Εορτές 14 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρκελλος Επίσκοπος Απαμείας Άγιος Ουρσίκιος Λούκιος Προφήτης Μιχαίας
1 Λάβαξ
2 Λάβας
3 Λάβδα
4 Λάβδακος
5 Λαβίθης
6 Λαβίνια
7 Λαβίνιος
8 Λαβώτας
9 Λαγέτας
10 Λαγίς
11 Λαγίσκα
12 Λαγογιάννης
13 Λάγος
14 Λαγουδιανή
15 Λαδάκης
16 Λάδας
17 Λαδίκη
18 Λαδικος
19 Λάδοκος
20 Λάδρομος
21 Λαδων
22 Λαέρκης
23 Λαέρτη
24 Λαέρτης
25 Λαζαρέτα
26 Λαζαρία
27 Λάζαρος
28 Λαιανδρίς
29 Λαϊάς
30 Λάιας
31 Λάιας
32 Λαϊόβα
33 Λάιος
34 Λαΐς
35 Λαιτήσια
36 Λαιτήσιος
37 Λάκαινα
38 Λακεδαίμων
39 Λάκης
40 Λακράτης
41 Λακρατίδας
42 Λακρατίδης
43 Λακρίνης
44 Λάκριτος
45 Λακύδης
46 Λάκων
47 Λαλαγη
48 Λαλάκης
49 Λαλούλα
50 Λάμαχος
51 Λαμέδων
52 Λαμέχ
53 Λαμία
54 Λάμια
55 Λάμιος
56 Λάμος
57 Λαμπαδία
58 Λαμπαδός
59 Λαμπετίων
60 Λαμπετώ
61 Λάμπη
62 Λαμπηδών
63 Λαμπηθώ
64 Λάμπης
65 Λαμπίρης
66 Λαμπίρω
67 Λαμπίς
68 Λάμπις
69 Λάμπιχος
70 Λαμποβίτισσα
71 Λάμπουσα
72 Λαμπρά
73 Λαμπράκης
74 Λαμπροκλής
75 Λαμπρόμαχος
76 Λάμπρος
77 Λαμπρότατη
78 Λαμπροτρίτη
79 Λαμπροτρίτης
80 Λαμπροφορία
81 Λαμπυρίς
82 Λαμπώ
83 Λάμπων
84 Λαμπωτας
85 Λαμύνθιος
86 Λάμφιλος
87 Λάνα
88 Λάνασσα
89 Λάνγια
90 Λανίκη
91 Λάντερν
92 Λαόγονος
93 Λαογόρας
94 Λαογόρη
95 Λαοδάμας
96 Λαοδάμεια
97 Λαοδηγήτρια
98 Λαοδίκη
99 Λαοδίκιος
100 Λαοδόκη
101 Λαοδόκος
102 Λαοθόη
103 Λαοθόης
104 Λαοκόων
105 Λαοκόωσα
106 Λαοκράτη
107 Λαοκράτης
108 Λαομέδεια
109 Λαομέδων
110 Λαομένη
111 Λαομένης
112 Λαομήδης
113 Λαονόμη
114 Λαού
115 Λαόφιλος
116 Λαοφόντη
117 Λαπάδιον
118 Λάπηδος
119 Λαπίθης
120 Λάρα
121 Λάρης
122 Λαριάδα
123 Λαρίσα
124 Λάριχος
125 Λάρκος
126 Λαρμπι
127 Λαρνιώτισσα
128 Λασθεκία
129 Λασθένεια
130 Λασθένης
131 Λάσιος
132 Λάσκαρης
133 Λασκαρία
134 Λάσος
135 Λαστρατίδας
136 Λασύρτας
137 Λατίνα
138 Λατίνος
139 Λατομίτισσα
140 Λάτραμυς
141 Λατρεύς
142 Λατώρεια
143 Λατώρειος
144 Λαυρεντία
145 Λαυρέντιος
146 Λαφάης
147 Λαφάνης
148 Λαφάων
149 Λαφιδώθ
150 Λάφιλος
151 Λαφίνα
152 Λαχάρης
153 Λαχαρίδας
154 Λάχεσις
155 Λάχης
156 Λάχνη
157 Λάχων
158 Λάων
159 Λέα
160 Λέαγρος
161 Λεάδης
162 Λέαινα
163 Λεάναξ
164 Λεάνδρα
165 Λεανδρίας
166 Λεανδρίς
167 Λέανδρος
168 Λεάνειρα
169 Λεάνθη
170 Λέαρχος
171 Λέας
172 Λεβαντία
173 Λεββαίος
174 Λεβέντης
175 Λεβεντία
176 Λεία
177 Λειαγόρη
178 Λεϊλά
179 Λειώδη
180 Λειώδης
181 Λέλα
182 Λέλεξ
183 Λέλια
184 Λελίτα
185 Λέλλος
186 Λελούδα
187 Λελούδας
188 Λεμονής
189 Λεμονθέα
190 Λεμονθέος
191 Λεμονιά
192 Λένα
193 Λενάντα
194 Λένης
195 Λένια
196 Λενίτσα
197 Λενιώ
198 Λένος
199 Λέντης
200 Λέξανδρος
201 Λεό
202 Λεονάρδος
203 Λεοννάτος
204 Λεονταρίτη
205 Λεοντεύς
207 Λεοντία
208 Λεοντιάδης
209 Λεοντίσκος
210 Λεόντιχος
211 Λεοντομένης
212 Λεονώρα
213 Λεοπολδίνα
214 Λεοπόλδος
215 Λεόφρων
216 Λεπρεάτης
217 Λεπτία
218 Λεπτίας
219 Λερία
220 Λεσβία
221 Λέσβιος
222 Λεσβόθεμις
223 Λεσβοκλής
224 Λεσβώναξ
225 Λεσινιώτισσα
226 Λέσλι
227 Λέσχης
228 Λέσχος
229 Λέτα
230 Λετίσια
231 Λετρεύς
232 Λευί
233 Λευίς
234 Λευκάδα
235 Λευκάδιος
236 Λεύκια
237 Λεύκιος
238 Λευκίππη
239 Λεύκιππος
240 Λευκοθέα
241 Λευκολοφίδης
242 Λευκόμαντις
243 Λευκονόη
244 Λευκόπεος
245 Λευκοφρυς
246 Λεύκων
247 Λευκώνης
248 Λευκωπεύς
249 Λευκωσία
250 Λεφένα
251 Λέχης
252 Λεχούσα
253 Λεωβώτας
254 Λεωβώτας
255 Λεωβώτης
256 Λεωγόρας
257 Λεωδάμας
258 Λεώδοκος
259 Λεωκήδης
260 Λεωκράτης
261 Λεωκρίτη
262 Λεώκριτος
263 Λεωκύδης
264 Λέων
265 Λεωνίδα
266 Λεωνίδας
267 Λεωνόρα
268 Λεωντίνη
269 Λεώνυμος
270 Λεωπρέπης
271 Λέως
272 Λεωσθένης
273 Λεωτροφίδης
274 Λεωτυχίδας
275 Λεωτυχίδης
276 Λεώφαντας
277 Λεώφαντος
278 Λεωχάρης
279 Ληαγόρη
280 Λήδη
281 Λήθος
282 Ληϊητος
283 Λημναία
284 Λημναίος
285 Ληναίος
286 Λήτος
287 Λητώ
288 Λία
289 Λιαίος
290 Λιάκος
291 Λιάκουρας
292 Λιάνα
293 Λιάννα
294 Λιάς
295 Λιασής
296 Λιβαδιώτισσα
297 Λιβάνιος
298 Λίβας
299 Λιβερία
300 Λιβέριος
301 Λίβιστρος
302 Λιβρεθία
303 Λιβύη
304 Λίβυος
305 Λίγεια
306 Λιγύρων
307 Λίζα
308 Λιζέτα
309 Λίθαγος
310 Λιθαρή
311 Λικίνιος
312 Λικώρος
313 Λικώρος
314 Λικώρος
315 Λικυμνία
316 Λικύμνιος
317 Λικώρεια
318 Λίλαια
319 Λίλαιος
320 Λίλη
321 Λίλης
322 Λίλια
323 Λιλιάνα
324 Λίλιθ
326 Λιλίκα
327 Λίλλων
328 Λίλουσα
329 Λιλυβήας
330 Λιλυβηΐς
331 Λίμνη
332 Λίμνος
333 Λιμνώρεια
334 Λιμπερτυ
335 Λίνα
336 Λινάρδος
337 Λίνδα
338 Λίνδων
339 Λινίτσα
340 Λίνος
341 Λίξος
342 Λιονταρής
343 Λιόσα
344 Λιουντμιλα
345 Λιπάρα
346 Λίπαρος
347 Λιριόπη
348 Λισσίας
349 Λιτίνα
350 Λίτσα
351 Λίτσος
352 Λίχας
353 Λίχης
354 Λίχης
355 Λίψ
356 Λίλλων
357 Λόβη
358 Λόβων
359 Λογγίνα
360 Λογγίνος
361 Λογική
362 Λογικός
363 Λογκοβάρδα
364 Λογοθέτης
365 Λοίζα
366 Λοΐζος
367 Λοιμιώτισσα
368 Λόις
369 Λοκρός
370 Λόλα
371 Λολλία
372 Λολλίων
373 Λόλλος
374 Λοξίας
375 Λοξώ
376 Λοπάδιον
377 Λορελάη
378 Λορένα
379 Λορένσε
380 Λορέντζος
381 Λοριάνα
382 Λόττις
383 Λουβαρά
384 Λουγκρού
385 Λουδα
386 Λούης
387 Λούθηρος
388 Λουίζα
389 Λουΐζος
390 Λουκάς
391 Λουκία
392 Λουκιάνα
393 Λουκιανή
394 Λουκίλιος
395 Λουκίνη
396 Λουκίνος
397 Λούκιος
398 Λουκούλα
399 Λούκουλος
400 Λουκρητία
401 Λουκρήτιος
403 Λούλα
404 Λούλης
405 Λουλού
406 Λουλούδης
407 Λουλουδιά
408 Λουμινίτα
409 Λουντμίλα
410 Λουπία
411 Λούπων
412 Λούση
413 Λουσία
414 Λουσίας
415 Λουσίλ
416 Λουτσία
417 Λουτσιε
418 Λούτσιος
419 Λούτφη
420 Λύα
421 Λυβια
422 Λυγαίος
423 Λύγδαμις
424 Λυγερή
425 Λυγερός
426 Λύγηρος
427 Λυγία
428 Λυγκέας
429 Λυδία
430 Λυδιάννα
431 Λύδιος
432 Λυδός
433 Λύκα
434 Λυκάβας
435 Λύκαιθος
436 Λύκαινα
437 Λυκαίος
438 Λυκάμβας
439 Λύκανθος
440 Λυκάονας
441 Λυκαρήτη
442 Λυκάρητος
443 Λυκαρία
444 Λυκάριος
445 Λυκάστης
446 Λύκαστο
447 Λύκαστος
448 Λυκάωνας
449 Λυκέας
450 Λύκη
451 Λύκητος
452 Λυκία
453 Λυκίας
454 Λυκιγένεια
455 Λυκιγενής
456 Λυκίδας
457 Λυκίμνιος
458 Λυκίνη
459 Λυκίνος
460 Λύκις
461 Λυκίσκος
462 Λύκκα
463 Λυκόδας
464 Λυκοδήμου
465 Λυκομήδης
466 Λυκοπανάγος
467 Λύκος
468 Λυκουργίς
469 Λυκούργος
470 Λυκούρισση
471 Λυκοφόντης
472 Λυκοφρονίδη
473 Λυκόφρων
474 Λύκτιος
475 Λύκτος
476 Λύκων
477 Λυκωπεύς
478 Λυκώπης
479 Λυκωρέας
480 Λυκωρεύς
481 Λυκώτας
482 Λυμνώρεια
483 Λυμπέρης
484 Λυναιτόκυστον
485 Λύο
486 Λύρα
487 Λύραμνος
488 Λύρκος
489 Λύρνος
490 Λύρων
491 Λυσαγόρας
492 Λυσάνδρα
493 Λυσανδρίδας
494 Λύσανδρος
495 Λυσανία
496 Λυσανίας
497 Λύση
498 Λυσιάδης
499 Λυσιάναξ
500 Λυσιάνασσα
501 Λυσίανθος
502 Λυσίας
503 Λυσίβιος
504 Λυσιδίκη
505 Λυσίδικος
506 Λυσίθεος
507 Λυσίθοος
508 Λυσικλείδης
509 Λυσικλής
510 Λυσικράτη
511 Λυσικράτης
512 Λυσιμάχη
513 Λυσίμαχος
515 Λυσιμένης
516 Λυσίνομος
517 Λυσίππη
518 Λύσιππος
519 Λύσις
520 Λυσιστράτη
521 Λυσίστρατος
522 Λύσος
523 Λύσσανδρος
524 Λυσσίμαχος
525 Λύσων
526 Λυταία
527 Λύτρια
528 Λώιδα
529 Λωξάνδρα
530 Λώρα
531 Λωρέτα
532 Λώρης
533 Λώρια
534 Λωΐς
535 Λωτ
536 Λωτίς
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία