Εορτές 26 Μαΐου: Άγιος Αλφαίος Άγιος Συνέσιος Άγιος Φειδωλός Αλφαία Όσιος Φουγάτιος Συνεσία Φουγάτα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αυγουστίνος Αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας Άγιος Ζαχαρίας ο Ιερομάρτυρας Άγιος Κάρπος Άγιος Πρίσκος ο Μάρτυρας Φηλικίσσιμος
1 Δαβάκης
2 Δαβίδ
3 Δαβιδία
4 Δάδα
5 Δάδας
6 Δαδιώτισσα
7 Δαείρα
8 Δαϊανός
9 Δαίδαλος
10 Δάϊθος
11 Δαϊκλής
12 Δαϊμαχος
13 Δαϊμένης
14 Δαίμων
15 Δάιος
16 Δάιπος
17 Δαϊρα
18 Δαϊς
19 Δαίτωρ
20 Δαϊφαντος
21 Δαΐφρων
22 Δακίδας
23 Δακρύβρεχτος
24 Δακρυρροούσα
25 Δάλια
26 Δαλιδά
27 Δαλματία
29 Δαλμάτιος
30 Δαμάγητος
31 Δαμάγων
32 Δαμαιθίδας
33 Δαμαλις
34 Δαμάρατος
35 Δαμαρέτη
36 Δαμάρετος
37 Δαμάρης
38 Δάμαρις
40 Δαμάρμενος
41 Δάμαρχος
42 Δαμάσα
43 Δαμασίθυμος
44 Δαμάσιππος
45 Δαμασίστρατος
46 Δαμασίχθων
47 Δαμασκηνή
48 Δαμασκηνός
49 Δαμασκός
50 Δάμασκος
51 Δάμασος
52 Δαμαστορίδης
53 Δαμάτριος
55 Δαμέων
56 Δαμήδη
57 Δαμήδης
58 Δαμία
59 Δαμιανή
60 Δαμιανός
61 Δαμιθάλεια
62 Δαμιθάλης
63 Δαμίνδας
64 Δάμις
65 Δαμίσκος
66 Δαμναμενεύς
67 Δάμνιππος
68 Δαμνώ
69 Δαμοίτας
70 Δαμόκλεια
71 Δαμοκλείδας
72 Δαμοκλής
73 Δαμοκράτης
74 Δαμοξενίδας
75 Δαμόξενος
76 Δαμόστρατος
77 Δαμοτάγης
78 Δαμοτελης
79 Δαμότιμος
80 Δαμοφίλη
81 Δαμόφιλος
82 Δαμοφών
83 Δαμοχαρης
84 Δάμυλλος
85 Δάμυσος
86 Δαμώ
87 Δάμων
89 Δαν
90 Δάναβη
91 Δάναβος
92 Δανάη
93 Δάναξ
94 Δαναός
95 Δάνδις
96 Δάνη
97 Δανιάντρη
98 Δανιήλ
99 Δανιηλίς
100 Δανιθάλη
101 Δανιθάλης
102 Δάντης
103 Δάοχος
104 Δαρδανία
105 Δάρδανος
106 Δαρεία
108 Δαρείος
109 Δάρης
110 Δαριέα
111 Δασεάτας
112 Δάσια
113 Δάσιος
114 Δάσκυλος
115 Δάσμων
116 Δασύστερνος
117 Δαυΐνα
118 Δαύκτος
119 Δαυλής
120 Δαυλίς
121 Δαύνος
122 Δάφνη
123 Δάφνης
124 Δεβόρα
125 Δεδούσης
126 Δεδουσία
127 Δέηση
128 Δειδάς
129 Δείκος
130 Δείμος
131 Δείνα
132 Δείναρχος
133 Δεινιάδας
134 Δεινίας
135 Δείνις
136 Δεινοκράτης
137 Δεινόλοχος
138 Δεινομάχη
139 Δεινόμαχος
140 Δεινομένης
141 Δεινοσθένης
142 Δεινόστρατος
143 Δεινοχάρης
144 Δείνω
145 Δείνων
146 Δεισδαιμόνα
147 Δεισδαιμόνας
148 Δεισήνωρ
149 Δείφιλος
150 Δεκαπεντούσα
151 Δεκέλεια
152 Δέκελος
153 Δελής
154 Δελφινία
155 Δελφίνιος
156 Δελφίς
157 Δελφίων
158 Δελφός
159 Δελφύνη
160 Ἀδείμαντος
161 Δεμης
162 Δένα
163 Δεναλία
164 Δεναλόη
165 Δεναχίς
166 Δέντρος
167 Δεξαμενή
168 Δεξεμενός
169 Δεξιάδης
170 Δεξιθέα
171 Δεξίθεος
172 Δεξιμάχη
173 Δεξίμαχος
174 Δεξιοκρατούσα
175 Δέξιππος
176 Δεξιφάνης
177 Δεόμενη
178 Δέρβης
179 Δέρδας
180 Δερκέτις
181 Δερκυλίδα
182 Δερκυλίδας
183 Δέρκυλλος
184 Δέρκυνος
185 Δερμάτα
186 Δερπούλης
187 Δερριάτις
188 Δεσιδέρια
189 Δεσιδέριος
190 Δεσμάρη
191 Δεσποιγιάννα
192 Δέσποινα
193 Δεσπότης
194 Δέττη
195 Δευκαλίδης
196 Δευκαλίων
197 Δεύκιος
198 Δηιάνειρα
199 Δηιδάμεια
200 Δηικόων
201 Δηιλέων
202 Δηίλοχος
203 Δηιμάχη
204 Δηίμαχος
205 Δηιόκης
206 Δηιονεύς
207 Δηιόπη
208 Δηιοπίτης
209 Δηίοχος
210 Δηιπύλη
211 Δηίπυλος
212 Δηίπυρος
213 Δηιφόβη
214 Δηίφοβος
215 Δηίφονος
216 Δηϊων
217 Δήλια
218 Δηλιάδης
219 Δήλιος
220 Δημάγετος
221 Δημάδης
222 Δημαινέτη
223 Δημαίνετος
224 Δημάρατη
225 Δημάρατος
226 Δημαρέτη
227 Δημάρχη
228 Δήμαρχος
229 Δήμη
230 Δημηλάτα
231 Δήμητρα
233 Δημητράγγελος
234 Δημητράνα
235 Δημητράσπα
236 Δημήτριος
237 Δημία
238 Δήμιος
239 Δημογένης
240 Δημογοργος
241 Δημοδάμας
242 Δημοδίκη
243 Δημοδόκος
244 Δημοκήδης
245 Δημοκλέα
246 Δημοκλής
247 Δημοκόπος
248 Δημοκόων
249 Δημοκράνια
250 Δημοκράτης
251 Δημοκρατία
252 Δημοκρίτη
253 Δημόκριτος
254 Δημολέαινα
255 Δημολέων
256 Δημομέλης
257 Δημονίκη
258 Δημόνικος
259 Δημοπανάγος
260 Δημόπολις
261 Δημοπτόλεμος
262 Δήμος
263 Δημοσθένη
264 Δημοσθένης
265 Δημοστρατη
266 Δημόστρατος
267 Δημοτέλης
268 Δημοτίων
269 Δημόφαντος
270 Δημοφίλη
271 Δημόφιλος
272 Δημοφών
273 Δημοχάρης
274 Δημόχαρις
275 Δημύλος
276 Δημώ
277 Δήμων
278 Δημώναξ
279 Δημώνασσα
280 Δηρείτης
281 Δηρώ
282 Δήφοβος
283 Δηωίνη
284 Δία
285 Διάβολος
286 Διαγόρας
288 Διαδούμενος
289 Διάδοχος
290 Διαδρόμης
291 Δίαιος
292 Διακονούσα
293 Διάκος
294 Διακουμης
295 Διάκριτος
296 Διακτορίδης
297 Διαλεχτή
298 Διαλεχτός
299 Δίαλλος
300 Διάνα
301 Διανελια
302 Διάνθη
303 Δίανθος
304 Δίας
305 Διασυνω
306 Διασώζουσα
307 Διγενή
308 Διγενής
309 Διγνόρα
310 Διγνόρος
311 Δίδας
312 Διδύμη
313 Δίδυμος
314 Διδώ
315 Διέμπορος
316 Διεύχης
317 Διευχίδας
318 Διηάνειρα
319 Διηδάμεια
320 Διηνέκης
321 Διθύραμβος
322 Δίιος
323 Διιτρέφης
324 Δικαία
325 Δικαίαρχος
326 Δικαιογένης
327 Δικαιοκλής
328 Δικαιόκριτος
329 Δίκαιος
330 Δικαιότατη
331 Δίκανος
332 Δικάς
333 Δίκη
334 Δικράν
335 Δικσίαρχος
336 Δίκτυς
337 Δίκων
338 Διμήτωρ
339 Δινδύμη
340 Διντύλος
341 Δίνων
342 Διογένεια
343 Διογένης
344 Διόγκιτος
345 Διόγνητος
346 Διόδοτος
347 Διοδώρα
348 Διόδωρος
349 Διόκλεια
350 Διοκλής
351 Διοκλητιανός
352 Διοκορυστής
353 Διομέδοντας
354 Διομέδων
355 Διομη
356 Διομήδη
357 Διομήδης
358 Διόμιλος
359 Δίομος
360 Διονέρα
361 Διονυσία
362 Διονυσικλής
363 Διονυσόδοτος
364 Διονυσόδωρος
365 Διονυσόδωτος
366 Διονυσοκλής
367 Διόνυσος
368 Διονυσοφών
369 Διονυστάθης
370 Διοξίππη
371 Διόξιππος
372 Διοπάτρη
373 Διόπεια
374 Διοπειθης
375 Διόπη
376 Διόπομπος
377 Διόσκορη
378 Διόσκουρος
379 Διοτίμα
380 Διότιμος
381 Διότισσα
382 Διοτρέφης
383 Διοφάνη
384 Διοφάνης
385 Διοφάντη
386 Διόφαντος
387 Διοχαίτα
388 Διοχαίτας
389 Διοχάνδη
390 Διοχθώνδας
391 Δίποινος
392 Δίρκη
393 Δισδαιμόνα
394 Δισιδέριος
395 Δισσίτοκος
396 Διτρέφης
397 Δίυλλος
398 Διφίλη
399 Δίφιλος
400 Διφρίδας
401 Διψακός
402 Δίων
403 Διώνασσα
404 Διώνδας
405 Διώνη
406 Διώρης
407 Δμήτωρ
408 Δόβρα
409 Δοίας
410 Δοϊράνη
411 Δολινδούχ
412 Δολίος
413 Δολιχή
414 Δόλιχος
415 Δολλίων
416 Δολομήδη
417 Δολομήδης
418 Δολοπίων
419 Δόλοψ
420 Δόλων
421 Δομενίκη
422 Δομένικος
423 Δομέστικος
424 Δομετία
425 Δομέτιος
426 Δομινίκη
427 Δομίνικος
428 Δομιτίλλα
429 Δομιτίος
430 Δόμνα
431 Δομνάς
432 Δομνιανίτισσας
433 Δόμνος
435 Δόμων
436 Δόναγος
437 Δονακίς
438 Δονάτα
439 Δονάτος
440 Δόντας
441 Δόξα
442 Δοξαπατρής
443 Δοξάρισσα
444 Δοξιθέα
445 Δορκάς
446 Δορκεύς
447 Δόρπος
448 Δορυκλείδας
449 Δόρυκλος
450 Δορύλαος
451 Δορύλας
452 Δορυμέδουσα
453 Δορυμέδων
454 Δοσάς
455 Δοσιθέα
456 Δοσίθεος
457 Δοσικλής
458 Δοτώ
459 Δουβέργαινα
460 Δουέντυ
461 Δουκαίνη
462 Δούκας
463 Δουκενη
464 Δουκητία
465 Δούκισσα
466 Δουκίτιος
467 Δουλάς
468 Δούλη
469 Δουνστάνος
470 Δούπων
471 Δούρις
472 Δραγούμης
473 Δράκαινα
474 Δρακάς
475 Δρακίος
476 Δράκυλλα
477 Δράκυλλος
478 Δράκων
479 Δρήσος
480 Δριαδη
481 Δριμώ
483 Δριόπη
484 Δρομάς
485 Δρομεύς
486 Δρομιχαίτης
487 Δρομοκλείδης
488 Δροσίς
489 Δρόσος
490 Δροσοσταλία
491 Δροσοσταλίδα
492 Δροστάν
493 Δρύαλος
494 Δρύαντα
495 Δρύας
496 Δρύκαλος
497 Δρύμων
498 Δρυόπις
499 Δρύοψ
500 Δύμαντας
501 Δύμας
502 Δύμφνα
504 Δυναίος
505 Δυναμένη
506 Δυναμήνη
507 Δυνάστη
508 Δυνάστης
509 Δυράνδη
510 Δύρανδος
511 Δύση
512 Δυσμάς
513 Δυσπόντιος
514 Δυφρίγος
515 Δωδών
516 Δωδώνη
517 Δώρα
518 Δώρης
519 Δωριεύς
520 Δωρίνα
521 Δώριον
522 Δωρίππη
523 Δωρίς
524 Δώρισθος
525 Δωρίχα
526 Δώριχος
527 Δωροθέα
529 Δωρόθεος
530 Δώρος
531 Δωσιάδης
532 Δωτάδης
533 Δωτία
534 Δωτίς
535 Δώτος
536 Δωτώ
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία