Εορτές 14 Νοεμβρίου: Saint Dubritius Άγιος Ευφημιανός ο θαυματουργός Άγιος Φίλιππος ο Απόστολος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αείμνηστος ο Σπαρτιάτης
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς Άγιος Κωνσταντίνος ο Υδραίος Νεομάρτυρας Άγιος Παντελεήμων ο Νεομάρτυρας, εν Κρήτη Άγιος Στάχυς επίσκοπος Ιεραπόλεως Αμομφάτερος ο Σπαρτιάτης Δυφρίγος Ελπίδα Θεμονιανός Παλαμάς
1 Κoρίσκος
2 Κάανθος
3 Κάβας
4 Καβείρα
5 Κάβειρος
6 Καβειρώ
7 Καγιά
8 Καδιανή
9 Καδμίλος
10 Κάδμος
11 Καζαμίας
12 Καθαριώτισσα
13 Κάθμπεργκ
14 Καθολική
15 Καθρίν
16 Κάι
17 Καιάφας
18 Καικιλία
20 Καικίλιος
21 Καικκίλιος
22 Κάιν
23 Καϊνάμ
24 Καινέας
25 Καινίας
26 Καιράλιος
27 Καίσαρ
28 Κακαβιώτισσα
29 Κάκι
30 Κάκος
31 Καλαθή
32 Κάλαιθις
33 Κάλαϊς
34 Κάλαισχρος
35 Καλακτίης
36 Καλαμήτις
37 Καλαμιά
38 Καλαμίς
39 Κάλαμις
40 Καλαμίτης
41 Καλαμιώτισσα
42 Καλάμου
43 Καλανδία
44 Καλανδίων
47 Καλάνος
48 Καλαπόθος
49 Κάλας
50 Καλεάδης
51 Καλή
52 Καλήμορφη
53 Καληρόη
54 Καλήσιος
55 Καλήτωρ
56 Κάλια
57 Καλιάδνη
58 Καλιάνασσα
59 Καλιάνδη
60 Καλιγού
61 Καλικλής
62 Κάλιπος
63 Καλίτσα
64 Κάλλας
65 Κάλλη
66 Καλληδόνα
67 Καλληδόνης
68 Καλλής
69 Καλλιάδης
70 Καλλιάναξ
71 Καλλιάνασσα
72 Καλλιάνειρα
73 Καλλιάνθη
74 Καλλίαρχος
75 Καλλίας
76 Καλλίβιος
77 Καλλίβροτος
78 Καλλίγειτος
79 Καλλιγένεια
80 Καλλίγνωτος
81 Καλλιδίκη
82 Καλλίδικος
83 Καλλιδόνιος
84 Καλλιδώρα
85 Καλλιθέα
86 Καλλιθόη
87 Καλλιθυία
88 Καλλικέλαδος
89 Καλλίκη
90 Καλλικλής
91 Καλλικράτης
92 Καλλικρατίδας
93 Καλλικρίτη
94 Καλλιμάχη
95 Καλλίμαχος
96 Καλλιμέδων
97 Καλλίμορφη
98 Καλλίμορφος
99 Καλλίνα
100 Καλλινία
101 Καλλινίκη
102 Καλλίνικος
103 Καλλίνος
104 Καλλιξένα
105 Καλλίξενος
106 Καλλιόπη
108 Καλλιόπιος
109 Καλλίος
110 Καλλιπάτειρα
111 Κάλλιππος
112 Καλλιρόη
113 Καλλίς
114 Καλλισθένη
115 Καλλισθένης
116 Καλλίστη
117 Καλλιστόνικος
118 Κάλλιστος
119 Καλλιστράτη
120 Καλλίστρατος
121 Καλλιτέλης
122 Καλλίτοκος
123 Καλλίτροπος
124 Καλλίτσα
125 Καλλιφάεια
126 Καλλιφάνεια
127 Καλλιφών
128 Καλλονή
129 Καλλυνα
130 Κάλλων
131 Καλόγερος
132 Καλογιάννης
133 Καλοδότη
134 Καλοδότης
135 Καλοθετίνα
136 Καλόθετος
137 Καλομαρία
138 Καλομοίρα
139 Καλόμοιρος
140 Καλός
141 Καλούδη
142 Καλούδης
143 Καλύβη
144 Καλυβιανή
145 Κάλυδνος
146 Καλυδών
147 Καλύκη
148 Καλυψώ
150 Κάλχας
151 Καλχινία
152 Κάλχος
153 Καμακάρι
154 Καμάρινα
155 Καμβύσης
156 Καμδέκια
157 Κάμειρος
158 Καμειρώ
159 Καμέλια
160 Καμένη
161 Κάμιλλος
162 Καμουήλ
163 Καμπιώτισσα
164 Κανακάρης
165 Κανάκη
166 Κανάκης
167 Κανάλα
168 Καναλίς
169 Κάναλος
170 Κανάρης
171 Κανάχη
172 Κάναχος
173 Κανδάκη
174 Κάνδαλος
175 Κανδήξη
176 Κάνδιδα
177 Κάνδιδος
179 Κανδιώ
180 Κανέλλα
181 Κανέλλος
182 Κάνηθος
183 Κάνθαρος
184 Κανιδία
185 Κανίδιος
186 Κανταριώτισσα
187 Κάντια
188 Καντιώ
189 Κάντοκ
190 Καπανεύς
191 Κάπελη
192 Κάπετος
193 Καπιτωλίνη
194 Καπίτων
195 Καπνικαραία
196 Κάππυς
197 Κάπρος
198 Καπταρά
199 Καπύλη
200 Κάπυλος
201 Κάπυς
202 Κάρ
203 Κάραλης
204 Καραμπέτ
205 Καρανός
206 Κάρανος
207 Καραντόκιος
208 Καραπέτ
209 Καρατζάς
210 Καρατζέα
211 Καραφροντίδας
212 Καραφυλλια
213 Καρδιανή
214 Καρδιανός
215 Καρδιοβαστάζουσα
216 Καρδιώτισσα
217 Κάρδυς
218 Καρεκίν
219 Κάρεν
220 Καρίνα
221 Καριοφύλλης
222 Καρίων
223 Κάρλα
224 Κάρλος
225 Καρμαντίδης
226 Καρμάνωρ
227 Κάρμεν
228 Κάρμη
229 Καρνεάδης
230 Κάρνος
231 Καρόλα
232 Καρολίνα
233 Κάρολος
234 Καρπάσιος
235 Καρπής
236 Κάρπος
237 Καρποφορούσα
238 Καρπώ
239 Κάρρωτος
240 Καρτέγιος
241 Καρτερία
242 Καρτέρων
243 Καρύα
244 Καρυοφιλιά
245 Καρυοφύλλης
246 Καρυοφυλλιά
247 Καρύπη
248 Καρυφύλλης
249 Κάσαμβος
250 Κασδόα
251 Κάσδοος
252 Κασίας
253 Κασσάνδρα
255 Κάσσανδρος
257 Κάσσια
258 Κασσιέπεια
259 Κασσιόδωρος
260 Κασσιόπη
261 Κάσσιος
262 Κασσιφόνη
263 Κασσότις
264 Κασσωτίς
265 Κασταλία
266 Καστάλιος
267 Καστανα
268 Καστιάνειρα
269 Καστιήλ
270 Καστίνος
271 Κάστος
272 Κάστουλος
273 Καστριανή
274 Καστρίκιος
275 Καστροβακίνα
276 Καστρουλέρου
277 Κάστωρ
278 Κατάκαρπος
279 Καταλωνική
280 Κατάπαυση
281 Καταπολιανή
282 Καταφυγή
283 Κατελίνα
284 Κατελού
285 Κατεριλένα
286 Κατερινέτα
287 Κατιάννα
288 Κατιδιάνος
289 Κατιλένα
290 Κατιφένια
291 Κατούνος
292 Κατρεύς
293 Κατρίν
294 Κατρίνα
295 Κατροδαύλη
296 Κατσιάφα
297 Καττύιος
298 Κάτων
299 Καύκωνας
300 Καυλών
301 Καυλωνία
302 Καύστριος
303 Καφασίας
304 Κάφαυρος
305 Καφείρα
306 Καφένια
307 Καφησίας
308 Κάφιρα
309 Κάχι
310 Καψοδερματούσα
311 Κεάδης
312 Κεβης
313 Κεβόρκ
314 Κεβρήν
315 Κεβριόνης
316 Κεγχρεϊς
317 Κέγχρις
318 Κεδρεάτις
319 Κείος
320 Κέιτ
321 Κέκαλος
322 Κέκκος
323 Κεκροπίς
324 Κέκρωψ
325 Κελαινεύς
326 Κελαινώ
327 Κελέας
328 Κελεός
329 Κελερίνος
330 Κελεστίνος
331 Κελευστάνωρ
332 Κελεύτωρ
333 Κέλης
334 Κέλλυ
335 Κέλμις
336 Κελοθήρα
337 Κέλσια
338 Κέλσος
339 Κενδέα
340 Κενδέας
341 Κένδια
342 Κένεθ
343 Κενσουρίνος
344 Κενταύρα
345 Κένταυρος
346 Κεντέας
347 Κέντια
348 Κεντιγκέρνος
349 Κεντούλλα
350 Κέντρος
351 Κεντρούλα
352 Κεντυρίων
353 Κέος
354 Κερά
355 Κέραμβος
356 Κέραμος
357 Κεράμων
358 Κερανη
359 Κεράς
360 Κερασία
361 Κεράσιος
362 Κερατσώ
363 Κέρβερος
364 Κερδώ
365 Κέρδων
366 Κερεττής
367 Κέρθη
368 Κέρκαφος
369 Κερκέστης
370 Κερκέτης
371 Κερκηίς
372 Κερκιδάς
373 Κέρκοπας
374 Κέρκος
375 Κερκύλας
376 Κέρκυρα
377 Κερκύων
378 Κέρκωψ
379 Κερμιδώλης
380 Κέρνιτσα
381 Κέρρη
382 Κεστρίνος
383 Κέττα
384 Κέϋ
385 Κεφαλίων
386 Κέφαλος
387 Κεφτιού
388 Κεχαριτωμένη
389 Κεχρινιώτισσα
390 Κηδαλίων
391 Κηδίδης
392 Κήδων
393 Κηλούση
394 Κήνις
395 Κήρινθα
396 Κήρινθος
397 Κήρυκος
398 Κήρυξ
399 Κητεύς
400 Κητώ
401 Κήυξ
402 Κηφάς
403 Κηφέας
404 Κηφεύς
405 Κηφισιόδωρος
406 Κηφισιόδωτος
407 Κηφισόδοτος
408 Κηφισόδωρος
409 Κηφισόδωτος
410 Κηφισοφών
411 Κηφισσόδωτος
412 Κία
413 Κιάρα
414 Κιαράν
415 Κίκα
416 Κικέρων
417 Κίκης
418 Κιλικία
419 Κίλιξ
420 Κιλίσιος
421 Κίλλα
422 Κίλλας
423 Κιλλεύς
424 Κίμων
426 Κιμωνίς
427 Κίναδος
428 Κινάδων
429 Κιναίθωνας
430 Κινέας
431 Κινησία
432 Κινησίας
433 Κίννα
434 Κινύρα
435 Κινύρας
436 Κινύρης
437 Κινυρίς
438 Κίος
439 Κιούμιν
440 Κίρκη
441 Κίρκος
442 Κίρρα
443 Κίρση
444 Κίσιος
445 Κίσσαιθα
446 Κισσεΐς
447 Κισσεύς
448 Κισσηίς
449 Κισσία
450 Κισσιώτισσα
451 Κιτιού
452 Κίτσα
453 Κίτσος
454 Κίττυ
455 Κλαία
456 Κλάνις
457 Κλαούντια
458 Κλάρα
459 Κλάρας
460 Κλάρκ
461 Κλαύδια
462 Κλαυδιανός
463 Κλαύδιος
464 Κλέα
465 Κλεαγόρας
466 Κλεάδης
467 Κλεαίνετος
468 Κλεαίχμα
469 Κλεάναξ
470 Κλεανδρίδας
471 Κλεανδρίδης
472 Κλέανδρος
473 Κλεάνθης
474 Κλεανθία
475 Κλεάνωρ
476 Κλεάρατος
477 Κλεαρέτη
478 Κλεάρετος
479 Κλεαρίδας
480 Κλεαρίστη
481 Κλεάριστος
482 Κλεαρχία
483 Κλέαρχος
484 Κλέεια
485 Κλειαρέτη
486 Κλειγένης
487 Κλεΐδα
488 Κλειδή
489 Κλειδημίδης
490 Κλείδημος
491 Κλείδικος
492 Κλειναγόρας
493 Κλεινίας
494 Κλείνιος
495 Κλεινόμαχος
496 Κλείνω
497 Κλειονίκη
498 Κλειππίδης
499 Κλεϊππίδης
500 Κλεις
501 Κλεισθένης
502 Κλεισιδίκη
503 Κλεισιθηρα
504 Κλειταγόρα
505 Κλείταρχος
506 Κλειτέλης
507 Κλείτη
508 Κλειτόμαχος
509 Κλείτορας
510 Κλειτόριος
511 Κλείτος
512 Κλειτόστρατος
513 Κλειτοφών
514 Κλειτώ
515 Κλείτων
516 Κλείτωρ
517 Κλειώ
518 Κλειωνίκη
519 Κλέλια
520 Κλέλιος
521 Κλέοβις
522 Κλεόβοια
523 Κλεοβούλη
524 Κλεόβουλος
525 Κλεογένης
526 Κλεοδαίος
527 Κλεόδαμος
528 Κλεόδημος
529 Κλεοδίκη
530 Κλεοδόξη
531 Κλεοδώρα
532 Κλεόδωρος
533 Κλεοθήρα
534 Κλεοθοίνη
535 Κλεόθοινος
536 Κλεοίτας
537 Κλεόκριτος
538 Κλεόλα
539 Κλεόλαος
540 Κλεόμαχος
541 Κλεόμβροτος
542 Κλεομένης
543 Κλεομήδη
544 Κλεομήδης
545 Κλεομυτάδης
546 Κλεονίδης
547 Κλεονίκη
548 Κλεονίκης
549 Κλεόνικος
550 Κλεόξενος
551 Κλεοόμαντις
552 Κλεόπα
553 Κλεόπας
554 Κλεοπάτρα
555 Κλεόπατρος
556 Κλεοπία
557 Κλεόπομπος
558 Κλεοπτόλεμος
559 Κλεορα
560 Κλεοσθένη
561 Κλεοσθένης
562 Κλεοστράτη
563 Κλεόστρατος
564 Κλεότιμος
565 Κλεόφαντος
566 Κλεοφήμη
567 Κλεόφημος
568 Κλεοφίλη
569 Κλεόφρων
570 Κλεοφών
571 Κλεοχάρεια
572 Κλέοχος
573 Κλεποπάτρη
574 Κλεύβοτος
575 Κλεύδαμος
576 Κλεύης
577 Κλεφτοπαναγιά
578 Κλέων
579 Κλεώνδας
580 Κλεώνη
581 Κλεώνης
582 Κλεώνυμος
583 Κλημεντία
584 Κλημεντίνα
585 Κλημέντιος
586 Κλήνης
587 Κλησιδίκη
588 Κλησώ
589 Κλήσων
590 Κλήτα
591 Κλητεία
592 Κλητεμίστρα
593 Κλητίας
594 Κλίτη
595 Κλιτίας
596 Κλίτων
597 Κλονάς
598 Κλονία
599 Κλονίη
600 Κλονίος
601 Κλυμέμη
602 Κλυμένη
603 Κλύμενος
604 Κλυμήνη
605 Κλυσώνυμος
607 Κλυταιμήστρα
608 Κλυταιμήστρη
609 Κλυταιμνήστρα
610 Κλυτιάδης
611 Κλυτίδης
612 Κλυτίη
613 Κλυτίος
614 Κλυτίππη
615 Κλυτοδώρα
616 Κλυτομήδης
617 Κλυτόνεος
618 Κλυτόνηος
619 Κλυτόνιος
620 Κλύτος
621 Κλωθώ
622 Κλωνάρα
623 Κλωνάρη
624 Κλώνη
625 Κλώντια
626 Κλωντιάννα
627 Κλωντίνη
628 Κλωπάς
629 Κνήμος
630 Κνήμων
631 Κνοίθος
632 Κνωπός
633 Κνωσσία
634 Κόδρη
635 Κόδρος
636 Κοία
637 Κοιαντίς
638 Κοίνος
639 Κόιντα
640 Κόιντος
641 Κοινωνίς
642 Κοινωνός
643 Κοίος
644 Κοίρανος
645 Κοισύρα
646 Κοκκαλίνη
647 Κόκκων
648 Κοκκώνα
649 Κόλαινος
650 Κολμαν
651 Κολοκυθιώτισσα
652 Κολούμβα
654 Κολοφωνία
655 Κολυβιανή
656 Κολυμβάς
657 Κολώτης
658 Κολώτος
659 Κομαιθώ
660 Κομαίος
661 Κομάσιος
662 Κομάτας
663 Κομβή
664 Κομγάλιος
665 Κομητάς
666 Κομήτης
667 Κομηών
668 Κόμισσα
669 Κομνηνή
670 Κομνηνός
671 Κομνώ
672 Κομουσινιώ
673 Κοναλλίς
674 Κονδυλία
675 Κονιλα
676 Κονίσαλος
677 Κοννίδης
678 Κόννος
679 Κοντεύς
680 Κοντή
681 Κοντσέτα
682 Κοντυλιά
683 Κόνων
684 Κοπέρνικος
685 Κοπρέα
686 Κοπρεύς
687 Κόραγος
688 Κοραής
689 Κόρακας
690 Κοραλένια
691 Κοραλία
692 Κόραξ
693 Κορασια
694 Κορέθοντας
695 Κορέθων
696 Κορεμνών
697 Κορέννα
698 Κόρη
699 Κορίλα
700 Κορίνα
701 Κόριννα
702 Κορίννος
703 Κορκοδειλιά
704 Κορκύρα
705 Κορνέλιος
706 Κορνηλία
707 Κορνήλιος
708 Κόροιβος
709 Κόρος
710 Κορτέσα
711 Κορτέσσης
712 Κορύβας
713 Κορύδων
714 Κόρυθος
715 Κορυφή
716 Κορφιάτισσα
717 Κορώνα
718 Κορωνάτος
719 Κορώνεια
720 Κορωνίς
721 Κορωνός
722 Κοσμάς
723 Κοσμία
724 Κοσμογονία
725 Κοσμοπόθητος
726 Κόσμος
727 Κοσμοσώτειρα
728 Κοσυφοίνισσα
729 Κότσικα
730 Κόττας
731 Κόττος
732 Κοττύιος
733 Κοττυτώ
734 Κόττυφος
735 Κότυς
736 Κουάρτα
737 Κουάρτος
738 Κουαρτοσίλλας
739 Κουζήνια
740 Κουζίνα
741 Κουζίνια
742 Κουϊνίδιος
743 Κουϊντιάνος
744 Κουίντος
745 Κουκίτσα
746 Κουκουζέλισσα
747 Κούλα
748 Κούλης
749 Κουμής
750 Κουμπελίδικη
751 Κουνοπιώτισσα
752 Κουντουριώτης
753 Κουρεμένος
754 Κουρής
755 Κουρήτης
756 Κουρίτης
757 Κουρνούτας
758 Κουρνουτία
759 Κουροτρόφος
760 Κουταλάρης
761 Κουτλουμούσιος
762 Κουτσουρώ
763 Κουφή
764 Κοφινή
765 Κόων
766 Κράμβις
767 Κρανάη
768 Κραναός
769 Κράνεια
770 Κράνοος
771 Κραντώ
772 Κράντωρας
773 Κραταιή
774 Κραταιμένης
775 Κρατέας
776 Κρατερός
777 Κράτερος
778 Κρατεύας
779 Κράτης
780 Κρατησίκλεια
781 Κρατησικλής
782 Κρατησιππίδας
783 Κρατιεύς
784 Κρατίνος
785 Κράτιππος
786 Κρατισθένης
787 Κρατούσα
788 Κρατύλος
789 Κράτων
790 Κραύγις
791 Κραυξίδας
792 Κρείος
793 Κρείων
794 Κρεμαστή
795 Κρεοντιάδης
796 Κρεούζα
797 Κρέουσα
798 Κρεσφόντης
799 Κρέων
800 Κρεώφυλος
801 Κρηθεύς
802 Κρήθων
803 Κρήνη
804 Κρής
805 Κρησίλας
806 Κρήσκη
807 Κρήσκων
808 Κρηστιάνη
809 Κρήτη
810 Κρητική
811 Κρητοθέα
812 Κρίασος
813 Κριέων
814 Κριθηίς
815 Κρικόρ
816 Κριναγόρας
817 Κρίνακος
818 Κρίνιππος
819 Κρίνος
820 Κρινώ
821 Κρίος
822 Κρις
823 Κρίσαμις
824 Κρισίη
825 Κρίσος
826 Κρίσπα
827 Κρίσπος
828 Κρίστα
829 Κρίστη
830 Κριστήν
831 Κρίστι
832 Κρίστια
833 Κρίστιαν
834 Κριστιάνα
835 Κριστίν
836 Κριστίνα
837 Κριστόφ
838 Κρίστοφερ
839 Κρίστυ
840 Κρίσων
841 Κριτίας
842 Κριτόβουλος
843 Κριτόδαμος
844 Κριτόδημος
845 Κριτολαϊδας
846 Κρίτων
847 Κρναίχμη
848 Κρόεσσα
849 Κροίση
850 Κροίσμος
851 Κροίσος
852 Κροκάλη
853 Κροκίνας
854 Κροκύλος
855 Κρόκων
856 Κρομμυδιώτισσα
857 Κρονίων
858 Κρόνος
859 Κρότος
860 Κρότων
861 Κρότωπος
862 Κρυνιώ
863 Κρυστάλλης
864 Κρυσταλλία
865 Κρωβύλη
867 Κρώμος
868 Κρώφιλος
869 Κταβηνός
870 Κτεάτης
871 Κτέατος
872 Κτησίαρχος
873 Κτησίας
874 Κτησίβιος
875 Κτησικλής
876 Κτησίλαος
877 Κτήσιος
878 Κτησίοχος
879 Κτήσιππος
880 Κτησιφών
881 Κτήσυλλα
882 Κτιμένη
883 Κτιστή
884 Κτιτόρισσα
885 Κτωρής
886 Κυανέη
887 Κυάνεος
888 Κυάνη
889 Κυανίππη
890 Κυάνιππος
891 Κυανός
892 Κυβέλη
893 Κυβήλη
894 Κυδίας
895 Κυδίππη
896 Κύδων
897 Κύζικος
898 Κυθέρεια
899 Κύθηρα
900 Κυκκώτισσα
901 Κυκλεύς
902 Κύκλων
903 Κύκνος
904 Κυλάραβος
905 Κύλλαρας
906 Κυλλήν
907 Κυλλήνη
908 Κύλωνας
909 Κύμα
910 Κυμαία
911 Κυματολήγη
912 Κυμβάλιον
913 Κύμη
914 Κυμοδόκη
915 Κυμοδόμη
916 Κυμοθέη
917 Κυμοθόη
918 Κυμοπόλεια
919 Κυμώ
920 Κύνα
921 Κυναίγειρος
922 Κύναιθος
923 Κυνάρητος
924 Κυνέας
925 Κύνης
926 Κύνθια
927 Κύνθιος
928 Κυνίσκα
929 Κυνίσκας
930 Κυνίσκος
931 Κύννα
932 Κυνόρτας
933 Κύνος
934 Κυνοσούρα
935 Κυνόσυρα
936 Κύνουλκος
937 Κύνουρος
938 Κυντιάνος
939 Κυντιλλιανός
940 Κυντιριανός
941 Κυντίων
942 Κυνώ
943 Κυπαιότισσα
944 Κυπαρισσία
945 Κυπάρισσος
946 Κυπριανή
947 Κυπριανός
948 Κυπρίλλα
949 Κυπρίλλος
950 Κύπρις
951 Κυπρογόνη
952 Κυπρόγονος
953 Κυπροθάλεια
954 Κυπρόθεμις
955 Κυπρόθεμις
956 Κυπροθάλης
957 Κύπρος
958 Κύπρος
959 Κύρα
960 Κυράνη
961 Κυράνθη
962 Κυράννα
963 Κυράννας
964 Κυρασία
965 Κυράτσω
966 Κυραψηλή
967 Κυρηναίος
968 Κυρήνη
969 Κύρης
970 Κυρία
971 Κυριαζής
972 Κυριαίνα
973 Κυριαίνος
974 Κυριακή
975 Κυριάκος
976 Κυριαφινα
977 Κύρικος
978 Κυριλλία
979 Κύριλλος
980 Κυρίτσης
981 Κυρίων
984 Κύρκος
985 Κυρμιδώλης
986 Κυρνηθώ
987 Κύρνος
988 Κύρος
989 Κύρπιλλα
990 Κυρσίλος
991 Κυτίσωρος
992 Κύφος
993 Κυχρέα
994 Κυχρεύς
995 Κυψέλη
996 Κύψελος
997 Κώης
998 Κώκαλος
999 Κωλαίος
1000 Κώμη
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία