Εορτές 27 Σεπτεμβρίου: Αγία Ακυλίνα Αγία Γαϊανή Αγία Επίχαρις Άγιος Ζήνων Απόστολος από τους Εβδομήκοντα Άγιος Καλλίστρατος Καλλιστράτη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Γαϊανή η μάρτυρας Άγιος Κάνδιδος Άγιος Ουαλεριανός Άγιος Πέτρος Πατριάρχης Μόσχας Ιερομάρτυρας Άγιος Φιλήμων ο Επίσκοπος Άγιος Φουρτουνιανός Απόστολος Αρίσταρχος Επιχάρης Ζαχαρίας, πατέρας Ιωάννη του Βαπτιστή Ζένας Όσιος Ιγνάτιος Όσιος Σαββάτιος
1 Σαβαΐνη
2 Σαβαΐνος
3 Σαβάνα
4 Σαβάνας
5 Σαβαώθ
6 Σάββας
7 Σαββατίνα
8 Σάββη
9 Σαβέλ
10 Σαβέλα
11 Σαβέρας
12 Σαβέριος
13 Σαβίνα
14 Σαβίνθη
15 Σαβινιανή
16 Σαβινιανός
17 Σαβίνος
18 Σαβώριος
19 Σαγαρή
20 Σαγάριος
21 Σαγχωνιάθων
22 Σαδώθ
23 Σαδώκ
25 Σαημ
26 Σαϊάδα
27 Σάιμον
28 Σάις
29 Σαισάρα
30 Σακ
31 Σακάδας
32 Σάκας
33 Σακεδών
35 Σακελλάριος
36 Σακέρδα
37 Σακέρδως
38 Σάκης
39 Σάκτος
40 Σαλά
41 Σάλαγος
42 Σαλαθιήλ
43 Σάλαιθος
44 Σαλαμάνη
45 Σαλαμάνης
46 Σαλαμίνα
47 Σαλαμινοκλής
48 Σαλβατώρ
49 Σάλβια
50 Σάλβιος
51 Σάλλη
52 Σαλμάκιος
53 Σαλμακίς
54 Σαλμών
55 Σαλμωνεύς
56 Σαλμωνίς
57 Σαλομπτίνος
58 Σαλπία
59 Σαλπίων
60 Σαλύνθιος
61 Σαλώμη
62 Σάλων
63 Σαλώνη
64 Σαλωνίνα
65 Σαμακιώτισσα
66 Σαμάνθα
67 Σάμβας
68 Σαμβαύλας
69 Σαμέας
70 Σαμενθα
71 Σαμία
72 Σάμιππος
73 Σαμιρ
74 Σαμμίας
75 Σαμόλας
76 Σαμου
77 Σαμουήλ
78 Σαμουηλία
79 Σαμπατή
80 Σαμπατής
81 Σαμπρίνα
82 Σαμψαία
83 Σαμψών
84 Σάμων
85 Σαμώνια
86 Σαναχάριβος
87 Σάνδακος
88 Σάνδης
89 Σάνδοκος
90 Σάνδρα
91 Σανδώκης
92 Σάνδων
93 Σαννίων
94 Σαννυρίων
95 Σάντα
96 Σαντιάνα
97 Σαντορίνη
98 Σαντορίνος
99 Σάντρα
100 Σάντρη
101 Σάντυ
102 Σαούλ
103 Σάουλα
104 Σαπρίκιος
105 Σαπφειρη
106 Σάπφιρα
107 Σαπφίων
108 Σαπφώ
109 Σάραμβος
110 Σαραντία
111 Σαράντος
112 Σαραπάβων
113 Σαραπίων
114 Σαραφθία
115 Σαραφιανός
116 Σαρβήλος
117 Σαρδανάπαλος
120 Σαριμπάλα
121 Σαρκίς
122 Σαρμάτας
124 Σαρματία
125 Σαρμπέλ
126 Σαρμπέλα
127 Σαρντούλα
128 Σαρπηδών
129 Σάρρα
130 Σαρρής
131 Σάρυσι
132 Σάρων
133 Σάσα
134 Σασάνης
135 Σατανάς
136 Σάτνιος
137 Σάτος
138 Σατουρνίλα
139 Σατουρνίλος
140 Σατουρνίνα
141 Σατουρνίνος
142 Σατύρα
143 Σάτυρος
144 Σαύλος 
145 Σαυρίας
146 Σαφείρο
147 Σαώ
148 Σάων
149 Σβενεβοία
150 Σβετλάνα
151 Σγουρή
152 Σγούρος
153 Σεβά
154 Σεβάν
155 Σεβαστή
156 Σεβαστιάννα
157 Σεβαστίνα
158 Σεβαστίνος
159 Σεβαστός
162 Σέβη
163 Σεβήρα
164 Σεβήρος
165 Σεβίλλη
166 Σέβος
167 Σεβρός
168 Σεθ
169 Σεθών
170 Σειλήνη
171 Σειληνός
172 Σεϊμβλά
173 Σεϊμβλάς
174 Σειρήν
175 Σείριος
176 Σεκλίνη
177 Σεκούνδα
178 Σεκούνδος
179 Σελάνη
180 Σελβίνα
181 Σελεάδας
182 Σελεύκα
183 Σέλευκος
184 Σελήνη
185 Σελήνιος
186 Σελληνιάδα
187 Σέλλος
188 Σελντα
189 Σεμέλη
190 Σεμιρα
191 Σέμνη
192 Σέμνος
193 Σεμπαστιαν
194 Σέμπι
195 Σενατόρα
196 Σενάτωρ
197 Σενέκας
198 Σένθης
199 Σενούθιος
200 Σενουφία
201 Σενούφιος
202 Σεντα
203 Σενώχ
205 Σέξτιος
206 Σέξτος
207 Σεπτεμβριανή
208 Σεπτεμίνα
209 Σεπτεμίνος
210 Σεραφείμ
211 Σεραφειμία
212 Σερβάτα
213 Σερβάτος
214 Σέρβουλη
215 Σέρβουλος
216 Σεργία
217 Σέργιος
219 Σερεμέτης
220 Σερέτης
221 Σέριδος
222 Σερίνος
223 Σερούχ
224 Σερρα
225 Σέση
226 Σετσιλ
227 Σεύθης
228 Σεφώρα
229 Σηθ
230 Σήθι
231 Σήθος
232 Σημ
233 Σημέλα
234 Σήραμβος
235 Σθενέβοια
236 Σθενελαϊδας
237 Σθενελαΐς
238 Σθενέλαος
239 Σθενέλη
240 Σθενελίδης
241 Σθένελος
242 Σθενίδας
243 Σθενώ
244 Σθενωνίδας
245 Σία
246 Σιακε
247 Σιαλής
248 Σιαμεριαν
249 Σιάννα
250 Σιάτης
251 Σίβα
252 Σιβηρός
253 Σίβυλ
254 Σίβυλλα
255 Σιβύρτιος
256 Σιγή
257 Σιγητζάς
258 Σιγισμούνδη
259 Σιγισμούνδος
260 Σιδερή
261 Σιδέρης
262 Σίδη
263 Σιήλα
264 Σίθων
265 Σικέλη
266 Σίκινος
267 Σικυλλίας
268 Σίλα
269 Σιλανίων
270 Σιλανογένη
271 Σιλανογένης
272 Σιλανοδίκη
273 Σιλανόδικος
274 Σιλανοδότη
275 Σιλανόδοτος
276 Σιλανοκράτη
277 Σιλανοκράτης
278 Σιλανός
279 Σιλβάνα
280 Σιλβάνος
281 Σιλβέστρα
282 Σιλβέστρος
285 Σιλένα
286 Σιληνός
287 Σίλια
288 Σιλίκιος
289 Σίλλαξ
290 Σίλλος
291 Σιμάγγελος
292 Σιμαίθα
293 Σιμάριστος
294 Σίμη
295 Σιμιαθή
296 Σιμιαθής
297 Σιμίτριος
298 Σιμίχη
299 Σιμμίας
300 Σιμμίχη
301 Σιμοείσιος
302 Σιμπέλ
303 Σιμπλίκιος
304 Σιμύλος
305 Σίμων
306 Σιμώνη
307 Σινάν
308 Σίνθια
309 Σίνις
310 Σινόη
311 Σινωπεύς
312 Σινώπη
313 Σιός
314 Σίπυλος
315 Σιραρπή
316 Σιρίκη
317 Σιρίκιος
318 Σιρματένια
319 Σιρούη
320 Σίρωμος
321 Σίρων
322 Σισίνια
323 Σισίνιος
324 Σίσσυ
325 Σίσυφος
326 Σισώης
327 Σιτζιφρίδης
328 Σίτσα
329 Σιώ
331 Σιωνία
332 Σιώνιος
333 Σκαίη
334 Σκαίος
335 Σκάμανδρος
336 Σκαμανδρώνυμος
337 Σκάμων
338 Σκαριφιδας
339 Σκαρλάτη
340 Σκαρλάτος
341 Σκελλίας
342 Σκερδιλαϊδας
343 Σκευοφύλακας
344 Σκέφρος
345 Σκιαδενή
346 Σκιαδενός
347 Σκιάθος
348 Σκιπίων
349 Σκίρος
350 Σκίρωνας
351 Σκιρώνδας
352 Σκιρωνίδης
353 Σκιρωνίδης
354 Σκίτων
355 Σκιώνη
356 Σκλαβούνος
357 Σκόνδρα
358 Σκόπας
359 Σκοπελιανός
360 Σκοπιότισσα
361 Σκορδα
362 Σκύθης
363 Σκύλαξ
364 Σκύλλα
365 Σκύλλις
366 Σκύμνος
367 Σκύριος
368 Σκώλος
369 Σλάβος
370 Σμαράγδα
371 Σμάραγδος
373 Σμερδίης
374 Σμίκρη
375 Σμικρίων
376 Σμικύθης
377 Σμίλης
378 Σμινδυρίδης
379 Σμιχιάς
380 Σμύρνα
381 Σοβιετία
382 Σοίριζα
383 Σολέβ
384 Σολομών
386 Σολομωνή
387 Σολομωντία
388 Σολόχων
389 Σολωμός
390 Σόλων
391 Σολωνεία
392 Σομμαρίτα
393 Σόνια
394 Σονιλα
395 Σόος
396 Σοράγια
397 Σόσσιος
398 Σότι
399 Σοτομβριανή
400 Σου
401 Σουηρίλλας
402 Σουητώνιος
403 Σούκιος
404 Σούλα
405 Σουλιμας
406 Σουλτάνα
407 Σουλτάνος
408 Σουμέλα
409 Σουμελάς
410 Σουναι
411 Σουράνα
412 Σουρέν
413 Σουρτοκάλη
414 Σους
415 Σουσάννα
416 Σουσάννας
417 Σουσαρίων
418 Σουσού
419 Σοφαίνετος
420 Σοφία
421 Σοφιανή
422 Σοφιάννα
423 Σοφιανός
424 Σοφιλένια
425 Σοφίλια
426 Σοφιλίζα
427 Σόφιλος
428 Σοφιλύδια
429 Σόφιος
430 Σοφόκλεια
431 Σοφοκλής
432 Σοφονία
433 Σοφονίας
434 Σοφός
435 Σόφων
436 Σπάθης
437 Σπανός
438 Σπαράδοκος
439 Σπάρτη
440 Σπάρτων
441 Σπασης
442 Σπειώ
443 Σπειωτηθύς
444 Σπένσερ
445 Σπεράντζα
446 Σπεράτα
447 Σπεράτος
448 Σπερθίας
449 Σπεύσιππος
450 Σπηλια
451 Σπηλιοπαναγιώτης
452 Σπήλιος
453 Σπηλιώτης
454 Σπηλιώτισσα
455 Σπίνθαρος
456 Σπίτταλος
457 Σπορά
458 Σπόρος
459 Σπυρααντώνης
460 Σπυραβάγγελος
461 Σπυράγγελος
462 Σπυρανδρέας
463 Σπυράννα
464 Σπυραντώνης
465 Σπυραριστείδης
466 Σπυρίδων
467 Σπυριδώνα
468 Σπυρογεράσιμος
469 Σπυρογεώργιος
470 Σπυρογιάννης
471 Σπυροδημήτριος
472 Σπυρολιάς
473 Σπυρομήλιος
474 Σπυρονικόλαος
475 Σπυροφάνης
476 Σρύαλος
477 Σταγών
478 Σταδιεύς
479 Σταδμέας
480 Στάθης
481 Σταϊκη
482 Στάικος
483 Στάλα
484 Σταλαιμένης
485 Στάλιν
486 Σταλίνα
487 Σταλλη
488 Σταμαλίνα
489 Σταματέλα
490 Σταματέλος
491 Σταματία
492 Σταματίκη
493 Σταματίνα
494 Σταματίνος
495 Σταμάτιος
496 Σταμέλα
497 Σταμέλης
498 Στάμος
499 Σταμουδα
500 Σταμούλα
501 Σταμούλης
502 Στάμπολης
503 Σταμώ
504 Στάνκα
505 Στάντης
506 Στας
507 Στάσα
508 Στασάνωρ
509 Στασέας
510 Στασία
511 Στασινή
512 Στασίνος
513 Στασούλα
514 Στατείρα
515 Σταυραγγελία
516 Σταυραντώνιος
517 Σταύρη
518 Σταυριάνθη
519 Σταυριάννα
520 Σταυριλένα
521 Σταυρονικόλας
522 Σταύρος
523 Στάφυλος
524 Στέβη
525 Στεκούλα
526 Στελιάνα
527 Στέλιος
528 Στέλλα
529 Στελλίνα
530 Στένια
531 Στεντορίς
532 Στέντωρ
533 Στεπάν
534 Στεργία
535 Στεργιακούλα
536 Στεργιακούλης
537 Στεργιάνα
538 Στεργιάνης
539 Στέργιος
540 Στεριανή
541 Στερκώτης
542 Στερόπη
543 Στερόπης
544 Στεφανηφορεύς
545 Στεφανηφορία
546 Στεφανία
547 Στέφανος
548 Στήβεν
549 Στησαγόρας
550 Στήσανδρος
551 Στησάνωρ
552 Στησήνωρ
553 Στησικλής
554 Στησίλαος
555 Στησίμβροτος
556 Στησίχορος
557 Στιβαρός
558 Στίβεν
559 Στίλβη
560 Στίλβης
561 Στιλβίδης
562 Στίλπων
563 Στιούαρτ
564 Στισαγόρας
565 Στίχια
566 Στίχιος
567 Στογιανα
568 Στοϊκος
569 Στόμας
570 Στόμια
571 Στόμιος
572 Στονυχία
573 Στονύχιος
574 Στουμπουλη
575 Στράβαξ
576 Στράβων
577 Στραβωνία
578 Στρασίνος
579 Στρατάρχας
580 Στρατηγία
581 Στρατήγιος
582 Στράτης
583 Στρατιάννα
584 Στρατίων
585 Στρατοβάτης
586 Στρατόδημος
587 Στρατοκλής
588 Στρατόλα
589 Στρατόλαος
590 Στρατονίκη
591 Στρατόνικος
592 Στράτος
593 Στράτουσα
594 Στράττις
595 Στράτων
596 Στρεψιάδης
597 Στρογγυλίων
598 Στρόφακος
599 Στρυβήλη
600 Στρυμόδωρος
601 Στρυμώ
602 Στρωγιανού
603 Στύγα
604 Στύγνη
605 Στυλιανή
606 Στυλιάννα
607 Στυλιανός
608 Στύμφαλος
609 Στύμφυλος
610 Στυξ
611 Στύραξ
612 Στύρασσα
613 Στύφων
614 Συάγρη
615 Σύαγρος
616 Σύαδρος
617 Συβαριάδης
618 Συβαριάδου
619 Συγκλητική
620 Συγκλητικός
621 Συκή
622 Συλάς
623 Σύλβια
624 Σύλβιος
625 Σύλια
626 Σύλλα
627 Σύλλας
628 Συλλεύς
629 Συλλίας
630 Συλοσών
631 Συμέλα
632 Συμεών
633 Συμεών
634 Συμεωνή
635 Σύμη
636 Συμηριώτη
637 Συμμαχία
638 Σύμμαχος
639 Σύμος
640 Συνάναρχος
641 Συνεσία
642 Συνέσιος
643 Συνέσως
644 Συνετή
645 Συνετός
646 Σύνη
647 Σύνθια
648 Συννεφιά
649 Συννόων
650 Συνοδή
651 Συνοδινός
652 Συνοδώρα
653 Συντύχη
654 Συραγω
655 Συράκος
656 Συριανός
657 Συριος
658 Συρμαλένια
659 Συρματένια
660 Συρμούλα
661 Σύρος
662 Συρράκος
663 Σφαίρος
664 Σφαλαγγιώτισσα
665 Σφήλος
666 Σφήττος
667 Σφοδριάς
668 Σφύρος
669 Σχεδίος
670 Σχινέα
671 Σχίνων
672 Σχοινεύς
673 Σχοίνος
674 Σχολάριος
675 Σωγένης
676 Σωδάμας
677 Σωζάνα
678 Σωζία
679 Σωζομένη
680 Σωζόμενος
681 Σώζουσα
682 Σώζων
683 Σωκλέας
684 Σωκλείδης
685 Σωκλής
686 Σώκο
687 Σώκος
688 Σωκράτης
689 Σωκρατία
690 Σωκρατίδης
691 Σώμις
692 Σώνια
693 Σωπάτρα
694 Σώπατρος
695 Σώπολις
696 Σωρανός
697 Σωσάδης
698 Σωσάνδρα
699 Σώσανδρος
700 Σώσατρατος
701 Σωσθένεια
702 Σωσθένης
703 Σωσιάδης
704 Σωσίας
705 Σωσίβιος
706 Σωσιγένης
707 Σωσιθέα
708 Σωσίθεος
709 Σωσικλής
710 Σωσικράτη
711 Σωσικράτης
712 Σώσιλος
713 Σωσιμένης
714 Σώσιμος
715 Σωσίνομος
716 Σωσιπάτρα
717 Σωσίπατρος
718 Σώσιππος
719 Σώσις
720 Σωσίστρατος
721 Σωσιφάνη
722 Σωσιφάνης
723 Σώσος
724 Σωσσάνδρα
725 Σωσσίων
726 Σώσσος
727 Σωστράτη
728 Σώστρατος
729 Σωσώ
730 Σωτὴρ
731 Σωτάδη
732 Σωτάς
733 Σωτήρ
734 Σωτήρα
735 Σωτίων
736 Σωφάνης
737 Σωφρονία
738 Σώφρων
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία