Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια Σιωνία Τιμοθέα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Κoρίσκος
2 Κάανθος
3 Κάβας
4 Καβείρα
5 Κάβειρος
6 Καβειρώ
7 Καγιά
8 Καδιανή
9 Καδμίλος
10 Κάδμος
11 Καζαμίας
12 Καθαριώτισσα
13 Κάθμπεργκ
14 Καθολική
15 Καθρίν
16 Κάι
17 Καιάφας
18 Καικιλία
20 Καικίλιος
21 Καικκίλιος
22 Κάιν
23 Καϊνάμ
24 Καϊνάν
25 Καινέας
26 Καινίας
27 Καιραλία
28 Καιράλιος
29 Καίσαρ
30 Καισαρεία
31 Κακαβιώτισσα
32 Κάκι
33 Κακόμαντης
34 Κακόμαντις
35 Κάκος
36 Καλαθή
37 Κάλαιθις
38 Κάλαϊς
39 Κάλαισχρος
40 Καλακτίης
41 Καλαμήτις
42 Καλαμιά
43 Καλαμίς
44 Κάλαμις
45 Καλαμίτης
46 Καλαμιώτισσα
47 Καλάμου
48 Καλανδία
49 Καλανδίων
52 Κάλανη
53 Καλάνος
54 Καλαπόθος
55 Κάλας
56 Καλεάδης
57 Καλή
58 Καλήμορφη
59 Καληρόη
60 Καλήσιος
61 Καλήτωρ
62 Κάλια
63 Καλιάδνη
64 Καλιάνασσα
65 Καλιάνδη
66 Καλιάνθη
67 Καλιγού
68 Καλικλής
69 Κάλιπος
70 Καλίτσα
71 Κάλλας
72 Κάλλη
73 Καλληδόνα
74 Καλληδόνης
75 Καλλής
76 Καλλιάδης
77 Καλλιάναξ
78 Καλλιάνασσα
79 Καλλιάνειρα
80 Καλλιάνθη
81 Καλλίαρχος
82 Καλλίας
83 Καλλίβιος
84 Καλλίβροτος
85 Καλλίγειτος
86 Καλλιγένεια
87 Καλλιγένης
88 Καλλίγνωτος
89 Καλλιδίκη
90 Καλλίδικος
91 Καλλιδόνιος
92 Καλλιδώρα
93 Καλλιθέα
94 Καλλιθόη
95 Καλλιθυία
96 Καλλικέλαδος
97 Καλλίκη
98 Καλλικλής
99 Καλλικράτης
100 Καλλικρατίδας
101 Καλλικρίτη
102 Καλλιμάχη
103 Καλλίμαχος
104 Καλλιμέδων
105 Καλλίμορφη
106 Καλλίμορφος
107 Καλλίνα
108 Καλλινία
109 Καλλινίκη
110 Καλλίνικος
111 Καλλίνος
112 Καλλιξένα
113 Καλλίξενος
114 Καλλιόπη
116 Καλλιόπιος
117 Καλλίος
118 Καλλιπάρειος
119 Καλλιπάτειρα
120 Καλλίπη
121 Κάλλιππος
122 Καλλιρόη
123 Καλλίς
124 Καλλισθένη
125 Καλλισθένης
126 Καλλίστη
127 Καλλιστόνικος
128 Κάλλιστος
129 Καλλιστράτη
130 Καλλίστρατος
131 Καλλιτέλης
132 Καλλίτοκος
133 Καλλιτροπία
134 Καλλίτροπος
135 Καλλίτσα
136 Καλλιτύχη
137 Καλλίτυχος
138 Καλλιφάεια
139 Καλλιφάνεια
140 Καλλιφών
141 Καλλονή
142 Καλλίπη
143 Καλλυνα
144 Κάλλων
145 Καλόγερος
146 Καλογιάννης
147 Καλοδότη
148 Καλοδότης
149 Καλοθετίνα
150 Καλόθετος
151 Καλομαρία
152 Καλομοίρα
153 Καλόμοιρος
154 Καλός
155 Καλούδη
156 Καλούδης
157 Καλύβη
158 Καλυβιανή
159 Κάλυδνος
160 Καλυδών
161 Καλύκη
162 Καλυψώ
164 Κάλχας
165 Καλχινία
166 Καλχίνιος
167 Κάλχος
168 Καμακάρι
169 Καμάρινα
170 Καμβύσης
171 Καμδέκια
172 Κάμειρος
173 Καμειρώ
174 Καμέλια
175 Καμένη
176 Κάμιλλος
177 Καμουήλ
178 Καμπιώτισσα
179 Κανακάρης
180 Κανάκη
181 Κανάκης
182 Κανάλα
183 Καναλίς
184 Κάναλος
185 Κανάρης
186 Κανάχη
187 Κάναχος
188 Κανδάκη
189 Κάνδαλος
190 Κανδαύλη
191 Κανδαύλης
192 Κανδήξη
193 Κάνδιδα
194 Κάνδιδος
196 Κανδιώ
197 Κανέλλα
198 Κανέλλος
199 Κάνηθος
200 Κάνθαρος
201 Κανιδία
202 Κανίδιος
203 Κανταριώτισσα
204 Κάντια
205 Καντιώ
206 Κάντοκ
207 Καπανεύς
208 Κάπελη
209 Κάπετος
210 Καπίτη
211 Καπιτωλίνη
212 Καπίτων
213 Καπνικαραία
214 Κάππυς
215 Κάπρος
216 Καπταρά
217 Καπύλη
218 Κάπυλος
219 Κάπυς
220 Κάρ
221 Κάραλης
222 Καραμπέτ
223 Καρανός
224 Κάρανος
225 Καραντόκια
226 Καραντόκιος
227 Καραπέτ
228 Καρατζάς
229 Καρατζέα
230 Καραφροντίδας
231 Καραφυλλια
232 Καρδιανή
233 Καρδιανός
234 Καρδιοβαστάζουσα
235 Καρδιώτισσα
236 Κάρδυς
237 Καρεκίν
238 Κάρεν
239 Καρία
240 Καρίνα
241 Καριοφύλλης
242 Καρίων
243 Κάρλα
244 Καρλομάγνος
245 Κάρλος
246 Καρμαντίδης
247 Καρμάνωρ
248 Κάρμεν
249 Κάρμη
250 Καρνεάδης
251 Κάρνος
252 Καρόλα
253 Καρολίνα
254 Κάρολος
255 Καρπασία
256 Καρπάσιος
257 Καρπής
258 Κάρπος
259 Καρποφορούσα
260 Καρπώ
261 Κάρρωτος
262 Καρτέγιος
263 Καρτερία
264 Καρτέρων
265 Καρύα
266 Καρυοφιλιά
267 Καρυοφύλλης
268 Καρυοφυλλιά
269 Καρύπη
270 Καρυφύλλης
271 Κάσαμβος
272 Κασδόα
273 Κάσδοος
274 Κασίας
275 Κασσάνδρα
277 Κάσσανδρος
279 Κάσσια
280 Κασσιέπεια
281 Κασσιόδωρος
282 Κασσιόπη
283 Κάσσιος
284 Κασσιφόνη
285 Κασσότις
286 Κασσωτίς
287 Κασταλία
288 Καστάλιος
289 Καστανα
290 Καστιάνειρα
291 Καστιήλ
292 Καστιηλία
293 Καστίνη
294 Καστίνος
295 Καστοριά
296 Κάστος
297 Κάστουλος
298 Καστριανή
299 Καστρίκιος
300 Καστροβακίνα
301 Καστρουλέρου
302 Κάστωρ
303 Κατάκαρπος
304 Καταλωνική
305 Κατάπαυση
306 Καταπολιανή
307 Καταφυγή
308 Κατελίνα
309 Κατελού
310 Κατεριλένα
311 Κατερινέτα
312 Κατιάννα
313 Κατιλένα
314 Κατιφένια
315 Κατρεύς
316 Κατρίν
317 Κατρίνα
318 Κατροδαύλη
319 Κατσιάφα
320 Καττίδιος
321 Καττύιος
322 Κάτων
323 Καύκωνας
324 Καυλών
325 Καυλωνία
326 Καύστριος
327 Καφασίας
328 Κάφαυρος
329 Καφείρα
330 Καφένια
331 Καφησίας
332 Κάφιρα
333 Κάχι
334 Καψοδερματούσα
335 Κεάδης
336 Κεβης
337 Κέβιν
338 Κεβόρκ
339 Κεβρήν
340 Κεβριόνης
341 Κεγχρεϊς
342 Κέγχρις
343 Κεδρεάτις
344 Κείος
345 Κέιτ
346 Κέκαλος
347 Κέκκος
348 Κεκροπίς
349 Κέκρωψ
350 Κελαινεύς
351 Κελαινώ
352 Κελέας
353 Κελεός
354 Κελερίνος
355 Κελεστίνη
356 Κελεστίνος
357 Κελευστάνωρ
358 Κελεύτωρ
359 Κέλης
360 Κέλλυ
361 Κέλμις
362 Κελοθήρα
363 Κέλσα
364 Κέλσος
365 Κενδέα
366 Κενδέας
367 Κένδια
368 Κένεθ
369 Κενσουρίνα
370 Κενσουρίνος
371 Κενταύρα
372 Κένταυρος
373 Κεντέας
374 Κέντια
375 Κεντιγκέρνος
376 Κεντούλλα
377 Κέντρος
378 Κεντρούλα
379 Κεντυρία
380 Κεντυρίων
381 Κέολγουλφ
382 Κέος
383 Κερά
384 Κέραμβος
385 Κέραμος
386 Κεράμων
387 Κερανη
388 Κεράς
389 Κερασία
390 Κεράσιος
391 Κερατσώ
392 Κέρβερος
393 Κερδώ
394 Κέρδων
395 Κερεττής
396 Κέρθη
397 Κέρθης
398 Κέρκαφος
399 Κερκέστης
400 Κερκέτης
401 Κερκηίς
402 Κερκιδάς
403 Κέρκοπας
404 Κέρκος
405 Κερκύλας
406 Κέρκυρα
407 Κέρκυρος
408 Κερκύων
409 Κέρκωψ
410 Κερμιδώλης
411 Κέρνιτσα
412 Κέρρη
413 Κεστρίνος
414 Κέττα
415 Κέϋ
416 Κεφαλίων
417 Κέφαλος
418 Κεφτιού
419 Κεχαριτωμένη
420 Κεχρινιώτισσα
421 Κηδαλίων
422 Κηδίδης
423 Κήδων
424 Κηλούση
425 Κήνις
426 Κήρινθα
427 Κήρινθος
428 Κήρυκος
429 Κήρυξ
430 Κητεύς
431 Κητώ
432 Κήυξ
433 Κηφά
434 Κηφάς
435 Κηφέας
436 Κηφεύς
437 Κηφισιόδωρος
438 Κηφισιόδωτος
439 Κηφισόδοτος
440 Κηφισόδωρος
441 Κηφισόδωτος
442 Κηφισοφών
443 Κηφισσόδωτος
444 Κία
445 Κιάρα
446 Κιαράν
447 Κίκα
448 Κικέρων
449 Κίκης
450 Κίκων
451 Κιλικία
452 Κίλιξ
453 Κιλίσιος
454 Κίλλα
455 Κίλλας
456 Κιλλεύς
457 Κίμων
459 Κιμωνίς
460 Κίναδος
461 Κινάδων
462 Κιναίθωνας
463 Κινέας
464 Κινησία
465 Κινησίας
466 Κίννα
467 Κινύρα
468 Κινύρας
469 Κινύρης
470 Κινυρίς
471 Κίος
472 Κίρκη
473 Κίρκος
474 Κίρρα
475 Κίρση
476 Κίσιος
477 Κίσσαιθα
478 Κισσεΐς
479 Κισσεύς
480 Κισσηίς
481 Κισσία
482 Κισσιώτισσα
483 Κιτιού
484 Κίτσα
485 Κίτσος
486 Κιτταία
487 Κιτταίος
488 Κίττυ
489 Κλαία
490 Κλάνις
491 Κλαούντια
492 Κλάρα
493 Κλάρας
494 Κλάρκ
495 Κλαύδια
496 Κλαύδιος
497 Κλέα
498 Κλεαγόρας
499 Κλεάδης
500 Κλεαίνετος
501 Κλεαίχμα
502 Κλεάναξ
503 Κλεάνδρα
504 Κλέανδρος
505 Κλεάνθης
506 Κλεανθία
507 Κλεάνωρ
508 Κλεάρατος
509 Κλεαρέτη
510 Κλεάρετος
511 Κλεαρίδας
512 Κλεαρίστη
513 Κλεάριστος
514 Κλεαρχία
515 Κλέαρχος
516 Κλέεια
517 Κλειαρέτη
518 Κλειγένης
519 Κλεΐδα
520 Κλειδή
521 Κλειδημίδης
522 Κλείδημος
523 Κλείδικος
524 Κλειναγόρας
525 Κλεινίας
526 Κλείνιος
527 Κλεινόμαχος
528 Κλείνω
529 Κλειονίκη
530 Κλειππίδης
531 Κλεϊππίδης
532 Κλεΐς
533 Κλεισθένης
534 Κλεισιδίκη
535 Κλεισιθηρα
536 Κλειταγόρα
537 Κλείταρχος
538 Κλειτέλης
539 Κλείτη
540 Κλειτόμαχος
541 Κλείτορας
542 Κλειτόριος
543 Κλείτος
544 Κλειτόστρατος
545 Κλειτοφών
546 Κλειτώ
547 Κλείτων
548 Κλείτωρ
549 Κλειώ
550 Κλειωνίκη
551 Κλέλια
552 Κλέλιος
553 Κλέοβις
554 Κλεόβοια
555 Κλεοβούλη
556 Κλεόβουλος
557 Κλεογένης
558 Κλεοδαίος
559 Κλεόδαμος
560 Κλεόδημος
561 Κλεοδίκη
562 Κλεοδόξη
563 Κλεοδώρα
564 Κλεόδωρος
565 Κλεοθήρα
566 Κλεοθοίνη
567 Κλεόθοινος
568 Κλεοίτας
569 Κλεόκριτος
570 Κλεόλα
571 Κλεόλαος
572 Κλεόμαχος
573 Κλεόμβροτος
574 Κλεομένης
575 Κλεομήδη
576 Κλεομήδης
577 Κλεομυτάδης
578 Κλεονίδης
579 Κλεονίκη
580 Κλεόνικος
581 Κλεόξενος
582 Κλεοόμαντις
583 Κλεόπα
584 Κλεόπας
585 Κλεοπάτρα
586 Κλεόπατρος
587 Κλεοπία
588 Κλεόπομπος
589 Κλεοπτόλεμος
590 Κλεορα
591 Κλεοσθένη
592 Κλεοσθένης
593 Κλεοστράτη
594 Κλεόστρατος
595 Κλεότιμος
596 Κλεόφαντος
597 Κλεοφήμη
598 Κλεόφημος
599 Κλεοφίλη
600 Κλεόφρων
601 Κλεοφών
602 Κλεοχάρεια
603 Κλέοχος
604 Κλεποπάτρη
605 Κλεύβοτος
606 Κλεύδαμος
607 Κλεύης
608 Κλεφτοπαναγιά
609 Κλέων
610 Κλεώνδας
611 Κλεώνη
612 Κλεώνης
613 Κλεώνυμος
614 Κλημεντία
615 Κλημεντίνα
616 Κλημέντιος
617 Κλήνης
618 Κλησιδίκη
619 Κλησώ
620 Κλήσων
621 Κλήτα
622 Κλητεία
623 Κλητεμίστρα
624 Κλητίας
625 Κλίτη
626 Κλιτίας
627 Κλίτων
628 Κλονάς
629 Κλονία
630 Κλονίη
631 Κλονίος
632 Κλυμέμη
633 Κλυμένη
634 Κλύμενος
635 Κλυμήνη
636 Κλυσώνυμος
638 Κλυταιμήστρα
639 Κλυταιμήστρη
640 Κλυταιμνήστρα
641 Κλυτιάδης
642 Κλυτίδης
643 Κλυτίη
644 Κλυτίος
645 Κλυτίππη
646 Κλύτιππος
647 Κλυτοδώρα
648 Κλυτομήδης
649 Κλυτόνεος
650 Κλυτόνηος
651 Κλυτόνιος
652 Κλύτος
653 Κλωθώ
654 Κλωνάρα
655 Κλωνάρη
656 Κλώνη
657 Κλώντια
658 Κλωντιάννα
659 Κλωντίνη
660 Κλωπάς
661 Κνήμος
662 Κνήμων
663 Κνοίθος
664 Κνωπός
665 Κνωσσία
666 Κόδρη
667 Κόδρος
668 Κοία
669 Κοιαντίς
670 Κοίνος
671 Κοινωνίς
672 Κοινωνός
673 Κοίος
674 Κοίρανος
675 Κοισύρα
676 Κοκκαλίνη
677 Κοκκυκώ
678 Κόκκων
679 Κοκκώνα
680 Κόλαινος
681 Κολμαν
682 Κολοκυθιώτισσα
683 Κολόμβος
684 Κολούμβα
686 Κολοφωνία
687 Κολυβιανή
688 Κολυμβάς
689 Κολώτης
690 Κολώτος
691 Κομαιθώ
692 Κομαίος
693 Κομάνθη
694 Κομασία
695 Κομάσιος
696 Κομάτας
697 Κομβή
698 Κομγάλιος
699 Κομητάς
700 Κομήτης
701 Κομηών
702 Κόμισσα
703 Κομνηνή
704 Κομνηνός
705 Κομνώ
706 Κομουσινιώ
707 Κοναλλίς
708 Κονδυλία
709 Κονιλα
710 Κονίσαλος
711 Κοννίδης
712 Κόννος
713 Κοντεύς
714 Κοντή
715 Κοντσέτα
716 Κοντυλιά
717 Κονώ
718 Κόνων
719 Κοπέρνικος
720 Κοπρέα
721 Κοπρεύς
722 Κόραγος
723 Κοραής
724 Κόρακας
725 Κοραλένια
726 Κοραλία
727 Κόραξ
728 Κορασια
729 Κορέθοντας
730 Κορέθων
731 Κορεμνών
732 Κόρη
733 Κορίλα
734 Κορκοδειλιά
735 Κορκύρα
736 Κορνέλιος
737 Κορνηλία
738 Κορνήλιος
739 Κόροιβος
740 Κόρος
741 Κορτέσα
742 Κορτέσσης
743 Κορύβας
744 Κορύδων
745 Κόρυθος
746 Κορυφή
747 Κορφιάτισσα
748 Κορωνίς
749 Κορωνός
750 Κοσμάς
751 Κοσμία
752 Κοσμογονία
753 Κοσμοπόθητος
754 Κόσμος
755 Κοσμοσώτειρα
756 Κοσυφοίνισσα
757 Κότσικα
758 Κόττας
759 Κόττος
760 Κοττυτώ
761 Κόττυφος
762 Κότυς
763 Κουάρτα
764 Κουάρτος
765 Κουαρτοσίλλα
766 Κουαρτοσίλλας
767 Κουζήνια
768 Κουζίνα
769 Κουζίνια
770 Κουθβέρτα
771 Κουθβέρτος
772 Κουϊνίδια
773 Κουϊνίδιος
774 Κουίντα
775 Κουίντος
776 Κουκίτσα
777 Κουκουζέλισσα
778 Κούλα
779 Κούλης
780 Κουμής
781 Κουμπελίδικη
782 Κουνοπιώτισσα
783 Κουντουριώτης
784 Κουρεμένος
785 Κουρής
786 Κουρήτης
787 Κουρίτης
788 Κουρνούτας
789 Κουρνουτία
790 Κουροτρόφος
791 Κουταλάρης
792 Κουτλουμούσιος
793 Κουτσουρώ
794 Κουφή
795 Κοφινή
796 Κόων
797 Κράμβις
798 Κρανάη
799 Κραναός
800 Κράνεια
801 Κραντώ
802 Κράντωρας
803 Κραταιή
804 Κραταιμένης
805 Κρατέας
806 Κρατερός
807 Κράτερος
808 Κρατεύας
809 Κράτης
810 Κρατησίκλεια
811 Κρατησικλής
812 Κρατησιππίδας
813 Κρατιεύς
814 Κρατίνα
815 Κρατίνος
816 Κράτιππος
817 Κρατισθένης
818 Κρατούσα
819 Κρατύλος
820 Κράτων
821 Κραύγις
822 Κραυξίδας
823 Κρείων
824 Κρεμαστή
825 Κρεοντιάδης
826 Κρέουσα
827 Κρεσφόντης
828 Κρέων
829 Κρεώφυλος
830 Κρηθεύς
831 Κρήθων
832 Κρήνη
833 Κρήνος
834 Κρησίλας
835 Κρήσκη
836 Κρήσκων
837 Κρηστιάνη
838 Κρήτη
839 Κρητική
840 Κρητοθέα
841 Κρίασος
842 Κριέων
843 Κριθηίς
844 Κρικόρ
845 Κριναγόρας
846 Κρίνακος
847 Κρίνιππος
848 Κρίνος
849 Κρινώ
850 Κρίος
851 Κρις
852 Κρίσαμις
853 Κρισίη
854 Κρίσος
855 Κρίσπα
856 Κρίσπος
857 Κρίστα
858 Κρίστη
859 Κριστήν
860 Κρίστι
861 Κρίστια
862 Κρίστιαν
863 Κριστιάνα
864 Κριστίν
865 Κριστίνα
866 Κριστόφ
867 Κρίστοφερ
868 Κρίστυ
869 Κρίσων
870 Κριτίας
871 Κριτόβουλος
872 Κριτόδαμος
873 Κριτόδημος
874 Κριτολαϊδας
875 Κρίτων
876 Κρναίχμη
877 Κρόεσσα
878 Κροίση
879 Κροίσμος
880 Κροίσος
881 Κροκάλη
882 Κροκίνας
883 Κροκύλος
884 Κρόκων
885 Κρομμυδιώτισσα
886 Κρονία
887 Κρονίων
888 Κρόνος
889 Κρότος
890 Κρότων
891 Κρότωπος
892 Κρυνιώ
893 Κρυστάλλης
894 Κρυσταλλία
895 Κρωβύλη
897 Κρώμος
898 Κρώφιλος
899 Κταβηνός
900 Κτεάτης
901 Κτέατος
902 Κτησίαρχος
903 Κτησίας
904 Κτησίβιος
905 Κτησικλής
906 Κτησίλαος
907 Κτήσιος
908 Κτησίοχος
909 Κτήσιππος
910 Κτησιφών
911 Κτήσυλλα
912 Κτιμένη
913 Κτιστή
914 Κτιτόρισσα
915 Κτωρής
916 Κύαθος zxy
917 Κυανέη
918 Κυάνεος
919 Κυάνη
920 Κυανίππη
921 Κυάνιππος
922 Κυανός
923 Κυβέλη
924 Κυβήλη
925 Κυδίας
926 Κυδίππη
927 Κύδων
928 Κυδωνίς
929 Κύζικος
930 Κυθέρεια
931 Κύθηρα
932 Κυκκώτισσα
933 Κυκλεύς
934 Κύκλων
935 Κύκνος
936 Κυλάραβος
937 Κύλλαρας
938 Κυλλήν
939 Κυλλήνη
940 Κύλωνας
941 Κύμα
942 Κυμαία
943 Κυματολήγη
944 Κυμβάλιον
945 Κύμη
946 Κύμινη
947 Κύμινος
948 Κυμοδόκη
949 Κυμοδόμη
950 Κυμοθέη
951 Κυμοθόη
952 Κυμοπόλεια
953 Κυμώ
954 Κύνα
955 Κυναίγειρος
956 Κύναιθος
957 Κυνανή
958 Κυνάρητος
959 Κυνέας
960 Κύνης
961 Κύνθια
962 Κύνθιος
963 Κυνίσκα
964 Κυνίσκας
965 Κυνίσκος
966 Κύννα
967 Κυνόρτας
968 Κύνος
969 Κυνοσούρα
970 Κυνόσυρα
971 Κύνουλκος
972 Κύνουρος
973 Κυνώ
974 Κυπαιότισσα
975 Κυπαρισσία
976 Κυπάρισσος
977 Κυπριανή
978 Κυπριανός
979 Κυπρίλλα
980 Κυπρίλλος
981 Κύπρις
982 Κυπρογόνη
983 Κυπρόγονος
984 Κυπροθάλεια
985 Κυπρόθεμις
986 Κυπρόθεμις
987 Κυπροθάλης
988 Κύπρος
989 Κύπρος
990 Κύρα
991 Κυράνη
992 Κυράνθη
993 Κυράννα
994 Κυράννας
995 Κυρασία
996 Κυράτσω
997 Κυραψηλή
998 Κυρηναίος
999 Κυρήνη
1000 Κύρης
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία