Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια Σιωνία Τιμοθέα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Σαβαΐνη
2 Σαβαΐνος
3 Σαβάνα
4 Σαβάνας
5 Σαβαώθ
6 Σάββας
7 Σαββατίνα
8 Σάββη
9 Σαβέλ
10 Σαβέλα
11 Σαβέρας
12 Σαβέριος
13 Σαβίνα
14 Σαβίνθη
15 Σαβινιανή
16 Σαβινιανός
17 Σαβίνος
18 Σαβώριος
19 Σαγαρή
20 Σαγάριος
21 Σαγχωνιάθων
22 Σαδώθ
23 Σαδώκ
25 Σαημ
26 Σαϊάδα
27 Σάιμον
28 Σάις
29 Σαισάρα
30 Σακ
31 Σακάδας
32 Σάκας
33 Σακεδών
35 Σακελλάριος
36 Σακέρδα
37 Σακέρδως
38 Σάκης
39 Σάκτος
40 Σαλά
41 Σάλαγος
42 Σαλαθιήλ
43 Σάλαιθος
44 Σαλαμάνη
45 Σαλαμάνης
46 Σαλαμίνα
47 Σαλαμινοκλής
48 Σαλβατώρ
49 Σάλβια
50 Σάλβιος
51 Σάλλη
52 Σαλμών
53 Σαλμωνεύς
54 Σαλμωνίς
55 Σαλπία
56 Σαλπίων
57 Σαλύνθιος
58 Σαλώμη
59 Σαλωμπτίνος
60 Σάλων
61 Σαλώνη
62 Σαλωνίνα
63 Σαμακιώτισσα
64 Σαμάνθα
65 Σάμβας
66 Σαμβαύλας
67 Σαμέας
68 Σαμενθα
69 Σαμι
70 Σαμία
71 Σάμιππος
72 Σαμιρ
73 Σαμμίας
74 Σαμόλας
75 Σαμου
76 Σαμουήλ
77 Σαμουηλία
78 Σαμπατή
79 Σαμπατής
80 Σαμπρίνα
81 Σαμψαία
82 Σαμψών
83 Σάμων
84 Σαμώνια
85 Σαναχάριβος
86 Σάνδακος
87 Σάνδης
88 Σάνδοκος
89 Σάνδρα
90 Σανδώκης
91 Σάνδων
92 Σαννίων
93 Σαννυρίων
94 Σάντα
95 Σαντιάνα
96 Σαντορίνη
97 Σαντορίνος
98 Σάντρα
99 Σάντρη
100 Σάντυ
101 Σαούλ
102 Σάουλα
103 Σαπρίκιος
104 Σαπφειρη
105 Σάπφιρα
106 Σαπφώ
107 Σάραμβος
108 Σαραντία
109 Σαράντος
110 Σαραπάβων
111 Σαραπίων
112 Σαραφθία
113 Σαραφιανός
114 Σαρβάτα
115 Σαρβάτος
116 Σαρβήλος
117 Σαρδανάπαλος
120 Σαριμπάλα
121 Σαρκίς
122 Σαρμάτας
124 Σαρματία
125 Σαρμπέλ
126 Σαρμπέλα
127 Σαρντούλα
128 Σαρπηδών
129 Σάρρα
130 Σαρρής
131 Σάρυσι
132 Σάρων
133 Σάσα
134 Σασάνης
135 Σατανάς
136 Σάτνιος
137 Σάτος
138 Σατουρνίλα
139 Σατουρνίλος
140 Σατουρνίνα
141 Σατουρνίνος
142 Σατύρα
143 Σάτυρος
144 Σαύλος 
145 Σαυρίας
146 Σαφείρο
147 Σαώ
148 Σάων
149 Σβενεβοία
150 Σβετλάνα
151 Σγουρή
152 Σγούρος
153 Σεβά
154 Σεβάν
155 Σεβαστή
156 Σεβαστιάννα
157 Σεβαστίνα
158 Σεβαστίνος
159 Σεβαστός
162 Σέβη
163 Σεβήρα
164 Σεβήρος
165 Σεβίλλη
166 Σέβος
167 Σεβρός
168 Σεθ
169 Σεθών
170 Σειλήνη
171 Σειληνός
172 Σεϊμβλά
173 Σεϊμβλάς
174 Σειρήν
175 Σείριος
176 Σεκενδίνη
177 Σεκενδίνος
178 Σεκλίνη
179 Σεκούνδα
180 Σεκούνδος
181 Σελάνη
182 Σελβίνα
183 Σελεάδας
184 Σελεύκα
185 Σέλευκος
186 Σελήνη
187 Σελήνιος
188 Σελληνιάδα
189 Σέλλος
190 Σελντα
191 Σεμέλη
192 Σεμιρα
193 Σέμνη
194 Σέμνος
195 Σεμπαστιαν
196 Σέμπι
197 Σενατόρα
198 Σενάτωρ
199 Σενέκας
200 Σένθης
201 Σενούθιος
202 Σενουφία
203 Σενούφιος
204 Σεντα
205 Σενώχ
207 Σέξτιος
208 Σέξτος
209 Σεπτεμβριανή
210 Σεπτεμίνα
211 Σεπτεμίνος
212 Σεραφείμ
213 Σεραφειμία
214 Σέρβουλη
215 Σέρβουλος
216 Σεργία
217 Σέργιος
219 Σερεμέτης
220 Σερέτης
221 Σέριδος
222 Σερίνος
223 Σερούχ
224 Σερρα
225 Σέση
226 Σετσιλ
227 Σεύθης
228 Σεφώρα
229 Σηθ
230 Σήθι
231 Σήθος
232 Σημ
233 Σημέλα
234 Σήραμβος
235 Σθενέβοια
236 Σθενελαϊδας
237 Σθενελαΐς
238 Σθενέλαος
239 Σθενέλη
240 Σθενελίδης
241 Σθένελος
242 Σθενίδας
243 Σθενώ
244 Σθενωνίδας
245 Σία
246 Σιακε
247 Σιαλής
248 Σιαμεριαν
249 Σιάννα
250 Σιάτης
251 Σίβα
252 Σιβηρός
253 Σίβυλ
254 Σίβυλλα
255 Σιβύρτιος
256 Σιγή
257 Σιγητζάς
258 Σιγισμούνδη
259 Σιγισμούνδος
260 Σιδερή
261 Σιδέρης
262 Σίδη
263 Σιήλα
264 Σίθων
265 Σικέλη
266 Σίκινος
267 Σικυλλίας
268 Σίλα
269 Σιλανίων
270 Σιλανός
271 Σίλας
272 Σιλβάνα
273 Σιλβάνος
274 Σιλβέστρα
275 Σιλβέστρος
278 Σιλένα
279 Σιληνός
280 Σίλια
281 Σιλίκιος
282 Σίλλαξ
283 Σίλλος
284 Σιμάγγελος
285 Σιμαίθα
286 Σιμάριστος
287 Σίμη
288 Σιμιαθή
289 Σιμιαθής
290 Σιμίτριος
291 Σιμίχη
292 Σιμμίας
293 Σιμμίχη
294 Σιμοείσιος
295 Σιμπέλ
296 Σιμπλίκιος
297 Σιμύλος
298 Σίμων
299 Σιμώνη
300 Σινάν
301 Σίνθια
302 Σίνις
303 Σινόη
304 Σινώπη
305 Σιός
306 Σίπυλος
307 Σιραρπή
308 Σιρίκη
309 Σιρίκιος
310 Σιρματένια
311 Σιρούη
312 Σίρωμος
313 Σίρων
314 Σισίνιος
315 Σίσσυ
316 Σίσυφος
317 Σισώης
318 Σιτζιφρίδης
319 Σίτσα
320 Σιώ
322 Σιωνία
323 Σιώνιος
324 Σκαίη
325 Σκαίος
326 Σκάμανδρος
327 Σκαμανδρώνυμος
328 Σκάμων
329 Σκαριφιδας
330 Σκαρλάτη
331 Σκαρλάτος
332 Σκελλίας
333 Σκερδιλαϊδας
334 Σκευοφύλακας
335 Σκέφρος
336 Σκιαδενή
337 Σκιαδενός
338 Σκιάθος
339 Σκιπίων
340 Σκίρος
341 Σκίρωνας
342 Σκιρώνδας
343 Σκιρωνίδης
344 Σκιρωνίδης
345 Σκίτων
346 Σκιώνη
347 Σκλαβούνος
348 Σκόνδρα
349 Σκόπας
350 Σκοπελιανός
351 Σκοπιότισσα
352 Σκορδα
353 Σκύθης
354 Σκύλαξ
355 Σκύλλα
356 Σκύλλις
357 Σκύμνος
358 Σκύριος
359 Σκώλος
360 Σλάβος
361 Σμαράγδα
362 Σμάραγδος
364 Σμερδίης
365 Σμίκρη
366 Σμικρίων
367 Σμικύθης
368 Σμίλης
369 Σμινδυρίδης
370 Σμιχιάς
371 Σμύρνα
372 Σοβιετία
373 Σοίριζα
374 Σολέβ
375 Σολομών
377 Σολομωνή
378 Σολομωντία
379 Σολόχων
380 Σολωμός
381 Σόλων
382 Σολωνεία
383 Σομμαρίτα
384 Σόνια
385 Σονιλα
386 Σόος
387 Σοράγια
388 Σόσσιος
389 Σότι
390 Σοτομβριανή
391 Σου
392 Σουηρίλλας
393 Σουητώνιος
394 Σούκιος
395 Σούλα
396 Σουλιμας
397 Σουλτάνα
398 Σουλτάνος
399 Σουμέλα
400 Σουμελάς
401 Σουναι
402 Σουράνα
403 Σουρέν
404 Σουρτοκάλη
405 Σους
406 Σουσάννα
407 Σουσάννας
408 Σουσαρίων
409 Σουσού
410 Σοφαίνετος
411 Σοφία
412 Σοφιανή
413 Σοφιάννα
414 Σοφιανός
415 Σοφιλένια
416 Σοφίλια
417 Σοφιλίζα
418 Σόφιλος
419 Σοφιλύδια
420 Σόφιος
421 Σοφόκλεια
422 Σοφοκλής
423 Σοφονία
424 Σοφονίας
425 Σοφός
426 Σόφων
427 Σπάθης
428 Σπανός
429 Σπαράδοκος
430 Σπάρτη
431 Σπάρτων
432 Σπασης
433 Σπειώ
434 Σπειωτηθύς
435 Σπένσερ
436 Σπεράντζα
437 Σπεράτος
438 Σπερθίας
439 Σπεύσιππος
440 Σπηλια
441 Σπηλιοπαναγιώτης
442 Σπήλιος
443 Σπηλιώτης
444 Σπηλιώτισσα
445 Σπίνθαρος
446 Σπίτταλος
447 Σπορά
448 Σπόρος
449 Σπυρααντώνης
450 Σπυραβάγγελος
451 Σπυράγγελος
452 Σπυρανδρέας
453 Σπυράννα
454 Σπυραντώνης
455 Σπυραριστείδης
456 Σπυρίδων
457 Σπυριδώνα
458 Σπυρογεράσιμος
459 Σπυρογεώργιος
460 Σπυρογιάννης
461 Σπυροδημήτριος
462 Σπυρολιάς
463 Σπυρομήλιος
464 Σπυρονικόλαος
465 Σπυροφάνης
466 Σρύαλος
467 Σταγών
468 Σταδιεύς
469 Σταδμέας
470 Στάθης
471 Σταϊκη
472 Στάικος
473 Στάλα
474 Σταλαιμένης
475 Στάλιν
476 Σταλίνα
477 Σταλλη
478 Σταμαλίνα
479 Σταματέλα
480 Σταματέλος
481 Σταματία
482 Σταματίκη
483 Σταματίνα
484 Σταματίνος
485 Σταμάτιος
486 Σταμέλα
487 Σταμέλης
488 Στάμος
489 Σταμουδα
490 Σταμούλα
491 Σταμούλης
492 Στάμπολης
493 Σταμώ
494 Στάνκα
495 Στάντης
496 Στας
497 Στάσα
498 Στασάνωρ
499 Στασέας
500 Στασία
501 Στασινή
502 Στασίνος
503 Στασούλα
504 Στατείρα
505 Σταυραγγελία
506 Σταυραντώνιος
507 Σταύρη
508 Σταυριάνθη
509 Σταυριάννα
510 Σταυριλένα
511 Σταυρονικόλας
512 Σταύρος
513 Στάφυλος
514 Στέβη
515 Στεκούλα
516 Στελιάνα
517 Στέλιος
518 Στέλλα
519 Στελλίνα
520 Στένια
521 Στεντορίς
522 Στέντωρ
523 Στεπάν
524 Στεργία
525 Στεργιακούλα
526 Στεργιακούλης
527 Στεργιάνα
528 Στεργιάνης
529 Στέργιος
530 Στεριανή
531 Στερκώτης
532 Στερόπη
533 Στερόπης
534 Στεφανηφορεύς
535 Στεφανηφορία
536 Στεφανία
537 Στέφανος
538 Στήβεν
539 Στησαγόρας
540 Στήσανδρος
541 Στησάνωρ
542 Στησήνωρ
543 Στησικλής
544 Στησίλαος
545 Στησίμβροτος
546 Στησίχορος
547 Στιβαρός
548 Στίβεν
549 Στίλβη
550 Στίλβης
551 Στιλβίδης
552 Στίλπων
553 Στιούαρτ
554 Στισαγόρας
555 Στίχιος
556 Στογιανα
557 Στοϊκος
558 Στόμας
559 Στόμια
560 Στόμιος
561 Στονυχία
562 Στονύχιος
563 Στουμπουλη
564 Στράβαξ
565 Στράβων
566 Στραβωνία
567 Στρασίνος
568 Στρατάρχας
569 Στρατηγία
570 Στρατήγιος
571 Στράτης
572 Στρατιάννα
573 Στρατίων
574 Στρατοβάτης
575 Στρατόδημος
576 Στρατοκλής
577 Στρατόλα
578 Στρατόλαος
579 Στρατονίκη
580 Στρατόνικος
581 Στράτος
582 Στράτουσα
583 Στράττις
584 Στράτων
585 Στρεψιάδης
586 Στρογγυλίων
587 Στρόφακος
588 Στρυβήλη
589 Στρυμόδωρος
590 Στρυμώ
591 Στρωγιανού
592 Στύγα
593 Στύγνη
594 Στυλιανή
595 Στυλιάννα
596 Στυλιανός
597 Στύμφαλος
598 Στύμφυλος
599 Στυξ
600 Στύραξ
601 Στύρασσα
602 Στύφων
603 Συάγρη
604 Σύαγρος
605 Σύαδρος
606 Συβαριάδης
607 Συβαριάδου
608 Συγκλητική
609 Συγκλητικός
610 Συκή
611 Συλάς
612 Σύλβια
613 Σύλβιος
614 Σύλια
615 Σύλλα
616 Σύλλας
617 Συλλεύς
618 Συλλίας
619 Συλοσών
620 Συμέλα
621 Συμεών
622 Συμεών
623 Συμεωνή
624 Σύμη
625 Συμηριώτη
626 Συμμαχία
627 Σύμμαχος
628 Σύμος
629 Συνάναρχος
630 Συνεσία
631 Συνέσιος
632 Συνέσως
633 Συνετή
634 Συνετός
635 Σύνη
636 Σύνθια
637 Συννεφιά
638 Συννόων
639 Συνοδή
640 Συνοδινός
641 Συνοδώρα
642 Συντύχη
643 Συραγω
644 Συράκος
645 Συριανός
646 Συριος
647 Συρμαλένια
648 Συρματένια
649 Συρμούλα
650 Σύρος
651 Συρράκος
652 Σφαίρος
653 Σφαλαγγιώτισσα
654 Σφήλος
655 Σφήττος
656 Σφοδριάς
657 Σφύρος
658 Σχεδίος
659 Σχινέα
660 Σχίνων
661 Σχοινεύς
662 Σχοίνος
663 Σχολάριος
664 Σωγένης
665 Σωδάμας
666 Σωζάνα
667 Σωζία
668 Σωζομένη
669 Σωζόμενος
670 Σώζουσα
671 Σώζων
672 Σωκλέας
673 Σωκλείδης
674 Σωκλής
675 Σώκο
676 Σώκος
677 Σωκράτης
678 Σωκρατία
679 Σωκρατίδης
680 Σώμις
681 Σώνια
682 Σωπάτρα
683 Σώπατρος
684 Σώπολις
685 Σωρανός
686 Σωσάδης
687 Σωσάνδρα
688 Σώσανδρος
689 Σώσατρατος
690 Σωσθένεια
691 Σωσθένης
692 Σωσιάδης
693 Σωσίας
694 Σωσίβιος
695 Σωσιγένης
696 Σωσιθέα
697 Σωσίθεος
698 Σωσικλής
699 Σωσικράτη
700 Σωσικράτης
701 Σώσιλος
702 Σωσιμένης
703 Σώσιμος
704 Σωσίνομος
705 Σωσιπάτρα
706 Σωσίπατρος
707 Σώσιππος
708 Σώσις
709 Σωσίστρατος
710 Σωσιφάνη
711 Σωσιφάνης
712 Σώσος
713 Σωσσάνδρα
714 Σωσσίων
715 Σώσσος
716 Σωστράτη
717 Σώστρατος
718 Σωσώ
719 Σωτὴρ
720 Σωτάδη
721 Σωτάδης
722 Σωτάς
723 Σωτήρ
724 Σωτηρία
725 Σωτίων
726 Σωφάνης
727 Σωφρονία
728 Σώφρων
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία