Εορτές 5 Δεκεμβρίου: Άγιος Διογένης Άγιος Νιζέριος Άγιος Σάββας ο Ηγιασμένος Γρατία Όσιος Γράτος Σάββη η Σίββυλα
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αβέρκιος Άγιος Κοσμάς ο Πρώτος ο Βατοπαιδινός Άγιος Αναστάσιος Άγιος Βαρλαάμ του Σικίζσκ ο ερημίτης Όσιος Νεκτάριος ο Αθωνίτης Όσιος Νεκτάριος της Όπτινα Όσιος Νόννος Όσιος Φιλόθεος ο Καρεώτης
1 Αγησίπολις
2 Απολλάς
3 Απολλιναρία
4 Απολλινάριος
5 Απολλόδωρος
6 Απολλοκράτης
7 Απολλοφάνης
8 Απολλύων
9 Απόλλων
10 Απολλωνία
11 Απολλώνιος
12 Απολλωνίς
13 Αποστολία
14 Αστύπολος
15 Ασωπόλαος
16 Γεωπολυγένη
17 Γεωπολυγένης
18 Γρηγόριος
19 Δημόπολις
20 Επιπόλη
21 Επολονία
22 Επολόνιος
23 Ευπόλεμος
24 Εύπολις
25 Ευπωλια
26 Εύπωλος
27 Εχέπωλος
28 Ἀθηνόπολις
29 Ιππολοχίδας
30 Ιππόλοχος
31 Ιππολύση
32 Ιππόλυσος
33 Ιππολύτη
34 Ιππόλυτος
35 Ισχέπολις
36 Καταπολιανή
37 Κυμοπόλεια
38 Λεοπολδίνα
39 Λεοπόλδος
40 Ναπολεοντία
41 Ναπολέων
42 Νικασίπολις
43 Νικηπόλης
44 Νικοπολιτιανή
45 Νικοπολιτιανός
46 Πανσοφία
47 Παύλα
48 Παύλος
52 Περιπόλτας
53 Ποδαλείριος
54 Πόλα
55 Πολάντα
56 Πολάργη
57 Πολέμαρχος
58 Πολεμάχη
59 Πολέμαχος
60 Πολεμοκράτης
61 Πολέμουσα
62 Πολέμων
63 Πόλη
64 Πόλης
65 Πόλια
66 Πολίαγρος
67 Πολιάδης
68 Πολίαρχος
69 Πόλιος
70 Πολίοχος
71 Πολίτης
72 Πολίτις
73 Πόλιχνος
74 Πόλιχος
75 Πολίων
76 Πόλλης
77 Πολλίας
78 Πόλλις
79 Πόλλιχος
80 Πόλτυς
81 Πόλυ
82 Πολυαγάπητη
83 Πολυαγάπητος
84 Πολυαίμουσα
85 Πολυαίμων
86 Πολύαινα
87 Πολύαινος
88 Πολυάνθη
89 Πολυάνθης
90 Πολυάννα
91 Πολυάρατη
92 Πολυάρατος
93 Πολυαρίστη
94 Πολύαρχος
95 Πολύας
96 Πολύβια
97 Πολύβιος
98 Πολύβοια
99 Πολύβοιος
100 Πολυβότης
101 Πολυβώτης
102 Πολυγιάννα
103 Πολυγνώτη
104 Πολυγνώτης
105 Πολύγνωτος
106 Πολύγονος
107 Πολυδάμας
108 Πολυδαμίδας
109 Πολυδάμνα
110 Πολυδάμνεια
111 Πολυδεύκη
112 Πολυδεύκης
113 Πολυδώρα
114 Πολύδωρος
115 Πολυειδής
116 Πολύειδος
117 Πολύευκτη
118 Πολύευκτος
119 Πολυζήλη
120 Πολύζηλος
121 Πολύζος
122 Πολυζώη
123 Πολυζώης
124 Πολυκαρπία
125 Πολύκαρπος
126 Πολυκάστη
127 Πολυκάων
128 Πολύκλεια
129 Πολύκλειτος
130 Πολυκλεύς
131 Πολυκράτης
132 Πολύκριτος
133 Πολυκτήμων
134 Πολύκτωρ
135 Πολύλαος
136 Πολυμέδων
137 Πολυμέρης
138 Πολύμερος
139 Πολυμήδη
140 Πολυμήδης
141 Πολυμήλη
142 Πολύμηλος
143 Πολυμήστωρ
144 Πολύμναστος
145 Πολυμνήστωρ
146 Πολύμνια
147 Πολύμνιος
148 Πόλυμνις
149 Πολύνα
150 Πολυνείκης
151 Πολύνηος
152 Πολυνίκη
153 Πολυνίκης
154 Πολυνόη
155 Πολυνόμη
156 Πολύξεινος
157 Πολυξένη
158 Πολυξενίδας
159 Πολύξενος
160 Πολυξώ
161 Πολυόχη
162 Πολύοχος
163 Πολυπαίδης
164 Πολυπείθης
165 Πολυπερχων
166 Πολυπήμων
167 Πολυποίτης
168 Πολυπρέπων
169 Πόλυς
170 Πολύσεμνη
171 Πολύσεμνος
172 Πολυσθένης
173 Πολυσπέρμων
174 Πολυσπέρχων
175 Πολυσπορίτισσα
176 Πολυστρατιδας
177 Πολύστρατος
178 Πολυτάρκης
179 Πολυτέλεια
180 Πολυτέλειος
181 Πολυτίμη
182 Πολύτιμος
183 Πολύτροπος
184 Πολυφείδης
185 Πολύφημον
186 Πολύφημος
187 Πολυφήτης
188 Πολυφόντης
189 Πολυφράδμων
190 Πολύφρων
191 Πολυχάρης
192 Πολυχαρίδας
193 Πολύχαρμος
194 Πολυχρονία
196 Πολυχρόνιος
197 Πολύχτορας
198 Πολυχτόρος
199 Πολωνα
200 Πουλχερία
201 Πώλ
202 Πώλα
203 Πωλίνα
204 Πωλλιανός
205 Πώλος
206 Στάμπολης
207 Σώπολις
208 Τληπτόλεμος
209 Ωραπόλλων
210 Ωραπολλωνία
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία