Εορτές 24 Ιανουαρίου: Αγία Χρυσοπλόκη Άγιος Κάντοκ Άγιος Παυσίριος Οσία Ξένη Όσιος Φίλων
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Βάρσιμος Άγιος Ιωάννης ο Μάρτυρας εκ Καζάν Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Βαβύλας ο εν Σικελία Άγιος Ελλάδιος ο Κομενταρήσιος Άγιος Ερμογένης Άγιος Θεοδοτίων Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος Άγιος Μάμας Άγιος Παύλος Άγιος Φιλήμων επίσκοπος Καρπάθου Βαβύλας Οσία Ξένη η Διά Χριστόν Σαλή Όσιος Ζωσιμάς Όσιος Μακεδόνιος Όσιος Νεόφυτος ο έγκλειστος Όσιος Φιλιππικός Τιμόθεος Μάρτυρας
1 Δαβάκης
2 Δαβίδ
3 Δαβιδία
4 Δάδας
5 Δαδιώτισσα
6 Δαείρα
7 Δαϊανός
8 Δαίδαλος
9 Δάϊθος
10 Δαϊκλής
11 Δαϊμαχος
12 Δαϊμένης
13 Δαίμων
14 Δάιος
15 Δάιπος
16 Δαϊρα
17 Δαϊς
18 Δαίτωρ
19 Δαϊφαντος
20 Δαϊφρων
21 Δακίδας
22 Δακρύβρεχτος
23 Δακρυρροούσα
24 Δάλια
25 Δαλιδά
26 Δαλματία
27 Δαλμάτιος
28 Δαμάγητος
29 Δαμάγων
30 Δαμαιθίδας
31 Δαμαλις
32 Δαμάρατος
33 Δαμαρέτη
34 Δαμάρετος
35 Δάμαρις
36 Δαμάρμενος
37 Δάμαρχος
38 Δάμας
39 Δαμασίας
40 Δαμασίθυμος
41 Δαμάσιππος
42 Δαμασίστρατος
43 Δαμασίχθων
44 Δαμασκηνή
45 Δαμασκηνός
46 Δαμάσκιος
47 Δάμασκος
48 Δάμασος
49 Δαμάστα
50 Δαμάστης
51 Δαμαστορίδης
52 Δαμάστωρ
53 Δαμάτριος
54 Δαμέων
55 Δαμία
56 Δαμιανή
57 Δαμιανός
58 Δαμιθάλης
59 Δαμίνδας
60 Δάμις
61 Δαμίσκος
62 Δαμναμενεύς
63 Δάμνιππος
64 Δαμνώ
65 Δαμοίτας
66 Δαμόκλεια
67 Δαμοκλείδας
68 Δαμοκλής
69 Δαμοκράτης
70 Δαμοξενίδας
71 Δαμόξενος
72 Δαμόστρατος
73 Δαμοτάγης
74 Δαμοτελης
75 Δαμότιμος
76 Δαμοφίλη
77 Δαμόφιλος
78 Δαμοφών
79 Δαμοχαρης
80 Δάμυλλος
81 Δάμυσος
82 Δαμώ
83 Δάμων
85 Δαν
86 Δάναβος
87 Δανάη
88 Δάναξ
89 Δαναός
90 Δάνδις
91 Δάνη
92 Δανιάντρη
93 Δανιήλ
94 Δανιηλίς
95 Δάντης
96 Δάοχος
97 Δάρδανος
98 Δαρεία
100 Δαρείος
101 Δάρης
102 Δαριέα
103 Δασεάτας
104 Δάσιος
105 Δάσκυλος
106 Δάσμων
107 Δασύστερνος
108 Δαυΐνα
109 Δαύκτος
110 Δαυλής
111 Δαυλίς
112 Δαύνος
113 Δάφνη
114 Δαφνίς
115 Δάφνις
116 Δεβόρα
117 Δεδούσης
118 Δεδουσία
119 Δέηση
120 Δειδάς
121 Δείκος
122 Δείμος
123 Δείνα
124 Δείναρχος
125 Δεινιάδας
126 Δεινίας
127 Δείνις
128 Δεινοκράτης
129 Δεινόλοχος
130 Δεινομάχη
131 Δεινόμαχος
132 Δεινομένης
133 Δεινοσθένης
134 Δεινόστρατος
135 Δεινοχάρης
136 Δείνω
137 Δείνων
138 Δεισήνωρ
139 Δείφιλος
140 Δεκαπεντούσα
141 Δέκελος
142 Δελής
143 Δελφινία
144 Δελφίνιος
145 Δελφίς
146 Δελφίων
147 Δελφός
148 Δελφύνη
149 Ἀδείμαντος
150 Δεμης
151 Δένα
152 Δεναλία
153 Δεναλόη
154 Δεναχίς
155 Δέντρος
156 Δεξαμενή
157 Δεξεμενός
158 Δεξιάδης
159 Δεξιθέα
160 Δεξίθεος
161 Δεξιμαχος
162 Δεξιοκρατούσα
163 Δέξιππος
164 Δεξιφάνης
165 Δεόμενη
166 Δέρβης
167 Δέρδας
168 Δερκέτις
169 Δερκυλίδα
170 Δερκυλίδας
171 Δέρκυλλος
172 Δέρκυνος
173 Δερμάτα
174 Δερπούλης
175 Δερριάτις
176 Δεσιδέριος
177 Δεσμάρη
178 Δεσποιγιάννα
179 Δέσποινα
180 Δεσπότης
181 Δέττη
182 Δευκαλίδης
183 Δευκαλίων
184 Δεύκιος
185 Δηιάνειρα
186 Δηιδάμεια
187 Δηικόων
188 Δηιλέων
189 Δηίλοχος
190 Δηίμαχος
191 Δηιόκης
192 Δηιονεύς
193 Δηιόπη
194 Δηιοπίτης
195 Δηίοχος
196 Δηιπύλη
197 Δηίπυλος
198 Δηίπυρος
199 Δηιφόβη
200 Δηίφοβος
201 Δηίφονος
202 Δηϊων
203 Δήλια
204 Δηλιάδης
205 Δήλιος
206 Δημάγετος
207 Δημάδης
208 Δημαινέτη
209 Δημαίνετος
210 Δημάρατος
211 Δημαρέτη
212 Δημή
213 Δημηλάτα
214 Δήμητρα
216 Δημητράγγελος
217 Δημητράσπα
218 Δημήτριος
219 Δημητρίων
220 Δήμιος
221 Δημογένης
222 Δημογοργος
223 Δημοδάμας
224 Δημοδίκη
225 Δημοδόκος
226 Δημοκήδης
227 Δημοκλεια
228 Δημοκλείδης
229 Δημοκλής
230 Δημοκόπος
231 Δημοκόων
232 Δημοκράνια
233 Δημοκράτεια
234 Δημοκράτης
235 Δημοκρατία
236 Δημόκριτος
237 Δημολέων
238 Δημομέλης
239 Δημονίκη
240 Δημόνικος
241 Δημοπανάγος
242 Δημόπολις
243 Δημοπτόλεμος
244 Δήμος
245 Δημοσθένης
246 Δημοσθενία
247 Δημοστρατη
248 Δημόστρατος
249 Δημοτέλης
250 Δημοτίων
251 Δημόφαντος
252 Δημοφίλη
253 Δημόφιλος
254 Δημοφών
255 Δημοχάρης
256 Δημόχαρις
257 Δημύλος
258 Δημώ
259 Δήμων
260 Δημώναξ
261 Δημώνασσα
262 Δηρείτης
263 Δηρώ
264 Δήφοβος
265 Δηωίνη
266 Δία
267 Διάβολος
268 Διαγόρας
270 Διαδούμενος
271 Διάδοχος
272 Διαδρόμης
273 Δίαιος
274 Διακονούσα
275 Διάκος
276 Διακουμης
277 Διάκριτος
278 Διακτορίδης
279 Διαλεχτή
280 Διαλεχτός
281 Δίαλλος
282 Διάνα
283 Διανελια
284 Διάνθη
285 Δίανθος
286 Δίας
287 Διασυνω
288 Διασώζουσα
289 Διγενή
290 Διγενής
291 Διγνόρα
292 Διγνόρος
293 Δίδας
294 Διδύμη
295 Δίδυμος
296 Διδώ
297 Διέμπορος
298 Διεύχης
299 Διευχίδας
300 Διηάνειρα
301 Διηδάμεια
302 Διηνέκης
303 Διθύραμβος
304 Δίιος
305 Διιτρέφης
306 Δικαία
307 Δικαίαρχος
308 Δικαιογένης
309 Δικαιοκλής
310 Δικαιόκριτος
311 Δίκαιος
312 Δικαιότατη
313 Δίκανος
314 Δικάς
315 Δίκη
316 Δικράν
317 Δικσίαρχος
318 Δίκτυς
319 Δίκων
320 Διμήτωρ
321 Δινδύμη
322 Διντύλος
323 Δίνων
324 Διογένεια
325 Διογενειανός
326 Διογένης
327 Διογένια
328 Διογενιανός
329 Διόγκιτος
330 Διόγνητος
331 Διόδοτος
332 Διοδώρα
333 Διόδωρος
334 Διόκλεια
335 Διοκλής
336 Διοκλητιανός
337 Διοκορυστής
338 Διομέδοντας
339 Διομέδων
340 Διομη
341 Διομήδη
342 Διομήδης
343 Διόμιλος
344 Δίομος
345 Διονέρα
346 Διονυσία
347 Διονυσικλής
348 Διονυσόδοτος
349 Διονυσόδωρος
350 Διονυσόδωτος
351 Διονυσοκλής
352 Διόνυσος
353 Διονυσοφών
354 Διονυστάθης
355 Διοξίππη
356 Διόξιππος
357 Διοπάτρη
358 Διόπεια
359 Διοπειθης
360 Διόπη
361 Διόπομπος
362 Διόσκουρος
363 Διοτίμα
364 Διότιμος
365 Διότισσα
366 Διοτρέφης
367 Διοφάνη
368 Διοφάνης
369 Διοφάντη
370 Διόφαντος
371 Διοχαίτα
372 Διοχαίτας
373 Διοχάνδη
374 Διοχθώνδας
375 Δίποινος
376 Δίρκη
377 Δισδαιμόνα
378 Δισιδέριος
379 Δισσίτοκος
380 Διτρέφης
381 Δίυλλος
382 Διφίλη
383 Δίφιλος
384 Διφρίδας
385 Διψακός
386 Δίων
387 Διώνασσα
388 Διώνδας
389 Διώνη
390 Διωξίππη
391 Διώξιππος
392 Διώρης
393 Δμήτωρ
394 Δόβρα
395 Δοίας
396 Δοϊράνη
397 Δολινδούχ
398 Δολίος
399 Δολιχή
400 Δόλιχος
401 Δολλίων
402 Δολοπίων
403 Δόλοψ
404 Δόλων
405 Δομενίκη
406 Δομένικος
407 Δομέντιος
408 Δομέστικος
409 Δομετία
410 Δομέτιος
411 Δομινίκη
412 Δομίνικος
413 Δομιτίλλα
414 Δομιτίος
415 Δόμνα
416 Δόμνας
418 Δομνιανίτισσας
419 Δομνίνη
420 Δομνίνος
421 Δόμνος
423 Δόμων
424 Δόναγος
425 Δονάτα
426 Δονατιανός
427 Δονάτος
428 Δόντας
429 Δόξα
430 Δοξαπατρής
431 Δοξάρισσα
432 Δοξιθέα
433 Δορκάς
434 Δορκεύς
435 Δόρπος
436 Δορυκλείδας
437 Δόρυκλος
438 Δορύλαος
439 Δορύλας
440 Δορυμέδων
441 Δοσάς
442 Δοσιθέα
443 Δοσίθεος
444 Δοσικλής
445 Δοτώ
446 Δουβέργαινα
447 Δουέντυ
448 Δουκαίνη
449 Δούκας
450 Δουκενη
451 Δουκητία
452 Δούκισσα
453 Δουκίτιος
454 Δουλάς
455 Δούλη
456 Δούπων
457 Δούρις
458 Δραγούμης
459 Δράκαινα
460 Δρακάς
461 Δρακίος
462 Δράκυλλος
463 Δράκων
464 Δρήσος
465 Δριαδη
466 Δριμώ
468 Δριόπη
469 Δρομάς
470 Δρομεύς
471 Δρομιχαίτης
472 Δρομοκλείδης
473 Δροσίς
474 Δρόσος
475 Δροσοσταλία
476 Δροσοσταλίδα
477 Δρύαλος
478 Δρύαντα
479 Δρύας
480 Δρύκαλος
481 Δρύμων
482 Δρυόπη
483 Δρύοψ
484 Δύμαντας
485 Δύμας
486 Δύμφνα
488 Δυναίος
489 Δυναμένη
490 Δυναμήνη
491 Δυνάστη
492 Δυνάστης
493 Δυσδαιμόνα
494 Δύση
495 Δυσμάς
496 Δυσπόντιος
497 Δυφρίγος
498 Δωδών
499 Δωδώνη
500 Δώρα
501 Δώρης
502 Δωριεύς
503 Δωρίνα
504 Δώριον
505 Δωρίππη
506 Δωρίς
507 Δώρισθος
508 Δωρίχα
509 Δώριχος
510 Δωροθέα
512 Δωρόθεος
513 Δώρος
514 Δωσιάδης
515 Δωσιθέα
516 Δωτάδης
517 Δωτία
518 Δωτίς
519 Δώτος
520 Δωτώ
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία