Εορτές 24 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αγία Αιμιλία
Άλλες Σημερινές Εορτές: Yrchard Άγιος Ευτύχιος ο Μάρτυς (Ευτυχής Μελιτηνής) Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Άγιος Τατίων Όσιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης
1 Λάβαξ
2 Λάβας
3 Λάβδα
4 Λάβδακος
5 Λαβίθης
6 Λαβίνια
7 Λαβίνιος
8 Λαβώτας
9 Λαγέτας
10 Λαγίς
11 Λαγίσκα
12 Λαγογιάννης
13 Λάγος
14 Λαγουδιανή
15 Λαδάκης
16 Λάδας
17 Λαδίκη
18 Λαδικος
19 Λάδοκος
20 Λάδρομος
21 Λαδων
22 Λαέρκης
23 Λαέρτης
24 Λαέρτιος
25 Λαζαρέτα
26 Λαζαρία
27 Λάζαρος
28 Λαιανδρίς
29 Λαϊάς
30 Λάιας
31 Λάιας
32 Λάιος
33 Λαΐς
34 Λαιτήσια
35 Λάκαινα
36 Λακεδαίμων
37 Λάκης
38 Λακράτης
39 Λακρατίδας
40 Λακρατίδης
41 Λακρίνης
42 Λάκριτος
43 Λακύδης
44 Λάκων
45 Λαλαγη
46 Λαλάκης
47 Λαλούλα
48 Λάμαχος
49 Λαμέδων
50 Λαμέχ
51 Λαμία
52 Λάμια
53 Λάμιος
54 Λάμος
55 Λαμπαδία
56 Λαμπαδός
57 Λαμπάς
58 Λαμπετίη
59 Λαμπηδών
60 Λάμπης
61 Λαμπιδώ
62 Λαμπίρης
63 Λαμπίρω
64 Λάμπις
65 Λαμπιτώ
66 Λάμπιχος
67 Λαμποβίτισσα
68 Λάμπος
69 Λάμπουσα
70 Λαμπρά
71 Λαμπράκης
72 Λαμπροκλής
73 Λαμπρόμαχος
74 Λάμπρος
75 Λαμπρότατη
76 Λαμπροφορία
77 Λαμπυρίς
78 Λαμπωτας
79 Λαμύνθιος
80 Λάμφιλος
81 Λάνα
82 Λάνασσα
83 Λάνγια
84 Λανίκη
85 Λάντερν
86 Λαόγονος
87 Λαογόρας
88 Λαογόρη
89 Λαοδάμας
90 Λαοδάμεια
91 Λαοδηγήτρια
92 Λαοδίκεια
93 Λαοδίκη
94 Λαοδίκης
95 Λαοδίκιος
96 Λαοδόκος
97 Λαόδοκος
98 Λαοθόη
99 Λαοθόης
100 Λαοκόων
101 Λαοκόωσα
102 Λαοκράτης
103 Λαοκρατία
104 Λαομέδεια
105 Λαομέδων
106 Λαομένη
107 Λαομένης
108 Λαομήδης
109 Λαονόμη
110 Λαού
111 Λάουρα
112 Λάουρος
113 Λαόφιλος
114 Λαοφόντη
115 Λαπάδιον
116 Λάπηδος
117 Λαπίθης
118 Λάρα
119 Λάρης
120 Λαριάδα
121 Λαρίσα
122 Λάριχος
123 Λάρκος
124 Λαρμπι
125 Λαρνιώτισσα
126 Λασθεκία
127 Λασθένεια
128 Λασθένης
129 Λάσιος
130 Λάσκαρης
131 Λασκαρία
132 Λάσος
133 Λαστρατίδας
134 Λασύρτας
135 Λατίνος
136 Λατομίτισσα
137 Λάτραμυς
138 Λατρεύς
139 Λαυρεντία
140 Λαυρέντιος
141 Λαφάης
142 Λαφάνης
143 Λαφάων
144 Λαφιδώθ
145 Λάφιλος
146 Λαφίνα
147 Λαχαρής
148 Λαχάρης
149 Λαχαρίδας
150 Λάχεσις
151 Λάχης
152 Λάχνη
153 Λάχων
154 Λάων
155 Λέα
156 Λέαγρος
157 Λεάδης
158 Λέαινα
159 Λεάναξ
160 Λεάνδρα
161 Λέανδρος
162 Λεάνειρα
163 Λέαρχος
164 Λεβαντία
165 Λεββαίος
166 Λεβέντης
167 Λεία
168 Λέια
169 Λειαγόρη
170 Λειλά
171 Λειώδης
172 Λειώκριτος
173 Λέλα
174 Λέλεξ
175 Λέλια
176 Λελίτα
177 Λέλλος
178 Λελούδα
179 Λελούδας
180 Λεμονής
181 Λεμονθέα
182 Λεμονιά
183 Λένα
184 Λενάντα
185 Λένγκω
186 Λένης
187 Λένια
188 Λενίτσα
189 Λενιώ
190 Λένος
191 Λέντης
192 Λέξανδρος
193 Λεό
194 Λεονάρδος
195 Λεοννάτος
196 Λεονταρίτη
197 Λέοντας
198 Λεοντεύς
200 Λεοντής
201 Λεοντία
202 Λεοντιάδης
203 Λεόντιον
204 Λεοντίσκος
205 Λεόντιχος
206 Λεοντομένης
207 Λεονώρα
208 Λεοπόλδος
209 Λεόφρων
210 Λεπρεάτης
211 Λεπτίνης
212 Λέπτις
213 Λερία
214 Λεσβία
215 Λεσβόθεμις
216 Λεσβοκλής
217 Λεσβώναξ
218 Λεσινιώτισσα
219 Λέσλη
220 Λέσχης
221 Λέσχος
222 Λέτα
223 Λετίσια
224 Λετρεύς
225 Λευί
226 Λευίς
227 Λευκάδιος
228 Λευκάτη
229 Λεύκια
230 Λεύκιος
231 Λευκίππη
232 Λεύκιππος
233 Λευκοθέα
234 Λευκοθέη
235 Λευκολοφίδης
236 Λευκονόη
237 Λευκόπεος
238 Λευκοφρυς
239 Λεύκων
240 Λευκώνης
241 Λευκωπεύς
242 Λευκωσία
243 Λεϋλά
244 Λεφένα
245 Λέχης
246 Λεχούσα
247 Λεωβώτας
248 Λεωβώτας
249 Λεωβώτης
250 Λεωγόρας
251 Λεωδάμας
252 Λεώδοκος
253 Λεωκήδης
254 Λεωκράτης
255 Λεωκρήτια
256 Λεώκριτος
257 Λεωκύδης
258 Λέων
259 Λεώνη
260 Λεωνίδα
261 Λεωνίδας
262 Λεωνόρα
263 Λεωντίνη
264 Λεώνυμος
265 Λεωπρέπης
266 Λέως
267 Λεωσθένης
268 Λεωτροφίδης
269 Λεωτυχίδας
270 Λεωτυχίδης
271 Λεώφαντας
272 Λεώφαντος
273 Λεωχάρης
274 Ληαγόρη
275 Λήδα
276 Λήδη
277 Λήθος
278 Ληϊητος
279 Λημναία
280 Λημναίος
281 Ληναίος
282 Λήτος
283 Λητώ
284 Λία
285 Λιαίος
286 Ἐλιακείμ
287 Λιάκος
288 Λιάκουρας
289 Λιάνα
290 Λιάννα
291 Λιάς
292 Λιασής
293 Λιβαδιώτισσα
294 Λιβάνιος
295 Λιβέρης
296 Λιβεριανός
297 Λιβέριος
298 Λίβιος
299 Λίβιστρος
300 Λιβρεθία
301 Λιβύη
302 Λίβυσσα
303 Λίβων
304 Λίγεια
305 Λιγύρων
306 Λίζα
307 Λιζέτα
308 Λίθαγος
309 Λιθαρή
310 Λικίνιος
311 Λικώρος
312 Λικώρος
313 Λικώρος
314 Λικυμνία
315 Λικύμνιος
316 Λικώρεια
317 Λίλαια
318 Λίλαιος
319 Λίλη
320 Λίλης
321 Λίλια
322 Λιλιάνα
323 Λίλιθ
324 Λιλίκα
325 Λίλλων
326 Λίλουσα
327 Λιλυβήας
328 Λιλυβηΐς
329 Λιμναία
330 Λιμναίος
331 Λίμνη
332 Λίμνος
333 Λιμνώρεια
334 Λιμπερτυ
335 Λίνα
336 Λινάρδος
337 Λίνδος
338 Λινίτσα
339 Λίνος
340 Λίντα
341 Λίξος
342 Λιονταρής
343 Λιόσα
344 Ἐλιούδ
345 Λιουντμιλα
346 Λιπάρα
347 Λίπαρος
348 Λιριόπη
349 Λισσίας
350 Λιτίνα
351 Λίτσα
352 Λίτσος
353 Λίχας
354 Λίχης
355 Λίχης
356 Λίλλων
357 Λόβη
358 Λόβων
359 Λογγίνος
360 Λογκοβάρδα
361 Λογοθέτης
362 Λοίζα
363 Λοΐζος
364 Λοιμιώτισσα
365 Λόις
366 Λοκρός
367 Λόλα
368 Λολλίων
369 Λόλλος
370 Λοξίας
371 Λοξώ
372 Λοπάδιον
373 Λορελάη
374 Λορένα
375 Λορένσε
376 Λορέντζος
377 Λοριάνα
378 Λόττις
379 Λουβαρά
380 Λουγκρού
381 Λουδα
382 Λουδοβίκα
383 Λουδοβίκος
384 Λούης
385 Λούθηρος
386 Λουίζα
387 Λουΐζος
388 Λουκάς
389 Λουκία
390 Λουκιάνα
391 Λουκιανή
392 Λουκιανός
393 Λουκίλιος
394 Λουκιλλιανός
395 Λουκίνη
396 Λουκίνος
397 Λούκιος
398 Λουκούλα
399 Λούκουλος
400 Λουκρητία
401 Λουκρήτιος
403 Λούλα
404 Λούλης
405 Λουλού
406 Λουλούδης
407 Λουλουδιά
408 Λουμινίτα
409 Λουντμίλα
410 Λουπία
411 Λουπικίνος
412 Λούπων
413 Λούση
414 Λουσία
415 Λουσίλ
416 Λούσιος
417 Λουτσία
418 Λουτσιε
419 Λούτσιος
420 Λούτφη
421 Λύα
422 Λυβια
423 Λυγαίος
424 Λύγδαμις
425 Λυγερή
426 Λύγηρος
427 Λυγία
428 Λυγκεύς
429 Λύδα
430 Λύδη
431 Λυδία
432 Λυδιάννα
433 Λύκα
434 Λυκάβας
435 Λύκαιθος
436 Λύκαινα
437 Λυκαίος
438 Λυκάμβας
439 Λύκανθος
440 Λυκάονας
441 Λυκάρητος
442 Λυκάριος
443 Λυκάστης
444 Λύκαστο
445 Λύκαστος
446 Λυκάωνας
447 Λυκέας
448 Λύκη
449 Λύκητος
450 Λυκία
451 Λυκίας
452 Λυκιγένεια
453 Λυκιγενής
454 Λυκίδας
455 Λυκίμνιος
456 Λυκίνη
457 Λυκίνος
458 Λύκις
459 Λυκίσκος
460 Λύκκα
461 Λυκόδας
462 Λυκοδήμου
463 Λυκομήδης
464 Λυκοπανάγος
465 Λύκος
466 Λυκούργος
467 Λυκούρεσι
468 Λυκοφόντης
469 Λυκοφρονίδη
470 Λυκόφρων
471 Λύκτιος
472 Λύκτος
473 Λύκων
474 Λυκωπεύς
475 Λυκώπης
476 Λυκωρέας
477 Λυκωρεύς
478 Λυκώτας
479 Λυμνώρεια
480 Λυμπέρης
481 Λυναιτόκυστον
482 Λύο
483 Λύρα
484 Λύραμνος
485 Λύρκος
486 Λύρνος
487 Λύρος
488 Λυσαγόρας
489 Λυσάνδρα
490 Λυσανδρίδας
491 Λύσανδρος
492 Λυσανία
493 Λυσανίας
494 Λύση
495 Λυσιάδης
496 Λυσιάνασσα
497 Λυσίανθος
498 Λυσίας
499 Λυσίβιος
500 Λυσιδίκη
501 Λυσίθεος
502 Λυσίθοος
503 Λυσικλείδης
504 Λυσικλής
505 Λυσικράτη
506 Λυσικράτης
507 Λυσιμάχη
508 Λυσίμαχος
510 Λυσιμένης
511 Λυσίνομος
512 Λυσίππη
513 Λύσιππος
514 Λύσις
515 Λυσιστράτη
516 Λυσίστρατος
517 Λύσος
518 Λύσσανδρος
519 Λυσσίμαχος
520 Λύσων
521 Λυταία
522 Λύτρια
523 Λώιδα
524 Λωξάνδρα
525 Λώρα
526 Λωρέτα
527 Λώρης
528 Λώρια
529 Λωΐς
530 Λωτ
531 Λωτίς
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία