Εορτές 30 Μαΐου: Αγία Εμμέλεια Άγιος Γιεσάκ Άγιος Νατάλιος Βενανδία Γιεσακία Εμμέλειος Όσιος Βενάνδιος Τελετία Τελέτιος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρωμανός Εύπλος Όσιος Ισαάκιος Όσιος Ισαάκιος ο Ομολογητής
1 Πύθιος
2 Πάβελ
3 Παγάνης
4 Παγγαιότισσα
5 Πάγκαλλη
6 Πάγκαλλος
7 Παγκάστη
8 Παγκέχρω
9 Παγκοσμία
10 Παγκόσμιος
11 Παγκρατία
12 Παγκράτιος
13 Παγκρέων
14 Παγχαρία
15 Παγχάριος
16 Παγώνα
17 Παγώνδας
18 Παιάν
19 Παιάνιος
20 Παιάντωρ
21 Παιδοθήρα
22 Παιήονα
23 Παιήων
24 Παΐκος
25 Πάικος
26 Παίονας
27 Παις
28 Παϊσία
29 Παΐσιος
30 Παίων
31 Παιωναίος
32 Παίωνας
33 Παιώνιος
34 Πακάτη
35 Πακερία
36 Πάκερος
37 Πάκης
38 Πακτίων
39 Παλάδα
40 Παλαδία
41 Παλαιμόνιος
42 Παλαίμων
43 Παλαιοκαστρίτισσα
44 Παλαιολογίνα
45 Παλαιολόγος
46 Παλαιστίνη
47 Παλαιστίνος
48 Παλαίστρα
49 Παλαιστώ
50 Παλαίφαστος
51 Παλαίφατος
52 Παλαίχθων
53 Παλαμάς
54 Παλαμήδη
55 Παλαμήδης
57 Παλάμων
58 Παλάσσα
59 Παλατιανή
60 Παλεό
61 Παλεύς
62 Πάλη
63 Παλικάρης
64 Παλίνου
65 Παλινούρος
66 Παλλάδα
67 Παλλαδάς
68 Παλλαδία
69 Παλλάδιος
70 Πάλλαντας
71 Παλλήνη
73 Πάλμα
74 Πάλμας
75 Πάλμυς
76 Παλόμα
77 Παλύνωρ
78 Παμβώ
79 Πάμβων
80 Πάμελα
81 Παμένης
82 Παμμακάριστη
83 Παμμακάριστος
84 Παμμέγιστος
85 Παμμένης
86 Πάμμιλος
87 Πάμμων
88 Πάμμωνας
89 Πάμος
90 Πάμπης
91 Παμπίνα
92 Παμπίτσα
93 Πάμπος
94 Παμφάης
95 Παμφαμήρ
96 Παμφαμήρα
97 Παμφίλη
98 Πάμφιλος
99 Παμφοδίτης
100 Παμφύλη
101 Πάμφυλος
102 Πάμφως
103 Πάν
106 Πανάγγελος
107 Παναγία Τριχερούσα
108 Παναγιάννης
109 Παναγιούλα
110 Παναγιώτα
111 Παναγιώτης
112 Παναγοβασίλειος
113 Παναγογεράσιμος
114 Πανάγος
115 Παναγούλα
116 Παναίλα
117 Πάναινος
118 Παναίτιος
119 Πανάκεια
120 Παναρέτη
121 Πανάρετος
122 Πανασού
123 Πανάχραντος
124 Πανδαία
125 Πανδάρεος
126 Πάνδαρος
127 Πάνδημος
128 Πανδίη
129 Πανδίων
130 Πάνδοκος
131 Πάνδροσος
132 Πανδώρα
133 Πάνδωρος
134 Πάνεμος
135 Πάνεος
136 Πανεύφημος
137 Πανήγορος
138 Πανηγύριος
139 Πανηγυρίς
140 Πανθαλίς
141 Πανθήρα
142 Πάνθηρας
143 Πανθηρία
144 Πανθήριος
145 Πανθίας
146 Πανθοίδας
147 Πάνθοος
148 Πανίτης
149 Πανιώ
150 Πανιώνιος
151 Πανκράτιος
152 Παννας
153 Παννυχίς
154 Πανόλβιος
155 Πανόπεια
156 Πανοπεύς
157 Πανόπτης
158 Πάνορμος
159 Πανορμώ
160 Πανούσος
161 Πανσέληνος
162 Πανσέμνη
163 Πάνσεμνος
164 Πανσθένη
165 Πανσθένης
166 Πανσούλα
167 Πανσοφία
168 Πανσόφιος
169 Παντάγνωτος
170 Πανταζής
171 Παντακλής
172 Πανταλέων
173 Παντάναξ
174 Παντάνασσα
175 Παντάρκης
176 Πάνταυχος
177 Παντείδυια
178 Παντελέα
179 Παντελεήμων
180 Παντέλεια
181 Παντελεούσα
182 Παντελήδας
183 Παντέλια
184 Παντελιάς
185 Παντελίνα
186 Παντευλόγητη
187 Παντεύς
188 Παντιάνα
189 Παντίκα
190 Πάντιμος
191 Παντινός
192 Παντίτης
193 Παντολέαινα
194 Παντολέων
195 Παντούλα
196 Παντούση
197 Παντόχαρα
198 Παντώ
199 Πανύασης
200 Πανύασις
201 Πανώλιας
202 Πανωραία
203 Πανωραίος
204 Πάξαμος
205 Πάολα
206 Πάουλα
207 Παπαδιά
208 Πάπας
209 Πάπης
210 Παπία
211 Παπίας
212 Παπικός
213 Παππάς
214 Παππιανός
215 Παππίας
216 Πάππος
217 Πάπυλος
218 Παπυρία
219 Πάπυρος
220 Παραδείσης
221 Παραθεμίδας
222 Παραιβάτης
223 Παραίβιος
224 Πάραλος
225 Παραμονή
226 Παράμονος
227 Παραμυθία
228 Παραμύθιος
229 Παρασκευάς
230 Παρασκευή
231 Παράσχη
232 Παράσχος
233 Πάρεια
234 Παρεισάδης
235 Παρέσα
236 Παρή
237 Παρηγορία
238 Παρηγόριος
239 Παρθαγάπη
240 Παρθενίς
241 Παρθενοπαίος
242 Παρθενόπη
243 Παρθενορή
244 Παρθένος
245 Παρθενών
246 Πάρια
247 Παρίδης
248 Πάριος
249 Πάρις Α
250 Πάρις Θ
251 Παρίσης
252 Παρισσώ
253 Παρμενία
254 Παρμενίων
255 Παρμίσκος
256 Παρνασσός
257 Πάρνσμαν
258 Πάροδος
259 Πάροινος
260 Παρόραμα
261 Πάρος
262 Παρούση
263 Παρουσία
264 Παρράσιος
265 Παρσενία
266 Παρτάλης
267 Παρτάλω
268 Παρυσάτιδα
269 Παρυσάτις
270 Πασέας
271 Πασιάδης
272 Πασιανός
273 Πασιθέα
274 Πασιθέη
275 Πασίθεμις
276 Πασιθόη
277 Πασικλής
278 Πασικράτεια
279 Πασικράτης
280 Πασίμαχος
281 Πασίμηλος
282 Πασιππίδας
283 Πασιτέλης
284 Πασιτελίδας
285 Πασιτέλλης
286 Πασιφάη
287 Πασιφίλη
288 Πασιχόρη
289 Πασίχορος
290 Πασίων
291 Πασίωνας
292 Πασούλα
293 Πάσσαλος
294 Πασσαρία
295 Πασσαρίων
296 Πασσίων
297 Παστού
298 Πασχάλης
299 Πασχαλία
300 Πασχαλίνα
301 Πασχασία
302 Πασχάσιος
303 Πάσχος
304 Παταικίων
305 Παταϊκός
306 Παταίκου
307 Παταπία
308 Πατάπιος
309 Πατερία
310 Πατερίων
311 Πατερμούθιος
312 Πατέρνα
313 Πάτερνος
314 Πατήρ
315 Πατησιάδης
316 Πάτρα
317 Πατραίος
318 Πατρεύς
319 Πατρικία
320 Πατρίκιος
321 Πατρόβα
322 Πάτροβας
323 Πατρόκλεια
324 Πάτροκλος
325 Πατροφίλη
326 Πατρόφιλος
327 Πατρώ
328 Παύλα
329 Παύλος
333 Παυσανία
334 Παυσανίας
335 Παυσίας
336 Παυσίκακη
337 Παυσίκακος
338 Παυσίλυπος
339 Παυσίμαχος
340 Παύσιππος
341 Παυσιρία
342 Παυσίριος
343 Παυσολύπη
344 Παυσολύπιος
345 Παύσων
346 Παφνουτία
347 Παφνούτιος
348 Πάχης
349 Πάχος
350 Παχούμιος
351 Παχωμία
352 Παχώμιος
353 Πέγκυ
354 Πεδαριτος
355 Πεδιάς
356 Πεεραίος
357 Πεζουνού
358 Πειθαγόρας
359 Πειθέας
360 Πειθίας
361 Πειθώ
362 Πείθων
363 Πείραιο
364 Πείραιος
365 Πειραιώτισσα
366 Πείρανθος
367 Πείραντας
368 Πειρέας
369 Πειρήν
370 Πειρήνη
371 Πειρίθοον
372 Πειρίθοος
373 Πειρίθος
374 Πειρίθους
375 Πειροκρήτη
376 Πείροος
377 Πείσανδρος
378 Πεισηνόρης
379 Πεισήνωρ
380 Πεισίας
381 Πεισιδίκη
382 Πεισίδωρος
383 Πεισιθόη
384 Πεισικράτης
385 Πεισινόη
387 Πεισιρρόδη
388 Πεισίστρατος
389 Πείσος
390 Πείσων
391 Πεκμεστζής
392 Πελαγία
393 Πελάγιος
394 Πελαγονίτισσα
395 Πελάργη
396 Πελασγός
397 Πέλεια
398 Πελίας
399 Πελίγνας
400 Πελίης
401 Πελισίας
402 Πέλλα
403 Πέλλην
404 Πέλλης
405 Πέλλιχος
406 Πελοπία
407 Πελοπίδα
408 Πελοπίδας
409 Πέλωρ
410 Πέλωψ
411 Πεμπέ
412 Πεμφρυδώ
413 Πένη
414 Πενθεσίλεια
416 Πενθεύς
417 Πενθίλος
418 Πενθύλος
419 Πένκα
420 Πεντζεχρη
421 Πεντηκοστή
422 Πένυ
423 Πέραιθος
424 Πέργασος
425 Περγέτη
426 Περγέτος
428 Περδίκα
429 Πέρδιξ
430 Περέας
431 Περεγρίνα
432 Περεγρίνος
433 Περεζ
434 Περεύς
435 Πέρη
436 Περήλιος
437 Περθώ
438 Περίαλα
439 Περίανδρος
440 Περίαπις
441 Περίβλεπττος
442 Περίβοια
443 Περιγένης
444 Περιήρης
445 Περίθους
446 Περίκλεια
447 Περικλής
448 Περικλυμένη
449 Περικλύμενος
450 Περικτιόνη
451 Περικτίων
452 Περίλαος
453 Περιλένα
454 Περίλεως
455 Πέριλλος
456 Περιμανθούλα
457 Περιμήδη
458 Περιμήδης
459 Περιμήλης
460 Πέριμος
461 Περιμπίδης
462 Περινείκη
463 Περίπας
464 Περιπόλτας
465 Περισθένης
466 Περιστέρα
467 Περιστέρης
468 Περίφας
469 Περίφημος
470 Περιφήτης
471 Περλιγού
472 Περμανθέα
473 Πέρνθος
474 Περνιακή
475 Περνιακός
476 Περοιδας
477 Περπέτουα
479 Περπέτουος
480 Περσεύς
481 Περσεφόνη
482 Περσεφόνης
483 Περσηίς
484 Περφήτης
485 Πετάλη
486 Πέτας
487 Πετεώνας
488 Πετεώς
489 Πετούνια
490 Πέτρα
491 Πετραία
492 Πετραϊδα
493 Πετραίος
494 Πετράντα
495 Πετράς
496 Πετρονάς
497 Πετρονίλα
498 Πέτρος
504 Πέτρων
505 Πετρωνία
506 Πέτσας
507 Πέττα
508 Πέττυ
509 Πευκείδης
510 Πευκέστης
511 Πευκέτιος
512 Πεύκη
513 Πευσίππη
514 Πεύσιππος
515 Πηγασίς
516 Πήγασος
517 Πηγή
518 Πηγός
519 Πήγων
520 Πήδαιος
521 Πηδαῖος
522 Πήδασος
523 Πηδαχθόη
524 Πηλεγών
525 Πηλεύς
526 Πηνειός
527 Πηνειώ
528 Πηνέλαος
529 Πηνέλεως
530 Πηνελόπεια
531 Πηνελόπη
533 Πηρώ
534 Πήτερ
535 Πία
536 Πιαμούν
537 Πιάνκα
538 Πίγρης
539 Πίδοκος
540 Πιδύτης
541 Πίελος
542 Πιεραντώνιος
543 Πιέρεια
544 Πιερία
545 Πιερίων
546 Πιλάτος
547 Πίνδαρος
548 Πίνδος-Α
549 Πίνδος-Θ
550 Πινιό
551 Πίννα
552 Πίννας
553 Πινουφρία
554 Πινούφριος
555 Πιόνη
556 Πίονις
557 Πιούλιος
558 Πίπης
559 Πίσος
560 Πίστις
561 Πίστις
562 Πιστοκράτης
563 Πιστός
564 Πιστούλα
565 Πίστων
566 Πιτάνη
567 Πιτθεύς
568 Πιτίας
569 Πιτιρίμ
570 Πίτρακκος
571 Πίτσα
572 Πιττακός
573 Πίτταλος
574 Πιτυρεύς
575 Πίτυς
576 Πιώρ
577 Πλαγγών
578 Πλαγιά
579 Πλαθάνη
580 Πλακία
581 Πλακίλλα
582 Πλάκιλλος
583 Πλανητιάδης
584 Πλαντίνος
585 Πλαστήρας
586 Πλατανιώτισσα
587 Πλάτεια
588 Πλατίλλα
589 Πλατυτέρα
590 Πλάτων
592 Πλατωνία
594 Πλάτωρ
595 Πλειάς
596 Πλειόνη
597 Πλεισθένης
598 Πλεισταίνετος
599 Πλείσταινος
600 Πλειστάρχη
601 Πλείσταρχος
602 Πλείστας
603 Πλειστοάναξ
604 Πλειστόλας
605 Πλειστονίκης
606 Πλειστόνικος
607 Πλειστωνακτας
608 Πλειώνη
609 Πλευρών
610 Πλήθων
611 Πληιόνη
612 Πλημναίος
613 Πληξαύρα
614 Πληξαύρη
615 Πλήξιππος
616 Πληξούρα
617 Πλήσια
618 Πλήσιος
619 Πλίνιος
620 Ἀπέλλιχος
621 Πλουμής
622 Πλουμίνα
623 Πλουμιστή
624 Πλουσία
625 Πλούσιος
626 Πλουτάρχεια
627 Πλούταρχος
628 Πλουτιάδης
629 Πλουτοδώρα
630 Πλουτόδωρος
631 Πλούτος
632 Πλουτώ
633 Πλούτων
634 Πλωρέας
635 Πλωτίνα
636 Πλωτίνος
637 Πλωτώ
638 Ποδαλείριος
639 Ποδάνεμος
640 Ποδάργη
641 Ποδαργός
642 Ποδάρκη
643 Ποδάρκης
644 Ποδής
645 Ποδησποιας
646 Ποθαίος
647 Ποθεινή
648 Ποθείνος
649 Ποθητή
650 Ποθητός
651 Πόθος
652 Ποίας
653 Ποιμένα
654 Ποιμήν
655 Ποινή
656 Ποιοήνωρ
657 Πόκρις
658 Πόλα
659 Πολάντα
660 Πολάργη
661 Πολέμαρχος
662 Πολεμοκράτης
663 Πολέμων
664 Πόλη
665 Πόλης
666 Πόλια
667 Πολίαγρος
668 Πολιάδης
669 Πολίαρχος
670 Πόλιος
671 Πολίοχος
672 Πολιτεία
673 Πολίτης
674 Πολίτισσα
675 Πόλιχνος
676 Πόλιχος
677 Πολίων
678 Πόλλης
679 Πολλίας
680 Πόλλις
681 Πόλλιχος
682 Πόλτυς
683 Πόλυ
684 Πολυαίμων
685 Πολύαινα
686 Πολύαινος
687 Πολυάνθη
688 Πολυάνθης
689 Πολυάννα
690 Πολυαρίστη
691 Πολύαρχος
692 Πολύας
693 Πολύβια
694 Πολύβιος
695 Πολύβοια
696 Πολύβοιος
697 Πολυβότης
698 Πολυβώτης
699 Πολυγιάννα
700 Πολυγνώτη
701 Πολυγνώτης
702 Πολύγνωτος
703 Πολύγονος
704 Πολυδάμας
705 Πολυδαμίδας
706 Πολυδάμνα
707 Πολυδάμνεια
708 Πολυδεύκη
709 Πολυδεύκης
710 Πολυδώρα
711 Πολύδωρος
712 Πολυειδής
713 Πολύειδος
714 Πολύευκτη
715 Πολύευκτος
716 Πολυζήλη
717 Πολύζηλος
718 Πολύζος
719 Πολυζώη
720 Πολυζώης
721 Πολυκαρπία
722 Πολύκαρπος
723 Πολυκάστη
724 Πολυκάων
725 Πολύκλεια
726 Πολύκλειτος
727 Πολυκλεύς
728 Πολυκράτης
729 Πολύκριτος
730 Πολυκτήμων
731 Πολύκτωρ
732 Πολύλαος
733 Πολυμέδων
734 Πολυμέρης
735 Πολύμερος
736 Πολυμήδη
737 Πολυμήδης
738 Πολυμήλη
739 Πολύμηλος
740 Πολυμήστωρ
741 Πολύμναστος
742 Πολυμνήστωρ
743 Πολύμνια
744 Πολύμνιος
745 Πόλυμνις
746 Πολύνα
747 Πολυνείκης
748 Πολύνηος
749 Πολυνίκη
750 Πολυνίκης
751 Πολυνόη
752 Πολυνόμη
753 Πολύξεινος
754 Πολυξένη
755 Πολυξενίδας
756 Πολύξενος
757 Πολυξώ
758 Πολυόχη
759 Πολύοχος
760 Πολυπαίδης
761 Πολυπείθης
762 Πολυπερχων
763 Πολυπήμων
764 Πολυποίτης
765 Πολυπρέπων
766 Πόλυς
767 Πολυσθένης
768 Πολυσπέρμων
769 Πολυσπέρχων
770 Πολυσπορίτισσα
771 Πολυστρατιδας
772 Πολύστρατος
773 Πολυτάρκης
774 Πολυτέλεια
775 Πολυτέλειος
776 Πολυτίμη
777 Πολύτιμος
778 Πολύτροπος
779 Πολυφείδης
780 Πολύφημον
781 Πολύφημος
782 Πολυφήτης
783 Πολυφόντης
784 Πολυφράδμων
785 Πολύφρων
786 Πολυχάρης
787 Πολυχαρίδας
788 Πολύχαρμος
789 Πολυχρονία
791 Πολυχρόνιος
792 Πολύχτορας
793 Πολυχτόρος
794 Πολωνα
795 Πομπή
796 Πομπήιος
797 Πομπιανός
798 Πομπίος
799 Πονολύτρια
800 Ποντέας
801 Ποντεύς
802 Πόντιος
803 Ποντομέδουσα
804 Ποντόνοος
805 Ποντόνος
806 Ποντοπόρεια
807 Πόντος
808 Πόπη
809 Ποπλία
810 Ποπλίων
811 Πορθάων
812 Πορθέας
813 Πορθεύς
814 Πορίνος
815 Πορταϊτισσα
816 Πορτιανή
817 Πορφυρία
818 Πορφυρίων
819 Ποσειδάων
820 Ποσείδιππος
821 Ποσειδών
822 Ποσειδώνα
823 Ποσειδωνία
824 Ποσειδώνιος
825 Πόσσις
826 Ποτα
827 Ποταμία
828 Ποταμιαίνη
829 Ποτάμων
830 Πότης
831 Ποτιτσα
832 Ποτούλα
833 Πουδέντα
834 Πουδέντος
835 Πουλάτη
836 Πούλια
837 Πουλίκος
838 Πούλιος
839 Πουλουδία
840 Πουλουδιός
841 Πουλυδάμας
842 Πουλχερία
843 Πουλχέριος
844 Πουπλία
845 Πούπλιος
846 Πουπούλα
847 Πουπούλιος
848 Πούρτζης
849 Πραίνεστος
850 Πράνιχος
851 Πραξαγόρα
852 Πραξαγόρας
853 Πράξανδρος
854 Πραξιάδης
855 Πραξίβουλος
856 Πραξιδάμας
857 Πραξιδίκη
858 Πραξίεργος
859 Πραξιθέα
860 Πραξίλεως
861 Πράξιλλα
862 Πραξινόη
863 Πραξίνος
864 Πράξις
865 Πραξίτας
866 Πραξιτέλης
867 Πραξιφάνης
868 Πραξίων
869 Πράξυλλα
870 Πραξώ
871 Πρασίας
872 Πρατίνας
873 Πραύλος
874 Πρεπού
875 Πρέσβειρα
876 Πρεσβία
877 Πρέσβων
878 Πρευγένης
879 Πρίαμος
880 Πρίαπος
881 Πρίας
882 Πρίασος
883 Πριόλας
884 Πρίσκα
886 Πρισκιανός
887 Πρίσκος
888 Πρίων
889 Πρνυτίων
890 Πρόαινος
891 Προαναγγελλομένη
892 Πρόας
893 Προαυγα
894 Πρόβη
895 Πρόβος
896 Πρόβουλος
897 Προδίκη
898 Πρόδικος
899 Προδρομία
900 Προδρομίνα
901 Πρόδρομος
902 Προθήνωρ
903 Προθήνωρας
904 Προθοήνωρ
905 Πρόθοος
906 Προθόων
907 Προθώνων
908 Προίτος
909 Πρόκλεια
910 Προκλεύς
911 Πρόκλουλος
912 Πρόκνη
913 Προκοπία
914 Προκόπιος
915 Προκοπού
916 Πρόκριδα
917 Προκρίς
918 Πρόκριτος
919 Προκρούστης
920 Πρόλαος
921 Πρόλοχος
922 Προμαθίων
923 Προμάχη
924 Πρόμαχος
925 Προμένεια
926 Προμεύς
927 Προμηθέα
928 Προμηθέας
929 Πρόμηθος
930 Προνόη
931 Πρόνομος
932 Πρόνοος
933 Προξενίδας
934 Πρόξενος
935 Πρόπις
936 Προπόδας
937 Προπύλη
938 Προσδόκη
939 Προσδόκιος
940 Προσηγορία
941 Προσίστισσα
942 Προστασία
943 Προστάτρια
944 Πρόσυμνα
945 Προσφυγιά
946 Προτασία
947 Προτάσιος
948 Προτερία
949 Προτέριος
950 Προτιάων
951 Προύμνις
952 Προυσίας
953 Προυσιώτισσα
954 Πρόχορη
955 Πρόχορος
956 Πρυμέας
957 Πρυμνεύς
958 Πρυμνώ
959 Πρύτανις
960 Πρώναξ
961 Πρωρεύς
962 Πρώρος
963 Πρωταγόρας
964 Πρώταρχος
965 Πρωτεσίλαος
966 Πρώτη
967 Πρωτογένεια
968 Πρωτογένης
969 Πρωτοκλέων
970 Πρωτοκλής
971 Πρωτόλαος
972 Πρωτολέων
973 Πρωτολεώνη
974 Πρωτόλικος
975 Πρωτομάνης
976 Πρωτομάχη
977 Πρωτόμαχος
978 Πρωτομέδεια
979 Πρωτομέδουσα
980 Πρωτονοτάριος
981 Πρωτόπαπας
982 Πρώτος
983 Πρωτοφάνης
984 Πτελέων
985 Πτερέλαος
986 Πτολέμα
987 Πτολεμαΐδα
988 Πτολεμαίος
989 Πτολεμαϊς
990 Πτόλιχος
991 Πτοοφαγος
992 Πτώος
993 Πυατίλος
994 Πυγμαλίων
995 Πυθάγγελος
996 Πυθαγόρας
997 Πυθαϊδα
998 Πυθαίνετος
999 Πυθαϊς
1000 Πυθάρετος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία