Εορτές 20 Μαρτίου: Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Όσιος Κουθβέρτος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Tetricus Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιερομάρτυρας εκ Ρωσίας Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Σαβαΐνος
2 Σαβαώθ
3 Σαββαή
4 Σάββας
5 Σαββατίνα
6 Σαβέλ
7 Σαβέλα
8 Σαβέρας
9 Σαβέριος
10 Σαβίνα
11 Σαβίνθη
12 Σαβινιανός
13 Σαβίνος
14 Σαβώριος
15 Σαγχωνιάθων
16 Σαδώθ
17 Σαδώκ
19 Σαημ
20 Σαϊάδα
21 Σάιμον
22 Σάις
23 Σαισάρα
24 Σακ
25 Σακάδας
26 Σάκας
27 Σακεδών
29 Σακελλάριος
30 Σακερδών
31 Σάκης
32 Σάκτος
33 Σαλά
34 Σάλαγος
35 Σαλαθιήλ
36 Σάλαιθος
37 Σαλαμάνης
38 Σαλαμίνα
39 Σαλαμινοκλής
40 Σαλβατώρ
41 Σάλβια
42 Σάλβιος
43 Σάλλη
44 Σαλμών
45 Σαλμωνεύς
46 Σαλμωνίς
47 Σαλπία
48 Σαλπίων
49 Σαλύνθιος
50 Σαλώμη
51 Σαλωμπτίνος
52 Σαλωνάς
53 Σαλωνίνα
54 Σαμακιώτισσα
55 Σαμάνθα
56 Σάμβας
57 Σαμβαύλας
58 Σαμέας
59 Σαμενθα
60 Σαμι
61 Σαμία
62 Σάμιππος
63 Σαμιρ
64 Σαμμίας
65 Σαμόλας
66 Σαμου
67 Σαμουήλ
68 Σαμουηλία
69 Σαμπατή
70 Σαμπατής
71 Σαμπρίνα
72 Σαμσών
73 Σαμψών
74 Σαμωνάς
75 Σαναχάριβος
76 Σάνδακος
77 Σάνδης
78 Σάνδοκος
79 Σάνδρα
80 Σανδώκης
81 Σάνδων
82 Σαννίων
83 Σαννυρίων
84 Σάντα
85 Σαντιάνα
86 Σαντορίνος
87 Σάντρα
88 Σάντρη
89 Σάντυ
90 Σαούλ
91 Σάουλα
92 Σαπρίκιος
93 Σαπφειρη
94 Σάπφιρα
95 Σαπφώ
96 Σάραμβος
97 Σαραντία
98 Σαράντος
99 Σαραπάβων
100 Σαραπινός
101 Σαραπίων
102 Σαραφθία
103 Σαραφιανός
104 Σαρβάτος
105 Σαρβήλος
106 Σαρδανάπαλος
109 Σαριμπάλα
110 Σαρκίς
111 Σαρμάτας
112 Σαρμπέλ
113 Σαρντούλα
114 Σαρπηδών
115 Σάρρα
116 Σαρρής
117 Σάρυσι
118 Σάρων
119 Σάσα
120 Σασάνης
121 Σατανάς
122 Σάτνιος
123 Σατορνίλος
124 Σάτος
125 Σατουρνίλος
126 Σατουρνίνος
127 Σατύρα
128 Σάτυρος
129 Σαύλος 
130 Σαυρίας
131 Σαφείρο
132 Σαώ
133 Σάων
134 Σβενεβοία
135 Σβετλάνα
136 Σγουρή
137 Σγούρος
138 Σεβά
139 Σεβάν
140 Σεβαστή
141 Σεβαστιάννα
142 Σεβαστίνα
143 Σεβαστίνος
144 Σεβαστός
147 Σέβη
148 Σεβήρα
149 Σεβήρος
150 Σεβίλλη
151 Σέβος
152 Σεβρός
153 Σεθ
154 Σεθών
155 Σειλήνη
156 Σειληνός
157 Σεϊμβλάς
158 Σειρήν
159 Σείριος
160 Σεκενδίνος
161 Σεκλίνη
162 Σεκουνδιανή
163 Σεκουνδιανός
164 Σεκούνδος
165 Σελάνη
166 Σελβίνα
167 Σελεάδας
168 Σελεύκα
169 Σέλευκος
170 Σελήνη
172 Σελήνιος
173 Σελληνιάδα
174 Σέλλος
175 Σελντα
176 Σεμέλη
177 Σεμιρα
178 Σέμνιος
179 Σεμπαστιαν
180 Σενάτωρ
181 Σενέκας
182 Σένθης
183 Σενούθιος
184 Σενούφιος
185 Σεντα
186 Σενώχ
187 Σέξτιος
188 Σέξτος
189 Σεπτεμβριανή
190 Σεπτεμίνος
191 Σεραφείμ
192 Σεραφειμία
193 Σέρβουλος
194 Σεργία
195 Σέργιος
197 Σερεμέτης
198 Σερέτης
199 Σέριδος
200 Σερίνος
201 Σερούχ
202 Σερρα
203 Σέση
204 Σετσιλ
205 Σεύθης
206 Σεφώρα
207 Σηθ
208 Σήθι
209 Σήθος
210 Σημ
211 Σημέλα
212 Σήμος
213 Σήραμβος
214 Σθενέβοια
215 Σθενελαϊδας
216 Σθενελαΐς
217 Σθενέλαος
218 Σθενέλη
219 Σθενελίδης
220 Σθένελος
221 Σθενίδας
222 Σθένις
223 Σθενώ
224 Σθενωνίδας
225 Σία
226 Σιακε
227 Σιαλής
228 Σιαμεριαν
229 Σιάννα
230 Σιαρπέλ
231 Σιαρπελίνα
232 Σιάτης
233 Σίβα
234 Σιβηρός
235 Σίβυλ
236 Σίβυλλα
237 Σιβύρτιος
238 Σιγή
239 Σιγητζάς
240 Σιγισμούνδη
241 Σιγισμούνδος
242 Σιδερή
243 Σιδέρης
244 Σίδη
245 Σιήλα
246 Σίθων
247 Σικέλη
248 Σίκινος
249 Σικυλλίας
250 Σιλανίων
251 Σιλανός
252 Σίλας
253 Σιλβάνα
254 Σιλβάνος
255 Σιλβέστρα
256 Σιλβέστρος
257 Σιλένα
258 Σιληνός
259 Σίλια
260 Σιλίκιος
261 Σίλλαξ
262 Σίλλος
263 Σίλος
264 Σιμάγγελος
265 Σιμαίθα
266 Σιμάριστος
267 Σίμη
268 Σιμιαθής
269 Σιμίτριος
270 Σιμίχη
271 Σιμμίας
272 Σιμμίχη
273 Σιμοείσιος
274 Σίμος
275 Σιμπέλ
276 Σιμπλίκιος
277 Σιμύλος
278 Σίμων
279 Σιμώνη
280 Σινάν
281 Σίνθια
282 Σίνις
283 Σινόη
284 Σινώπη
285 Σιός
286 Σίπυλος
287 Σιραρπή
288 Σιρίκη
289 Σιρίκιος
290 Σιρματένια
291 Σιρούη
292 Σίρωμος
293 Σίρων
294 Σισίνιος
295 Σίσσυ
296 Σίσυφος
297 Σισώης
298 Σιτζιφρίδης
299 Σίτσα
300 Σιώ
302 Σιωνία
303 Σιώνιος
304 Σκαιή
305 Σκαίος
306 Σκάμανδρος
307 Σκαμανδρώνυμος
308 Σκάμων
309 Σκαριφιδας
310 Σκαρλάτος
311 Σκελλίας
312 Σκερδιλαϊδας
313 Σκευοφύλακας
314 Σκέφρος
315 Σκιαδενή
316 Σκιάθος
317 Σκιπίων
318 Σκίρος
319 Σκίρωνας
320 Σκιρώνδας
321 Σκιρωνίδης
322 Σκιρωνίδης
323 Σκίτων
324 Σκιώνη
325 Σκλαβούνος
326 Σκόνδρα
327 Σκόπας
328 Σκοπελιανός
329 Σκοπιότισσα
330 Σκορδα
331 Σκύθης
332 Σκύλαξ
333 Σκύλλα
334 Σκύλλις
335 Σκύμνος
336 Σκύριος
337 Σκώλος
338 Σλάβος
339 Σμαράγδα
340 Σμαράγδος
342 Σμερδίης
343 Σμίκρη
344 Σμικρίων
345 Σμικύθης
346 Σμίλης
347 Σμινδυρίδης
348 Σμιχιάς
349 Σμύρνα
350 Σοβιετία
351 Σοίριζα
352 Σολέβ
353 Σόλεβ
354 Σολομών
356 Σολομωνή
357 Σολομωντία
358 Σολόχων
359 Σολωμός
360 Σόλων
361 Σομμαρίτα
362 Σόνια
363 Σονιλα
364 Σόος
365 Σοράγια
366 Σόσσιος
367 Σότι
368 Σοτομβριανή
369 Σου
370 Σουηρίλλας
371 Σουητώνιος
372 Σούκιος
373 Σούλα
374 Σουλιμας
375 Σουλτάνα
376 Σουλτάνος
377 Σουμέλα
378 Σουναι
379 Σουράνα
380 Σουρέν
381 Σουρτοκάλη
382 Σους
383 Σουσάννα
384 Σουσάννας
385 Σουσαρίων
386 Σοφαίνετος
387 Σοφία
388 Σοφιανή
389 Σοφιάννα
390 Σοφιανός
391 Σοφιλένια
392 Σοφίλια
393 Σοφιλίζα
394 Σόφιλος
395 Σοφιλύδια
396 Σόφιος
397 Σοφόκλεια
398 Σοφοκλής
399 Σοφονίας
400 Σοφόνιος
401 Σοφός
402 Σόφων
403 Σπάθης
404 Σπανός
405 Σπαράδοκος
406 Σπάρτη
407 Σπάρτων
408 Σπασης
409 Σπειώ
410 Σπειωτηθύς
411 Σπένσερ
412 Σπεράντζα
413 Σπεράτος
414 Σπερθίας
415 Σπεύσιππος
416 Σπηλια
417 Σπηλιοπαναγιώτης
418 Σπήλιος
419 Σπηλιώτης
420 Σπηλιώτισσα
421 Σπίνθαρος
422 Σπίτταλος
423 Σπορά
424 Σπόρος
425 Σπυρααντώνης
426 Σπυραβάγγελος
427 Σπυράγγελος
428 Σπυρανδρέας
429 Σπυράννα
430 Σπυραντώνης
431 Σπυραριστείδης
432 Σπυρίδων
433 Σπυριδώνα
434 Σπυρογεράσιμος
435 Σπυρογεώργιος
436 Σπυρογιάννης
437 Σπυροδημήτριος
438 Σπυρολιάς
439 Σπυρομήλιος
440 Σπυρονικόλαος
441 Σπυροφάνης
442 Σρύαλος
443 Σταγόνιον
444 Σταδιεύς
445 Σταδμέας
446 Στάθης
447 Σταϊκη
448 Στάικος
450 Στάλα
451 Σταλαιμένης
452 Στάλιν
453 Σταλίνα
454 Σταλλη
455 Σταμαλίνα
456 Σταματέλα
457 Σταματέλος
458 Σταματία
459 Σταματίκη
460 Σταματίνα
461 Σταματίνος
462 Σταμάτιος
463 Σταμέλα
464 Σταμέλης
465 Στάμος
466 Σταμουδα
467 Σταμούλα
468 Σταμούλης
469 Στάμπολης
470 Σταμώ
471 Στάνκα
472 Στάντης
473 Στας
474 Στάσα
475 Στασάνωρ
476 Στασέας
477 Στασία
478 Στασινή
479 Στασίνος
480 Στασούλα
481 Στατείρα
482 Σταυραγγελία
483 Σταυραντώνιος
484 Σταύρη
485 Σταυριάνθη
486 Σταυριάννα
487 Σταυριλένα
488 Σταυρονικόλας
489 Σταύρος
490 Στάφυλος
491 Στάχυς
492 Στέβη
493 Στεκούλα
494 Στελιάνα
495 Στέλιος
496 Στέλλα
497 Στελλίνα
498 Στένια
499 Στεντορίς
500 Στέντωρ
501 Στεπάν
502 Στεργία
503 Στεργιακούλα
504 Στεργιακούλης
505 Στεργιάνα
506 Στεργιάνης
507 Στέργιος
508 Στεριανή
509 Στερκώτης
510 Στερόπη
511 Στερόπης
512 Στεφανηφορεύς
513 Στεφανηφορία
514 Στεφανία
515 Στεφανίδα
516 Στεφανίδη
517 Στεφανίδης
518 Στέφανος
519 Στήβεν
520 Στησαγόρας
521 Στήσανδρος
522 Στησάνωρ
523 Στησήνωρ
524 Στησικλής
525 Στησίλαος
526 Στησίμβροτος
527 Στησίχορος
528 Στιβαρός
529 Στίβεν
530 Στίλβη
531 Στίλβης
532 Στιλβίδης
533 Στίλπων
534 Στιούαρτ
535 Στισαγόρας
536 Στίχιος
537 Στογιανα
538 Στοϊκος
539 Στόμας
540 Στόμιος
541 Στουμπουλη
542 Στράβαξ
543 Στράβων
544 Στραβωνία
545 Στρασίνος
546 Στρατάρχας
547 Στρατηγία
548 Στρατήγιος
549 Στράτης
550 Στρατιαννα
551 Στράτιος
552 Στρατίων
553 Στρατοβάτης
554 Στρατόδημος
555 Στρατοκλής
556 Στρατόλα
557 Στρατόλαος
558 Στρατονίκη
559 Στρατόνικος
560 Στράτος
561 Στράττις
562 Στράτων
563 Στρεψιάδης
564 Στρογγυλίων
565 Στρόφακος
566 Στρυβήλη
567 Στρυμόδωρος
568 Στρυμώ
569 Στρωγιανού
570 Στύγα
571 Στύγνη
572 Στυλιανή
573 Στυλιάννα
574 Στυλιανός
575 Στύμφαλος
576 Στύμφυλος
577 Στυξ
578 Στύραξ
579 Στύφων
580 Συάγριος
581 Σύαγρος
582 Σύαδρος
583 Συβαριάδης
584 Συβαριάδου
585 Συγκλητική
586 Συκή
587 Συλάς
588 Σύλβια
589 Σύλβιος
590 Σύλια
591 Σύλλας
592 Συλλεύς
593 Συλλίας
594 Συλοσών
595 Συμέλα
596 Συμεών
597 Συμεωνή
598 Σύμη
599 Συμηριώτη
600 Συμμαχία
601 Σύμμαχος
602 Σύμος
603 Συνάναρχος
604 Συνεσία
605 Συνέσιος
606 Συνέσως
607 Συνετή
608 Συνετός
609 Σύνη
610 Σύνθια
611 Συννεφιά
612 Συννόων
613 Συνοδή
614 Συνοδινός
615 Συνοδώρα
616 Συντύχη
617 Συραγω
618 Συράκος
619 Συριανός
620 Συριος
621 Συρμαλένια
622 Συρματένια
623 Συρμούλα
624 Σύρος
625 Συρράκος
626 Σφαίρος
627 Σφαλαγγιώτισσα
628 Σφήλος
629 Σφήττος
630 Σφοδριάς
631 Σφύρος
632 Σχεδίος
633 Σχίνων
634 Σχοινεύς
635 Σχοίνος
636 Σχολάριος
637 Σωγένης
638 Σωδάμας
639 Σωζάνα
640 Σωζία
641 Σωζομένη
642 Σωζόμενος
643 Σώζουσα
644 Σώζων
645 Σωκλέας
646 Σωκλείδης
647 Σωκλής
648 Σώκο
649 Σώκος
650 Σωκράτης
651 Σωκρατία
652 Σωκρατίδης
653 Σώμις
654 Σώνια
655 Σωπάτρα
656 Σώπατρος
657 Σώπολις
658 Σωρανός
659 Σωσάδης
660 Σωσάνδρα
661 Σώσανδρος
662 Σώσατρατος
663 Σωσθένης
664 Σωσιάδης
665 Σωσίας
666 Σωσίβιος
667 Σωσιγένης
668 Σωσίθεος
669 Σωσικλής
670 Σωσικράτης
671 Σώσιλος
672 Σωσιμένης
673 Σώσιμος
674 Σωσίνομος
675 Σωσίπατρος
676 Σώσιππος
677 Σώσις
678 Σωσίστρατος
679 Σωσιφάνης
680 Σώσος
681 Σωσσάνδρα
682 Σωσσίων
683 Σώσσος
684 Σωστράτη
685 Σωστρατιδας
686 Σωστράτιος
687 Σώστρατος
688 Σωσώ
689 Σωτὴρ
690 Σωτάδης
691 Σωτάς
692 Σωτήρ
693 Σωτηρία
694 Σωτίων
695 Σωφάνης
696 Σωφρονία
697 Σωφρονίσκος
698 Σώφρων
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία