Εορτές 27 Σεπτεμβρίου: Αγία Ακυλίνα Αγία Γαϊανή Αγία Επίχαρις Άγιος Ζήνων Απόστολος από τους Εβδομήκοντα Άγιος Καλλίστρατος Καλλιστράτη
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Αγία Γαϊανή η μάρτυρας Άγιος Κάνδιδος Άγιος Ουαλεριανός Άγιος Πέτρος Πατριάρχης Μόσχας Ιερομάρτυρας Άγιος Φιλήμων ο Επίσκοπος Άγιος Φουρτουνιανός Απόστολος Αρίσταρχος Επιχάρης Ζαχαρίας, πατέρας Ιωάννη του Βαπτιστή Ζένας Όσιος Ιγνάτιος Όσιος Σαββάτιος
1 Βάαλ
2 Βαβέλυκα
3 Βαβρίας
4 Βαβρίος
5 Βαβύλα
6 Βαβύλας
7 Βάβυς
8 Βάγια
9 Βαγιανός
10 Βάγιας
11 Βάδιμη
12 Βάδιμος
13 Βαδούσης
14 Ἀβαζίων
15 Ἀβάης
16 Βαθούσης
17 Βαθύκλεια
18 Βαθυκλής
19 Βαθύλαος
20 Βάθυλλος
21 Βαθύρτας
22 Βάθων
23 Ἄβαι
24 Βάια
25 Βάιος
26 Βάιτσα
27 Βαΐτων
28 Βάκης
29 Βάκια
30 Βακίνα
31 Βάκις
32 Βακχίς
33 Βάκχος
34 Βάκχυλος
35 Βακχυλίς
36 Βάλαγρος
37 Βάλανος
38 Βαλάντα
39 Βαλάντιος
40 Βαλάσης
41 Βαλασία
42 Βαλδερούδη
43 Βαλδερούδης
44 Βαλεντίνα
45 Βαλεντίνος
46 Βαλέρια
47 Βαλέριος
48 Βάλια
49 Βαλμπόνα
50 Βαλουκλιώτισσα
51 Βαλσαμή
52 Βαλσάμων
53 Βαλτάσαρ
54 Βάλτη
55 Βαμβακία
56 Βάμβαξ
57 Βάνα
58 Βάνδα
59 Βάνδος
60 Βανέσσα
62 Βανίνα
63 Βανιώτισσα
64 Βάννα
65 Βάντα
66 Βαουθά
67 Βαπτίς
68 Βάπτος
69 Βαραββάς
70 Βαραγγιώτισσα
71 Βαραδάτη
72 Βαραδάτος
73 Βαράκ
74 Βαρασδάτης
75 Βαραχησία
76 Βαραχήσιος
77 Βάρβαξ
78 Βαρβάρα
79 Βάρβαρος
80 Βάργυλος
81 Βάρδας
82 Βαρδής
83 Βαρδιανιώτισσα
84 Βαρδιάννα
85 Βαρθολομαία
86 Βαρθολομαίος
87 Βαριησού
88 Βάρις
89 Βαρκέτις
90 Βαρκού
91 Βάρλα
92 Βαρλαάμ
93 Βαρνάβα
94 Βαρνάβας
95 Βαρουτζιάν
96 Βαρούχ
97 Βαρουχία
98 Βαρραβάς
99 Βαρσαβάς
100 Βαρσαβία
101 Βαρσανουφία
102 Βαρσανούφιος
104 Βαρσίνη
105 Βαρσοβία
106 Βαρτάν
107 Βαρυτίμη
108 Βαρύτιμος
109 Βαρυψαβάς
110 Βάσης
111 Βάσια
112 Βασιανή
113 Βασιάνθη
114 Βασιανός
115 Βασίας
116 Βασιλεία
117 Βασιλειάνα
118 Βασίλειος
119 Βασιλένια
120 Βασιλεύς
121 Βασιληγενέτειρα
122 Βασίλισσα
123 Βασιλοπούλα
124 Ἀβάσκα
125 Ἀβασκαντίς
126 Ἀβασκαντώ
127 Ἄβασκη
128 Ἄβασκος
129 Βάσσα
130 Βάσσας
131 Ἄβασσον
132 Ἀβάστακτη
133 Ἀβάστακτος
134 Βαστράδα
135 Βατάτζης
136 Βάτεια
137 Βατίς
138 Βατοπεδινή
139 Βατούσαινα
140 Βατσέ
141 Βάττος
142 Βάτων
143 Βάτων
144 Βαυβώ
145 Βαυκίς
146 Ἀβαύχα
147 Ἀβαύχας
148 Βαυώ
149 Βάφης
150 Βαφυκλής
151 Βαφύρας
152 Βάχθιση
153 Βάχθισος
154 Ἄββα
155 Ἄββας
156 Ἄββυος
157 Ἄβγαλος
158 Ἄβδα
159 Ἀβδαία
160 Ἀβδαίμουσα
161 Ἀβδαίμων
162 Ἀβδαλωνύμη
163 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
164 Ἀβδαράκη
165 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
166 Ἀβδάρβα
167 Ἀβδαστράτη
168 Ἀβδάστρατος
169 Ἀβδελωνύμη
170 Ἀβδελώνυμος
171 Ἀβδέμουσα
172 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
173 Ἀβδερίτις
174 Ἄβδη
175 Ἀβδήμουσα
176 Ἄβδηρα
177 Ἀβδηρίτη
178 Ἀβδηρίτης
179 Ἀβδηροδημοκρίτη
180 Ἀβδηροδημόκριτος
181 Ἀβδία
182 Ἀβδίας
183 Ἀβδίμιλκη
184 Ἀβδίμιλκος
185 Ἀβδίος
186 Ἀβδολωνύμη
187 Ἀβδολώνυμος
188 Ἀβδρανόθεμις
189 Ἀβδύβαλη
190 Ἀβδύβαλος
191 Ἀβδύμουσα
192 Ἄβδυρα
193 Ἀβεάκη
194 Ἀβέακος
195 Βεάτα
196 Βεάτος
197 Βεατρίκη
198 Βεβαία
199 Βέβαιος
200 Βεβρύκη
201 Βεδέας
202 Βεελζεβούλ 
203 Ἀβείβ Ἀβίβ
204 Ἄβειν
205 Ἀβειρώσσα
206 Ἅβελ
207 Βελανιδιά
208 Βέλβινα
209 Βέλη
210 Βελίκα
211 Βέλικος
212 Βελίνα
213 Ἀβέλιος
214 Βελισσαρία
215 Βελισσάριος
216 Βελιστίχη
217 Βελιστίχης
218 Βελλερεφόντης
219 Βέλλερος
220 Βελλιος
221 Βελούδος
222 Βελούδω
223 Βενανδία
224 Βενάνδιος
225 Βεναντία
226 Βενάντιος
227 Βενδιμιανός
228 Βενδολίνος
229 Βενεδίκτη
230 Βενέδικτος
231 Βενέδιμος
232 Βενέριος
233 Βενετία
234 Βενέτιος
235 Ἀβενζοᾶρ
236 Βενθεσικύμη
237 Βένια
238 Βενιαμίν
239 Βενιζέλα
240 Βενιζέλος
241 Βέννα
242 Βενούστα
243 Βενούστος
244 Βεντούλα
245 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
246 Βέρα
247 Βερβούργα
248 Βεργής
249 Βέργος
250 Βεργούλα
251 Βεργουπουλιανή
252 Βερεγγάρια
253 Βερεκούνδα
254 Βερεκούνδος
255 Βερέμης
256 Βερενίκη
257 Βερενίκης
258 Βέρης
259 Βέρθα
260 Βέρθος
261 Βερνάρδη
262 Βερνάρδος
263 Βέρνης
264 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
265 Βερόη
266 Βερόνικα
267 Βερονίκη
269 Βέρος
270 Βερουλία
271 Βερούλιος
272 Βερσεβέ
273 Βέρτερος
274 Βερτράνδη
275 Βερτράνδος
276 Βερώνη
277 Βερώνης
278 Βεσέλα
279 Βεσσέλκα
280 Βέτα
281 Βετούριος
282 Ἀβεύρια
283 Ἀβεύριος
284 Βέφα
285 Ἄβη
286 Ἀβηδάμεια
287 Ἀβήδαμος
288 Βηθανία
289 Βηθεσδά
290 Βηθζαθά
291 Βηθλεέμ
292 Βηθλεεμίτισσα
293 Ἀβηϊχίς
294 Ἀβηΐχος
295 Βηλδαν
296 Βήλη
297 Βήλων
298 Βηματάρισσα
299 Ἀβηοδώρα
300 Ἀβηόδωρος
301 Βηρία
302 Βήριος
303 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
304 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
305 Βηροκτόνος
306 Βήρος
307 Βήρυλλα
308 Βήρυλλος
310 Βήρωσος
311 Βησσαρία
312 Βησσαρίων
313 Βήτα
314 Βητίων
315 Ἀβηΐχα
316 Βηχιανή
317 Βηχιανός
320 Βία
321 Βιάγκα
322 Βιάνωρ
323 Βιάρος
324 Βίας
325 Βιασεσλάβα
326 Βιασεσλάβος
327 Βιβέτα
328 Βιβή
329 Βίβιαν
330 Βιβιανή
331 Βιβιανός
333 Βίβος
334 Ἀβίγα
335 Ἀβίγας
336 Βιγλιώτισσα
337 Βιδζίν
338 Ἀβιδία
339 Ἀβιδιανή
340 Βιδιανή
341 Ἀβιδιανός
342 Ἀβίδιος
343 Βίδος
344 Βιερα
345 Βιζυηνός
346 Ἀβιηνή
347 Ἀβιηνός
348 Βιήρωρ
349 Βιθυνία
350 Βιθυνός
351 Βίθυς
352 Βίκελος
353 Βίκεν
354 Ἀβικέννα
355 Ἀβικέννας
356 Βικέντια
357 Βικέντιος
358 Βίκτωρας
359 Βικτώρια
360 Βίκυ
361 Βιλελμίνη
362 Βιλιστίχη
363 Ἀβιλλία
364 Βιλλιβρόρδος
365 Ἀβίλλιος
366 Βίλμα
367 Βίλντα
368 Βίλντε
369 Βιλτάκης
370 Βιμποράδα
371 Βίνα
372 Ἀβίνδη
373 Ἀβίνδης
374 Βινιερης
375 Βίνος
376 Ἀβιογένη
377 Ἀβιογένης
378 Ἀβιοδότη
379 Ἀβιόδοτος
380 Ἀβιοδώρα
381 Ἀβιόδωρος
382 Ἀβιοκρίτη
383 Ἀβιόκριτος
384 Βιόλα
385 Βιολάνθη
386 Βιολάνθης
387 Βιολέτα
388 Βιολετής
389 Ἄβιος
390 Βιργενια
391 Βιργίλιος
392 Βιργινία
393 Βιργίνιος
394 Βιργιωμένη
395 Βιρίλα
396 Ἄβις
397 Ἄβις
398 Ἀβισάρη
399 Ἀβισάρης
400 Βιστωνίς
401 Βίτα
402 Βιτάλη
403 Βιτάλιος
404 Ἀβίτη
405 Ἀβίτης
406 Ἀβίτης
407 Βιτιμία
408 Βιτιμίων
409 Βίτος
410 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
411 Βιτσέντζος
412 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
413 Ἄβιττος
414 Βίτων
415 Βιτώριος
416 Βίων
417 Βιώνη
418 Ἀβλάβεια
419 Βλαδιμήρα
420 Βλαδίμηρος
421 Βλαδισλάβα
422 Βλαδισλάβος
423 Βλακεία
424 Βλάμης
425 Βλανδίνα
426 Βλαντίμηρος
427 Βλασία
428 Βλάσιος
429 Βλάστα
430 Βλαχέρνα
431 Βλεπαίος
432 Βλέπουσα
433 Βλεψίας
434 Ἀβλίουσα
435 Ἀβλίων
436 Βλόσων
437 Ἀβλούπορις
438 Βλουτινα
439 Βλύσων
440 Βλυχιόρικα
441 Ἀβλωνάκη
442 Ἀβλώνακος
443 Ἄβναγη
444 Ἄβναγος
445 Ἀβνάκη
446 Βόα
447 Βοανηργες
448 Βοδοάλδη
449 Βοδοάλδος
450 Βόηθα
451 Βόηθος
452 Βοία
453 Βοιός
454 Βοΐσκα
455 Βόϊσκος
456 Βοιώ
457 Βοιωτός
458 Βολάνης
459 Βολίνα
460 Βόλος
461 Βολφγάγγος
462 Βομβύκη
463 Βονιφατία
464 Βονιφάτιος
465 Βοόζ
466 Βορέας
467 Βορεινή
468 Βόρις
469 Βόσβα
470 Βόσβας
471 Βόσπων
472 Βοστρύκιος
473 Βότρυς
474 Βότων
475 Βουβώ
476 Βούδειος
477 Βουζιανα
478 Βούθηρος
479 Βούθιος
480 Βουκασίνη
481 Βουκασίνος
482 Βουκεφάλας
483 Βουκεφαλία
484 Βουκής
485 Βουκίλος
486 Βουκολίς
487 Βουκολίων
488 Βούλα
489 Βουλαγόρα
490 Βουλαγόρας
491 Βούλγη
492 Βούλγης
493 Βουλέας
494 Βουλεύς
495 Βούλιστα
496 Βουλπιανή
497 Βουλπιανός
498 Βουναρκώτισσα
499 Βουνογιάτρισσα
500 Βούνος
501 Βουνού
502 Βούπαλος
503 Βούρα
504 Βουρνιώτισσα
505 Βούσιρις
506 Βούσιρις2
507 Βούτας
508 Βούτης
509 Ἁβρὼ
510 Ἀβραάμη
511 Ἀβραάμη
512 Βραβάντιος
513 Βραβήνωρ
514 Βραισία
515 Ἅβραμ
516 Βρασία
517 Βρασίδα
518 Βρασίδας
519 Βρασίλας
520 Βραυρώ
521 Βραυρών
522 Βράχου
523 Βρεμούσα
524 Βρέμων
525 Βρένδα
526 Βρένδας
527 Βρέντος
528 Βρεσθενίτισσα
529 Βρετάνη
530 Βρετάνιος
531 Βρετή
532 Βρετός
533 Βρεττανία
534 Βρέττις
535 Βρεφοκομούσα
536 Βρεφοκρατούσα
537 Βρέφος
538 Βρεφουργήσασα
539 Βρεχούσα
540 Βρησηίς
541 Βρίαξις
542 Βριάρεω
543 Βριάρεως
544 Βριζώ
545 Βριθγουόλντος
546 Βριμία
547 Βριμίας
548 Βρισεύς
549 Βρισηίς
550 Ἁβροκόμας
551 Βρόμιον
552 Βρόμιος
553 Βροντή
554 Βρόντης
555 Ἁβρονύχα
556 Βροτέας
557 Βρούτος
558 Βροχή
559 Βρυαίνη
561 Βρύαξις
562 Βρύας
563 Βρύκη
564 Βρύλλη
565 Ἁβρυλλίς
566 Βρύμη
567 Βρυμώ
568 Βρυσηίς
569 Βρυσιανή
570 Βρύσων
571 Βρυτομάρτις
572 Βρυώ
573 Βρυώνη
574 Βρυώνης
575 Βρώμη
576 Ἁβρωνίδης
577 Ἀβάσκαντος
578 Βύβλιος
579 Βυβλίς
580 Βύζας
581 Βυζατινή
582 Βυζατινός
583 Βύζη
584 Βύζηνος
585 Βύκελος
586 Βύκκων
587 Βύρων
590 Βώρος
591 Βωτθαίος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία