Εορτές 14 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρκελλος Επίσκοπος Απαμείας Άγιος Ουρσίκιος Λούκιος Προφήτης Μιχαίας
1 Ία
2 Ιάγος
3 Ιάδμων
4 Ιάειρος
5 Ιαινώ
6 Ίαιρα
7 Ιάϊρος
8 Ιακίσχολος
9 Ιακϊώβ
10 Ιάκχη
11 Ίακχος
12 Ιακωβία
13 Ιάκωβος
14 Ιάλεμος
15 Ιάλμενος
16 Ιαλυσός
17 Ιάλυσος
18 Ίαμα
19 Ιάμβη
20 Ιαμβλίχη
21 Ιάμβλιχος
22 Ιάμβουλος
23 Ιαμεμενός
24 Ίαμος
25 Ιάνασα
26 Ιάνασσα
27 Ιάνειρα
28 Ιάνθη
29 Ιάνθης
30 Ιανίσκος
31 Ιανός
32 Ιανουαρία
33 Ιανουάριος
34 Ιαπέτη
35 Ιαπετός
36 Ιάπηγας
37 Ιάπυξ
38 Ιάρεδ
39 Ιάς
40 Ίας
41 Ίαση
42 Ιασιμάχη
43 Ιασίμαχος
44 Ιασίμη
45 Ιάσιμος
46 Ιάσιος
47 Ιασίων
48 Ίασμη
49 Ίασος
50 Ίασπις
51 Ιασώ
52 Ιάσων
54 Ιασωνίς
55 Ιατροκλής
56 Ιαφέθ
57 Ιάχη
58 Ιβάν
59 Ιβάνα
60 Ιβελίνα
61 Ιβέττα
62 Ιβιστίων
63 Ίβυκος
64 Ιγνατία
65 Ιγνάτιος
66 Ίδα
67 Ιδαία
68 Ιδαίος
69 Ιδαλία
70 Ιδαμάνθη
71 Ιδαμάνθης
72 Ίδας
73 Ιδεύς
74 Ίδη
75 Ίδης
76 Ιδησιδομενεύς
77 Ίδμουσα
78 Ίδμων
79 Ιδοθέα
80 Ιδομένεια
81 Ιδομενεύς
82 Ιδουμα
83 Ιδυία
84 Ιεζάβελ
85 Ιεζεκιήλ ο προφήτης
86 Ιεράκη
87 Ιέραξ
88 Ιεράρχης
89 Ιέρεια
90 Ιερεμίας
91 Ιερεύς
92 Ιεριχώ
93 Ιερόβλαστος
94 Ιεροθέα
95 Ιερόθεος
96 Ιερόκλεια
97 Ιεροκλής
98 Ιερομνήμη
99 Ιερομνήμων
100 Ιερομύτης
101 Ιεροσολυμιτική
102 Ιεροσολυμίτισσα
103 Ιερουσαλήμ
104 Ιεροφίλη
105 Ιεροφών
106 Ιέρων
107 Ιερωνύμη
108 Ιερώνυμος
109 Ιεσσαί
110 Ιεφθάε
111 Ιεχωνίας
112 Ιησούς
114 Ιήσουσα
115 Ιητραγόρης
116 Ιθαγένης
117 Ιθαιμένης
118 Ιθάκη
119 Ιθακός
120 Ιθυκλής
121 Ικαδίων
122 Ικανός
123 Ικαρία
124 Ικάριος
125 Ικέλιδας
126 Ικέσια
127 Ικέσιος
128 Ικέτας
129 Ικετάων
130 Ικέτης
131 Ικεύσιμος
132 Ίκκος
133 Ικμάλιος
134 Ικτίνος
135 Ιλάειρα
136 Ιλαρία
137 Ιλαρίων
138 Ίλαρχος
139 Ίλας
140 Ιλάων
141 Ιλεάνα
142 Ίλια
143 Ιλίαν
144 Ιλιάνα
145 Ιλιάς
146 Ιλίνα
147 Ιλιονεύς
148 Ιλιόνη
149 Ίλιος
150 Ιλλος
151 Ιλλύριος
152 Ιλλυρίς
153 Ιλόνα
154 Ίλος
155 Ιλτούδη
156 Ιλτούδος
157 Ιλχάν
158 Ιμβρεύς
159 Ίμβριος
160 Ίμβρος
161 Ιμέρα
162 Ιμεραίος
163 Ιμερόεσσα
164 Ίμερος
165 Ιμεύσιμος
166 Ίνα
167 Ινάσσα
168 Ίναχος
169 Ινγενιανή
170 Ινγενιανός
171 Ινγκης
172 Ίνδης
173 Ίνδικτος
174 Ινδίς
175 Ίνις
176 Ίννα
177 Ιννάς
178 Ιννοκέντια
179 Ιννοκέντιος
180 Ινώ
181 Ίνων
182 Ίξαλος
183 Ιξιόνη
184 Ιξίων
186 Ιοβάν
187 Ιοβάτης
188 Ιόβης
189 Ιοβιανός
190 Ιοδάμεια
191 Ιοδόκη
192 Ιόεσσα
193 Ιοκάστη
194 Ιόκαστος
195 Ιολαΐδας
196 Ιολανδα
197 Ιολάνδη
198 Ιολάνθη
199 Ιόλαος
200 Ιόλας
201 Ιόλη
202 Ιόλλας
203 Ιόνα
204 Ιονέλλα
205 Ιόνη
206 Ιόνκα
207 Ιοξεία
208 Ιόπη
209 Ιορδάνα
210 Ιορδάνης
211 Ιουβενάλια
212 Ιουβενάλιος
213 Ιουβεντίνη
214 Ιουβεντίνος
215 Ιούδα
216 Ιούδας
217 Ιουδίθ
218 Ιουλία
219 Ιουλιάννα
220 Ιούλιος
221 Ιούλλα
222 Ίουλος
223 Ιουνία
224 Ιουνίας
225 Ιούστα
227 Ιούστος
228 Ιοφών
229 Ιόφωνας
230 Ίοψ
231 Ιππαγόρας
232 Ιππάλκιμος
233 Ίππαλος
234 Ιππαρέτη
235 Ιππαρίνος
236 Ιππαρχία
237 Ιππαρχίδης
238 Ίππαρχος
239 Ιππάσιος
240 Ίππασος
241 Ιππάφεσις
242 Ιππεύς
243 Ιππη
244 Ιππίας
245 Ιππίτας
246 Ιπποβότα
247 Ιππόβοτος
248 Ιπποδάμεια
249 Ιππόδαμος
250 Ιπποδίκη
251 Ιππόδρομος
252 Ιππόζυγος
253 Ιπποθόη
254 Ιππόθοος
255 Ιπποθόων
256 Ιπποκλέας
257 Ιπποκλείδης
258 Ιπποκλής
259 Ίπποκλος
260 Ιπποκορύστης
261 Ιπποκόων
262 Ιπποκράτη
263 Ιπποκράτης
264 Ιππολοχίδας
265 Ιππόλοχος
266 Ιππολύση
267 Ιππόλυσος
268 Ιππολύτη
269 Ιππόλυτος
270 Ιππομάχη
271 Ιππόμαχος
272 Ιππομέδουσα
273 Ιππομέδων
274 Ιππομένης
275 Ιππόνη
276 Ιππόνικος
277 Ιππονόη
278 Ιππονοϊδας
279 Ιππονόμη
280 Ιππόνοος
281 Ιππόνους
282 Ίππος
283 Ιπποσθένης
284 Ιππόστρατος
285 Ιππότης
286 Ιπποτίων
287 Ιππουργός
288 Ιπποφορβάς
289 Ιπποφορβεύς
290 Ίππυλος
291 Ιππύς
292 Ίππυς
293 Ιππφορβεύς
294 Ιππώ
295 Ίππων
296 Ιππώναξ
297 Ιππωτος
298 Ιρένα
299 Ίρια
300 Ίριδα
301 Ιρίνα
302 Ίρις
304 Ίρμα
305 Ίρος
306 Ίρρα
307 Ίσα
308 Ισαάκ
309 Ισαακία
310 Ισαβέλλα
311 Ισαγόρας
312 Ισάδας
313 Ισαία
314 Ισαίος
315 Ίσανδρος
316 Ισάνθης
317 Ισάνωρ
318 Ισαρίων
319 Ίσαρχος
320 Ίσαυρος
321 Ισέ
322 Ισηγορία
323 Ισθμιάς
324 Ισθμιονίκης
325 Ισίας
326 Ισίγονος
327 Ισίδας
328 Ισιδώρα
329 Ισίδωρος
330 Ισίδωτος
331 Ισιντα
332 Ίσιρα
333 Ίσις
334 Ισλαϊδας
335 Ισμαήλ
336 Ισμαηλία
337 Ίσμαρος
338 Ισμήνη
339 Ισμηνία
340 Ισμήνιος
341 Ισμηνίς
342 Ισμηνοδώρα
343 Ισμηνόδωρος
344 Ισμηνός
345 Ισοκράτεια
346 Ισοκράτης
347 Ισόλοχος
348 Ισόμαχος
349 Ισοπέλλα
350 Ισοπλής
351 Ίσος
352 Ισραέλ
353 Ισραήλ
354 Ισσαάκ
355 Ίσση
356 Ιστιαίος
357 Ιστορίς
358 Ιστρανός
359 Ίστρος
360 Ισχαγόρας
361 Ισχάνοος
362 Ίσχενος
363 Ισχέπολις
364 Ισχόλαος
365 Ισχύς
366 Ίσχυς
367 Ίτα
368 Ιταλική
369 Ιταναίος
370 Ιτέα
371 Ιτη
372 Ίτυλος
373 Ιτυμονεύς
374 Ίτυς
375 Ίτυς ή`Ιτυλος
376 Ιτώνη
377 Ιτωνός
378 Ίυγξ
379 Ιύνξ
380 Ιφεύς
381 Ιφθίμη
382 Ιφιάνασσα
383 Ιφιάνειρα
384 Ιφιγένεια
386 Ιφιγένης
387 Ιφιδάμας
388 Ιφικλής
389 Ίφικλος
390 Ιφικράτεια
391 Ιφικράτης
392 Ιφιμέδουσα
393 Ιφιμέδων
394 Ιφιμέθεια
395 Ιφινόη
396 Ιφινόμη
397 Ιφίνομος
398 Ιφίνοος
399 Ίφιος
400 Ίφις
401 Ιφίτη
402 Ιφιτίων
403 Ιφτίμη
404 Ιώ
405 Ιωακείμ
406 Ιωακειμία
407 Ιωάννα
408 Ιωαννέτα
409 Ιωάννης
410 Ιωαννίκη
411 Ιωαννίκιος
412 Ιωάσαφ
413 Ιωασαφίνα
414 Ιώβ
415 Ιωβία
416 Ιωήλ
417 Ιώλκιος
418 Ιωνάθαν
419 Ίωνας
420 Ιώνη
421 Ιωνία
422 Ιωντίνα
423 Ιωράμ
424 Ιωσαφάτ
425 Ιωσαφάτ
426 Ιώσηπος
427 Ιωσήφ
428 Ιωσηφίνα
429 Ιωσίας
430 Ιωσίας
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία