Εορτές 23 Απριλίου: Αγία Πολυχρονία Άγιος Θέρινος Άγιος Πρωτολέων Θερινή Πρωτολεώνη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αθανάσιος ο από μάγων Άγιος Ακίνδυνος Άγιος Ανατόλιος ο στρατηλάτης Άγιος Ανεμπόδιστος Άγιος Αφθόνιος Άγιος Γεώργιος ο Κύπριος ο Νεομάρτυρας Άγιος Γλυκέριος ο γεωργός Άγιος Δονάτος Άγιος Θηριανός Άγιος Νεομάρτυς Λάζαρος από τη Βουλγαρία Άγιος Ουαλέριος ο Μάρτυρας Άγιος Πηγάσιος Μελπομένη η Μούσα Όσιος Γεώργιος του Σενκούρσκ Πολύμνια η Μούσα
1 Κoρίσκος
2 Κάανθος
3 Κάβας
4 Καβείρα
5 Κάβειρος
6 Καβειρώ
7 Καγιά
8 Καδιανή
9 Καδμίλος
10 Κάδμος
11 Καζαμίας
12 Καθαριώτισσα
13 Κάθμπεργκ
14 Καθολική
15 Καθρίν
16 Κάι
17 Καιάφας
18 Καικιλία
20 Καικίλιος
21 Καικκίλιος
22 Κάιν
23 Καϊνάμ
24 Καϊνάν
25 Καινέας
26 Καινίας
27 Καιραλία
28 Καιράλιος
29 Καίσαρ
30 Καισαρεία
31 Κακαβιώτισσα
32 Κάκι
33 Κακόμαντης
34 Κακόμαντις
35 Κάκος
36 Καλαθή
37 Κάλαιθις
38 Κάλαϊς
39 Κάλαισχρος
40 Καλακτίης
41 Καλαμήτις
42 Καλαμιά
43 Καλαμίς
44 Κάλαμις
45 Καλαμίτης
46 Καλαμιώτισσα
47 Καλάμου
48 Καλανδία
49 Καλανδίων
52 Κάλανη
53 Καλάνος
54 Καλαπόθος
55 Κάλας
56 Καλεάδης
57 Καλή
58 Καλήμορφη
59 Καληρόη
60 Καλήσιος
61 Καλήτωρ
62 Κάλια
63 Καλιάδνη
64 Καλιάνασσα
65 Καλιάνδη
66 Καλιάνθη
67 Καλιγού
68 Καλικλής
69 Κάλιπος
70 Καλίτσα
71 Κάλλας
72 Καλλεύς
73 Κάλλη
74 Καλληδόνα
75 Καλληδόνης
76 Καλλής
77 Καλλιάδης
78 Καλλιάναξ
79 Καλλιάνασσα
80 Καλλιάνειρα
81 Καλλιάνθη
82 Καλλίαρχος
83 Καλλίβιος
84 Καλλίβροτος
85 Καλλίγειτος
86 Καλλιγένεια
87 Καλλιγένης
88 Καλλίγνωτος
89 Καλλιδίκη
90 Καλλίδικος
91 Καλλιδόνιος
92 Καλλιδώρα
93 Καλλιθέα
94 Καλλιθόη
95 Καλλιθυία
96 Καλλικέλαδος
97 Καλλίκη
98 Καλλικλής
99 Καλλικράτης
100 Καλλικρατίδας
101 Καλλικρίτη
102 Καλλιμάχη
103 Καλλίμαχος
104 Καλλιμέδων
105 Καλλίμορφη
106 Καλλίμορφος
107 Καλλίνα
108 Καλλινία
109 Καλλινίκη
110 Καλλίνικος
111 Καλλίνος
112 Καλλιξένα
113 Καλλίξενος
114 Καλλιόπη
116 Καλλιόπιος
117 Καλλίος
118 Καλλιπάρειος
119 Καλλιπάτειρα
120 Καλλίπη
121 Κάλλιππος
122 Καλλιρόη
123 Καλλίς
124 Καλλισθένη
125 Καλλισθένης
126 Καλλίστη
127 Καλλιστόνικος
128 Κάλλιστος
129 Καλλιστράτη
130 Καλλίστρατος
131 Καλλιτέλης
132 Καλλίτοκος
133 Καλλιτροπία
134 Καλλίτροπος
135 Καλλίτσα
136 Καλλιτύχη
137 Καλλίτυχος
138 Καλλιφάεια
139 Καλλιφάνεια
140 Καλλιφών
141 Καλλονή
142 Καλλίπη
143 Καλλυνα
144 Κάλλων
145 Καλόγερος
146 Καλογιάννης
147 Καλόγρια
148 Καλοδότη
149 Καλόδοτος
150 Καλοθετίνα
151 Καλόθετος
152 Καλομαρία
153 Καλομοίρα
154 Καλόμοιρος
155 Καλός
156 Καλούδη
157 Καλούδης
158 Καλύβη
159 Καλυβιανή
160 Κάλυδνος
161 Καλυδών
162 Καλύκη
163 Καλυψώ
165 Κάλχας
166 Καλχινία
167 Καλχίνιος
168 Κάλχος
169 Καμακάρι
170 Καμάρινα
171 Καμβύσης
172 Καμδέκια
173 Κάμειρος
174 Καμειρώ
175 Καμέλια
176 Καμένη
177 Κάμιλλος
178 Καμουήλ
179 Καμπιώτισσα
180 Κανακάρης
181 Κανάκη
182 Κανάκης
183 Κανάλα
184 Καναλίς
185 Κάναλος
186 Κανάρης
187 Κανάχη
188 Κάναχος
189 Κανδάκη
190 Κάνδαλος
191 Κανδαύλη
192 Κανδαύλης
193 Κανδήξη
194 Κάνδιδα
195 Κάνδιδος
197 Κανδιώ
198 Κανέλλα
199 Κανέλλος
200 Κάνηθος
201 Κάνθαρος
202 Κανιδία
203 Κανίδιος
204 Κανταριώτισσα
205 Κάντια
206 Καντιώ
207 Κάντοκ
208 Καπανεύς
209 Κάπελη
210 Κάπετος
211 Καπίτη
212 Καπιτωλίνη
213 Καπίτων
214 Καπνικαραία
215 Κάππυς
216 Κάπρος
217 Καπταρά
218 Καπύλη
219 Κάπυλος
220 Κάπυς
221 Κάρ
222 Κάραλης
223 Καραμπέτ
224 Καρανός
225 Κάρανος
226 Καραντόκια
227 Καραντόκιος
228 Καραπέτ
229 Καρατζάς
230 Καρατζέα
231 Καραφροντίδας
232 Καραφυλλια
233 Καρδιανή
234 Καρδιανός
235 Καρδιοβαστάζουσα
236 Καρδιώτισσα
237 Κάρδυς
238 Καρεκίν
239 Κάρεν
240 Καρία
241 Καρίνα
242 Καριοφύλλης
243 Καριοφυλλιά
244 Καρίων
245 Κάρλα
246 Καρλομάγνος
247 Κάρλος
248 Καρμαντίδης
249 Καρμάνωρ
250 Κάρμεν
251 Κάρμη
252 Καρνεάδης
253 Κάρνος
254 Καρόλα
255 Καρολίνα
256 Κάρολος
257 Καρπασία
258 Καρπάσιος
259 Καρπής
260 Κάρπος
261 Καρποφορούσα
262 Καρπώ
263 Κάρρωτος
264 Καρτέγιος
265 Καρτερία
266 Καρτέρων
267 Καρύα
268 Καρυοφιλιά
269 Καρυοφύλλης
270 Καρυοφυλλιά
271 Καρύπη
272 Καρυφύλλης
273 Κάσαμβος
274 Κασδόα
275 Κάσδοος
276 Κασίας
277 Κασσάνδρα
279 Κάσσανδρος
281 Κάσσια
282 Κασσιέπεια
283 Κασσιόδωρος
284 Κασσιόπη
285 Κάσσιος
286 Κασσιφόνη
287 Κασσότις
288 Κασσωτίς
289 Κασταλία
290 Καστάλιος
291 Καστανα
292 Καστιάνειρα
293 Καστιήλ
294 Καστιηλία
295 Καστίνη
296 Καστίνος
297 Καστοριά
298 Κάστος
299 Κάστουλος
300 Καστριανή
301 Καστρίκιος
302 Καστροβακίνα
303 Καστρουλέρου
304 Κάστωρ
305 Κατάκαρπος
306 Καταλωνική
307 Κατάπαυση
308 Καταπολιανή
309 Καταφυγή
310 Κατελίνα
311 Κατελού
312 Κατεριλένα
313 Κατερινέτα
314 Κατιάννα
315 Κατιλένα
316 Κατιφένια
317 Κατρεύς
318 Κατρίν
319 Κατρίνα
320 Κατροδαύλη
321 Κατσιάφα
322 Καττίδιος
323 Καττύιος
324 Κάτων
325 Καύκωνας
326 Καυλών
327 Καυλωνία
328 Καύστριος
329 Καφασίας
330 Κάφαυρος
331 Καφείρα
332 Καφένια
333 Καφησίας
334 Κάφιρα
335 Κάχι
336 Καψοδερματούσα
337 Κεάδης
338 Κεβης
339 Κέβιν
340 Κεβόρκ
341 Κεβρήν
342 Κεβριόνης
343 Κεγχρεϊς
344 Κέγχρις
345 Κεδρεάτις
346 Κείος
347 Κέιτ
348 Κέκαλος
349 Κέκκος
350 Κεκροπίς
351 Κέκρωψ
352 Κελαινεύς
353 Κελαινώ
354 Κελέας
355 Κελεός
356 Κελερίνος
357 Κελεστίνη
358 Κελεστίνος
359 Κελευστάνωρ
360 Κελεύτωρ
361 Κέλης
362 Κέλλυ
363 Κέλμις
364 Κελοθήρα
365 Κέλσα
366 Κέλσος
367 Κενδέα
368 Κενδέας
369 Κένδια
370 Κένδρα
371 Κένδρος
372 Κένεθ
373 Κενσουρίνα
374 Κενσουρίνος
375 Κενταύρα
376 Κένταυρος
377 Κεντέας
378 Κέντια
379 Κεντιγκέρνος
380 Κεντούλλα
381 Κέντρος
382 Κεντρούλα
383 Κεντυρία
384 Κεντυρίων
385 Κέολγουλφ
386 Κέος
387 Κερά
388 Κέραμβος
389 Κέραμος
390 Κεράμων
391 Κερανη
392 Κεράς
393 Κερασία
394 Κεράσιος
395 Κερατσώ
396 Κέρβερος
397 Κερδώ
398 Κέρδων
399 Κερεττής
400 Κέρθη
401 Κέρθης
402 Κέρκαφος
403 Κερκέστης
404 Κερκέτης
405 Κερκηίς
406 Κερκιδάς
407 Κέρκοπας
408 Κέρκος
409 Κερκύλας
410 Κέρκυρα
411 Κέρκυρος
412 Κερκύων
413 Κέρκωψ
414 Κερμιδώλης
415 Κέρνιτσα
416 Κέρρη
417 Κεστρίνος
418 Κέττα
419 Κέϋ
420 Κεφαλίων
421 Κέφαλος
422 Κεφτιού
423 Κεχαριτωμένη
424 Κεχρινιώτισσα
425 Κηδαλίων
426 Κηδίδης
427 Κήδων
428 Κηλούση
429 Κήνις
430 Κήρινθα
431 Κήρινθος
432 Κήρυκος
433 Κήρυξ
434 Κητεύς
435 Κητώ
436 Κήυξ
437 Κηφά
438 Κηφάς
439 Κηφέας
440 Κηφεύς
441 Κηφισιόδωρος
442 Κηφισιόδωτος
443 Κηφισόδοτος
444 Κηφισόδωρος
445 Κηφισόδωτος
446 Κηφισοφών
447 Κηφισσόδωτος
448 Κία
449 Κιάρα
450 Κιαράν
451 Κίκα
452 Κικέρων
453 Κίκης
454 Κίκων
455 Κιλικία
456 Κίλιξ
457 Κιλίσιος
458 Κίλλα
459 Κίλλας
460 Κιλλεύς
461 Κίμων
463 Κιμωνίς
464 Κίναδος
465 Κινάδων
466 Κιναίθωνας
467 Κινέας
468 Κινησία
469 Κινησίας
470 Κίννα
471 Κινύρα
472 Κινύρας
473 Κινύρης
474 Κινυρίς
475 Κίος
476 Κίρκη
477 Κίρκος
478 Κίρρα
479 Κίρση
480 Κίσιος
481 Κίσσαιθα
482 Κισσεΐς
483 Κισσεύς
484 Κισσηίς
485 Κισσία
486 Κισσιώτισσα
487 Κιτιού
488 Κίτσα
489 Κίτσος
490 Κιτταία
491 Κιτταίος
492 Κίττυ
493 Κλαία
494 Κλάνις
495 Κλαούντια
496 Κλάρα
497 Κλάρας
498 Κλάρκ
499 Κλαύδια
500 Κλαύδιος
501 Κλέα
502 Κλεαγόρας
503 Κλεάδης
504 Κλεαίνετος
505 Κλεαίχμα
506 Κλεάναξ
507 Κλεάνδρα
508 Κλέανδρος
509 Κλεάνθης
510 Κλεανθία
511 Κλεάνωρ
512 Κλεάρατος
513 Κλεαρέτη
514 Κλεάρετος
515 Κλεαρίδας
516 Κλεαρίστη
517 Κλεάριστος
518 Κλεαρχία
519 Κλέαρχος
520 Κλέεια
521 Κλειαρέτη
522 Κλειγένης
523 Κλεΐδα
524 Κλειδή
525 Κλειδημίδης
526 Κλείδημος
527 Κλείδικος
528 Κλειναγόρας
529 Κλεινίας
530 Κλείνιος
531 Κλεινόμαχος
532 Κλείνω
533 Κλειονίκη
534 Κλειππίδης
535 Κλεϊππίδης
536 Κλεΐς
537 Κλεισθένης
538 Κλεισιδίκη
539 Κλεισιθηρα
540 Κλειταγόρα
541 Κλείταρχος
542 Κλειτέλης
543 Κλείτη
544 Κλειτόμαχος
545 Κλείτορας
546 Κλειτόριος
547 Κλείτος
548 Κλειτόστρατος
549 Κλειτοφών
550 Κλειτώ
551 Κλείτωρ
552 Κλειώ
553 Κλειωνίκη
554 Κλέλια
555 Κλέλιος
556 Κλέοβις
557 Κλεόβοια
558 Κλεοβούλη
559 Κλεόβουλος
560 Κλεογένης
561 Κλεοδαίος
562 Κλεόδαμος
563 Κλεόδημος
564 Κλεοδίκη
565 Κλεοδόξη
566 Κλεοδώρα
567 Κλεόδωρος
568 Κλεοθήρα
569 Κλεοθοίνη
570 Κλεόθοινος
571 Κλεοίτας
572 Κλεόκριτος
573 Κλεόλα
574 Κλεόλαος
575 Κλεόμαχος
576 Κλεόμβροτος
577 Κλεομένης
578 Κλεομήδη
579 Κλεομήδης
580 Κλεομυτάδης
581 Κλεονίδης
582 Κλεονίκη
583 Κλεόνικος
584 Κλεόξενος
585 Κλεοόμαντις
586 Κλεόπα
587 Κλεόπας
588 Κλεοπάτρα
589 Κλεόπατρος
590 Κλεοπία
591 Κλεόπομπος
592 Κλεοπτόλεμος
593 Κλεορα
594 Κλεοσθένη
595 Κλεοσθένης
596 Κλεοστράτη
597 Κλεόστρατος
598 Κλεότιμος
599 Κλεόφαντος
600 Κλεοφήμη
601 Κλεόφημος
602 Κλεοφίλη
603 Κλεόφρων
604 Κλεοφών
605 Κλεοχάρεια
606 Κλέοχος
607 Κλεποπάτρη
608 Κλεύβοτος
609 Κλεύδαμος
610 Κλεύης
611 Κλεφτοπαναγιά
612 Κλέων
613 Κλεώνδας
614 Κλεώνη
615 Κλεώνης
616 Κλεώνυμος
617 Κλημεντία
618 Κλημεντίνα
619 Κλημέντιος
620 Κλήνης
621 Κλησιδίκη
622 Κλησώ
623 Κλήσων
624 Κλήτα
625 Κλητεία
626 Κλητεμίστρα
627 Κλητίας
628 Κλίτη
629 Κλιτίας
630 Κλίτων
631 Κλονάς
632 Κλονία
633 Κλονίη
634 Κλονίος
635 Κλυμέμη
636 Κλυμένη
637 Κλύμενος
638 Κλυμήνη
639 Κλυσώνυμος
641 Κλυταιμήστρα
642 Κλυταιμήστρη
643 Κλυταιμνήστρα
644 Κλυτιάδης
645 Κλυτίδης
646 Κλυτίη
647 Κλυτίος
648 Κλυτίππη
649 Κλύτιππος
650 Κλυτοδώρα
651 Κλυτομήδης
652 Κλυτόνεος
653 Κλυτόνηος
654 Κλυτόνιος
655 Κλύτος
656 Κλωθώ
657 Κλωνάρα
658 Κλωνάρη
659 Κλώνη
660 Κλώντια
661 Κλωντιάννα
662 Κλωντίνη
663 Κλωπάς
664 Κνήμος
665 Κνήμων
666 Κνοίθος
667 Κνωπός
668 Κνωσσία
669 Κόδρη
670 Κόδρος
671 Κοία
672 Κοιαντίς
673 Κοίνος
674 Κοινωνίς
675 Κοινωνός
676 Κοίος
677 Κοίρανος
678 Κοισύρα
679 Κοκκαλίνη
680 Κοκκυκώ
681 Κόκκων
682 Κοκκώνα
683 Κόλαινος
684 Κολμαν
685 Κολοκυθιώτισσα
686 Κολόμβος
687 Κολούμβα
689 Κολοφωνία
690 Κολυβιανή
691 Κολυμβάς
692 Κολώτης
693 Κολώτος
694 Κομαιθώ
695 Κομαίος
696 Κομάνθη
697 Κομασία
698 Κομάσιος
699 Κομάτας
700 Κομβή
701 Κομγάλιος
702 Κομητάς
703 Κομήτης
704 Κομηών
705 Κόμισσα
706 Κομνηνή
707 Κομνηνός
708 Κομνώ
709 Κομουσινιώ
710 Κοναλλίς
711 Κονδυλία
712 Κονιλα
713 Κονίσαλος
714 Κοννίδης
715 Κόννος
716 Κοντεύς
717 Κοντή
718 Κοντσέτα
719 Κοντυλιά
720 Κονώ
721 Κόνων
722 Κοπέρνικος
723 Κοπρέα
724 Κοπρεύς
725 Κόραγος
726 Κοραής
727 Κόρακας
728 Κοραλένια
729 Κοραλία
730 Κόραξ
731 Κορασια
732 Κορέθοντας
733 Κορέθων
734 Κορεμνών
735 Κόρη
736 Κορίλα
737 Κορίνα
738 Κορκοδειλιά
739 Κορκύρα
740 Κορνέλιος
741 Κορνηλία
742 Κορνήλιος
743 Κόροιβος
744 Κόρος
745 Κορτέσα
746 Κορτέσσης
747 Κορύβας
748 Κορύδων
749 Κόρυθος
750 Κορυφή
751 Κορφιάτισσα
752 Κορωνίς
753 Κορωνός
754 Κοσμάς
755 Κοσμία
756 Κοσμογονία
757 Κοσμοπόθητος
758 Κόσμος
759 Κοσμοσώτειρα
760 Κοσυφοίνισσα
761 Κότσικα
762 Κόττας
763 Κόττος
764 Κοττυτώ
765 Κόττυφος
766 Κοτύλη
767 Κότυς
768 Κουάρτα
769 Κουάρτος
770 Κουαρτοσίλλα
771 Κουαρτοσίλλας
772 Κουζήνια
773 Κουζίνα
774 Κουζίνια
775 Κουθβέρτα
776 Κουθβέρτος
777 Κουϊνίδια
778 Κουϊνίδιος
779 Κουίντα
780 Κουίντος
781 Κουκίτσα
782 Κουκουζέλισσα
783 Κούλα
784 Κούλης
785 Κουμής
786 Κουμπελίδικη
787 Κουνοπιώτισσα
788 Κουντουριώτης
789 Κουρεμένος
790 Κουρής
791 Κουρήτης
792 Κουρίτης
793 Κουρνούτας
794 Κουρνουτία
795 Κουροτρόφος
796 Κουταλάρης
797 Κουτλουμούσιος
798 Κουτσουρώ
799 Κουφή
800 Κοφινή
801 Κόων
802 Κράμβις
803 Κρανάη
804 Κραναός
805 Κράνεια
806 Κραντώ
807 Κράντωρας
808 Κραταιή
809 Κραταιμένης
810 Κρατέας
811 Κρατερός
812 Κράτερος
813 Κρατεύας
814 Κράτης
815 Κρατησίκλεια
816 Κρατησικλής
817 Κρατησιππίδας
818 Κρατιεύς
819 Κρατίνα
820 Κρατίνος
821 Κράτιππος
822 Κρατισθένης
823 Κρατούσα
824 Κρατύλος
825 Κράτων
826 Κραύγις
827 Κραυξίδας
828 Κρείων
829 Κρεμαστή
830 Κρεοντιάδης
831 Κρέουσα
832 Κρεσφόντης
833 Κρέων
834 Κρεώφυλος
835 Κρηθεύς
836 Κρήθων
837 Κρήνη
838 Κρήνος
839 Κρησίλας
840 Κρήσκη
841 Κρήσκων
842 Κρηστιάνη
843 Κρήτη
844 Κρητική
845 Κρητοθέα
846 Κρίασος
847 Κριέων
848 Κριθηίς
849 Κρικόρ
850 Κριναγόρας
851 Κρίνακος
852 Κρίνιππος
853 Κρίνος
854 Κρινώ
855 Κρίος
856 Κρις
857 Κρίσαμις
858 Κρισίη
859 Κρίσος
860 Κρίσπα
861 Κρίσπος
862 Κρίστα
863 Κρίστη
864 Κριστήν
865 Κρίστι
866 Κρίστια
867 Κρίστιαν
868 Κριστιάνα
869 Κριστίν
870 Κριστίνα
871 Κριστόφ
872 Κρίστοφερ
873 Κρίστυ
874 Κρίσων
875 Κριτίας
876 Κριτόβουλος
877 Κριτόδαμος
878 Κριτόδημος
879 Κριτολαϊδας
880 Κρίτων
881 Κρναίχμη
882 Κρόεσσα
883 Κροίση
884 Κροίσμος
885 Κροίσος
886 Κροκάλη
887 Κροκίνας
888 Κροκύλος
889 Κρόκων
890 Κρομμυδιώτισσα
891 Κρονία
892 Κρονίων
893 Κρόνος
894 Κρότος
895 Κρότων
896 Κρότωπος
897 Κρυνιώ
898 Κρυστάλλης
899 Κρυσταλλία
900 Κρωβύλη
902 Κρώμος
903 Κρώφιλος
904 Κταβηνός
905 Κτεάτης
906 Κτέατος
907 Κτησίαρχος
908 Κτησίας
909 Κτησίβιος
910 Κτησικλής
911 Κτησίλαος
912 Κτήσιος
913 Κτησίοχος
914 Κτήσιππος
915 Κτησιφών
916 Κτήσυλλα
917 Κτιμένη
918 Κτιστή
919 Κτιτόρισσα
920 Κτωρής
921 Κύαθος zxy
922 Κυανέη
923 Κυάνεος
924 Κυάνη
925 Κυανίππη
926 Κυάνιππος
927 Κυανός
928 Κυβέλη
929 Κυβήλη
930 Κυδίας
931 Κυδίππη
932 Κύδων
933 Κυδωνίς
934 Κύζικος
935 Κυθέρεια
936 Κύθηρα
937 Κυκκώτισσα
938 Κυκλεύς
939 Κύκλων
940 Κύκνος
941 Κυλάραβος
942 Κύλλαρας
943 Κυλλήν
944 Κυλλήνη
945 Κύλωνας
946 Κύμα
947 Κυμαία
948 Κυματολήγη
949 Κυμβάλιον
950 Κύμη
951 Κύμινη
952 Κύμινος
953 Κυμοδόκη
954 Κυμοδόμη
955 Κυμοθέη
956 Κυμοθόη
957 Κυμοπόλεια
958 Κυμώ
959 Κύνα
960 Κυναίγειρος
961 Κύναιθος
962 Κυνανή
963 Κυνάρητος
964 Κυνέας
965 Κύνης
966 Κύνθια
967 Κύνθιος
968 Κυνίσκα
969 Κυνίσκας
970 Κυνίσκος
971 Κύννα
972 Κυνόρτας
973 Κύνος
974 Κυνοσούρα
975 Κυνόσυρα
976 Κύνουλκος
977 Κύνουρος
978 Κυνώ
979 Κυπαιότισσα
980 Κυπαρισσία
981 Κυπάρισσος
982 Κυπριανή
983 Κυπριανός
984 Κυπρίλλα
985 Κυπρίλλος
986 Κύπρις
987 Κυπρογόνη
988 Κυπρόγονος
989 Κυπροθάλεια
990 Κυπρόθεμις
991 Κυπρόθεμις
992 Κυπροθάλης
993 Κύπρος
994 Κύπρος
995 Κύρα
996 Κυράνη
997 Κυράνθη
998 Κυράννα
999 Κυράννας
1000 Κυρασία
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία