Εορτές 23 Απριλίου: Αγία Πολυχρονία Άγιος Θέρινος Άγιος Πρωτολέων Θερινή Πρωτολεώνη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αθανάσιος ο από μάγων Άγιος Ακίνδυνος Άγιος Ανατόλιος ο στρατηλάτης Άγιος Ανεμπόδιστος Άγιος Αφθόνιος Άγιος Γεώργιος ο Κύπριος ο Νεομάρτυρας Άγιος Γλυκέριος ο γεωργός Άγιος Δονάτος Άγιος Θηριανός Άγιος Νεομάρτυς Λάζαρος από τη Βουλγαρία Άγιος Ουαλέριος ο Μάρτυρας Άγιος Πηγάσιος Μελπομένη η Μούσα Όσιος Γεώργιος του Σενκούρσκ Πολύμνια η Μούσα
1 Σαβαΐνη
2 Σαβαΐνος
3 Σαβάνα
4 Σαβάνας
5 Σαβαώθ
6 Σάββας
7 Σαββατίνα
8 Σάββη
9 Σαβέλ
10 Σαβέλα
11 Σαβέρας
12 Σαβέριος
13 Σαβίνα
14 Σαβίνθη
15 Σαβινιανή
16 Σαβινιανός
17 Σαβίνος
18 Σαβώριος
19 Σαγαρή
20 Σαγάριος
21 Σαγχωνιάθων
22 Σαδώθ
23 Σαδώκ
25 Σαημ
26 Σαϊάδα
27 Σάιμον
28 Σάις
29 Σαισάρα
30 Σακ
31 Σακάδας
32 Σάκας
33 Σακεδών
35 Σακελλάριος
36 Σακέρδα
37 Σακέρδως
38 Σάκης
39 Σάκτος
40 Σαλά
41 Σάλαγος
42 Σαλαθιήλ
43 Σάλαιθος
44 Σαλαμάνη
45 Σαλαμάνης
46 Σαλαμίνα
47 Σαλαμινοκλής
48 Σαλβατώρ
49 Σάλβια
50 Σάλβιος
51 Σάλλη
52 Σαλμάκιος
53 Σαλμακίς
54 Σαλμών
55 Σαλμωνεύς
56 Σαλμωνίς
57 Σαλπία
58 Σαλπίων
59 Σαλύνθιος
60 Σαλώμη
61 Σαλωμπτίνος
62 Σάλων
63 Σαλώνη
64 Σαλωνίνα
65 Σαμακιώτισσα
66 Σαμάνθα
67 Σάμβας
68 Σαμβαύλας
69 Σαμέας
70 Σαμενθα
71 Σαμι
72 Σαμία
73 Σάμιππος
74 Σαμιρ
75 Σαμμίας
76 Σαμόλας
77 Σαμου
78 Σαμουήλ
79 Σαμουηλία
80 Σαμπατή
81 Σαμπατής
82 Σαμπρίνα
83 Σαμψαία
84 Σαμψών
85 Σάμων
86 Σαμώνια
87 Σαναχάριβος
88 Σάνδακος
89 Σάνδης
90 Σάνδοκος
91 Σάνδρα
92 Σανδώκης
93 Σάνδων
94 Σαννίων
95 Σαννυρίων
96 Σάντα
97 Σαντιάνα
98 Σαντορίνη
99 Σαντορίνος
100 Σάντρα
101 Σάντρη
102 Σάντυ
103 Σαούλ
104 Σάουλα
105 Σαπρίκιος
106 Σαπφειρη
107 Σάπφιρα
108 Σαπφώ
109 Σάραμβος
110 Σαραντία
111 Σαράντος
112 Σαραπάβων
113 Σαραπίων
114 Σαραφθία
115 Σαραφιανός
116 Σαρβάτα
117 Σαρβάτος
118 Σαρβήλος
119 Σαρδανάπαλος
122 Σαριμπάλα
123 Σαρκίς
124 Σαρμάτας
126 Σαρματία
127 Σαρμπέλ
128 Σαρμπέλα
129 Σαρντούλα
130 Σαρπηδών
131 Σάρρα
132 Σαρρής
133 Σάρυσι
134 Σάρων
135 Σάσα
136 Σασάνης
137 Σατανάς
138 Σάτνιος
139 Σάτος
140 Σατουρνίλα
141 Σατουρνίλος
142 Σατουρνίνα
143 Σατουρνίνος
144 Σατύρα
145 Σάτυρος
146 Σαύλος 
147 Σαυρίας
148 Σαφείρο
149 Σαώ
150 Σάων
151 Σβενεβοία
152 Σβετλάνα
153 Σγουρή
154 Σγούρος
155 Σεβά
156 Σεβάν
157 Σεβαστή
158 Σεβαστιάννα
159 Σεβαστίνα
160 Σεβαστίνος
161 Σεβαστός
164 Σέβη
165 Σεβήρα
166 Σεβήρος
167 Σεβίλλη
168 Σέβος
169 Σεβρός
170 Σεθ
171 Σεθών
172 Σειλήνη
173 Σειληνός
174 Σεϊμβλά
175 Σεϊμβλάς
176 Σειρήν
177 Σείριος
178 Σεκενδίνη
179 Σεκενδίνος
180 Σεκλίνη
181 Σεκούνδα
182 Σεκούνδος
183 Σελάνη
184 Σελβίνα
185 Σελεάδας
186 Σελεύκα
187 Σέλευκος
188 Σελήνη
189 Σελήνιος
190 Σελληνιάδα
191 Σέλλος
192 Σελντα
193 Σεμέλη
194 Σεμιρα
195 Σέμνη
196 Σέμνος
197 Σεμπαστιαν
198 Σέμπι
199 Σενατόρα
200 Σενάτωρ
201 Σενέκας
202 Σένθης
203 Σενούθιος
204 Σενουφία
205 Σενούφιος
206 Σεντα
207 Σενώχ
209 Σέξτιος
210 Σέξτος
211 Σεπτεμβριανή
212 Σεπτεμίνα
213 Σεπτεμίνος
214 Σεραφείμ
215 Σεραφειμία
216 Σέρβουλη
217 Σέρβουλος
218 Σεργία
219 Σέργιος
221 Σερεμέτης
222 Σερέτης
223 Σέριδος
224 Σερίνος
225 Σερούχ
226 Σερρα
227 Σέση
228 Σετσιλ
229 Σεύθης
230 Σεφώρα
231 Σηθ
232 Σήθι
233 Σήθος
234 Σημ
235 Σημέλα
236 Σήραμβος
237 Σθενέβοια
238 Σθενελαϊδας
239 Σθενελαΐς
240 Σθενέλαος
241 Σθενέλη
242 Σθενελίδης
243 Σθένελος
244 Σθενίδας
245 Σθενώ
246 Σθενωνίδας
247 Σία
248 Σιακε
249 Σιαλής
250 Σιαμεριαν
251 Σιάννα
252 Σιάτης
253 Σίβα
254 Σιβηρός
255 Σίβυλ
256 Σίβυλλα
257 Σιβύρτιος
258 Σιγή
259 Σιγητζάς
260 Σιγισμούνδη
261 Σιγισμούνδος
262 Σιδερή
263 Σιδέρης
264 Σίδη
265 Σιήλα
266 Σίθων
267 Σικέλη
268 Σίκινος
269 Σικυλλίας
270 Σίλα
271 Σιλανίων
272 Σιλανός
273 Σίλας
274 Σιλβάνα
275 Σιλβάνος
276 Σιλβέστρα
277 Σιλβέστρος
280 Σιλένα
281 Σιληνός
282 Σίλια
283 Σιλίκιος
284 Σίλλαξ
285 Σίλλος
286 Σιμάγγελος
287 Σιμαίθα
288 Σιμάριστος
289 Σίμη
290 Σιμιαθή
291 Σιμιαθής
292 Σιμίτριος
293 Σιμίχη
294 Σιμμίας
295 Σιμμίχη
296 Σιμοείσιος
297 Σιμπέλ
298 Σιμπλίκιος
299 Σιμύλος
300 Σίμων
301 Σιμώνη
302 Σινάν
303 Σίνθια
304 Σίνις
305 Σινόη
306 Σινωπεύς
307 Σινώπη
308 Σιός
309 Σίπυλος
310 Σιραρπή
311 Σιρίκη
312 Σιρίκιος
313 Σιρματένια
314 Σιρούη
315 Σίρωμος
316 Σίρων
317 Σισίνια
318 Σισίνιος
319 Σίσσυ
320 Σίσυφος
321 Σισώης
322 Σιτζιφρίδης
323 Σίτσα
324 Σιώ
326 Σιωνία
327 Σιώνιος
328 Σκαίη
329 Σκαίος
330 Σκάμανδρος
331 Σκαμανδρώνυμος
332 Σκάμων
333 Σκαριφιδας
334 Σκαρλάτη
335 Σκαρλάτος
336 Σκελλίας
337 Σκερδιλαϊδας
338 Σκευοφύλακας
339 Σκέφρος
340 Σκιαδενή
341 Σκιαδενός
342 Σκιάθος
343 Σκιπίων
344 Σκίρος
345 Σκίρωνας
346 Σκιρώνδας
347 Σκιρωνίδης
348 Σκιρωνίδης
349 Σκίτων
350 Σκιώνη
351 Σκλαβούνος
352 Σκόνδρα
353 Σκόπας
354 Σκοπελιανός
355 Σκοπιότισσα
356 Σκορδα
357 Σκύθης
358 Σκύλαξ
359 Σκύλλα
360 Σκύλλις
361 Σκύμνος
362 Σκύριος
363 Σκώλος
364 Σλάβος
365 Σμαράγδα
366 Σμάραγδος
368 Σμερδίης
369 Σμίκρη
370 Σμικρίων
371 Σμικύθης
372 Σμίλης
373 Σμινδυρίδης
374 Σμιχιάς
375 Σμύρνα
376 Σοβιετία
377 Σοίριζα
378 Σολέβ
379 Σολομών
381 Σολομωνή
382 Σολομωντία
383 Σολόχων
384 Σολωμός
385 Σόλων
386 Σολωνεία
387 Σομμαρίτα
388 Σόνια
389 Σονιλα
390 Σόος
391 Σοράγια
392 Σόσσιος
393 Σότι
394 Σοτομβριανή
395 Σου
396 Σουηρίλλας
397 Σουητώνιος
398 Σούκιος
399 Σούλα
400 Σουλιμας
401 Σουλτάνα
402 Σουλτάνος
403 Σουμέλα
404 Σουμελάς
405 Σουναι
406 Σουράνα
407 Σουρέν
408 Σουρτοκάλη
409 Σους
410 Σουσάννα
411 Σουσάννας
412 Σουσαρίων
413 Σουσού
414 Σοφαίνετος
415 Σοφία
416 Σοφιανή
417 Σοφιάννα
418 Σοφιανός
419 Σοφιλένια
420 Σοφίλια
421 Σοφιλίζα
422 Σόφιλος
423 Σοφιλύδια
424 Σόφιος
425 Σοφόκλεια
426 Σοφοκλής
427 Σοφονία
428 Σοφονίας
429 Σοφός
430 Σόφων
431 Σπάθης
432 Σπανός
433 Σπαράδοκος
434 Σπάρτη
435 Σπάρτων
436 Σπασης
437 Σπειώ
438 Σπειωτηθύς
439 Σπένσερ
440 Σπεράντζα
441 Σπεράτος
442 Σπερθίας
443 Σπεύσιππος
444 Σπηλια
445 Σπηλιοπαναγιώτης
446 Σπήλιος
447 Σπηλιώτης
448 Σπηλιώτισσα
449 Σπίνθαρος
450 Σπίτταλος
451 Σπορά
452 Σπόρος
453 Σπυρααντώνης
454 Σπυραβάγγελος
455 Σπυράγγελος
456 Σπυρανδρέας
457 Σπυράννα
458 Σπυραντώνης
459 Σπυραριστείδης
460 Σπυρίδων
461 Σπυριδώνα
462 Σπυρογεράσιμος
463 Σπυρογεώργιος
464 Σπυρογιάννης
465 Σπυροδημήτριος
466 Σπυρολιάς
467 Σπυρομήλιος
468 Σπυρονικόλαος
469 Σπυροφάνης
470 Σρύαλος
471 Σταγών
472 Σταδιεύς
473 Σταδμέας
474 Στάθης
475 Σταϊκη
476 Στάικος
477 Στάλα
478 Σταλαιμένης
479 Στάλιν
480 Σταλίνα
481 Σταλλη
482 Σταμαλίνα
483 Σταματέλα
484 Σταματέλος
485 Σταματία
486 Σταματίκη
487 Σταματίνα
488 Σταματίνος
489 Σταμάτιος
490 Σταμέλα
491 Σταμέλης
492 Στάμος
493 Σταμουδα
494 Σταμούλα
495 Σταμούλης
496 Στάμπολης
497 Σταμώ
498 Στάνκα
499 Στάντης
500 Στας
501 Στάσα
502 Στασάνωρ
503 Στασέας
504 Στασία
505 Στασινή
506 Στασίνος
507 Στασούλα
508 Στατείρα
509 Σταυραγγελία
510 Σταυραντώνιος
511 Σταύρη
512 Σταυριάνθη
513 Σταυριάννα
514 Σταυριλένα
515 Σταυρονικόλας
516 Σταύρος
517 Στάφυλος
518 Στέβη
519 Στεκούλα
520 Στελιάνα
521 Στέλιος
522 Στέλλα
523 Στελλίνα
524 Στένια
525 Στεντορίς
526 Στέντωρ
527 Στεπάν
528 Στεργία
529 Στεργιακούλα
530 Στεργιακούλης
531 Στεργιάνα
532 Στεργιάνης
533 Στέργιος
534 Στεριανή
535 Στερκώτης
536 Στερόπη
537 Στερόπης
538 Στεφανηφορεύς
539 Στεφανηφορία
540 Στεφανία
541 Στέφανος
542 Στήβεν
543 Στησαγόρας
544 Στήσανδρος
545 Στησάνωρ
546 Στησήνωρ
547 Στησικλής
548 Στησίλαος
549 Στησίμβροτος
550 Στησίχορος
551 Στιβαρός
552 Στίβεν
553 Στίλβη
554 Στίλβης
555 Στιλβίδης
556 Στίλπων
557 Στιούαρτ
558 Στισαγόρας
559 Στίχιος
560 Στογιανα
561 Στοϊκος
562 Στόμας
563 Στόμια
564 Στόμιος
565 Στονυχία
566 Στονύχιος
567 Στουμπουλη
568 Στράβαξ
569 Στράβων
570 Στραβωνία
571 Στρασίνος
572 Στρατάρχας
573 Στρατηγία
574 Στρατήγιος
575 Στράτης
576 Στρατιάννα
577 Στρατίων
578 Στρατοβάτης
579 Στρατόδημος
580 Στρατοκλής
581 Στρατόλα
582 Στρατόλαος
583 Στρατονίκη
584 Στρατόνικος
585 Στράτος
586 Στράτουσα
587 Στράττις
588 Στράτων
589 Στρεψιάδης
590 Στρογγυλίων
591 Στρόφακος
592 Στρυβήλη
593 Στρυμόδωρος
594 Στρυμώ
595 Στρωγιανού
596 Στύγα
597 Στύγνη
598 Στυλιανή
599 Στυλιάννα
600 Στυλιανός
601 Στύμφαλος
602 Στύμφυλος
603 Στυξ
604 Στύραξ
605 Στύρασσα
606 Στύφων
607 Συάγρη
608 Σύαγρος
609 Σύαδρος
610 Συβαριάδης
611 Συβαριάδου
612 Συγκλητική
613 Συγκλητικός
614 Συκή
615 Συλάς
616 Σύλβια
617 Σύλβιος
618 Σύλια
619 Σύλλα
620 Σύλλας
621 Συλλεύς
622 Συλλίας
623 Συλοσών
624 Συμέλα
625 Συμεών
626 Συμεών
627 Συμεωνή
628 Σύμη
629 Συμηριώτη
630 Συμμαχία
631 Σύμμαχος
632 Σύμος
633 Συνάναρχος
634 Συνεσία
635 Συνέσιος
636 Συνέσως
637 Συνετή
638 Συνετός
639 Σύνη
640 Σύνθια
641 Συννεφιά
642 Συννόων
643 Συνοδή
644 Συνοδινός
645 Συνοδώρα
646 Συντύχη
647 Συραγω
648 Συράκος
649 Συριανός
650 Συριος
651 Συρμαλένια
652 Συρματένια
653 Συρμούλα
654 Σύρος
655 Συρράκος
656 Σφαίρος
657 Σφαλαγγιώτισσα
658 Σφήλος
659 Σφήττος
660 Σφοδριάς
661 Σφύρος
662 Σχεδίος
663 Σχινέα
664 Σχίνων
665 Σχοινεύς
666 Σχοίνος
667 Σχολάριος
668 Σωγένης
669 Σωδάμας
670 Σωζάνα
671 Σωζία
672 Σωζομένη
673 Σωζόμενος
674 Σώζουσα
675 Σώζων
676 Σωκλέας
677 Σωκλείδης
678 Σωκλής
679 Σώκο
680 Σώκος
681 Σωκράτης
682 Σωκρατία
683 Σωκρατίδης
684 Σώμις
685 Σώνια
686 Σωπάτρα
687 Σώπατρος
688 Σώπολις
689 Σωρανός
690 Σωσάδης
691 Σωσάνδρα
692 Σώσανδρος
693 Σώσατρατος
694 Σωσθένεια
695 Σωσθένης
696 Σωσιάδης
697 Σωσίας
698 Σωσίβιος
699 Σωσιγένης
700 Σωσιθέα
701 Σωσίθεος
702 Σωσικλής
703 Σωσικράτη
704 Σωσικράτης
705 Σώσιλος
706 Σωσιμένης
707 Σώσιμος
708 Σωσίνομος
709 Σωσιπάτρα
710 Σωσίπατρος
711 Σώσιππος
712 Σώσις
713 Σωσίστρατος
714 Σωσιφάνη
715 Σωσιφάνης
716 Σώσος
717 Σωσσάνδρα
718 Σωσσίων
719 Σώσσος
720 Σωστράτη
721 Σώστρατος
722 Σωσώ
723 Σωτὴρ
724 Σωτάδη
725 Σωτάδης
726 Σωτάς
727 Σωτήρ
728 Σωτηρία
729 Σωτίων
730 Σωφάνης
731 Σωφρονία
732 Σώφρων
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία