Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Χρυσίλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δεσιδέριος Δεσιδέριος Δονατιανός Επιτάκιος Επιτάκιος Κουϊντιάνος Λούκιος Μανήν Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος Συάγριος
1 Σαβαΐνος
2 Σαβαώθ
3 Σαββαή
4 Σάββας
5 Σαββατίνα
6 Σαβέλ
7 Σαβέλα
8 Σαβέρας
9 Σαβέριος
10 Σαβίνα
11 Σαβίνθη
12 Σαβινιανή
13 Σαβινιανός
14 Σαβίνος
15 Σαβώριος
16 Σαγχωνιάθων
17 Σαδώθ
18 Σαδώκ
20 Σαημ
21 Σαϊάδα
22 Σάιμον
23 Σάις
24 Σαισάρα
25 Σακ
26 Σακάδας
27 Σάκας
28 Σακεδών
30 Σακελλάριος
31 Σακερδών
32 Σάκης
33 Σάκτος
34 Σαλά
35 Σάλαγος
36 Σαλαθιήλ
37 Σάλαιθος
38 Σαλαμάνης
39 Σαλαμίνα
40 Σαλαμινοκλής
41 Σαλβατώρ
42 Σάλβια
43 Σάλβιος
44 Σάλλη
45 Σαλμών
46 Σαλμωνεύς
47 Σαλμωνίς
48 Σαλπία
49 Σαλπίων
50 Σαλύνθιος
51 Σαλώμη
52 Σαλωμπτίνος
53 Σαλωνάς
54 Σαλωνίνα
55 Σαμακιώτισσα
56 Σαμάνθα
57 Σάμβας
58 Σαμβαύλας
59 Σαμέας
60 Σαμενθα
61 Σαμι
62 Σαμία
63 Σάμιππος
64 Σαμιρ
65 Σαμμίας
66 Σαμόλας
67 Σαμου
68 Σαμουήλ
69 Σαμουηλία
70 Σαμπατή
71 Σαμπατής
72 Σαμπρίνα
73 Σαμσών
74 Σαμψών
75 Σαμωνάς
76 Σαναχάριβος
77 Σάνδακος
78 Σάνδης
79 Σάνδοκος
80 Σάνδρα
81 Σανδώκης
82 Σάνδων
83 Σαννίων
84 Σαννυρίων
85 Σάντα
86 Σαντιάνα
87 Σαντορίνος
88 Σάντρα
89 Σάντρη
90 Σάντυ
91 Σαούλ
92 Σάουλα
93 Σαπρίκιος
94 Σαπφειρη
95 Σάπφιρα
96 Σαπφώ
97 Σάραμβος
98 Σαραντία
99 Σαράντος
100 Σαραπάβων
101 Σαραπινός
102 Σαραπίων
103 Σαραφθία
104 Σαραφιανός
105 Σαρβάτος
106 Σαρβήλος
107 Σαρδανάπαλος
110 Σαριμπάλα
111 Σαρκίς
112 Σαρμάτας
113 Σαρμπέλ
114 Σαρντούλα
115 Σαρπηδών
116 Σάρρα
117 Σαρρής
118 Σάρυσι
119 Σάρων
120 Σάσα
121 Σασάνης
122 Σατανάς
123 Σάτνιος
124 Σάτος
125 Σατουρνίλος
126 Σατουρνίνος
127 Σατύρα
128 Σάτυρος
129 Σαύλος 
130 Σαυρίας
131 Σαφείρο
132 Σαώ
133 Σάων
134 Σβενεβοία
135 Σβετλάνα
136 Σγουρή
137 Σγούρος
138 Σεβά
139 Σεβάν
140 Σεβαστή
141 Σεβαστιάννα
142 Σεβαστίνα
143 Σεβαστίνος
144 Σεβαστός
147 Σέβη
148 Σεβήρα
149 Σεβήρος
150 Σεβίλλη
151 Σέβος
152 Σεβρός
153 Σεθ
154 Σεθών
155 Σειλήνη
156 Σειληνός
157 Σεϊμβλάς
158 Σειρήν
159 Σείριος
160 Σεκενδίνος
161 Σεκλίνη
162 Σεκουνδιανή
163 Σεκουνδιανός
164 Σεκούνδος
165 Σελάνη
166 Σελβίνα
167 Σελεάδας
168 Σελεύκα
169 Σέλευκος
170 Σελήνη
172 Σελήνιος
173 Σελληνιάδα
174 Σέλλος
175 Σελντα
176 Σεμέλη
177 Σεμιρα
178 Σέμνιος
179 Σεμπαστιαν
180 Σενάτωρ
181 Σενέκας
182 Σένθης
183 Σενούθιος
184 Σενουφία
185 Σενούφιος
186 Σεντα
187 Σενώχ
188 Σέξτιος
189 Σέξτος
190 Σεπτεμβριανή
191 Σεπτεμίνος
192 Σεραφείμ
193 Σεραφειμία
194 Σέρβουλος
195 Σεργία
196 Σέργιος
198 Σερεμέτης
199 Σερέτης
200 Σέριδος
201 Σερίνος
202 Σερούχ
203 Σερρα
204 Σέση
205 Σετσιλ
206 Σεύθης
207 Σεφώρα
208 Σηθ
209 Σήθι
210 Σήθος
211 Σημ
212 Σημέλα
213 Σήμος
214 Σήραμβος
215 Σθενέβοια
216 Σθενελαϊδας
217 Σθενελαΐς
218 Σθενέλαος
219 Σθενέλη
220 Σθενελίδης
221 Σθένελος
222 Σθενίδας
223 Σθενώ
224 Σθενωνίδας
225 Σία
226 Σιακε
227 Σιαλής
228 Σιαμεριαν
229 Σιάννα
230 Σιαρπέλ
231 Σιαρπελίνα
232 Σιάτης
233 Σίβα
234 Σιβηρός
235 Σίβυλ
236 Σίβυλλα
237 Σιβύρτιος
238 Σιγή
239 Σιγητζάς
240 Σιγισμούνδη
241 Σιγισμούνδος
242 Σιδερή
243 Σιδέρης
244 Σίδη
245 Σιήλα
246 Σίθων
247 Σικέλη
248 Σίκινος
249 Σικυλλίας
250 Σιλανίων
251 Σιλανός
252 Σίλας
253 Σιλβάνα
254 Σιλβάνος
255 Σιλβέστρα
256 Σιλβέστρος
257 Σιλένα
258 Σιληνός
259 Σίλια
260 Σιλίκιος
261 Σίλλαξ
262 Σίλλος
263 Σίλος
264 Σιμάγγελος
265 Σιμαίθα
266 Σιμάριστος
267 Σίμη
268 Σιμιαθής
269 Σιμίτριος
270 Σιμίχη
271 Σιμμίας
272 Σιμμίχη
273 Σιμοείσιος
274 Σίμος
275 Σιμπέλ
276 Σιμπλίκιος
277 Σιμύλος
278 Σίμων
279 Σιμώνη
280 Σινάν
281 Σίνθια
282 Σίνις
283 Σινόη
284 Σινώπη
285 Σιός
286 Σίπυλος
287 Σιραρπή
288 Σιρίκη
289 Σιρίκιος
290 Σιρματένια
291 Σιρούη
292 Σίρωμος
293 Σίρων
294 Σισίνιος
295 Σίσσυ
296 Σίσυφος
297 Σισώης
298 Σιτζιφρίδης
299 Σίτσα
300 Σιώ
302 Σιωνία
303 Σιώνιος
304 Σκαίη
305 Σκαίος
306 Σκάμανδρος
307 Σκαμανδρώνυμος
308 Σκάμων
309 Σκαριφιδας
310 Σκαρλάτος
311 Σκελλίας
312 Σκερδιλαϊδας
313 Σκευοφύλακας
314 Σκέφρος
315 Σκιαδενή
316 Σκιάθος
317 Σκιπίων
318 Σκίρος
319 Σκίρωνας
320 Σκιρώνδας
321 Σκιρωνίδης
322 Σκιρωνίδης
323 Σκίτων
324 Σκιώνη
325 Σκλαβούνος
326 Σκόνδρα
327 Σκόπας
328 Σκοπελιανός
329 Σκοπιότισσα
330 Σκορδα
331 Σκύθης
332 Σκύλαξ
333 Σκύλλα
334 Σκύλλις
335 Σκύμνος
336 Σκύριος
337 Σκώλος
338 Σλάβος
339 Σμαράγδα
340 Σμαράγδος
342 Σμερδίης
343 Σμίκρη
344 Σμικρίων
345 Σμικύθης
346 Σμίλης
347 Σμινδυρίδης
348 Σμιχιάς
349 Σμύρνα
350 Σοβιετία
351 Σοίριζα
352 Σολέβ
353 Σόλεβ
354 Σολομών
356 Σολομωνή
357 Σολομωντία
358 Σολόχων
359 Σολωμός
360 Σόλων
361 Σομμαρίτα
362 Σόνια
363 Σονιλα
364 Σόος
365 Σοράγια
366 Σόσσιος
367 Σότι
368 Σοτομβριανή
369 Σου
370 Σουηρίλλας
371 Σουητώνιος
372 Σούκιος
373 Σούλα
374 Σουλιμας
375 Σουλτάνα
376 Σουλτάνος
377 Σουμέλα
378 Σουναι
379 Σουράνα
380 Σουρέν
381 Σουρτοκάλη
382 Σους
383 Σουσάννα
384 Σουσάννας
385 Σουσαρίων
386 Σοφαίνετος
387 Σοφία
388 Σοφιανή
389 Σοφιάννα
390 Σοφιανός
391 Σοφιλένια
392 Σοφίλια
393 Σοφιλίζα
394 Σόφιλος
395 Σοφιλύδια
396 Σόφιος
397 Σοφόκλεια
398 Σοφοκλής
399 Σοφονίας
400 Σοφόνιος
401 Σοφός
402 Σόφων
403 Σπάθης
404 Σπανός
405 Σπαράδοκος
406 Σπάρτη
407 Σπάρτων
408 Σπασης
409 Σπειώ
410 Σπειωτηθύς
411 Σπένσερ
412 Σπεράντζα
413 Σπεράτος
414 Σπερθίας
415 Σπεύσιππος
416 Σπηλια
417 Σπηλιοπαναγιώτης
418 Σπήλιος
419 Σπηλιώτης
420 Σπηλιώτισσα
421 Σπίνθαρος
422 Σπίτταλος
423 Σπορά
424 Σπόρος
425 Σπυρααντώνης
426 Σπυραβάγγελος
427 Σπυράγγελος
428 Σπυρανδρέας
429 Σπυράννα
430 Σπυραντώνης
431 Σπυραριστείδης
432 Σπυρίδων
433 Σπυριδώνα
434 Σπυρογεράσιμος
435 Σπυρογεώργιος
436 Σπυρογιάννης
437 Σπυροδημήτριος
438 Σπυρολιάς
439 Σπυρομήλιος
440 Σπυρονικόλαος
441 Σπυροφάνης
442 Σρύαλος
443 Σταγόνιον
444 Σταδιεύς
445 Σταδμέας
446 Στάθης
447 Σταϊκη
448 Στάικος
449 Στάλα
450 Σταλαιμένης
451 Στάλιν
452 Σταλίνα
453 Σταλλη
454 Σταμαλίνα
455 Σταματέλα
456 Σταματέλος
457 Σταματία
458 Σταματίκη
459 Σταματίνα
460 Σταματίνος
461 Σταμάτιος
462 Σταμέλα
463 Σταμέλης
464 Στάμος
465 Σταμουδα
466 Σταμούλα
467 Σταμούλης
468 Στάμπολης
469 Σταμώ
470 Στάνκα
471 Στάντης
472 Στας
473 Στάσα
474 Στασάνωρ
475 Στασέας
476 Στασία
477 Στασινή
478 Στασίνος
479 Στασούλα
480 Στατείρα
481 Σταυραγγελία
482 Σταυραντώνιος
483 Σταύρη
484 Σταυριάνθη
485 Σταυριάννα
486 Σταυριλένα
487 Σταυρονικόλας
488 Σταύρος
489 Στάφυλος
490 Στάχυς
491 Στέβη
492 Στεκούλα
493 Στελιάνα
494 Στέλιος
495 Στέλλα
496 Στελλίνα
497 Στένια
498 Στεντορίς
499 Στέντωρ
500 Στεπάν
501 Στεργία
502 Στεργιακούλα
503 Στεργιακούλης
504 Στεργιάνα
505 Στεργιάνης
506 Στέργιος
507 Στεριανή
508 Στερκώτης
509 Στερόπη
510 Στερόπης
511 Στεφανηφορεύς
512 Στεφανηφορία
513 Στεφανία
514 Στεφανίδα
515 Στεφανίδη
516 Στεφανίδης
517 Στέφανος
518 Στήβεν
519 Στησαγόρας
520 Στήσανδρος
521 Στησάνωρ
522 Στησήνωρ
523 Στησικλής
524 Στησίλαος
525 Στησίμβροτος
526 Στησίχορος
527 Στιβαρός
528 Στίβεν
529 Στίλβη
530 Στίλβης
531 Στιλβίδης
532 Στίλπων
533 Στιούαρτ
534 Στισαγόρας
535 Στίχιος
536 Στογιανα
537 Στοϊκος
538 Στόμας
539 Στόμιος
540 Στουμπουλη
541 Στράβαξ
542 Στράβων
543 Στραβωνία
544 Στρασίνος
545 Στρατάρχας
546 Στρατηγία
547 Στρατήγιος
548 Στράτης
549 Στρατιαννα
550 Στράτιος
551 Στρατίων
552 Στρατοβάτης
553 Στρατόδημος
554 Στρατοκλής
555 Στρατόλα
556 Στρατόλαος
557 Στρατονίκη
558 Στρατόνικος
559 Στράτος
560 Στράττις
561 Στράτων
562 Στρεψιάδης
563 Στρογγυλίων
564 Στρόφακος
565 Στρυβήλη
566 Στρυμόδωρος
567 Στρυμώ
568 Στρωγιανού
569 Στύγα
570 Στύγνη
571 Στυλιανή
572 Στυλιάννα
573 Στυλιανός
574 Στύμφαλος
575 Στύμφυλος
576 Στυξ
577 Στύραξ
578 Στύφων
579 Συάγριος
580 Σύαγρος
581 Σύαδρος
582 Συβαριάδης
583 Συβαριάδου
584 Συγκλητική
585 Συκή
586 Συλάς
587 Σύλβια
588 Σύλβιος
589 Σύλια
590 Σύλλας
591 Συλλεύς
592 Συλλίας
593 Συλοσών
594 Συμέλα
595 Συμεών
596 Συμεωνή
597 Σύμη
598 Συμηριώτη
599 Συμμαχία
600 Σύμμαχος
601 Σύμος
602 Συνάναρχος
603 Συνεσία
604 Συνέσιος
605 Συνέσως
606 Συνετή
607 Συνετός
608 Σύνη
609 Σύνθια
610 Συννεφιά
611 Συννόων
612 Συνοδή
613 Συνοδινός
614 Συνοδώρα
615 Συντύχη
616 Συραγω
617 Συράκος
618 Συριανός
619 Συριος
620 Συρμαλένια
621 Συρματένια
622 Συρμούλα
623 Σύρος
624 Συρράκος
625 Σφαίρος
626 Σφαλαγγιώτισσα
627 Σφήλος
628 Σφήττος
629 Σφοδριάς
630 Σφύρος
631 Σχεδίος
632 Σχίνων
633 Σχοινεύς
634 Σχοίνος
635 Σχολάριος
636 Σωγένης
637 Σωδάμας
638 Σωζάνα
639 Σωζία
640 Σωζομένη
641 Σωζόμενος
642 Σώζουσα
643 Σώζων
644 Σωκλέας
645 Σωκλείδης
646 Σωκλής
647 Σώκο
648 Σώκος
649 Σωκράτης
650 Σωκρατία
651 Σωκρατίδης
652 Σώμις
653 Σώνια
654 Σωπάτρα
655 Σώπατρος
656 Σώπολις
657 Σωρανός
658 Σωσάδης
659 Σωσάνδρα
660 Σώσανδρος
661 Σώσατρατος
662 Σωσθένης
663 Σωσιάδης
664 Σωσίας
665 Σωσίβιος
666 Σωσιγένης
667 Σωσίθεος
668 Σωσικλής
669 Σωσικράτης
670 Σώσιλος
671 Σωσιμένης
672 Σώσιμος
673 Σωσίνομος
674 Σωσίπατρος
675 Σώσιππος
676 Σώσις
677 Σωσίστρατος
678 Σωσιφάνης
679 Σώσος
680 Σωσσάνδρα
681 Σωσσίων
682 Σώσσος
683 Σωστράτη
684 Σωστρατιδας
685 Σωστράτιος
686 Σώστρατος
687 Σωσώ
688 Σωτὴρ
689 Σωτάδης
690 Σωτάς
691 Σωτήρ
692 Σωτηρία
693 Σωτίων
694 Σωφάνης
695 Σωφρονία
696 Σωφρονίσκος
697 Σώφρων
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία