Εορτές 14 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρκελλος Επίσκοπος Απαμείας Άγιος Ουρσίκιος Λούκιος Προφήτης Μιχαίας
1 Κoρίσκος
2 Κάανθος
3 Κάβας
4 Κάβειρος
5 Καβειρώ
6 Καγιά
7 Καδιανή
8 Καδμίλος
9 Κάδμος
10 Καζαμίας
11 Καθαρή
12 Κάθμπεργκ
13 Καθολική
14 Καθρίν
15 Κάι
16 Καιάφας
17 Καικιλία
19 Καικίλιος
20 Κάιν
21 Καϊνάμ
22 Καϊνάν
23 Καινέας
24 Καινίας
25 Καιραλία
26 Καιράλιος
27 Καίσαρ
28 Καισαρεία
29 Κακαβιώτισσα
30 Κάκι
31 Κακόμαντης
32 Κακόμαντις
33 Κάκος
34 Καλαθή
35 Κάλαιθις
36 Κάλαϊς
37 Κάλαισχρος
38 Καλακτίης
39 Καλαμήτις
40 Καλαμιά
41 Καλαμίς
42 Κάλαμις
43 Καλαμίτης
44 Καλαμιώτισσα
45 Καλάμου
46 Καλανδία
47 Καλανδίων
50 Κάλανη
51 Καλάνος
52 Καλαπόθος
53 Κάλας
54 Καλεάδης
55 Καλή
56 Καλήμορφη
57 Καληρόη
58 Καλήσιος
59 Καλήτωρ
60 Κάλια
61 Καλιάδνη
62 Καλιάνασσα
63 Καλιάνδη
64 Καλιάνθη
65 Καλιγού
66 Καλικλής
67 Κάλιπος
68 Καλίτσα
69 Κάλλας
70 Καλλεύς
71 Κάλλη
72 Καλληδόνα
73 Καλληδόνης
74 Καλλής
75 Καλλιάδης
76 Καλλιάναξ
77 Καλλιάνασσα
78 Καλλιάνειρα
79 Καλλιάνθη
80 Καλλίαρχος
81 Καλλίβιος
82 Καλλίβροτος
83 Καλλίγειτος
84 Καλλιγένεια
85 Καλλιγένης
86 Καλλίγνωτος
87 Καλλιδίκη
88 Καλλίδικος
89 Καλλιδόνιος
90 Καλλιδώρα
91 Καλλιθέα
92 Καλλιθόη
93 Καλλιθυία
94 Καλλικέλαδος
95 Καλλίκη
96 Καλλικλής
97 Καλλικράτης
98 Καλλικρατίδας
99 Καλλικρίτη
100 Καλλιμάχη
101 Καλλίμαχος
102 Καλλιμέδων
103 Καλλίμορφη
104 Καλλίμορφος
105 Καλλίνα
106 Καλλινία
107 Καλλινίκη
108 Καλλίνικος
109 Καλλίνος
110 Καλλιξένα
111 Καλλίξενος
112 Καλλιόπη
114 Καλλιόπιος
116 Καλλίος
117 Καλλιπάρειος
118 Καλλιπάτειρα
119 Καλλίπη
120 Κάλλιππος
121 Καλλιρόη
122 Καλλιρόης
123 Καλλίς
124 Καλλισθένη
125 Καλλισθένης
126 Καλλίστη
127 Καλλιστόνικος
128 Κάλλιστος
129 Καλλιστράτη
130 Καλλίστρατος
131 Καλλιτέλης
132 Καλλίτοκος
133 Καλλιτροπία
134 Καλλίτροπος
135 Καλλίτσα
136 Καλλιτύχη
137 Καλλίτυχος
138 Καλλιφάεια
139 Καλλιφάνεια
140 Καλλιφών
141 Καλλονή
142 Καλλίπη
143 Καλλυνα
144 Κάλλων
145 Καλόγερος
146 Καλογιάννης
147 Καλόγρια
148 Καλοδότη
149 Καλόδοτος
150 Καλοθετίνα
151 Καλόθετος
152 Καλομαρία
153 Καλομοίρα
154 Καλόμοιρος
155 Καλός
156 Καλούδη
157 Καλούδης
158 Καλύβη
159 Καλυβιανή
160 Κάλυδνος
161 Καλυδών
162 Καλύκη
163 Καλυψώ
165 Κάλχας
166 Καλχινία
167 Καλχίνιος
168 Κάλχος
169 Καμακάρι
170 Καμάρινα
171 Καμβύσης
172 Καμδέκια
173 Κάμειρος
174 Καμειρώ
175 Καμέλια
176 Καμέλιος
177 Καμένη
178 Καμίλος
179 Καμουήλ
180 Καμπιώτισσα
181 Κανακάρη
182 Κανακάρης
183 Κανάκη
184 Κανάκης
185 Κανάλα
186 Καναλίς
187 Κάναλος
188 Κανάρης
189 Κανάχη
190 Κάναχος
191 Κανδάκη
192 Κάνδαλος
193 Κανδαύλη
194 Κανδαύλης
195 Κανδήξη
196 Κάνδιδα
197 Κάνδιδος
199 Κανδιώ
200 Κανείς
201 Κανέλλα
202 Κανέλλος
203 Κάνηθος
204 Κάνθαρος
205 Κανιδία
206 Κανίδιος
207 Κανταριώτισσα
208 Κάντια
209 Καντιώ
210 Κάντοκ
211 Καπανεύς
212 Κάπελη
213 Κάπετος
214 Καπίτη
215 Καπιτωλίνη
216 Καπίτων
217 Καπνικαραία
218 Κάππυς
219 Κάπρος
220 Καπταρά
221 Καπύλη
222 Κάπυλος
223 Κάπυς
224 Κάρ
225 Κάραλης
226 Καραμπέτ
227 Καρανός
228 Κάρανος
229 Καραντόκια
230 Καραντόκιος
231 Καραπέτ
232 Καρατζάς
233 Καρατζέα
234 Καραφροντίδας
235 Καραφυλλια
236 Καρδιανή
237 Καρδιανός
238 Καρδιοβαστάζουσα
239 Καρδιώτισσα
240 Κάρδυς
241 Καρεκίν
242 Κάρεν
243 Καρία
244 Καρίνα
245 Καριοφύλλης
246 Καριοφυλλιά
247 Καρίων
248 Κάρλα
249 Καρλομάγνος
250 Κάρλος
251 Καρμαντίδης
252 Καρμάνωρ
253 Κάρμεν
254 Κάρμη
255 Καρνεάδης
256 Κάρνος
257 Καρόλα
258 Καρολίνα
259 Κάρολος
260 Καρπασία
261 Καρπάσιος
262 Καρπής
263 Κάρπος
264 Καρποφορούσα
265 Καρπώ
266 Κάρρωτος
267 Καρτέγιος
268 Καρτερία
269 Καρτέρων
270 Καρύα
271 Καρυοφιλιά
272 Καρυοφύλλης
273 Καρυοφυλλιά
274 Καρύπη
275 Καρυφύλλης
276 Κάσαμβος
277 Κασδόα
278 Κάσδοος
279 Κασίας
280 Κασσάνδρα
282 Κάσσανδρος
284 Κάσσια
285 Κασσιέπεια
286 Κασσιόδωρος
287 Κασσιόπη
288 Κάσσιος
289 Κασσιφόνη
290 Κασσότις
291 Κασσωτίς
292 Κασταλία
293 Καστάλιος
294 Καστανία
295 Καστιάνειρα
296 Καστιήλ
297 Καστιηλία
298 Καστίνη
299 Καστίνος
300 Καστοριά
301 Κάστος
302 Κάστουλος
303 Καστριανή
304 Καστρίκιος
305 Καστροβακίνα
306 Καστρουλέρου
307 Κάστωρ
308 Κάτα
309 Κατάκαρπος
310 Καταλωνική
311 Κατάπαυση
312 Καταπολιανή
313 Καταφυγή
314 Κατελίνα
315 Κατελού
316 Κατεριλένα
317 Κατερινέτα
318 Κατιάννα
319 Κατιλένα
320 Κατιφένια
321 Κατρεύς
322 Κατρίν
323 Κατρίνα
324 Κατροδαύλη
325 Κατσιάφα
326 Καττιδία
327 Καττίδιος
328 Καττύιος
329 Κάτων
330 Καύκωνας
331 Καυλών
332 Καυλωνία
333 Καύνος
334 Καύστριος
335 Καφασίας
336 Κάφαυρος
337 Καφείρα
338 Καφένια
339 Καφησίας
340 Κάφιρα
341 Κάχι
342 Καψοδερματούσα
343 Κεάδης
344 Κεβης
345 Κέβιν
346 Κεβόρκ
347 Κεβρήν
348 Κεβριόνης
349 Κεγχρεϊς
350 Κέγχρις
351 Κεδρεάτις
352 Κείος
353 Κέιτ
354 Κέκαλος
355 Κέκκος
356 Κεκροπίς
357 Κέκρωψ
358 Κελαινεύς
359 Κελαινώ
360 Κελέας
361 Κελεός
362 Κέλερ
363 Κελεστίνη
364 Κελεστίνος
365 Κελευστάνωρ
366 Κελεύτωρ
367 Κέλης
368 Κέλλυ
369 Κέλμις
370 Κελοθήρα
371 Κέλσα
372 Κέλσος
373 Κενδέα
374 Κενδέας
375 Κένδια
376 Κενδρεισία
377 Κένδρεισος
378 Κένεθ
379 Κενσουρίνα
380 Κενσουρίνος
381 Κενταύρα
382 Κένταυρος
383 Κεντέας
384 Κέντια
385 Κεντιγκέρνος
386 Κεντούλλα
387 Κέντρος
388 Κεντρούλα
389 Κεντυρία
390 Κεντυρίων
391 Κέολγουλφ
392 Κέος
393 Κερά
394 Κέραμβος
395 Κέραμος
396 Κεράμων
397 Κεράνη
398 Κεράς
399 Κερασία
400 Κεράσιος
401 Κερατσώ
402 Κέρβερος
403 Κερδώ
404 Κέρδων
405 Κερεττής
406 Κέρθη
407 Κέρθης
408 Κέρκαφος
409 Κερκέστης
410 Κερκέτης
411 Κερκηίς
412 Κερκιδάς
413 Κέρκοπας
414 Κέρκος
415 Κερκύλας
416 Κέρκυρα
417 Κέρκυρος
418 Κερκύων
419 Κέρκωψ
420 Κερμιδώλης
421 Κέρνιτσα
422 Κέρρη
423 Κεστρίνος
424 Κέττα
425 Κέϋ
426 Κεφαλίων
427 Κέφαλος
428 Κεφτιού
429 Κεχαριτωμένη
430 Κεχρινιώτισσα
431 Κηδαλίων
432 Κηδίδης
433 Κήδων
434 Κηλούση
435 Κήνις
436 Κήρινθα
437 Κήρινθος
438 Κήρυκος
439 Κητεύς
440 Κητώ
441 Κήυξ
442 Κηφά
443 Κηφάς
444 Κηφέας
445 Κηφεύς
446 Κηφισιόδωρος
447 Κηφισιόδωτος
448 Κηφισόδοτος
449 Κηφισόδωρος
450 Κηφισόδωτος
451 Κηφισοφών
452 Κηφισσόδωτος
453 Κία
454 Κιάρα
455 Κιαράν
456 Κίκα
457 Κικέρων
458 Κίκης
459 Κίκων
460 Κιλικία
461 Κίλιξ
462 Κιλίσιος
463 Κίλλα
464 Κίλλας
465 Κιλλεύς
466 Κίμων
468 Κιμωνίς
469 Κίναδος
470 Κινάδων
471 Κιναίθωνας
472 Κινέας
473 Κινησία
474 Κινησίας
475 Κίννα
476 Κινύρα
477 Κινύρας
478 Κινύρης
479 Κινυρίς
480 Κίος
481 Κίρκη
482 Κίρκος
483 Κίρρα
484 Κίρση
485 Κίσιος
486 Κίσσαιθα
487 Κισσεΐς
488 Κισσεύς
489 Κισσηίς
490 Κισσία
491 Κισσιώτισσα
492 Κιτιού
493 Κίτσα
494 Κίτσος
495 Κιτταία
496 Κιτταίος
497 Κίττυ
498 Κλαία
499 Κλάνις
500 Κλαούντια
501 Κλάρα
502 Κλάρας
503 Κλάρκ
504 Κλαύδια
505 Κλαύδιος
506 Κλέα
507 Κλεαγόρας
508 Κλεάδης
509 Κλεαίνετος
510 Κλεαίχμα
511 Κλεάναξ
512 Κλεάνδρα
513 Κλέανδρος
514 Κλεάνθης
515 Κλεανθία
516 Κλεάνωρ
517 Κλεάρατος
518 Κλεαρέτη
519 Κλεάρετος
520 Κλεαρίδας
521 Κλεαρίστη
522 Κλεάριστος
523 Κλεαρχία
524 Κλέαρχος
525 Κλέεια
526 Κλειαρέτη
527 Κλειγένης
528 Κλεΐδα
529 Κλειδή
530 Κλειδημίδης
531 Κλείδημος
532 Κλείδικος
533 Κλειναγόρας
534 Κλεινίας
535 Κλείνιος
536 Κλεινόμαχος
537 Κλείνω
538 Κλειονίκη
539 Κλειππίδης
540 Κλεϊππίδης
541 Κλεΐς
542 Κλεισθένης
543 Κλεισιδίκη
544 Κλεισιθηρα
545 Κλειταγόρα
546 Κλείταρχος
547 Κλειτέλης
548 Κλείτη
549 Κλειτόμαχος
550 Κλείτορας
551 Κλειτόριος
552 Κλείτος
553 Κλειτόστρατος
554 Κλειτοφών
555 Κλειτώ
556 Κλείτωρ
557 Κλειώ
558 Κλείων
559 Κλειωνίκη
560 Κλέλια
561 Κλέλιος
562 Κλέοβις
563 Κλεόβοια
564 Κλεοβούλη
565 Κλεόβουλος
566 Κλεογένης
567 Κλεοδαίος
568 Κλεόδαμος
569 Κλεόδημος
570 Κλεοδίκη
571 Κλεοδόξη
572 Κλεοδώρα
573 Κλεόδωρος
574 Κλεοθήρα
575 Κλεοθοίνη
576 Κλεόθοινος
577 Κλεοίτας
578 Κλεόκριτος
579 Κλεόλα
580 Κλεόλαος
581 Κλεόμαχος
582 Κλεόμβροτος
583 Κλεομένης
584 Κλεομήδη
585 Κλεομήδης
586 Κλεομυτάδης
587 Κλεονίδης
588 Κλεονίκη
589 Κλεόνικος
590 Κλεόξενος
591 Κλεοόμαντις
592 Κλεόπα
593 Κλεόπας
594 Κλεοπάτρα
595 Κλεόπατρος
596 Κλεοπία
597 Κλεόπομπος
598 Κλεοπτολέμη
599 Κλεοπτόλεμος
600 Κλεορα
601 Κλεοσθένη
602 Κλεοσθένης
603 Κλεοστράτη
604 Κλεόστρατος
605 Κλεότιμος
606 Κλεόφαντος
607 Κλεοφήμη
608 Κλεόφημος
609 Κλεοφίλη
610 Κλεόφρων
611 Κλεοφών
612 Κλεοχάρεια
613 Κλέοχος
614 Κλεποπάτρη
615 Κλεύβοτος
616 Κλεύδαμος
617 Κλεύης
618 Κλεφτοπαναγιά
619 Κλέων
620 Κλεώνδας
621 Κλεώνη
622 Κλεώνης
623 Κλεώνυμος
624 Κλημεντία
625 Κλημεντίνα
626 Κλημέντιος
627 Κλήνης
628 Κλησιδίκη
629 Κλησώ
630 Κλήσων
631 Κλήτα
632 Κλητεία
633 Κλητεμίστρα
634 Κλητίας
635 Κλίτη
636 Κλιτίας
637 Κλίτων
638 Κλονάς
639 Κλονία
640 Κλονίη
641 Κλονίος
642 Κλυμέμη
643 Κλυμένη
644 Κλύμενος
645 Κλυμήνη
646 Κλυσώνυμος
648 Κλυταιμήστρα
649 Κλυταιμήστρη
650 Κλυταιμνήστρα
651 Κλυτιάδης
652 Κλυτίδης
653 Κλυτίη
654 Κλυτίος
655 Κλυτίππη
656 Κλύτιππος
657 Κλυτοδώρα
658 Κλυτομήδης
659 Κλυτόνεος
660 Κλυτόνηος
661 Κλυτόνιος
662 Κλύτος
663 Κλωθώ
664 Κλωνάρα
665 Κλωνάρη
666 Κλώνη
667 Κλώντια
668 Κλωντιάννα
669 Κλωντίνη
670 Κλωπάς
671 Κνήμις
672 Κνήμων
673 Κνοίθος
674 Κνωπός
675 Κνωσσία
676 Κόδρη
677 Κόδρος
678 Κοία
679 Κοιαντίς
680 Κοινία
681 Κοίνος
682 Κοινωνίς
683 Κοινωνός
684 Κοίος
685 Κοίρανος
686 Κοισύρα
687 Κοκκαλίνη
688 Κοκκυκώ
689 Κόκκων
690 Κοκκώνα
691 Κόλαινος
692 Κολμαν
693 Κολοκυθιώτισσα
694 Κολόμβος
695 Κολούμβα
697 Κολοφωνία
698 Κολυβιανή
699 Κολυμβάς
700 Κολώτα
701 Κολώτας
702 Κομαία
703 Κόμαιθος
704 Κομαιθώ
705 Κομαίος
706 Κομάνθη
707 Κομασία
708 Κομάσιος
709 Κομάτας
710 Κομβή
711 Κομγαλία
712 Κομγάλιος
713 Κομητάς
714 Κομήτης
715 Κομηών
716 Κόμισσα
717 Κομνηνή
718 Κομνηνός
719 Κομνώ
720 Κομουσινιώ
721 Κοναλλίς
722 Κονδυλία
723 Κονδύλιος
724 Κονιλα
725 Κονίσαλος
726 Κοννίδης
727 Κόννος
728 Κοντεύς
729 Κοντή
730 Κοντσέτα
731 Κονώ
732 Κόνων
733 Κοπέρνικος
734 Κοπρέα
735 Κοπρεύς
736 Κόραγος
737 Κοραής
738 Κόρακας
739 Κοραλένια
740 Κοραλία
741 Κοραλίων
742 Κόραξ
743 Κορασια
744 Κορέθοντας
745 Κορέθων
746 Κορεμνών
747 Κόρη
748 Κορίλα
749 Κορίνα
750 Κορκοδειλιά
751 Κορκύρα
752 Κορνέλιος
753 Κορνηλία
754 Κορνήλιος
755 Κόροιβος
756 Κόρος
757 Κορτέσα
758 Κορτέσσης
759 Κορύβας
760 Κορύδων
761 Κόρυθος
762 Κορυφή
763 Κορφιάτισσα
764 Κορωνίς
765 Κορωνός
766 Κοσμάς
767 Κοσμία
768 Κοσμογονία
769 Κοσμοπόθητος
770 Κόσμος
771 Κοσμοσώτειρα
772 Κοσυφοίνισσα
773 Κότσικα
774 Κόττας
775 Κόττος
776 Κοττυτώ
777 Κόττυφος
778 Κοτύλη
779 Κότυς
780 Κουάρτα
781 Κουάρτος
782 Κουαρτοσίλλα
783 Κουαρτοσίλλας
784 Κουζήνια
785 Κουζίνα
786 Κουζίνια
787 Κουθβέρτα
788 Κουθβέρτος
789 Κουϊνίδια
790 Κουϊνίδιος
791 Κουίντα
792 Κουίντος
793 Κουκίτσα
794 Κουκουζέλισσα
795 Κούλα
796 Κούλης
797 Κουμής
798 Κουμπελίδικη
799 Κουνοπιώτισσα
800 Κουντουριώτης
801 Κουρεμένος
802 Κουρής
803 Κουρήτης
804 Κουρίτης
805 Κουρνούτας
806 Κουρνουτία
807 Κουροτρόφος
808 Κούρτια
809 Κούρτιος
810 Κουταλάρης
811 Κουτλουμούσιος
812 Κουτσουρώ
813 Κουφή
814 Κοφινή
815 Κόων
816 Κράμβις
817 Κρανάη
818 Κραναός
819 Κράνεια
820 Κραντώ
821 Κράντωρας
822 Κραταιή
823 Κραταιμένης
824 Κρατέας
825 Κρατερός
826 Κράτερος
827 Κρατεύας
828 Κράτης
829 Κρατησίκλεια
830 Κρατησικλής
831 Κρατησιππίδας
832 Κρατιεύς
833 Κρατίνα
834 Κρατίνος
835 Κράτιππος
836 Κρατισθένης
837 Κρατούσα
838 Κρατύλος
839 Κράτων
840 Κραύγις
841 Κραυξίδας
842 Κρείων
843 Κρεμαστή
844 Κρεοντιάδης
845 Κρέουσα
846 Κρεσφόντης
847 Κρέων
848 Κρεώφυλος
849 Κρηθεύς
850 Κρήθων
851 Κρήνη
852 Κρήνος
853 Κρησίλας
854 Κρήσκη
855 Κρήσκων
856 Κρηστιάνη
857 Κρήτη
858 Κρητική
859 Κρητοθέα
860 Κρίασος
861 Κριέων
862 Κριθηίς
863 Κρικόρ
864 Κριλένια
865 Κριναγόρας
866 Κρίνακος
867 Κρίνιππος
868 Κρίνος
869 Κρινώ
870 Κρίος
871 Κρις
872 Κρίσαμις
873 Κρισίη
874 Κρίσος
875 Κρίσπα
876 Κρίσπος
877 Κρίστα
878 Κρίστη
879 Κριστήν
880 Κρίστι
881 Κρίστια
882 Κρίστιαν
883 Κριστιάνα
884 Κριστίν
885 Κριστίνα
886 Κριστόφ
887 Κρίστοφερ
888 Κρίστυ
889 Κρίσων
890 Κριτίας
891 Κριτόβουλος
892 Κριτόδαμος
893 Κριτόδημος
894 Κριτολαϊδας
895 Κρίτουσα
896 Κρίτων
897 Κρναίχμη
898 Κρόεσσα
899 Κροίση
900 Κροίσμος
901 Κροίσος
902 Κροκάλη
903 Κροκίνας
904 Κροκύλος
905 Κρόκων
906 Κρομμυδιώτισσα
907 Κρονία
908 Κρονίων
909 Κρόνος
910 Κρότος
911 Κρότων
912 Κρότωπος
913 Κρυνιώ
914 Κρυστάλλης
915 Κρυσταλλία
916 Κρωβύλη
918 Κρώμος
919 Κρώφιλος
920 Κταβηνός
921 Κτεάτης
922 Κτέατος
923 Κτησίαρχος
924 Κτησίας
925 Κτησίβιος
926 Κτησικλής
927 Κτησίλαος
928 Κτήσιος
929 Κτησίοχος
930 Κτησίππη
931 Κτήσιππος
932 Κτησιφών
933 Κτήσυλλα
934 Κτιμένη
935 Κτιστή
936 Κτιτόρισσα
937 Κτωρής
938 Κύαθος zxy
939 Κυανέη
940 Κυάνεος
941 Κυάνη
942 Κυανίππη
943 Κυάνιππος
944 Κυανός
945 Κυβέλη
946 Κυβήλη
947 Κυδίας
948 Κυδίππη
949 Κύδων
950 Κυδωνίς
951 Κύζικος ο βασιλιάς
952 Κυθέρεια
953 Κύθηρα
954 Κυκκώτισσα
955 Κυκλεύς
956 Κύκλων
957 Κύκνος
958 Κυλάνθη
959 Κύλανθος
960 Κυλάραβος
961 Κυλία
962 Κύλωνας
963 Κύμα
964 Κυμαία
965 Κυματολήγη
966 Κυμβάλιον
967 Κύμη
968 Κύμινη
969 Κύμινος
970 Κυμοδόκη
971 Κυμοδόμη
972 Κυμοθέη
973 Κυμοθόη
974 Κυμόθοος
975 Κυμοπόλεια
976 Κυμώ
977 Κύνα
978 Κυναίγειρος
979 Κύναιθος
980 Κυνανή
981 Κυνάρητος
982 Κυνέας
983 Κύνης
984 Κύνθια
985 Κύνθιος
986 Κυνίσκα
987 Κυνίσκας
988 Κυνίσκος
989 Κύννα
990 Κυνόρτας
991 Κύνος
992 Κυνοσούρα
993 Κυνόσυρα
994 Κύνουλκος
995 Κύνουρος
996 Κυνώ
997 Κυπαιότισσα
998 Κυπαρισσία
999 Κυπάρισσος
1000 Κυπριανή
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία