Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια Σιωνία Τιμοθέα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Λάβαξ
2 Λάβας
3 Λάβδα
4 Λάβδακος
5 Λαβίθης
6 Λαβίνια
7 Λαβίνιος
8 Λαβώτας
9 Λαγέτας
10 Λαγίς
11 Λαγίσκα
12 Λαγογιάννης
13 Λάγος
14 Λαγουδιανή
15 Λαδάκης
16 Λάδας
17 Λαδίκη
18 Λαδικος
19 Λάδοκος
20 Λάδρομος
21 Λαδων
22 Λαέρκης
23 Λαέρτη
24 Λαέρτης
25 Λαζαρέτα
26 Λαζαρία
27 Λάζαρος
28 Λαιανδρίς
29 Λαϊάς
30 Λάιας
31 Λάιας
32 Λαϊόβα
33 Λάιος
34 Λαΐς
35 Λαιτήσια
36 Λαιτήσιος
37 Λάκαινα
38 Λακεδαίμων
39 Λάκης
40 Λακράτης
41 Λακρατίδας
42 Λακρατίδης
43 Λακρίνης
44 Λάκριτος
45 Λακύδης
46 Λάκων
47 Λαλαγη
48 Λαλάκης
49 Λαλούλα
50 Λάμαχος
51 Λαμέδων
52 Λαμέχ
53 Λαμία
54 Λάμια
55 Λάμιος
56 Λάμος
57 Λαμπαδία
58 Λαμπαδός
59 Λαμπετίων
60 Λαμπετώ
61 Λάμπη
62 Λαμπηδών
63 Λαμπηθώ
64 Λάμπης
65 Λαμπίρης
66 Λαμπίρω
67 Λαμπίς
68 Λάμπις
69 Λάμπιχος
70 Λαμποβίτισσα
71 Λάμπουσα
72 Λαμπρά
73 Λαμπράκης
74 Λαμπροκλής
75 Λαμπρόμαχος
76 Λάμπρος
77 Λαμπρότατη
78 Λαμπροτρίτη
79 Λαμπροτρίτης
80 Λαμπροφορία
81 Λαμπυρίς
82 Λαμπωτας
83 Λαμύνθιος
84 Λάμφιλος
85 Λάνα
86 Λάνασσα
87 Λάνγια
88 Λανίκη
89 Λάντερν
90 Λαόγονος
91 Λαογόρας
92 Λαογόρη
93 Λαοδάμας
94 Λαοδάμεια
95 Λαοδηγήτρια
96 Λαοδίκη
97 Λαοδίκιος
98 Λαοδόκος
99 Λαόδοκος
100 Λαοθόη
101 Λαοθόης
102 Λαοκόων
103 Λαοκόωσα
104 Λαοκράτη
105 Λαοκράτης
106 Λαομέδεια
107 Λαομέδων
108 Λαομένη
109 Λαομένης
110 Λαομήδης
111 Λαονόμη
112 Λαού
113 Λαόφιλος
114 Λαοφόντη
115 Λαπάδιον
116 Λάπηδος
117 Λαπίθης
118 Λάρα
119 Λάρης
120 Λαριάδα
121 Λαρίσα
122 Λάριχος
123 Λάρκος
124 Λαρμπι
125 Λαρνιώτισσα
126 Λασθεκία
127 Λασθένεια
128 Λασθένης
129 Λάσιος
130 Λάσκαρης
131 Λασκαρία
132 Λάσος
133 Λαστρατίδας
134 Λασύρτας
135 Λατίνος
136 Λατομίτισσα
137 Λάτραμυς
138 Λατρεύς
139 Λαυρεντία
140 Λαυρέντιος
141 Λαφάης
142 Λαφάνης
143 Λαφάων
144 Λαφιδώθ
145 Λάφιλος
146 Λαφίνα
147 Λαχάρης
148 Λαχαρίδας
149 Λάχεσις
150 Λάχης
151 Λάχνη
152 Λάχων
153 Λάων
154 Λέα
155 Λέαγρος
156 Λεάδης
157 Λέαινα
158 Λεάναξ
159 Λεάνδρα
160 Λεανδρίας
161 Λεανδρίς
162 Λέανδρος
163 Λεάνειρα
164 Λεάνθη
165 Λέαρχος
166 Λεβαντία
167 Λεββαίος
168 Λεβέντης
169 Λεβεντία
170 Λεία
171 Λειαγόρη
172 Λειλά
173 Λειώδης
174 Λειώκριτος
175 Λέλα
176 Λέλεξ
177 Λέλια
178 Λελίτα
179 Λέλλος
180 Λελούδα
181 Λελούδας
182 Λεμονής
183 Λεμονθέα
184 Λεμονθέος
185 Λεμονιά
186 Λένα
187 Λενάντα
188 Λένγκω
189 Λένης
190 Λένια
191 Λενίτσα
192 Λενιώ
193 Λένος
194 Λέντης
195 Λέξανδρος
196 Λεό
197 Λεονάρδος
198 Λεοννάτος
199 Λεονταρίτη
200 Λέοντας
201 Λεοντεύς
203 Λεοντής
204 Λεοντία
205 Λεοντιάδης
206 Λεοντίσκος
207 Λεόντιχος
208 Λεοντομένης
209 Λεονώρα
210 Λεοπολδίνα
211 Λεοπόλδος
212 Λεόφρων
213 Λεπρεάτης
214 Λεπτία
215 Λεπτίας
216 Λερία
217 Λεσβία
218 Λέσβιος
219 Λεσβόθεμις
220 Λεσβοκλής
221 Λεσβώναξ
222 Λεσινιώτισσα
223 Λέσλη
224 Λέσχης
225 Λέσχος
226 Λέτα
227 Λετίσια
228 Λετρεύς
229 Λευί
230 Λευίς
231 Λευκάδιος
232 Λευκάτη
233 Λεύκια
234 Λεύκιος
235 Λευκίππη
236 Λεύκιππος
237 Λευκοθέα
238 Λευκοθέη
239 Λευκολοφίδης
240 Λευκονόη
241 Λευκόπεος
242 Λευκοφρυς
243 Λεύκων
244 Λευκώνης
245 Λευκωπεύς
246 Λευκωσία
247 Λεϋλά
248 Λεφένα
249 Λέχης
250 Λεχούσα
251 Λεωβώτας
252 Λεωβώτας
253 Λεωβώτης
254 Λεωγόρας
255 Λεωδάμας
256 Λεώδοκος
257 Λεωκήδης
258 Λεωκράτης
259 Λεωκρήτια
260 Λεώκριτος
261 Λεωκύδης
262 Λέων
263 Λεωνίδα
264 Λεωνίδας
265 Λεωνόρα
266 Λεωντίνη
267 Λεώνυμος
268 Λεωπρέπης
269 Λέως
270 Λεωσθένης
271 Λεωτροφίδης
272 Λεωτυχίδας
273 Λεωτυχίδης
274 Λεώφαντας
275 Λεώφαντος
276 Λεωχάρης
277 Ληαγόρη
278 Λήδη
279 Λήθος
280 Ληϊητος
281 Λημναία
282 Λημναίος
283 Ληναίος
284 Λήτος
285 Λητώ
286 Λία
287 Λιαίος
288 Λιάκος
289 Λιάκουρας
290 Λιάνα
291 Λιάννα
292 Λιάς
293 Λιασής
294 Λιβαδιώτισσα
295 Λιβάνιος
296 Λιβερία
297 Λιβέριος
298 Λίβιστρος
299 Λιβρεθία
300 Λιβύη
301 Λίβυος
302 Λίγεια
303 Λιγύρων
304 Λίζα
305 Λιζέτα
306 Λίθαγος
307 Λιθαρή
308 Λικίνιος
309 Λικώρος
310 Λικώρος
311 Λικώρος
312 Λικυμνία
313 Λικύμνιος
314 Λικώρεια
315 Λίλαια
316 Λίλαιος
317 Λίλη
318 Λίλης
319 Λίλια
320 Λιλιάνα
321 Λίλιθ
322 Λιλίκα
323 Λίλλων
324 Λίλουσα
325 Λιλυβήας
326 Λιλυβηΐς
327 Λιμναία
328 Λιμναίος
329 Λίμνη
330 Λίμνος
331 Λιμνώρεια
332 Λιμπερτυ
333 Λίνα
334 Λινάρδος
335 Λίνδος
336 Λινίτσα
337 Λίνος
338 Λίντα
339 Λίξος
340 Λιονταρής
341 Λιόσα
342 Λιουντμιλα
343 Λιπάρα
344 Λίπαρος
345 Λιριόπη
346 Λισσίας
347 Λιτίνα
348 Λίτσα
349 Λίτσος
350 Λίχας
351 Λίχης
352 Λίχης
353 Λίλλων
354 Λόβη
355 Λόβων
356 Λογγίνα
357 Λογγίνος
358 Λογική
359 Λογικός
360 Λογκοβάρδα
361 Λογοθέτης
362 Λοίζα
363 Λοϊζος
364 Λοΐζος
365 Λοιμιώτισσα
366 Λόις
367 Λοκρός
368 Λόλα
369 Λολλία
370 Λολλίων
371 Λόλλος
372 Λοξίας
373 Λοξώ
374 Λοπάδιον
375 Λορελάη
376 Λορένα
377 Λορένσε
378 Λορέντζος
379 Λοριάνα
380 Λόττις
381 Λουβαρά
382 Λουγκρού
383 Λουδα
384 Λούης
385 Λούθηρος
386 Λουίζα
387 Λουΐζος
388 Λουκάς
389 Λουκία
390 Λουκιάνα
391 Λουκιανή
392 Λουκίλιος
393 Λουκίνη
394 Λουκίνος
395 Λούκιος
396 Λουκούλα
397 Λούκουλος
398 Λουκρητία
399 Λουκρήτιος
401 Λούλα
402 Λούλης
403 Λουλού
404 Λουλούδης
405 Λουλουδιά
406 Λουμινίτα
407 Λουντμίλα
408 Λουπία
409 Λούπων
410 Λούση
411 Λουσία
412 Λουσίας
413 Λουσίλ
414 Λουτσία
415 Λουτσιε
416 Λούτσιος
417 Λούτφη
418 Λύα
419 Λυβια
420 Λυγαίος
421 Λύγδαμις
422 Λυγερή
423 Λυγερός
424 Λύγηρος
425 Λυγία
426 Λυγκέας
427 Λυδία
428 Λυδιάννα
429 Λύδιος
430 Λυδός
431 Λύκα
432 Λυκάβας
433 Λύκαιθος
434 Λύκαινα
435 Λυκαίος
436 Λυκάμβας
437 Λύκανθος
438 Λυκάονας
439 Λυκαρήτη
440 Λυκάρητος
441 Λυκαρία
442 Λυκάριος
443 Λυκάστης
444 Λύκαστο
445 Λύκαστος
446 Λυκάωνας
447 Λυκέας
448 Λύκη
449 Λύκητος
450 Λυκία
451 Λυκίας
452 Λυκιγένεια
453 Λυκιγενής
454 Λυκίδας
455 Λυκίμνιος
456 Λυκίνη
457 Λυκίνος
458 Λύκις
459 Λυκίσκος
460 Λύκκα
461 Λυκόδας
462 Λυκοδήμου
463 Λυκομήδης
464 Λυκοπανάγος
465 Λύκος
466 Λυκουργίς
467 Λυκούργος
468 Λυκούρισση
469 Λυκοφόντης
470 Λυκοφρονίδη
471 Λυκόφρων
472 Λύκτιος
473 Λύκτος
474 Λύκων
475 Λυκωπεύς
476 Λυκώπης
477 Λυκωρέας
478 Λυκωρεύς
479 Λυκώτας
480 Λυμνώρεια
481 Λυμπέρης
482 Λυναιτόκυστον
483 Λύο
484 Λύρα
485 Λύραμνος
486 Λύρκος
487 Λύρνος
488 Λύρος
489 Λυσαγόρας
490 Λυσάνδρα
491 Λυσανδρίδας
492 Λύσανδρος
493 Λυσανία
494 Λυσανίας
495 Λύση
496 Λυσιάδης
497 Λυσιάναξ
498 Λυσιάνασσα
499 Λυσίανθος
500 Λυσίας
501 Λυσίβιος
502 Λυσιδίκη
503 Λυσίδικος
504 Λυσίθεος
505 Λυσίθοος
506 Λυσικλείδης
507 Λυσικλής
508 Λυσικράτη
509 Λυσικράτης
510 Λυσιμάχη
511 Λυσίμαχος
513 Λυσιμένης
514 Λυσίνομος
515 Λυσίππη
516 Λύσιππος
517 Λύσις
518 Λυσιστράτη
519 Λυσίστρατος
520 Λύσος
521 Λύσσανδρος
522 Λυσσίμαχος
523 Λύσων
524 Λυταία
525 Λύτρια
526 Λώιδα
527 Λωξάνδρα
528 Λώρα
529 Λωρέτα
530 Λώρης
531 Λώρια
532 Λωΐς
533 Λωτ
534 Λωτίς
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία