Εορτές 25 Ιανουαρίου: Αγία Μεδούλη Άγιος Βρετάννιος Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος Βρετάνη Καστίνη Μέδουλος Όσιος Καστίνος Υπεραγία Θεοτόκος της Παραμυθίας
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Όσιος Θεόδοτος ηγούμενος Μονής Πουπλίου Αγία Μαργαρίτα Άγιος Αυξέντιος ο Νεομάρτυρας Άγιος Βασιανός Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ Ρωσίας Άγιος Βλαδίμηρος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Γαβριήλ εκ Γεωργίας Άγιος Μωυσής ο Θαυματουργός Επίσκοπος Νόβγκοροντ Μαργαρίτης Νίκος Γεωργίου Όσιος Ανατόλιος της Όπτινα Όσιος Απολλώς Όσιος Δημήτριος ο Σκευοφύλακας Όσιος Μάρης Όσιος Πούπλιος Παραμύθιος
1 Δαβάκη
2 Δαβάκης
3 Δαβίδ
4 Δαβιδία
5 Δάδα
6 Δάδας
7 Δαδιώτισσα
8 Δαείρα
9 Δαίδαλος
10 Δάϊθος
11 Δαϊκλής
12 Δαϊλόχεια
13 Δαΐλοχος
14 Δαϊμαχος
15 Δαϊμένης
16 Δαίμων
17 Δάιος
18 Δάιππα
19 Δάιππος
20 Δαϊρα
21 Δαϊς
22 Δαίτωρ
23 Δαϊφαντος
24 Δαΐφρων
25 Δακίδας
26 Δακρύβρεχτος
27 Δακρυρροούσα
28 Δάλια
29 Δαλιδά
30 Δαλματία
32 Δαλμάτιος
33 Δαμάγητος
34 Δαμάγων
35 Δαμαιθίδας
36 Δαμάιππη
37 Δαμάιππος
38 Δαμαλις
39 Δαμάρατος
40 Δαμαρέτη
41 Δαμάρετος
42 Δαμάρης
43 Δάμαρις
45 Δαμάρμενος
46 Δάμαρχος
47 Δαμάσα
48 Δαμασίθυμος
49 Δαμάσιππος
50 Δαμασίστρατος
51 Δαμασίχθων
52 Δαμασκός
53 Δάμασκος
54 Δάμασος
55 Δαμαστορίδης
56 Δαμάτριος
58 Δαμέων
59 Δαμήδη
60 Δαμήδης
61 Δαμία
62 Δαμιανή
63 Δαμιανός
64 Δαμιθάλεια
65 Δαμιθάλης
66 Δαμίνδας
67 Δάμις
68 Δαμίσκος
69 Δαμναμενεύς
70 Δάμνιππος
71 Δαμνώ
72 Δαμοίτας
73 Δαμόκλεια
74 Δαμοκλείδας
75 Δαμοκλής
76 Δαμοκράτης
77 Δαμοξενίδας
78 Δαμόξενος
79 Δαμόστρατος
80 Δαμοτάγης
81 Δαμοτελης
82 Δαμότιμος
83 Δαμόφιλος
84 Δαμοφών
85 Δαμοχαρης
86 Δάμυλλος
87 Δάμυσος
88 Δαμώ
89 Δάμων
91 Δαν
92 Δάναβη
93 Δάναβος
94 Δανάη
95 Δάναξ
96 Δαναός
97 Δάνδη
98 Δάνδης
99 Δάνη
100 Δανιάντρη
101 Δανιήλ
102 Δανιηλίς
103 Δανιθάλη
104 Δανιθάλης
105 Δάντης
106 Δάοχος
107 Δαρδανία
108 Δάρδανος
109 Δαρεία
111 Δαρείος
112 Δάρης
113 Δαριέα
114 Δασεάτας
115 Δάσια
116 Δάσιος
117 Δάσκυλος
118 Δάσμων
119 Δασύστερνος
120 Δαυΐνα
121 Δαύκτη
122 Δαύκτος
123 Δαυλής
124 Δαυλίς
125 Δαύνος
126 Δάφνη
127 Δάφνης
128 Δεβόρα
129 Δεβοσέτος
130 Δεδούσης
131 Δεδουσία
132 Δέηση
133 Δειδάς
134 Δείκος
135 Δείμος
136 Δείνα
137 Δείναρχος
138 Δεινιάδας
139 Δεινίας
140 Δείνις
141 Δεινοκράτης
142 Δεινόλοχος
143 Δεινομάχη
144 Δεινόμαχος
145 Δεινομένης
146 Δεινοσθένης
147 Δεινόστρατος
148 Δεινοχάρης
149 Δείνω
150 Δείνων
151 Δεισδαιμόνα
152 Δεισδαιμόνας
153 Δεισήνωρ
154 Δείφιλος
155 Δεκαπεντούσα
156 Δεκέλεια
157 Δέκελος
158 Δελής
159 Δελφινία
160 Δελφίνιος
161 Δελφίς
162 Δελφίων
163 Δελφός
164 Δελφύνη
165 Δεμης
166 Δένα
167 Δεναλία
168 Δεναλόη
169 Δεναχίς
170 Δέντρος
171 Δεξαμενή
172 Δεξεμενός
173 Δεξιάδης
174 Δεξιθέα
175 Δεξίθεος
176 Δεξιμάχη
177 Δεξίμαχος
178 Δεξιοκρατούσα
179 Δέξιππος
180 Δεξιφάνης
181 Δεόμενη
182 Δέρβης
183 Δέρδας
184 Δερκέτις
185 Δερκυλίδα
186 Δερκυλίδας
187 Δέρκυλλος
188 Δέρκυνος
189 Δερμάτα
190 Δερπούλη
191 Δερπούλης
192 Δερριάτις
193 Δεσιδέρια
194 Δεσιδέριος
195 Δεσμάρη
196 Δεσποιγιάννα
197 Δέσποινα
198 Δεσπότης
199 Δέττη
200 Δευκαλίδης
201 Δευκαλίων
202 Δεύκιος
203 Δηιάνειρα
204 Δηιδάμεια
205 Δηικόων
206 Δηιλέων
207 Δηίλοχος
208 Δηιμάχη
209 Δηίμαχος
210 Δηιόκης
211 Δηιονεύς
212 Δηιόπη
213 Δηιοπίτης
214 Δηίοχος
215 Δηιπύλη
216 Δηίπυλος
217 Δηίπυρος
218 Δηιφόβη
219 Δηίφοβος
220 Δηίφονος
221 Δηϊων
222 Δήλια
223 Δήλιος
224 Δημάγετος
225 Δημάδης
226 Δημαινέτη
227 Δημαίνετος
228 Δημάρατη
229 Δημάρατος
230 Δημαρέτη
231 Δημάρχη
232 Δήμαρχος
233 Δήμη
234 Δημηλάτα
235 Δήμητρα
237 Δημητράγγελος
238 Δημητράνα
239 Δημητράσπα
240 Δημήτριος
241 Δημία
242 Δήμιος
243 Δημογένης
244 Δημογοργος
245 Δημοδάμας
246 Δημοδίκη
247 Δημοδόκος
248 Δημοκήδης
249 Δημοκλέα
250 Δημοκλής
251 Δημοκόπος
252 Δημοκόων
253 Δημοκράνια
254 Δημοκράτης
255 Δημοκρατία
256 Δημοκρίτη
257 Δημόκριτος
258 Δημολέαινα
259 Δημολέων
260 Δημομέλης
261 Δημονίκη
262 Δημόνικος
263 Δημοπανάγος
264 Δημόπολις
265 Δημοπτολέμα
266 Δημοπτόλεμος
267 Δήμος
268 Δημοσθένη
269 Δημοσθένης
270 Δημοστρατη
271 Δημόστρατος
272 Δημοτέλης
273 Δημοτίων
274 Δημόφαντος
275 Δημοφίλη
276 Δημόφιλος
277 Δημοφών
278 Δημοχάρης
279 Δημόχαρις
280 Δημύλος
281 Δημώ
282 Δήμων
283 Δημώναξ
284 Δημώνασσα
285 Δηρείτης
286 Δηρώ
287 Δήφοβος
288 Δηωίνη
289 Δία
290 Διάβολος
291 Διαγόρα
292 Διαγόρας
294 Διάγων
295 Διαδούμενος
296 Διάδοχος
297 Διαδρόμης
298 Δίαιος
299 Διακονούσα
300 Διάκος
301 Διακουμης
302 Διάκριτος
303 Διακτορίδης
304 Διαλεχτή
305 Διαλεχτός
306 Δίαλλος
307 Διάνα
308 Διανελια
309 Διάνθη
310 Δίανθος
311 Δίας
312 Διασυνω
313 Διασώζουσα
314 Διγενή
315 Διγενής
316 Διγνόρα
317 Διγνόρος
318 Δίδας
319 Διδύμη
320 Δίδυμος
321 Διδώ
322 Διέμπορος
323 Διεύχης
324 Διευχίδας
325 Διηδάμεια
326 Διηνέκη
327 Διηνέκης
328 Διθυράμβη
329 Διθύραμβος
330 Δίιος
331 Διιτρέφης
332 Δικαία
333 Δικαίαρχος
334 Δικαιογένης
335 Δικαιοκλής
336 Δικαιόκριτος
337 Δίκαιος
338 Δικαιότατη
339 Δίκανος
340 Δικάς
341 Δίκη
342 Δικράν
343 Δικσίαρχος
344 Δίκτυς
345 Δίκων
346 Διμήτωρ
347 Δινδύμη
348 Διντύλος
349 Δίνων
350 Διογένεια
351 Διογένης
352 Διόγκιτος
353 Διόγνητος
354 Διοδότη
355 Διόδοτος
356 Διοδώρα
357 Διόδωρος
358 Διόκλεια
359 Διοκλής
360 Διοκορυστής
361 Διομέδοντας
362 Διομέδων
363 Διομη
364 Διομήδη
365 Διομήδης
366 Διόμιλος
367 Δίομος
368 Διονέρα
369 Διονυσία
370 Διονυσικλής
371 Διονυσόδοτος
372 Διονυσόδωρος
373 Διονυσόδωτος
374 Διονυσοκλής
375 Διόνυσος
376 Διονυσοφών
377 Διονυστάθης
378 Διοξίππη
379 Διόξιππος
380 Διοπάτρη
381 Διόπεια
382 Διοπειθης
383 Διόπη
384 Διόπομπος
385 Διόσκορη
386 Διόσκουρος
387 Διοτίμα
388 Διότιμος
389 Διότισσα
390 Διοτρέφης
391 Διοφάνη
392 Διοφάνης
393 Διοφάντη
394 Διόφαντος
395 Διοχαίτα
396 Διοχαίτας
397 Διοχάνδη
398 Διοχθώνδας
399 Δίποινος
400 Δίρκη
401 Δισδαιμόνα
402 Δισιδέριος
403 Δισσίτοκος
404 Διτρέφης
405 Δίυλλος
406 Διφίλη
407 Δίφιλος
408 Διφρίδας
409 Διψακός
410 Δίων
411 Διώνασσα
412 Διώνδας
413 Διώνη
414 Διώρης
415 Δμήτωρ
416 Δόβρα
417 Δοίας
418 Δοϊράνη
419 Δολινδούχ
420 Δολίος
421 Δολιχή
422 Δόλιχος
423 Δολλίων
424 Δολομήδη
425 Δολομήδης
426 Δολοπίων
427 Δόλοψ
428 Δόλων
429 Δολώρα
430 Δολώρος
431 Δομενίκη
432 Δομένικος
433 Δομέστικος
434 Δομετία
435 Δομέτιος
436 Δομηνίκη
437 Δομήνικος
438 Δομιτίλλα
439 Δομιτίος
440 Δόμνα
441 Δομνάς
442 Δομνιανίτισσας
443 Δόμνος
445 Δόμων
446 Δονάγη
447 Δόναγος
448 Δονακίς
449 Δονάτα
450 Δονάτος
451 Δόντας
452 Δόξα
453 Δοξαπατρής
454 Δοξάρισσα
455 Δοξιθέα
456 Δορκάς
457 Δορκεύς
458 Δόρπος
459 Δορυκλείδας
460 Δόρυκλος
461 Δορύλαος
462 Δορύλας
463 Δορυμέδουσα
464 Δορυμέδων
465 Δόσα
466 Δοσάς
467 Δοσιθέα
468 Δοσίθεος
469 Δοσικλής
470 Δοτώ
471 Δουβέργαινα
472 Δουέντυ
473 Δουκαίνη
474 Δούκας
475 Δουκενη
476 Δουκητία
477 Δούκισσα
478 Δουλάς
479 Δούλη
480 Δουνστάνος
481 Δούπων
482 Δούρις
483 Δραγούμης
484 Δράκαινα
485 Δρακάς
486 Δρακίος
487 Δράκυλλα
488 Δράκυλλος
489 Δράκων
490 Δρήσος
491 Δριαδη
492 Δριμώ
494 Δριόπη
495 Δρομάς
496 Δρομεύς
497 Δρομιχαίτης
498 Δρομοκλείδης
499 Δροσίς
500 Δρόσος
501 Δροσοσταλία
502 Δροσοσταλίδα
503 Δροστάν
504 Δρυάδα
505 Δρύαλος
506 Δρύας
507 Δρύκαλος
508 Δρύμων
509 Δρυόπις
510 Δρύοψ
511 Δύμαντας
512 Δύμας
513 Δύμφνα
515 Δυναίος
516 Δυναμένη
517 Δυναμήνη
518 Δυνάστη
519 Δυνάστης
520 Δυράνδη
521 Δύρανδος
522 Δύση
523 Δυσμάς
524 Δυσπόντιος
525 Δυφρίγη
526 Δυφρίγος
527 Δωδών
528 Δωδώνη
529 Δώρα
530 Δώρης
531 Δωριεύς
532 Δωρίνα
533 Δώριον
534 Δωρίππη
535 Δωρίς
536 Δώρισθος
537 Δωρίχα
538 Δώριχος
539 Δωροθέα
541 Δωρόθεος
542 Δώρος
543 Δωσιάδης
544 Δωτάδης
545 Δωτία
546 Δωτίς
547 Δώτος
548 Δωτώ
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία