Εορτές 17 Οκτωβρίου: Αγία Νεοφύτη Άγιος Αντίγονος Άγιος Ευπρέπιος (ή Ευτρόπιος) ο Ανάργυρος Άγιος Νικομήδης Ευπρεπία Νικομήδη Ωσηέ
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Ισιδώρα Άγιος Ανδρέας ο Οσιομάρτυρας «Ὁ ἐν τὴ Κρίσει» Άγιος Άνθιμος ο Ανάργυρος Άγιος Δαμιανός ο Ανάργυρος Άγιος Θεοφάνης Άγιος Κοσμάς «ὁ ἐν Γεωργίᾳ» Άγιος Κοσμάς ο Ανάργυρος Άγιος Λάζαρος ο τετραήμερος Άγιος Λεόντιος ο Ανάργυρος Άγιος Λουκιανός Άγιος Τερέντιος
1 Σαβαΐνος
2 Σαβαώθ
3 Σάββας
4 Σαββατίνα
5 Σάββη
6 Σαβέλ
7 Σαβέλα
8 Σαβέρας
9 Σαβέριος
10 Σαβίνα
11 Σαβίνθη
12 Σαβινιανή
13 Σαβινιανός
14 Σαβίνος
15 Σαβώριος
16 Σαγαρή
17 Σαγάριος
18 Σαγχωνιάθων
19 Σαδώθ
20 Σαδώκ
22 Σαημ
23 Σαϊάδα
24 Σάιμον
25 Σάις
26 Σαισάρα
27 Σακ
28 Σακάδας
29 Σάκας
30 Σακεδών
32 Σακελλάριος
33 Σακερδών
34 Σάκης
35 Σάκτος
36 Σαλά
37 Σάλαγος
38 Σαλαθιήλ
39 Σάλαιθος
40 Σαλαμάνης
41 Σαλαμίνα
42 Σαλαμινοκλής
43 Σαλβατώρ
44 Σάλβια
45 Σάλβιος
46 Σάλλη
47 Σαλμών
48 Σαλμωνεύς
49 Σαλμωνίς
50 Σαλπία
51 Σαλπίων
52 Σαλύνθιος
53 Σαλώμη
54 Σαλωμπτίνος
55 Σαλωνάς
56 Σαλωνίνα
57 Σαμακιώτισσα
58 Σαμάνθα
59 Σάμβας
60 Σαμβαύλας
61 Σαμέας
62 Σαμενθα
63 Σαμι
64 Σαμία
65 Σάμιππος
66 Σαμιρ
67 Σαμμίας
68 Σαμόλας
69 Σαμου
70 Σαμουήλ
71 Σαμουηλία
72 Σαμπατή
73 Σαμπατής
74 Σαμπρίνα
75 Σαμσών
76 Σαμψών
77 Σαμωνάς
78 Σαναχάριβος
79 Σάνδακος
80 Σάνδης
81 Σάνδοκος
82 Σάνδρα
83 Σανδώκης
84 Σάνδων
85 Σαννίων
86 Σαννυρίων
87 Σάντα
88 Σαντιάνα
89 Σαντορίνος
90 Σάντρα
91 Σάντρη
92 Σάντυ
93 Σαούλ
94 Σάουλα
95 Σαπρίκιος
96 Σαπφειρη
97 Σάπφιρα
98 Σαπφώ
99 Σάραμβος
100 Σαραντία
101 Σαράντος
102 Σαραπάβων
103 Σαραπινός
104 Σαραπίων
105 Σαραφθία
106 Σαραφιανός
107 Σαρβάτος
108 Σαρβήλος
109 Σαρδανάπαλος
112 Σαριμπάλα
113 Σαρκίς
114 Σαρμάτας
116 Σαρματία
117 Σαρμπέλ
118 Σαρμπέλα
119 Σαρντούλα
120 Σαρπηδών
121 Σάρρα
122 Σαρρής
123 Σάρυσι
124 Σάρων
125 Σάσα
126 Σασάνης
127 Σατανάς
128 Σάτνιος
129 Σάτος
130 Σατουρνίλος
131 Σατουρνίνος
132 Σατύρα
133 Σάτυρος
134 Σαύλος 
135 Σαυρίας
136 Σαφείρο
137 Σαώ
138 Σάων
139 Σβενεβοία
140 Σβετλάνα
141 Σγουρή
142 Σγούρος
143 Σεβά
144 Σεβάν
145 Σεβαστή
146 Σεβαστιάννα
147 Σεβαστίνα
148 Σεβαστίνος
149 Σεβαστός
152 Σέβη
153 Σεβήρα
154 Σεβήρος
155 Σεβίλλη
156 Σέβος
157 Σεβρός
158 Σεθ
159 Σεθών
160 Σειλήνη
161 Σειληνός
162 Σεϊμβλάς
163 Σειρήν
164 Σείριος
165 Σεκενδίνος
166 Σεκλίνη
167 Σεκουνδιανή
168 Σεκουνδιανός
169 Σεκούνδος
170 Σελάνη
171 Σελβίνα
172 Σελεάδας
173 Σελεύκα
174 Σέλευκος
175 Σελήνη
177 Σελήνιος
178 Σελληνιάδα
179 Σέλλος
180 Σελντα
181 Σεμέλη
182 Σεμιρα
183 Σέμνιος
184 Σεμπαστιαν
185 Σενάτωρ
186 Σενέκας
187 Σένθης
188 Σενούθιος
189 Σενουφία
190 Σενούφιος
191 Σεντα
192 Σενώχ
193 Σέξτιος
194 Σέξτος
195 Σεπτεμβριανή
196 Σεπτεμίνος
197 Σεραφείμ
198 Σεραφειμία
199 Σέρβουλος
200 Σεργία
201 Σέργιος
203 Σερεμέτης
204 Σερέτης
205 Σέριδος
206 Σερίνος
207 Σερούχ
208 Σερρα
209 Σέση
210 Σετσιλ
211 Σεύθης
212 Σεφώρα
213 Σηθ
214 Σήθι
215 Σήθος
216 Σημ
217 Σημέλα
218 Σήμος
219 Σήραμβος
220 Σθενέβοια
221 Σθενελαϊδας
222 Σθενελαΐς
223 Σθενέλαος
224 Σθενέλη
225 Σθενελίδης
226 Σθένελος
227 Σθενίδας
228 Σθενώ
229 Σθενωνίδας
230 Σία
231 Σιακε
232 Σιαλής
233 Σιαμεριαν
234 Σιάννα
235 Σιάτης
236 Σίβα
237 Σιβηρός
238 Σίβυλ
239 Σίβυλλα
240 Σιβύρτιος
241 Σιγή
242 Σιγητζάς
243 Σιγισμούνδη
244 Σιγισμούνδος
245 Σιδερή
246 Σιδέρης
247 Σίδη
248 Σιήλα
249 Σίθων
250 Σικέλη
251 Σίκινος
252 Σικυλλίας
253 Σιλανίων
254 Σιλανός
255 Σίλας
256 Σιλβάνα
257 Σιλβάνος
258 Σιλβέστρα
259 Σιλβέστρος
260 Σιλένα
261 Σιληνός
262 Σίλια
263 Σιλίκιος
264 Σίλλαξ
265 Σίλλος
266 Σίλος
267 Σιμάγγελος
268 Σιμαίθα
269 Σιμάριστος
270 Σίμη
271 Σιμιαθής
272 Σιμίτριος
273 Σιμίχη
274 Σιμμίας
275 Σιμμίχη
276 Σιμοείσιος
277 Σίμος
278 Σιμπέλ
279 Σιμπλίκιος
280 Σιμύλος
281 Σίμων
282 Σιμώνη
283 Σινάν
284 Σίνθια
285 Σίνις
286 Σινόη
287 Σινώπη
288 Σιός
289 Σίπυλος
290 Σιραρπή
291 Σιρίκη
292 Σιρίκιος
293 Σιρματένια
294 Σιρούη
295 Σίρωμος
296 Σίρων
297 Σισίνιος
298 Σίσσυ
299 Σίσυφος
300 Σισώης
301 Σιτζιφρίδης
302 Σίτσα
303 Σιώ
305 Σιωνία
306 Σιώνιος
307 Σκαίη
308 Σκαίος
309 Σκάμανδρος
310 Σκαμανδρώνυμος
311 Σκάμων
312 Σκαριφιδας
313 Σκαρλάτη
314 Σκαρλάτος
315 Σκελλίας
316 Σκερδιλαϊδας
317 Σκευοφύλακας
318 Σκέφρος
319 Σκιαδενή
320 Σκιαδενός
321 Σκιάθος
322 Σκιπίων
323 Σκίρος
324 Σκίρωνας
325 Σκιρώνδας
326 Σκιρωνίδης
327 Σκιρωνίδης
328 Σκίτων
329 Σκιώνη
330 Σκλαβούνος
331 Σκόνδρα
332 Σκόπας
333 Σκοπελιανός
334 Σκοπιότισσα
335 Σκορδα
336 Σκύθης
337 Σκύλαξ
338 Σκύλλα
339 Σκύλλις
340 Σκύμνος
341 Σκύριος
342 Σκώλος
343 Σλάβος
344 Σμαράγδα
345 Σμαράγδος
347 Σμερδίης
348 Σμίκρη
349 Σμικρίων
350 Σμικύθης
351 Σμίλης
352 Σμινδυρίδης
353 Σμιχιάς
354 Σμύρνα
355 Σοβιετία
356 Σοίριζα
357 Σολέβ
358 Σόλεβ
359 Σολομών
361 Σολομωνή
362 Σολομωντία
363 Σολόχων
364 Σολωμός
365 Σόλων
366 Σολωνεία
367 Σομμαρίτα
368 Σόνια
369 Σονιλα
370 Σόος
371 Σοράγια
372 Σόσσιος
373 Σότι
374 Σοτομβριανή
375 Σου
376 Σουηρίλλας
377 Σουητώνιος
378 Σούκιος
379 Σούλα
380 Σουλιμας
381 Σουλτάνα
382 Σουλτάνος
383 Σουμέλα
384 Σουναι
385 Σουράνα
386 Σουρέν
387 Σουρτοκάλη
388 Σους
389 Σουσάννα
390 Σουσάννας
391 Σουσαρίων
392 Σοφαίνετος
393 Σοφία
394 Σοφιανή
395 Σοφιάννα
396 Σοφιανός
397 Σοφιλένια
398 Σοφίλια
399 Σοφιλίζα
400 Σόφιλος
401 Σοφιλύδια
402 Σόφιος
403 Σοφόκλεια
404 Σοφοκλής
405 Σοφονίας
406 Σοφόνιος
407 Σοφός
408 Σόφων
409 Σπάθης
410 Σπανός
411 Σπαράδοκος
412 Σπάρτη
413 Σπάρτων
414 Σπασης
415 Σπειώ
416 Σπειωτηθύς
417 Σπένσερ
418 Σπεράντζα
419 Σπεράτος
420 Σπερθίας
421 Σπεύσιππος
422 Σπηλια
423 Σπηλιοπαναγιώτης
424 Σπήλιος
425 Σπηλιώτης
426 Σπηλιώτισσα
427 Σπίνθαρος
428 Σπίτταλος
429 Σπορά
430 Σπόρος
431 Σπυρααντώνης
432 Σπυραβάγγελος
433 Σπυράγγελος
434 Σπυρανδρέας
435 Σπυράννα
436 Σπυραντώνης
437 Σπυραριστείδης
438 Σπυρίδων
439 Σπυριδώνα
440 Σπυρογεράσιμος
441 Σπυρογεώργιος
442 Σπυρογιάννης
443 Σπυροδημήτριος
444 Σπυρολιάς
445 Σπυρομήλιος
446 Σπυρονικόλαος
447 Σπυροφάνης
448 Σρύαλος
449 Σταγόνιον
450 Σταδιεύς
451 Σταδμέας
452 Στάθης
453 Σταϊκη
454 Στάικος
455 Στάλα
456 Σταλαιμένης
457 Στάλιν
458 Σταλίνα
459 Σταλλη
460 Σταμαλίνα
461 Σταματέλα
462 Σταματέλος
463 Σταματία
464 Σταματίκη
465 Σταματίνα
466 Σταματίνος
467 Σταμάτιος
468 Σταμέλα
469 Σταμέλης
470 Στάμος
471 Σταμουδα
472 Σταμούλα
473 Σταμούλης
474 Στάμπολης
475 Σταμώ
476 Στάνκα
477 Στάντης
478 Στας
479 Στάσα
480 Στασάνωρ
481 Στασέας
482 Στασία
483 Στασινή
484 Στασίνος
485 Στασούλα
486 Στατείρα
487 Σταυραγγελία
488 Σταυραντώνιος
489 Σταύρη
490 Σταυριάνθη
491 Σταυριάννα
492 Σταυριλένα
493 Σταυρονικόλας
494 Σταύρος
495 Στάφυλος
496 Στέβη
497 Στεκούλα
498 Στελιάνα
499 Στέλιος
500 Στέλλα
501 Στελλίνα
502 Στένια
503 Στεντορίς
504 Στέντωρ
505 Στεπάν
506 Στεργία
507 Στεργιακούλα
508 Στεργιακούλης
509 Στεργιάνα
510 Στεργιάνης
511 Στέργιος
512 Στεριανή
513 Στερκώτης
514 Στερόπη
515 Στερόπης
516 Στεφανηφορεύς
517 Στεφανηφορία
518 Στεφανία
519 Στεφανίδα
520 Στεφανίδη
521 Στεφανίδης
522 Στέφανος
523 Στήβεν
524 Στησαγόρας
525 Στήσανδρος
526 Στησάνωρ
527 Στησήνωρ
528 Στησικλής
529 Στησίλαος
530 Στησίμβροτος
531 Στησίχορος
532 Στιβαρός
533 Στίβεν
534 Στίλβη
535 Στίλβης
536 Στιλβίδης
537 Στίλπων
538 Στιούαρτ
539 Στισαγόρας
540 Στίχιος
541 Στογιανα
542 Στοϊκος
543 Στόμας
544 Στόμιος
545 Στουμπουλη
546 Στράβαξ
547 Στράβων
548 Στραβωνία
549 Στρασίνος
550 Στρατάρχας
551 Στρατηγία
552 Στρατήγιος
553 Στράτης
554 Στρατιάννα
555 Στρατίων
556 Στρατοβάτης
557 Στρατόδημος
558 Στρατοκλής
559 Στρατόλα
560 Στρατόλαος
561 Στρατονίκη
562 Στρατόνικος
563 Στράτος
564 Στράττις
565 Στράτων
566 Στρεψιάδης
567 Στρογγυλίων
568 Στρόφακος
569 Στρυβήλη
570 Στρυμόδωρος
571 Στρυμώ
572 Στρωγιανού
573 Στύγα
574 Στύγνη
575 Στυλιανή
576 Στυλιάννα
577 Στυλιανός
578 Στύμφαλος
579 Στύμφυλος
580 Στυξ
581 Στύραξ
582 Στύφων
583 Συάγριος
584 Σύαγρος
585 Σύαδρος
586 Συβαριάδης
587 Συβαριάδου
588 Συγκλητική
589 Συκή
590 Συλάς
591 Σύλβια
592 Σύλβιος
593 Σύλια
594 Σύλλας
595 Συλλεύς
596 Συλλίας
597 Συλοσών
598 Συμέλα
599 Συμεών
600 Συμεωνή
601 Σύμη
602 Συμηριώτη
603 Συμμαχία
604 Σύμμαχος
605 Σύμος
606 Συνάναρχος
607 Συνεσία
608 Συνέσιος
609 Συνέσως
610 Συνετή
611 Συνετός
612 Σύνη
613 Σύνθια
614 Συννεφιά
615 Συννόων
616 Συνοδή
617 Συνοδινός
618 Συνοδώρα
619 Συντύχη
620 Συραγω
621 Συράκος
622 Συριανός
623 Συριος
624 Συρμαλένια
625 Συρματένια
626 Συρμούλα
627 Σύρος
628 Συρράκος
629 Σφαίρος
630 Σφαλαγγιώτισσα
631 Σφήλος
632 Σφήττος
633 Σφοδριάς
634 Σφύρος
635 Σχεδίος
636 Σχίνων
637 Σχοινεύς
638 Σχοίνος
639 Σχολάριος
640 Σωγένης
641 Σωδάμας
642 Σωζάνα
643 Σωζία
644 Σωζομένη
645 Σωζόμενος
646 Σώζουσα
647 Σώζων
648 Σωκλέας
649 Σωκλείδης
650 Σωκλής
651 Σώκο
652 Σώκος
653 Σωκράτης
654 Σωκρατία
655 Σωκρατίδης
656 Σώμις
657 Σώνια
658 Σωπάτρα
659 Σώπατρος
660 Σώπολις
661 Σωρανός
662 Σωσάδης
663 Σωσάνδρα
664 Σώσανδρος
665 Σώσατρατος
666 Σωσθένης
667 Σωσιάδης
668 Σωσίας
669 Σωσίβιος
670 Σωσιγένης
671 Σωσιθέα
672 Σωσίθεος
673 Σωσικλής
674 Σωσικράτης
675 Σώσιλος
676 Σωσιμένης
677 Σώσιμος
678 Σωσίνομος
679 Σωσίπατρος
680 Σώσιππος
681 Σώσις
682 Σωσίστρατος
683 Σωσιφάνη
684 Σωσιφάνης
685 Σώσος
686 Σωσσάνδρα
687 Σωσσίων
688 Σώσσος
689 Σωστράτη
690 Σώστρατος
691 Σωσώ
692 Σωτὴρ
693 Σωτάδης
694 Σωτάς
695 Σωτήρ
696 Σωτηρία
697 Σωτίων
698 Σωφάνης
699 Σωφρονία
700 Σωφρονίσκος
701 Σώφρων
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία