεύς
678 Σχοίνος
679 Σχολάριος
680 Σωγένης
681 Σωδάμας
682 Σωζάνα
683 Σωζία
684 Σωζομένη
685 Σωζόμενος
686 Σώζουσα
687 Σώζων
688 Σωκλέας
689 Σωκλείδης
690 Σωκλής
691 Σώκο
692 Σώκος
693 Σωκράτης
694 Σωκρατία
695 Σωκρατίδης
696 Σώμις
697 Σώνια
698 Σωπάτρα
699 Σώπατρος
700 Σώπολις
701 Σωρανός
702 Σωσάδης
703 Σωσάνδρα
704 Σώσανδρος
705 Σώσατρατος
706 Σωσθένεια
707 Σωσθένης
708 Σωσιάδης
709 Σωσίας
710 Σωσίβιος
711 Σωσιγένης
712 Σωσιθέα
713 Σωσίθεος
714 Σωσικλής
715 Σωσικράτη
716 Σωσικράτης
717 Σώσιλος
718 Σωσιμένης
719 Σώσιμος
720 Σωσίνομος
721 Σωσιπάτρα
722 Σωσίπατρος
723 Σώσιππος
724 Σώσις
725 Σωσίστρατος
726 Σωσιφάνη
727 Σωσιφάνης
728 Σώσος
729 Σωσσάνδρα
730 Σωσσίων
731 Σώσσος
732 Σωστράτη
733 Σώστρατος
734 Σωσώ
735 Σωτὴρ
736 Σωτάδη
737 Σωτάς
738 Σωτήρ
739 Σωτήρα
740 Σωτίων
741 Σωφάνης
742 Σωφρονία
743 Σώφρων
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία