Εορτές 14 Αυγούστου: -
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Μάρκελλος Άγιος Μάρκελλος Επίσκοπος Απαμείας Άγιος Ουρσίκιος Λούκιος Προφήτης Μιχαίας
1 Δαβάκη
2 Δαβάκης
3 Δαβίδ
4 Δαβιδία
5 Δάδα
6 Δάδας
7 Δαδιώτισσα
8 Δαείρα
9 Δαίδαλος
10 Δάϊθος
11 Δαϊκλής
12 Δαϊλόχεια
13 Δαΐλοχος
14 Δαϊμαχος
15 Δαϊμένης
16 Δαίμων
17 Δάιος
18 Δάιππα
19 Δάιππος
20 Δαϊρα
21 Δαϊς
22 Δαίτωρ
23 Δαϊφαντος
24 Δαΐφρων
25 Δακίδας
26 Δακρύβρεχτος
27 Δακρυρροούσα
28 Δάλια
29 Δαλιδά
30 Δαλματία
32 Δαλμάτιος
33 Δαμάγητος
34 Δαμάγων
35 Δαμαιθίδας
36 Δαμάιππη
37 Δαμάιππος
38 Δαμαλις
39 Δαμάρατος
40 Δαμαρέτη
41 Δαμάρετος
42 Δαμάρης
43 Δάμαρις
45 Δαμάρμενος
46 Δάμαρχος
47 Δαμάσα
48 Δαμασίθυμος
49 Δαμάσιππος
50 Δαμασίστρατος
51 Δαμασίχθων
52 Δαμασκός
53 Δάμασκος
54 Δάμασος
55 Δαμαστορίδης
56 Δαμάτριος
58 Δαμέων
59 Δαμήδη
60 Δαμήδης
61 Δαμία
62 Δαμιανή
63 Δαμιανός
64 Δαμιθάλεια
65 Δαμιθάλης
66 Δαμίνδας
67 Δάμις
68 Δαμίσκος
69 Δαμναμενεύς
70 Δάμνιππος
71 Δαμνώ
72 Δαμοίτας
73 Δαμόκλεια
74 Δαμοκλείδας
75 Δαμοκλής
76 Δαμοκράτης
77 Δαμοξενίδας
78 Δαμόξενος
79 Δαμόστρατος
80 Δαμοτάγης
81 Δαμοτελης
82 Δαμότιμος
83 Δαμόφιλος
84 Δαμοφών
85 Δαμοχαρης
86 Δάμυλλος
87 Δάμυσος
88 Δαμώ
89 Δάμων
91 Δαν
92 Δάναβη
93 Δάναβος
94 Δανάη
95 Δάναξ
96 Δαναός
97 Δάνδη
98 Δάνδης
99 Δάνη
100 Δανιάντρη
101 Δανιήλ
102 Δανιηλίς
103 Δανιθάλη
104 Δανιθάλης
105 Δάντης
106 Δάοχος
107 Δαρδανία
108 Δάρδανος
109 Δαρεία
111 Δαρείος
112 Δάρης
113 Δαριέα
114 Δασεάτας
115 Δάσια
116 Δάσιος
117 Δάσκυλος
118 Δάσμων
119 Δασύστερνος
120 Δαυΐνα
121 Δαύκτη
122 Δαύκτος
123 Δαυλής
124 Δαυλίς
125 Δαύνος
126 Δάφνη
127 Δάφνης
128 Δεβόρα
129 Δεβοσέτος
130 Δεδούσης
131 Δεδουσία
132 Δέηση
133 Δειδάς
134 Δείκος
135 Δείμος
136 Δείνα
137 Δείναρχος
138 Δεινιάδας
139 Δεινίας
140 Δείνις
141 Δεινοκράτης
142 Δεινόλοχος
143 Δεινομάχη
144 Δεινόμαχος
145 Δεινομένης
146 Δεινοσθένης
147 Δεινόστρατος
148 Δεινοχάρης
149 Δείνω
150 Δείνων
151 Δεισδαιμόνα
152 Δεισδαιμόνας
153 Δεισήνωρ
154 Δείφιλος
155 Δεκαπεντούσα
156 Δεκέλεια
157 Δέκελος
158 Δελής
159 Δελφινία
160 Δελφίνιος
161 Δελφίς
162 Δελφίων
163 Δελφός
164 Δελφύνη
165 Δεμης
166 Δένα
167 Δεναλία
168 Δεναλόη
169 Δεναχίς
170 Δέντρος
171 Δεξαμενή
172 Δεξεμενός
173 Δεξιάδης
174 Δεξιθέα
175 Δεξίθεος
176 Δεξιμάχη
177 Δεξίμαχος
178 Δεξιοκρατούσα
179 Δέξιππος
180 Δεξιφάνης
181 Δεόμενη
182 Δέρβης
183 Δέρδας
184 Δερκέτις
185 Δερκυλίδα
186 Δερκυλίδας
187 Δέρκυλλος
188 Δέρκυνος
189 Δερμάτα
190 Δερπούλη
191 Δερπούλης
192 Δερριάτις
193 Δεσιδέρια
194 Δεσιδέριος
195 Δεσμάρη
196 Δεσποιγιάννα
197 Δέσποινα
198 Δεσπότης
199 Δέττη
200 Δευκαλίδης
201 Δευκαλίων
202 Δεύκιος
203 Δηιάνειρα
204 Δηιδάμεια
205 Δηικόων
206 Δηιλέων
207 Δηίλοχος
208 Δηιμάχη
209 Δηίμαχος
210 Δηιόκης
211 Δηιονεύς
212 Δηιόπη
213 Δηιοπίτης
214 Δηίοχος
215 Δηιπύλη
216 Δηίπυλος
217 Δηίπυρος
218 Δηιφόβη
219 Δηίφοβος
220 Δηίφονος
221 Δηϊων
222 Δήλια
223 Δήλιος
224 Δημάγετος
225 Δημάδης
226 Δημαινέτη
227 Δημαίνετος
228 Δημάρατη
229 Δημάρατος
230 Δημαρέτη
231 Δημάρχη
232 Δήμαρχος
233 Δημελέ
234 Δήμη
235 Δημηλάτα
236 Δήμητρα
238 Δημητράγγελος
239 Δημητράνα
240 Δημητράσπα
241 Δημήτριος
242 Δημία
243 Δήμιος
244 Δημογένης
245 Δημογοργος
246 Δημοδάμας
247 Δημοδίκη
248 Δημοδόκος
249 Δημοκήδης
250 Δημοκλέα
251 Δημοκλής
252 Δημοκόπος
253 Δημοκόων
254 Δημοκράνια
255 Δημοκράτης
256 Δημοκρατία
257 Δημοκρίτη
258 Δημόκριτος
259 Δημολέαινα
260 Δημολέων
261 Δημομέλης
262 Δημονίκη
263 Δημόνικος
264 Δημοπανάγος
265 Δημόπολις
266 Δημοπτολέμα
267 Δημοπτόλεμος
268 Δήμος
269 Δημοσθένη
270 Δημοσθένης
271 Δημοστρατη
272 Δημόστρατος
273 Δημοτέλης
274 Δημοτίων
275 Δημόφαντος
276 Δημοφίλη
277 Δημόφιλος
278 Δημοφών
279 Δημοχάρης
280 Δημόχαρις
281 Δημύλος
282 Δημώ
283 Δήμων
284 Δημώναξ
285 Δημώνασσα
286 Δηρείτης
287 Δηρώ
288 Δήφοβος
289 Δηωίνη
290 Δία
291 Διάβολος
292 Διαγόρα
293 Διαγόρας
295 Διάγων
296 Διαδούμενος
297 Διάδοχος
298 Διαδρόμης
299 Δίαιος
300 Διακονούσα
301 Διάκος
302 Διακουμης
303 Διάκριτος
304 Διακτορίδης
305 Διαλεχτή
306 Διαλεχτός
307 Δίαλλος
308 Διάνα
309 Διανελια
310 Διάνθη
311 Δίανθος
312 Δίας
313 Διασυνω
314 Διασώζουσα
315 Διγενή
316 Διγενής
317 Διγνόρα
318 Διγνόρος
319 Δίδας
320 Διδύμη
321 Δίδυμος
322 Διδώ
323 Διέμπορος
324 Διεύχης
325 Διευχίδας
326 Διηδάμεια
327 Διηνέκη
328 Διηνέκης
329 Διθυράμβη
330 Διθύραμβος
331 Δίιος
332 Διιτρέφης
333 Δικαία
334 Δικαίαρχος
335 Δικαιογένης
336 Δικαιοκλής
337 Δικαιόκριτος
338 Δίκαιος
339 Δικαιότατη
340 Δίκανος
341 Δικάς
342 Δίκη
343 Δικράν
344 Δικσίαρχος
345 Δίκτυς
346 Δίκων
347 Διμήτωρ
348 Δινδύμη
349 Διντύλος
350 Δίνων
351 Διογένεια
352 Διογένης
353 Διόγκιτος
354 Διόγνητος
355 Διοδότη
356 Διόδοτος
357 Διοδώρα
358 Διόδωρος
359 Διόκλεια
360 Διοκλής
361 Διοκορυστής
362 Διομέδοντας
363 Διομέδων
364 Διομη
365 Διομήδη
366 Διομήδης
367 Διόμιλος
368 Δίομος
369 Διονέρα
370 Διονυσία
371 Διονυσικλής
372 Διονυσόδοτος
373 Διονυσόδωρος
374 Διονυσόδωτος
375 Διονυσοκλής
376 Διόνυσος
377 Διονυσοφών
378 Διονυστάθης
379 Διόξιππος
380 Διοπάτρη
381 Διόπεια
382 Διοπειθης
383 Διόπη
384 Διόπομπος
385 Διόσκορη
386 Διόσκουρος
387 Διοτίμα
388 Διότιμος
389 Διότισσα
390 Διοτρέφης
391 Διοφάνη
392 Διοφάνης
393 Διοφάντη
394 Διόφαντος
395 Διοχαίτα
396 Διοχαίτας
397 Διοχάνδη
398 Διοχθώνδας
399 Δίποινος
400 Δίρκη
401 Δισδαιμόνα
402 Δισιδέριος
403 Δισσίτοκος
404 Διτρέφης
405 Δίυλλος
406 Διφίλη
407 Δίφιλος
408 Διφρίδας
409 Διψακός
410 Δίων
411 Διώνασσα
412 Διώνδας
413 Διώνη
414 Διωξίππη
415 Διώρης
416 Δμήτωρ
417 Δόβρα
418 Δοίας
419 Δοϊράνη
420 Δολινδούχ
421 Δολίος
422 Δολιχή
423 Δόλιχος
424 Δολλίων
425 Δολομήδη
426 Δολομήδης
427 Δολοπίων
428 Δόλοψ
429 Δόλων
430 Δολωνία
431 Δολώρα
432 Δολώρος
433 Δομενίκη
434 Δομένικος
435 Δομέστικος
436 Δομετία
437 Δομέτιος
438 Δομηνίκη
439 Δομήνικος
440 Δομιτίλλα
441 Δομιτίος
442 Δόμνα
443 Δομνάς
444 Δομνιανίτισσας
445 Δόμνος
447 Δόμων
448 Δονάγη
449 Δόναγος
450 Δονακίς
451 Δονάλδη
452 Δονάλδος
453 Δονάτα
454 Δονάτος
455 Δόντας
456 Δόξα
457 Δοξαπατρής
458 Δοξάρισσα
459 Δοξιθέα
460 Δορκάς
461 Δορκεύς
462 Δόρπος
463 Δορυκλείδας
464 Δόρυκλος
465 Δορύλαος
466 Δορύλας
467 Δορυμέδουσα
468 Δορυμέδων
469 Δόσα
470 Δοσάς
471 Δοσιθέα
472 Δοσίθεος
473 Δοσικλής
474 Δοτώ
475 Δουβέργαινα
476 Δουέντυ
477 Δουκαίνη
478 Δούκας
479 Δουκενη
480 Δουκητία
481 Δούκισσα
482 Δουλάς
483 Δούλη
484 Δουνστάνος
485 Δούπων
486 Δούρις
487 Δραγούμης
488 Δράκαινα
489 Δρακάς
490 Δρακίος
491 Δράκυλλα
492 Δράκυλλος
493 Δράκων
494 Δρήσος
495 Δριαδη
496 Δριμώ
498 Δριόπη
499 Δρομάς
500 Δρομεύς
501 Δρομιχαίτης
502 Δρομοκλείδης
503 Δροσίς
504 Δρόσος
505 Δροσοσταλία
506 Δροσοσταλίδα
507 Δροστάν
508 Δρυάδα
509 Δρύαλος
510 Δρύας
511 Δρύκαλος
512 Δρύμων
513 Δρυόπις
514 Δρύοψ
515 Δύμαντας
516 Δύμας
517 Δύμφνα
519 Δυναίος
520 Δυναμένη
521 Δυναμήνη
522 Δυνάστη
523 Δυνάστης
524 Δυράνδη
525 Δύρανδος
526 Δύση
527 Δυσμάς
528 Δυσπόντιος
529 Δυφρίγη
530 Δυφρίγος
531 Δωδών
532 Δωδώνη
533 Δώρα
534 Δώρης
535 Δωριεύς
536 Δωρίνα
537 Δώριον
538 Δωρίππη
539 Δωρίς
540 Δώρισθος
541 Δωρίχα
542 Δώριχος
543 Δωροθέα
545 Δωρόθεος
546 Δώρος
547 Δωσιάδης
548 Δωτάδης
549 Δωτία
550 Δωτίς
551 Δώτος
552 Δωτώ
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία