Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Χρυσίλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δεσιδέριος Δεσιδέριος Δονατιανός Επιτάκιος Επιτάκιος Κουϊντιάνος Λούκιος Μανήν Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος Συάγριος
1 Μαβριανός
2 Μαγαζιώτισσα
3 Μαγγίνος
4 Μαγδαλένα
5 Μαγδαλένια
6 Μαγδαλή
7 Μαγδαληνή
8 Μάγια
9 Μαγίδιον
10 Μαγκαφούλα
11 Μάγνα
12 Μάγνης
13 Μαγνησία
14 Μάγνος
15 Μάγος
16 Μαδιάμ
17 Μαδύτου
18 Μαθθαίος
19 Μαθίλδη
20 Μαθιός
21 Μαθουσάλας
22 Μαία
23 Μαίας
24 Μαϊδούλφος
25 Μαίη
26 Μάϊκολ
27 Μαίμαλος
28 Μαίναλος
29 Μαινάς
30 Μάιρα
31 Μαιρηλέων
32 Μάιρος
33 Μαίσων
34 Μαίτσα
35 Μαίων
36 Μαΐωρ
37 Μακαρεύς
38 Μάκαρις
39 Μακεδόνα
40 Μακεδών
41 Μακελάρια
42 Μακή
43 Μάκης
44 Μάκιστος
45 Μακκώ
46 Μακρής
47 Μάκρις
48 Μακρόβιος
49 Μακώ
50 Μάλα
51 Μαλαίνα
52 Μάλαμας
53 Μαλαματένια
54 Μαλάχ
55 Μαλαχίας
56 Μαλβίνα
57 Μάλγις
58 Μαλγκοζάτα
59 Μαλεβή
60 Μαλελέηλ
61 Μάλης
62 Μαλησσήνη
63 Μαλθάκη
64 Μαλίς
66 Μαλλίων
67 Μάλλουσα
68 Μαλλώτης
69 Μαλός
70 Μαλοχία
71 Μαλφεθά
72 Μαλχίων
73 Μάλχος
74 Μάμα
75 Μαμαντία
76 Μάμας
77 Μαματσάκη
78 Μαμέλχθα
79 Μαμέλχθη
80 Μαμίλιος
81 Μαμίνα
82 Μαμμάριον
83 Μαμμίνος
84 Μαμύκα
85 Μαναθώ
86 Μανάνα
87 Μανασσής
88 Μάνασσης
89 Μανδαλάκη
90 Μανδροκλείδας
91 Μανδροκλής
92 Μανεδή
93 Μανέθων
94 Μανείλια
95 Μανείλιος
96 Μανείλιος
97 Μανήν
98 Μάνθα
99 Μάνθος
100 Μανία
101 Μανιάνα
102 Μανίκα
103 Μανίνα
104 Μανιώ
105 Μανοδώρα
106 Μανόδωρος
107 Μανουσία
108 Μανούσος
109 Μανταλένα
110 Μανταλένια
111 Μαντία
112 Μαντίας
113 Μαντίθεος
114 Μαντιλούσα
115 Μαντίνεια
116 Μαντινεύς
117 Μάντιος
118 Μαντόνα
119 Μαντώ
120 Μανωλίνα
121 Μάξιμη
122 Μαξιμιλιανή
123 Μαξιμιλιανός
124 Μαξιμίνος
125 Μάξιμος
126 Μαξιμώ
127 Μαουγάλδιος
128 Μάρα
129 Μαραθούσα
130 Μαραθών
131 Μαραθωνομάχος
132 Μαράνα
133 Μαρανθία
134 Μαράτα
135 Μάρβα
136 Μάρβια
137 Μάργαρης
138 Μαργαρίτα
139 Μαργαρίτης
140 Μαργεντίνη
141 Μαργέτα
142 Μαργιάννα
143 Μαργιαρένα
144 Μαργιέτα
145 Μαργιορίτσα
146 Μαργιώρα
147 Μαργιωρή
148 Μάργκαρετ
149 Μαργκώ
150 Μαρδαρία
151 Μαρδάριος
152 Μαρδικούλα
153 Μαρδίτσα
154 Μαρδοχαῖος
155 Μάρδων
156 Μαρέα
157 Μαρέβα
158 Μαρέρια
159 Μάρη
160 Μαρηλία
161 Μάρης
162 Μάρθα
163 Μαρία
164 Μαριαγγέλα
165 Μαριαδώρα
166 Μαριαλένα
167 Μαριαλίνα
168 Μαριάμ
169 Μαριάμνη
170 Μάριαν
171 Μαριάνα
172 Μαριάνας
173 Μαριάνδρη
174 Μαριανέτα
175 Μαριάνθη
176 Μαριανίνα
177 Μαριάννα
178 Μαριαννέτα
179 Μαριανός
180 Μαριάντα
181 Μαριάντζελα
182 Μαριαντίνα
183 Μαριαρένα
184 Μαριαστέλλα
185 Μαριβάνα
186 Μαριβέρα
187 Μαριβέτα
188 Μαριγιάννα
189 Μαριγιώτα
190 Μαριγούλα
191 Μαριδώρα
192 Μαριέλα
193 Μαριέλενα
194 Μαριελίνα
195 Μαριέλλα
196 Μαριεντίνα
197 Μαριέπη
198 Μαριετίνα
199 Μαριέττα
200 Μαριεύη
201 Μαρίζα
202 Μαριθέα
203 Μαρίκα
204 Μαρικαίτη
205 Μαρίκαλη
206 Μαρικέλλυ
207 Μαρικούλα
208 Μαριλένα
209 Μαριλένια
210 Μαριλένος
211 Μαριλέτα
212 Μαριλή
213 Μαρίλια
214 Μαριλιάννα
215 Μαριλίζα
216 Μαριλίλη
217 Μαριλίνα
218 Μαριλίς
219 Μαριλίτα
220 Μαριλίτσα
221 Μαριλού
222 Μαριλύβια
223 Μαριλυν
224 Μαριμίνα
225 Μαρίνα
226 Μαρινέλη
227 Μαρινέλλα
228 Μαρίνης
229 Μαρινία
230 Μαρίνος
231 Μαρινότα
232 Μαριόλα
233 Μαριόλγα
234 Μαριολένη
235 Μάριον
236 Μάριος
237 Μαριπάνα
238 Μάρις
239 Μαρίσα
240 Μαρισάντυ
241 Μαρίσια
242 Μαρίσμη
243 Μαρισόφη
244 Μαρίσσα
245 Μαριστάλλα
246 Μαριστέλλα
247 Μαριστέφη
248 Μαρίτα
249 Μαριτίνα
250 Μαρίων
251 Μαριωρή
252 Μαριωρή
253 Μαριώτα
254 Μαρκαντώνιος
255 Μαρκεζίνης
256 Μαρκελίνος
257 Μαρκέλλα
258 Μάρκελλος
259 Μαρκέτα
260 Μαρκέτος
261 Μαρκετούση
262 Μαρκεττού
263 Μαρκησία
264 Μαρκήσιος
265 Μαρκία
266 Μαρκιάνα
267 Μαρκιανός
268 Μαρκίος
269 Μάρκος
270 Μαρκότ
271 Μαρλένα
272 Μαρλίνα
273 Μάρμαιρα
274 Μάρμαξ
275 Μαρμόρα
276 Μαρόλ
277 Μαρόλια
278 Μάρος
279 Μαρουθάς
280 Μάρπησσα
281 Μαρς
282 Μαρσάλιος
283 Μαρσέλλα
284 Μαρσέλλος
285 Μάρση
286 Μάρσια
287 Μαρσύας
288 Μαρτάν
289 Μάρτης
290 Μαρτίνα
291 Μαρτινιάνα
292 Μαρτίνος
293 Μαρτσελ
294 Μαρτυρία
295 Μαρτύριος
296 Μαρτυροκλής
297 Μαρτύροχος
298 Μαρψίας
299 Μάρων
300 Μαρώνεια
301 Μαρωτέσα
302 Μαστιχένια
303 Μάστορας
304 Μάστωρ
305 Μάτα
306 Ματθαίος
307 Μάτθαν
308 Ματθίλδη
309 Ματίλδα
310 Ματίλθη
311 Ματίνα
312 Ματινιώ
313 Ματούλα
314 Ματούρος
315 Ματρέας
316 Μάτρις
317 Μάτρων
318 Ματρώνα
319 Ματταθίας
320 Μάτω
321 Μαύρα
322 Μαυραγάνη
323 Μαυριανός
324 Μαυρίκα
325 Μαυρικία
326 Μαυρίκιος
327 Μαυριώτισσα
328 Μαυρομμάτα
329 Μαύρος
330 Μαυρουδής
331 Μαϋσιμάς
332 Μαχαιριώτισσα
333 Μαχαιρωμένη
334 Μαχανίδας
335 Μαχάτας
336 Μαχάων
337 Μάχη
338 Μάχια
339 Μαχμούντ
340 Μάχων
341 Μεγαίνετος
342 Μέγαιρα
343 Μεγακλείδης
344 Μεγακλεύς
345 Μεγακλής
346 Μεγακρέων
347 Μεγαλάγυρος
348 Μεγάλαρος
349 Μεγάλαρτος
350 Μεγαλοστράτη
351 Μεγαλοφάνης
352 Μεγαλόχαρη
353 Μεγαμήδη
354 Μεγαμήδης
355 Μεγάνειρα
356 Μεγαπένθης
357 Μεγάρα
358 Μεγαρεύς
359 Μεγάρη
360 Μέγαρος
361 Μέγας
362 Μεγασθένης
363 Μέγης
364 Μεγιάλιος
365 Μέγιλλα
366 Μέγιλλος
367 Μεγιστεύς
368 Μεγίστη
369 Μεγιστόνος
370 Μεδεών
371 Μεδεώνας
372 Μέδιμνος
373 Μέδοντας
374 Μεδοντιάς
375 Μεδούλη
376 Μέδουσα
377 Μεδουσανθή
378 Μέδων
379 Μέθαπος
380 Μεθάρμη
381 Μέθη
382 Μεθοδία
383 Μεθόδιος
384 Μεθυμάκης
385 Μεθυμναίος
386 Μεθώνη
387 Μειδίας
388 Μειδυλίδης
389 Μειδύλος
390 Μεικιάδης
391 Μειλανίων
392 Μείραξ
393 Μελαγχαίτης
394 Μέλαγχρος
395 Μέλαινα
396 Μελαινέας
397 Μελαινεύς
398 Μελαινη
399 Μελαμνίδας
400 Μελάμποδας
401 Μέλαμπος
402 Μελάμπους
403 Μελάμπυγος
404 Μελανεία
405 Μελανεύς
406 Μελάνθεια
407 Μελανθεύς
408 Μελανίππη
409 Μελανιππίδης
410 Μελάνιππος
411 Μελανκόμας
412 Μελάντας
413 Μελάντης
414 Μελάνωπος
415 Μέλας
416 Μελάσσιπος
417 Μελαυρώ
418 Μελαχρινή
419 Μελέαγρος
420 Μελέας
421 Μελέδημος
422 Μελενίκος
423 Μελετία
424 Μελέτιος
425 Μέλετος
426 Μελη
427 Μέλης
428 Μελησαγόρας
429 Μελήσανδρος
430 Μελησίας
431 Μελησιππιδα
432 Μελήσιππος
433 Μελία
434 Μελιάνα
435 Μελιάννα
436 Μελίβοια
437 Μελίζα
438 Μελίη
439 Μελίκα
440 Μελικέρτη
441 Μελικέρτης
442 Μελίνη
443 Μελίννα
444 Μελίνος
445 Μελιντίνα
446 Μελιξώ
447 Μέλιος
448 Μελισάνδρα
449 Μελίσανδρος
450 Μελισίας
451 Μέλισσα
452 Μελισσάνθη
453 Μελισσεύς
454 Μελισσηνή
455 Μελισσηνός
457 Μέλισσος
458 Μελισσώ
459 Μελιστάθης
460 Μελίστη
461 Μελιστίχη
462 Μελίτεια
463 Μελιτεύς
465 Μελίτη
466 Μελιτίνα
467 Μελιτίνη
468 Μελιτίνος
469 Μέλλια
470 Μελλω
471 Μέλλων
472 Μέλος
473 Μέλπεια
474 Μελπίνα
475 Μέλπις
476 Μελπίτα
477 Μελπομένη
479 Μελτίνη
480 Μέλτσια
481 Μελχιόρ
482 Μελχισεδέκ
483 Μελχίων
484 Μελώ
485 Μελωδία
486 Μέλων
487 Μέμα
488 Μεμάγγελος
489 Μεμβλίαρος
490 Μέμνια
491 Μέμνων
492 Μέμος
493 Μέμφις
494 Μέναιχμος
495 Μενακλής
496 Μενάλκης
497 Μένανδρος
498 Μενασθώ
499 Μένδρη
500 Μένδρης
501 Μενεδαίος
502 Μενέδημος
503 Μενέκαλος
504 Μενεκλείδης
505 Μένεκλης
506 Μενεκράτης
507 Μενέκωλος
508 Μενελάη
509 Μενέλαος
510 Μενελίκος
511 Μενέμαχος
512 Μενεξενος
513 Μενεξές
514 Μενεξία
515 Μενεπτόλεμος
516 Μενέσαιχμος
517 Μενεσθεύς
518 Μενεσθώ
519 Μενέστωρ
520 Μενέτωρ
521 Μενέχεος
522 Μένη
523 Μένης
524 Μένθη
525 Μένια
526 Μένιγνος
527 Μένιος
528 Μενίππη
529 Μενιππίδης
530 Μένιππος
533 Μενόδωρος
534 Μενοικεύς
535 Μενοίτιος
536 Μένος
537 Μέντζελος
538 Μέντης
539 Μεντιζη
540 Μέντωρ
541 Μένων
542 Μερβίνα
543 Μεριλένα
544 Μερκουλιάλιος
545 Μερκουρία
546 Μερκούριος
547 Μερμερεύς
548 Μέρμερος
549 Μέρμνων
550 Μερόπη
551 Μέροψ
552 Μέρσα
553 Μερσεϊντα
554 Μερσίνα
555 Μέρτα
556 Μέρτια
557 Μέρτιος
558 Μέρτος
559 Μεσαύλης
560 Μεσαύλιος
561 Μεσεής
562 Μεσημβρία
563 Μέσθλης
564 Μεσινίδης
565 Μέσιππος
566 Μέσιρος
567 Μεσομήδης
568 Μεσοσπορίτισσα
569 Μεσσαλίνα
570 Μέσσαπος
571 Μεσσήνη
572 Μεσσηνία
573 Μεσσίας
574 Μεστός
575 Μέταβος
576 Μεταγένης
577 Μετάλκης
578 Μεταμόρφη
579 Μετάνειρα
580 Μεταξάς
581 Μεταξία
582 Μέτοπος
583 Μέτων
584 Μετώπη
585 Μέτωπος
586 Μεχμέτ
587 Μήδεια
588 Μήδεος
589 Μηδεσικάστη
590 Μηδεσικικάστη
591 Μήδιος
592 Μήδοκος
593 Μήδος
594 Μηδοσάδης
595 Μήδων
596 Μήθυμνα
597 Μηκιονίκη
598 Μηκιστέας
599 Μηκιστεύς
600 Μηλένη
601 Μηλιά
602 Μηλίνη
603 Μήλιος
604 Μηλόβιος
605 Μηλοβόσιος
606 Μηλόβοσις
607 Μήλος
608 Μήνα
609 Μηναία
610 Μηναίος
611 Μηνάς
612 Μήνη
613 Μήνης
614 Μήνις
615 Μηνογένης
616 Μηνόδοτος
617 Μηνοδώρα
618 Μηνόδωρος
619 Μηνόδωτος
620 Μηνόκριτος
621 Μηνοφάνης
622 Μηνόφιλος
623 Μηνώ
624 Μηνώδιος
625 Μήνων
626 Μηριγένης
627 Μηριόνη
628 Μηριόνης
629 Μηρορραφής
630 Μησαίη
631 Μήστρα
632 Μήστωρ
633 Μήτα
634 Μητάκος
635 Μητιάδουσα
636 Μητιόχη
637 Μητίοχος
638 Μήτις
639 Μητίχη
640 Μήτιχος
641 Μητίων
642 Μήτρας
643 Μητρόδοτος
644 Μητρόθεμις
645 Μητρόθεμις
646 Μητρόξενος
647 Μητροβάτα
648 Μητροβάτης
649 Μητρόβιος
650 Μητρογένεια
651 Μητρογένης
652 Μητροδόξα
653 Μητρόδοξης
654 Μητροδότα
655 Μητροδώρα
656 Μητρόδωρος
657 Μητρόκλεια
658 Μητροκλής
659 Μήτρος
660 Μητροτίμη
661 Μητρούσα
662 Μητροφάνης
663 Μητροφήμη
664 Μητροφίλη
665 Μητροφών
666 Μητροφώσσα
667 Μητρόφαντος
668 Μητρόφαντος
669 Μητρόφημος
670 Μητρόφιλος
671 Μήτση
672 Μήτσος
673 Μήτων
674 Μία
675 Μιαούλης
676 Μιαραναθούσα
677 Μίδαμος
678 Μίδας
679 Μίδεια
680 Μιδείη
681 Μίθαικος
682 Μιθριδάτης
683 Μίκα
684 Μικαελένα
685 Μίκαλλος
686 Μικε
687 Μικέλης
688 Μικέλια
689 Μικέλλα
690 Μικέλλης
691 Μικές
692 Μίκης
693 Μικίνας
694 Μικιρδιτς
695 Μικίων
696 Μικκίων
697 Μίκκος
698 Μικρίνας
699 Μίκυθος
700 Μίκυλος
701 Μικώ
702 Μίκων
703 Μιλάνος
704 Μιλάντη
705 Μιλδρέδη
706 Μιλένα
707 Μίλητος
708 Μιλιάς
709 Μιλίζα
710 Μίλκα
711 Μίλος
712 Μίλτας
713 Μιλτιάδης
714 Μιλτώ
715 Μίλτων
716 Μιλύας
717 Μίλων
718 Μιλωνία
719 Μίμαντας
720 Μίμας
721 Μίμης
722 Μίμνερμος
723 Μιμνόμαχος
724 Μίνα
725 Ἀμιναδάβ
726 Μίνδαρος
727 Μινέρβα
728 Μίνθη
729 Μινθώ
730 Μινικίος
731 Μίννα
732 Μινουκιανός
733 Μίντι
734 Μινυάς
735 Μινύας
736 Μίνωα
737 Μίνωας
738 Μίνωας
739 Μίνως
740 Μινώταυρος
741 Μιραν
742 Μιράντα
743 Μιρέλλα
744 Μιρένα
745 Μιριενα
746 Μίρκα
747 Μίρκο
748 Μιρλενα
749 Μίρνα
750 Μιροσλαβα
751 Μισαήλ
752 Μισγολαϊδας
753 Μισγόλας
754 Μίσδας
755 Μισέλ
756 Μίσηνος
757 Μισιέλ
758 Μισιελίν
759 Μίτση
760 Μίτυς
761 Μιχαήλ
762 Μιχαηλία
763 Μιχαίας
764 Μιχαίος
765 Μλάντεν
766 Μνάσα
767 Μνασαγόρας
768 Μνασάλκας
769 Μνασέας
770 Μνασίβουλος
771 Μνασιγείτων
772 Μνασιθέα
773 Μνασιθέας
774 Μνάσινος
775 Μνάσιππος
776 Μνασίων
777 Μνάσων
778 Μνήμη
779 Μνημοσύνη
782 Μνήμων
783 Μνησαγόρας
784 Μνησαρέτη
785 Μνήσαρχος
786 Μνησθέας
787 Μνησίβουλος
788 Μνησίδημος
789 Μνησίθεος
790 Μνησικλής
791 Μνησίλεως
792 Μνησίλοχος
793 Μνησιμάχη
794 Μνησίμαχος
795 Μνησιπτόλεμος
796 Μνησίς
797 Μνησίφιλος
798 Μνήσος
799 Μνήστρα
800 Μοδεράτος
801 Μοδέστα
802 Μόδεστος
803 Μοίρα
804 Μοιραι
805 Μοιριάδης
806 Μοίρις
807 Μοίριχος
808 Μοιροκλής
809 Μολίας
810 Μολίων
811 Μόλομβρος
812 Μόλος
813 Μολοσσός
814 Μολπαδία
815 Μόλπη
816 Μολπία
817 Μόλπις
818 Μόλπος
819 Μολυβδοσκέβαστη
820 Μόλων
821 Μόνα
822 Μοναρκά
823 Μόνικα
824 Μονίμη
825 Μόνιμος
826 Μοντάνα
827 Μοντανός
828 Μόνυχος
829 Μορέα
830 Μορία
831 Μορίν
832 Μόριχος
833 Μόρσιμος
834 Μόρσων
835 Μόρτης
836 Μόρυς
837 Μόρυχος
838 Μορφεύς
839 Μορφώ
840 Μόσχα
841 Μοσχιανή
842 Μοσχίων
843 Μοσχοβίνα
844 Μοσχοκαρφένια
845 Μόσχος
846 Μόσχω
847 Μοσχωνάς
848 Μοτύη
849 Μουεσσερ
850 Μούλιος
851 Μουράτιος
852 Μουρβετ
853 Μούσα
854 Μουσαίος
855 Μούσος
856 Μουσώνιος
857 Μόψοπος
858 Μόψος
859 Μπακάρ
860 Μπακαρία
861 Μπαλής
862 Μπάμπης
863 Μπαμπίνα
864 Μπάμπος
865 Μπαντούλα
866 Μπάρμπαρα
867 Μπάρον
868 Μπατζίμι
869 Μπατζιμία
870 Μπάτης
871 Μπατίστας
872 Μπέβερλη
873 Μπέκαν
874 Μπέκας
875 Μπελεφάνης
876 Μπελίντα
877 Μπελκις
878 Μπέλος
879 Μπέμπα
880 Μπέμπης
881 Μπενάκης
882 Μπενούλα
883 Μπερναντέτ
884 Μπέρναρντ
885 Μπέσσυ
886 Μπέτη
887 Μπετίνη
888 Μπέττυ
889 Μπέτυ
890 Μπηγίνα
891 Μπήλιω
892 Μπία
893 Μπιάνκα
894 Μπιλιώ
895 Μπιλκη
896 Μπογδάνα
897 Μπόγιαν
898 Μπογιάνα
899 Μποϊζίλ
900 Μπόρας
901 Μπόρις
902 Μπορίσος
903 Μπουζιάνα
904 Μπουλένια
905 Μπουλέντ
906 Μπουμπουλίνα
907 Μπράιαν
908 Μπριγκίτα
910 Μπρούκ
911 Μπρουνίλντα
912 Μπρούχ
913 Μυγδόνια
914 Μύγδων
915 Μύδων
916 Μύης
917 Μυία
918 Μυκαλησσός
919 Μυκηνεύς
920 Μυκήνη
921 Μύκονος
922 Μύλης
923 Μύλινος
924 Μύλιος
925 Μυλλίας
926 Μυλτώ
927 Μύνης
928 Μυράνθη
929 Μυράντα
930 Μύργιαμ
931 Μυρέλα
932 Μύρια
933 Μύριαμ
934 Μυριανθέας
935 Μυριάνθη
936 Μυριέλλα
937 Μυρίκη
938 Μυρίνα
939 Μύρινα
940 Μυρίνη
941 Μυρκεύς
942 Μυρλεανός
943 Μυρμηκίδης
944 Μύρμηξ
945 Μυρμιδόνη
946 Μυρμιδών
947 Μύρνα
948 Μυροβλύτισσα
949 Μυρογιάννης
950 Μυρολένα
951 Μύρος
952 Μυροφόρα
953 Μυροφόρος
954 Μύρρα
955 Μυρρίνη
956 Μυρσίλος
957 Μυρσίνη
958 Μύρσος
959 Μυρτενή
960 Μυρτίλος
961 Μυρτίς
962 Μύρτος
963 Μυρτώεσσα
964 Μύρων
965 Μυρώνια
966 Μυρωνιανός
967 Μυρωνίδης
968 Μύς
969 Μύσιος
970 Μύσκελλος
971 Μύστα
972 Μύστις
973 Μύσων
974 Μύσωνας
975 Μύτων
976 Μυφελαιώτισσα
977 Μωησής
978 Μωικώ
979 Μώκιος
980 Μώλος
981 Μωρήν
982 Μώρις
983 Μωυσής
984 Μωυσία
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία