Εορτές 14 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρκελλος Επίσκοπος Απαμείας Άγιος Ουρσίκιος Λούκιος Προφήτης Μιχαίας
1 Σαβαΐνη
2 Σαβαΐνος
3 Σαβάνα
4 Σαβάνας
5 Σαβαώθ
6 Σάββας
7 Σαββατίνα
8 Σάββη
9 Σαβέλ
10 Σαβέλα
11 Σαβέρας
12 Σαβέριος
13 Σαβίνα
14 Σαβίνθη
15 Σαβινιανή
16 Σαβινιανός
17 Σαβίνος
18 Σαβώριος
19 Σαγαρή
20 Σαγάριος
21 Σαγχωνιάθων
22 Σαδώθ
23 Σαδώκ
25 Σαημ
26 Σαϊάδα
27 Σάιμον
28 Σάις
29 Σαισάρα
30 Σακ
31 Σακάδας
32 Σάκας
33 Σακεδών
35 Σακελλάριος
36 Σακέρδα
37 Σακέρδως
38 Σάκης
39 Σάκτος
40 Σαλά
41 Σάλαγος
42 Σαλαθιήλ
43 Σάλαιθος
44 Σαλαμάνη
45 Σαλαμάνης
46 Σαλαμίνα
47 Σαλαμινοκλής
48 Σαλβατώρ
49 Σάλβια
50 Σάλβιος
51 Σάλλη
52 Σαλμάκιος
53 Σαλμακίς
54 Σαλμών
55 Σαλμωνεύς
56 Σαλμωνίς
57 Σαλομπτίνος
58 Σαλπία
59 Σαλπίων
60 Σαλύνθιος
61 Σαλώμη
62 Σάλων
63 Σαλώνη
64 Σαλωνίνα
65 Σαμακιώτισσα
66 Σαμάνθα
67 Σάμβας
68 Σαμβαύλας
69 Σαμέας
70 Σαμενθα
71 Σαμία
72 Σάμιππος
73 Σαμιρ
74 Σαμμίας
75 Σαμόλας
76 Σάμορνα
77 Σάμορνος
78 Σαμου
79 Σαμουήλ
80 Σαμουηλία
81 Σαμπατή
82 Σαμπατής
83 Σαμπρίνα
84 Σαμψαία
85 Σαμψών
86 Σάμων
87 Σαμώνια
88 Σαναχάριβος
89 Σάνδακος
90 Σάνδης
91 Σάνδοκος
92 Σάνδρα
93 Σανδώκης
94 Σάνδων
95 Σαννίων
96 Σαννυρίων
97 Σάντα
98 Σαντιάνα
99 Σαντορίνη
100 Σαντορίνος
101 Σάντρα
102 Σάντρη
103 Σάντυ
104 Σαούλ
105 Σάουλα
106 Σαπρίκιος
107 Σαπφειρη
108 Σάπφιρα
109 Σαπφίων
110 Σαπφώ
111 Σάραμβος
112 Σαραντία
113 Σαράντος
114 Σαραπάβων
115 Σαραπίων
116 Σαραφθία
117 Σαραφιανός
118 Σαρβήλος
119 Σαρδανάπαλος
122 Σαριμπάλα
123 Σαρκίς
124 Σαρμάτας
126 Σαρματία
127 Σαρμπέλ
128 Σαρμπέλα
129 Σαρντούλα
130 Σαρπηδών
131 Σάρρα
132 Σαρρής
133 Σάρυσι
134 Σάρων
135 Σάσα
136 Σασάνης
137 Σατανάς
138 Σάτνιος
139 Σάτος
140 Σατουρνίλα
141 Σατουρνίλος
142 Σατουρνίνα
143 Σατουρνίνος
144 Σατύρα
145 Σάτυρος
146 Σαύλος 
147 Σαυρίας
148 Σαφείρο
149 Σαώ
150 Σάων
151 Σβενεβοία
152 Σβετλάνα
153 Σγουρή
154 Σγούρος
155 Σεβά
156 Σεβάν
157 Σεβαστή
158 Σεβαστιάννα
159 Σεβαστίνα
160 Σεβαστίνος
161 Σεβαστός
164 Σέβη
165 Σεβήρα
166 Σεβήρος
167 Σεβίλλη
168 Σέβος
169 Σεβρός
170 Σεθ
171 Σεθών
172 Σειλήνη
173 Σειληνός
174 Σεϊμβλά
175 Σεϊμβλάς
176 Σειρήν
177 Σείριος
178 Σεκλίνη
179 Σεκούνδα
180 Σεκούνδος
181 Σελάνη
182 Σελβίνα
183 Σελεάδας
184 Σελεύκα
185 Σέλευκος
186 Σελήνη
187 Σελήνιος
188 Σελληνιάδα
189 Σέλλος
190 Σελντα
191 Σεμέλη
192 Σεμιρα
193 Σέμνη
194 Σέμνος
195 Σεμπαστιαν
196 Σέμπι
197 Σενατόρα
198 Σενάτωρ
199 Σενέκας
200 Σένθης
201 Σενούθιος
202 Σενουφία
203 Σενούφιος
204 Σεντα
205 Σενώχ
207 Σέξτιος
208 Σέξτος
209 Σεπτεμβριανή
210 Σεπτεμίνα
211 Σεπτεμίνος
212 Σεραφείμ
213 Σεραφειμία
214 Σερβάτα
215 Σερβάτος
216 Σέρβουλη
217 Σέρβουλος
218 Σεργία
219 Σέργιος
221 Σερεμέτης
222 Σερέτης
223 Σέριδος
224 Σερίνος
225 Σερούχ
226 Σερρα
227 Σέση
228 Σετσιλ
229 Σεύθης
230 Σεφώρα
231 Σηθ
232 Σήθι
233 Σήθος
234 Σημ
235 Σημέλα
236 Σήραμβος
237 Σηφογιώργης
238 Σθενέβοια
239 Σθενελαϊδας
240 Σθενελαΐς
241 Σθενέλαος
242 Σθενέλη
243 Σθενελίδης
244 Σθένελος
245 Σθενίδας
246 Σθενώ
247 Σθενωνίδας
248 Σία
249 Σιακε
250 Σιαλής
251 Σιαμεριαν
252 Σιάννα
253 Σιάτης
254 Σίβα
255 Σιβηρός
256 Σίβυλ
257 Σίβυλλα
258 Σιβύρτιος
259 Σιγή
260 Σιγητζάς
261 Σιγισμούνδη
262 Σιγισμούνδος
263 Σιδερή
264 Σιδέρης
265 Σίδη
266 Σιήλα
267 Σίθων
268 Σικέλη
269 Σικελία
270 Σίκινος
271 Σικυλλίας
272 Σίλα
273 Σιλανίων
274 Σιλανογένη
275 Σιλανογένης
276 Σιλανοδίκη
277 Σιλανόδικος
278 Σιλανοδότη
279 Σιλανόδοτος
280 Σιλανοκράτη
281 Σιλανοκράτης
282 Σιλανός
283 Σιλβάνα
284 Σιλβάνος
285 Σιλβέστρα
286 Σιλβέστρος
289 Σιλένα
290 Σιληνός
291 Σίλια
292 Σιλίκιος
293 Σίλλαξ
294 Σίλλος
295 Σιμάγγελος
296 Σιμαίθα
297 Σιμάριστος
298 Σίμη
299 Σιμιαθή
300 Σιμιαθής
301 Σιμίτριος
302 Σιμίχη
303 Σιμμίας
304 Σιμμίχη
305 Σιμοείσιος
306 Σίμος
307 Σιμπέλ
308 Σιμπλίκιος
309 Σιμύλος
310 Σίμων
311 Σιμώνη
312 Σινάν
313 Σίνθια
314 Σίνις
315 Σινόη
316 Σίνων
317 Σινωνίς
318 Σινωπεύς
319 Σινώπη
320 Σιός
321 Σίπυλος
322 Σιραρπή
323 Σιρίκη
324 Σιρίκιος
325 Σιρματένια
326 Σιρούη
327 Σίρωμος
328 Σίρων
329 Σισίνια
330 Σισίνιος
331 Σίσσυ
332 Σισύρβη
333 Σισύρβης
334 Σίσυφος
335 Σισώης
336 Σιτζιφρίδης
337 Σίτσα
338 Σιώ
340 Σιωνία
341 Σιώνιος
342 Σκαίη
343 Σκαίος
344 Σκάμανδρος
345 Σκαμανδρώνυμος
346 Σκάμων
347 Σκαριφιδας
348 Σκαρλάτη
349 Σκαρλάτος
350 Σκελλίας
351 Σκερδιλαϊδας
352 Σκευοφύλακας
353 Σκέφρος
354 Σκιαδενή
355 Σκιαδενός
356 Σκιάθος
357 Σκιπίων
358 Σκίρος
359 Σκίρωνας
360 Σκιρώνδας
361 Σκιρωνίδης
362 Σκιρωνίδης
363 Σκίτων
364 Σκιώνη
365 Σκλαβούνος
366 Σκόνδρα
367 Σκόπας
368 Σκοπελιανός
369 Σκοπιότισσα
370 Σκορδα
371 Σκύθης
372 Σκύλαξ
373 Σκύλλα
374 Σκύλλις
375 Σκύμνος
376 Σκύριος
377 Σκώλος
378 Σλάβος
379 Σμαράγδα
380 Σμάραγδος
382 Σμερδίης
383 Σμίκρη
384 Σμικρίων
385 Σμικύθης
386 Σμίλης
387 Σμινδυρίδης
388 Σμιχιάς
389 Σμύρνα
390 Σοβιετία
391 Σοίριζα
392 Σολέβ
393 Σολομών
395 Σολομωνή
396 Σολομωντία
397 Σολοχία
398 Σολόχων
399 Σολωμός
400 Σόλων
401 Σολωνεία
402 Σομμαρίτα
403 Σόνια
404 Σονιλα
405 Σόος
406 Σοράγια
407 Σόσσιος
408 Σότι
409 Σοτομβριανή
410 Σου
411 Σουηρίλλας
412 Σουητώνιος
413 Σούκιος
414 Σούλα
415 Σουλιμας
416 Σουλτάνα
417 Σουλτάνος
418 Σουμανίτις
419 Σουμέλα
420 Σουμελάς
421 Σουναι
422 Σουράνα
423 Σουρέν
424 Σουρτοκάλη
425 Σους
426 Σουσάννα
427 Σουσάννας
428 Σουσαρίων
429 Σουσού
430 Σοφαίνετος
431 Σοφία
432 Σοφιανή
433 Σοφιάννα
434 Σοφιανός
435 Σοφιλένια
436 Σοφίλια
437 Σοφιλίζα
438 Σόφιλος
439 Σοφιλύδια
440 Σόφιος
441 Σοφόκλεια
442 Σοφοκλής
443 Σοφονία
444 Σοφονίας
445 Σοφός
446 Σόφων
447 Σπάθης
448 Σπανός
449 Σπαράδοκος
450 Σπάρτη
451 Σπάρτων
452 Σπασης
453 Σπειώ
454 Σπειωτηθύς
455 Σπένσερ
456 Σπεράντζα
457 Σπεράτα
458 Σπεράτος
459 Σπερθίας
460 Σπεύσιππος
461 Σπήλια
462 Σπηλιοπαναγιώτης
463 Σπήλιος
464 Σπίνθαρος
465 Σπίτταλος
466 Σπορά
467 Σπόρος
468 Σπυρααντώνης
469 Σπυραβάγγελος
470 Σπυράγγελος
471 Σπυρανδρέας
472 Σπυράννα
473 Σπυραντώνης
474 Σπυραριστείδης
475 Σπυρίδων
476 Σπυριδώνα
477 Σπυρογεράσιμος
478 Σπυρογεώργιος
479 Σπυρογιάννης
480 Σπυροδημήτριος
481 Σπυρολιάς
482 Σπυρομήλιος
483 Σπυρονικόλαος
484 Σπυροφάνης
485 Σρύαλος
486 Σταγών
487 Σταδιεύς
488 Σταδμέας
489 Στάθης
490 Σταϊκη
491 Στάικος
492 Στάλα
493 Σταλαιμένης
494 Στάλιν
495 Σταλίνα
496 Σταλλη
497 Σταμαλίνα
498 Σταματέλα
499 Σταματέλος
500 Σταματία
501 Σταματίκη
502 Σταματίνα
503 Σταματίνος
504 Σταμάτιος
505 Σταμέλα
506 Σταμέλης
507 Στάμος
508 Σταμουδα
509 Σταμούλα
510 Σταμούλης
511 Στάμπολης
512 Σταμώ
513 Στάνκα
514 Στάντης
515 Στας
516 Στάσα
517 Στασάνωρ
518 Στασέας
519 Στασία
520 Στασινή
521 Στασίνος
522 Στασούλα
523 Στατείρα
524 Σταυραγγελία
525 Σταυραντώνιος
526 Σταύρη
527 Σταυριάνθη
528 Σταυριάννα
529 Σταυριλένα
530 Σταυροθέα
531 Σταυρόθεος
532 Σταυρονικόλας
533 Σταύρος
534 Στάφυλος
535 Στέβη
536 Στεκούλα
537 Στελιάνα
538 Στέλιος
539 Στέλλα
540 Στελλίνα
541 Στένια
542 Στεντορίς
543 Στέντωρ
544 Στεπάν
545 Στεργία
546 Στεργιακούλα
547 Στεργιακούλης
548 Στεργιάνα
549 Στεργιάνης
550 Στέργιος
551 Στεριανή
552 Στερκώτης
553 Στερόπη
554 Στερόπης
555 Στεφανηφορεύς
556 Στεφανηφορία
557 Στεφανία
558 Στέφανος
559 Στήβεν
560 Στησαγόρας
561 Στήσανδρος
562 Στησάνωρ
563 Στησήνωρ
564 Στησικλής
565 Στησίλαος
566 Στησίμβροτος
567 Στησίχορος
568 Στιβαρός
569 Στίβεν
570 Στίλβη
571 Στίλβης
572 Στιλβίδης
573 Στίλπων
574 Στιούαρτ
575 Στισαγόρας
576 Στίχια
577 Στίχιος
578 Στογιανα
579 Στοϊκος
580 Στόμας
581 Στόμια
582 Στόμιος
583 Στονυχία
584 Στονύχιος
585 Στουμπουλη
586 Στράβαξ
587 Στράβων
588 Στραβωνία
589 Στρασίνος
590 Στρατάρχας
591 Στρατηγία
592 Στρατήγιος
593 Στράτης
594 Στρατιάννα
595 Στρατίων
596 Στρατοβάτης
597 Στρατόδημος
598 Στρατοκλής
599 Στρατόλα
600 Στρατόλαος
601 Στρατονίκη
602 Στρατόνικος
603 Στράτος
604 Στράτουσα
605 Στράττις
606 Στράτων
607 Στρεψιάδης
608 Στρογγυλίων
609 Στρόφακος
610 Στρυβήλη
611 Στρυμόδωρος
612 Στρυμώ
613 Στρωγιανού
614 Στύγα
615 Στύγνη
616 Στυλιανή
617 Στυλιάννα
618 Στυλιανός
619 Στυλινάγια
620 Στύμφαλος
621 Στύμφυλος
622 Στυξ
623 Στύραξ
624 Στύρασσα
625 Στύφων
626 Συάγρη
627 Σύαγρος
628 Σύαδρος
629 Συβαριάδης
630 Συβαριάδου
631 Συγκλητική
632 Συγκλητικός
633 Συκή
634 Συλάς
635 Σύλβια
636 Σύλβιος
637 Σύλια
638 Σύλλα
639 Σύλλας
640 Συλλεύς
641 Συλλίας
642 Συλοσών
643 Συμέλα
644 Συμεών
645 Συμεών
646 Συμεωνή
647 Σύμη
648 Συμηριώτη
649 Συμμαχία
650 Σύμμαχος
651 Σύμος
652 Συνάναρχος
653 Συνεσία
654 Συνέσιος
655 Συνέσως
656 Συνετή
657 Συνετός
658 Σύνη
659 Σύνθια
660 Συννεφιά
661 Συννόων
662 Συνοδή
663 Συνοδινός
664 Συνοδώρα
665 Συντύχη
666 Συραγώ
667 Συράκος
668 Συριανός
669 Σύριγξ
670 Συριος
671 Συρμαλένια
672 Συρματένια
673 Συρμούλα
674 Σύρος
675 Συρράκος
676 Σφαίρος
677 Σφαλαγγιώτισσα
678 Σφήλος
679 Σφήττος
680 Σφοδριάς
681 Σφύρος
682 Σχεδίος
683 Σχινέα
684 Σχίνων
685 Σχοινεύς
686 Σχοίνος
687 Σχολάριος
688 Σωγένης
689 Σωδάμας
690 Σωζάνα
691 Σωζία
692 Σώζουσα
693 Σώζων
694 Σωκλέας
695 Σωκλείδης
696 Σωκλής
697 Σώκο
698 Σώκος
699 Σωκράτης
700 Σωκρατία
701 Σωκρατίδης
702 Σώμις
703 Σώνια
704 Σωπάτρα
705 Σώπατρος
706 Σώπολις
707 Σωρανός
708 Σωσάδης
709 Σωσάνδρα
710 Σώσανδρος
711 Σώσατρατος
712 Σωσθένεια
713 Σωσθένης
714 Σωσιάδης
715 Σωσίας
716 Σωσίβιος
717 Σωσιγένης
718 Σωσιθέα
719 Σωσίθεος
720 Σωσικλής
721 Σωσικράτη
722 Σωσικράτης
723 Σώσιλος
724 Σωσιμένης
725 Σώσιμος
726 Σωσίνομος
727 Σωσιπάτρα
728 Σωσίπατρος
729 Σώσιππος
730 Σώσις
731 Σωσίστρατος
732 Σωσιφάνη
733 Σωσιφάνης
734 Σώσος
735 Σωσσάνδρα
736 Σωσσίων
737 Σώσσος
738 Σωστράτη
739 Σώστρατος
740 Σωσώ
741 Σωτὴρ
742 Σωτάδη
743 Σωτάς
744 Σωτήρ
745 Σωτήρα
746 Σωτίων
747 Σωφάνης
748 Σωφρονία
749 Σώφρων
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία