Εορτές 27 Σεπτεμβρίου: Αγία Ακυλίνα Αγία Γαϊανή Αγία Επίχαρις Άγιος Ζήνων Απόστολος από τους Εβδομήκοντα Άγιος Καλλίστρατος Καλλιστράτη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Γαϊανή η μάρτυρας Άγιος Κάνδιδος Άγιος Ουαλεριανός Άγιος Πέτρος Πατριάρχης Μόσχας Ιερομάρτυρας Άγιος Φιλήμων ο Επίσκοπος Άγιος Φουρτουνιανός Απόστολος Αρίσταρχος Επιχάρης Ζαχαρίας, πατέρας Ιωάννη του Βαπτιστή Ζένας Όσιος Ιγνάτιος Όσιος Σαββάτιος
1 Δαβάκη
2 Δαβάκης
3 Δαβίδ
4 Δαβιδία
5 Δάδα
6 Δάδας
7 Δαδιώτισσα
8 Δαείρα
9 Δαίδαλος
10 Δάϊθος
11 Δαϊκλής
12 Δαϊλόχεια
13 Δαΐλοχος
14 Δαϊμαχος
15 Δαϊμένης
16 Δαίμων
17 Δάιος
18 Δάιππα
19 Δάιππος
20 Δαϊρα
21 Δαϊς
22 Δαίτωρ
23 Δαϊφαντος
24 Δαΐφρων
25 Δακίδας
26 Δακρύβρεχτος
27 Δακρυρροούσα
28 Δάλια
29 Δαλιδά
30 Δαλματία
32 Δαλμάτιος
33 Δαμάγητος
34 Δαμάγων
35 Δαμαιθίδας
36 Δαμάιππη
37 Δαμάιππος
38 Δαμαλις
39 Δαμάρατος
40 Δαμαρέτη
41 Δαμάρετος
42 Δαμάρης
43 Δάμαρις
45 Δαμάρμενος
46 Δάμαρχος
47 Δαμάσα
48 Δαμασίθυμος
49 Δαμάσιππος
50 Δαμασίστρατος
51 Δαμασίχθων
52 Δαμασκός
53 Δάμασκος
54 Δάμασος
55 Δαμαστορίδης
56 Δαμάτριος
58 Δαμέων
59 Δαμήδη
60 Δαμήδης
61 Δαμία
62 Δαμιανή
63 Δαμιανός
64 Δαμιθάλεια
65 Δαμιθάλης
66 Δαμίνδας
67 Δάμις
68 Δαμίσκος
69 Δαμναμενεύς
70 Δάμνιππος
71 Δαμνώ
72 Δαμοίτας
73 Δαμόκλεια
74 Δαμοκλείδας
75 Δαμοκλής
76 Δαμοκράτης
77 Δαμοξενίδας
78 Δαμόξενος
79 Δαμόστρατος
80 Δαμοτάγης
81 Δαμοτελης
82 Δαμότιμος
83 Δαμοφίλη
84 Δαμόφιλος
85 Δαμοφών
86 Δαμοχαρης
87 Δάμυλλος
88 Δάμυσος
89 Δαμώ
90 Δάμων
92 Δαν
93 Δάναβη
94 Δάναβος
95 Δανάη
96 Δάναξ
97 Δαναός
98 Δάνδη
99 Δάνδης
100 Δάνη
101 Δανιάντρη
102 Δανιήλ
103 Δανιηλίς
104 Δανιθάλη
105 Δανιθάλης
106 Δάντης
107 Δάοχος
108 Δαρδανία
109 Δάρδανος
110 Δαρεία
112 Δαρείος
113 Δάρης
114 Δαριέα
115 Δασεάτας
116 Δάσια
117 Δάσιος
118 Δάσκυλος
119 Δάσμων
120 Δασύστερνος
121 Δαυΐνα
122 Δαύκτη
123 Δαύκτος
124 Δαυλής
125 Δαυλίς
126 Δαύνος
127 Δάφνη
128 Δάφνης
129 Δεβόρα
130 Δεδούσης
131 Δεδουσία
132 Δέηση
133 Δειδάς
134 Δείκος
135 Δείμος
136 Δείνα
137 Δείναρχος
138 Δεινιάδας
139 Δεινίας
140 Δείνις
141 Δεινοκράτης
142 Δεινόλοχος
143 Δεινομάχη
144 Δεινόμαχος
145 Δεινομένης
146 Δεινοσθένης
147 Δεινόστρατος
148 Δεινοχάρης
149 Δείνω
150 Δείνων
151 Δεισδαιμόνα
152 Δεισδαιμόνας
153 Δεισήνωρ
154 Δείφιλος
155 Δεκαπεντούσα
156 Δεκέλεια
157 Δέκελος
158 Δελής
159 Δελφινία
160 Δελφίνιος
161 Δελφίς
162 Δελφίων
163 Δελφός
164 Δελφύνη
165 Δεμης
166 Δένα
167 Δεναλία
168 Δεναλόη
169 Δεναχίς
170 Δέντρος
171 Δεξαμενή
172 Δεξεμενός
173 Δεξιάδης
174 Δεξιθέα
175 Δεξίθεος
176 Δεξιμάχη
177 Δεξίμαχος
178 Δεξιοκρατούσα
179 Δέξιππος
180 Δεξιφάνης
181 Δεόμενη
182 Δέρβης
183 Δέρδας
184 Δερκέτις
185 Δερκυλίδα
186 Δερκυλίδας
187 Δέρκυλλος
188 Δέρκυνος
189 Δερμάτα
190 Δερπούλη
191 Δερπούλης
192 Δερριάτις
193 Δεσιδέρια
194 Δεσιδέριος
195 Δεσμάρη
196 Δεσποιγιάννα
197 Δέσποινα
198 Δεσπότης
199 Δέττη
200 Δευκαλίδης
201 Δευκαλίων
202 Δεύκιος
203 Δηιάνειρα
204 Δηιδάμεια
205 Δηικόων
206 Δηιλέων
207 Δηίλοχος
208 Δηιμάχη
209 Δηίμαχος
210 Δηιόκης
211 Δηιονεύς
212 Δηιόπη
213 Δηιοπίτης
214 Δηίοχος
215 Δηιπύλη
216 Δηίπυλος
217 Δηίπυρος
218 Δηιφόβη
219 Δηίφοβος
220 Δηίφονος
221 Δηϊων
222 Δήλια
223 Δήλιος
224 Δημάγετος
225 Δημάδης
226 Δημαινέτη
227 Δημαίνετος
228 Δημάρατη
229 Δημάρατος
230 Δημαρέτη
231 Δημάρχη
232 Δήμαρχος
233 Δήμη
234 Δημηλάτα
235 Δήμητρα
237 Δημητράγγελος
238 Δημητράνα
239 Δημητράσπα
240 Δημήτριος
241 Δημία
242 Δήμιος
243 Δημογένης
244 Δημογοργος
245 Δημοδάμας
246 Δημοδίκη
247 Δημοδόκος
248 Δημοκήδης
249 Δημοκλέα
250 Δημοκλής
251 Δημοκόπος
252 Δημοκόων
253 Δημοκράνια
254 Δημοκράτης
255 Δημοκρατία
256 Δημοκρίτη
257 Δημόκριτος
258 Δημολέαινα
259 Δημολέων
260 Δημομέλης
261 Δημονίκη
262 Δημόνικος
263 Δημοπανάγος
264 Δημόπολις
265 Δημοπτόλεμος
266 Δήμος
267 Δημοσθένη
268 Δημοσθένης
269 Δημοστρατη
270 Δημόστρατος
271 Δημοτέλης
272 Δημοτίων
273 Δημόφαντος
274 Δημοφίλη
275 Δημόφιλος
276 Δημοφών
277 Δημοχάρης
278 Δημόχαρις
279 Δημύλος
280 Δημώ
281 Δήμων
282 Δημώναξ
283 Δημώνασσα
284 Δηρείτης
285 Δηρώ
286 Δήφοβος
287 Δηωίνη
288 Δία
289 Διάβολος
290 Διαγόρα
291 Διαγόρας
293 Διάγων
294 Διαδούμενος
295 Διάδοχος
296 Διαδρόμης
297 Δίαιος
298 Διακονούσα
299 Διάκος
300 Διακουμης
301 Διάκριτος
302 Διακτορίδης
303 Διαλεχτή
304 Διαλεχτός
305 Δίαλλος
306 Διάνα
307 Διανελια
308 Διάνθη
309 Δίανθος
310 Δίας
311 Διασυνω
312 Διασώζουσα
313 Διγενή
314 Διγενής
315 Διγνόρα
316 Διγνόρος
317 Δίδας
318 Διδύμη
319 Δίδυμος
320 Διδώ
321 Διέμπορος
322 Διεύχης
323 Διευχίδας
324 Διηδάμεια
325 Διηνέκη
326 Διηνέκης
327 Διθυράμβη
328 Διθύραμβος
329 Δίιος
330 Διιτρέφης
331 Δικαία
332 Δικαίαρχος
333 Δικαιογένης
334 Δικαιοκλής
335 Δικαιόκριτος
336 Δίκαιος
337 Δικαιότατη
338 Δίκανος
339 Δικάς
340 Δίκη
341 Δικράν
342 Δικσίαρχος
343 Δίκτυς
344 Δίκων
345 Διμήτωρ
346 Δινδύμη
347 Διντύλος
348 Δίνων
349 Διογένεια
350 Διογένης
351 Διόγκιτος
352 Διόγνητος
353 Διοδότη
354 Διόδοτος
355 Διοδώρα
356 Διόδωρος
357 Διόκλεια
358 Διοκλής
359 Διοκορυστής
360 Διομέδοντας
361 Διομέδων
362 Διομη
363 Διομήδη
364 Διομήδης
365 Διόμιλος
366 Δίομος
367 Διονέρα
368 Διονυσία
369 Διονυσικλής
370 Διονυσόδοτος
371 Διονυσόδωρος
372 Διονυσόδωτος
373 Διονυσοκλής
374 Διόνυσος
375 Διονυσοφών
376 Διονυστάθης
377 Διοξίππη
378 Διόξιππος
379 Διοπάτρη
380 Διόπεια
381 Διοπειθης
382 Διόπη
383 Διόπομπος
384 Διόσκορη
385 Διόσκουρος
386 Διοτίμα
387 Διότιμος
388 Διότισσα
389 Διοτρέφης
390 Διοφάνη
391 Διοφάνης
392 Διοφάντη
393 Διόφαντος
394 Διοχαίτα
395 Διοχαίτας
396 Διοχάνδη
397 Διοχθώνδας
398 Δίποινος
399 Δίρκη
400 Δισδαιμόνα
401 Δισιδέριος
402 Δισσίτοκος
403 Διτρέφης
404 Δίυλλος
405 Διφίλη
406 Δίφιλος
407 Διφρίδας
408 Διψακός
409 Δίων
410 Διώνασσα
411 Διώνδας
412 Διώνη
413 Διώρης
414 Δμήτωρ
415 Δόβρα
416 Δοίας
417 Δοϊράνη
418 Δολινδούχ
419 Δολίος
420 Δολιχή
421 Δόλιχος
422 Δολλίων
423 Δολομήδη
424 Δολομήδης
425 Δολοπίων
426 Δόλοψ
427 Δόλων
428 Δολώρα
429 Δολώρος
430 Δομενίκη
431 Δομένικος
432 Δομέστικος
433 Δομετία
434 Δομέτιος
435 Δομηνίκη
436 Δομήνικος
437 Δομιτίλλα
438 Δομιτίος
439 Δόμνα
440 Δομνάς
441 Δομνιανίτισσας
442 Δόμνος
444 Δόμων
445 Δονάγη
446 Δόναγος
447 Δονακίς
448 Δονάτα
449 Δονάτος
450 Δόντας
451 Δόξα
452 Δοξαπατρής
453 Δοξάρισσα
454 Δοξιθέα
455 Δορκάς
456 Δορκεύς
457 Δόρπος
458 Δορυκλείδας
459 Δόρυκλος
460 Δορύλαος
461 Δορύλας
462 Δορυμέδουσα
463 Δορυμέδων
464 Δόσα
465 Δοσάς
466 Δοσιθέα
467 Δοσίθεος
468 Δοσικλής
469 Δοτώ
470 Δουβέργαινα
471 Δουέντυ
472 Δουκαίνη
473 Δούκας
474 Δουκενη
475 Δουκητία
476 Δούκισσα
477 Δουλάς
478 Δούλη
479 Δουνστάνος
480 Δούπων
481 Δούρις
482 Δραγούμης
483 Δράκαινα
484 Δρακάς
485 Δρακίος
486 Δράκυλλα
487 Δράκυλλος
488 Δράκων
489 Δρήσος
490 Δριαδη
491 Δριμώ
493 Δριόπη
494 Δρομάς
495 Δρομεύς
496 Δρομιχαίτης
497 Δρομοκλείδης
498 Δροσίς
499 Δρόσος
500 Δροσοσταλία
501 Δροσοσταλίδα
502 Δροστάν
503 Δρυάδα
504 Δρύαλος
505 Δρύας
506 Δρύκαλος
507 Δρύμων
508 Δρυόπις
509 Δρύοψ
510 Δύμαντας
511 Δύμας
512 Δύμφνα
514 Δυναίος
515 Δυναμένη
516 Δυναμήνη
517 Δυνάστη
518 Δυνάστης
519 Δυράνδη
520 Δύρανδος
521 Δύση
522 Δυσμάς
523 Δυσπόντιος
524 Δυφρίγη
525 Δυφρίγος
526 Δωδών
527 Δωδώνη
528 Δώρα
529 Δώρης
530 Δωριεύς
531 Δωρίνα
532 Δώριον
533 Δωρίππη
534 Δωρίς
535 Δώρισθος
536 Δωρίχα
537 Δώριχος
538 Δωροθέα
540 Δωρόθεος
541 Δώρος
542 Δωσιάδης
543 Δωτάδης
544 Δωτία
545 Δωτίς
546 Δώτος
547 Δωτώ
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία