Εορτές 24 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αγία Αιμιλία
Άλλες Σημερινές Εορτές: Yrchard Άγιος Ευτύχιος ο Μάρτυς (Ευτυχής Μελιτηνής) Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός Άγιος Τατίων Όσιος Αριστοκλής ο Αθωνίτης
1 Δαβάκης
2 Δαβίδ
3 Δαβιδία
4 Δάδας
5 Δαδιώτισσα
6 Δαείρα
7 Δαϊανός
8 Δαίδαλος
9 Δάϊθος
10 Δαϊκλής
11 Δαϊμαχος
12 Δαϊμένης
13 Δαίμων
14 Δάιος
15 Δάιπος
16 Δαϊρα
17 Δαϊς
18 Δαίτωρ
19 Δαϊφαντος
20 Δαΐφρων
21 Δακίδας
22 Δακρύβρεχτος
23 Δακρυρροούσα
24 Δάλια
25 Δαλιδά
26 Δαλματία
28 Δαλμάτιος
29 Δαμάγητος
30 Δαμάγων
31 Δαμαιθίδας
32 Δαμαλις
33 Δαμάρατος
34 Δαμαρέτη
35 Δαμάρετος
36 Δάμαρις
37 Δαμάρμενος
38 Δάμαρχος
39 Δάμας
40 Δαμασίας
41 Δαμασίθυμος
42 Δαμάσιππος
43 Δαμασίστρατος
44 Δαμασίχθων
45 Δαμασκηνή
46 Δαμασκηνός
47 Δαμασκός
48 Δάμασκος
49 Δάμασος
50 Δαμάστα
51 Δαμάστης
52 Δαμαστορίδης
53 Δαμάστωρ
54 Δαμάτριος
55 Δαμέων
56 Δαμήδη
57 Δαμήδης
58 Δαμία
59 Δαμιανή
60 Δαμιανός
61 Δαμιθάλης
62 Δαμίνδας
63 Δάμις
64 Δαμίσκος
65 Δαμναμενεύς
66 Δάμνιππος
67 Δαμνώ
68 Δαμοίτας
69 Δαμόκλεια
70 Δαμοκλείδας
71 Δαμοκλής
72 Δαμοκράτης
73 Δαμοξενίδας
74 Δαμόξενος
75 Δαμόστρατος
76 Δαμοτάγης
77 Δαμοτελης
78 Δαμότιμος
79 Δαμοφίλη
80 Δαμόφιλος
81 Δαμοφών
82 Δαμοχαρης
83 Δάμυλλος
84 Δάμυσος
85 Δαμώ
86 Δάμων
88 Δαν
89 Δάναβος
90 Δανάη
91 Δάναξ
92 Δαναός
93 Δάνδις
94 Δάνη
95 Δανιάντρη
96 Δανιήλ
97 Δανιηλίς
98 Δάντης
99 Δάοχος
100 Δαρδανία
101 Δάρδανος
102 Δαρεία
104 Δαρείος
105 Δάρης
106 Δαριέα
107 Δασεάτας
108 Δάσιος
109 Δάσκυλος
110 Δάσμων
111 Δασύστερνος
112 Δαυΐνα
113 Δαύκτος
114 Δαυλής
115 Δαυλίς
116 Δαύνος
117 Δάφνη
118 Δαφνίς
119 Δάφνις
120 Δεβόρα
121 Δεδούσης
122 Δεδουσία
123 Δέηση
124 Δειδάς
125 Δείκος
126 Δείμος
127 Δείνα
128 Δείναρχος
129 Δεινιάδας
130 Δεινίας
131 Δείνις
132 Δεινοκράτης
133 Δεινόλοχος
134 Δεινομάχη
135 Δεινόμαχος
136 Δεινομένης
137 Δεινοσθένης
138 Δεινόστρατος
139 Δεινοχάρης
140 Δείνω
141 Δείνων
142 Δεισήνωρ
143 Δείφιλος
144 Δεκαπεντούσα
145 Δέκελος
146 Δελής
147 Δελφινία
148 Δελφίνιος
149 Δελφίς
150 Δελφίων
151 Δελφός
152 Δελφύνη
153 Ἀδείμαντος
154 Δεμης
155 Δένα
156 Δεναλία
157 Δεναλόη
158 Δεναχίς
159 Δέντρος
160 Δεξαμενή
161 Δεξεμενός
162 Δεξιάδης
163 Δεξιθέα
164 Δεξίθεος
165 Δεξιμαχος
166 Δεξιοκρατούσα
167 Δέξιππος
168 Δεξιφάνης
169 Δεόμενη
170 Δέρβης
171 Δέρδας
172 Δερκέτις
173 Δερκυλίδα
174 Δερκυλίδας
175 Δέρκυλλος
176 Δέρκυνος
177 Δερμάτα
178 Δερπούλης
179 Δερριάτις
180 Δεσιδέριος
181 Δεσμάρη
182 Δεσποιγιάννα
183 Δέσποινα
184 Δεσπότης
185 Δέττη
186 Δευκαλίδης
187 Δευκαλίων
188 Δεύκιος
189 Δηιάνειρα
190 Δηιδάμεια
191 Δηικόων
192 Δηιλέων
193 Δηίλοχος
194 Δηίμαχος
195 Δηιόκης
196 Δηιονεύς
197 Δηιόπη
198 Δηιοπίτης
199 Δηίοχος
200 Δηιπύλη
201 Δηίπυλος
202 Δηίπυρος
203 Δηιφόβη
204 Δηίφοβος
205 Δηίφονος
206 Δηϊων
207 Δήλια
208 Δηλιάδης
209 Δήλιος
210 Δημάγετος
211 Δημάδης
212 Δημαινέτη
213 Δημαίνετος
214 Δημάρατος
215 Δημαρέτη
216 Δημή
217 Δημηλάτα
218 Δήμητρα
220 Δημητράγγελος
221 Δημητράσπα
222 Δημήτριος
223 Δημητρίων
224 Δήμιος
225 Δημογένης
226 Δημογοργος
227 Δημοδάμας
228 Δημοδίκη
229 Δημοδόκος
230 Δημοκήδης
231 Δημοκλεια
232 Δημοκλείδης
233 Δημοκλής
234 Δημοκόπος
235 Δημοκόων
236 Δημοκράνια
237 Δημοκράτεια
238 Δημοκράτης
239 Δημοκρατία
240 Δημόκριτος
241 Δημολέων
242 Δημομέλης
243 Δημονίκη
244 Δημόνικος
245 Δημοπανάγος
246 Δημόπολις
247 Δημοπτόλεμος
248 Δήμος
249 Δημοσθένης
250 Δημοσθενία
251 Δημοστρατη
252 Δημόστρατος
253 Δημοτέλης
254 Δημοτίων
255 Δημόφαντος
256 Δημοφίλη
257 Δημόφιλος
258 Δημοφών
259 Δημοχάρης
260 Δημόχαρις
261 Δημύλος
262 Δημώ
263 Δήμων
264 Δημώναξ
265 Δημώνασσα
266 Δηρείτης
267 Δηρώ
268 Δήφοβος
269 Δηωίνη
270 Δία
271 Διάβολος
272 Διαγόρας
274 Διαδούμενος
275 Διάδοχος
276 Διαδρόμης
277 Δίαιος
278 Διακονούσα
279 Διάκος
280 Διακουμης
281 Διάκριτος
282 Διακτορίδης
283 Διαλεχτή
284 Διαλεχτός
285 Δίαλλος
286 Διάνα
287 Διανελια
288 Διάνθη
289 Δίανθος
290 Δίας
291 Διασυνω
292 Διασώζουσα
293 Διγενή
294 Διγενής
295 Διγνόρα
296 Διγνόρος
297 Δίδας
298 Διδύμη
299 Δίδυμος
300 Διδώ
301 Διέμπορος
302 Διεύχης
303 Διευχίδας
304 Διηάνειρα
305 Διηδάμεια
306 Διηνέκης
307 Διθύραμβος
308 Δίιος
309 Διιτρέφης
310 Δικαία
311 Δικαίαρχος
312 Δικαιογένης
313 Δικαιοκλής
314 Δικαιόκριτος
315 Δίκαιος
316 Δικαιότατη
317 Δίκανος
318 Δικάς
319 Δίκη
320 Δικράν
321 Δικσίαρχος
322 Δίκτυς
323 Δίκων
324 Διμήτωρ
325 Δινδύμη
326 Διντύλος
327 Δίνων
328 Διογένεια
329 Διογενειανός
330 Διογένης
331 Διογένια
332 Διογενιανός
333 Διόγκιτος
334 Διόγνητος
335 Διόδοτος
336 Διοδώρα
337 Διόδωρος
338 Διόκλεια
339 Διοκλής
340 Διοκλητιανός
341 Διοκορυστής
342 Διομέδοντας
343 Διομέδων
344 Διομη
345 Διομήδη
346 Διομήδης
347 Διόμιλος
348 Δίομος
349 Διονέρα
350 Διονυσία
351 Διονυσικλής
352 Διονυσόδοτος
353 Διονυσόδωρος
354 Διονυσόδωτος
355 Διονυσοκλής
356 Διόνυσος
357 Διονυσοφών
358 Διονυστάθης
359 Διοξίππη
360 Διόξιππος
361 Διοπάτρη
362 Διόπεια
363 Διοπειθης
364 Διόπη
365 Διόπομπος
366 Διόσκουρος
367 Διοτίμα
368 Διότιμος
369 Διότισσα
370 Διοτρέφης
371 Διοφάνη
372 Διοφάνης
373 Διοφάντη
374 Διόφαντος
375 Διοχαίτα
376 Διοχαίτας
377 Διοχάνδη
378 Διοχθώνδας
379 Δίποινος
380 Δίρκη
381 Δισδαιμόνα
382 Δισιδέριος
383 Δισσίτοκος
384 Διτρέφης
385 Δίυλλος
386 Διφίλη
387 Δίφιλος
388 Διφρίδας
389 Διψακός
390 Δίων
391 Διώνασσα
392 Διώνδας
393 Διώνη
394 Διωξίππη
395 Διώξιππος
396 Διώρης
397 Δμήτωρ
398 Δόβρα
399 Δοίας
400 Δοϊράνη
401 Δολινδούχ
402 Δολίος
403 Δολιχή
404 Δόλιχος
405 Δολλίων
406 Δολομήδη
407 Δολομήδης
408 Δολοπίων
409 Δόλοψ
410 Δόλων
411 Δομενίκη
412 Δομένικος
413 Δομέντιος
414 Δομέστικος
415 Δομετία
416 Δομέτιος
417 Δομινίκη
418 Δομίνικος
419 Δομιτίλλα
420 Δομιτίος
421 Δόμνα
422 Δόμνας
424 Δομνιανίτισσας
425 Δομνίνη
426 Δομνίνος
427 Δόμνος
429 Δόμων
430 Δόναγος
431 Δονάτα
432 Δονατιανός
433 Δονάτος
434 Δόντας
435 Δόξα
436 Δοξαπατρής
437 Δοξάρισσα
438 Δοξιθέα
439 Δορκάς
440 Δορκεύς
441 Δόρπος
442 Δορυκλείδας
443 Δόρυκλος
444 Δορύλαος
445 Δορύλας
446 Δορυμέδων
447 Δοσάς
448 Δοσιθέα
449 Δοσίθεος
450 Δοσικλής
451 Δοτώ
452 Δουβέργαινα
453 Δουέντυ
454 Δουκαίνη
455 Δούκας
456 Δουκενη
457 Δουκητία
458 Δούκισσα
459 Δουκίτιος
460 Δουλάς
461 Δούλη
462 Δούπων
463 Δούρις
464 Δραγούμης
465 Δράκαινα
466 Δρακάς
467 Δρακίος
468 Δράκυλλος
469 Δράκων
470 Δρήσος
471 Δριαδη
472 Δριμώ
474 Δριόπη
475 Δρομάς
476 Δρομεύς
477 Δρομιχαίτης
478 Δρομοκλείδης
479 Δροσίς
480 Δρόσος
481 Δροσοσταλία
482 Δροσοσταλίδα
483 Δροστάν
484 Δρύαλος
485 Δρύαντα
486 Δρύας
487 Δρύκαλος
488 Δρύμων
489 Δρυόπις
490 Δρύοψ
491 Δύμαντας
492 Δύμας
493 Δύμφνα
495 Δυναίος
496 Δυναμένη
497 Δυναμήνη
498 Δυνάστη
499 Δυνάστης
500 Δυράνδη
501 Δύρανδος
502 Δυσδαιμόνα
503 Δύση
504 Δυσμάς
505 Δυσπόντιος
506 Δυφρίγος
507 Δωδών
508 Δωδώνη
509 Δώρα
510 Δώρης
511 Δωριεύς
512 Δωρίνα
513 Δώριον
514 Δωρίππη
515 Δωρίς
516 Δώρισθος
517 Δωρίχα
518 Δώριχος
519 Δωροθέα
521 Δωρόθεος
522 Δώρος
523 Δωσιάδης
524 Δωσιθέα
525 Δωτάδης
526 Δωτία
527 Δωτίς
528 Δώτος
529 Δωτώ
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία