Εορτές 23 Μαΐου: Άγιος Σαλωνάς ο Ρωμαίος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Χρυσίλλα
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Ρογατιανός Άγιος Εφραίμ Αρχιεπίσκοπος Ροστώβ της Ρωσίας Άγιος Πατρίκιος ο Επίσκοπος Δεσιδέριος Δεσιδέριος Δονατιανός Επιτάκιος Επιτάκιος Κουϊντιάνος Λούκιος Μανήν Μερκουλιάλιος Οσία Ευφροσύνη του Πολώκ Όσιος Δαμιανός εκ Γεωργίας Οσιος Παϊσιος Του Γκαλιτς Όσιος Φλωρέντιος Συάγριος
1 Βάαλ
2 Βαβέλυκα
3 Βαβρίας
4 Βαβρίος
5 Βαβύλας
6 Βάβυς
7 Βάγια
8 Βαγιανός
9 Βάγιας
10 Βάδιμος
11 Βαδούσης
12 Βαζατηνός
13 Ἀβαζίων
14 Ἀβάης
15 Βαθούσης
16 Βαθυκλής
17 Βαθύλαος
18 Βάθυλλος
19 Βαθύρτας
20 Βάθων
21 Ἄβαι
22 Βάια
23 Βάιος
24 Βάιτσα
25 Βαΐτων
26 Βάκης
27 Βάκια
28 Βακίνα
29 Βάκις
30 Βακχίς
31 Βάκχος
32 Βακχυλίδης
33 Βάλαγρος
34 Βάλανος
35 Βαλάντα
36 Βαλάντιος
37 Βαλάσης
38 Βαλασία
39 Βαλδερούδη
40 Βαλεντίνα
41 Βαλεντίνος
42 Βαλέρια
43 Βαλέριος
44 Βάλια
45 Βαλμπόνα
46 Βαλουκλιώτισσα
47 Βαλσαμή
48 Βάλσαμος
49 Βαλτάσαρ
50 Βάλτη
51 Βαμβακία
52 Βάμβαξ
53 Βάνα
54 Βάνδα
55 Βάνδας
56 Βανέσσα
58 Βανίνα
59 Βανιώτισσα
60 Βάντα
61 Βαουθά
62 Βαπτιστής
63 Βάπτος
64 Βαραββάς
65 Βαραγγιώτισσα
66 Βαραδάτος
67 Βαράκ
68 Βαρασδάτης
69 Βαραχήσιος
70 Βαράχος
71 Βάρβαξ
72 Βαρβάρα
73 Βάρβαρος
74 Βάργυλος
75 Βάρδας
76 Βαρδής
77 Βαρδιανιώτισσα
78 Βαρδιάννα
79 Βαρέρια
80 Βαρθολομαίος
81 Βαριησού
82 Βάρις
83 Βαρκέτις
84 Βαρκού
85 Βάρλα
86 Βαρλαάμ
87 Βαρνάβας
88 Βαρουτζιάν
89 Βαρούχ
90 Βαρουχία
91 Βαρραβάς
92 Βαρσαβάς
93 Βαρσανούφιος
95 Βαρσίνη
96 Βαρσοβία
97 Βάρσος
98 Βαρτάν
99 Βαρυτίμη
100 Βαρύτιμος
101 Βαρυψαβάς
102 Βάσης
103 Βάσια
104 Βασιανή
105 Βασιανός
106 Βασίας
107 Βασιλεία
108 Βασιλειάδης
109 Βασιλειάνα
110 Βασιλείδης
111 Βασίλειος
112 Βασιλένια
113 Βασιλεύς
114 Βασιληγενέτειρα
115 Βασιλίδα
116 Βασιλικός
117 Βασιλίσκος
118 Βασίλισσα
119 Βασιλοπούλα
120 Ἀβάσκα
121 Ἀβασκαντίς
122 Ἀβασκαντώ
123 Ἄβασκη
124 Ἄβασκος
125 Βάσσα
126 Βασσόη
127 Βασσόης
128 Ἄβασσον
129 Ἄβασσον
130 Ἀβάστακτη
131 Ἀβάστακτος
132 Βατάς
133 Βατάτζης
134 Βάτεια
135 Βατίς
136 Βατοπεδινή
137 Βατούσαινα
138 Βατσέ
139 Βάττος
140 Βάτων
141 Βαυβώ
142 Βαυκίς
143 Ἀβαύχα
144 Ἀβαύχας
145 Βαυώ
146 Βάφης
147 Βαφυκλής
148 Βαφύρας
149 Βαχθισόης
150 Ἄββα
151 Ἄββας
152 Ἄββυος
153 Ἄβγαλος
154 Ἄβδα
155 Ἀβδαία
156 Ἀβδαίμουσα
157 Ἀβδαίμων
158 Ἀβδαλωνύμη
159 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
160 Ἀβδαράκη
161 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
162 Ἀβδάρβα
163 Ἀβδαστράτη
164 Ἀβδάστρατος
165 Ἀβδελωνύμη
166 Ἀβδελώνυμος
167 Ἀβδέμουσα
168 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
169 Ἀβδερίτις
170 Ἄβδη
171 Ἀβδήμουσα
172 Ἄβδηρα
173 Ἀβδηρίτη
174 Ἀβδηρίτης
175 Ἀβδηροδημοκρίτη
176 Ἀβδηροδημόκριτος
177 Ἀβδία
178 Ἀβδίας
179 Ἀβδίμιλκη
180 Ἀβδίμιλκος
181 Ἀβδίος
182 Ἀβδολωνύμη
183 Ἀβδολώνυμος
184 Ἀβδρανόθεμις
185 Ἀβδύβαλη
186 Ἀβδύβαλος
187 Ἀβδύμουσα
188 Ἄβδυρα
189 Ἀβεάκη
190 Ἀβέακος
191 Βεάτα
192 Βεάτος
193 Βεατρίκη
194 Βεβαία
195 Βεβρύκη
196 Βεελζεβούλ 
197 Ἀβείβ Ἀβίβ
198 Ἄβειν
199 Ἀβειρώσσα
200 Ἅβελ
201 Βελανιδιά
202 Βέλβινα
203 Βέλη
204 Βελίκα
205 Βέλικος
206 Βελίνα
207 Ἀβέλιος
208 Βελισσαρία
209 Βελισσάριος
210 Βελιστίχη
211 Βελιστίχης
212 Βελλερεφόντης
213 Βέλλερος
214 Βελλιος
215 Βελούδω
216 Βενάνδιος
217 Βενάντιος
218 Βενδιμιανός
219 Βενεδίκτη
220 Βενέδικτος
221 Βενέδιμος
222 Βενέριος
223 Βενετία
224 Βενέτιος
225 Βενετσάνα
226 Βενετσάνος
227 Ἀβενζοᾶρ
228 Βενθεσικύμη
229 Βένια
230 Βενιαμίν
231 Βένιας
232 Βενιζέλα
233 Βενιζέλος
234 Βέννα
235 Βενούστος
236 Βένουστος
237 Βεντούλα
238 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
239 Βέρα
240 Βεργής
241 Βέργος
242 Βεργούλα
243 Βεργουπουλιανή
244 Βερεγγάρια
245 Βερέμης
246 Βερενίκη
247 Βέρθα
248 Βέρνης
249 Βερνίκη
250 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
251 Βερόη
252 Βερόνικα
253 Βερονίκη
255 Βέρος
256 Βερούλα
257 Βερούλιος
258 Βερσεβέ
259 Βέρτερος
260 Βερτράνδη
261 Βερτράνδος
262 Βερώνη
263 Βερώνης
264 Βεσέλα
265 Βεσσέλκα
266 Ἀβεύρια
267 Ἀβεύριος
268 Βέφα
269 Ἄβη
270 Ἀβηδάμεια
271 Ἀβήδαμος
272 Βηθανία
273 Βηθεσδά
274 Βηθζαθά
275 Βηθλεέμ
276 Βηθλεεμίτισσα
277 Ἀβηϊχίς
278 Ἀβηΐχος
279 Βηλδαν
280 Βήλη
281 Βήλων
282 Βηματάρισσα
283 Ἀβηοδώρα
284 Ἀβηόδωρος
285 Βήριος
286 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
287 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
288 Βηροκτόνος
289 Βήρος
290 Βήρυλλος
292 Βήρωσος
293 Βησσαρία
294 Βησσαρίων
295 Βήτα
296 Βητίων
297 Ἀβηΐχα
298 Βηχιανή
299 Βηχιανός
302 Βία
303 Ἀβία
304 Ἀβιάδ
305 Ἀβιάθα
306 Ἀβιάθαρ
307 Ἀβιανή
308 Ἀβιανία
309 Ἀβιάνιος
310 Βιάνορας
311 Ἀβίαντη
312 Βιάνωρ
313 Βίας
314 Ἀβίας
315 Βιασεσλάβος
316 Ἀβίατη
317 Βιβέτα
318 Βιβή
319 Βιβιανή
320 Βιβιανός
322 Βίβος
323 Ἀβίγα
324 Ἀβίγας
325 Βιγλιώτισσα
326 Βιδζίν
327 Ἀβιδία
328 Ἀβιδιανή
329 Βιδιανή
330 Ἀβιδιανός
331 Ἀβίδιος
332 Βίδος
333 Βιερα
334 Βιζυηνός
335 Ἀβιηνή
336 Ἀβιηνός
337 Βιήρωρ
338 Βιθυνός
339 Βίθυς
340 Βίκελος
341 Βίκεν
342 Ἀβικέννα
343 Ἀβικέννας
344 Βικεντία
345 Βικέντιος
346 Βίκτωρ
347 Βικτώρια
348 Βικτωρίνος
349 Βίκυ
350 Βιλελμίνη
351 Βιλιστίχη
352 Ἀβιλλία
353 Βιλλιβρόρδος
354 Ἀβίλλιος
355 Βίλμα
356 Βιλτάκης
357 Ἀβιμελίχα
358 Ἀβιμελιχίς
359 Ἀβιμέλιχος
360 Βιμποράδα
361 Βίνα
362 Ἀβίνδη
363 Ἀβίνδης
364 Βινιερης
365 Βίνος
366 Ἀβιογένη
367 Ἀβιογένης
368 Ἀβιοδότη
369 Ἀβιόδοτος
370 Ἀβιοδώρα
371 Ἀβιόδωρος
372 Ἀβιοκρίτη
373 Ἀβιόκριτος
374 Βιόλα
375 Βιολάνθη
376 Βιολέτα
377 Βιολετής
378 Ἄβιος
379 Ἀβιούδ
380 Βιργενια
381 Βιργίλιος
382 Βιργινία
383 Βιργίνιος
384 Βιργιωμένη
385 Ἄβις
386 Ἄβις
387 Ἀβισάρη
388 Ἀβισάρης
389 Βιστωνίς
390 Βίτα
391 Βιτάλη
392 Βιτάλιος
393 Ἀβίτη
394 Ἀβίτης
395 Ἀβίτης
396 Βιτιμίων
397 Βίτος
398 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
399 Βιτσέντζος
400 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
401 Ἄβιττος
402 Βίτων
403 Βιτώριος
404 Βίων
405 Ἀβλάβεια
406 Ἀβλαβίων
407 Βλαδιμήρα
408 Βλαδίμηρος
409 Βλαδισλάβος
410 Βλακεία
411 Βλάμης
412 Βλανδίνα
413 Βλαντίμηρος
414 Βλασαρού
415 Βλασία
416 Βλάσιος
417 Βλασούλα
418 Βλάστα
419 Βλαχέρνα
420 Βλεπαίος
421 Βλέπουσα
422 Βλεψίας
423 Ἀβλίουσα
424 Ἀβλίων
425 Βλόσων
426 Ἀβλούπορις
427 Βλουτινα
428 Βλύσων
429 Βλυχιόρικα
430 Ἀβλωνάκη
431 Ἀβλώνακος
432 Ἄβναγη
433 Ἄβναγος
434 Ἀβνάκη
435 Βόα
436 Βοανηργες
437 Βοήθεια
438 Βοήθοος
439 Βόηθος
440 Βοία
441 Βοιός
442 Βοϊσκος
443 Βοιώ
444 Βοιωτός
445 Βολάνης
446 Βολίνα
447 Βόλος
448 Βομβύκη
449 Βονιφάτιος
450 Βοόζ
451 Βορέας
452 Βορεινή
453 Βόρις
454 Βόσβας
455 Βόσπων
456 Βοστρύκιος
457 Βότρυς
458 Βότων
459 Βουβώ
460 Βούδειος
461 Βουζιανα
462 Βούθηρος
463 Βούθιος
464 Βουκασίνος
465 Βουκής
466 Βουκίλος
467 Βουκολίων
468 Βούλα
469 Βουλαγόρας
470 Βουλέας
471 Βουλεύς
472 Βούλιστα
473 Βουλπιανός
474 Βουναρκώτισσα
475 Βουνογιάτρισσα
476 Βούνος
477 Βουνού
478 Βούπαλος
479 Βούρα
480 Βουρνιώτισσα
481 Βούσιρις
482 Βούσιρις
483 Βούτας
484 Βούτης
485 Ἁβρὼ
486 Ἀβραάμη
487 Βραβήνωρ
488 Βραισία
489 Ἅβραμ
490 Βρασία
491 Βρασίδας
492 Βρασίλας
493 Βραυρώ
494 Βραυρών
495 Βράχου
496 Βρένδα
497 Βρένδας
498 Βρέντος
499 Βρεσθενίτισσα
500 Βρετάννιος
501 Βρετή
502 Βρετός
503 Βρεττανία
504 Βρέττις
505 Βρεφοκομούσα
506 Βρεφοκρατούσα
507 Βρέφος
508 Βρεφουργήσασα
509 Βρεχούσα
510 Βρησηίς
511 Βρίαξις
512 Βριάρεω
513 Βριάρεως
514 Βριζώ
515 Βριθγουόλντος
516 Βριμώ
517 Βρισεύς
518 Βρισηίς
519 Ἁβροκόμας
520 Βρόμιον
521 Βρόμιος
522 Βρόντης
523 Βροντιανή
524 Βροντίνος
525 Βρόντου
526 Ἁβρονύχα
527 Βροτέας
528 Βρούτος
529 Βροχής
530 Βρυαίνη
531 Βρύαξις
532 Βρύας
533 Βρύκη
534 Βρύλλη
535 Ἁβρυλλίς
536 Βρύμη
537 Βρυμώ
538 Βρυσηίς
539 Βρυσιανή
540 Βρύσων
541 Βρυτομάρτις
542 Βρυώ
543 Βρυώνη
544 Βρυώνης
545 Βρώμη
546 Ἁβρωνίδης
547 Ἀβάσκαντος
548 Βύβλιος
549 Βυβλίς
550 Βύζας
551 Βυζατινός
552 Βύζη
553 Βύζηνος
554 Βυθόνιος
555 Βύκελος
556 Βύκκων
557 Βύρων
560 Βώρος
561 Βωτθαίος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία