Εορτές 17 Αυγούστου: Άγιος Στράτων Λεύκια Στράτουσα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ιωσήφ ο Νέος, Μητροπολίτης Τιμισοάρας Αγία Τερέζα Σουαρόν Άγιος Ακάκιος ο Δήμιος Άγιος Δημήτριος ο Μοναχός Άγιος Ευτυχιανός Άγιος Κοδράτος ο Δήμιος Άγιος Κορωνάτος Άγιος Λεύκιος Άγιος Μύρων Άγιος Φίλιππος Αίγλων Μύρων Όσιος Αλύπιος ο Εικονογράφος ο Σπηλαιώτης Όσιος Στρατόνικος ο δήμιος
1 Βάαλ
2 Βαβέλυκα
3 Βαβέλυκος
4 Βαβρίας
5 Βαβρίος
6 Βαβύλα
7 Βαβύλας
8 Βάβυς
9 Βάγια
10 Βαγιανός
11 Βάγιας
12 Βάδιμη
13 Βάδιμος
14 Βαδούσης
15 Ἀβαζίων
16 Ἀβάης
17 Βαθούσης
18 Βαθύκλεια
19 Βαθυκλής
20 Βαθύλαος
21 Βάθυλλος
22 Βαθύρτας
23 Βάθων
24 Ἄβαι
25 Βάια
26 Βάιος
27 Βάιτσα
28 Βαΐτων
29 Βάκης
30 Βάκια
31 Βακίνα
32 Βάκις
33 Βακχίς
34 Βάκχος
35 Βάκχυλος
36 Βακχυλίς
37 Βάλαγρος
38 Βάλανος
39 Βαλάντα
40 Βαλάντιος
41 Βαλάσης
42 Βαλασία
43 Βαλδερούδη
44 Βαλδερούδης
45 Βαλεντίνα
46 Βαλεντίνος
47 Βαλέρια
48 Βαλέριος
49 Βάλια
50 Βαλμπόνα
51 Βαλουκλιώτισσα
52 Βαλσαμή
53 Βαλσάμων
54 Βαλτάσαρ
55 Βάλτη
56 Βαμβακία
57 Βάμβαξ
58 Βάνα
59 Βάνδα
60 Βάνδος
61 Βανέσσα
63 Βανίνα
64 Βανιώτισσα
65 Βάννα
66 Βάντα
67 Βαουθά
68 Βαπτίς
69 Βάπτος
70 Βαραββάς
71 Βαραγγιώτισσα
72 Βαραδάτη
73 Βαραδάτος
74 Βαράκ
75 Βαρασδάτης
76 Βαραχησία
77 Βαραχήσιος
78 Βάρβαξ
79 Βαρβάρα
80 Βάρβαρος
81 Βάργυλος
82 Βάρδας
83 Βαρδής
84 Βαρδιανιώτισσα
85 Βαρδιάννα
86 Βαρθολομαία
87 Βαρθολομαίος
88 Βαριησού
89 Βάρις
90 Βαρκέτις
91 Βαρκού
92 Βάρλα
93 Βαρλαάμ
94 Βαρνάβα
95 Βαρνάβας
96 Βαρουτζιάν
97 Βαρούχ
98 Βαρουχία
99 Βαρραβάς
100 Βαρσαβάς
101 Βαρσαβία
102 Βαρσανουφία
103 Βαρσανούφιος
105 Βαρσίνη
106 Βαρσοβία
107 Βαρτάν
108 Βαρυτίμη
109 Βαρύτιμος
110 Βαρυψαβάς
111 Βάσης
112 Βάσια
113 Βασιανή
114 Βασιάνθη
115 Βασιανός
116 Βασίας
117 Βασιλεία
118 Βασιλειάνα
119 Βασίλειος
121 Βασιλένια
122 Βασιλεύς
123 Βασιληγενέτειρα
124 Βασίλισσα
125 Βασιλοπούλα
126 Ἀβάσκα
127 Ἀβασκαντίς
128 Ἀβασκαντώ
129 Ἄβασκη
130 Ἄβασκος
131 Βάσσα
132 Βάσσας
133 Ἄβασσον
134 Ἀβάστακτη
135 Ἀβάστακτος
136 Βαστράδα
137 Βατάτζης
138 Βάτεια
139 Βατίς
140 Βατοπεδινή
141 Βατούσαινα
142 Βατσέ
143 Βάττος
144 Βάτων
145 Βάτων
146 Βαυβώ
147 Βαυκίς
148 Ἀβαύχα
149 Ἀβαύχας
150 Βαυώ
151 Βάφης
152 Βαφυκλής
153 Βαφύρας
154 Βάχθιση
155 Βάχθισος
156 Ἄββα
157 Ἄββας
158 Ἄββυος
159 Ἄβγαλος
160 Ἄβδα
161 Ἀβδαία
162 Ἀβδαίμουσα
163 Ἀβδαίμων
164 Ἀβδαλωνύμη
165 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
166 Ἀβδαράκη
167 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
168 Ἀβδάρβα
169 Ἀβδαστράτη
170 Ἀβδάστρατος
171 Ἀβδελωνύμη
172 Ἀβδελώνυμος
173 Ἀβδέμουσα
174 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
175 Ἀβδερίτις
176 Ἄβδη
177 Ἀβδήμουσα
178 Ἄβδηρα
179 Ἀβδηρίτη
180 Ἀβδηρίτης
181 Ἀβδηροδημοκρίτη
182 Ἀβδηροδημόκριτος
183 Ἀβδία
184 Ἀβδίας
185 Ἀβδίμιλκη
186 Ἀβδίμιλκος
187 Ἀβδίος
188 Ἀβδολωνύμη
189 Ἀβδολώνυμος
190 Ἀβδρανόθεμις
191 Ἀβδύβαλη
192 Ἀβδύβαλος
193 Ἀβδύμουσα
194 Ἄβδυρα
195 Ἀβεάκη
196 Ἀβέακος
197 Βεάτα
198 Βεάτος
199 Βεατρίκη
200 Βεβαία
201 Βέβαιος
202 Βεβρύκη
203 Βεδέα
204 Βεδέας
205 Βεελζεβούλ 
206 Ἀβείβ Ἀβίβ
207 Ἄβειν
208 Ἀβειρώσσα
209 Ἅβελ
210 Βελανιδιά
211 Βέλβινα
212 Βέλη
213 Βελίκα
214 Βέλικος
215 Βελίνα
216 Ἀβέλιος
217 Βελισσαρία
218 Βελισσάριος
219 Βελιστίχη
220 Βελιστίχης
221 Βελλερεφόντης
222 Βέλλερος
223 Βελλιος
224 Βελούδος
225 Βελούδω
226 Βενανδία
227 Βενάνδιος
228 Βεναντία
229 Βενάντιος
230 Βενδιμιανή
231 Βενδιμιανός
232 Βενδολίνος
233 Βενεδίκτη
234 Βενέδικτος
235 Βενέδιμος
236 Βενέριος
237 Βενετία
238 Βενέτιος
239 Ἀβενζοᾶρ
240 Βενθεσικύμη
241 Βένια
242 Βενιαμίν
243 Βενιζέλα
244 Βενιζέλος
245 Βέννα
246 Βενούστα
247 Βενούστος
248 Βεντούλα
249 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
250 Βέρα
251 Βερβούργα
252 Βερβούργος
253 Βεργής
254 Βέργος
255 Βεργούλα
256 Βεργουπουλιανή
257 Βερεγγάρια
258 Βερεκούνδα
259 Βερεκούνδος
260 Βερέμης
261 Βερενίκη
262 Βερενίκης
263 Βέρης
264 Βέρθα
265 Βέρθος
266 Βερνάρδη
267 Βερνάρδος
268 Βέρνης
269 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
270 Βερόη
271 Βερονίκη
273 Βέρος
274 Βερουλία
275 Βερσεβέ
276 Βέρτερος
277 Βερτράνδη
278 Βερτράνδος
279 Βερώνη
280 Βερώνης
281 Βεσέλα
282 Βεσσέλκα
283 Βέτα
284 Βετούριος
285 Ἀβεύρια
286 Ἀβεύριος
287 Βέφα
288 Ἄβη
289 Ἀβηδάμεια
290 Ἀβήδαμος
291 Βηθανία
292 Βηθεσδά
293 Βηθζαθά
294 Βηθλεέμ
295 Βηθλεεμίτισσα
296 Ἀβηϊχίς
297 Ἀβηΐχος
298 Βηλδαν
299 Βήλη
300 Βήλων
301 Βηματάρισσα
302 Ἀβηοδώρα
303 Ἀβηόδωρος
304 Βηρία
305 Βηροκτόνος
306 Βήρος
307 Βήρυλλα
308 Βήρυλλος
310 Βήρωσος
311 Βησσαρία
312 Βησσαρίων
313 Βήτα
314 Βητίων
315 Ἀβηΐχα
316 Βηχιανή
317 Βηχιανός
320 Βία
321 Βιάγκα
322 Βιάνωρ
323 Βιάρος
324 Βίας
325 Βιασεσλάβα
326 Βιασεσλάβος
327 Βιβέτα
328 Βιβή
329 Βίβιαν
330 Βιβιανή
331 Βιβιανός
333 Βίβος
334 Ἀβίγα
335 Ἀβίγας
336 Βιγλιώτισσα
337 Βιδζίν
338 Ἀβιδία
339 Ἀβιδιανή
340 Βιδιανή
341 Ἀβιδιανός
342 Ἀβίδιος
343 Βίδος
344 Βιέιτορ
345 Βιερα
346 Βιζυηνός
347 Ἀβιηνή
348 Ἀβιηνός
349 Βιήρωρ
350 Βιθυνία
351 Βιθυνός
352 Βίθυς
353 Βίκελος
354 Βίκεν
355 Ἀβικέννα
356 Ἀβικέννας
357 Βικέντια
358 Βικέντιος
359 Βίκτωρας
360 Βικτώρια
361 Βίκυ
362 Βιλελμίνη
363 Βιλιστίχη
364 Ἀβιλλία
365 Βιλλιβρόρδος
366 Ἀβίλλιος
367 Βίλμα
368 Βίλντα
369 Βίλντε
370 Βιλτάκης
371 Βιμποράδα
372 Βίνα
373 Ἀβίνδη
374 Ἀβίνδης
375 Βινιερης
376 Βίνος
377 Ἀβιογένη
378 Ἀβιογένης
379 Ἀβιοδότη
380 Ἀβιόδοτος
381 Ἀβιοδώρα
382 Ἀβιόδωρος
383 Ἀβιοκρίτη
384 Ἀβιόκριτος
385 Βιόλα
386 Βιολάνθη
387 Βιολάνθης
388 Βιολέτα
389 Βιολετής
390 Ἄβιος
391 Βιργενια
392 Βιργίλιος
393 Βιργινία
394 Βιργίνιος
395 Βιργιωμένη
396 Βιρίλα
397 Ἄβις
398 Ἄβις
399 Ἀβισάρη
400 Ἀβισάρης
401 Βιστωνίς
402 Βίτα
403 Βιτάλη
404 Βιτάλης
405 Ἀβίτη
406 Ἀβίτης
407 Ἀβίτης
408 Βιτιμία
409 Βιτιμίων
410 Βίτος
411 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
412 Βιτσέντζος
413 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
414 Ἄβιττος
415 Βίτων
416 Βιτώριος
417 Βίων
418 Βιώνη
419 Ἀβλάβεια
420 Βλαδιμήρα
421 Βλαδίμηρος
422 Βλαδισλάβα
423 Βλαδισλάβος
424 Βλακεία
425 Βλάμης
426 Βλανδίνα
427 Βλανδίνος
428 Βλαντίμηρος
429 Βλασία
430 Βλάσιος
431 Βλάστα
432 Βλαχέρνα
433 Βλεπαίος
434 Βλέπουσα
435 Βλεψίας
436 Ἀβλίουσα
437 Ἀβλίων
438 Βλόσων
439 Ἀβλούπορις
440 Βλουτινα
441 Βλύσων
442 Βλυχιόρικα
443 Ἀβλωνάκη
444 Ἀβλώνακος
445 Ἄβναγη
446 Ἄβναγος
447 Ἀβνάκη
448 Βόα
449 Βοανηργες
450 Βοδοάλδη
451 Βοδοάλδος
452 Βόηθα
453 Βόηθος
454 Βοία
455 Βοιός
456 Βοΐσκα
457 Βόϊσκος
458 Βοιώ
459 Βοιωτός
460 Βολάνης
461 Βολίνα
462 Βόλος
463 Βολφγάγγος
464 Βομβύκη
465 Βονιφατία
466 Βονιφάτιος
467 Βοόζ
468 Βορέας
469 Βορεινή
470 Βόρις
471 Βόσβα
472 Βόσβας
473 Βόσπων
474 Βοστρύκιος
475 Βότρυς
476 Βότων
477 Βουβώ
478 Βούδειος
479 Βουζιανα
480 Βούθηρος
481 Βούθιος
482 Βουκασίνη
483 Βουκασίνος
484 Βουκεφάλας
485 Βουκεφαλία
486 Βουκής
487 Βουκίλος
488 Βουκολίς
489 Βουκολίων
490 Βούλα
491 Βουλαγόρα
492 Βουλαγόρας
493 Βούλγη
494 Βούλγης
495 Βουλέας
496 Βουλεύς
497 Βούλιστα
498 Βουλπιανή
499 Βουλπιανός
500 Βουναρκώτισσα
501 Βουνογιάτρισσα
502 Βούνος
503 Βουνού
504 Βούπαλος
505 Βούρα
506 Βουρνιώτισσα
507 Βούσιρις
508 Βούσιρις2
509 Βούτας
510 Βούτης
511 Ἁβρὼ
512 Βραβάντιος
513 Βραβήνωρ
514 Βραισία
515 Ἅβραμ
516 Βρασία
517 Βρασίδα
518 Βρασίδας
519 Βρασίλας
520 Βραυρώ
521 Βραυρών
522 Βράχου
523 Βρεμούσα
524 Βρέμων
525 Βρένδα
526 Βρένδας
527 Βρέντος
528 Βρεσθενίτισσα
529 Βρετάνη
530 Βρετάνιος
531 Βρετή
532 Βρετός
533 Βρεττανία
534 Βρέττις
535 Βρεφοκομούσα
536 Βρεφοκρατούσα
537 Βρέφος
538 Βρεφουργήσασα
539 Βρεχούσα
540 Βρίαξις
541 Βριάρεω
542 Βριάρεως
543 Βριζώ
544 Βριθγουόλντος
545 Βριμία
546 Βριμίας
547 Βρισεύς
548 Βρισηίς
549 Ἁβροκόμας
550 Βρόμιον
551 Βρόμιος
552 Βροντή
553 Βρόντης
554 Ἁβρονύχα
555 Βροτέας
556 Βρούτος
557 Βροχή
558 Βρυαίνη
560 Βρύαξις
561 Βρύας
562 Βρύκη
563 Βρύλλη
564 Ἁβρυλλίς
565 Βρύμη
566 Βρυμώ
567 Βρυσηίς
568 Βρυσιανή
569 Βρύσων
570 Βρυτομάρτις
571 Βρυώ
572 Βρυώνη
573 Βρυώνης
574 Βρώμη
575 Ἁβρωνίδης
576 Ἀβάσκαντος
577 Βύβλιος
578 Βυβλίς
579 Βύζας
580 Βυζατινή
581 Βυζατινός
582 Βύζη
583 Βύζηνος
584 Βύκελος
585 Βύκκων
586 Βύρων
589 Βώρος
590 Βωτθαίος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία