Εορτές 23 Απριλίου: Αγία Πολυχρονία Άγιος Θέρινος Άγιος Πρωτολέων Θερινή Πρωτολεώνη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αθανάσιος ο από μάγων Άγιος Ακίνδυνος Άγιος Ανατόλιος ο στρατηλάτης Άγιος Ανεμπόδιστος Άγιος Αφθόνιος Άγιος Γεώργιος ο Κύπριος ο Νεομάρτυρας Άγιος Γλυκέριος ο γεωργός Άγιος Δονάτος Άγιος Θηριανός Άγιος Νεομάρτυς Λάζαρος από τη Βουλγαρία Άγιος Ουαλέριος ο Μάρτυρας Άγιος Πηγάσιος Μελπομένη η Μούσα Όσιος Γεώργιος του Σενκούρσκ Πολύμνια η Μούσα
1 Δαβάκη
2 Δαβάκης
3 Δαβίδ
4 Δαβιδία
5 Δάδα
6 Δάδας
7 Δαδιώτισσα
8 Δαείρα
9 Δαίδαλος
10 Δάϊθος
11 Δαϊκλής
12 Δαϊμαχος
13 Δαϊμένης
14 Δαίμων
15 Δάιος
16 Δάιπος
17 Δαϊρα
18 Δαϊς
19 Δαίτωρ
20 Δαϊφαντος
21 Δαΐφρων
22 Δακίδας
23 Δακρύβρεχτος
24 Δακρυρροούσα
25 Δάλια
26 Δαλιδά
27 Δαλματία
29 Δαλμάτιος
30 Δαμάγητος
31 Δαμάγων
32 Δαμαιθίδας
33 Δαμαλις
34 Δαμάρατος
35 Δαμαρέτη
36 Δαμάρετος
37 Δαμάρης
38 Δάμαρις
40 Δαμάρμενος
41 Δάμαρχος
42 Δαμάσα
43 Δαμασίθυμος
44 Δαμάσιππος
45 Δαμασίστρατος
46 Δαμασίχθων
47 Δαμασκός
48 Δάμασκος
49 Δάμασος
50 Δαμαστορίδης
51 Δαμάτριος
53 Δαμέων
54 Δαμήδη
55 Δαμήδης
56 Δαμία
57 Δαμιανή
58 Δαμιανός
59 Δαμιθάλεια
60 Δαμιθάλης
61 Δαμίνδας
62 Δάμις
63 Δαμίσκος
64 Δαμναμενεύς
65 Δάμνιππος
66 Δαμνώ
67 Δαμοίτας
68 Δαμόκλεια
69 Δαμοκλείδας
70 Δαμοκλής
71 Δαμοκράτης
72 Δαμοξενίδας
73 Δαμόξενος
74 Δαμόστρατος
75 Δαμοτάγης
76 Δαμοτελης
77 Δαμότιμος
78 Δαμοφίλη
79 Δαμόφιλος
80 Δαμοφών
81 Δαμοχαρης
82 Δάμυλλος
83 Δάμυσος
84 Δαμώ
85 Δάμων
87 Δαν
88 Δάναβη
89 Δάναβος
90 Δανάη
91 Δάναξ
92 Δαναός
93 Δάνδις
94 Δάνη
95 Δανιάντρη
96 Δανιήλ
97 Δανιηλίς
98 Δανιθάλη
99 Δανιθάλης
100 Δάντης
101 Δάοχος
102 Δαρδανία
103 Δάρδανος
104 Δαρεία
106 Δαρείος
107 Δάρης
108 Δαριέα
109 Δασεάτας
110 Δάσια
111 Δάσιος
112 Δάσκυλος
113 Δάσμων
114 Δασύστερνος
115 Δαυΐνα
116 Δαύκτη
117 Δαύκτος
118 Δαυλής
119 Δαυλίς
120 Δαύνος
121 Δάφνη
122 Δάφνης
123 Δεβόρα
124 Δεδούσης
125 Δεδουσία
126 Δέηση
127 Δειδάς
128 Δείκος
129 Δείμος
130 Δείνα
131 Δείναρχος
132 Δεινιάδας
133 Δεινίας
134 Δείνις
135 Δεινοκράτης
136 Δεινόλοχος
137 Δεινομάχη
138 Δεινόμαχος
139 Δεινομένης
140 Δεινοσθένης
141 Δεινόστρατος
142 Δεινοχάρης
143 Δείνω
144 Δείνων
145 Δεισδαιμόνα
146 Δεισδαιμόνας
147 Δεισήνωρ
148 Δείφιλος
149 Δεκαπεντούσα
150 Δεκέλεια
151 Δέκελος
152 Δελής
153 Δελφινία
154 Δελφίνιος
155 Δελφίς
156 Δελφίων
157 Δελφός
158 Δελφύνη
159 Δεμης
160 Δένα
161 Δεναλία
162 Δεναλόη
163 Δεναχίς
164 Δέντρος
165 Δεξαμενή
166 Δεξεμενός
167 Δεξιάδης
168 Δεξιθέα
169 Δεξίθεος
170 Δεξιμάχη
171 Δεξίμαχος
172 Δεξιοκρατούσα
173 Δέξιππος
174 Δεξιφάνης
175 Δεόμενη
176 Δέρβης
177 Δέρδας
178 Δερκέτις
179 Δερκυλίδα
180 Δερκυλίδας
181 Δέρκυλλος
182 Δέρκυνος
183 Δερμάτα
184 Δερπούλης
185 Δερριάτις
186 Δεσιδέρια
187 Δεσιδέριος
188 Δεσμάρη
189 Δεσποιγιάννα
190 Δέσποινα
191 Δεσπότης
192 Δέττη
193 Δευκαλίδης
194 Δευκαλίων
195 Δεύκιος
196 Δηιάνειρα
197 Δηιδάμεια
198 Δηικόων
199 Δηιλέων
200 Δηίλοχος
201 Δηιμάχη
202 Δηίμαχος
203 Δηιόκης
204 Δηιονεύς
205 Δηιόπη
206 Δηιοπίτης
207 Δηίοχος
208 Δηιπύλη
209 Δηίπυλος
210 Δηίπυρος
211 Δηιφόβη
212 Δηίφοβος
213 Δηίφονος
214 Δηϊων
215 Δήλια
216 Δήλιος
217 Δημάγετος
218 Δημάδης
219 Δημαινέτη
220 Δημαίνετος
221 Δημάρατη
222 Δημάρατος
223 Δημαρέτη
224 Δημάρχη
225 Δήμαρχος
226 Δήμη
227 Δημηλάτα
228 Δήμητρα
230 Δημητράγγελος
231 Δημητράνα
232 Δημητράσπα
233 Δημήτριος
234 Δημία
235 Δήμιος
236 Δημογένης
237 Δημογοργος
238 Δημοδάμας
239 Δημοδίκη
240 Δημοδόκος
241 Δημοκήδης
242 Δημοκλέα
243 Δημοκλής
244 Δημοκόπος
245 Δημοκόων
246 Δημοκράνια
247 Δημοκράτης
248 Δημοκρατία
249 Δημοκρίτη
250 Δημόκριτος
251 Δημολέαινα
252 Δημολέων
253 Δημομέλης
254 Δημονίκη
255 Δημόνικος
256 Δημοπανάγος
257 Δημόπολις
258 Δημοπτόλεμος
259 Δήμος
260 Δημοσθένη
261 Δημοσθένης
262 Δημοστρατη
263 Δημόστρατος
264 Δημοτέλης
265 Δημοτίων
266 Δημόφαντος
267 Δημοφίλη
268 Δημόφιλος
269 Δημοφών
270 Δημοχάρης
271 Δημόχαρις
272 Δημύλος
273 Δημώ
274 Δήμων
275 Δημώναξ
276 Δημώνασσα
277 Δηρείτης
278 Δηρώ
279 Δήφοβος
280 Δηωίνη
281 Δία
282 Διάβολος
283 Διαγόρα
284 Διαγόρας
286 Διάγων
287 Διαδούμενος
288 Διάδοχος
289 Διαδρόμης
290 Δίαιος
291 Διακονούσα
292 Διάκος
293 Διακουμης
294 Διάκριτος
295 Διακτορίδης
296 Διαλεχτή
297 Διαλεχτός
298 Δίαλλος
299 Διάνα
300 Διανελια
301 Διάνθη
302 Δίανθος
303 Δίας
304 Διασυνω
305 Διασώζουσα
306 Διγενή
307 Διγενής
308 Διγνόρα
309 Διγνόρος
310 Δίδας
311 Διδύμη
312 Δίδυμος
313 Διδώ
314 Διέμπορος
315 Διεύχης
316 Διευχίδας
317 Διηδάμεια
318 Διηνέκη
319 Διηνέκης
320 Διθυράμβη
321 Διθύραμβος
322 Δίιος
323 Διιτρέφης
324 Δικαία
325 Δικαίαρχος
326 Δικαιογένης
327 Δικαιοκλής
328 Δικαιόκριτος
329 Δίκαιος
330 Δικαιότατη
331 Δίκανος
332 Δικάς
333 Δίκη
334 Δικράν
335 Δικσίαρχος
336 Δίκτυς
337 Δίκων
338 Διμήτωρ
339 Δινδύμη
340 Διντύλος
341 Δίνων
342 Διογένεια
343 Διογένης
344 Διόγκιτος
345 Διόγνητος
346 Διοδότη
347 Διόδοτος
348 Διοδώρα
349 Διόδωρος
350 Διόκλεια
351 Διοκλής
352 Διοκορυστής
353 Διομέδοντας
354 Διομέδων
355 Διομη
356 Διομήδη
357 Διομήδης
358 Διόμιλος
359 Δίομος
360 Διονέρα
361 Διονυσία
362 Διονυσικλής
363 Διονυσόδοτος
364 Διονυσόδωρος
365 Διονυσόδωτος
366 Διονυσοκλής
367 Διόνυσος
368 Διονυσοφών
369 Διονυστάθης
370 Διοξίππη
371 Διόξιππος
372 Διοπάτρη
373 Διόπεια
374 Διοπειθης
375 Διόπη
376 Διόπομπος
377 Διόσκορη
378 Διόσκουρος
379 Διοτίμα
380 Διότιμος
381 Διότισσα
382 Διοτρέφης
383 Διοφάνη
384 Διοφάνης
385 Διοφάντη
386 Διόφαντος
387 Διοχαίτα
388 Διοχαίτας
389 Διοχάνδη
390 Διοχθώνδας
391 Δίποινος
392 Δίρκη
393 Δισδαιμόνα
394 Δισιδέριος
395 Δισσίτοκος
396 Διτρέφης
397 Δίυλλος
398 Διφίλη
399 Δίφιλος
400 Διφρίδας
401 Διψακός
402 Δίων
403 Διώνασσα
404 Διώνδας
405 Διώνη
406 Διώρης
407 Δμήτωρ
408 Δόβρα
409 Δοίας
410 Δοϊράνη
411 Δολινδούχ
412 Δολίος
413 Δολιχή
414 Δόλιχος
415 Δολλίων
416 Δολομήδη
417 Δολομήδης
418 Δολοπίων
419 Δόλοψ
420 Δόλων
421 Δολώρα
422 Δολώρος
423 Δομενίκη
424 Δομένικος
425 Δομέστικος
426 Δομετία
427 Δομέτιος
428 Δομηνίκη
429 Δομήνικος
430 Δομιτίλλα
431 Δομιτίος
432 Δόμνα
433 Δομνάς
434 Δομνιανίτισσας
435 Δόμνος
437 Δόμων
438 Δόναγος
439 Δονακίς
440 Δονάτα
441 Δονάτος
442 Δόντας
443 Δόξα
444 Δοξαπατρής
445 Δοξάρισσα
446 Δοξιθέα
447 Δορκάς
448 Δορκεύς
449 Δόρπος
450 Δορυκλείδας
451 Δόρυκλος
452 Δορύλαος
453 Δορύλας
454 Δορυμέδουσα
455 Δορυμέδων
456 Δόσα
457 Δοσάς
458 Δοσιθέα
459 Δοσίθεος
460 Δοσικλής
461 Δοτώ
462 Δουβέργαινα
463 Δουέντυ
464 Δουκαίνη
465 Δούκας
466 Δουκενη
467 Δουκητία
468 Δούκισσα
469 Δουλάς
470 Δούλη
471 Δουνστάνος
472 Δούπων
473 Δούρις
474 Δραγούμης
475 Δράκαινα
476 Δρακάς
477 Δρακίος
478 Δράκυλλα
479 Δράκυλλος
480 Δράκων
481 Δρήσος
482 Δριαδη
483 Δριμώ
485 Δριόπη
486 Δρομάς
487 Δρομεύς
488 Δρομιχαίτης
489 Δρομοκλείδης
490 Δροσίς
491 Δρόσος
492 Δροσοσταλία
493 Δροσοσταλίδα
494 Δροστάν
495 Δρύαλος
496 Δρύαντα
497 Δρύας
498 Δρύκαλος
499 Δρύμων
500 Δρυόπις
501 Δρύοψ
502 Δύμαντας
503 Δύμας
504 Δύμφνα
506 Δυναίος
507 Δυναμένη
508 Δυναμήνη
509 Δυνάστη
510 Δυνάστης
511 Δυράνδη
512 Δύρανδος
513 Δύση
514 Δυσμάς
515 Δυσπόντιος
516 Δυφρίγη
517 Δυφρίγος
518 Δωδών
519 Δωδώνη
520 Δώρα
521 Δώρης
522 Δωριεύς
523 Δωρίνα
524 Δώριον
525 Δωρίππη
526 Δωρίς
527 Δώρισθος
528 Δωρίχα
529 Δώριχος
530 Δωροθέα
532 Δωρόθεος
533 Δώρος
534 Δωσιάδης
535 Δωτάδης
536 Δωτία
537 Δωτίς
538 Δώτος
539 Δωτώ
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία