Εορτές 9 Αυγούστου: Ψόη Ψόης
©ΤΕΗ - Τεκμαρτή Εορταστική Ημερομηνία: -
Άλλες Σημερινές Εορτές: Άγιος Αντωνίνος από την Αλεξάνδρεια Άγιος Δημήτριος Χάλκης Αγιος Ιάκωβος που μαρτύρησε στη Χάλκη Αλέξιος ο μάρτυρας Απόστολος Ματθίας (εκ των 12) Απόστολος Ματθίας (εκ των 70) Όσιος Πέτρος μάρτυρας
1 Theodemir
2 Αθεόνα
3 Αμεθέα
4 Αμφιθέα
5 Αμφίθεος
6 Αντίθεος
7 Αξιοθέα
8 Αριστοθέα
9 Γαλαθέος
10 Γλαυκοθέα
11 Ἁγνόθεος
12 Δεξιθέα
13 Δεξίθεος
14 Δοξιθέα
15 Δοσιθέα
16 Δοσίθεος
17 Δωρόθεος
18 Ευξίθεος
19 Ημιθέων
20 Θέα
21 Θεαγένης
22 Θεαίτητος
23 Θεογένης
24 Θεογένις
25 Θεόγνητος
26 Θεόγνις
27 Θεογνωσία
28 Θεογνώσιος
29 Θεογονία
30 Θεοδάμας
31 Θεοδέκτης
32 Θεοδήγιος
33 Θεοδίδαχτη
34 Θεοδιχίλδη
35 Θεοδόξαστη
36 Θεοδοσία
37 Θεοδόσιος
38 Θεοδότη
39 Θεοδοτίων
40 Θεοδούλη
41 Θεόδουλος
43 Θεοδούσα
44 Θεοδώρα
45 Θεοδώρητος
46 Θεοδωρίδας
47 Θεόδωρος
48 Θεοείδη
49 Θεόειδος
50 Θέοινος
51 Θεόκλεια
52 Θεόκλειος
53 Θεόκλητη
54 Θεόκλητος
55 Θεοκλύμενος
56 Θεοκνήτωρ
57 Θεοκόσμητη
58 Θεόκοσμος
59 Θεοκρίνης
60 Θεοκρίτη
61 Θεόκριτος
62 Θεοκτίστη
63 Θεόκτιστος
64 Θεολήπτη
65 Θεόληπτος
66 Θεολογία
67 Θεολόγος
68 Θεόλυκος
69 Θεολύτη
70 Θεόλυτος
71 Θεομάνα
72 Θεόμανδρος
73 Θεομήστωρ
74 Θεομητροπρεπεστέρα
75 Θεομνήστος
76 Θεονίτσα
77 Θεονόη
78 Θέονταρτ
79 Θεονύμφη
80 Θεοξενία
81 Θεοξένιος
82 Θεοπέμπτη
83 Θεόπεμπτος
84 Θεόπη
85 Θεοπηγή
86 Θεοπίστη
87 Θεόπιστος
88 Θεόπλαστη
89 Θεοπόμπη
90 Θεόπομπος
91 Θεοπούλα
92 Θεοπρόβη
93 Θεόπροβος
94 Θεόπροπος
95 Θεόπροπος
96 Θέος
97 Θέος
98 Θεοσέβεια
99 Θεοσέβιος
100 Θεόσεβρος
101 Θεοσκέπαστη
102 Θεοστήρικτη
103 Θεοστήρικτος
104 Θεοστίχη
105 Θεόστιχος
106 Θεοστορούλα
107 Θεοτέκνη
108 Θεότεκνος
109 Θεοτέρα
110 Θεότη
111 Θεοτίμη
112 Θεοτίμητη
113 Θεοτίμητος
114 Θεότιμος
115 Θεοτόκης
116 Θεοτόκος
117 Θεοτόνια
118 Θεοτόνιος
119 Θεοτούλα
120 Θεότροπος
121 Θεόττας
122 Θεουργία
123 Θεοφάνη
124 Θεοφάνης
125 Θεοφίλη
126 Θεόφιλος
127 Θεόφραστη
128 Θεόφραστος
129 Θεοφρονία
130 Θεόφρων
131 Θεοφύλακτη
132 Θεοφύλακτος
133 Θεοφύλλη
134 Θεοχάνθη
135 Θεοχάρης
136 Θεοχαρία
137 Θεόχρηστος
138 Θέων
139 Θεώνη
140 Θεωνίτσα
141 Θεωρίς
142 Θεωρίων
143 Ιερόθεος
144 Λυσίθεος
145 Μαντίθεος
146 Μνησίθεος
147 Ολυνθεύς
148 Ομόθεος
149 Ροδόθεος
150 Σωσίθεος
151 Τέρης
152 Τιμασίθεος
153 Τιμησίθεος
154 Τιμόθεος
155 Φιλοθέη
156 Φιλόθεος
157 Χριστόθεος
©2020 names-n-gifts.com - Επικοινωνία