Εορτές 20 Μαρτίου: Αγία Κλαύδια Άγιοι Αββάδες Άγιος Λολλίων Άγιος Ροδιανός Άγιος Σεϊμβλάς Όσιος Κουθβέρτος
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Άδωνις
Άλλες Σημερινές Εορτές: Tetricus Αγία Αλεξανδρία Αγία Θεοδώρα Άγιος Ακύλας ο Έπαρχος Άγιος Εμμανουήλ Άγιος Ευφρόσυνος Άγιος Ευφρόσυνος ο Ιερομάρτυρας εκ Ρωσίας Άγιος Μύρων ο Νεομάρτυρας Δολλίων Όσιος Νικήτας ο Ομολογητής
1 Βάαλ
2 Βαβέλυκα
3 Βαβρίας
4 Βαβρίος
5 Βαβύλας
6 Βάβυς
7 Βάγια
8 Βαγιανός
9 Βάγιας
10 Βάδιμος
11 Βαδούσης
12 Βαζατηνός
13 Ἀβαζίων
14 Ἀβάης
15 Βαθούσης
16 Βαθυκλής
17 Βαθύλαος
18 Βάθυλλος
19 Βαθύρτας
20 Βάθων
21 Ἄβαι
22 Βάια
23 Βάιος
24 Βάιτσα
25 Βαΐτων
26 Βάκης
27 Βάκια
28 Βακίνα
29 Βάκις
30 Βακχίς
31 Βάκχος
32 Βακχυλίδης
33 Βάλαγρος
34 Βάλανος
35 Βαλάντα
36 Βαλάντιος
37 Βαλάσης
38 Βαλασία
39 Βαλδερούδη
40 Βαλεντίνα
41 Βαλεντίνος
42 Βαλέρια
43 Βαλέριος
44 Βάλια
45 Βαλμπόνα
46 Βαλουκλιώτισσα
47 Βαλσαμή
48 Βάλσαμος
49 Βαλτάσαρ
50 Βάλτη
51 Βαμβακία
52 Βάμβαξ
53 Βάνα
54 Βάνδα
55 Βάνδας
56 Βανέσσα
58 Βανίνα
59 Βανιώτισσα
60 Βάντα
61 Βαουθά
62 Βαπτιστής
63 Βάπτος
64 Βαραββάς
65 Βαραγγιώτισσα
66 Βαραδάτος
67 Βαράκ
68 Βαρασδάτης
69 Βαραχήσιος
70 Βαράχος
71 Βάρβαξ
72 Βαρβάρα
73 Βάρβαρος
74 Βάργυλος
75 Βάρδας
76 Βαρδής
77 Βαρδιανιώτισσα
78 Βαρδιάννα
79 Βαρέρια
80 Βαρθολομαίος
81 Βαριησού
82 Βάρις
83 Βαρκέτις
84 Βαρκού
85 Βάρλα
86 Βαρλαάμ
87 Βαρνάβας
88 Βαρουτζιάν
89 Βαρούχ
90 Βαρραβάς
91 Βαρσαβάς
92 Βαρσανούφιος
94 Βαρσίνη
95 Βαρσοβία
96 Βάρσος
97 Βαρτάν
98 Βαρυτίμη
99 Βαρύτιμος
100 Βαρυψαβάς
101 Βάσης
102 Βάσια
103 Βασιανή
104 Βασιανός
105 Βασίας
106 Βασιλεία
107 Βασιλειάδης
108 Βασιλειάνα
109 Βασιλείδης
110 Βασίλειος
111 Βασιλένια
112 Βασιλεύς
113 Βασιληγενέτειρα
114 Βασιλίδα
115 Βασιλικός
116 Βασιλίσκος
117 Βασίλισσα
118 Βασιλοπούλα
119 Ἀβάσκα
120 Ἀβασκαντίς
121 Ἀβασκαντώ
122 Ἄβασκη
123 Ἄβασκος
124 Βάσσα
125 Βασσόη
126 Βασσόης
127 Ἄβασσον
128 Ἄβασσον
129 Ἀβάστακτη
130 Ἀβάστακτος
131 Βατάς
132 Βατάτζης
133 Βάτεια
134 Βατίς
135 Βατοπεδινή
136 Βατούσαινα
137 Βατσέ
138 Βάττος
139 Βάτων
140 Βαυβώ
141 Βαυκίς
142 Ἀβαύχα
143 Ἀβαύχας
144 Βαυώ
145 Βάφης
146 Βαφυκλής
147 Βαφύρας
148 Βαχθισόης
149 Ἄββα
150 Ἄββας
151 Ἄββυος
152 Ἄβγαλος
153 Ἄβδα
154 Ἀβδαία
155 Ἀβδαίμουσα
156 Ἀβδαίμων
157 Ἀβδαλωνύμη
158 Ἀβδαλώνυμος Ἀβδελώνυμος Βαλώνυμος
159 Ἀβδαράκη
160 Ἀβδαράκος ή Αβαδάρακος
161 Ἀβδάρβα
162 Ἀβδαστράτη
163 Ἀβδάστρατος
164 Ἀβδελωνύμη
165 Ἀβδελώνυμος
166 Ἀβδέμουσα
167 Ἀβδέμων ή Ἀβδήμων ή Ἀβδύμων
168 Ἀβδερίτις
169 Ἄβδη
170 Ἀβδήμουσα
171 Ἄβδηρα
172 Ἀβδηρίτη
173 Ἀβδηρίτης
174 Ἀβδηροδημοκρίτη
175 Ἀβδηροδημόκριτος
176 Ἀβδία
177 Ἀβδίας
178 Ἀβδίμιλκη
179 Ἀβδίμιλκος
180 Ἀβδίος
181 Ἀβδολωνύμη
182 Ἀβδολώνυμος
183 Ἀβδρανόθεμις
184 Ἀβδύβαλη
185 Ἀβδύβαλος
186 Ἀβδύμουσα
187 Ἄβδυρα
188 Ἀβεάκη
189 Ἀβέακος
190 Βεάτα
191 Βεάτος
192 Βεατρίκη
193 Βεβαία
194 Βεβρύκη
195 Βεελζεβούλ 
196 Ἀβείβ Ἀβίβ
197 Ἄβειν
198 Ἀβειρώσσα
199 Ἅβελ
200 Βελανιδιά
201 Βέλβινα
202 Βέλη
203 Βελίκα
204 Βέλικος
205 Βελίνα
206 Ἀβέλιος
207 Βελισσαρία
208 Βελισσάριος
209 Βελιστίχη
210 Βελιστίχης
211 Βελλερεφόντης
212 Βέλλερος
213 Βελλιος
214 Βελούδω
215 Βενάνδιος
216 Βενάντιος
217 Βενδιμιανός
218 Βενεδίκτη
219 Βενέδικτος
220 Βενέδιμος
221 Βενέριος
222 Βενετία
223 Βενέτιος
224 Βενετσάνα
225 Βενετσάνος
226 Ἀβενζοᾶρ
227 Βενθεσικύμη
228 Βένια
229 Βενιαμίν
230 Βένιας
231 Βενιζέλα
232 Βενιζέλος
233 Βέννα
234 Βενούστος
235 Βένουστος
236 Βεντούλα
237 Ἀβεόνα ή Ἀδεόνα
238 Βέρα
239 Βεργής
240 Βέργος
241 Βεργούλα
242 Βεργουπουλιανή
243 Βερεγγάρια
244 Βερέμης
245 Βερενίκη
246 Βέρης
247 Βέρθα
248 Βέρνης
249 Βερνίκη
250 Ἀβέρνος καί Αὐέρνος
251 Βερόη
252 Βερόνικα
253 Βερονίκη
255 Βερούλα
256 Βερούλιος
257 Βερσεβέ
258 Βέρτερος
259 Βερτράνδη
260 Βερτράνδος
261 Βερώνη
262 Βερώνης
263 Βεσέλα
264 Βεσσέλκα
265 Ἀβεύρια
266 Ἀβεύριος
267 Βέφα
268 Ἄβη
269 Ἀβηδάμεια
270 Ἀβήδαμος
271 Βηθανία
272 Βηθεσδά
273 Βηθζαθά
274 Βηθλεέμ
275 Βηθλεεμίτισσα
276 Ἀβηϊχίς
277 Ἀβηΐχος
278 Βηλδαν
279 Βήλη
280 Βήλων
281 Βηματάρισσα
282 Ἀβηοδώρα
283 Ἀβηόδωρος
284 Βήριος
285 Ἀβηροθαῑα, Ἀβηρωθαῖα
286 Ἀβηρόθαιος, Ἀβηρωθαῖος
287 Βηροκτόνος
288 Βήρος
289 Βήρυλλος
291 Βήρωσος
292 Βησσαρία
293 Βησσαρίων
294 Βήτα
295 Βητίων
296 Ἀβηΐχα
297 Βηχιανή
298 Βηχιανός
301 Βία
302 Ἀβία
303 Ἀβιάδ
304 Ἀβιάθα
305 Ἀβιάθαρ
306 Ἀβιανή
307 Ἀβιανία
308 Ἀβιάνιος
309 Βιάνορας
310 Ἀβίαντη
311 Βιάνωρ
312 Βίας
313 Ἀβίας
314 Βιασεσλάβος
315 Ἀβίατη
316 Βιβέτα
317 Βιβή
318 Βιβιανή
319 Βιβιανός
321 Βίβος
322 Ἀβίγα
323 Ἀβίγας
324 Βιγλιώτισσα
325 Βιδζίν
326 Ἀβιδία
327 Ἀβιδιανή
328 Βιδιανή
329 Ἀβιδιανός
330 Ἀβίδιος
331 Βίδος
332 Βιερα
333 Βιζυηνός
334 Ἀβιηνή
335 Ἀβιηνός
336 Βιήρωρ
337 Βιθυνός
338 Βίθυς
339 Βίκελος
340 Βίκεν
341 Ἀβικέννα
342 Ἀβικέννας
343 Βικεντία
344 Βικέντιος
345 Βίκτωρ
346 Βικτώρια
347 Βικτωρίνος
348 Βίκυ
349 Βιλελμίνη
350 Βιλιστίχη
351 Ἀβιλλία
352 Βιλλιβρόρδος
353 Ἀβίλλιος
354 Βίλμα
355 Βιλτάκης
356 Ἀβιμελίχα
357 Ἀβιμελιχίς
358 Ἀβιμέλιχος
359 Βιμποράδα
360 Βίνα
361 Ἀβίνδη
362 Ἀβίνδης
363 Βινιερης
364 Βίνος
365 Ἀβιογένη
366 Ἀβιογένης
367 Ἀβιοδότη
368 Ἀβιόδοτος
369 Ἀβιοδώρα
370 Ἀβιόδωρος
371 Ἀβιοκρίτη
372 Ἀβιόκριτος
373 Βιόλα
374 Βιολάνθη
375 Βιολέτα
376 Βιολετής
377 Ἄβιος
378 Ἀβιούδ
379 Βιργενια
380 Βιργίλιος
381 Βιργινία
382 Βιργίνιος
383 Βιργιωμένη
384 Ἄβις
385 Ἄβις
386 Ἀβισάρη
387 Ἀβισάρης
388 Βιστωνίς
389 Βίτα
390 Βιτάλη
391 Βιτάλιος
392 Ἀβίτη
393 Ἀβίτης
394 Ἀβίτης
395 Βιτιμίων
396 Βίτος
397 Ἄβιτος καί Ἄβυτος
398 Βιτσέντζος
399 Ἀβιττίς, Ἄβιττις
400 Ἄβιττος
401 Βίτων
402 Βιτώριος
403 Βίων
404 Ἀβλάβεια
405 Ἀβλαβίων
406 Βλαδιμήρα
407 Βλαδίμηρος
408 Βλαδισλάβος
409 Βλακεία
410 Βλάμης
411 Βλανδίνα
412 Βλαντίμηρος
413 Βλασαρού
414 Βλασία
415 Βλάσιος
416 Βλασούλα
417 Βλάστα
418 Βλαχέρνα
419 Βλεπαίος
420 Βλέπουσα
421 Βλεψίας
422 Ἀβλίουσα
423 Ἀβλίων
424 Βλόσων
425 Ἀβλούπορις
426 Βλουτινα
427 Βλύσων
428 Βλυχιόρικα
429 Ἀβλωνάκη
430 Ἀβλώνακος
431 Ἄβναγη
432 Ἄβναγος
433 Ἀβνάκη
434 Βόα
435 Βοανηργες
436 Βοήθεια
437 Βοήθοος
438 Βόηθος
439 Βοία
440 Βοιός
441 Βοϊσκος
442 Βοιώ
443 Βοιωτός
444 Βολάνης
445 Βολίνα
446 Βόλος
447 Βομβύκη
448 Βονιφάτιος
449 Βοόζ
450 Βορέας
451 Βορεινή
452 Βόρις
453 Βόσβας
454 Βόσπων
455 Βοστρύκιος
456 Βότρυς
457 Βότων
458 Βουβώ
459 Βούδειος
460 Βουζιανα
461 Βούθηρος
462 Βούθιος
463 Βουκασίνος
464 Βουκής
465 Βουκίλος
466 Βουκολίων
467 Βούλα
468 Βουλαγόρας
469 Βουλέας
470 Βουλεύς
471 Βούλιστα
472 Βουλπιανός
473 Βουναρκώτισσα
474 Βουνογιάτρισσα
475 Βούνος
476 Βουνού
477 Βούπαλος
478 Βούρα
479 Βουρνιώτισσα
480 Βούσιρις
481 Βούτας
482 Βούτης
483 Ἁβρὼ
484 Ἀβραάμη
485 Βραβήνωρ
486 Βραισία
487 Ἅβραμ
488 Βρασία
489 Βρασίδας
490 Βρασίλας
491 Βραυρώ
492 Βραυρών
493 Βράχου
494 Βρένδα
495 Βρένδας
496 Βρέντος
497 Βρεσθενίτισσα
498 Βρετάννιος
499 Βρετή
500 Βρετός
501 Βρεττανία
502 Βρέττις
503 Βρεφοκομούσα
504 Βρεφοκρατούσα
505 Βρέφος
506 Βρεφουργήσασα
507 Βρεχούσα
508 Βρησηίς
509 Βρίαξις
510 Βριάρεω
511 Βριάρεως
512 Βριζώ
513 Βριθγουόλντος
514 Βριμώ
515 Βρισεύς
516 Βρισηίς
517 Ἁβροκόμας
518 Βρόμιον
519 Βρόμιος
520 Βρόντης
521 Βροντιανή
522 Βροντίνος
523 Βρόντου
524 Ἁβρονύχα
525 Βροτέας
526 Βρούτος
527 Βροχής
528 Βρυαίνη
529 Βρύαξις
530 Βρύας
531 Βρύκη
532 Βρύλλη
533 Ἁβρυλλίς
534 Βρύμη
535 Βρυμώ
536 Βρυσηίς
537 Βρυσιανή
538 Βρύσων
539 Βρυτομάρτις
540 Βρυώ
541 Βρυώνη
542 Βρυώνης
543 Βρώμη
544 Ἁβρωνίδης
545 Ἀβάσκαντος
546 Βυβλίς
547 Βύζας
548 Βυζατινός
549 Βύζη
550 Βύζηνος
551 Βυθόνιος
552 Βύκελος
553 Βύκκων
554 Βύρων
557 Βώρος
558 Βωτθαίος
©2019 names-n-gifts.com - Επικοινωνία