Εορτές 20 Μαρτίου: Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Όσιος Κουθβέρτος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Tetricus Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιερομάρτυρας εκ Ρωσίας Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Λάβαξ
2 Λάβας
3 Λάβδα
4 Λάβδακος
5 Λαβίθης
6 Λαβίνια
7 Λαβίνιος
8 Λαβώτας
9 Λαγέτας
10 Λαγίς
11 Λαγίσκα
12 Λαγογιάννης
13 Λάγος
14 Λαγουδιανή
15 Λαδάκης
16 Λάδας
17 Λαδίκη
18 Λαδικος
19 Λάδοκος
20 Λάδρομος
21 Λαδων
22 Λαέρκης
23 Λαέρτης
24 Λαέρτιος
25 Λαζαρέτα
26 Λαζαρία
27 Λάζαρος
28 Λαιανδρίς
29 Λαϊάς
30 Λάιας
31 Λάιας
32 Λάιος
33 Λαΐς
34 Λαιτήσια
35 Λάκαινα
36 Λακεδαίμων
37 Λάκης
38 Λακράτης
39 Λακρατίδας
40 Λακρατίδης
41 Λακρίνης
42 Λάκριτος
43 Λακύδης
44 Λάκων
45 Λαλαγη
46 Λαλάκης
47 Λαλούλα
48 Λάμαχος
49 Λαμέδων
50 Λαμέχ
51 Λαμία
52 Λάμια
53 Λάμιος
54 Λάμος
55 Λαμπαδία
56 Λαμπαδός
57 Λαμπάς
58 Λαμπετίη
59 Λαμπηδών
60 Λάμπης
61 Λαμπιδώ
62 Λαμπίρης
63 Λαμπίρω
64 Λάμπις
65 Λαμπιτώ
66 Λάμπιχος
67 Λαμποβίτισσα
68 Λάμπος
69 Λάμπουσα
70 Λαμπρά
71 Λαμπράκης
72 Λαμπροκλής
73 Λαμπρόμαχος
74 Λάμπρος
75 Λαμπρότατη
76 Λαμπροφορία
77 Λαμπυρίς
78 Λαμπω
79 Λάμπων
80 Λαμπωτας
81 Λαμύνθιος
82 Λάμφιλος
83 Λάνα
84 Λάνασσα
85 Λάνγια
86 Λανίκη
87 Λάντερν
88 Λαόγονος
89 Λαογόρας
90 Λαογόρη
91 Λαοδάμας
92 Λαοδάμεια
93 Λαοδηγήτρια
94 Λαοδίκεια
95 Λαοδίκη
96 Λαοδίκης
97 Λαοδίκιος
98 Λαοδόκος
99 Λαόδοκος
100 Λαοθόη
101 Λαοθόης
102 Λαοκόων
103 Λαοκόωσα
104 Λαοκράτης
105 Λαοκρατία
106 Λαομέδεια
107 Λαομέδων
108 Λαομένη
109 Λαομένης
110 Λαομήδης
111 Λαονόμη
112 Λαού
113 Λάουρα
114 Λάουρος
115 Λαόφιλος
116 Λαοφόντη
117 Λαπάδιον
118 Λάπηδος
119 Λαπίθης
120 Λάρα
121 Λάρης
122 Λαριάδα
123 Λαρίσα
124 Λάριχος
125 Ἱλαρίων
126 Λάρκος
127 Λαρμπι
128 Λαρνιώτισσα
129 Λασθεκία
130 Λασθένεια
131 Λασθένης
132 Λάσιος
133 Λάσκαρης
134 Λασκαρία
135 Λάσος
136 Λαστρατίδας
137 Λασύρτας
138 Λατίνος
139 Λατομίτισσα
140 Λάτραμυς
141 Λατρεύς
142 Λαυρεντία
143 Λαυρέντιος
144 Λαφάης
145 Λαφάνης
146 Λαφάων
147 Λαφιδώθ
148 Λάφιλος
149 Λαφίνα
150 Λαχαρής
151 Λαχάρης
152 Λαχαρίδας
153 Λάχεσις
154 Λάχης
155 Λάχνη
156 Λάχων
157 Λάων
158 Λέα
159 Λέαγρος
160 Λεάδης
161 Λέαινα
162 Λεάναξ
163 Λεάνδρα
164 Λέανδρος
165 Λεάνειρα
166 Λέαρχος
167 Λεβαντία
168 Λεββαίος
169 Λεβέντης
170 Λεία
171 Λέια
172 Λειαγόρη
173 Λειλά
174 Λειώδης
175 Λειώκριτος
176 Λέλα
177 Λέλεξ
178 Λέλια
179 Λελίτα
180 Λέλλος
181 Λελούδα
182 Λελούδας
183 Λεμονής
184 Λεμονθέα
185 Λεμονιά
186 Λένα
187 Λενάντα
188 Λένγκω
189 Λένης
190 Λένια
191 Λενίτσα
192 Λενιώ
193 Λένος
194 Λέντης
195 Λέξανδρος
196 Λεό
197 Λεονάρδος
198 Λεοννάτος
199 Λεονταρίτη
200 Λέοντας
201 Λεοντεύς
203 Λεοντής
204 Λεοντία
205 Λεοντιάδης
206 Λεόντιον
207 Λεοντίσκος
208 Λεόντιχος
209 Λεοντομένης
210 Λεονώρα
211 Λεοπόλδος
212 Λεόφρων
213 Λεπρεάτης
214 Λεπτίνης
215 Λέπτις
216 Λερία
217 Λεσβία
218 Λεσβόθεμις
219 Λεσβοκλής
220 Λεσβώναξ
221 Λεσινιώτισσα
222 Λέσλη
223 Λέσχης
224 Λέσχος
225 Λέτα
226 Λετίσια
227 Λετρεύς
228 Λευί
229 Λευίς
230 Λευκάδιος
231 Λευκάτη
232 Λεύκια
233 Λεύκιος
234 Λευκίππη
235 Λεύκιππος
236 Λευκοθέα
237 Λευκοθέη
238 Λευκολοφίδης
239 Λευκονόη
240 Λευκόπεος
241 Λευκοφρυς
242 Λεύκων
243 Λευκώνης
244 Λευκωπεύς
245 Λευκωσία
246 Λεϋλά
247 Λεφένα
248 Λέχης
249 Λεχούσα
250 Λεωβώτας
251 Λεωβώτας
252 Λεωβώτης
253 Λεωγόρας
254 Λεωδάμας
255 Λεώδοκος
256 Λεωκήδης
257 Λεωκράτης
258 Λεωκρήτια
259 Λεώκριτος
260 Λεωκύδης
261 Λέων
262 Λεώνη
263 Λεωνίδα
264 Λεωνίδας
265 Λεωνόρα
266 Λεωντίνη
267 Λεώνυμος
268 Λεωπρέπης
269 Λέως
270 Λεωσθένης
271 Λεωτροφίδης
272 Λεωτυχίδας
273 Λεωτυχίδης
274 Λεώφαντας
275 Λεώφαντος
276 Λεωχάρης
277 Ληαγόρη
278 Λήδα
279 Λήδη
280 Λήθος
281 Ληϊητος
282 Λημναία
283 Λημναίος
284 Ληναίος
285 Λήτος
286 Λητώ
287 Λία
288 Λιαίος
289 Ἐλιακείμ
290 Λιάκος
291 Λιάκουρας
292 Λιάνα
293 Λιάννα
294 Λιάς
295 Λιασής
296 Λιβαδιώτισσα
297 Λιβάνιος
298 Λιβέρης
299 Λιβεριανός
300 Λιβέριος
301 Λίβιος
302 Λίβιστρος
303 Λιβρεθία
304 Λιβύη
305 Λίβυσσα
306 Λίβων
307 Λίγεια
308 Λιγύρων
309 Λίζα
310 Λιζέτα
311 Λίθαγος
312 Λιθαρή
313 Λικίνιος
314 Λικώρος
315 Λικώρος
316 Λικώρος
317 Λικύμνιος
318 Λικώρεια
319 Λίλαια
320 Λίλαιος
321 Λίλη
322 Λίλης
323 Λίλια
324 Λιλιάνα
325 Λίλιθ
326 Λιλίκα
327 Λίλλων
328 Λίλουσα
329 Λιλυβήας
330 Λιλυβηΐς
331 Λιμναία
332 Λιμναίος
333 Λίμνη
334 Λίμνος
335 Λιμνώρεια
336 Λιμπερτυ
337 Λίνα
338 Λινάρδος
339 Λίνδος
340 Λινίτσα
341 Λίνος
342 Λίντα
343 Λίξος
344 Λιονταρής
345 Λιόσα
346 Ἐλιούδ
347 Λιουντμιλα
348 Λιπάρα
349 Λίπαρος
350 Λιριόπη
351 Λισσίας
352 Λιτίνα
353 Λίτσα
354 Λίτσος
355 Λίχας
356 Λίχης
357 Λίχης
358 Λίλλων
359 Λόβη
360 Λόβων
361 Λογγίνος
362 Λογκοβάρδα
363 Λογοθέτης
364 Λοίζα
365 Λοΐζος
366 Λοιμιώτισσα
367 Λόις
368 Λοκρός
369 Λόλα
370 Λολλίων
371 Λόλλος
372 Λοξίας
373 Λοξώ
374 Λοπάδιον
375 Λορελάη
376 Λορένα
377 Λορένσε
378 Λορέντζος
379 Λοριάνα
380 Λόττις
381 Λουβαρά
382 Λουγκρού
383 Λουδα
384 Λουδοβίκα
385 Λουδοβίκος
386 Λούης
387 Λούθηρος
388 Λουίζα
389 Λουΐζος
390 Λουκάς
391 Λουκία
392 Λουκιάνα
393 Λουκιανή
394 Λουκιανός
395 Λουκίλιος
396 Λουκιλλιανός
397 Λουκίνη
398 Λουκίνος
399 Λούκιος
400 Λουκούλα
401 Λούκουλος
402 Λουκρητία
403 Λουκρήτιος
405 Λούλα
406 Λούλης
407 Λουλού
408 Λουλούδης
409 Λουλουδιά
410 Λουμινίτα
411 Λουντμίλα
412 Λουπία
413 Λουπικίνος
414 Λούπων
415 Λούση
416 Λουσία
417 Λουσίλ
418 Λούσιος
419 Λουτσία
420 Λουτσιε
421 Λούτσιος
422 Λούτφη
423 Λύα
424 Λυβια
425 Λυγαίος
426 Λύγδαμις
427 Λυγερή
428 Λύγηρος
429 Λυγία
430 Λυγκαίος
431 Λυγκαίος
432 Λυγκέας
433 Λυγκεύς
434 Λύδα
435 Λύδη
436 Λυδία
437 Λυδιάννα
438 Λύκα
439 Λυκάβας
440 Λύκαιθος
441 Λύκαινα
442 Λυκαίος
443 Λυκάμβας
444 Λύκανθος
445 Λυκάονας
446 Λυκάρητος
447 Λυκάριος
448 Λυκάστης
449 Λύκαστο
450 Λύκαστος
451 Λυκάωνας
452 Λυκέας
453 Λύκη
454 Λύκητος
455 Λυκία
456 Λυκίας
457 Λυκίδας
458 Λυκίμνιος
459 Λυκίνη
460 Λυκίνος
461 Λύκις
462 Λυκίσκος
463 Λύκκα
464 Λυκόδας
465 Λυκοδήμου
466 Λυκομήδης
467 Λυκοπανάγος
468 Λύκος
469 Λυκούργος
470 Λυκούρεσι
471 Λυκοφόντης
472 Λυκόφρων
473 Λύκτιος
474 Λύκτος
475 Λύκων
476 Λυκωπεύς
477 Λυκώπης
478 Λυκωρέας
479 Λυκωρεύς
480 Λυκώτας
481 Λυμνώρεια
482 Λυμπέρης
483 Λυναιτόκυστον
484 Λύο
485 Λύρα
486 Λύραμνος
487 Λύρκος
488 Λύρνος
489 Λυσαγόρας
490 Λυσάνδρα
491 Λυσανδρίδας
492 Λύσανδρος
493 Λυσανία
494 Λυσανίας
495 Λύση
496 Λυσιάδης
497 Λυσιάνασσα
498 Λυσίας
499 Λυσίβιος
500 Λυσιδίκη
501 Λυσίθεος
502 Λυσίθοος
503 Λυσικλείδης
504 Λυσικλής
505 Λυσικράτη
506 Λυσικράτης
507 Λυσιμάχη
508 Λυσίμαχος
510 Λυσιμένης
511 Λυσίνομος
512 Λυσίππη
513 Λύσιππος
514 Λύσις
515 Λυσιστράτη
516 Λυσίστρατος
517 Λύσος
518 Λύσσανδρος
519 Λυσσίμαχος
520 Λύσων
521 Λυταία
522 Λύτρια
523 Λώιδα
524 Λωξάνδρα
525 Λώρα
526 Λωρέτα
527 Λώρης
528 Λώρια
529 Λωΐς
530 Λωτ
531 Λωτίς
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία