Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια Σιωνία Τιμοθέα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Βάαλ
2 Βαβέλυκα
3 Βαβρίας
4 Βαβρίος
5 Βαβύλα
6 Βαβύλας
7 Βάβυς
8 Βάγια
9 Βαγιανός
10 Βάγιας
11 Βάδιμη
12 Βάδιμος
13 Βαδούσης
14 Ἀβαζίων
15 Ἀβάης
16 Βαθούσης
17 Βαθύκλεια
18 Βαθυκλής
19 Βαθύλαος
20 Βάθυλλος
21 Βαθύρτας
22 Βάθων
23 Ἄβαι
24 Βάια
25 Βάιος
26 Βάιτσα
27 Βαΐτων
28 Βάκης
29 Βάκια
30 Βακίνα
31 Βάκις
32 Βακχίς
33 Βάκχος
34 Βάκχυλος
35 Βακχυλίς
36 Βάλαγρος
37 Βάλανος
38 Βαλάντα
39 Βαλάντιος
40 Βαλάσης
41 Βαλασία
42 Βαλδερούδη
43 Βαλεντίνα
44 Βαλεντίνος
45 Βαλέρια
46 Βαλέριος
47 Βάλια
48 Βαλμπόνα
49 Βαλουκλιώτισσα
50 Βαλσαμή
51 Βαλσάμων
52 Βαλτάσαρ
53 Βάλτη
54 Βαμβακία
55 Βάμβαξ
56 Βάνα
57 Βάνδα
58 Βάνδας
59 Βανέσσα
61 Βανίνα
62 Βανιώτισσα
63 Βάννα
64 Βάντα
65 Βαουθά
66 Βάπτις
67 Βαπτιστής
68 Βάπτος
69 Βαραββάς
70 Βαραγγιώτισσα
71 Βαραδάτη
72 Βαραδάτος
73 Βαράκ
74 Βαρασδάτης
75 Βαραχησία
76 Βαραχήσιος
77 Βάρβαξ
78 Βαρβάρα
79 Βάρβαρος
80 Βάργυλος
81 Βάρδας
82 Βαρδής
83 Βαρδιανιώτισσα
84 Βαρδιάννα
85 Βαρθολομαία
86 Βαρθολομαίος
87 Βαριησού
88 Βάρις
89 Βαρκέτις
90 Βαρκού
91 Βάρλα
92 Βαρλαάμ
93 Βαρνάβα
94 Βαρνάβας
95 Βαρουτζιάν
96 Βαρούχ
97 Βαρουχία
98 Βαρραβάς
99 Βαρσαβάς
100 Βαρσαβία
101 Βαρσανουφία
102 Βαρσανούφιος
104 Βαρσίνη
105 Βαρσοβία
106 Βαρτάν
107 Βαρυτίμη
108 Βαρύτιμος
109 Βαρυψαβάς
110 Βάσης
111 Βάσια
112 Βασιανή
113 Βασιάνθη
114 Βασιανός
115 Βασίας
116 Βασιλεία
117 Βασιλειάδης
118 Βασιλειάνα
119 Βασιλείδης
120 Βασίλειος
121 Βασιλένια
122 Βασιλεύς
123 Βασιληγενέτειρα
124 Βασιλίδα
125 Βασιλικός
126 Βασιλίσκος
127 Βασίλισσα
128 Βασιλοπούλα
129 Ἀβάσκα
130 Ἀβασκαντίς
131 Ἀβασκαντώ
132 Ἄβασκη
133 Ἄβασκος
134 Βάσσα
135 Βάσσας
136 Ἄβασσον
137 Ἀβάστακτη
138 Ἀβάστακτος
139 Βατάτζης
140 Βάτεια
141 Βατίς
142 Βατοπεδινή
143 Βατούσαινα
144 Βατσέ
145 Βάττος
146 Βάτων
147 Βάτων
148 Βαυβώ
149 Βαυκίς
150 Ἀβαύχα
151 Ἀβαύχας
152 Βαυώ
153 Βάφης
154 Βαφυκλής
155 Βαφύρας
156 Βάχθιση
157 Βάχθισος
158 Ἄββα
159 Ἄββας
160 Ἄββυος
161 Ἄβγαλος
162 Ἄβδα
163 Ἀβδαία
164 Ἀβδαίμουσα
165 Ἀβδαίμων
166 Ἀβδαλωνύμη
167 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
168 Ἀβδαράκη
169 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
170 Ἀβδάρβα
171 Ἀβδαστράτη
172 Ἀβδάστρατος
173 Ἀβδελωνύμη
174 Ἀβδελώνυμος
175 Ἀβδέμουσα
176 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
177 Ἀβδερίτις
178 Ἄβδη
179 Ἀβδήμουσα
180 Ἄβδηρα
181 Ἀβδηρίτη
182 Ἀβδηρίτης
183 Ἀβδηροδημοκρίτη
184 Ἀβδηροδημόκριτος
185 Ἀβδία
186 Ἀβδίας
187 Ἀβδίμιλκη
188 Ἀβδίμιλκος
189 Ἀβδίος
190 Ἀβδολωνύμη
191 Ἀβδολώνυμος
192 Ἀβδρανόθεμις
193 Ἀβδύβαλη
194 Ἀβδύβαλος
195 Ἀβδύμουσα
196 Ἄβδυρα
197 Ἀβεάκη
198 Ἀβέακος
199 Βεάτα
200 Βεάτος
201 Βεατρίκη
202 Βεβαία
203 Βέβαιος
204 Βεβρύκη
205 Βεδέας
206 Βεελζεβούλ 
207 Ἀβείβ Ἀβίβ
208 Ἄβειν
209 Ἀβειρώσσα
210 Ἅβελ
211 Βελανιδιά
212 Βέλβινα
213 Βέλη
214 Βελίκα
215 Βέλικος
216 Βελίνα
217 Ἀβέλιος
218 Βελισσαρία
219 Βελισσάριος
220 Βελιστίχη
221 Βελιστίχης
222 Βελλερεφόντης
223 Βέλλερος
224 Βελλιος
225 Βελούδω
226 Βενανδία
227 Βενάνδιος
228 Βεναντία
229 Βενάντιος
230 Βενδιμιανός
231 Βενδολίνος
232 Βενεδίκτη
233 Βενέδικτος
234 Βενέδιμος
235 Βενέριος
236 Βενετία
237 Βενέτιος
238 Βενετσάνα
239 Βενετσάνος
240 Ἀβενζοᾶρ
241 Βενθεσικύμη
242 Βένια
243 Βενιαμίν
244 Βενιζέλα
245 Βενιζέλος
246 Βέννα
247 Βενούστα
248 Βενούστος
249 Βεντούλα
250 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
251 Βέρα
252 Βερβούργα
253 Βεργής
254 Βέργος
255 Βεργούλα
256 Βεργουπουλιανή
257 Βερεγγάρια
258 Βερεκούνδα
259 Βερεκούνδος
260 Βερέμης
261 Βερενίκη
262 Βερενίκης
263 Βέρης
264 Βέρθα
265 Βέρθος
266 Βερνάρδη
267 Βερνάρδος
268 Βέρνης
269 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
270 Βερόη
271 Βερόνικα
272 Βερονίκη
274 Βέρος
275 Βερουλία
276 Βερούλιος
277 Βερσεβέ
278 Βέρτερος
279 Βερτράνδη
280 Βερτράνδος
281 Βερώνη
282 Βερώνης
283 Βεσέλα
284 Βεσσέλκα
285 Βετούριος
286 Ἀβεύρια
287 Ἀβεύριος
288 Βέφα
289 Ἄβη
290 Ἀβηδάμεια
291 Ἀβήδαμος
292 Βηθανία
293 Βηθεσδά
294 Βηθζαθά
295 Βηθλεέμ
296 Βηθλεεμίτισσα
297 Ἀβηϊχίς
298 Ἀβηΐχος
299 Βηλδαν
300 Βήλη
301 Βήλων
302 Βηματάρισσα
303 Ἀβηοδώρα
304 Ἀβηόδωρος
305 Βηρία
306 Βήριος
307 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
308 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
309 Βηροκτόνος
310 Βήρος
311 Βήρυλλα
312 Βήρυλλος
314 Βήρωσος
315 Βησσαρία
316 Βησσαρίων
317 Βήτα
318 Βητίων
319 Ἀβηΐχα
320 Βηχιανή
321 Βηχιανός
324 Βία
325 Βιάγκα
326 Βιάνορας
327 Βιάνωρ
328 Βιάρος
329 Βίας
330 Βιασεσλάβα
331 Βιασεσλάβος
332 Βιβέτα
333 Βιβή
334 Βίβιαν
335 Βιβιανή
336 Βιβιανός
338 Βίβος
339 Ἀβίγα
340 Ἀβίγας
341 Βιγλιώτισσα
342 Βιδζίν
343 Ἀβιδία
344 Ἀβιδιανή
345 Βιδιανή
346 Ἀβιδιανός
347 Ἀβίδιος
348 Βίδος
349 Βιερα
350 Βιζυηνός
351 Ἀβιηνή
352 Ἀβιηνός
353 Βιήρωρ
354 Βιθυνία
355 Βιθυνός
356 Βίθυς
357 Βίκελος
358 Βίκεν
359 Ἀβικέννα
360 Ἀβικέννας
361 Βικέντια
362 Βικέντιος
363 Βίκτωρ
364 Βικτώρια
365 Βικτωρίνος
366 Βίκυ
367 Βιλελμίνη
368 Βιλιστίχη
369 Ἀβιλλία
370 Βιλλιβρόρδος
371 Ἀβίλλιος
372 Βίλμα
373 Βιλτάκης
374 Βιμποράδα
375 Βίνα
376 Ἀβίνδη
377 Ἀβίνδης
378 Βινιερης
379 Βίνος
380 Ἀβιογένη
381 Ἀβιογένης
382 Ἀβιοδότη
383 Ἀβιόδοτος
384 Ἀβιοδώρα
385 Ἀβιόδωρος
386 Ἀβιοκρίτη
387 Ἀβιόκριτος
388 Βιόλα
389 Βιολάνθη
390 Βιολέτα
391 Βιολετής
392 Ἄβιος
393 Βιργενια
394 Βιργίλιος
395 Βιργινία
396 Βιργίνιος
397 Βιργιωμένη
398 Βιρίλα
399 Ἄβις
400 Ἄβις
401 Ἀβισάρη
402 Ἀβισάρης
403 Βιστωνίς
404 Βίτα
405 Βιτάλη
406 Βιτάλιος
407 Ἀβίτη
408 Ἀβίτης
409 Ἀβίτης
410 Βιτιμία
411 Βιτιμίων
412 Βίτος
413 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
414 Βιτσέντζος
415 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
416 Ἄβιττος
417 Βίτων
418 Βιτώριος
419 Βίων
420 Βιώνη
421 Ἀβλάβεια
422 Βλαδιμήρα
423 Βλαδίμηρος
424 Βλαδισλάβα
425 Βλαδισλάβος
426 Βλακεία
427 Βλάμης
428 Βλανδίνα
429 Βλαντίμηρος
430 Βλασία
431 Βλάσσιος
432 Βλάστα
433 Βλαχέρνα
434 Βλεπαίος
435 Βλέπουσα
436 Βλεψίας
437 Ἀβλίουσα
438 Ἀβλίων
439 Βλόσων
440 Ἀβλούπορις
441 Βλουτινα
442 Βλύσων
443 Βλυχιόρικα
444 Ἀβλωνάκη
445 Ἀβλώνακος
446 Ἄβναγη
447 Ἄβναγος
448 Ἀβνάκη
449 Βόα
450 Βοανηργες
451 Βοδοάλδη
452 Βοδοάλδος
453 Βόηθα
454 Βόηθος
455 Βοία
456 Βοιός
457 Βοΐσκα
458 Βόϊσκος
459 Βοιώ
460 Βοιωτός
461 Βολάνης
462 Βολίνα
463 Βόλος
464 Βολφγάγγος
465 Βομβύκη
466 Βονιφατία
467 Βονιφάτιος
468 Βοόζ
469 Βορέας
470 Βορεινή
471 Βόρις
472 Βόσβα
473 Βόσβας
474 Βόσπων
475 Βοστρύκιος
476 Βότρυς
477 Βότων
478 Βουβώ
479 Βούδειος
480 Βουζιανα
481 Βούθηρος
482 Βούθιος
483 Βουκασίνη
484 Βουκασίνος
485 Βουκής
486 Βουκίλος
487 Βουκολίς
488 Βουκολίων
489 Βούλα
490 Βουλαγόρας
491 Βούλγη
492 Βούλγης
493 Βουλέας
494 Βουλεύς
495 Βούλιστα
496 Βουλπιανή
497 Βουλπιανός
498 Βουναρκώτισσα
499 Βουνογιάτρισσα
500 Βούνος
501 Βουνού
502 Βούπαλος
503 Βούρα
504 Βουρνιώτισσα
505 Βούσιρις
506 Βούσιρις2
507 Βούτας
508 Βούτης
509 Ἁβρὼ
510 Ἀβραάμη
511 Ἀβραάμη
512 Βραβάντιος
513 Βραβήνωρ
514 Βραισία
515 Ἅβραμ
516 Βρασία
517 Βρασίδας
518 Βρασίλας
519 Βραυρώ
520 Βραυρών
521 Βράχου
522 Βρεμούσα
523 Βρέμων
524 Βρένδα
525 Βρένδας
526 Βρέντος
527 Βρεσθενίτισσα
528 Βρέταννη
529 Βρετάννιος
530 Βρετή
531 Βρετός
532 Βρεττανία
533 Βρέττις
534 Βρεφοκομούσα
535 Βρεφοκρατούσα
536 Βρέφος
537 Βρεφουργήσασα
538 Βρεχούσα
539 Βρησηίς
540 Βρίαξις
541 Βριάρεω
542 Βριάρεως
543 Βριζώ
544 Βριθγουόλντος
545 Βριμώ
546 Βρισεύς
547 Βρισηίς
548 Ἁβροκόμας
549 Βρόμιον
550 Βρόμιος
551 Βρόντης
552 Βροντιανή
553 Βροντίνος
554 Βρόντου
555 Ἁβρονύχα
556 Βροτέας
557 Βρούτος
558 Βροχή
559 Βρυαίνη
561 Βρύαξις
562 Βρύας
563 Βρύκη
564 Βρύλλη
565 Ἁβρυλλίς
566 Βρύμη
567 Βρυμώ
568 Βρυσηίς
569 Βρυσιανή
570 Βρύσων
571 Βρυτομάρτις
572 Βρυώ
573 Βρυώνη
574 Βρυώνης
575 Βρώμη
576 Ἁβρωνίδης
577 Ἀβάσκαντος
578 Βύβλιος
579 Βυβλίς
580 Βύζας
581 Βυζατινή
582 Βυζατινός
583 Βύζη
584 Βύζηνος
585 Βύκελος
586 Βύκκων
587 Βύρων
590 Βώρος
591 Βωτθαίος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία