Εορτές 30 Σεπτεμβρίου: Αγία Ερσιλία Πηνελόπη Φρέη Άγιος Ονώριος Άγιος Στρατόνικος Ερσίλιος Ονωρία
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: Αμφίδοκος Αντίας Αντίμαχος Δημολέων Ευχήστρατος Ησιόνη Ίδα Ίδας Ιπποφορβάς Ιπποφορβεύς Λυκίνη Λυκίνος ο Αθηναίος Λύκιος Μενεσθεύς από το Σούνιο Περίβοια Φαίδιμος
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Γρηγόριος ο Ιερομάρτυρας Άγιος Μιχαήλ πρώτος Μητροπολίτης Κιέβου Άγιος Μαρδόνιος Όσιος Γρηγόριος του Πελσέμσκιϋ
1 Αγαθοκλέας
2 Αλεός
3 Ανδρόλεως
4 Αντιλέων
5 Αργυλεωνις
6 Αριστοκλεύς
7 Αριστόλεως
8 Αρχέλαος
9 Αυτολέων
10 Αχιλλεύς
13 Βαθύκλεια
14 Βαθυκλής
15 Βουκολίων
16 Γαλεύς
17 Γαλή
18 Γενέλεως
19 Δηιλέων
20 Δημολέαινα
21 Δημολέων
22 Ελεοβρύτης
23 Ελεοδώρα
24 Ελεονώρα
25 Ελεόνωρος
26 Ελέους
27 Ελεούσα
28 Ελεώνας
29 Ερμησίλεως
30 Εύκλεος
31 Ευρυκλής
32 Ευρυλεονίδος
33 Ευρυλέων
34 Ευρυλεωνίς
35 Ηγέλεως
36 Ηγησίλεως
37 Ηλιοδώρα
38 Ηρακλής
39 Κελεός
40 Κλέα
41 Κλέοβις
42 Κλεόβοια
43 Κλεοβούλη
44 Κλεόβουλος
45 Κλεογένης
46 Κλεοδαίος
47 Κλεόδαμος
48 Κλεόδημος
49 Κλεοδίκη
50 Κλεοδόξη
51 Κλεοδώρα
52 Κλεόδωρος
53 Κλεοθήρα
54 Κλεοθοίνη
55 Κλεόθοινος
56 Κλεοίτας
57 Κλεόκριτος
58 Κλεόλα
59 Κλεόλαος
60 Κλεόμαχος
61 Κλεόμβροτος
62 Κλεομένης
63 Κλεομήδη
64 Κλεομήδης
65 Κλεομυτάδης
66 Κλεονίδης
67 Κλεονίκη
68 Κλεόνικος
69 Κλεόξενος
70 Κλεοόμαντις
71 Κλεόπα
72 Κλεόπας
73 Κλεοπάτρα
74 Κλεόπατρος
75 Κλεοπία
76 Κλεόπομπος
77 Κλεοπτόλεμος
78 Κλεορα
79 Κλεοσθένη
80 Κλεοσθένης
81 Κλεοστράτη
82 Κλεόστρατος
83 Κλεότιμος
84 Κλεόφαντος
85 Κλεοφήμη
86 Κλεόφημος
87 Κλεοφίλη
88 Κλεόφρων
89 Κλεοφών
90 Κλεοχάρεια
91 Κλέοχος
92 Κλέων
93 Κλεώνδας
94 Κλεώνη
95 Κλεώνης
96 Κλεώνυμος
97 Λέανδρος
98 Λεό
99 Λεονάρδος
100 Λεοννάτος
101 Λεονταρίτη
102 Λέοντας
103 Λεοντεύς
105 Λεοντής
106 Λεοντία
107 Λεοντιάδης
108 Λεόντιον
109 Λεοντίσκος
110 Λεόντιχος
111 Λεοντομένης
112 Λεονώρα
113 Λεοπολδίνα
114 Λεοπόλδος
115 Λεόφρων
116 Λεωβώτας
117 Λεωβώτας
118 Λεωβώτης
119 Λεωγόρας
120 Λεωδάμας
121 Λεώδοκος
122 Λεωκήδης
123 Λεωκράτης
124 Λεωκρήτια
125 Λεώκριτος
126 Λεωκύδης
127 Λέων
128 Λεωνίδα
129 Λεωνίδας
130 Λεωνόρα
131 Λεωντίνη
132 Λεώνυμος
133 Λεωπρέπης
134 Λέως
135 Λεωσθένης
136 Λεωτροφίδης
137 Λεωτυχίδας
138 Λεωτυχίδης
139 Λεώφαντας
140 Λεώφαντος
141 Λεωχάρης
142 Μαιρηλέων
143 Μενέλαος
144 Μνησίλεως
145 Ναπολεοντία
146 Ναπολέων
147 Παλεό
148 Πανταλέων
149 Παντελεούσα
150 Παντολέαινα
151 Παντολέων
152 Περίλεως
153 Πηνέλεως
154 Πραξίλεως
155 Πρωτοκλέων
156 Πρωτολέων
157 Πρωτολεώνη
158 Πτελέων
159 Πυνελεων
160 Τελέων
161 Τιμολέων
162 Φιλέορτος
163 Φιλέορτος
164 Φιλοκλέων
165 Χαιρέλεως
166 Χαιρησίλεως
167 Χαμαιλέων
168 Χαρίλαος
169 Χίλεος
170 Χρυσολέων
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία