Εορτές 14 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρκελλος Επίσκοπος Απαμείας Άγιος Ουρσίκιος Λούκιος Προφήτης Μιχαίας
1 Πύθιος
2 Πάβελ
3 Παγάνης
4 Παγγαιότισσα
5 Πάγκαλλη
6 Πάγκαλλος
7 Παγκάστη
8 Παγκέχρω
9 Παγκοσμία
10 Παγκόσμιος
11 Παγκρατία
12 Παγκράτιος
13 Παγκρέων
14 Παγχαρία
15 Παγχάριος
16 Παγώνα
17 Παγώνδας
18 Παθυμία
19 Παθυμίας
20 Παιάν
21 Παιάνιος
22 Παιάντωρ
23 Παιδοθήρα
24 Παιήονα
25 Παιήων
26 Παΐκος
27 Πάικος
28 Παις
29 Παϊσία
30 Παΐσιος
31 Παίων
32 Παιωνία
33 Πακάτη
34 Πακερία
35 Πάκερος
36 Πάκης
37 Πακτίων
38 Παλάδα
39 Παλαδία
40 Παλαιμόνιος
41 Παλαίμων
42 Παλαιοκαστρίτισσα
43 Παλαιολογίνα
44 Παλαιολόγος
45 Παλαιστίνη
46 Παλαιστίνος
47 Παλαίστρα
48 Παλαιστώ
49 Παλαίφαστος
50 Παλαίφατος
51 Παλαίχθων
52 Παλαμήδη
53 Παλαμήδης
55 Παλάμουσα
56 Παλάμων
57 Παλάσσα
58 Παλατιανή
59 Παλεό
60 Παλεύς
61 Πάλη
62 Παλικάρης
63 Παλίνου
64 Παλινούρος
65 Πάλλα
66 Παλλαδία
67 Παλλάδιος
68 Πάλλαντας
69 Παλλαντία
70 Παλλήνη
72 Πάλμα
73 Πάλμας
74 Παλμύρα
75 Παλμύρης
76 Πάλμυς
77 Παλόμα
78 Παλύνωρ
79 Παμβώ
80 Πάμβων
81 Πάμελα
82 Πάμελος
83 Παμένης
84 Παμμακάριστη
85 Παμμακάριστος
86 Παμμέγιστος
87 Παμμένης
88 Πάμμιλος
89 Πάμμων
90 Πάμος
91 Πάμπης
92 Παμπίνα
93 Παμπίτσα
94 Παμφάης
95 Παμφαμήρ
96 Παμφαμήρα
97 Παμφίλη
98 Πάμφιλος
99 Παμφοδίτης
100 Παμφύλη
101 Πάμφυλος
102 Πάμφως
103 Πάν
106 Πανάγγελος
107 Παναγία
108 Παναγιάννης
109 Παναγιούλα
110 Παναγιώτα
111 Παναγιώτης
112 Παναγοβασίλειος
113 Παναγογεράσιμος
114 Πανάγος
115 Παναγούλα
116 Παναίλα
117 Πάναινος
118 Παναίτιος
119 Πανάκεια
120 Παναρέτη
121 Πανάρετος
122 Πανασού
123 Παναυγή
124 Παναυγής
125 Πανάχραντος
126 Πανδαία
127 Πανδάρεος
128 Πάνδαρος
129 Πάνδημος
130 Πανδίη
131 Πανδίων
132 Πάνδοκος
133 Πάνδροσος
134 Πανδώρα
135 Πάνδωρος
136 Πάνεμος
137 Πάνεος
138 Πανεύφημος
139 Πανήγορος
140 Πανηγύριος
141 Πανηγυρίς
142 Πανθαλίς
143 Πανθελγής
144 Πανθήρα
145 Πάνθηρας
146 Πανθηρία
147 Πανθήριος
148 Πανθίας
149 Πανθοίδας
150 Πάνθοος
151 Πανίτης
152 Πανιώ
153 Πανιώνιος
154 Πανκράτιος
155 Παννας
156 Παννυχίς
157 Πανόλβιος
158 Πανόπεια
159 Πανοπεύς
160 Πανόπτης
161 Πάνορμος
162 Πανορμώ
163 Πάνος
164 Πανουργιάς
165 Πανούσος
166 Πανσέληνος
167 Πανσέμνη
168 Πάνσεμνος
169 Πανσθένη
170 Πανσθένης
171 Πανσούλα
172 Πανσοφία
173 Πανσόφιος
174 Παντάγνωτος
175 Πανταζής
176 Παντακλής
177 Πανταλέων
178 Παντάναξ
179 Παντάνασσα
180 Πανταρίστη
181 Παντάριστος
182 Παντάρκης
183 Πάνταυχος
184 Παντείδυια
185 Παντελεήμων
186 Παντέλεια
187 Παντελεούσα
188 Παντελέων
189 Παντελεώνη
190 Παντελήδας
191 Παντέλια
192 Παντελιάς
193 Παντελίνα
194 Παντευλόγητη
195 Παντεύς
196 Παντιάνα
197 Παντίκα
198 Πάντιμος
199 Παντινός
200 Παντίτης
201 Παντολέαινα
202 Παντολέων
203 Παντούλα
204 Παντούση
205 Παντόχαρα
206 Παντώ
207 Πανύασης
208 Πανύασις
209 Πανώλιας
210 Πανωραία
211 Πανωραίος
212 Πάξαμος
213 Πάολα
214 Πάουλα
215 Παπαδιά
216 Πάπας
217 Πάπης
218 Παπία
219 Παπίας
220 Παπικός
221 Παππάς
222 Παππία
223 Παππιανός
224 Παππίας
225 Πάππος
226 Πάπυλος
227 Παπυρία
228 Πάπυρος
229 Παραδείση
230 Παραδείσης
231 Παραθεμίδας
232 Παραιβάτης
233 Παραίβιος
234 Πάραλος
235 Παραμονή
236 Παράμονος
237 Παραμυθία
238 Παραμύθιος
239 Παρασκευάς
240 Παρασκευή
241 Παράσχη
242 Παράσχος
243 Πάρεια
244 Παρεισάδης
245 Παρέσα
246 Παρή
247 Παρηγορία
248 Παρηγόριος
249 Παρθαγάπη
250 Παρθαγάπης
251 Παρθενίς
252 Παρθενοπαίος
253 Παρθενόπη
254 Παρθενορή
255 Παρθένος
256 Παρθενών
257 Παρθία
258 Πάρθος
259 Πάρια
260 Παρίδης
261 Πάριος
262 Πάρις Α
263 Πάρις Θ
264 Παρίσης
265 Παρισσώ
266 Παρμενία
267 Παρμενίων
268 Παρμίσκος
269 Παρνασσός
270 Πάρνσμαν
271 Πάροδος
272 Πάροινος
273 Παρόραμα
274 Πάρος
275 Παρούση
276 Παρουσία
277 Παρράσιος
278 Παρσενία
279 Παρσών
280 Παρτάλης
281 Παρτάλω
282 Παρυσάτιδα
283 Παρυσάτις
284 Πασέας
285 Πασιάδης
286 Πασίας
287 Πασιθέα
288 Πασιθέη
289 Πασίθεμις
290 Πασιθόη
291 Πασικλής
292 Πασικράτεια
293 Πασικράτης
294 Πασίμαχος
295 Πασίμηλος
296 Πασιππίδας
297 Πασιτέλης
298 Πασιτελίδας
299 Πασιτέλλης
300 Πασιφάη
301 Πασιφάης
302 Πασιφίλη
303 Πασιχόρη
304 Πασίχορος
305 Πασίων
306 Πασίωνας
307 Πασούλα
308 Πάσσαλος
309 Πασσαρία
310 Πασσαρίων
311 Πασσίων
312 Παστού
313 Πασχάλης
314 Πασχαλία
315 Πασχαλίνα
316 Πασχασία
317 Πασχάσιος
318 Πάσχος
319 Παταικίων
320 Παταϊκός
321 Παταίκου
322 Παταπία
323 Πατάπιος
324 Πατερία
325 Πατερίων
326 Πατερμούθιος
327 Πατέρνα
328 Πάτερνος
329 Πατήρ
330 Πατησιάδης
331 Πάτρα
332 Πατραίος
333 Πατρεύς
334 Πατρικία
335 Πατρίκιος
336 Πατρόβα
337 Πάτροβας
338 Πατρόκλεια
339 Πάτροκλος
340 Πατροφίλη
341 Πατρόφιλος
342 Πατρώ
343 Παύλα
344 Παύλος
348 Παυσανία
349 Παυσανίας
350 Παυσίας
351 Παυσίκακη
352 Παυσίκακος
353 Παυσίλυπη
354 Παυσίλυπος
355 Παυσιμάχη
356 Παυσίμαχος
357 Παύσιππος
358 Παυσιρία
359 Παυσίριος
360 Παυσολύπη
361 Παυσολύπιος
362 Παύσων
363 Παφνουτία
364 Παφνούτιος
365 Πάχης
366 Πάχος
367 Παχωμία
368 Παχώμιος
369 Πέγκυ
370 Πεδαριτος
371 Πεδιάς
372 Πεεραίος
373 Πεζουνού
374 Πειθαγόρας
375 Πειθέας
376 Πειθίας
377 Πειθώ
378 Πείθων
379 Πειραία
380 Πείραιος
381 Πείρανθος
382 Πείραντας
383 Πειρέας
384 Πειρήν
385 Πειρήνη
386 Πειρίθοον
387 Πειρίθοος
388 Πειρίθος
389 Πειρίθους
390 Πειροκρήτη
391 Πείροος
392 Πεισάνδρη
393 Πείσανδρος
394 Πεισηνόρης
395 Πεισήνωρ
396 Πεισίας
397 Πεισιδίκη
398 Πεισίδωρος
399 Πεισιθόη
400 Πεισικράτης
401 Πεισινόη
403 Πεισιρρόδη
404 Πεισίστρατος
405 Πείσος
406 Πείσων
407 Πεκμεστζής
408 Πελαγία
409 Πελάγιος
410 Πελαγονίτισσα
411 Πελάργη
412 Πελασγός
413 Πέλεια
414 Πελίας
415 Πελίγνας
416 Πελίης
417 Πελισίας
418 Πέλλα
419 Πέλλην
420 Πέλλης
421 Πέλλιχος
422 Πελοπία
423 Πελοπίδα
424 Πελοπίδας
425 Πέλωρ
426 Πέλωψ
427 Πεμπέ
428 Πεμφρυδώ
429 Πένη
430 Πενθεσίλεια
432 Πενθεύς
433 Πενθύλος
434 Πένκα
435 Πενταυγή
436 Πενταύγης
437 Πεντζεχρη
438 Πεντηκοστή
439 Πένυ
440 Πέραιθος
441 Πέργαμος
442 Πέργασος
443 Περγέτη
444 Περγέτος
446 Περδίκα
447 Πέρδιξ
448 Περέας
449 Περεγρίνα
450 Περεγρίνος
451 Περεζ
452 Περεύς
453 Πέρη
454 Περήλιος
455 Περθώ
456 Περίαλα
457 Περίανδρος
458 Περίαπις
459 Περίβλεπττος
460 Περίβοια
461 Περιγένης
462 Περιήρης
463 Περίθους
464 Περίκλεια
465 Περικλής
466 Περικλυμένη
467 Περικλύμενος
468 Περικτιόνη
469 Περικτίων
470 Περίλαος
471 Περιλένα
472 Περίλεως
473 Πέριλλος
474 Περιμανθούλα
475 Περιμήδη
476 Περιμήδης
477 Περιμήλης
478 Πέριμος
479 Περιμπίδης
480 Περινείκη
481 Περίπας
482 Περιπόλτας
483 Περισθένης
484 Περιστέρα
485 Περιστέρης
486 Περίφας
487 Περίφημος
488 Περιφήτης
489 Περλιγού
490 Περμανθέα
491 Περμανθία
492 Πέρνθος
493 Περνιακή
494 Περνιακός
495 Περοιδας
496 Περπέτουα
498 Περπέτουος
499 Περσεύς
500 Περσεφόνη
501 Περσεφόνης
502 Περσηίς
503 Περφήτης
504 Πετάλη
505 Πέτας
506 Πετεώνας
507 Πετεώς
508 Πετούνια
509 Πετούνιος
510 Πέτρα
511 Πετράντα
512 Πέτρος
513 Πετρωνία
514 Πετρώνιος
515 Πέτσας
516 Πέττα
517 Πέττυ
518 Πεύκη
519 Πεύκος
520 Πευσίππη
521 Πεύσιππος
522 Πηγασίς
523 Πήγασος
524 Πηγή
525 Πήγων
526 Πήδαιος
527 Πηδαῖος
528 Πήδασος
529 Πηλεγών
530 Πηλεία
531 Πηλεύς
532 Πηνειός
533 Πηνειώ
534 Πηνελάη
535 Πηνέλεως
536 Πηνελόπεια
537 Πηνελόπη
539 Πηρώ
540 Πήτερ
541 Πία
542 Πιαμούν
543 Πιάνκα
544 Πίγρης
545 Πίδοκος
546 Πιδύτης
547 Πίελος
548 Πιεραντώνιος
549 Πιερία
550 Πιέρος
551 Πιλάτος
552 Πινδάρα
553 Πίνδαρος
554 Πίνδος-Α
555 Πίνδος-Θ
556 Πινιό
557 Πίννα
558 Πίννας
559 Πινουφρία
560 Πινούφριος
561 Πιόνη
562 Πίονις
563 Πιούλιος
564 Πίπης
565 Πίσος
566 Πίστις
567 Πιστοκράτης
568 Πιστούλα
569 Πίστων
570 Πιτάνη
571 Πιτθεύς
572 Πιτίας
573 Πιτιρίμ
574 Πίτρακκος
575 Πίτσα
576 Πιττακή
577 Πιττακός
578 Πίτταλος
579 Πιτυρεύς
580 Πιτυρία
581 Πίτυς
582 Πιώρ
583 Πλαγγών
584 Πλαγιά
585 Πλαθάνη
586 Πλακία
587 Πλακίλλα
588 Πλάκιλλος
589 Πλανητιάδης
590 Πλαντίνος
591 Πλαστήρας
592 Πλατανιώτισσα
593 Πλάτεια
594 Πλατίλλα
595 Πλατυτέρα
596 Πλάτων
598 Πλατωνίς
600 Πλάτωρ
601 Πλαυκία
602 Πλαύκιος
603 Πλειάς
604 Πλείας
605 Πλειόνη
606 Πλεισθένης
607 Πλεισταίνετος
608 Πλείσταινος
609 Πλειστάρχη
610 Πλείσταρχος
611 Πλείστας
612 Πλειστοάναξ
613 Πλειστόλας
614 Πλειστονίκης
615 Πλειστόνικος
616 Πλειστωνακτας
617 Πλειώνη
618 Πλευρών
619 Πλήθων
620 Πληιόνη
621 Πλημναίος
622 Πληξαύρα
623 Πληξαύρη
624 Πλήξιππος
625 Πληξούρα
626 Πλήσια
627 Πλήσιος
628 Πλίνιος
629 Ἀπέλλιχος
630 Πλουμής
631 Πλουμίνα
632 Πλουμιστή
633 Πλουσία
634 Πλούσιος
635 Πλουτάρχη
636 Πλούταρχος
637 Πλουτιάδης
638 Πλουτοδώρα
639 Πλουτόδωρος
640 Πλούτος
641 Πλουτώ
642 Πλούτων
643 Πλωρέας
644 Πλωτίνα
645 Πλωτίνος
646 Πλωτώ
647 Πνεύμα άγιο
648 Ποδαλείριος
649 Ποδάνεμος
650 Ποδάργη
651 Ποδαργός
652 Ποδάρκη
653 Ποδάρκης
654 Ποδής
655 Ποδησποιας
656 Ποθαίος
657 Ποθεινή
658 Ποθείνος
659 Ποθητή
660 Ποθητός
661 Πόθος
662 Ποίας
663 Ποιμενία
664 Ποιμήν
665 Ποινή
666 Ποιοήνωρ
667 Πόκρις
668 Πόλα
669 Πολάντα
670 Πολάργη
671 Πολέμαρχος
672 Πολεμάχη
673 Πολέμαχος
674 Πολεμοκράτης
675 Πολέμουσα
676 Πολέμων
677 Πόλη
678 Πόλης
679 Πόλια
680 Πολίαγρος
681 Πολιάδης
682 Πολίαρχος
683 Πόλιος
684 Πολίοχος
685 Πολίτης
686 Πολίτις
687 Πόλιχνος
688 Πόλιχος
689 Πολίων
690 Πόλλης
691 Πολλίας
692 Πόλλις
693 Πόλλιχος
694 Πόλτυς
695 Πόλυ
696 Πολυαγάπητη
697 Πολυαγάπητος
698 Πολυαίμουσα
699 Πολυαίμων
700 Πολύαινα
701 Πολύαινος
702 Πολυάνθη
703 Πολυάνθης
704 Πολυάννα
705 Πολυάρατη
706 Πολυάρατος
707 Πολυαρίστη
708 Πολύαρχος
709 Πολύας
710 Πολύβια
711 Πολύβιος
712 Πολύβοια
713 Πολύβοιος
714 Πολυβότης
715 Πολυβώτης
716 Πολυγιάννα
717 Πολυγνώτη
718 Πολυγνώτης
719 Πολύγνωτος
720 Πολύγονος
721 Πολυδάμας
722 Πολυδάμεια
723 Πολυδάμνα
724 Πολυδεύκη
725 Πολυδεύκης
726 Πολυδώρα
727 Πολύδωρος
728 Πολυειδής
729 Πολύειδος
730 Πολύευκτη
731 Πολύευκτος
732 Πολυζήλη
733 Πολύζηλος
734 Πολύζος
735 Πολυζώη
736 Πολυζώης
737 Πολυκαρπία
738 Πολύκαρπος
739 Πολυκάστη
740 Πολυκάων
741 Πολύκλεια
742 Πολύκλειτος
743 Πολυκλεύς
744 Πολυκράτης
745 Πολύκριτος
746 Πολυκτήμων
747 Πολύκτωρ
748 Πολύλαος
749 Πολυμέδων
750 Πολυμέρης
751 Πολύμερος
752 Πολυμήδη
753 Πολυμήδης
754 Πολυμήλη
755 Πολύμηλος
756 Πολυμήστωρ
757 Πολύμναστος
758 Πολυμνήστωρ
759 Πολύμνια
760 Πολύμνιος
761 Πόλυμνις
762 Πολύνα
763 Πολυνείκης
764 Πολύνηος
765 Πολυνίκη
766 Πολυνίκης
767 Πολυνόη
768 Πολυνόμη
769 Πολύξεινος
770 Πολυξένη
771 Πολυξενίδας
772 Πολύξενος
773 Πολυξώ
774 Πολυόχη
775 Πολύοχος
776 Πολυπαίδης
777 Πολυπείθης
778 Πολυπερχων
779 Πολυπήμων
780 Πολυποίτης
781 Πολυπρέπων
782 Πόλυς
783 Πολύσεμνη
784 Πολύσεμνος
785 Πολυσθένης
786 Πολυσπέρμων
787 Πολυσπέρχων
788 Πολυσπορίτισσα
789 Πολυστρατιδας
790 Πολύστρατος
791 Πολυτάρκης
792 Πολυτέλεια
793 Πολυτέλειος
794 Πολυτίμη
795 Πολύτιμος
796 Πολύτροπος
797 Πολυφείδης
798 Πολυφήμη
799 Πολύφημος
800 Πολυφήτης
801 Πολυφόντης
802 Πολυφράδμων
803 Πολύφρων
804 Πολυχάρης
805 Πολυχαρίδας
806 Πολύχαρμος
807 Πολυχρονία
809 Πολυχρόνιος
810 Πολύχτορας
811 Πολυχτόρος
812 Πολωνα
813 Πομπηία
814 Πομπήιος
815 Πονολύτρια
816 Ποντέας
817 Ποντεύς
818 Πόντιος
819 Ποντομέδουσα
820 Ποντόνοος
821 Ποντόνος
822 Ποντοπόρεια
823 Ποντοποσειδῶν
824 Ποντοποσειδών
825 Πόντος
826 Πόπη
827 Ποπλία
828 Ποπλίων
829 Πορθάων
830 Πορθέας
831 Πορθεύς
832 Πορίνος
833 Πορταϊτισσα
834 Πορτιανή
835 Πορφυρία
836 Πορφυρίων
837 Ποσειδάων
838 Ποσείδιππος
839 Ποσειδών
840 Ποσειδώνα
841 Πόσσις
842 Ποτα
843 Ποταμία
844 Ποταμιαίνη
845 Ποταμιαίνος
846 Ποτάμων
847 Πότης
848 Ποτιτσα
849 Ποτούλα
850 Πουδέντα
851 Πουδέντος
852 Πουλάτη
853 Πούλια
854 Πουλίκος
855 Πούλιος
856 Πουλουδία
857 Πουλουδιός
858 Πουλυδάμας
859 Πουλχερία
860 Πουλχέριος
861 Πουπλία
862 Πούπλιος
863 Πουπούλα
864 Πουπούλιος
865 Πούρτζης
866 Πραίνεστος
867 Πράνιχος
868 Πραξαγόρα
869 Πραξαγόρας
870 Πράξανδρος
871 Πραξιάδης
872 Πραξίβουλος
873 Πραξιδάμας
874 Πραξιδίκη
875 Πραξίεργος
876 Πραξιθέα
877 Πραξίλεως
878 Πράξιλλα
879 Πραξινόη
880 Πραξίνος
881 Πράξις
882 Πραξίτας
883 Πραξιτέλη
884 Πραξιτέλης
885 Πραξιφάνης
886 Πραξίων
887 Πράξυλλα
888 Πρασίας
889 Πρατίνας
890 Πραύλος
891 Πρεπού
892 Πρέσβειρα
893 Πρεσβία
894 Πρέσβων
895 Πρευγένης
896 Πριαμίς
897 Πρίαμος
898 Πρίαπος
899 Πρίασος
900 Πριηνεύς
901 Πριήνη
902 Πριόλας
903 Πρίσκα
905 Πρίσκος
906 Πρίων
907 Πρνυτίων
908 Πρόαινος
909 Προαναγγελλομένη
910 Πρόας
911 Προαυγα
912 Προαύγη
913 Προαύγης
914 Πρόβη
915 Πρόβος
916 Πρόβουλος
917 Προδίκη
918 Πρόδικος
919 Προδρομία
920 Προδρομίνα
921 Πρόδρομος
926 Προθήνωρ
927 Προθήνωρας
928 Προθόη
929 Προθοήνωρ
930 Προθόων
931 Προθώνων
932 Προίτος
933 Πρόκλεια
934 Προκλεύς
935 Πρόκλουλος
936 Πρόκνη
937 Προκοπία
938 Προκόπιος
939 Προκοπού
940 Πρόκριδα
941 Προκρίς
942 Πρόκριτος
943 Προκρούστης
944 Πρόλαος
945 Πρόλοχος
946 Προμαθίων
947 Προμάχη
948 Πρόμαχος
949 Προμένεια
950 Προμένης
951 Προμεύς
952 Προμηθέα
953 Προμηθέας
954 Πρόμηθος
955 Προνόη
956 Πρόνομος
957 Πρόνοος
958 Προξενίδας
959 Πρόξενος
960 Πρόπις
961 Προπόδας
962 Προπύλη
963 Προσδόκη
964 Προσδόκιος
965 Προσηγορία
966 Προσίστισσα
967 Προστασία
968 Προστάτρια
969 Πρόσυμνα
970 Προσφυγιά
971 Προτασία
972 Προτάσιος
973 Προτερία
974 Προτέριος
975 Προτιάων
976 Προύμνις
977 Προυσίας
978 Προυσιώτισσα
979 Προχόρη
980 Πρόχορος
981 Πρυμέας
982 Πρυμνεύς
983 Πρυμνώ
984 Πρύτανις
985 Πρώναξ
986 Πρωρεύς
987 Πρώρος
988 Πρωταγόρας
989 Πρώταρχος
990 Πρωτεσίλαος
991 Πρωτεύς
992 Πρώτις
993 Πρωτογένεια
994 Πρωτογένης
995 Πρωτοκλέων
996 Πρωτοκλής
997 Πρωτόλαος
998 Πρωτολέων
999 Πρωτολεώνη
1000 Πρωτόλικος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία