Εορτές 23 Απριλίου: Αγία Πολυχρονία Άγιος Θέρινος Άγιος Πρωτολέων Θερινή Πρωτολεώνη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αθανάσιος ο από μάγων Άγιος Ακίνδυνος Άγιος Ανατόλιος ο στρατηλάτης Άγιος Ανεμπόδιστος Άγιος Αφθόνιος Άγιος Γεώργιος ο Κύπριος ο Νεομάρτυρας Άγιος Γλυκέριος ο γεωργός Άγιος Δονάτος Άγιος Θηριανός Άγιος Νεομάρτυς Λάζαρος από τη Βουλγαρία Άγιος Ουαλέριος ο Μάρτυρας Άγιος Πηγάσιος Μελπομένη η Μούσα Όσιος Γεώργιος του Σενκούρσκ Πολύμνια η Μούσα
1 Πύθιος
2 Πάβελ
3 Παγάνης
4 Παγγαιότισσα
5 Πάγκαλλη
6 Πάγκαλλος
7 Παγκάστη
8 Παγκέχρω
9 Παγκοσμία
10 Παγκόσμιος
11 Παγκρατία
12 Παγκράτιος
13 Παγκρέων
14 Παγχαρία
15 Παγχάριος
16 Παγώνα
17 Παγώνδας
18 Παιάν
19 Παιάνιος
20 Παιάντωρ
21 Παιδοθήρα
22 Παιήονα
23 Παιήων
24 Παΐκος
25 Πάικος
26 Παις
27 Παϊσία
28 Παΐσιος
29 Παίων
30 Παιωνία
31 Πακάτη
32 Πακερία
33 Πάκερος
34 Πάκης
35 Πακτίων
36 Παλάδα
37 Παλαδία
38 Παλαιμόνιος
39 Παλαίμων
40 Παλαιοκαστρίτισσα
41 Παλαιολογίνα
42 Παλαιολόγος
43 Παλαιστίνη
44 Παλαιστίνος
45 Παλαίστρα
46 Παλαιστώ
47 Παλαίφαστος
48 Παλαίφατος
49 Παλαίχθων
50 Παλαμάς
51 Παλαμήδη
52 Παλαμήδης
54 Παλάμουσα
55 Παλάμων
56 Παλάσσα
57 Παλατιανή
58 Παλεό
59 Παλεύς
60 Πάλη
61 Παλικάρης
62 Παλίνου
63 Παλινούρος
64 Παλλαδία
65 Παλλάδιος
66 Πάλλαντας
67 Παλλαντία
68 Παλλήνη
70 Πάλμα
71 Πάλμας
72 Πάλμυς
73 Παλόμα
74 Παλύνωρ
75 Παμβώ
76 Πάμβων
77 Πάμελα
78 Πάμελος
79 Παμένης
80 Παμμακάριστη
81 Παμμακάριστος
82 Παμμέγιστος
83 Παμμένης
84 Πάμμιλος
85 Πάμμων
86 Πάμος
87 Πάμπης
88 Παμπίνα
89 Παμπίτσα
90 Πάμπος
91 Παμφάης
92 Παμφαμήρ
93 Παμφαμήρα
94 Παμφίλη
95 Πάμφιλος
96 Παμφοδίτης
97 Παμφύλη
98 Πάμφυλος
99 Πάμφως
100 Πάν
103 Πανάγγελος
104 Παναγία Τριχερούσα
105 Παναγιάννης
106 Παναγιούλα
107 Παναγιώτα
108 Παναγιώτης
109 Παναγοβασίλειος
110 Παναγογεράσιμος
111 Πανάγος
112 Παναγούλα
113 Παναίλα
114 Πάναινος
115 Παναίτιος
116 Πανάκεια
117 Παναρέτη
118 Πανάρετος
119 Πανασού
120 Παναυγή
121 Παναυγής
122 Πανάχραντος
123 Πανδαία
124 Πανδάρεος
125 Πάνδαρος
126 Πάνδημος
127 Πανδίη
128 Πανδίων
129 Πάνδοκος
130 Πάνδροσος
131 Πανδώρα
132 Πάνδωρος
133 Πάνεμος
134 Πάνεος
135 Πανεύφημος
136 Πανήγορος
137 Πανηγύριος
138 Πανηγυρίς
139 Πανθαλίς
140 Πανθελγής
141 Πανθήρα
142 Πάνθηρας
143 Πανθηρία
144 Πανθήριος
145 Πανθίας
146 Πανθοίδας
147 Πάνθοος
148 Πανίτης
149 Πανιώ
150 Πανιώνιος
151 Πανκράτιος
152 Παννας
153 Παννυχίς
154 Πανόλβιος
155 Πανόπεια
156 Πανοπεύς
157 Πανόπτης
158 Πάνορμος
159 Πανορμώ
160 Πάνος
161 Πανούσος
162 Πανσέληνος
163 Πανσέμνη
164 Πάνσεμνος
165 Πανσθένη
166 Πανσθένης
167 Πανσούλα
168 Πανσοφία
169 Πανσόφιος
170 Παντάγνωτος
171 Πανταζής
172 Παντακλής
173 Πανταλέων
174 Παντάναξ
175 Παντάνασσα
176 Παντάρκης
177 Πάνταυχος
178 Παντείδυια
179 Παντελέα
180 Παντελεήμων
181 Παντέλεια
182 Παντελεούσα
183 Παντελήδας
184 Παντέλια
185 Παντελιάς
186 Παντελίνα
187 Παντευλόγητη
188 Παντεύς
189 Παντιάνα
190 Παντίκα
191 Πάντιμος
192 Παντινός
193 Παντίτης
194 Παντολέαινα
195 Παντολέων
196 Παντούλα
197 Παντούση
198 Παντόχαρα
199 Παντώ
200 Πανύασης
201 Πανύασις
202 Πανώλιας
203 Πανωραία
204 Πανωραίος
205 Πάξαμος
206 Πάολα
207 Πάουλα
208 Παπαδιά
209 Πάπας
210 Πάπης
211 Παπία
212 Παπίας
213 Παπικός
214 Παππάς
215 Παππιανός
216 Παππίας
217 Πάππος
218 Πάπυλος
219 Παπυρία
220 Πάπυρος
221 Παραδείσης
222 Παραθεμίδας
223 Παραιβάτης
224 Παραίβιος
225 Πάραλος
226 Παραμονή
227 Παράμονος
228 Παραμυθία
229 Παραμύθιος
230 Παρασκευάς
231 Παρασκευή
232 Παράσχη
233 Παράσχος
234 Πάρεια
235 Παρεισάδης
236 Παρέσα
237 Παρή
238 Παρηγορία
239 Παρηγόριος
240 Παρθαγάπη
241 Παρθαγάπης
242 Παρθενίς
243 Παρθενοπαίος
244 Παρθενόπη
245 Παρθενορή
246 Παρθένος
247 Παρθενών
248 Πάρια
249 Παρίδης
250 Πάριος
251 Πάρις Α
252 Πάρις Θ
253 Παρίσης
254 Παρισσώ
255 Παρμενία
256 Παρμενίων
257 Παρμίσκος
258 Παρνασσός
259 Πάρνσμαν
260 Πάροδος
261 Πάροινος
262 Παρόραμα
263 Πάρος
264 Παρούση
265 Παρουσία
266 Παρράσιος
267 Παρσενία
268 Παρσών
269 Παρτάλης
270 Παρτάλω
271 Παρυσάτιδα
272 Παρυσάτις
273 Πασέας
274 Πασιάδης
275 Πασίας
276 Πασιθέα
277 Πασιθέη
278 Πασίθεμις
279 Πασιθόη
280 Πασικλής
281 Πασικράτεια
282 Πασικράτης
283 Πασίμαχος
284 Πασίμηλος
285 Πασιππίδας
286 Πασιτέλης
287 Πασιτελίδας
288 Πασιτέλλης
289 Πασιφάη
290 Πασιφίλη
291 Πασιχόρη
292 Πασίχορος
293 Πασίων
294 Πασίωνας
295 Πασούλα
296 Πάσσαλος
297 Πασσαρία
298 Πασσαρίων
299 Πασσίων
300 Παστού
301 Πασχάλης
302 Πασχαλία
303 Πασχαλίνα
304 Πασχασία
305 Πασχάσιος
306 Πάσχος
307 Παταικίων
308 Παταϊκός
309 Παταίκου
310 Παταπία
311 Πατάπιος
312 Πατερία
313 Πατερίων
314 Πατερμούθιος
315 Πατέρνα
316 Πάτερνος
317 Πατήρ
318 Πατησιάδης
319 Πάτρα
320 Πατραίος
321 Πατρεύς
322 Πατρικία
323 Πατρίκιος
324 Πατρόβα
325 Πάτροβας
326 Πατρόκλεια
327 Πάτροκλος
328 Πατροφίλη
329 Πατρόφιλος
330 Πατρώ
331 Παύλα
332 Παύλος
336 Παυσανία
337 Παυσανίας
338 Παυσίας
339 Παυσίκακη
340 Παυσίκακος
341 Παυσίλυπος
342 Παυσίμαχος
343 Παύσιππος
344 Παυσιρία
345 Παυσίριος
346 Παυσολύπη
347 Παυσολύπιος
348 Παύσων
349 Παφνουτία
350 Παφνούτιος
351 Πάχης
352 Πάχος
353 Παχούμιος
354 Παχωμία
355 Παχώμιος
356 Πέγκυ
357 Πεδαριτος
358 Πεδιάς
359 Πεεραίος
360 Πεζουνού
361 Πειθαγόρας
362 Πειθέας
363 Πειθίας
364 Πειθώ
365 Πείθων
366 Πείραιο
367 Πείραιος
368 Πειραιώτισσα
369 Πείρανθος
370 Πείραντας
371 Πειρέας
372 Πειρήν
373 Πειρήνη
374 Πειρίθοον
375 Πειρίθοος
376 Πειρίθος
377 Πειρίθους
378 Πειροκρήτη
379 Πείροος
380 Πείσανδρος
381 Πεισηνόρης
382 Πεισήνωρ
383 Πεισίας
384 Πεισιδίκη
385 Πεισίδωρος
386 Πεισιθόη
387 Πεισικράτης
388 Πεισινόη
390 Πεισιρρόδη
391 Πεισίστρατος
392 Πείσος
393 Πείσων
394 Πεκμεστζής
395 Πελαγία
396 Πελάγιος
397 Πελαγονίτισσα
398 Πελάργη
399 Πελασγός
400 Πέλεια
401 Πελίας
402 Πελίγνας
403 Πελίης
404 Πελισίας
405 Πέλλα
406 Πέλλην
407 Πέλλης
408 Πέλλιχος
409 Πελοπία
410 Πελοπίδα
411 Πελοπίδας
412 Πέλωρ
413 Πέλωψ
414 Πεμπέ
415 Πεμφρυδώ
416 Πένη
417 Πενθεσίλεια
419 Πενθεύς
420 Πενθύλος
421 Πένκα
422 Πενταυγή
423 Πενταύγης
424 Πεντζεχρη
425 Πεντηκοστή
426 Πένυ
427 Πέραιθος
428 Πέργαμος
429 Πέργασος
430 Περγέτη
431 Περγέτος
433 Περδίκα
434 Πέρδιξ
435 Περέας
436 Περεγρίνα
437 Περεγρίνος
438 Περεζ
439 Περεύς
440 Πέρη
441 Περήλιος
442 Περθώ
443 Περίαλα
444 Περίανδρος
445 Περίαπις
446 Περίβλεπττος
447 Περίβοια
448 Περιγένης
449 Περιήρης
450 Περίθους
451 Περίκλεια
452 Περικλής
453 Περικλυμένη
454 Περικλύμενος
455 Περικτιόνη
456 Περικτίων
457 Περίλαος
458 Περιλένα
459 Περίλεως
460 Πέριλλος
461 Περιμανθούλα
462 Περιμήδη
463 Περιμήδης
464 Περιμήλης
465 Πέριμος
466 Περιμπίδης
467 Περινείκη
468 Περίπας
469 Περιπόλτας
470 Περισθένης
471 Περιστέρα
472 Περιστέρης
473 Περίφας
474 Περίφημος
475 Περιφήτης
476 Περλιγού
477 Περμανθέα
478 Περμανθία
479 Πέρνθος
480 Περνιακή
481 Περνιακός
482 Περοιδας
483 Περπέτουα
485 Περπέτουος
486 Περσεύς
487 Περσεφόνη
488 Περσεφόνης
489 Περσηίς
490 Περφήτης
491 Πετάλη
492 Πέτας
493 Πετεώνας
494 Πετεώς
495 Πετούνια
496 Πέτρα
497 Πετράντα
498 Πέτρος
499 Πετρωνία
500 Πετρώνιος
501 Πέτσας
502 Πέττα
503 Πέττυ
504 Πευκείδης
505 Πευκέστης
506 Πευκέτιος
507 Πεύκη
508 Πευσίππη
509 Πεύσιππος
510 Πηγασίς
511 Πήγασος
512 Πηγή
513 Πήγων
514 Πήδαιος
515 Πηδαῖος
516 Πήδασος
517 Πηδαχθόη
518 Πηλεγών
519 Πηλεία
520 Πηλεύς
521 Πηνειός
522 Πηνειώ
523 Πηνέλαος
524 Πηνέλεως
525 Πηνελόπεια
526 Πηνελόπη
528 Πηρώ
529 Πήτερ
530 Πία
531 Πιαμούν
532 Πιάνκα
533 Πίγρης
534 Πίδοκος
535 Πιδύτης
536 Πίελος
537 Πιεραντώνιος
538 Πιέρεια
539 Πιερία
540 Πιερίων
541 Πιλάτος
542 Πίνδαρος
543 Πίνδος-Α
544 Πίνδος-Θ
545 Πινιό
546 Πίννα
547 Πίννας
548 Πινουφρία
549 Πινούφριος
550 Πιόνη
551 Πίονις
552 Πιούλιος
553 Πίπης
554 Πίσος
555 Πίστις
556 Πιστοκράτης
557 Πιστούλα
558 Πίστων
559 Πιτάνη
560 Πιτθεύς
561 Πιτίας
562 Πιτιρίμ
563 Πίτρακκος
564 Πίτσα
565 Πιττακή
566 Πιττακός
567 Πίτταλος
568 Πιτυρεύς
569 Πιτυρία
570 Πίτυς
571 Πιώρ
572 Πλαγγών
573 Πλαγιά
574 Πλαθάνη
575 Πλακία
576 Πλακίλλα
577 Πλάκιλλος
578 Πλανητιάδης
579 Πλαντίνος
580 Πλαστήρας
581 Πλατανιώτισσα
582 Πλάτεια
583 Πλατίλλα
584 Πλατυτέρα
585 Πλάτων
587 Πλατωνίς
589 Πλάτωρ
590 Πλαυκία
591 Πλαύκιος
592 Πλειάς
593 Πλείας
594 Πλειόνη
595 Πλεισθένης
596 Πλεισταίνετος
597 Πλείσταινος
598 Πλειστάρχη
599 Πλείσταρχος
600 Πλείστας
601 Πλειστοάναξ
602 Πλειστόλας
603 Πλειστονίκης
604 Πλειστόνικος
605 Πλειστωνακτας
606 Πλειώνη
607 Πλευρών
608 Πλήθων
609 Πληιόνη
610 Πλημναίος
611 Πληξαύρα
612 Πληξαύρη
613 Πλήξιππος
614 Πληξούρα
615 Πλήσια
616 Πλήσιος
617 Πλίνιος
618 Ἀπέλλιχος
619 Πλουμής
620 Πλουμίνα
621 Πλουμιστή
622 Πλουσία
623 Πλούσιος
624 Πλουτάρχη
625 Πλούταρχος
626 Πλουτιάδης
627 Πλουτοδώρα
628 Πλουτόδωρος
629 Πλούτος
630 Πλουτώ
631 Πλούτων
632 Πλωρέας
633 Πλωτίνα
634 Πλωτίνος
635 Πλωτώ
636 Ποδαλείριος
637 Ποδάνεμος
638 Ποδάργη
639 Ποδαργός
640 Ποδάρκη
641 Ποδάρκης
642 Ποδής
643 Ποδησποιας
644 Ποθαίος
645 Ποθεινή
646 Ποθείνος
647 Ποθητή
648 Ποθητός
649 Πόθος
650 Ποίας
651 Ποιμενία
652 Ποιμήν
653 Ποινή
654 Ποιοήνωρ
655 Πόκρις
656 Πόλα
657 Πολάντα
658 Πολάργη
659 Πολέμαρχος
660 Πολεμάχη
661 Πολέμαχος
662 Πολεμοκράτης
663 Πολέμουσα
664 Πολέμων
665 Πόλη
666 Πόλης
667 Πόλια
668 Πολίαγρος
669 Πολιάδης
670 Πολίαρχος
671 Πόλιος
672 Πολίοχος
673 Πολίτης
674 Πολίτις
675 Πόλιχνος
676 Πόλιχος
677 Πολίων
678 Πόλλης
679 Πολλίας
680 Πόλλις
681 Πόλλιχος
682 Πόλτυς
683 Πόλυ
684 Πολυαγάπητη
685 Πολυαγάπητος
686 Πολυαίμουσα
687 Πολυαίμων
688 Πολύαινα
689 Πολύαινος
690 Πολυάνθη
691 Πολυάνθης
692 Πολυάννα
693 Πολυάρατη
694 Πολυάρατος
695 Πολυαρίστη
696 Πολύαρχος
697 Πολύας
698 Πολύβια
699 Πολύβιος
700 Πολύβοια
701 Πολύβοιος
702 Πολυβότης
703 Πολυβώτης
704 Πολυγιάννα
705 Πολυγνώτη
706 Πολυγνώτης
707 Πολύγνωτος
708 Πολύγονος
709 Πολυδάμας
710 Πολυδαμίδας
711 Πολυδάμνα
712 Πολυδάμνεια
713 Πολυδεύκη
714 Πολυδεύκης
715 Πολυδώρα
716 Πολύδωρος
717 Πολυειδής
718 Πολύειδος
719 Πολύευκτη
720 Πολύευκτος
721 Πολυζήλη
722 Πολύζηλος
723 Πολύζος
724 Πολυζώη
725 Πολυζώης
726 Πολυκαρπία
727 Πολύκαρπος
728 Πολυκάστη
729 Πολυκάων
730 Πολύκλεια
731 Πολύκλειτος
732 Πολυκλεύς
733 Πολυκράτης
734 Πολύκριτος
735 Πολυκτήμων
736 Πολύκτωρ
737 Πολύλαος
738 Πολυμέδων
739 Πολυμέρης
740 Πολύμερος
741 Πολυμήδη
742 Πολυμήδης
743 Πολυμήλη
744 Πολύμηλος
745 Πολυμήστωρ
746 Πολύμναστος
747 Πολυμνήστωρ
748 Πολύμνια
749 Πολύμνιος
750 Πόλυμνις
751 Πολύνα
752 Πολυνείκης
753 Πολύνηος
754 Πολυνίκη
755 Πολυνίκης
756 Πολυνόη
757 Πολυνόμη
758 Πολύξεινος
759 Πολυξένη
760 Πολυξενίδας
761 Πολύξενος
762 Πολυξώ
763 Πολυόχη
764 Πολύοχος
765 Πολυπαίδης
766 Πολυπείθης
767 Πολυπερχων
768 Πολυπήμων
769 Πολυποίτης
770 Πολυπρέπων
771 Πόλυς
772 Πολύσεμνη
773 Πολύσεμνος
774 Πολυσθένης
775 Πολυσπέρμων
776 Πολυσπέρχων
777 Πολυσπορίτισσα
778 Πολυστρατιδας
779 Πολύστρατος
780 Πολυτάρκης
781 Πολυτέλεια
782 Πολυτέλειος
783 Πολυτίμη
784 Πολύτιμος
785 Πολύτροπος
786 Πολυφείδης
787 Πολύφημον
788 Πολύφημος
789 Πολυφήτης
790 Πολυφόντης
791 Πολυφράδμων
792 Πολύφρων
793 Πολυχάρης
794 Πολυχαρίδας
795 Πολύχαρμος
796 Πολυχρονία
798 Πολυχρόνιος
799 Πολύχτορας
800 Πολυχτόρος
801 Πολωνα
802 Πομπή
803 Πομπήιος
804 Πομπία
805 Πομπίων
806 Πονολύτρια
807 Ποντέας
808 Ποντεύς
809 Πόντιος
810 Ποντομέδουσα
811 Ποντόνοος
812 Ποντόνος
813 Ποντοπόρεια
814 Πόντος
815 Πόπη
816 Ποπλία
817 Ποπλίων
818 Πορθάων
819 Πορθέας
820 Πορθεύς
821 Πορίνος
822 Πορταϊτισσα
823 Πορτιανή
824 Πορφυρία
825 Πορφυρίων
826 Ποσειδάων
827 Ποσείδιππος
828 Ποσειδών
829 Ποσειδώνα
830 Ποσειδωνία
831 Ποσειδώνιος
832 Πόσσις
833 Ποτα
834 Ποταμία
835 Ποταμιαίνη
836 Ποταμιαίνος
837 Ποτάμων
838 Πότης
839 Ποτιτσα
840 Ποτούλα
841 Πουδέντα
842 Πουδέντος
843 Πουλάτη
844 Πούλια
845 Πουλίκος
846 Πούλιος
847 Πουλουδία
848 Πουλουδιός
849 Πουλυδάμας
850 Πουλχερία
851 Πουλχέριος
852 Πουπλία
853 Πούπλιος
854 Πουπούλα
855 Πουπούλιος
856 Πούρτζης
857 Πραίνεστος
858 Πράνιχος
859 Πραξαγόρα
860 Πραξαγόρας
861 Πράξανδρος
862 Πραξιάδης
863 Πραξίβουλος
864 Πραξιδάμας
865 Πραξιδίκη
866 Πραξίεργος
867 Πραξιθέα
868 Πραξίλεως
869 Πράξιλλα
870 Πραξινόη
871 Πραξίνος
872 Πράξις
873 Πραξίτας
874 Πραξιτέλης
875 Πραξιφάνης
876 Πραξίων
877 Πράξυλλα
878 Πραξώ
879 Πρασίας
880 Πρατίνας
881 Πραύλος
882 Πρεπού
883 Πρέσβειρα
884 Πρεσβία
885 Πρέσβων
886 Πρευγένης
887 Πρίαμος
888 Πρίαπος
889 Πρίασος
890 Πριόλας
891 Πρίσκα
893 Πρίσκος
894 Πρίων
895 Πρνυτίων
896 Πρόαινος
897 Προαναγγελλομένη
898 Πρόας
899 Προαυγα
900 Προαύγη
901 Προαύγης
902 Πρόβη
903 Πρόβος
904 Πρόβουλος
905 Προδίκη
906 Πρόδικος
907 Προδρομία
908 Προδρομίνα
909 Πρόδρομος
910 Προθήνωρ
911 Προθήνωρας
912 Προθοήνωρ
913 Πρόθοος
914 Προθόων
915 Προθώνων
916 Προίτος
917 Πρόκλεια
918 Προκλεύς
919 Πρόκλουλος
920 Πρόκνη
921 Προκοπία
922 Προκόπιος
923 Προκοπού
924 Πρόκριδα
925 Προκρίς
926 Πρόκριτος
927 Προκρούστης
928 Πρόλαος
929 Πρόλοχος
930 Προμαθίων
931 Προμάχη
932 Πρόμαχος
933 Προμένεια
934 Προμεύς
935 Προμηθέα
936 Προμηθέας
937 Πρόμηθος
938 Προνόη
939 Πρόνομος
940 Πρόνοος
941 Προξενίδας
942 Πρόξενος
943 Πρόπις
944 Προπόδας
945 Προπύλη
946 Προσδόκη
947 Προσδόκιος
948 Προσηγορία
949 Προσίστισσα
950 Προστασία
951 Προστάτρια
952 Πρόσυμνα
953 Προσφυγιά
954 Προτασία
955 Προτάσιος
956 Προτερία
957 Προτέριος
958 Προτιάων
959 Προύμνις
960 Προυσίας
961 Προυσιώτισσα
962 Πρόχορη
963 Πρόχορος
964 Πρυμέας
965 Πρυμνεύς
966 Πρυμνώ
967 Πρύτανις
968 Πρώναξ
969 Πρωρεύς
970 Πρώρος
971 Πρωταγόρας
972 Πρώταρχος
973 Πρωτεσίλαος
974 Πρωτεύς
975 Πρώτις
976 Πρωτογένεια
977 Πρωτογένης
978 Πρωτοκλέων
979 Πρωτοκλής
980 Πρωτόλαος
981 Πρωτολέων
982 Πρωτολεώνη
983 Πρωτόλικος
984 Πρωτομάνης
985 Πρωτομάχη
986 Πρωτόμαχος
987 Πρωτομέδεια
988 Πρωτομέδουσα
989 Πρωτονοτάριος
990 Πρωτόπαπας
991 Πρωτοφάνης
993 Πτελέων
994 Πτερέλαος
995 Πτολέμα
996 Πτολεμαΐδα
997 Πτολεμαίος
998 Πτολεμαϊς
999 Πτόλιχος
1000 Πτοοφαγος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία