Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Χρυσίλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δεσιδέριος Δεσιδέριος Δονατιανός Επιτάκιος Επιτάκιος Κουϊντιάνος Λούκιος Μανήν Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος Συάγριος
1 Λάβαξ
2 Λάβας
3 Λάβδα
4 Λάβδακος
5 Λαβίθης
6 Λαβίνια
7 Λαβίνιος
8 Λαβώτας
9 Λαγέτας
10 Λαγίς
11 Λαγίσκα
12 Λαγογιάννης
13 Λάγος
14 Λαγουδιανή
15 Λαδάκης
16 Λάδας
17 Λαδίκη
18 Λαδικος
19 Λάδοκος
20 Λάδρομος
21 Λαδων
22 Λαέρκης
23 Λαέρτης
24 Λαέρτιος
25 Λαζαρέτα
26 Λαζαρία
27 Λάζαρος
28 Λαιανδρίς
29 Λαϊάς
30 Λάιας
31 Λάιας
32 Λάιος
33 Λαΐς
34 Λαιτήσια
35 Λάκαινα
36 Λακεδαίμων
37 Λάκης
38 Λακράτης
39 Λακρατίδας
40 Λακρατίδης
41 Λακρίνης
42 Λάκριτος
43 Λακύδης
44 Λάκων
45 Λαλαγη
46 Λαλάκης
47 Λαλούλα
48 Λάμαχος
49 Λαμέδων
50 Λαμέχ
51 Λαμία
52 Λάμια
53 Λάμιος
54 Λάμος
55 Λαμπαδία
56 Λαμπαδός
57 Λαμπάς
58 Λαμπετίη
59 Λαμπηδών
60 Λάμπης
61 Λαμπιδώ
62 Λαμπίρης
63 Λαμπίρω
64 Λάμπις
65 Λαμπιτώ
66 Λάμπιχος
67 Λαμποβίτισσα
68 Λάμπος
69 Λάμπουσα
70 Λαμπρά
71 Λαμπράκης
72 Λαμπροκλής
73 Λαμπρόμαχος
74 Λάμπρος
75 Λαμπρότατη
76 Λαμπροφορία
77 Λαμπυρίς
78 Λαμπωτας
79 Λαμύνθιος
80 Λάμφιλος
81 Λάνα
82 Λάνασσα
83 Λάνγια
84 Λανίκη
85 Λάντερν
86 Λαόγονος
87 Λαογόρας
88 Λαογόρη
89 Λαοδάμας
90 Λαοδάμεια
91 Λαοδηγήτρια
92 Λαοδίκεια
93 Λαοδίκη
94 Λαοδίκης
95 Λαοδίκιος
96 Λαοδόκος
97 Λαόδοκος
98 Λαοθόη
99 Λαοθόης
100 Λαοκόων
101 Λαοκόωσα
102 Λαοκράτης
103 Λαοκρατία
104 Λαομέδεια
105 Λαομέδων
106 Λαομένη
107 Λαομένης
108 Λαομήδης
109 Λαονόμη
110 Λαού
111 Λάουρα
112 Λάουρος
113 Λαόφιλος
114 Λαοφόντη
115 Λαπάδιον
116 Λάπηδος
117 Λαπίθης
118 Λάρα
119 Λάρης
120 Λαριάδα
121 Λαρίσα
122 Λάριχος
123 Ἱλαρίων
124 Λάρκος
125 Λαρμπι
126 Λαρνιώτισσα
127 Λασθεκία
128 Λασθένεια
129 Λασθένης
130 Λάσιος
131 Λάσκαρης
132 Λασκαρία
133 Λάσος
134 Λαστρατίδας
135 Λασύρτας
136 Λατίνος
137 Λατομίτισσα
138 Λάτραμυς
139 Λατρεύς
140 Λαυρεντία
141 Λαυρέντιος
142 Λαφάης
143 Λαφάνης
144 Λαφάων
145 Λαφιδώθ
146 Λάφιλος
147 Λαφίνα
148 Λαχαρής
149 Λαχάρης
150 Λαχαρίδας
151 Λάχεσις
152 Λάχης
153 Λάχνη
154 Λάχων
155 Λάων
156 Λέα
157 Λέαγρος
158 Λεάδης
159 Λέαινα
160 Λεάναξ
161 Λεάνδρα
162 Λέανδρος
163 Λεάνειρα
164 Λέαρχος
165 Λεβαντία
166 Λεββαίος
167 Λεβέντης
168 Λεία
169 Λέια
170 Λειαγόρη
171 Λειλά
172 Λειώδης
173 Λειώκριτος
174 Λέλα
175 Λέλεξ
176 Λέλια
177 Λελίτα
178 Λέλλος
179 Λελούδα
180 Λελούδας
181 Λεμονής
182 Λεμονθέα
183 Λεμονιά
184 Λένα
185 Λενάντα
186 Λένγκω
187 Λένης
188 Λένια
189 Λενίτσα
190 Λενιώ
191 Λένος
192 Λέντης
193 Λέξανδρος
194 Λεό
195 Λεονάρδος
196 Λεοννάτος
197 Λεονταρίτη
198 Λέοντας
199 Λεοντεύς
201 Λεοντής
202 Λεοντία
203 Λεοντιάδης
204 Λεόντιον
205 Λεοντίσκος
206 Λεόντιχος
207 Λεοντομένης
208 Λεονώρα
209 Λεοπόλδος
210 Λεόφρων
211 Λεπρεάτης
212 Λεπτίνης
213 Λέπτις
214 Λερία
215 Λεσβία
216 Λεσβόθεμις
217 Λεσβοκλής
218 Λεσβώναξ
219 Λεσινιώτισσα
220 Λέσλη
221 Λέσχης
222 Λέσχος
223 Λέτα
224 Λετίσια
225 Λετρεύς
226 Λευί
227 Λευίς
228 Λευκάδιος
229 Λευκάτη
230 Λεύκια
231 Λεύκιος
232 Λευκίππη
233 Λεύκιππος
234 Λευκοθέα
235 Λευκοθέη
236 Λευκολοφίδης
237 Λευκονόη
238 Λευκόπεος
239 Λευκοφρυς
240 Λεύκων
241 Λευκώνης
242 Λευκωπεύς
243 Λευκωσία
244 Λεϋλά
245 Λεφένα
246 Λέχης
247 Λεχούσα
248 Λεωβώτας
249 Λεωβώτας
250 Λεωβώτης
251 Λεωγόρας
252 Λεωδάμας
253 Λεώδοκος
254 Λεωκήδης
255 Λεωκράτης
256 Λεωκρήτια
257 Λεώκριτος
258 Λεωκύδης
259 Λέων
260 Λεώνη
261 Λεωνίδα
262 Λεωνίδας
263 Λεωνόρα
264 Λεωντίνη
265 Λεώνυμος
266 Λεωπρέπης
267 Λέως
268 Λεωσθένης
269 Λεωτροφίδης
270 Λεωτυχίδας
271 Λεωτυχίδης
272 Λεώφαντας
273 Λεώφαντος
274 Λεωχάρης
275 Ληαγόρη
276 Λήδα
277 Λήδη
278 Λήθος
279 Ληϊητος
280 Λημναία
281 Λημναίος
282 Ληναίος
283 Λήτος
284 Λητώ
285 Λία
286 Λιαίος
287 Ἐλιακείμ
288 Λιάκος
289 Λιάκουρας
290 Λιάνα
291 Λιάννα
292 Λιάς
293 Λιασής
294 Λιβαδιώτισσα
295 Λιβάνιος
296 Λιβέρης
297 Λιβεριανός
298 Λιβέριος
299 Λίβιος
300 Λίβιστρος
301 Λιβρεθία
302 Λιβύη
303 Λίβυσσα
304 Λίβων
305 Λίγεια
306 Λιγύρων
307 Λίζα
308 Λιζέτα
309 Λίθαγος
310 Λιθαρή
311 Λικίνιος
312 Λικώρος
313 Λικώρος
314 Λικώρος
315 Λικύμνιος
316 Λικώρεια
317 Λίλαια
318 Λίλαιος
319 Λίλη
320 Λίλης
321 Λίλια
322 Λιλιάνα
323 Λίλιθ
324 Λιλίκα
325 Λίλλων
326 Λίλουσα
327 Λιλυβήας
328 Λιλυβηΐς
329 Λιμναία
330 Λιμναίος
331 Λίμνη
332 Λίμνος
333 Λιμνώρεια
334 Λιμπερτυ
335 Λίνα
336 Λινάρδος
337 Λίνδος
338 Λινίτσα
339 Λίνος
340 Λίντα
341 Λίξος
342 Λιονταρής
343 Λιόσα
344 Ἐλιούδ
345 Λιουντμιλα
346 Λιπάρα
347 Λίπαρος
348 Λιριόπη
349 Λισσίας
350 Λιτίνα
351 Λίτσα
352 Λίτσος
353 Λίχας
354 Λίχης
355 Λίχης
356 Λίλλων
357 Λόβη
358 Λόβων
359 Λογγίνος
360 Λογκοβάρδα
361 Λογοθέτης
362 Λοίζα
363 Λοΐζος
364 Λοιμιώτισσα
365 Λόις
366 Λοκρός
367 Λόλα
368 Λολλίων
369 Λόλλος
370 Λοξίας
371 Λοξώ
372 Λοπάδιον
373 Λορελάη
374 Λορένα
375 Λορένσε
376 Λορέντζος
377 Λοριάνα
378 Λόττις
379 Λουβαρά
380 Λουγκρού
381 Λουδα
382 Λουδοβίκα
383 Λουδοβίκος
384 Λούης
385 Λούθηρος
386 Λουίζα
387 Λουΐζος
388 Λουκάς
389 Λουκία
390 Λουκιάνα
391 Λουκιανή
392 Λουκιανός
393 Λουκίλιος
394 Λουκιλλιανός
395 Λουκίνη
396 Λουκίνος
397 Λούκιος
398 Λουκούλα
399 Λούκουλος
400 Λουκρητία
401 Λουκρήτιος
403 Λούλα
404 Λούλης
405 Λουλού
406 Λουλούδης
407 Λουλουδιά
408 Λουμινίτα
409 Λουντμίλα
410 Λουπία
411 Λουπικίνος
412 Λούπων
413 Λούση
414 Λουσία
415 Λουσίλ
416 Λούσιος
417 Λουτσία
418 Λουτσιε
419 Λούτσιος
420 Λούτφη
421 Λύα
422 Λυβια
423 Λυγαίος
424 Λύγδαμις
425 Λυγερή
426 Λύγηρος
427 Λυγία
428 Λυγκεύς
429 Λύδα
430 Λύδη
431 Λυδία
432 Λυδιάννα
433 Λύκα
434 Λυκάβας
435 Λύκαιθος
436 Λύκαινα
437 Λυκαίος
438 Λυκάμβας
439 Λύκανθος
440 Λυκάονας
441 Λυκάρητος
442 Λυκάριος
443 Λυκάστης
444 Λύκαστο
445 Λύκαστος
446 Λυκάωνας
447 Λυκέας
448 Λύκη
449 Λύκητος
450 Λυκία
451 Λυκίας
452 Λυκίδας
453 Λυκίμνιος
454 Λυκίνη
455 Λυκίνος
456 Λύκις
457 Λυκίσκος
458 Λύκκα
459 Λυκόδας
460 Λυκοδήμου
461 Λυκομήδης
462 Λυκοπανάγος
463 Λύκος
464 Λυκούργος
465 Λυκούρεσι
466 Λυκοφόντης
467 Λυκόφρων
468 Λύκτιος
469 Λύκτος
470 Λύκων
471 Λυκωπεύς
472 Λυκώπης
473 Λυκωρέας
474 Λυκωρεύς
475 Λυκώτας
476 Λυμνώρεια
477 Λυμπέρης
478 Λυναιτόκυστον
479 Λύο
480 Λύρα
481 Λύραμνος
482 Λύρκος
483 Λύρνος
484 Λύρος
485 Λυσαγόρας
486 Λυσάνδρα
487 Λυσανδρίδας
488 Λύσανδρος
489 Λυσανία
490 Λυσανίας
491 Λύση
492 Λυσιάδης
493 Λυσιάνασσα
494 Λυσίανθος
495 Λυσίας
496 Λυσίβιος
497 Λυσιδίκη
498 Λυσίθεος
499 Λυσίθοος
500 Λυσικλείδης
501 Λυσικλής
502 Λυσικράτη
503 Λυσικράτης
504 Λυσιμάχη
505 Λυσίμαχος
507 Λυσιμένης
508 Λυσίνομος
509 Λυσίππη
510 Λύσιππος
511 Λύσις
512 Λυσιστράτη
513 Λυσίστρατος
514 Λύσος
515 Λύσσανδρος
516 Λυσσίμαχος
517 Λύσων
518 Λυταία
519 Λύτρια
520 Λώιδα
521 Λωξάνδρα
522 Λώρα
523 Λωρέτα
524 Λώρης
525 Λώρια
526 Λωΐς
527 Λωτ
528 Λωτίς
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία