Εορτές 22 Ιανουαρίου: Άγιος Πάροδος ο πρεσβύτερος Άγιος Σιώνιος ο επίσκοπος Άγιος Τιμόθεος Ελεήστρια Σιωνία Τιμοθέα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αναστάσιος ο Πέρσης Άγιος Γαβριήλ ο επίσκοπος Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Δεβελτού Άγιος Ιωάννης ο Στρατηγός Άγιος Ιωάσαφ Φωτιστής της Αλάσκας Άγιος Λέοντας επίσκοπος Νίκαιας Άγιος Λέων Άγιος Λέων ο στρατηγός Άγιος Μανουήλ ο Επίσκοπος, Άγιος Πέτρος ο μάρτυρας Όσιος Ιωσὴφ ο Αγιασμένος
1 Αάαρκος
2 Αάαρκος
3 Αάατος
4 Αάβακτος
5 Αἰακὸς
6 Αἰαντίδης
7 Αἰαντόδωρος
8 Ααρασσός
9 Ααρδαῒς
10 Ααρών
12 Αἲας
13 Αασίφορος
14 Αάσπετος
15 Άαστος
16 Αάσχετος
17 Άβα
18 Άβαβα
19 Άβαβος
20 Αβαδδώσσα
21 Αβάδνη
22 Αβάδνης
23 Αβαεοδώρα
24 Αβαεόδωρος
25 Αβαζία ή Αβασγία
26 Αβάζιος
27 Αβαζίουσα
28 Αβάη
29 Αβαθμίδωτος
30 Αβαθμολόγητος
31 Αβαία
32 Αβαιοδόρα
33 Αβαιόδορος
34 Αβαιόδωρ
35 Αβαιοδώρα
36 Αβαιόδωρος
37 Αβαιοκρίτη
38 Αβαιόκριτος
39 Αβαίος
40 Αβαίστα
41 Αβαίστας
42 Αβάκ
43 Αβάκαινα
44 Αβάκαινας
45 Αβάκεια
46 Αβακένα
47 Αβακένας
48 Αβακής
49 Αβακούμ
50 Αβακουμία
51 Άβακτη
52 Άβακτος
53 Αβαλόνιος
54 Αβάμμουσα
55 Αβάμμων
56 Αβανθία
57 Αβάνθιος
58 Αβανθίς
59 Αβαντία καί Αμαντία
60 Αβαντιάδη
61 Αβαντιάδης
62 Αβαντιάς
63 Αβαντίδας
64 Αβαντίδη
65 Αβαντίδης
66 Αβαντίς
67 Αβαρβαρέη
68 Αβαρβαρέης
69 Αβάρβαρη
70 Αβάρβαρος
71 Αβαρη
72 Αβαρης
73 Αβαρίνη
74 Αβαρίνος
75 Άβαρις
76 Αβαρνιάς και Αβαρνίς
77 Άβαρνος
78 Άβαρτη
79 Άβαρτος
80 Άβας
81 Αβάσγιος
82 Αβάσιτη
83 Αβάσιτος
84 Αβασκάντη
85 Αβασκάντιλλα
86 Αβασκάντιλλος
87 Αβασκαντος
88 Αββαδών
89 Αββαδώσα
90 Αββάς
91 Άβγαρ
92 Αβδαίος
93 Αβδάραξος
94 Άβδηρα
95 Άβδηρος
96 Άβδης
97 Αβδιήλ
98 Αβδιηλία
99 Αβδιού
100 Αβειρὼν
101 Αβειρών
102 Άβελ
103 Αβελάρδος
104 Αβελβούλ
105 Αβεντίνος
106 Αβερκία
107 Αβέρκιος
108 Αβερρόη
109 Αβερρόης
110 Αβέρωφ
111 Αβεσσαλώμ
112 Αβήπας
113 Αβησσυνία
114 Αβιά
115 Αβία
116 Αβιάδ
117 Αβιάθα
118 Αβιάθαρ
119 Αβιανία
120 Αβιανία
121 Αβιάνιος
122 Αβιανός
123 Αβίαντη
124 Αβίας
125 Αβίατη
126 Αβίατος
127 Άβιβα
128 Άβιβος
129 Αβιμελιχίς
130 Αβιμέλιχος
131 Αβινιόν
132 Άβιος
133 Αβιούδ
134 Αβλαβία
135 Αβλάβιος
136 Αβλαβίων
137 Άβληρα
138 Άβληρος
139 Αβουδίμη
140 Αβούδιμος
141 Αβουναία
142 Αβραάμ
146 Αβρααμία
147 Άβραμ
148 Άβραξ
149 Άβραχας
150 Αβρέας
151 Αβρικία
152 Αβρίκιος
153 Αβρονίκη
154 Αβρόντιον
155 Αβροσύνη
156 Αβροτέλεια
157 Αβροτέλειος
158 Αβρότονον
159 Αβρυλλίς
160 Άβρων
161 Αβρωνίς
162 Αβρωνυχίς
163 Αβρώνυχος
164 Αβρώτη
165 Άβρωτος
166 Αβυδηνή
167 Αβυδηνός
168 Αβώ
169 Αγάβη
170 Άγαβος
171 Αγαθαγγέλα
172 Αγαθάγγελος
173 Αγαθάγητη
174 Αγαθάγητος
175 Αγαθαρχίς
176 Αγάθαρχος
177 Αγαθάγητος
178 Αγάθη
179 Αγαθημερίς
180 Αγαθήμερος
181 Αγαθίνος
182 Αγάθιππος
183 Αγαθόβουλη
184 Αγαθόβουλος
185 Αγαθοδαίμουσα
186 Αγαθοδαίμων
187 Αγαθοδώρα
188 Αγαθόδωρος
189 Αγαθοκλέας
190 Αγαθόκλεια
191 Αγαθονίκη
192 Αγαθόνικος
193 Αγαθοπόδη
194 Αγαθόπους
195 Αγαθοσθένη
196 Αγαθοσθένης
197 Αγαθόστρατος
198 Αγαθότυχος
199 Αγάθυλλος
200 Αγάθυρνα
201 Αγάθυρνος
202 Αγαθύρση
203 Αγάθυρσος
204 Αγάθων
205 Αγαθωνία
206 Αγαθωνύμη
207 Αγαθώνυμος
208 Αγαίος
209 Αγακλέης
210 Αγάκλεια
211 Αγάκλυτος
212 Αγαλιανός
213 Αγαλλία
214 Αγαλλίας
215 Αγαμεμνονίδη
216 Αγαμέμνων
217 Αγαμηδίδας
218 Αγαμήδη
219 Αγαμήδης
220 Αγαμηδίδα
221 Αγαμηδίδας
222 Αγαμήθη
223 Αγαμήθης
224 Αγανίκη
225 Αγανίππη
226 Αγανός
227 Αγαπαίος
228 Αγάπη
229 Αγαπήνωρ
230 Αγαπηνωρίς
231 Αγαπητή
232 Αγαπητός
233 Αγάπιος
234 Αγαπτολέμα
235 Αγαπτόλεμος
236 Αγαρίστη
237 Αγασθένης
238 Αγασίας
239 Αγασικλής
240 Αγασικράτης
241 Αγασιμένης
242 Αγάσιμος
243 Αγασσαμενός
244 Αγάστροφος
245 Αγαύη
246 Αγαυός
247 Αγγέλα
248 Αγγελάριος
249 Αγγελία
250 Αγγέλιδα
251 Αγγελική
252 Αγγελίνα
253 Αγγελίνος
254 Αγγελίων
255 Άγγελος
256 Αγγενίδας
257 Αγγερούλα
258 Αγγίας
260 Αγγλία
261 Αγέας
262 Αἰγέας
263 Αγελάδας
264 Αγελαϊς
265 Αγέλαος
266 Αγέλας
267 Άγελος
268 Αγέλοχος
269 Αγεμάχη
270 Αγέμαχος
271 Αἰγεὺς
272 Αγέστρατος
273 Αγεύουσα
274 Αγεύς
275 Αγήμων
276 Αγήνωρ
277 Αγηνωρίς
278 Αγησάνδρα
279 Αγήσανδρος
280 Αγήσαρχος
281 Αγησίας
282 Αγησιδάμας
283 Αγησίδαμος
284 Αγησίλαος
285 Αγησιλεία
286 Αγησιλοχίς
287 Αγησίλοχος
288 Αγησιμάχη
289 Αγησίμαχος
290 Αγησίμβροτος
291 Αγησίπολις
292 Αγησιππίδας
293 Αγησιππίδης
294 Αγησιστράτη
295 Αγησίστρατος
296 Αγησιχόρα
297 Αγήτας
298 Άγητος
299 Αγήτως
300 Αγίας
301 Αγιάσσου
302 Αγιάτις
303 Αγιδώς
304 Αἰγιμιὸς
305 Αγιοδεκτινή
306 Αγιοηλιώτισσα
307 Αγιολούσαινα
308 Αγιούλα
309 Αγιούπα
310 Άγις
311 Αἲγισθος
312 Αγίων
313 Αγίων Πάντων
314 Αγκαία
315 Αγκαίος
316 Αγκύορας
317 Αγκύωε
318 Αγλαΐα
319 Αγλάιος
320 Αγλαοκρέων
321 Αγλαονίκη
322 Αγλαόπη
324 Αγλαόπης
325 Αγλαός
326 Αγλαοσθένης
327 Αγλαόφαμος
328 Αγλαοφήμη
329 Αγλαοφών
330 Άγλαυρος
331 Αἴγλη
332 Αγναγόρα
333 Άγναπτος
334 Αγνή
336 Αγνόδημος
337 Αγνοδίκη
338 Αγνόδικος
339 Αγνόδωρος
340 Αγνόθεμις
341 Αγνόκλεια
342 Αγνοκλής
343 Αγνός
344 Αγνόφιλος
345 Αγνωνίδης
346 Αγονέας
347 Αγορακλής
348 Αγορακρίτη
349 Αγοράκριτος
350 Αγοράναξ
351 Αγοράστη
352 Αγόραστος
353 Αγόρατος
354 Αγορή
355 Αγορίτσα
356 Αγραία
357 Αγράμπελη
358 Άγραυλος
359 Αγρεύουσα
360 Αγρεύς
361 Αγρία
362 Αγριδιώτισσα
363 Αγριλιώτισσα
364 Αγριόπας
365 Αγριόπη
366 Αγρίοπος
367 Άγριος
368 Αγρίππα
369 Αγρίππας
370 Αγριώνιος
371 Αγροιώ
372 Αγροτέρα
373 Άγρων
374 Αγυάη
375 Αγύλαιος
376 Αγύριος
377 Αγύρριος
378 Αγχιάλη
379 Αγχίαλος
380 Αγχιμάχη
381 Αγχίμαχος
382 Αγχίμολος
383 Αγχινόη
384 Άγχιος
385 Αγχίπυλος
386 Αγχιρόη
387 Αγχίροος
388 Αγχιρρόη
389 Αγχίσης
390 Άγω
391 Αγωνίς
392 Άδα
393 Αδαία
394 Αδαίος
395 Αδαλβέρτη
396 Αδαλβέρτος
397 Αδάμ
400 Αδαμαντία
402 Αδαμάντιος
403 Αδάμας
404 Αδάμη
405 Αδαμνάνος
406 Άδας
407 Αδέας
408 Αδείμαντος
409 Αδελαΐς
410 Αδελφά
411 Αἰδέσιος
412 Άδης
413 Αδιάντη
414 Αδιάτομος
415 Αδιατόριξ
416 Αδίστα
417 Αδίστας
418 Αδίτη
419 Αδμήτη
420 Άδμητος
421 Αδόλφος
422 Αδονάι
423 Αδράστεια
424 Άδραστος
425 Άδρησκος
426 Αδριανή
427 Αδριανός
428 Αδύτη
429 Αδώνια
430 Άδωνις
431 Αεθλία
432 Αέθλιος
433 Αειθάλα
434 Αειθαλάς
435 Αειμακάριστος
436 Αειμεσιτεύουσα
437 Αείμνηστη
438 Αείμνηστος
439 Αέλια
440 Αελλήεις
441 Αελλοπόδης
442 Αελλόπους
443 Αελλώ
444 Αερία
445 Αερίας
446 Αερόπη
447 Αέροπος
448 Αετία
449 Αέτιος
451 Αζαΐς
452 Αζαρία
453 Αζαρίας
454 Αζάριος
455 Αζάς
456 Αζάτ
457 Άζευς
458 Άζης
459 Αζώρ
460 Αηδόνιος
461 Αηδών
462 Αήτης
463 Αἰήτης
464 Άητωρ
465 Αητωραιακός
466 Αθάμας
467 Αθάμβιλος
468 Αθανάδα
469 Αθανάδας
470 Αθάνας
471 Αθανασία
472 Αθανάσιος
473 Αθάνατος
474 Αθεόνα
475 Αθέρας
476 Αἰθερία
477 Αἰθέριος
478 Αθηδάρας
479 Αθηνά
480 Αθηναγόρα
481 Αθηναγόρας
482 Αθηνάδας
483 Αθηνάδης
484 Αθήναιος
485 Αθηναΐς
486 Αθήνη
487 Αθήνιππος
488 Αθηνίς
489 Αθηνίων
490 Αθηνιώτισσα
491 Αθηνογένης
492 Αθηνοδώρα
493 Αθηνόδωρος
494 Αθηνοκλής
495 Αθηνόκριτος
496 Αθηνώ
497 Αἰθάλης
498 Αθλίας
499 Αθορ
500 Αθοσίων
501 Αἴθρα
502 Αθρέ
503 Άθως
504 Αία
505 Αιάκη
506 Αιακός
507 Αιανός
508 Αίας
509 Αιγαία
510 Αιγαίων
511 Αιγέα
512 Αιγείδας
513 Αίγειρος
514 Αιγέστη
515 Αιγέστης
516 Αιγεύς
517 Αιγέων
518 Αιγεωνέας
519 Αίγη
520 Αιγιάλεια
521 Αιγιαλεύς
522 Αιγίας
523 Αιγίδα
524 Αιγίδας
525 Αίγιλος
526 Αιγίμιος
527 Αίγινα
529 Αίγινος
530 Αίγιος
531 Αιγίσθη
532 Αίγισθος
533 Αιγιστέας
534 Αίγιστος
535 Αιγίων
536 Αίγλη
537 Αίγλων
538 Αιγυπτία
539 Αιγύπτιος
540 Αίγυπτος
541 Αίγων
542 Αϊδανή
543 Αϊδανός
544 Αιδεσία
545 Αιδέσιος
547 Άιδης
548 Αιδός
549 Αιδώ
550 Αϊδωνεύς
551 Αιήτης
552 Αιήτιος
553 Αιθαλίδης
554 Αίθαν
555 Αιθερία
556 Αίθη
557 Αιθήρ
558 Αιθίδας
559 Αίθικος
560 Αιθίλλα
561 Αιθιόλας
562 Αιθίων
563 Αίθλιος
564 Αίθος
565 Αιθούσα
566 Αιθούσιος
567 Αίθρα
568 Αιθύλλα
569 Αίθων
570 Αίθωνας
571 Αικατερίνη
574 Αικατερίνος
575 Αιλία
576 Αίλιος
577 Αϊμαν
578 Αιματούσα
579 Αιμίαλου
580 Αιμιλένια
581 Αιμιλένια
582 Αιμιλία
583 Αιμιλίνα
584 Αιμίλιος
585 Άιμον
586 Αιμόνιος
587 Αίμος
588 Αίμουσα
589 Αίμων
590 Αιναρέτη
591 Αινέας
592 Αινεία
593 Αινείας
594 Αίνειος
595 Αινεσίδημος
596 Αίνετος
597 Αινεύς
598 Αίνητος
599 Αινιάδης
600 Αινιώνη
601 Αινόμορος
602 Αϊνουρ
603 Άϊντα
604 Αίξων
605 Αιόλη
606 Αιολία
607 Αίολος
608 Αίπυτος
609 Αϊρένα
610 Αιρίν
611 Αιρκώτισσα
612 Αιρώ
613 Αίσακος
614 Αισανίας
615 Αίσαρα
616 Αισημίδα
617 Αισημίδας
618 Αίσηπα
619 Αίσηπος
620 Αίσιμος
621 Αίσιος
622 Αισίων
623 Αίστυ
624 Αίστυ
625 Αισυήτη
626 Αισυήτης
627 Αίσυμνος
628 Αίσυπος
629 Αισχίνη
630 Αισχίνης
631 Αισχίων
632 Αισχρηίς
633 Αισχυλίδης
634 Αισχυλίς
635 Αισχύλος
636 Αίσων
637 Αισωπία
639 Αίσωψ
641 Άϊτα
642 Αίτνα
643 Αιτναίος
644 Αιτωλίς
645 Αιτωλός
646 Αιχμίουσα
647 Αιχμοκλής
648 Αιωπίς
649 Αιώρα
650 Ακαδημία
651 Ακάδημος
652 Ακαθή
653 Ακάθιστη
654 Ακάθιστος
655 Ακακαλλίς
656 Ακάκητος
657 Ακακία
658 Ακάκιος
660 Άκακος
661 Ακαλανθίς
662 Ακαλλαρίς
663 Ακάμα
664 Ακάμας
665 Ακανθίς
666 Άκανθος
667 Ακαρίων
668 Ακαρναν
669 Ακάστη
670 Άκαστος
671 Ακατάβλητη
672 Ακατάβλητος
673 Ακατάφλεκτη
674 Ακατάφλεκτος
675 Αἰκατερίνη
676 Ακελδαμά
677 Ακέλεια
678 Άκελος
679 Ακεσάνδρα
680 Ακέσανδρος
681 Ακεσίας
682 Ακεσίδας
683 Ακεσίλαος
684 Ακεσίλας
685 Ακεσίμβροτος
686 Άκεσις
687 Ακέστης
688 Ακεστόδωρος
689 Ακέστωρ
690 Ακεψεή
691 Ακεψεής
692 Ακεψιμά
693 Ακεψιμάς
694 Ακήραση
695 Ακήρατος
696 Αἰάκης
697 Άκης
698 Ακίνδυνη
699 Ακίνδυνος
700 Άκις
701 Ακκώ
702 Ακματίδα
703 Ακματίδας
704 Ακμή
705 Ακμονίδας
706 Άκμων
707 Ακολουθία
708 Ακόλουθος
709 Ακοντεύς
710 Ακόπ
711 Ακουμενός
712 Ακουσιλάδας
713 Ακουσίλαος
714 Ακούτιος
715 Ακραγαντίνος
716 Ακράγας
717 Ακραία
718 Άκρατος
719 Ακρήτη
720 Ακρίας
721 Ακρίβη
722 Ακρίβος
723 Ακρίσιος
724 Ακρίτας
725 Ακρόκομος
726 Ακρόνεος
727 Ακρότατος
728 Άκρων
729 Ακρωτηριανή
730 Ακταία
731 Ακταίος
732 Ακτίνας
733 Ακτίς
734 Άκτις
735 Ακτορίς
736 Άκτωρ
737 Ακύλας
739 Ακυλίνα
740 Αλαλά
741 Αλαλκομένης
742 Αλαμάνος
743 Άλαν
744 Αλανιώτισσα
745 Αλαξάνδρα
746 Αλάσια
747 Αλάστωρ
748 Αλαφούζος
749 Αλβανή
750 Αλβανός
751 Αλβέρτα
752 Αλβέρτος
753 Αλβίνα
754 Αλβίνος
755 Αλδχέλμος
756 Αλεβίζος
757 Αλεβίων
758 Αλεγήνωρ
759 Αλέκα
760 Αλέκος
761 Αλεκτρυών
762 Αλέκτωρ
763 Αλεμίνα
764 Αλένα
765 Αλεξάγγελος
766 Αλεξάνδρα
767 Αλέξανδρος
770 Αλεξάνορας
771 Αλεξάνωρ
772 Αλέξαρχος
773 Αλεξία
774 Αλεξιάρης
775 Αλεξίβια
776 Αλεξίβιος
777 Αλεξίκακη
778 Αλεξίκακος
779 Αλεξικλής
780 Αλεξιμάχη
781 Αλεξίμαχος
782 Αλεξίνικος
783 Αλέξιος
784 Αλεξιππιδας
785 Αλεξιρόη
786 Αλεξιώτισσα
787 Αλέξων
788 Αλεός
789 Αλεπινή
790 Αλεύας
791 Αλέχτορας
792 Αλήθεια
793 Αληθινή
794 Αληθινός
795 Αληκτώ
796 Αλήσιος
797 Αλήτη
798 Αλήτης
799 Αληυόνη
800 Αλθαία
801 Αλθαιμένης
802 Άλθηπος
803 Αλία
804 Αλίαρτος
805 Αλίας
806 Αλίη
807 Αλιθέρσης
808 Αλίκη
809 Αλιμήδη
810 Αλιμήδης
811 Αλίντα
812 Άλιος
813 Αλίοχος
814 Άλις
815 Αλίσα
816 Άλισον
817 Αλιφηραία
818 Αλίφηρας
819 Αλκαθόη
820 Αλκάθοος
821 Αλκαία
822 Αλκαινέτος
823 Αλκαίος
824 Αλκαμένης
825 Αλκάνδρη
826 Άλκανδρος
827 Αλκάντρα
828 Αλκάνωρ
829 Αλκείδης
830 Αλκέτας
831 Άλκη
832 Αλκήνωρ
833 Άλκης
834 Άλκηστις
835 Αλκίας
836 Αλκιβία
837 Αλκιβιάδη
838 Αλκιβιάδης
839 Αλκίβιος
840 Αλκιδάμας
841 Αλκίδας
842 Αλκιδίκη
843 Αλκιθόη
844 Αλκιμάχη
845 Αλκίμαχος
846 Αλκιμέδη
847 Αλκιμέδων
848 Αλκιμένης
849 Αλκιμήδη
850 Αλκιμήδης
851 Άλκιμος
852 Αλκινάδας
853 Αλκινόη
854 Αλκίνοος
855 Αλκίππη
857 Άλκιππος
858 Αλκίς
859 Αλκισθένης
860 Αλκίσων
861 Αλκίφρουσα
862 Αλκίφρων
863 Αλκμαίων
864 Αλκμάν
865 Αλκμάονα
866 Αλκμάων
867 Αλκμέων
868 Αλκμήνη
869 Αλκμήνωρ
870 Αλκυονεύς
871 Αλκυών
872 Άλκων
873 Άλκωνας
874 Αλλάς
875 Αλλοιώτισσα
876 Άλμα
877 Αλμαρίνα
878 Αλμήνωρ
879 Αλμπάνα
880 Αλμπέος
881 Αλμπέρτος
882 Άλμωψ
883 Αλξίων
884 Αλόη
885 Αλοίσιος
886 Αλοκράτης
887 Αλόπη
888 Αλόπιος
889 Αλουίζος
890 Αλόχη
891 Αλπέγιος
892 Άλπης
893 Αλσηΐς
894 Αλταίων
895 Αλτάνη
896 Άλτη
897 Άλτης
898 Άλτιμη
899 Άλτιμος
900 Αλύα
901 Αλυζεύς
902 Άλυκος
903 Αλυπία
904 Αλύπιος
905 Αλύριος
906 Αλυσία
907 Αλύσιος
908 Αλφαία
909 Αλφαίος
910 Αλφειά
911 Αλφειός
912 Αλφεσίβοια
913 Αλφεσίβοιος
914 Άλφια
915 Αλφόνς
916 Αλφρέδος
917 Αλωεύς
918 Αλωνία
919 Αλώνιος
920 Αλώπεκος
921 Αμαδρυάς
922 Αμαζόνιος
923 Αμαζών
924 Αμάθεια
925 Αμαθεύς
926 Αμαθούσα
927 Αμάλθεια
928 Αμαλθεύς
929 Αμαλία
930 Αμαλιάννα
931 Αμαλκείδης
932 Αμανατία
933 Αμανάτιος
934 Αμανάτιος
935 Αμανάτιος
936 Αμάνδα
937 Άμανδος
939 Αμαρακίς
940 Αμάρακος
941 Αμάρανθος
942 Αμάραντος
943 Αμαρίλντα
944 Αμαρυλλίς
946 Αματίτση
947 Αμβέρσα
948 Άμβραξ
949 Αμβροσία
950 Αμβρόσιος
951 Αμβρύων
952 Αμεθέα
953 Αμεινία
954 Αμεινίας
955 Αμεινοκλής
956 Αμειψίας
957 Αμέλια
958 Αμέλιος
959 Άμεμπτος
960 Αμερίας
961 Αμέρικος
962 Αμερίνη
963 Αμερίσσα
964 Αμέρσια
965 Αμέστριος
966 Αμετάθετος
967 Αμήδη
968 Αμήδης
969 Αμήν
970 Αμήνοφις
971 Αμήνων
972 Αμησινάς
973 Αμήστριος
974 Άμηστρις
975 Αμιανός
976 Αμίαντος
977 Αμίλκας
978 Αμιναδάβ
979 Αμινίας
980 Άμιρις
981 Άμισσος
982 Αμισώδαρος
983 Αμμέας
984 Αμμία
985 Αμμιανή
986 Αμμιανός
987 Αμμούν
988 Άμμων
989 Αμμωνά
990 Αμμωναθάς
991 Αμνησία
992 Αμοίνη
993 Αμολιανή
994 Αμόλυντος
995 Αμομφάρετος
996 Αμοπάων
997 Αμούν
998 Αμπάν
999 Αμπατζι
1000 Αμπέλιος
©2021 names-n-gifts.com - Επικοινωνία