Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια Σιωνία Τιμοθέα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Βάαλ
2 Βαβέλυκα
3 Βαβρίας
4 Βαβρίος
5 Βαβύλα
6 Βαβύλας
7 Βάβυς
8 Βάγια
9 Βαγιανός
10 Βάγιας
11 Βάδιμη
12 Βάδιμος
13 Βαδούσης
14 Ἀβαζίων
15 Ἀβάης
16 Βαθούσης
17 Βαθύκλεια
18 Βαθυκλής
19 Βαθύλαος
20 Βάθυλλος
21 Βαθύρτας
22 Βάθων
23 Ἄβαι
24 Βάια
25 Βάιος
26 Βάιτσα
27 Βαΐτων
28 Βάκης
29 Βάκια
30 Βακίνα
31 Βάκις
32 Βακχίς
33 Βάκχος
34 Βάκχυλος
35 Βακχυλίς
36 Βάλαγρος
37 Βάλανος
38 Βαλάντα
39 Βαλάντιος
40 Βαλάσης
41 Βαλασία
42 Βαλδερούδη
43 Βαλδερούδης
44 Βαλεντίνα
45 Βαλεντίνος
46 Βαλέρια
47 Βαλέριος
48 Βάλια
49 Βαλμπόνα
50 Βαλουκλιώτισσα
51 Βαλσαμή
52 Βαλσάμων
53 Βαλτάσαρ
54 Βάλτη
55 Βαμβακία
56 Βάμβαξ
57 Βάνα
58 Βάνδα
59 Βάνδος
60 Βανέσσα
62 Βανίνα
63 Βανιώτισσα
64 Βάννα
65 Βάντα
66 Βαουθά
67 Βαπτίς
68 Βάπτος
69 Βαραββάς
70 Βαραγγιώτισσα
71 Βαραδάτη
72 Βαραδάτος
73 Βαράκ
74 Βαρασδάτης
75 Βαραχησία
76 Βαραχήσιος
77 Βάρβαξ
78 Βαρβάρα
79 Βάρβαρος
80 Βάργυλος
81 Βάρδας
82 Βαρδής
83 Βαρδιανιώτισσα
84 Βαρδιάννα
85 Βαρθολομαία
86 Βαρθολομαίος
87 Βαριησού
88 Βάρις
89 Βαρκέτις
90 Βαρκού
91 Βάρλα
92 Βαρλαάμ
93 Βαρνάβα
94 Βαρνάβας
95 Βαρουτζιάν
96 Βαρούχ
97 Βαρουχία
98 Βαρραβάς
99 Βαρσαβάς
100 Βαρσαβία
101 Βαρσανουφία
102 Βαρσανούφιος
104 Βαρσίνη
105 Βαρσοβία
106 Βαρτάν
107 Βαρυτίμη
108 Βαρύτιμος
109 Βαρυψαβάς
110 Βάσης
111 Βάσια
112 Βασιανή
113 Βασιάνθη
114 Βασιανός
115 Βασίας
116 Βασιλεία
117 Βασιλειάνα
118 Βασίλειος
120 Βασιλένια
121 Βασιλεύς
122 Βασιληγενέτειρα
123 Βασίλισσα
124 Βασιλοπούλα
125 Ἀβάσκα
126 Ἀβασκαντίς
127 Ἀβασκαντώ
128 Ἄβασκη
129 Ἄβασκος
130 Βάσσα
131 Βάσσας
132 Ἄβασσον
133 Ἀβάστακτη
134 Ἀβάστακτος
135 Βαστράδα
136 Βατάτζης
137 Βάτεια
138 Βατίς
139 Βατοπεδινή
140 Βατούσαινα
141 Βατσέ
142 Βάττος
143 Βάτων
144 Βάτων
145 Βαυβώ
146 Βαυκίς
147 Ἀβαύχα
148 Ἀβαύχας
149 Βαυώ
150 Βάφης
151 Βαφυκλής
152 Βαφύρας
153 Βάχθιση
154 Βάχθισος
155 Ἄββα
156 Ἄββας
157 Ἄββυος
158 Ἄβγαλος
159 Ἄβδα
160 Ἀβδαία
161 Ἀβδαίμουσα
162 Ἀβδαίμων
163 Ἀβδαλωνύμη
164 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
165 Ἀβδαράκη
166 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
167 Ἀβδάρβα
168 Ἀβδαστράτη
169 Ἀβδάστρατος
170 Ἀβδελωνύμη
171 Ἀβδελώνυμος
172 Ἀβδέμουσα
173 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
174 Ἀβδερίτις
175 Ἄβδη
176 Ἀβδήμουσα
177 Ἄβδηρα
178 Ἀβδηρίτη
179 Ἀβδηρίτης
180 Ἀβδηροδημοκρίτη
181 Ἀβδηροδημόκριτος
182 Ἀβδία
183 Ἀβδίας
184 Ἀβδίμιλκη
185 Ἀβδίμιλκος
186 Ἀβδίος
187 Ἀβδολωνύμη
188 Ἀβδολώνυμος
189 Ἀβδρανόθεμις
190 Ἀβδύβαλη
191 Ἀβδύβαλος
192 Ἀβδύμουσα
193 Ἄβδυρα
194 Ἀβεάκη
195 Ἀβέακος
196 Βεάτα
197 Βεάτος
198 Βεατρίκη
199 Βεβαία
200 Βέβαιος
201 Βεβρύκη
202 Βεδέας
203 Βεελζεβούλ 
204 Ἀβείβ Ἀβίβ
205 Ἄβειν
206 Ἀβειρώσσα
207 Ἅβελ
208 Βελανιδιά
209 Βέλβινα
210 Βέλη
211 Βελίκα
212 Βέλικος
213 Βελίνα
214 Ἀβέλιος
215 Βελισσαρία
216 Βελισσάριος
217 Βελιστίχη
218 Βελιστίχης
219 Βελλερεφόντης
220 Βέλλερος
221 Βελλιος
222 Βελούδος
223 Βελούδω
224 Βενανδία
225 Βενάνδιος
226 Βεναντία
227 Βενάντιος
228 Βενδιμιανός
229 Βενδολίνος
230 Βενεδίκτη
231 Βενέδικτος
232 Βενέδιμος
233 Βενέριος
234 Βενετία
235 Βενέτιος
236 Ἀβενζοᾶρ
237 Βενθεσικύμη
238 Βένια
239 Βενιαμίν
240 Βενιζέλα
241 Βενιζέλος
242 Βέννα
243 Βενούστα
244 Βενούστος
245 Βεντούλα
246 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
247 Βέρα
248 Βερβούργα
249 Βεργής
250 Βέργος
251 Βεργούλα
252 Βεργουπουλιανή
253 Βερεγγάρια
254 Βερεκούνδα
255 Βερεκούνδος
256 Βερέμης
257 Βερενίκη
258 Βερενίκης
259 Βέρης
260 Βέρθα
261 Βέρθος
262 Βερνάρδη
263 Βερνάρδος
264 Βέρνης
265 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
266 Βερόη
267 Βερόνικα
268 Βερονίκη
270 Βέρος
271 Βερουλία
272 Βερούλιος
273 Βερσεβέ
274 Βέρτερος
275 Βερτράνδη
276 Βερτράνδος
277 Βερώνη
278 Βερώνης
279 Βεσέλα
280 Βεσσέλκα
281 Βέτα
282 Βετούριος
283 Ἀβεύρια
284 Ἀβεύριος
285 Βέφα
286 Ἄβη
287 Ἀβηδάμεια
288 Ἀβήδαμος
289 Βηθανία
290 Βηθεσδά
291 Βηθζαθά
292 Βηθλεέμ
293 Βηθλεεμίτισσα
294 Ἀβηϊχίς
295 Ἀβηΐχος
296 Βηλδαν
297 Βήλη
298 Βήλων
299 Βηματάρισσα
300 Ἀβηοδώρα
301 Ἀβηόδωρος
302 Βηρία
303 Βήριος
304 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
305 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
306 Βηροκτόνος
307 Βήρος
308 Βήρυλλα
309 Βήρυλλος
311 Βήρωσος
312 Βησσαρία
313 Βησσαρίων
314 Βήτα
315 Βητίων
316 Ἀβηΐχα
317 Βηχιανή
318 Βηχιανός
321 Βία
322 Βιάγκα
323 Βιάνωρ
324 Βιάρος
325 Βίας
326 Βιασεσλάβα
327 Βιασεσλάβος
328 Βιβέτα
329 Βιβή
330 Βίβιαν
331 Βιβιανή
332 Βιβιανός
334 Βίβος
335 Ἀβίγα
336 Ἀβίγας
337 Βιγλιώτισσα
338 Βιδζίν
339 Ἀβιδία
340 Ἀβιδιανή
341 Βιδιανή
342 Ἀβιδιανός
343 Ἀβίδιος
344 Βίδος
345 Βιέιτορ
346 Βιερα
347 Βιζυηνός
348 Ἀβιηνή
349 Ἀβιηνός
350 Βιήρωρ
351 Βιθυνία
352 Βιθυνός
353 Βίθυς
354 Βίκελος
355 Βίκεν
356 Ἀβικέννα
357 Ἀβικέννας
358 Βικέντια
359 Βικέντιος
360 Βίκτωρας
361 Βικτώρια
362 Βίκυ
363 Βιλελμίνη
364 Βιλιστίχη
365 Ἀβιλλία
366 Βιλλιβρόρδος
367 Ἀβίλλιος
368 Βίλμα
369 Βίλντα
370 Βίλντε
371 Βιλτάκης
372 Βιμποράδα
373 Βίνα
374 Ἀβίνδη
375 Ἀβίνδης
376 Βινιερης
377 Βίνος
378 Ἀβιογένη
379 Ἀβιογένης
380 Ἀβιοδότη
381 Ἀβιόδοτος
382 Ἀβιοδώρα
383 Ἀβιόδωρος
384 Ἀβιοκρίτη
385 Ἀβιόκριτος
386 Βιόλα
387 Βιολάνθη
388 Βιολάνθης
389 Βιολέτα
390 Βιολετής
391 Ἄβιος
392 Βιργενια
393 Βιργίλιος
394 Βιργινία
395 Βιργίνιος
396 Βιργιωμένη
397 Βιρίλα
398 Ἄβις
399 Ἄβις
400 Ἀβισάρη
401 Ἀβισάρης
402 Βιστωνίς
403 Βίτα
404 Βιτάλη
405 Βιτάλης
406 Ἀβίτη
407 Ἀβίτης
408 Ἀβίτης
409 Βιτιμία
410 Βιτιμίων
411 Βίτος
412 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
413 Βιτσέντζος
414 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
415 Ἄβιττος
416 Βίτων
417 Βιτώριος
418 Βίων
419 Βιώνη
420 Ἀβλάβεια
421 Βλαδιμήρα
422 Βλαδίμηρος
423 Βλαδισλάβα
424 Βλαδισλάβος
425 Βλακεία
426 Βλάμης
427 Βλανδίνα
428 Βλαντίμηρος
429 Βλασία
430 Βλάσιος
431 Βλάστα
432 Βλαχέρνα
433 Βλεπαίος
434 Βλέπουσα
435 Βλεψίας
436 Ἀβλίουσα
437 Ἀβλίων
438 Βλόσων
439 Ἀβλούπορις
440 Βλουτινα
441 Βλύσων
442 Βλυχιόρικα
443 Ἀβλωνάκη
444 Ἀβλώνακος
445 Ἄβναγη
446 Ἄβναγος
447 Ἀβνάκη
448 Βόα
449 Βοανηργες
450 Βοδοάλδη
451 Βοδοάλδος
452 Βόηθα
453 Βόηθος
454 Βοία
455 Βοιός
456 Βοΐσκα
457 Βόϊσκος
458 Βοιώ
459 Βοιωτός
460 Βολάνης
461 Βολίνα
462 Βόλος
463 Βολφγάγγος
464 Βομβύκη
465 Βονιφατία
466 Βονιφάτιος
467 Βοόζ
468 Βορέας
469 Βορεινή
470 Βόρις
471 Βόσβα
472 Βόσβας
473 Βόσπων
474 Βοστρύκιος
475 Βότρυς
476 Βότων
477 Βουβώ
478 Βούδειος
479 Βουζιανα
480 Βούθηρος
481 Βούθιος
482 Βουκασίνη
483 Βουκασίνος
484 Βουκεφάλας
485 Βουκεφαλία
486 Βουκής
487 Βουκίλος
488 Βουκολίς
489 Βουκολίων
490 Βούλα
491 Βουλαγόρα
492 Βουλαγόρας
493 Βούλγη
494 Βούλγης
495 Βουλέας
496 Βουλεύς
497 Βούλιστα
498 Βουλπιανή
499 Βουλπιανός
500 Βουναρκώτισσα
501 Βουνογιάτρισσα
502 Βούνος
503 Βουνού
504 Βούπαλος
505 Βούρα
506 Βουρνιώτισσα
507 Βούσιρις
508 Βούσιρις2
509 Βούτας
510 Βούτης
511 Ἁβρὼ
512 Βραβάντιος
513 Βραβήνωρ
514 Βραισία
515 Ἅβραμ
516 Βρασία
517 Βρασίδα
518 Βρασίδας
519 Βρασίλας
520 Βραυρώ
521 Βραυρών
522 Βράχου
523 Βρεμούσα
524 Βρέμων
525 Βρένδα
526 Βρένδας
527 Βρέντος
528 Βρεσθενίτισσα
529 Βρετάνη
530 Βρετάνιος
531 Βρετή
532 Βρετός
533 Βρεττανία
534 Βρέττις
535 Βρεφοκομούσα
536 Βρεφοκρατούσα
537 Βρέφος
538 Βρεφουργήσασα
539 Βρεχούσα
540 Βρησηίς
541 Βρίαξις
542 Βριάρεω
543 Βριάρεως
544 Βριζώ
545 Βριθγουόλντος
546 Βριμία
547 Βριμίας
548 Βρισεύς
549 Βρισηίς
550 Ἁβροκόμας
551 Βρόμιον
552 Βρόμιος
553 Βροντή
554 Βρόντης
555 Ἁβρονύχα
556 Βροτέας
557 Βρούτος
558 Βροχή
559 Βρυαίνη
561 Βρύαξις
562 Βρύας
563 Βρύκη
564 Βρύλλη
565 Ἁβρυλλίς
566 Βρύμη
567 Βρυμώ
568 Βρυσηίς
569 Βρυσιανή
570 Βρύσων
571 Βρυτομάρτις
572 Βρυώ
573 Βρυώνη
574 Βρυώνης
575 Βρώμη
576 Ἁβρωνίδης
577 Ἀβάσκαντος
578 Βύβλιος
579 Βυβλίς
580 Βύζας
581 Βυζατινή
582 Βυζατινός
583 Βύζη
584 Βύζηνος
585 Βύκελος
586 Βύκκων
587 Βύρων
590 Βώρος
591 Βωτθαίος
©2022 names-n-gifts.com - Επικοινωνία