Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Χρυσίλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δεσιδέριος Δεσιδέριος Δονατιανός Επιτάκιος Επιτάκιος Κουϊντιάνος Λούκιος Μανήν Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος Συάγριος
1 Δαβάκης
2 Δαβίδ
3 Δαβιδία
4 Δάδας
5 Δαδιώτισσα
6 Δαείρα
7 Δαϊανός
8 Δαίδαλος
9 Δάϊθος
10 Δαϊκλής
11 Δαϊμαχος
12 Δαϊμένης
13 Δαίμων
14 Δάιος
15 Δάιπος
16 Δαϊρα
17 Δαϊς
18 Δαίτωρ
19 Δαϊφαντος
20 Δαΐφρων
21 Δακίδας
22 Δακρύβρεχτος
23 Δακρυρροούσα
24 Δάλια
25 Δαλιδά
26 Δαλματία
28 Δαλμάτιος
29 Δαμάγητος
30 Δαμάγων
31 Δαμαιθίδας
32 Δαμαλις
33 Δαμάρατος
34 Δαμαρέτη
35 Δαμάρετος
36 Δάμαρις
37 Δαμάρμενος
38 Δάμαρχος
39 Δάμας
40 Δαμασίας
41 Δαμασίθυμος
42 Δαμάσιππος
43 Δαμασίστρατος
44 Δαμασίχθων
45 Δαμασκηνή
46 Δαμασκηνός
47 Δαμάσκιος
48 Δάμασκος
49 Δάμασος
50 Δαμάστα
51 Δαμάστης
52 Δαμαστορίδης
53 Δαμάστωρ
54 Δαμάτριος
55 Δαμέων
56 Δαμία
57 Δαμιανή
58 Δαμιανός
59 Δαμιθάλης
60 Δαμίνδας
61 Δάμις
62 Δαμίσκος
63 Δαμναμενεύς
64 Δάμνιππος
65 Δαμνώ
66 Δαμοίτας
67 Δαμόκλεια
68 Δαμοκλείδας
69 Δαμοκλής
70 Δαμοκράτης
71 Δαμοξενίδας
72 Δαμόξενος
73 Δαμόστρατος
74 Δαμοτάγης
75 Δαμοτελης
76 Δαμότιμος
77 Δαμοφίλη
78 Δαμόφιλος
79 Δαμοφών
80 Δαμοχαρης
81 Δάμυλλος
82 Δάμυσος
83 Δαμώ
84 Δάμων
86 Δαν
87 Δάναβος
88 Δανάη
89 Δάναξ
90 Δαναός
91 Δάνδις
92 Δάνη
93 Δανιάντρη
94 Δανιήλ
95 Δανιηλίς
96 Δάντης
97 Δάοχος
98 Δάρδανος
99 Δαρεία
101 Δαρείος
102 Δάρης
103 Δαριέα
104 Δασεάτας
105 Δάσιος
106 Δάσκυλος
107 Δάσμων
108 Δασύστερνος
109 Δαυΐνα
110 Δαύκτος
111 Δαυλής
112 Δαυλίς
113 Δαύνος
114 Δάφνη
115 Δαφνίς
116 Δάφνις
117 Δεβόρα
118 Δεδούσης
119 Δεδουσία
120 Δέηση
121 Δειδάς
122 Δείκος
123 Δείμος
124 Δείνα
125 Δείναρχος
126 Δεινιάδας
127 Δεινίας
128 Δείνις
129 Δεινοκράτης
130 Δεινόλοχος
131 Δεινομάχη
132 Δεινόμαχος
133 Δεινομένης
134 Δεινοσθένης
135 Δεινόστρατος
136 Δεινοχάρης
137 Δείνω
138 Δείνων
139 Δεισήνωρ
140 Δείφιλος
141 Δεκαπεντούσα
142 Δέκελος
143 Δελής
144 Δελφινία
145 Δελφίνιος
146 Δελφίς
147 Δελφίων
148 Δελφός
149 Δελφύνη
150 Ἀδείμαντος
151 Δεμης
152 Δένα
153 Δεναλία
154 Δεναλόη
155 Δεναχίς
156 Δέντρος
157 Δεξαμενή
158 Δεξεμενός
159 Δεξιάδης
160 Δεξιθέα
161 Δεξίθεος
162 Δεξιμαχος
163 Δεξιοκρατούσα
164 Δέξιππος
165 Δεξιφάνης
166 Δεόμενη
167 Δέρβης
168 Δέρδας
169 Δερκέτις
170 Δερκυλίδα
171 Δερκυλίδας
172 Δέρκυλλος
173 Δέρκυνος
174 Δερμάτα
175 Δερπούλης
176 Δερριάτις
177 Δεσιδέριος
178 Δεσμάρη
179 Δεσποιγιάννα
180 Δέσποινα
181 Δεσπότης
182 Δέττη
183 Δευκαλίδης
184 Δευκαλίων
185 Δεύκιος
186 Δηιάνειρα
187 Δηιδάμεια
188 Δηικόων
189 Δηιλέων
190 Δηίλοχος
191 Δηίμαχος
192 Δηιόκης
193 Δηιονεύς
194 Δηιόπη
195 Δηιοπίτης
196 Δηίοχος
197 Δηιπύλη
198 Δηίπυλος
199 Δηίπυρος
200 Δηιφόβη
201 Δηίφοβος
202 Δηίφονος
203 Δηϊων
204 Δήλια
205 Δηλιάδης
206 Δήλιος
207 Δημάγετος
208 Δημάδης
209 Δημαινέτη
210 Δημαίνετος
211 Δημάρατος
212 Δημαρέτη
213 Δημή
214 Δημηλάτα
215 Δήμητρα
217 Δημητράγγελος
218 Δημητράσπα
219 Δημήτριος
220 Δημητρίων
221 Δήμιος
222 Δημογένης
223 Δημογοργος
224 Δημοδάμας
225 Δημοδίκη
226 Δημοδόκος
227 Δημοκήδης
228 Δημοκλεια
229 Δημοκλείδης
230 Δημοκλής
231 Δημοκόπος
232 Δημοκόων
233 Δημοκράνια
234 Δημοκράτεια
235 Δημοκράτης
236 Δημοκρατία
237 Δημόκριτος
238 Δημολέων
239 Δημομέλης
240 Δημονίκη
241 Δημόνικος
242 Δημοπανάγος
243 Δημόπολις
244 Δημοπτόλεμος
245 Δήμος
246 Δημοσθένης
247 Δημοσθενία
248 Δημοστρατη
249 Δημόστρατος
250 Δημοτέλης
251 Δημοτίων
252 Δημόφαντος
253 Δημοφίλη
254 Δημόφιλος
255 Δημοφών
256 Δημοχάρης
257 Δημόχαρις
258 Δημύλος
259 Δημώ
260 Δήμων
261 Δημώναξ
262 Δημώνασσα
263 Δηρείτης
264 Δηρώ
265 Δήφοβος
266 Δηωίνη
267 Δία
268 Διάβολος
269 Διαγόρας
271 Διαδούμενος
272 Διάδοχος
273 Διαδρόμης
274 Δίαιος
275 Διακονούσα
276 Διάκος
277 Διακουμης
278 Διάκριτος
279 Διακτορίδης
280 Διαλεχτή
281 Διαλεχτός
282 Δίαλλος
283 Διάνα
284 Διανελια
285 Διάνθη
286 Δίανθος
287 Δίας
288 Διασυνω
289 Διασώζουσα
290 Διγενή
291 Διγενής
292 Διγνόρα
293 Διγνόρος
294 Δίδας
295 Διδύμη
296 Δίδυμος
297 Διδώ
298 Διέμπορος
299 Διεύχης
300 Διευχίδας
301 Διηάνειρα
302 Διηδάμεια
303 Διηνέκης
304 Διθύραμβος
305 Δίιος
306 Διιτρέφης
307 Δικαία
308 Δικαίαρχος
309 Δικαιογένης
310 Δικαιοκλής
311 Δικαιόκριτος
312 Δίκαιος
313 Δικαιότατη
314 Δίκανος
315 Δικάς
316 Δίκη
317 Δικράν
318 Δικσίαρχος
319 Δίκτυς
320 Δίκων
321 Διμήτωρ
322 Δινδύμη
323 Διντύλος
324 Δίνων
325 Διογένεια
326 Διογενειανός
327 Διογένης
328 Διογένια
329 Διογενιανός
330 Διόγκιτος
331 Διόγνητος
332 Διόδοτος
333 Διοδώρα
334 Διόδωρος
335 Διόκλεια
336 Διοκλής
337 Διοκλητιανός
338 Διοκορυστής
339 Διομέδοντας
340 Διομέδων
341 Διομη
342 Διομήδη
343 Διομήδης
344 Διόμιλος
345 Δίομος
346 Διονέρα
347 Διονυσία
348 Διονυσικλής
349 Διονυσόδοτος
350 Διονυσόδωρος
351 Διονυσόδωτος
352 Διονυσοκλής
353 Διόνυσος
354 Διονυσοφών
355 Διονυστάθης
356 Διοξίππη
357 Διόξιππος
358 Διοπάτρη
359 Διόπεια
360 Διοπειθης
361 Διόπη
362 Διόπομπος
363 Διόσκουρος
364 Διοτίμα
365 Διότιμος
366 Διότισσα
367 Διοτρέφης
368 Διοφάνη
369 Διοφάνης
370 Διοφάντη
371 Διόφαντος
372 Διοχαίτα
373 Διοχαίτας
374 Διοχάνδη
375 Διοχθώνδας
376 Δίποινος
377 Δίρκη
378 Δισδαιμόνα
379 Δισιδέριος
380 Δισσίτοκος
381 Διτρέφης
382 Δίυλλος
383 Διφίλη
384 Δίφιλος
385 Διφρίδας
386 Διψακός
387 Δίων
388 Διώνασσα
389 Διώνδας
390 Διώνη
391 Διωξίππη
392 Διώξιππος
393 Διώρης
394 Δμήτωρ
395 Δόβρα
396 Δοίας
397 Δοϊράνη
398 Δολινδούχ
399 Δολίος
400 Δολιχή
401 Δόλιχος
402 Δολλίων
403 Δολοπίων
404 Δόλοψ
405 Δόλων
406 Δομενίκη
407 Δομένικος
408 Δομέντιος
409 Δομέστικος
410 Δομετία
411 Δομέτιος
412 Δομινίκη
413 Δομίνικος
414 Δομιτίλλα
415 Δομιτίος
416 Δόμνα
417 Δόμνας
419 Δομνιανίτισσας
420 Δομνίνη
421 Δομνίνος
422 Δόμνος
424 Δόμων
425 Δόναγος
426 Δονάτα
427 Δονατιανός
428 Δονάτος
429 Δόντας
430 Δόξα
431 Δοξαπατρής
432 Δοξάρισσα
433 Δοξιθέα
434 Δορκάς
435 Δορκεύς
436 Δόρπος
437 Δορυκλείδας
438 Δόρυκλος
439 Δορύλαος
440 Δορύλας
441 Δορυμέδων
442 Δοσάς
443 Δοσιθέα
444 Δοσίθεος
445 Δοσικλής
446 Δοτώ
447 Δουβέργαινα
448 Δουέντυ
449 Δουκαίνη
450 Δούκας
451 Δουκενη
452 Δουκητία
453 Δούκισσα
454 Δουκίτιος
455 Δουλάς
456 Δούλη
457 Δούπων
458 Δούρις
459 Δραγούμης
460 Δράκαινα
461 Δρακάς
462 Δρακίος
463 Δράκυλλος
464 Δράκων
465 Δρήσος
466 Δριαδη
467 Δριμώ
469 Δριόπη
470 Δρομάς
471 Δρομεύς
472 Δρομιχαίτης
473 Δρομοκλείδης
474 Δροσίς
475 Δρόσος
476 Δροσοσταλία
477 Δροσοσταλίδα
478 Δροστάν
479 Δρύαλος
480 Δρύαντα
481 Δρύας
482 Δρύκαλος
483 Δρύμων
484 Δρυόπις
485 Δρύοψ
486 Δύμαντας
487 Δύμας
488 Δύμφνα
490 Δυναίος
491 Δυναμένη
492 Δυναμήνη
493 Δυνάστη
494 Δυνάστης
495 Δυσδαιμόνα
496 Δύση
497 Δυσμάς
498 Δυσπόντιος
499 Δυφρίγος
500 Δωδών
501 Δωδώνη
502 Δώρα
503 Δώρης
504 Δωριεύς
505 Δωρίνα
506 Δώριον
507 Δωρίππη
508 Δωρίς
509 Δώρισθος
510 Δωρίχα
511 Δώριχος
512 Δωροθέα
514 Δωρόθεος
515 Δώρος
516 Δωσιάδης
517 Δωσιθέα
518 Δωτάδης
519 Δωτία
520 Δωτίς
521 Δώτος
522 Δωτώ
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία